ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/ Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/ , όπως ισχύει Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει, β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997 (ΦΕΚ Α 259), όπως ισχύει, γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την περίπτωση β), της παρ. 5 του άρθρου 25, και τα άρθρα 29 και 36 αυτού, δ) την Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων, (Ε.Ε. L 177/1) και ειδικότερα το Παράρτημα ΧΙΙ «Τεχνικά κριτήρια για τις δημοσιοποιήσεις» αυτής, όπως ισχύει, ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών (Ε.Ε. L 329/3) και ειδικότερα τα σημεία i), ii) και iii) της περίπτωσης β) του άρθρου 5 του παραρτήματος Ι αυτής, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2592/ «Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους» (ΦΕΚ Β 1729), όπως έχει τροποποιηθεί από την ΠΔ/ΤΕ 2632/ (ΦΕΚ Β 1714) και από την ΠΔ/ΤΕ 2650/ (ΦΕΚ Β 233), ζ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1

2 να καθορίσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες, τις οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 25, 29 και 36 του ν. 3601/2007 οφείλουν τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος να δημοσιοποιούν, ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Α. Γενικές πληροφορίες 1. Η επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος το οποίο υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ. 2. Στην περίπτωση μητρικού πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 33 του ν. 3601/2007, αντίστοιχα, συνοπτική παρουσίαση των διαφορών μεταξύ της έκτασης της ενοποίησης του ομίλου για λογιστικούς σκοπούς αφενός και για σκοπούς εποπτείας σε ενοποιημένη βάση αφετέρου. 3. Παράθεση των θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων, με σύντομη περιγραφή της δραστηριότητάς τους για τις σημαντικότερες από αυτές, οι οποίες: ενοποιούνται για τους σκοπούς της εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενοποιούνται για τους σκοπούς της εποπτείας με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος, δεν ενοποιούνται αλλά και δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια, για τους σκοπούς της εποπτείας, ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης για λογιστικούς σκοπούς αλλά δεν περιλαμβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, ενοποιούνται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης για λογιστικούς σκοπούς αλλά δεν περιλαμβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση. 4. Κάθε υφιστάμενο ή προβλεπόμενο ουσιαστικό, πρακτικό ή νομικό κώλυμα στην άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή στην εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και των θυγατρικών της. 5. Για τις θυγατρικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε ενοποιημένη βάση αλλά η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος σε αυτές αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια του υπόχρεου πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την παρ. 1 της Ενότητας Γ του Κεφαλαίου Ι 2

3 της ΠΔ/ΤΕ 2630/ «Κωδικοποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2587/ Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», όπως ισχύει, το ποσό κατά το οποίο τα ίδια κεφάλαιά τους υπολείπονται των ελάχιστων απαιτούμενων (για κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές και συνολικά), καθώς και τις επωνυμίες των εν λόγω θυγατρικών. 6. Οι περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι θυγατρικές του υπόχρεου πιστωτικού ιδρύματος και εξαιρούνται από την εποπτεία σε ατομική βάση δυνάμει του άρθρου 31 του ν. 3601/ Οι περιπτώσεις θυγατρικών του υπόχρεου πιστωτικού ιδρύματος που έχουν συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του σε ατομική βάση δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 3601/ (solo consolidation). 8. Συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρούσας που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα. Β. Ίδια κεφάλαια Β1. Διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων 1. Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επί μέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών τίτλων όπως αυτοί ορίζονται στην Ενότητα Α.2. του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει, και κυρίως των υβριδικών τίτλων οι όροι των οποίων εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση από το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και των υβριδικών τίτλων που έχουν εκδοθεί πριν την και δεν πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αλλά εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στα Πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, μέχρι των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου IV της ως άνω Πράξης (grandfathered instruments). 2. Το ποσό των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, με χωριστή παράθεση των θετικών και των αφαιρετικών στοιχείων τους. Επίσης πρέπει να δημοσιοποιείται χωριστά το συνολικό ποσό των υβριδικών τίτλων που ορίζονται στην Ενότητα Α.2 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ ,όπως ισχύει, και κυρίως των τίτλων οι όροι των οποίων εμπεριέχουν κίνητρο για εξόφληση από το πιστωτικό ίδρυμα. Στις δημοσιοποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους υβριδικούς τίτλους οι οποίοι έχουν εκδοθεί πριν την και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ενότητα Α.2 Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει, αλλά εξακολουθούν να 3

4 αναγνωρίζονται στα Πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, μέχρι των ορίων που τίθενται στην παρ. 4 του Κεφαλαίου IV. 3. Το συνολικό ποσό των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και των Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει. 4. Τα ποσά, τα οποία σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κεφαλαίου ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει, αφαιρούνται κατά το ήμισυ από τα Βασικά και κατά το έτερο ήμισυ από τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια, περιλαμβανομένων των ποσών που θα αφαιρούνται κατά τον τρόπο αυτό μετά τη λήξη της σχετικής μεταβατικής περιόδου ( ). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στο στοιχείο του εδαφίου (ε) της παραγράφου 1 της Ενότητας Γ του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει (υστέρηση μεταξύ των λογιστικών προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων και της αναμενόμενης ζημίας αυτών όπως υπολογίζεται με την εφαρμογή της Προσέγγισης των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων). 5. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, μετά την εφαρμογή των ορίων του Κεφαλαίου ΙV της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει. Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1. Περίληψη της μεθόδου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα για την εκτίμηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που θεωρεί κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων από τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητές του (εσωτερικό κεφάλαιο), κατά το άρθρο 28 του ν. 3601/ Για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, το 8% του σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β της ΠΔ/ΤΕ 2588/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», όπως ισχύει. 3. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την Προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ), το 8% του σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β της ΠΔ/ΤΕ 2589/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων», όπως ισχύει. Για την κατηγορία 4

5 ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και σε κάθε μία από τις υποκατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στην παρ. 9 του Τμήματος Β της εν λόγω Πράξης, όπως ισχύει. Για την κατηγορία ανοιγμάτων σε μετοχές, η υποχρέωση δημοσιοποίησης αφορά: α. σε κάθε μία από τις μεθόδους της παραγράφου 2 του Τμήματος Ζ της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, β. στα ανοίγματα σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά, στα ανοίγματα σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά που εντάσσονται σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, και στα άλλα ανοίγματα, γ. στα ανοίγματα που υπόκεινται σε μεταβατικό εποπτικό καθεστώς κεφαλαιακών απαιτήσεων, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων από μετοχές και συμμετοχές που υπόκεινται σε στάθμιση σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, βάσει της ρύθμισης της παραγράφου 3 του Τμήματος Ζ της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει. 4. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς σύμφωνα με τα εδάφια (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/ Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2590/ «Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο», όπως ισχύει. Γ. Έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος σε κινδύνους και αξιολόγησή τους Γ1. Γενικές υποχρεώσεις Δημοσιοποιούνται για κάθε χωριστή κατηγορία κινδύνου, οι στόχοι και η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος. Οι δημοσιοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν: 1. τις στρατηγικές και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των αντίστοιχων κινδύνων, 2. τη διάρθρωση και την οργάνωση του τμήματος διαχείρισης του ανάλογου κινδύνου ή κάθε άλλο σχετικό μηχανισμό, 3. την έκταση και τη φύση των συστημάτων αναφοράς και μέτρησης των κινδύνων, και 4. τις πολιτικές αντιστάθμισης και μείωσης των κινδύνων, καθώς και τη στρατηγική και τις διαδικασίες για την παρακολούθηση, σε διαρκή βάση, της 5

6 αποτελεσματικότητας των αντισταθμίσεων και των τεχνικών μείωσης του κινδύνου. Γ2. Πιστωτικός κίνδυνος Γ2.1. Δημοσιοποιήσεις εκ μέρους όλων των υπόχρεων πιστωτικών ιδρυμάτων Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο: 1. Οι ορισμοί, για λογιστικούς σκοπούς, των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων: α) σε καθυστέρηση ( past-due ) και β) επισφαλών ( impaired ). Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία δεν χαρακτηρίζονται για λογιστικούς σκοπούς από το πιστωτικό ίδρυμα ως επισφαλείς οι απαιτήσεις, οι οποίες, λόγω καθυστέρησης πέραν των χρονικών ορίων των παραγράφων 17 (β) και 18, του Τμήματος Ε της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, θεωρούνται για τους σκοπούς της τελευταίας σε αθέτηση ( in default ), θα πρέπει να επεξηγούνται οι διαφοροποιήσεις αυτές. 2. Περιγραφή των προσεγγίσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προσαρμογών της αξίας των ανοιγμάτων (impairment losses) και των προβλέψεων (impairment allowances). 3. Το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων μετά από τους λογιστικούς συμψηφισμούς αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, καθώς και το μέσο ποσό, κατά την περίοδο αναφοράς, κάθε κατηγορίας ανοίγματος. 4. Γεωγραφική κατανομή των σημαντικότερων κατηγοριών ανοιγμάτων (κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύματος). 5. Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλόμενου. 6. Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους. 7. Για κάθε σημαντικό (κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύματος) κλάδο δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου: α. το ποσό τέλους περιόδου (πριν από τις προσαρμογές της αξίας και τις προβλέψεις) των επισφαλών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση, χωριστά, β. τα υπόλοιπα τέλους περιόδου των προσαρμογών της αξίας των ανοιγμάτων (impairment losses) και των προβλέψεων (impairment allowances), γ. τα ποσά προσαρμογών της αξίας και προβλέψεων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου. 6

7 8. Τα ποσά των επισφαλών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση κατανεμημένων κατά σημαντικές κατά την κρίση του πιστωτικού ιδρύματος γεωγραφικές περιοχές και, εφόσον είναι εφικτό, τα ποσά των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων κατά περιοχή. 9. Την ετήσια συμφωνία της κίνησης των προσαρμογών της αξίας απαιτήσεων και των προβλέψεων, χωριστά. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: α. περιγραφή της μορφής των προσαρμογών αξίας και των προβλέψεων (εξατομικευμένων ή συλλογικών), β. τα αρχικά υπόλοιπα, γ. τα ποσά των προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς για τη διενέργεια διαγραφών και απομειώσεων, δ. τα ποσά των νέων προβλέψεων που σχηματίστηκαν σε βάρος των αποτελεσμάτων αλλά και τα έσοδα από αντιστροφή (μείωση) προβλέψεων που ωφέλησαν τα αποτελέσματα και κάθε άλλη προσαρμογή της αξίας, περιλαμβανομένων των προσαρμογών που οφείλονται σε συναλλαγματικές διαφορές, σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, εξαγορές και πωλήσεις θυγατρικών, καθώς και τις μεταφορές μεταξύ ποσών προβλέψεων, και ε. τα τελικά υπόλοιπα της περιόδου. Οι προσαρμογές αξίας και τα έσοδα από ανακτήσεις απαιτήσεων που είχαν διαγραφεί και καταχωρούνται απ ευθείας στα αποτελέσματα, παρατίθενται χωριστά. Γ.2.2. Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει, δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων του Τμήματος Β της εν λόγω Πράξης: 1. Οι επωνυμίες των επιλεγμένων εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) και οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (Ο.Ε.Π) και οι λόγοι τυχόν αλλαγής στις επιλογές αυτές. 2. Οι κατηγορίες ανοιγμάτων για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις καθενός από τους Ε.Ο.Π.Α. ή τους Ο.Ε.Π. 3. Περιγραφή της διαδικασίας για τη μεταφορά των αξιολογήσεων των εκδοτών τίτλων και των πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 4. Οι αξίες ανοίγματος, πριν και μετά την επίδραση των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχούν στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας της 7

8 ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει, καθώς και εκείνες που αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. Γ.2.3. Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια στα οποία εφαρμόζεται η Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας αρχής για τη συγκεκριμένη προσέγγιση ή για τη μετάβαση σ αυτήν. 2. Επεξηγήσεις και συνοπτική παρουσίαση σχετικά με: α. τη διάρθρωση των συστημάτων εσωτερικής διαβάθμισης και της σχέσης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών διαβαθμίσεων, β. τη χρήση των εσωτερικών εκτιμήσεων για άλλους σκοπούς εκτός από τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, γ. τη διαδικασία διαχείρισης και αναγνώρισης της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, δ. τους μηχανισμούς ελέγχου και αναθεώρησης των συστημάτων διαβάθμισης, ιδίως από την άποψη της ανεξαρτησίας, καθώς και των σχετικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 3. Περιγραφή της διαδικασίας εσωτερικής διαβάθμισης (βλ. κατωτέρω στοιχείο 10), χωριστά για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγμάτων: α. κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, β. ιδρύματα, γ. επιχειρήσεις περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, ειδικός δανεισμός και αποκτηθείσες απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων, δ. λιανική τραπεζική, για κάθε μία από τις υποκατηγορίες ανοιγμάτων της παραγράφου 9 του Τμήματος Β της εν λόγω Πράξης, όπως ισχύει, ε. μετοχές. 4. Τις αξίες ανοίγματος για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων του Τμήματος Β της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει. Εάν τα ιδρύματα χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις της ποσοστιαίας ζημίας στην περίπτωση αθέτησης (LGD) και των συντελεστών μετατροπής για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, τα ανοίγματα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών, των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων πρέπει να 8

9 δημοσιοποιούνται χωριστά από τα ανοίγματα, για τα οποία τα πιστωτικά ιδρύματα δεν χρησιμοποιούν παρόμοιες εκτιμήσεις. 5. Για να καθίσταται δυνατή μια εύλογη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου για κάθε μία από τις κατηγορίες «κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες», «ιδρύματα», «επιχειρήσεις» και «μετοχές» και για επαρκή αριθμό πιστοληπτικών βαθμίδων οφειλετών (περιλαμβανόμενης της βαθμίδας των οφειλετών σε αθέτηση), τα πιστωτικά ιδρύματα δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: α. το σύνολο των ανοιγμάτων (για τις κατηγορίες ανοιγμάτων «κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες», «ιδρύματα» και «επιχειρήσεις» δημοσιοποιείται το άθροισμα των ανεξόφλητων υπολοίπων δανείων και των ποσών ανοιγμάτων από μη εκταμιευθείσες πιστωτικές ευχέρειες, ενώ για τα ανοίγματα σε μετοχές τα υπόλοιπα ισολογισμού), β. για τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, το σταθμισμένο, ως προς το άνοιγμα, μέσο LGD ως ποσοστό, γ. το σταθμισμένο, ως προς το άνοιγμα, μέσο συντελεστή στάθμισης, δ. για τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις των συντελεστών μετατροπής για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, το ποσό των μη εκταμιευθεισών πιστωτικών ευχερειών και τη σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση αξία ανοίγματος για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων. 6. Για την κατηγορία ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής και για κάθε μία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο σημείο (3δ), είτε τις πληροφορίες του στοιχείου (5) ανωτέρω (κατά περίπτωση και σε ομαδοποιημένη βάση), είτε ανάλυση των ανοιγμάτων (δηλ. ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων και ποσά ανοίγματος από μη εκταμιευθείσες πιστωτικές ευχέρειες) για επαρκή αριθμό βαθμίδων αναμενόμενης ζημίας (ΕL), ώστε να καθίσταται δυνατή μια εύλογη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου (κατά περίπτωση και σε ομαδοποιημένη βάση). 7. Τις πραγματικές προσαρμογές αξίας που έγιναν στην προηγούμενη περίοδο για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων και στην περίπτωση των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, για κάθε μία από τις υποκατηγορίες που ορίζονται στο σημείο (3δ) και τις διαφορές σε σχέση με τις αντίστοιχες προσαρμογές προηγούμενων περιόδων. 8. Περιγραφή των παραγόντων που επηρέασαν τις πραγματικές ζημίες στην προηγούμενη περίοδο (για παράδειγμα, εάν το πιστωτικό ίδρυμα είχε ποσοστά αθέτησης υψηλότερα από το μέσο όρο ή LGD και συντελεστές μετατροπής υψηλότερους από το μέσο όρο). 9

10 9. Σύγκριση των εκτιμήσεων του πιστωτικού ιδρύματος με τα πραγματικά αποτελέσματα σε μεγαλύτερη περίοδο. Η σύγκριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εκτιμήσεις ζημιών σε σχέση με τις πραγματικές ζημίες για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων {στην περίπτωση των ανοιγμάτων λιανικής, για κάθε μία από τις υποκατηγορίες του σημείου (3δ)} σε περίοδο επαρκώς μεγάλη ώστε να καθίσταται δυνατή μια εύλογη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών εσωτερικής διαβάθμισης. Κατά περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα αναλύουν λεπτομερέστερα τα στοιχεία αυτά και συγκρίνουν τις πιθανότητες αθέτησης (PD), και ειδικά τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις των ποσοστιαίων ζημιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) ή των συντελεστών μετατροπής (σύμφωνα με την εξελιγμένη μεθοδολογία της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων) συγκρίνουν τις πραγματικές τιμές του LGD και των συντελεστών μετατροπής, με τις εκτιμήσεις που παρέχονται στις ανωτέρω δημοσιοποιήσεις σχετικά με την ποσοτική αξιολόγηση των κινδύνων. 10. Για τους σκοπούς του σημείου (3) ανωτέρω, η περιγραφή περιλαμβάνει τα διάφορα είδη ανοιγμάτων κάθε κατηγορίας, τους ορισμούς, τις μεθόδους και τα δεδομένα για την εκτίμηση και την επικύρωση των πιθανοτήτων αθέτησης (PD) και, κατά περίπτωση, των ποσοστιαίων ζημιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και των συντελεστών μετατροπής, περιλαμβανομένων των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτών των μεταβλητών. Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικές αποκλίσεις από τον ορισμό της αθέτησης στις παρ , Τμήμα Ε της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, και των σημαντικών τμημάτων του χαρτοφυλακίου που επηρεάζονται από αυτές τις αποκλίσεις. Γ.2.4. Δημοσιοποιήσεις για εποπτικές σταθμίσεις κινδύνου στην Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 7 11 του Υποτμήματος Ζ1, του Τμήματος Ζ, της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, δημοσιοποιούν τα ανοίγματα αυτά ανά συντελεστή στάθμισης, όπως ορίζεται στις εν λόγω παραγράφους. Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά για τα ανοίγματα ειδικού δανεισμού σύμφωνα με την παρ. 28 και τον Πίνακα της παρ. 34 του Υποτμήματος Ζ2, του Τμήματος Ζ, της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, δημοσιοποιούν τα ανοίγματα αυτά σύμφωνα με τις κατηγορίες συντελεστών στάθμισης που αναφέρονται στον προαναφερθέντα Πίνακα. Γ.2.5. Τεχνικές μείωσης κινδύνου: Δημοσιοποιήσεις για την Τυποποιημένη Προσέγγιση και τη Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων 10

11 Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς το βαθμό κατά τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών. 2. Τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων. 3. Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα. 4. Τα κυριότερα είδη εγγυητών και αντισυμβαλλομένων σε πράξεις πιστωτικών παραγώγων, καθώς και την πιστοληπτική κατάταξή τους. 5. Πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις κινδύνου αγοράς ή πιστωτικού κινδύνου στα χρησιμοποιούμενα μέσα μείωσης κινδύνου. 6. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει, και την ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, αλλά δεν παρέχουν εσωτερικές εκτιμήσεις των ποσοστιαίων ζημιών σε περίπτωση αθέτησης (LGD) ή των συντελεστών μετατροπής για τις κατηγορίες ανοιγμάτων, χωριστά για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων, τη συνολική αξία ανοίγματος (κατά περίπτωση, μετά το συμψηφισμό εντός ή εκτός ισολογισμού), που καλύπτεται μετά την εφαρμογή των προσαρμογών μεταβλητότητας από αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις ή από άλλες αποδεκτές εξασφαλίσεις. 7. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με τις ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει, και ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει, χωριστά για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων, το συνολικό άνοιγμα (κατά περίπτωση, μετά το συμψηφισμό εκτός ή εντός ισολογισμού) που καλύπτεται από εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα. Για την κατηγορία των ανοιγμάτων σε μετοχές ειδικότερα, η αναφορά γίνεται για κάθε μία από τις μεθόδους του Υποτμήματος Ζ1, του Τμήματος Ζ, της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει. Γ.2.6. Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα του πιστωτικού ιδρύματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, όπως ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ 2594/ «Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου», όπως ισχύει: 1. Περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την κατανομή του εσωτερικού κεφαλαίου και τον καθορισμό πιστωτικών ορίων για τα ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 2. Περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζεται για τη λήψη εξασφαλίσεων. 11

12 3. Περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζεται για τα ανοίγματα που υπόκεινται σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης ( wrong-way risk ). 4. Περιγραφή της επίπτωσης του ποσού εξασφαλίσεων που θα πρέπει να παράσχει το πιστωτικό ίδρυμα σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής του αξιολόγησης. 5. Η ακαθάριστη θετική εύλογη αξία των συμβάσεων, το όφελος από συμψηφισμούς, το τρέχον πιστωτικό άνοιγμα μετά το συμψηφισμό, οι ληφθείσες εξασφαλίσεις και το καθαρό πιστωτικό άνοιγμα σε παράγωγα μέσα. Καθαρό πιστωτικό άνοιγμα είναι το πιστωτικό άνοιγμα σε συναλλαγές παραγώγων, αφού ληφθούν υπόψη τόσο τα κέρδη από (νομικά ισχυρές) συμφωνίες συμψηφισμού, καθώς και οι εξασφαλίσεις. 6. Μέτρα για τον υπολογισμό της αξίας ανοίγματος βάσει των μεθόδων που ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2594/ , όπως ισχύει, ανεξαρτήτως της μεθόδου. 7. Η ονομαστική αξία αντισταθμίσεων πιστωτικών παραγώγων και η κατανομή του τρέχοντος πιστωτικού ανοίγματος ανά τύπο πιστωτικού ανοίγματος. 8. Συναλλαγές σε πιστωτικά παράγωγα (ονομαστική αξία), με διάκριση ανάμεσα σε εκείνες που αφορούν το χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων του ιδίου του πιστωτικού ιδρύματος και εκείνες που αφορούν τις διαμεσολαβητικές του δραστηριότητες, καθώς και την κατανομή των χρησιμοποιούμενων πιστωτικών παράγωγων με περαιτέρω διάκριση μεταξύ αγορασθείσας και πωληθείσας πιστωτικής προστασίας για κάθε κατηγορία πιστωτικού παραγώγου. 9. Εκτίμηση του συντελεστή «άλφα» σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στο Τμήμα Ε της ΠΔ/ΤΕ 2594/ , όπως ισχύει. Γ.2.7. Τιτλοποίηση: Δημοσιοποιήσεις για την Τυποποιημένη Προσέγγιση και τη Προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2633/2010 «Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση» ή τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 6, του Υποτμήματος Γ1, του Τμήματος Γ, του Παραρτήματος Ι, της ΠΔ/ΤΕ 2591/20.8./2007 «Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς», όπως ισχύει, δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες με διαχωρισμό, όπου υπάρχει, μεταξύ χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τραπεζικού χαρτοφυλακίου: 1. Περιγραφή των στόχων του (μεταβιβάζοντος) πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με τη δραστηριότητα τιτλοποίησης. 12

13 2. Τη φύση των κινδύνων συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας που ενέχουν τα τιτλοποιημένα στοιχεία του ενεργητικού. 3. Το είδος των κινδύνων σε όρους εξοφλητικής προτεραιότητας (senior, mezzanine, junior tranches) και σε όρους υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού των θέσεων σε τιτλοποίηση που αναλαμβάνονται και διακρατούνται με τη δραστηριότητα της επανατιτλοποίησης. 4. Τους διαφορετικούς ρόλους του πιστωτικού ιδρύματος στη διαδικασία τιτλοποίησης. 5. Ένδειξη του βαθμού εμπλοκής του πιστωτικού ιδρύματος σε κάθε τιτλοποίηση (μέσω παροχής πιστωτικής διευκόλυνσης, διακράτησης μέρους των τίτλων από τιτλοποιήσεις κλπ). 6. Περιγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών για την παρακολούθηση των μεταβολών στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο αγοράς των τιτλοποιηθέντων ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου με τον οποίο η συμπεριφορά των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού επιδρά στα τιτλοποιηθέντα ανοίγματα και του τρόπου με τον οποίο οι εν λόγω διαδικασίες διαφέρουν για τα ανοίγματα από επανατιτλοποιήσεις. 7. Περιγραφή της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος που καθορίζει τη χρήση της αντιστάθμισης κινδύνων και της μη χρηματοδοτούμενης προστασίας για τον περιορισμό των κινδύνων που απορρέουν από τις διακρατηθείσες τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των ουσιωδών αντισυμβαλλομένων αντιστάθμισης κινδύνων ανά είδος ανοίγματος σε κίνδυνο. 8. Τις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων που ακολουθεί το πιστωτικό ίδρυμα για τις τιτλοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του είδους των ανοιγμάτων τιτλοποίησης στο οποίο εφαρμόζεται κάθε προσέγγιση. 9. Τα είδη των εταιρειών ειδικού σκοπού που το πιστωτικό ίδρυμα, ως ανάδοχος, χρησιμοποιεί προκειμένου να τιτλοποιήσει ανοίγματα τρίτων και σχετική πληροφόρηση για το κατά πόσο, σε ποια μορφή και σε ποιο βαθμό το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει ανοίγματα σε αυτές τις εταιρείες ειδικού σκοπού, χωριστά για τα εντός και εκτός ισολογισμού ανοίγματα. Επίσης, δημοσιοποιείται κατάσταση με τις εταιρείες που το πιστωτικό ίδρυμα διοικεί ή στις οποίες παρέχει συμβουλές και οι οποίες επενδύουν είτε σε θέσεις σε τιτλοποίηση που έχει πραγματοποιήσει το πιστωτικό ίδρυμα ή σε εταιρείες ειδικού σκοπού των οποίων ανάδοχος είναι το πιστωτικό ίδρυμα. 10. Περίληψη των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στις δραστηριότητες τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εξής πληροφοριών: 13

14 α. κατάταξη των τιτλοποιήσεων του πιστωτικού ιδρύματος ως πωλήσεων ή ως χρηματοδοτήσεων, β. λογιστική αναγνώριση των κερδών από την πώληση των απαιτήσεων που τιτλοποιούνται, γ. μέθοδοι, βασικές παραδοχές, δεδομένα και αλλαγές που έχουν επέλθει από την προηγούμενη περίοδο για την αποτίμηση των θέσεων σε τιτλοποιήσεις, δ. αντιμετώπιση των τιτλοποιήσεων συνθετικής μορφής εάν αυτές δεν καλύπτονται από άλλη λογιστική αρχή, ε. τρόπος αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού που αναμένεται να τιτλοποιηθούν και πληροφόρηση σχετικά με την καταχώρησή τους στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του πιστωτικού ιδρύματος, στ. πολιτικές για την αναγνώριση υποχρεώσεων στον ισολογισμό που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν από το πιστωτικό ίδρυμα να παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη σε τιτλοποιηθέντα στοιχεία ενεργητικού. 11. Τις επωνυμίες των Ε.Ο.Π.Α. που αξιολογούν τις τιτλοποιήσεις και τα είδη των ανοιγμάτων τα οποία αξιολογεί κάθε E.Ο.Π.Α. 12. Περιγραφή της μεθόδου εσωτερικής αξιολόγησης, όπου αυτή ακολουθείται, όπως παρατίθεται στο Τμήμα Ε της ΠΔ/ΤΕ 2633/ , όπως ισχύει. Σε αυτή την περιγραφή περιλαμβάνεται η δομή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης και η σχέση μεταξύ της εσωτερικής αξιολόγησης και των εξωτερικών διαβαθμίσεων, η χρήση της μεθόδου εσωτερικής αξιολόγησης για σκοπούς άλλους πλην του υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης με αναφορά στην ανεξαρτησία, στην ευθύνη και στην επισκόπηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης. Επίσης, δημοσιοποιούνται τα είδη των ανοιγμάτων για τα οποία εφαρμόζεται η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και οι παράγοντες ακραίων καταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιπέδων πιστωτικής ενίσχυσης, ανά είδος ανοίγματος. 13. Εξήγηση των σημαντικών μεταβολών από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, σε οποιεσδήποτε από τις ποσοτικές δημοσιοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 14 έως Για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, χωριστά, δημοσιοποιείται η ακόλουθη πληροφόρηση ανά είδος ανοίγματος: α. Το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ανοιγμάτων που έχουν τιτλοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα, χωριστά για τις παραδοσιακές και συνθετικές 14

15 τιτλοποιήσεις, καθώς και τις τιτλοποιήσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα διατηρεί μόνο το ρόλο του ανάδοχου, β. το συνολικό ποσό των εντός ισολογισμού θέσεων σε τιτλοποίηση, διακρατηθέντων ή αγορασθέντων, καθώς και τα εκτός ισολογισμού ανοίγματα σε τιτλοποιήσεις, γ. το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος που αναμένεται να τιτλοποιηθούν, δ. για τις διευκολύνσεις που υπάγονται σε ρύθμιση πρόωρης εξόφλησης των τίτλων δημοσιοποιούνται τα συνολικά αντληθέντα ποσά που αντιστοιχούν στη συμμετοχή του μεταβιβάζοντος και των επενδυτών, αντίστοιχα. Επίσης, δημοσιοποιούνται οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι της συμμετοχής του μεταβιβάζοντος και οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του μεριδίου των επενδυτών στα αντληθέντα ποσά και στα μη αντληθέντα ποσά από γραμμές διευκόλυνσης, ε. το ποσό των θέσεων σε τιτλοποίηση που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια ή σταθμίζεται με συντελεστή 1250%, στ. περίληψη της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά στις τιτλοποιήσεις για την τρέχουσα περίοδο, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των ανοιγμάτων που έχουν τιτλοποιηθεί και των αναγνωρισθέντων κερδών ή ζημιών που καταχωρήθηκε κατά την πώληση. 15. Για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, χωριστά, δημοσιοποιείται η ακόλουθη πληροφόρηση: α. Το συνολικό ποσό των θέσεων τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν ή αγοράστηκαν και οι σχετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις με διάκριση σε ανοίγματα από τιτλοποιήσεις και ανοίγματα από επανατιτλοποιήσεις και με περαιτέρω ανάλυση σε συντελεστές στάθμισης ή εύρος κεφαλαιακών απαιτήσεων ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και β. το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων από επανατιτλοποιήσεις που έχουν διακρατηθεί ή αγοραστεί, με περαιτέρω ανάλυση των ανοιγμάτων σε ανοίγματα πριν και μετά από την αντιστάθμιση/ ασφάλιση καθώς και τα ανοίγματα έναντι χρηματοδοτικών εγγυητών, με διάκριση με βάση την κατηγορία πιστοληπτικής ικανότητας του εγγυητή ή την επωνυμία του. 16. Για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και σχετικά με τα ανοίγματα που έχουν τιτλοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα, αναφέρεται το ποσό των απομειωμένων /σε καθυστέρηση τιτλοποιηθέντων στοιχείων του ενεργητικού καθώς και οι ζημιές που έχει αναγνωρίσει το πιστωτικό ίδρυμα κατά την τρέχουσα περίοδο, με περαιτέρω ανάλυση και των δύο, ανά κατηγορία ανοίγματος. 15

16 17. Για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, δημοσιοποιούνται τα συνολικά ανοίγματα που έχουν τιτλοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα και τα οποία υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς, με περαιτέρω ανάλυση σε παραδοσιακές/ συνθετικές τιτλοποιήσεις και ανά είδος ανοίγματος. Γ3. Κίνδυνος αγοράς Γ.3.1. Δημοσιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους μέσω της τυποποιημένης μεθόδου σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2591/ «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς», όπως ισχύει, δημοσιοποιούν τις απαιτήσεις αυτές χωριστά για κάθε κίνδυνο που αναφέρεται στις διατάξεις της εν λόγω Πράξης. Επιπροσθέτως, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που αφορούν στον ειδικό κίνδυνο επιτοκίου που απορρέει από θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ξεχωριστά. Γ.3.2. Δημοσιοποιήσεις από πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους μέσω εσωτερικών υποδειγμάτων σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2591/ , όπως ισχύει, δημοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο: α. τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υποδειγμάτων, β. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 21α του Τμήματος Γ του Παραρτήματος V και την παράγραφο Η1 (5), του τμήματος Η, του Παραρτήματος Ι, της ΠΔ/ΤΕ 2591/ , όπως ισχύει, χωριστά, δημοσιοποιούνται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και οι κίνδυνοι που μετρήθηκαν με χρήση του εσωτερικού υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης και σχετικής περιγραφής της προσέγγισης που χρησιμοποίησε το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να καθορίσει τα χρονικά διαστήματα της ρευστότητας, καθώς και οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί αξιολόγηση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και οι προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν για την επικύρωση του υποδείγματος, γ. περιγραφή του προγράμματος προσομοίωσης ασκήσεων ακραίων καταστάσεων που εφαρμόζεται σε κάθε χαρτοφυλάκιο, δ. περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για το δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο και την επικύρωση της ακρίβειας και της συνέπειας 16

17 των εσωτερικών υποδειγμάτων και των διαδικασιών ανάπτυξης υποδειγμάτων. 2. Αναφορά της έγκρισης της ακολουθούμενης μεθοδολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται η εφαρμογή των οριζόμενων στο Παράρτημα VII, Τμήμα Δ της ΠΔ/ΤΕ 2591/ , όπως ισχύει. 3. Η υψηλότερη, η χαμηλότερη και η μέση τιμή των ακολούθων στοιχείων: α. των ημερήσιων μετρήσεων της μέγιστης δυνητικής ζημιάς (VAR) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και κατά τη λήξη της περιόδου, β. των μετρήσεων δυνητικής ζημιάς (VAR) σε ακραίες συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και κατά τη λήξη της περιόδου, γ. των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 21α του Τμήματος Γ του Παραρτήματος V και την παράγραφο Η1 (5) του τμήματος Η του Παραρτήματος Ι, της ΠΔ/ΤΕ 2591/ , όπως ισχύει, χωριστά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και κατά τη λήξη της περιόδου. 4. Το ποσό του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 21α του Τμήματος Γ του Παραρτήματος V και την παράγραφο Η1 (5) του τμήματος Η του Παραρτήματος Ι, της ΠΔ/ΤΕ 2591/ , όπως ισχύει, χωριστά, και μαζί με το μέσο σταθμικό ορίζοντα ρευστότητας για κάθε επιμέρους χαρτοφυλάκιο. 5. Σύγκριση μεταξύ των ημερήσιων τιμών δυνητικής ζημιάς (VAR) στο τέλος της ημέρας με τις ημερήσιες μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, συνοδευόμενη από ανάλυση τυχόν σημαντικών υπερβάσεων κατά την περίοδο αναφοράς. Γ4. Λειτουργικός κίνδυνος Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό κίνδυνο για τον oποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2590/ «Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο», όπως ισχύει: 1. Οι προσεγγίσεις εκτίμησης των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια για λειτουργικό κίνδυνο, τις οποίες ακολουθεί το πιστωτικό ίδρυμα. 2. Περιγραφή των Εξελιγμένων Προσεγγίσεων Μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα, περιλαμβανομένης της ανάλυσης των κατάλληλων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη σε αυτές. Σε περίπτωση μερικής χρήσης, αναφέρεται το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται. 17

18 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τις Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, δημοσιοποιούν περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν ασφαλίσεις και άλλους μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου με σκοπό τη μείωση του συγκεκριμένου κινδύνου. Γ5. Μετοχές: Δημοσιοποιήσεις για τα ανοίγματα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τα ανοίγματα σε μετοχές τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών: 1. Κατάταξη των ανοιγμάτων αυτών με βάση το σκοπό κατοχής τους, όπως για παράδειγμα η επιδίωξη υπεραξιών ή η στρατηγικού χαρακτήρα επένδυση και περιγραφή των λογιστικών τεχνικών αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης αποτίμησης των ανοιγμάτων αυτών, με ειδικότερη αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζεται η αποτίμηση και την επίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων στις παραμέτρους αυτές. 2. Η αξία ισολογισμού και η εύλογη αξία των ανοιγμάτων και, προκειμένου περί μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, η διαφορά, αν αυτή είναι σημαντική, μεταξύ αγοραίας τιμής και εύλογης αξίας. 3. Τα είδη, τη φύση και τα ποσά των ανοιγμάτων σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, των ανοιγμάτων σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο, σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και των λοιπών ανοιγμάτων. 4. Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών από πωλήσεις και τις ρευστοποιήσεις της περιόδου αναφοράς. 5. Το συνολικό καθαρό ποσό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών και των κερδών ή ζημιών από αναπροσαρμογές αξίας, καθώς και κάθε παρόμοιο ποσό που περιλαμβάνεται στα βασικά ή στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος. Γ6. Κίνδυνος επιτοκίου: Δημοσιοποιήσεις για τον κίνδυνο επιτοκίου από θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Δημοσιοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο επιτοκίου σε θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών: 1. Η φύση του κινδύνου επιτοκίου και βασικές παραδοχές (περιλαμβανομένων των παραδοχών για τις πρόωρες εξοφλήσεις δανείων και τη συμπεριφορά των καταθέσεων όψεως), καθώς και η συχνότητα μέτρησης του κινδύνου επιτοκίου. 18

19 2. Οι αυξομειώσεις κερδών, οικονομικής αξίας ή άλλων κατάλληλων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται από το πιστωτικό ίδρυμα για τη μέτρηση των επιπτώσεων μιας απότομης ανόδου ή πτώσης των επιτοκίων, σύμφωνα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου για κάθε νόμισμα. Δ. Δημοσιοποιήσεις για τις αποδοχές προσωπικού 1. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να δημοσιοποιεί την ακόλουθη πληροφόρηση σε σχέση με την πολιτική και πρακτική αποδοχών που έχει υιοθετήσει συμπεριλαμβανομένης της τακτικής, τουλάχιστον ετήσιας, επαναξιολόγησής της, για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του. 2. Στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι σημαντικά από άποψη μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης καθώς και από άποψη φύσης, πεδίου και πολυπλοκότητας δραστηριοτήτων, οι ποσοτικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα δημοσιοποιούνται στο κοινό επίσης στο επίπεδο των προσώπων που είναι υπεύθυνα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 10 εδάφιο γ (ι) του ν. 3601/2007, για τον προσανατολισμό της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος. 3. Η συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος με τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας πραγματοποιείται κατ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή κατά τρόπο κατάλληλο προς τη φύση, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και την εσωτερική οργάνωση του πιστωτικού ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 4. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρμόζεται για: i. τον καθορισμό της πολιτικής αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση και τα καθήκοντα της επιτροπής αποδοχών, ii. iii. την επωνυμία του εξωτερικού συμβούλου, ο οποίος συμμετείχε στη διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και τον ρόλο των λοιπών εμπλεκομένων μερών, β) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της αμοιβής με τις επιδόσεις, 19

20 γ) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, δ) τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασμού του συστήματος αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων, την προσαρμογή των αμοιβών στον κίνδυνο και τα κριτήρια πολιτικής για την αναβολή και κατοχύρωση των αμοιβών, ε) πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επίδοσης, στα οποία βασίζονται το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, δικαιωμάτων προαίρεσης ή οι μεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών, στ) τις βασικές παραμέτρους και την αιτιολογία για τη χρήση μεταβλητών συνιστωσών του συστήματος αποδοχών, καθώς και κάθε άλλης μη χρηματικής παροχής, ζ) συνολική ποσοτική πληροφόρηση επί των αποδοχών, με ανάλυση ανά επιχειρηματικό τομέα, η) συνολική ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τις αποδοχές, κατανεμημένες ανά ανώτερα διοικητικά στελέχη και ανά μέλη του προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: i. το ύψος των ετήσιων αποδοχών ανά οικονομικό έτος, με διάκριση αυτών σε σταθερές και μεταβλητές αμοιβές, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων, ii. iii. το ύψος και το είδος των μεταβλητών αμοιβών, με διάκριση σε μετρητά, μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με μετοχές και λοιπές κατηγορίες, το ύψος των οφειλόμενων αναβαλλόμενων αμοιβών, με διάκριση σε κατοχυρωμένες και μη κατοχυρωμένες αμοιβές, iv. το ύψος των αναβαλλόμενων αμοιβών, που έχει αποφασισθεί να καταβληθούν κατά οικονομικό έτος, καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν κατόπιν προσαρμογής των αμοιβών με βάση την επίδοση, v. τις νέες πληρωμές λόγω πρόσληψης και αποχώρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος και τον αριθμό των δικαιούχων αυτών των αμοιβών, και vi. το ύψος των αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης που καταβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος, ο αριθμός των δικαιούχων και το υψηλότερο ποσό αυτής της κατηγορίας που καταβλήθηκε σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο. 20

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα