ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;"

Transcript

1 ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ ών εξ' απ οστάσεω ς, π ου υπ αγόταν, στο South Pacific Co le ge of Natural Th e tape utics (SPCNT). Το SPCNT είναι έ να υψ η λού επ ιπ έ δ ου ινιστιτούτο φυσιοπ αθη τικής στο Αuck land τη ς Νέ ας Ζη λανδ ίας. Η Ντορίν Π έ τερσον, (εγώ), ήµ ουν αυτή π ου επ ιλέ χθη κα να δ ιευθύνω το νέ ο κολλέ γιο π ου δ η µ ιουργήθη κε. Αρχικά λειτούργη σε µ όνο έ να τµ ήµ α: Αυτό τω ν βοτανικών επ ιστη µ ών. Και µ ετά απ ό π έ ντε χρόνια δ η µ ιουργήθη καν αλλά π έ ντε τµ ήµ ατα. Το το SPCNT δ ιαπ ιστεύτη κε και ενσω µ ατώθη κε στο βρετανικό οστεοπ αθη τικό π ανεπ ιστη µ ιακό σώµ α το οπ οίο όµ ω ς δ εν π ραγµ ατοπ οιούσε και ούτε π ιστοπ οιούσε σπ ουδ έ ς εξ'απ οστάσεω ς. Το σχολείο µ ου έ δ ω σε τη ν επ ιλογή να κλείσω το τµ ήµ α, και να αναλάβω τη δ ιδ ασκαλία τω ν σπ ουδ αστών π ου π αρέ µ ειναν απ ό το π ροη γούµ ενο τµ ήµ α ω ς µ ία ξεχω ριστή αυτόνοµ η σχολή.μ έ σα απ ό αυτό δ η µ ιουργήθη κε, µ π ήκαν οι βάσεις για τη δ η µ ιουργία του Αυστραλιανού Κολλέ γιου Βοτανικών Επ ιστη µ ών. Το επ ίθετο αυστραλιανός π ροσδ ιόριζε γεω γραφικά το κολλέ γιο αλλά και το κύριο σώµ α τω ν σπ ουδ αστών τότε, καλύπ τοντας βέ βαια τη ν Αυστραλία, Νέ α Ζη λανδ ία και τα νη σιά του νότιου Ειρη νικού. Τα εκπ αιδ ευτικά π ρογράµ µ ατα σχεδ ιάστη καν απ ό µ έ να τη ν Ντορίν Π έ τερσεν (ΒΑ,DipNT,(NDNZ ), Dip Acu, µ ε τη ν καθοδ ήγη ση ειδ ικευµ έ νω ν φυσιοπ αθη τικών τη ς Νέ ας Ζη λανδ ίας, και φυσικά µ ε τη βοήθεια και τη ν ικανότη τα του SPCNT. To µ ετακόµ ισα στη ν Αµ ερική και στο κολλέ γιο δ ιορίστη κε έ νας µ άνατζερ. Το λάβαµ ε τη ν απ όφαση να π ουλήσουµ ε τη σχολή τη ς Νέ ας Ζη λανδ ίας και να ιδ ρύσουµ ε µ ια αυτόνοµ η εκπ αιδ ευτική οντότη τα και να αναµ ετρη θούµ ε µ ε τις συνεχώς αυξανόµ ενες απ αιτήσεις για π οιοτική και π ροσιτή εκπ αίδ ευση στον τοµ έ α τω ν φυσικών επ ιστη µ ών υγείας στις Η νω µ έ νες Π ολιτείες και στο βόρειο η µ ισφαίριο. Το αµ ερικανικό τµ ήµ α ήταν αρχικά µ ικρής κλίµ ακας, και σιγά-σιγά επ εκτεινόταν όταν το απ οφασίσαµ ε να ακολουθήσουµ ε µ ία νέ α π ορεία, λαµ βάνοντας επ ίση µ η - εξουσιοδ ότη ση, απ ό τη ν π ολιτεία του Ορεγκον για να δ η µ ιουργήσουµ ε έ να υψ η λών π ροδ ιαγραφών σχολείο σταδ ιοδ ροµ ίας. Το το αυστραλιανό κολλέ γιο κατάφερε να π άρει τη ν κρατική εξουσιοδ ότη ση απ ό το τµ ήµ α Εκπ αίδ ευση ς τη ς π ολιτείας του Ο ρεγκον.

2 Οι επ όµ ενες ση µ αντικέ ς καµ π έ ς- ορόση µ α για το κολέ γιο είναι π αρακάτω : Το : Το π ρώτο εξουσιοδ οτη µ έ νο naturalh e alth sch oolπ ου π ροσέ φερε Liability insurance for arom ath e rapy Graduate s και π ρογράµ µ ατα συνεχούς εκπ αίδ ευση ς σε π τυχιούχους νοση λευτέ ς Το π ρώτο επ ίση µ α εξουσιοδ οτη µ έ νο κολέ γιο π ου π ραγµ ατοπ οιεί εξ' απ οστάσεω ς σπ ουδ έ ς αρω µ ατοθεραπ είας και π ρογράµ µ ατα δ ιαρκούς εκπ αίδ ευση ς για θεραπ ευτέ ς µ ασσάζ Το π ρώτο επ ίση µ α αναγνω ρισµ έ νο κολέ γιο π ου π ραγµ ατοπ οιεί σπ ουδ έ ς αρω µ ατοθεραπ είας µ ε ταξιδ ιω τικά π ρογράµ µ ατα Το π ρώτο επ ίση µ α αναγνω ρισµ έ νο κολέ γιο φυσικοπ αθη τικής, π ου π ροφέ ρει δ ιαρκή επ ιµ όρφω ση σε φαρµ ακοπ οιούς και κτη νιάτρους. Το το όνοµ α του Κολεγίου άλλαξε και ονοµ άστη κε Αυστραλιανό Κολέ γιο τω ν Επ ιστη µ ών Υγείας (Australian Co le ge of H e alth Scie nce, ούτω ς ώστε να ανταπ οκρίνεται σε όλο το εύρος τω ν σπ ουδ ών π ου π ροσφέ ρει Απ ό το το κολέ γιο έ χει τη ν δ υνατότη τα να π αρέ χει δ ιπ λώµ ατα M aste r. ΕΡ: Το κολέ γιο ACH S είναι είναι αναγνω ρισµ έ νος η γέ τη ς π αγκοσµ ίω ς στις σπ ουδ έ ς ολιστικής ιατρικής. Μ π ορείτε να µ ας π εριγράψ ετε τον αντικειµ ενικό σας στόχο και το όραµ ά σας; ΑΠ : Η απ οστολή µ ας είναι η υπ εροχή στη ν π αροχή εξειδ ικευµ έ νω ν σπ ουδ ών σε επ αγγελµ ατίες τη ς φυσικής υγιεινής και υψ η λής π οιότη τας φυσικών π ροϊόντω ν.οι στόχοι του κολεγίου είναι να καλλιεργήσει τη ν ικανότη τα, τον επ αγγελµ ατισµ ό και τη ν συνεργασία στη ν ολιστική ιατρική δ ιασώζοντας και π ροφέ ροντας γνώση και επ ιµ όρφω ση. Επ ιτυγχάνουµ ε τη ν απ οστολή και τους στόχους µ ας µ έ σα απ ό έ να σύστη µ α αξιών π ου σέ βεται στους σπ ουδ αστέ ς µ ας, τους π ελάτες, τους εργαζόµ ενους, τους π ροµ η θευτέ ς καο τη ν κοινότη τα και ενεργούµ ε µ ε τη ν ακεραιότη τα π ου αρµ όζει στη ν εµ π ιστοσύνη τους.

3 Π ιστεύουµ ε ότι η υπ εροχή µ ας εγκειται στη ν δ ιατήρη ση κάπ οιω ν βασικών αξιών σε µ ια ανταγω νιστική αγορά. Π ιστεύουµ ε στο εξαιρετικό π εριβάλλον δ ουλειάς για τους υπ αλλήλους µ ας και τη ν π αροχή ευκαιριών να π ροοδ εύσουν. Π ιστεύουµ ε στη ν δ ιαρκή καινοτοµ ία και µ άθη ση. Π ιστεύουµ ε ότι έ χουµ ε υπ οχρέ ω ση να καλλιεργούµ ε τις καλύτερες δ υνατέ ς σχέ σεις µ ε τους συνεργάτες, τους π ελάτες, τους π ροµ η θευτέ ς και τη ν κοινότη τα. ίνουµ ε αξία στη ν συνειφορά και τις απ όψ εις τω ν συνεργατών µ ας.θα δ ιευθύνουµ ε τη ν εταιρεία µ ας µ ε κοινω νική και π εριβαλοντική συµ π εριφορά. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗ ΤΑ - είναι το ίδ ρυµ ά µ ας ΣΠ ΟΥ ΑΣΤΕΣ & Π ΕΛΑΤΕΣ - είναι φίλοι και συνεργάτες στη ν επ ιτυχία Π ΟΙΟΤΗ ΤΑ - η φιλοσοφία µ ας και όχι το απ οτέ λεσµ α ΑΝΘΡΩ Π ΟΙ- το π ιο ση µ αντικό ΟΜ Α ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - π ερισσότερο απ ό έ ναν τρόπ ο να φτάσεις στο τέ ρµ α. ΚΑΙΝΟΤΟΜ ΙΑ - στόχος, δ η µ ιουργικότη τα και ευφυϊα. ΕΡ:Είναι αλήθεια ότι το κολλέ γιο ACH S είναι το µ οναδ ικό δ ιαπ ιστευµ έ νο εθνικό κολλέ γιο στις Η Π Α µ ε π ρογράµ µ ατα εξ απ οστάσεω ς σπ ουδ ών στη ν αρω µ ατοθεραπ εία, ιριδ ολογία και αρω µ ατικών απ οσταγµ άτω ν; ΑΠ : Ναί, το ACH S είναι το µ οναδ ικό δ ιαπ ιστευµ έ νο εθνικό κολλέ γιο στις Η Π Α µ ε π ρογράµ µ ατα εξ απ οστάσεω ς σπ ουδ ών στη ν βοτανολογία και τη ν ιριδ ολογία καθώς και άλλω ν σπ ουδ ών εναλλακτικής ιατρικής ΕΡ:Μ π ορείτε να µ ας π εριγράψ ετε τα π λεονεκτήµ ατα τω ν π ρογραµ µ άτω ν εξ απ οστάσεω ς. σπ ουδ ών ; ΑΠ : Η online εκπ αίδ ευση π ροφέ ρει τη ν άνεση στους µ αθη τέ ς να σπ ουδ άσουν απ ό το σπ ίτι τους, τη ν δ ουλειά τους η ενώ ταξιδ εύουν. Π ολλοίσπ ουδ αστέ ς µ ας είναι ενήλικοι και δ εν θα µ π ορούσαν µ ε άλλο τρόπ ο να γυρίσουν στο σχολείο αφού είναι εργαζόµ ενοι και γονείς. ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας µ ιλήσετε για τα π ρογράµ µ ατα σπ ουδ ών π ου π αραδ ίδ ετε στο εξω τερικό και φυσικά για τα σεµ ινάρια του ACH S στη ν Ελλάδ α; ΑΠ :Τα π ρογράµ µ ατα σπ ουδ ών του ACH S στο εξω τερικό π ροσφέ ρουν µ ια ευκαιρία στους µ αθη τέ ς να συµ π λη ρώσουν τη ν online εκπ αίδ ευσή τους µ ε σεµ ινάρια π ρακτικής και να µ ορφω θούν π ερισσότερο σε θέ µ ατα ολισικής υγειινής. Ενώ σπ ουδ άζουν ολιστική υγιεινή στο εξω τερικό, τους δ ίνεται η ευκαιρία να απ ολαύσουν τα π λούσια σε π ολιτισµ ό και οµ ορφιά ελλη νικά νη σιά.

4 ΕΡ: Επ ιλέ ξατε έ να ελλη νικό νη σίγια το καλοκαιρινό σεµ ινάριο του ACH S. Μ π ορείτε να µ ας π είτε τους λόγους π ου το επ ιλέ ξατε; ΑΠ : Στο π αρελθόν το κολλέ γιό µ ας π ρόσφερε έ να π ρόγραµ µ α σεµ ιναρίω ν στη ν Π ροβη γγία, στη ν Γαλλία. Στη ν Γαλλία όµ ω ς τα φαρµ ακευτικά φυτά είναι π εριορισµ έ να και υπ άρχει κυρίω ς η λεβάντα. Η Ελλάδ α και ειδ ικά το νη σίτη ς Σύρου είναι µ ια ση µ αντική τοπ οθεσία εκπ αίδ ευση ς π λούσια σε π οικιλία απ ό φαρµ ακευτικά φυτά. Η Ελλάδ α είναι η γενέ τειρα του Ιπ π οκράτη π ου π ρώτος είπ ε η κουζίνα είναι το φαρµ ακείο µ ας". Το κλίµ α και ο τόπ ος στη ν Σύρο είναι ιδ ανικά για τα π ρογράµ µ ατα τω ν σεµ ιναρίω ν, π ου π εριλαµ βάνουν βοτανικούς π εριπ άτους και συλλογή αρω µ ατικών φυτών, ενώ π αράλλη λα απ ολαµ βάνουµ ε τις οµ ορφιέ ς του νη σιού. Εστιαζόµ αστε επ ίση ς στη ν µ εσογειακή δ ιατροφή και τον υγειινό τρόπ ο ζω ής. ΕΡ: Τι είδ ους δ ιπ λώµ ατα δ ίνετε έ π ειτα απ ό τη ν π αρακολούθη ση του καλοκαιρινού σεµ ιναρίου και π οιο είναι το κόστος για τους Έ λλη νες π ου θέ λουν να το π αρακολουθήσουν: ΑΠ : Το καλοκαιρινό π ρόγραµ µ α είναι σχεδ ιασµ έ νο για οπ οιονδ ήπ οτε θέ λει να σπ ουδ άσει φυσική υγεία, συλλογή αρω µ ατικών φυτών, απ όσταξη αιθερίω ν ελαίω ν και άλλες ολιστικέ ς θεραπ είες όπ ω ς η ιριδ ολογία, αρω µ ατοθεραπ εία και ρεφλεξολογία και να π άρει έ να δ ίπ λω µ α συµ π λη ρω µ ατικό. Το δ ίπ λω µ α είναι π τυχίο κατεύθυνση ς στη ν Αρω µ ατοθεραπ εία, τη ν οπ οία µ π ορείνα σπ ουδ άσει online. Είναι έ να π ρόγραµ µ α δ έ κα η µ ερών π άνω στη ν υγειινή και τον π ολιτισµ ό. Οι σπ ουδ αστέ ς µ έ νουν δ έ κα η µ έ ρες µ ε δ ύο έ µ π ειρους στη ν φυσιοπ αθη τική και τη ν απ όσταξη τω ν αιθερίω ν ελαίω ν. Τη ν π ρόεδ ρο του κολλεγίου ACH S Dore ne Pe te rse n και τον δ ιπ λω µ ατούχο απ οστάκτη R obe rt Se ide l. Το κόστος του σεµ ιναρίου είναι 2612 ευρώ, π ου π εριλαµ βάνει το σεµ ινάριο, δ ιαλέ ξεις,εκδ ροµ έ ς, τα εργαλεία για το w ork sh op, τη ν δ ιαµ ονή και φρέ σκα γεύµ ατα (π ρω ϊνό, µ εση µ εριανό, βραδ ινό). Π ερισσότερες π λη ροφορίες και αιτήσεις για το καλοκαιρινό σεµ ινάριο π αρέ χονται online : h ttp://w w w.ach s.e du/course -de sc.aspx?pid=75& id=61

5 ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας δ ώσετε σας π αρακαλώ µ ερικέ ς π λη ροφορέ ς για το σεµ ινάριο Μ εσογειακής µ αγειρικής του κολλεγίου ACH S; ΑΠ : Υπ άρχει καλύτερο µ έ ρος να βουτήξεις στα "µ ουσκεµ έ να" απ ό τον ήλιο αρώµ ατα τη ς Μ εσογείου απ ό το νη σίτη ς Σύρου στο Αιγαίο Π έ λαγος;οι µ αθη τέ ς θα συναντήσουν τη ν δ ιάση µ η συγγραφέ α µ αγειρικής Susan Be lsinge r, η οπ οία θα τους ταξιδ έ ψ ει στις θρυλικέ ς κουζίνες τω ν Μ εσογειακών χω ρών απ ό τη ν Ελλάδ α και τη ν Ιταλία µ έ χρι τη ν Γαλλία και τη ν Ισπ ανία. Οι σπ ουδ αστέ ς θα µ άθουν απ ό π ρώτο χέ ρι για τα συστατικά π ου π ροσφέ ρει η Μ εσόγειος. Απ ό τα δ ροσιστικά καλοκαιρινά π ροϊόντα όπ ω ς η ντοµ άτα, η µ ελιτζάνα,το π ιπ έ ρι, τα κολοκυθάκια, τα αγγούρια, τα π επ όνια, τα αχλάδ ια και τα βερύκοκα, όπ ω ς και για τα φρέ σκα βότανα και τις π ράσινες σαλάτες π ου καλλιεργούνται στο π εριβόλι στη ν βίλλα Αµ π έ λα, στη ν Σύρο όπ ου και θα δ ιεσαχθείτο σεµ ινάριο Μ εσογειακής µ αγειρικής. εν π ρέ π ει βέ βαια να ξεχάσουµ ε το λάδ ι, τις ελιέ ς, τη ν κάπ π αρη, το κρασί, τα αµ π έ λια, τις λιαστέ ς ντοµ άτες, τα φρούτα και τα ντόπ ια τυριά. Η συµ µ ετοχή στο σεµ ινάριο π ροϋπ οθέ τει π ρακτική εµ π ειρία. όπ ου όλοι θα µ αγειρεύουν µ αζίδ ιαλέ γοντας τα π ροϊόντα στη ν αγορά, συλλέ γοντας φρέ σκα π ροϊόντα απ ό τον κήπ ο και π ροετοιµ άζοντας τη ν κουζίνα. Οι σπ ουδ αστέ ς θα µ άθουν να φτειάχνουν ζυµ αρικά, π ίτσες, π ίτες, να ψ ήνουν σε έ ναν π αραδ οσιακό φούρνο και στα κάρβουνα.όλα αυτά π άνω στις συνταγέ ς τη ς Susan π ου τις ετοιµ άζει µ όνο για το σεµ ινάριο και το κολλέ γιο θα τις τυπ ώσει σε έ να βιβλίο για τους σπ ουδ αστέ ς του. Τα απ ογεύµ ατα η Susan θα π αρουσιάζει στους σπ ουδ αστέ ς το τελευταίο τη ς βιβλίο Th e Cre ative H e rbalh om e π ου εξέ δ ω σε µ αζίµ ε τη ν Tina M aria W ilcox και θα µ άθει στους σπ ουδ αστέ ς π ω ς να χρη σιµ οπ οιούν τα αιθέ ρια έ αλια µ έ σα και γύρω απ ό το σπ ίτι. Απ ό το καθάρισµ α του σπ ιτιού, π ροστασία απ ό τα έ ντοµ α, αρω µ ατοθεραπ εία, µ έ χρι τη ν µ έ θοδ ο να φτειάχνει κανείς µ ε αθέ ρια έ λαια π ροϊόντα για Spa. Μ η ν χάσετε αυτή τη ν µ οναδ ική εβδ οµ αδ ιαία ευκαιρία για ήλιο και δ ιασκέ δ αση. η µ ιουργείστε υγεινό και απ λό φαγη τό µ ε βότανα και επ οχιακά ντόπ ια π ροϊόντα. Είναι έ να σεµ ινάριο έ ξι η µ ερών και το κόστος είναι ευρώ. Π εριλαµ βάνεται η δ ιαµ ονή, τα υλικά τω ν γευµ άτω ν, οι εκδ ροµ έ ς και έ να βιβλίο υπ ογεγραµ µ έ νο απ ό τη ν Susan καθώς και οι συνταγέ ς του σεµ ιναρίου. Π ερισσότερες π λη ροφορίες για το Σεµ ινάριο Μ εσογειακής Μ αγειρικής θα βρείτε online : h ttp://w w w.ach s.e du/course -de sc.aspx?pid=114& id=61

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ ός Φύλλου 4 Οκτώβριος-Νοέμ βριος-δεκέμ βριος 2010 Tιμ ή: 1 ευρώ (προαιρετικά)

Aριθμ ός Φύλλου 4 Οκτώβριος-Νοέμ βριος-δεκέμ βριος 2010 Tιμ ή: 1 ευρώ (προαιρετικά) 29x43_FYLLO02neo_:29x43_FYLLO02neo_ 12/27/10 12:24 AM Page 1 h t t p : / / a k a d i m i a - p l a t o n o s. b l o g s p o t. c o m Aίμ ωνος 39, Aθήνα, T. K. 104 42 Aριθμ ός Φύλλου 4 Οκτώβριος-Νοέμ βριος-δεκέμ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα