ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση παροχών του Κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ (Régime de rentes du Québec) Rente de retraite Σύνταξη γήρατος Q-104-RET (10-11)

2 IMPORTANT ΠΡΟΣΟΧΗ Aucune prestation ne peut être versée si vous avez quitté définitivement le Canada avant Demande de rente de retraite Pour avoir droit à la rente de retraite, vous devez avoir cotisé au Régime de rentes du Québec pour au moins une depuis le 1 er janvier 1966 et être âgé d au moins 60 ans. Si vous avez moins de 65 ans, vous devez remplir une de ces conditions : Avoir cessé de travailler dans votre pays. Avoir, sur une base annuelle, des revenus de travail (y compris l assurance salaire) inférieurs ou égaux au montant de référence pour l en cours. Pour connaître ce maximum, veuillez communiquer avec votre organisme de liaison ou consulter le site Web de la Régie. Être un salarié et avoir réduit votre rémunération par période de paye d au moins 20 % à la suite d une entente avec votre employeur sur la réduction de votre temps de travail en vue de la retraite. Si vous avez cessé de travailler en raison de votre état de santé, il pourrait être avantageux pour vous de demander la rente d invalidité. Si c est votre cas, ne tardez pas à en faire la demande. Si vous avez 65 ans ou plus, il n est pas nécessaire d avoir cessé de travailler pour avoir droit à la rente de retraite. Vous ne pouvez pas recevoir la rente de retraite avant 65 ans si vous recevez une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), ou si vous avez droit à une indemnité de la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) et que la Régie vous reconnaît invalide pour la même raison. Si vous recevez ou devez recevoir des prestations d autres organismes, publics ou privés, vérifiez auprès d eux si le fait de recevoir une rente de retraite en vertu du Régime de rentes du Québec peut entraîner une réduction de ces prestations. Notez également que vous ne pouvez pas recevoir la rente de retraite du Régime de rentes du Québec si vous recevez déjà la rente de retraite du Régime de pensions du Canada (autre que la pension de la Sécurité de la vieillesse). Le montant de la rente varie selon les revenus de travail sur lesquels vous avez versé des cotisations au Régime et le nombre d s pour lesquelles vous avez cotisé. Il varie également selon votre âge au moment où la rente débute. Si vous demandez votre rente lorsque vous êtes âgé de 60 à 65 ans, le montant sera moins élevé que si vous attendez d avoir 65 ans. Notez qu il n est généralement pas avantageux de retarder le début du paiement d une rente. Nous vous suggérons de présenter votre demande environ quatre avant le où la rente devient payable, mais pas plus de douze avant cette date. Καμμία παροχή δεν καταβάλλεται σε άτομο που εγκατέλειψε οριστικά τον Καναδά πριν από το Αίτηση για σύνταξη γήρατος Για να δικαιούστε σύνταξης γήρατος, πρέπει να έχετε συμβάλει στο Σύστημα τουλάχιστο για ένα χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 1966 και μετά, και να είστε τουλάχιστο 60 ετών. Αν είστε κάτω των 65 ετών, πρέπει να πληρείτε μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Δεν εργάζεστε πλέον στη χώρα προέλευσής σας. Το ετήσιο επαγγελματικό σας εισόδημα (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας εισοδήματος) είναι κατώτερο ή ίσο με το ποσό αναφοράς για το τρέχον έτος. Για να ενημερωθείτε για το μέγιστο αυτό ποσό, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό-σύνδεσμο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Régie [Ασφαλιστικού φορέα]. Είστε μισθωτός και έχετε μειώσει τις αποδοχές σας τουλάχιστον κατά 20% ανά περίοδο πληρωμής, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη σας περί μείωσης του χρόνου εργασίας σας με στόχο τη συνταξιοδότηση. Αν σταματήσατε να εργάζεστε για λόγους υγείας, ίσως σας συμφέρει να ζητήσετε επίδομα αναπηρίας. Αν αυτό ισχύει στην περίπτωσή σας, υποβάλετε την ανάλογη αίτηση το συντομότερο. Αν είστε 65 ετών και άνω, δεν είναι απαραίτητο να έχετε σταματήσει να εργάζεστε για να δικαιούστε συνταξιοδοτικό επίδομα. Δεν μπορείτε να εισπράξετε συνταξιοδοτικό επίδομα πριν τα 65 σας χρόνια αν εισπράττετε αντισταθμιστικό εισόδημα που δεν έχει μειωθεί από την Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) [Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία], ή αν δικαιούστε αποζημίωση από την Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) [Εταιρεία ασφαλίσεων αυτοκινήτων του Κεμπέκ] και η Régie [Ασφαλιστικός φορέας] σας αναγνωρίζει ως άτομο με αναπηρία για τους ίδιους λόγους. Αν εισπράττετε ή πρέπει να εισπράξετε παροχές από άλλους οργανισμούς, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, ελέγξτε με τους οργανισμούς αυτούς κατά πόσον το γεγονός ότι εισπράττετε συνταξιοδοτικό επίδομα βάσει του Régime de rentes du Québec [Σύστημα επιδομάτων του Κεμπέκ] μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση αυτών των παροχών. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να εισπράττετε το συνταξιοδοτικό επίδομα του Régime de rentes du Quebec [σύστημα επιδομάτων του Κεμπέκ] εφόσον εισπράττετε ήδη το συνταξιοδοτικό επίδομα του Régime de pensions du Canada [Σύστημα συντάξεων του Καναδά] (που διαφέρει από τη σύνταξη γήρατος). Το ποσό του επιδόματος διαφέρει ανάλογα με τις επαγγελματικές αποδοχές βάσει των οποίων καταβάλατε εισφορές στο Σύστημα καθώς και με τον αριθμό ετών κατά τα οποία αυτές κατεβλήθησαν. Επίσης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία σας κατά την πρώτη καταβολή του επιδόματος. Αν κάνετε αίτηση για συνταξιοδοτικό επίδομα σε ηλικία μεταξύ 60 και 65 ετών, το ποσό θα είναι κατώτερο από αυτό που θα σας καταβληθεί αν περιμένετε να συμπληρώσετε τα 65 έτη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε γενικές γραμμές, δεν συμφέρει η αναβολή της πρώτης καταβολής επιδόματος. Σας προτείνουμε να καταθέσετε την αίτησή σας γύρω στους τέσσερεις μήνες πριν από το μήνα που θα αρχίσει να καταβάλλεται η σύνταξη, αλλά όχι παραπάνω από δώδεκα μήνες πριν απ αυτή την ημερομηνία. 2 de 10 Q-104-RET (10-11)

3 IMPORTANT (Suite) ΠΡΟΣΟΧΗ (Συνέχεια) Demande de rente de retraite (Suite) Si vous avez plus de 65 ans et que vous avez cessé de travailler, vous pourriez recevoir une rente rétroactive à compter du suivant votre arrêt de travail. Une rente de retraite rétroactive peut couvrir un maximum de 60 et ne peut débuter avant votre 65 e anniversaire. Si vous avez plus de 70 ans et que vous travaillez toujours, vous pourriez avoir droit à une rente rétroactive à compter du suivant votre 70 e anniversaire. Une rente de retraite rétroactive peut couvrir un maximum de 60. Paiement des rentes Veuillez noter que les rentes sont : payables à la fin du à partir duquel vous y avez droit. Par exemple, si vous y avez droit à partir d avril, le paiement sera fait à la fin d avril; augmentées, en janvier de chaque, en fonction du coût de la vie; imposables. Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont nécessaires à l étude de votre demande. L omission de les fournir peut entraîner un retard ou un rejet de traitement. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès. Ces renseignements sont communiqués à d autres personnes ou organismes pour vérification auprès d eux seulement dans les cas prévus par la loi. Ils peuvent aussi servir à des fins de recherche, d évaluation, d enquête ou de sondage. La Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels vous permet de consulter et de faire rectifier vos renseignements personnels. Αίτηση για σύνταξη γήρατος (Συνέχεια) Αν είστε άνω των 65 ετών και έχετε σταματήσει να εργάζεστε, μπορείτε να εισπράξετε αναδρομικό επίδομα, ξεκινώντας από το μήνα που ακολουθεί τη διακοπή εργασίας σας. Το αναδρομικό συνταξιοδοτικό επίδομα μπορεί να καλύψει μέχρι και 60 μήνες και δεν μπορεί να καταβληθεί πριν από τα 65α γενέθλιά σας. Αν είστε άνω των 70 ετών και εξακολουθείτε να εργάζεστε, μπορείτε να επωφεληθείτε από αναδρομικό συνταξιοδοτικό επίδομα, με έναρξη ισχύος τον μήνα που ακολουθεί τα 70α σας γενέθλια. Το αναδρομικό συνταξιοδοτικό επίδομα μπορεί να καλύψει μέχρι και 60 μήνες. Καταβολή επιδόματος Πρέπει να γνωρίζετε ότι το συνταξιοδοτικό επίδομα : καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου μήνα από τον οποίο δικαιούστε το επίδομα. Έτσι, αν το δικαίωμά σας ισχύει από τον Απρίλιο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί τέλος Απριλίου αυξάνεται κάθε Ιανουάριο, βάσει του κόστους ζωής φορολογείται. Πρόσβαση στα έγγραφα των δημόσιων οργανισμών και προστασία προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που περισυλλέγονται μέσω αυτού του εντύπου είναι απαραίτητα για την έγκυρη μελέτη της αίτησής σας. Η μη παροχή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης ή απόρριψης της επεξεργασίας της. Μόνο τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού μας έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς για την επαλήθευσή τους, και αυτό μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια έρευνας, αξιολόγησης, εξέτασης ή σφυγμομέτρησης. Χάρη στον νόμο περί πρόσβασης στα έγγραφα των δημόσιων οργανισμών και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. 3 de 10 Q-104-RET (10-11)

4 DEMANDE DE PRESTATIONS DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC EN VERTU DE L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ (RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΕΜΠΕΚ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Note : Cette demande doit être remplie par le cotisant. Le terme «cotisant» désigne la personne qui a versé des cotisations au Régime de rentes du Québec. Σημείωση: Αυτή η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον συνεισφέροντα. Ο όρος «συνεισφέρων» υποδηλώνει το άτομο που κατέβαλε εισφορές στο Συνταξιοδοτικό σύστημα του Κεμπέκ (Régime de rentes du Québec). Veuillez écrire en lettres détachées. / Παρακαλούμε να γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Partie Μέρος 1 A Langue de correspondance souhaitée Γλώσσα αλληλογραφίας Français Anglais Γαλλικά Αγγλικά Date d'arrivée au Canada Ημερομηνία άφιξης στον Καναδά RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE COTISANT ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada Indiquez la dernière province de résidence du cotisant au Canada. Σημειώστε την τελευταία επαρχία κατοικίας του ασφαλισμένου στον Καναδά. jour Ημέρα Date de départ du Canada Ημερομηνία αναχώρησης από τον Καναδά jour Ημέρα 2 Sexe Nom de famille du cotisant Prénom Φύλο Επώνυμο του συνεισφέροντος Μικρό όνομα F M Θ Α Nom de famille à la naissance si différent Prénom à la naissance si différent Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν ήταν διαφορετικό) Μικρό όνομα κατά τη γέννηση, εάν ήταν διαφορετικό 3 Prénom du père Μικρό όνομα του πατέρα Prénom de la mère Μικρό όνομα της μητέρας Nom de la mère à la naissance Γένος της μητέρας 4 Numéro de sécurité sociale en Grèce Αριθμός εθνικής ασφάλισης στην Ελλάδα 5 Adresse (numéro, rue, appartement, case postale) Διεύθυνση (αριθμός, οδός, διαμέρισμα, ταχυδρομική θυρίδα) Ville Province ou État Pays Code postal Πόλη Επαρχία/Νομός Χώρα Ταχυδρομικός τομέας 6 Téléphone Τηλέφωνο Au domicile Autre Poste Οικίας Άλλο Θέση Date de naissance (,, jour) Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Ημερομηνία γέννησης (,, Ημέρα) Τόπος γέννησης (Πόλη, Επαρχία/Νομός, Χώρα) 7 État matrimonial Νομική υπόσταση του ασφαλισμένου Célibataire Marié depuis Veuf depuis Divorcé depuis Séparé légalement depuis Ανύπαντρος Έγγαμος Χήρος ή χήρα Διαζευγμένος-η Χωρισμένος σύμφωνα με το νόμο 8 Le cotisant reçoit-il ou a-t-il reçu ou demandé des prestations en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada? (Ne pas tenir compte de la pension de la Sécurité de la vieillesse du Canada) Ο ασφαλισμένος λαμβάνει, έλαβε ή έχει ζητήσει παροχές δυνάμει του Κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ ή εκείνου του Καναδά (Régime de pensions du Canada)? (Δε λαμβάνεται υπόψη η γεροντική σύνταξη του Καναδά Sécurité de la vieillesse du Canada) Si oui, indiquez sous quel numéro d assurance sociale au Canada : Αν ναι, γράψτε με ποιον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του Καναδά. Oui Ναι Non Όχι 4 de 10 Q-104-RET (10-11)

5 Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada 9 10 Le cotisant a-t-il participé à un régime de sécurité sociale dans un pays autre que le Canada et la Grèce? O ασφαλισμένος έχει συμμετάσχει σε κάποιο Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης άλλης χώρας εκτός του Καναδά και της Ελλάδας; Oui. Remplissez ce qui suit. Non. Passez à la section 10. Ναι. Συμπληρώστε τα κάτωθι. Όχι. Πηγαίνετε στην ερώτηση er pays : Numéro de sécurité sociale dans ce pays : 1 η χώρα; Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης σ αυτή τη χώρα; 2 e pays : Numéro de sécurité sociale dans ce pays : 2 η χώρα; Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης σ αυτή τη χώρα; Nom de la caisse de retraite Όνομα του συνταξιοδοτικού ταμείου Certaines conditions peuvent aider une personne à devenir admissible à une rente ou à faire augmenter son montant : Ορισμένες συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν κάποιον ν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης ή να αυξήσει το ποσό της : si le cotisant a reçu des prestations familiales pour un enfant (Soutien aux enfants, allocation familiale du Québec ou prestation fiscale canadienne pour enfants); αν ο καταβάλλων εισφορά εισέπραξε οικογενειακές παροχές για ένα τέκνο (Στήριξη τέκνων, οικογενειακό επίδομα του Κεμπέκ ή επίδομα φόρου τέκνων) A. Le cotisant a-t-il eu ou pris en charge des enfants nés après le 31 décembre 1958? Ο καταβάλλων εισφορά είχε ή ανέλαβε την ευθύνη τέκνων που γεννήθηκαν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1958; Oui. Passez à la question B. Non. Passez à la prochaine partie. Ναι. Περάστε στην ερώτηση Β. Όχι. Περάστε στο επόμενο μέρος. si le cotisant était admissible à des prestations familiales, mais qu il n en a pas reçu en raison d un revenu familial trop élevé. αν ο καταβάλλων εισφορά ήταν δικαιούχος οικογενειακού επιδόματος, αλλά δεν το εισέπραξε λόγω υπερβολικά υψηλού οικογενειακού εισοδήματος. B. Le cotisant a-t-il reçu À SON NOM des prestations familiales pour un enfant né après le 31 décembre 1958 ou, s'il n'en a pas reçu, était-ce en raison d'un revenu familial trop élevé? (Ces prestations sont habituellement versées à la mère.) Ο καταβάλλων εισφορά εισέπραξε ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ οικογενειακό επίδομα για ένα τέκνο γεννημένο μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1958 ή, αν δεν το εισέπραξε, αυτό οφειλόταν σε υπερβολικά υψηλό οικογενειακό εισόδημα; (Αυτές οι παροχές καταβάλλονται συνήθως στη μητέρα.) Oui. Remplissez le tableau ci-dessous. Non. Passez à la prochaine partie. Ναι. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Όχι. Περάστε στο επόμενο μέρος. 1 er Renseignements sur les enfants nés après le 31 décembre 1958 Πληροφορίες για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1958 Nom de famille à la naissance Prénom de l'enfant Date de naissance Επώνυμο κατά τη γέννηση Μικρό όνομα του παιδιού Ημερομηνία γέννησης / / jour / Ημέρα Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Date d adoption ou de prise en charge (s il y a lieu) Date de décès (si l enfant est décédé avant l âge de 7 ans) Τόπος γέννησης (πόλη, επαρχία/νομός, χώρα) Ημερομηνία υιοθέτησης ή ανάληψης ευθύνης Ημερομηνία θανάτου (αν το τέκνο απεβίωσε πριν το 7 ο (αν κρίνεται αναγκαίο) / / έτος του) / / Si né hors du Canada Εάν γεννήθηκε εκτός Καναδά Date d arrivée au Canada Date de départ du Canada Province de résidence lors de l'arrivée au Canada Ημερομηνία εισόδου στον Καναδά Ημερομηνία αποχώρησης από τον Επαρχία κατοικίας κατά την άφιξη στον Καναδά / / Καναδά / / 2 e Nom de famille à la naissance Prénom de l'enfant Date de naissance Επώνυμο κατά τη γέννηση Μικρό όνομα του παιδιού Ημερομηνία γέννησης / / jour / Ημέρα Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Date d adoption ou de prise en charge (s il y a lieu) Date de décès (si l enfant est décédé avant l âge de 7 ans) Τόπος γέννησης (πόλη, επαρχία/νομός, χώρα) Ημερομηνία υιοθέτησης ή ανάληψης ευθύνης Ημερομηνία θανάτου (αν το τέκνο απεβίωσε πριν το 7 ο (αν κρίνεται αναγκαίο) / / έτος του) / / Si né hors du Canada Εάν γεννήθηκε εκτός Καναδά Date d arrivée au Canada Date de départ du Canada Province de résidence lors de l'arrivée au Canada Ημερομηνία εισόδου στον Καναδά Ημερομηνία αποχώρησης από τον Επαρχία κατοικίας κατά την άφιξη στον Καναδά / / Καναδά / / 3 e Nom de famille à la naissance Prénom de l'enfant Date de naissance Επώνυμο κατά τη γέννηση Μικρό όνομα του παιδιού Ημερομηνία γέννησης / / jour / Ημέρα Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Date d adoption ou de prise en charge (s il y a lieu) Date de décès (si l enfant est décédé avant l âge de 7 ans) Τόπος γέννησης (πόλη, επαρχία/νομός, χώρα) Ημερομηνία υιοθέτησης ή ανάληψης ευθύνης Ημερομηνία θανάτου (αν το τέκνο απεβίωσε πριν το 7 ο (αν κρίνεται αναγκαίο) / / έτος του) / / Si né hors du Canada Εάν γεννήθηκε εκτός Καναδά Date d arrivée au Canada Date de départ du Canada Province de résidence lors de l'arrivée au Canada Ημερομηνία εισόδου στον Καναδά Ημερομηνία αποχώρησης από τον Επαρχία κατοικίας κατά την άφιξη στον Καναδά / / Καναδά / / C. De la naissance de chacun des enfants jusqu à son 7 e anniversaire, y a-t-il des périodes pendant lesquelles le cotisant ne recevait pas de prestations familiales à son nom? Από τη γέννηση καθενός από τα παιδιά έως τα 7 χρόνια του, υπήρξαν περίοδοι όπου ο ασφαλισμένος δεν ελάμβανε οικογενειακές παροχές στο όνομά του; Oui Non Ναι Όχι D. Depuis sa naissance ou son arrivée au Canada jusqu à son 7 e anniversaire, chaque enfant a-t-il toujours résidé avec le cotisant au Canada? Από την ημερομηνία γέννησης ή άφιξής του στον Καναδά μέχρι και το 7 ο έτος του, κάθε παιδί κατοικούσε πάντα με τον καταβάλλοντα εισφορά στον Καναδά; Oui Non Ναι Όχι Si l espace est insuffisant, ajoutez une note à la page 8. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, προσθέστε μια σημείωση στη σελίδα 8. 5 de 10 Q-104-RET (10-11)

6 Partie Μέρος 1 B DEMANDE DE RENTE DE RETRAITE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Si vous avez moins de 65 ans, répondez aux questions 1, 2, 3 et 4. Si vous avez 65 ans ou plus, passez à la question 5. Εάν είστε κάτω των 65, απαντήστε στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4. Εάν είστε 65 ή πάνω, πηγαίνετε στην ερώτηση 5. Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation de travail dans votre pays de résidence. Σημειώστε το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην κατάσταση εργασίας σας στη χώρα διαμονής σας. J ai complètement cessé de travailler dans mon pays ou dans un autre pays et ma dernière journée de présence au travail a été en Έπαψα εντελώς να εργάζομαι στη χώρα μου ή σε άλλη χώρα και η τελευταία μέρα παρουσίας στην εργασία μου ήταν στις Je travaille toujours, mais la Régie peut considérer que j'ai cessé de travailler en puisque mes revenus de travail pour les douze prochains seront inférieurs au maximum permis. (Pour connaître ce maximum, veuillez communiquer avec votre organisme de liaison ou consulter le site Web de la Régie.) Εργάζομαι ακόμα, αλλά το Ταμείο (la Régie) μπορεί να θεωρήσει πως έπαψα να εργάζομαι στις αφού τα εισοδήματα εργασίας μου για τους επόμενους δώδεκα μήνες θα είναι χαμηλότερα από το μέγιστο επιτρεπτό όριο. (Για να ενημερωθείτε για το μέγιστο αυτό ποσό, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό-σύνδεσμο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Régie [Ασφαλιστικού φορέα].) Je cesserai complètement de travailler en Θα πάψω εντελώς να εργάζομαι στις Je travaille toujours, je suis un salarié, et mes revenus de travail par période de paye sont réduits d'au moins 20 % à la suite d'une entente avec mon employeur sur la réduction de mon temps de travail en vue de la retraite. Εργάζομαι ακόμα, είμαι μισθωτός, και τα εισοδήματα εργασίας μου σε κάθε περίοδο πληρωμής είναι μειωμένα τουλάχιστο κατά 20% κατόπι συμφωνίας με τον εργοδότη μου σχετικά με τη μείωση του χρόνου εργασίας ενόψη της σύνταξης. Date du début de la réduction Ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada Nom de l'employeur : Ονοματεπώνυμο του εργοδότη Adresse de l'employeur (numéro, rue, bureau, case postale, ville, province ou État, pays, code postal) : Διεύθυνση του εργοδότη (αριθμός, οδός, γραφείο, ταχυδρομική θυρίδα, πόλη, επαρχία ή νομός, χώρα, ταχυδρομικός τομέας) Veuillez nous fournir l'entente signée avec votre employeur. Παρακαλούμε να προσκομίσετε τη συμφωνία που υπογράψατε με τον εργοδότη σας. 2 3 Je n'ai jamais travaillé. Δεν έχω εργαστεί ποτέ. Le paiement de votre rente débutera à la dernière des dates suivantes, soit : le qui suit votre 60 e anniversaire; le qui suit la date de réception de votre demande; le qui suit la date de votre arrêt de travail ou la réduction de vos revenus en vue de la retraite. Η καταβολή του επιδόματός σας ξεκινά την τελευταία από τις παρακάτω ημερομηνίες, ήτοι: Τον μήνα που ακολουθεί τα 65 α γενέθλιά σας Τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία λήψης της αίτησής σας Τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που σταματήσατε να εργάζεστε ή τον μήνα που ακολουθεί τη μείωση του ειδοδήματός σας με στόχο τη συνταξιοδότηση. Si vous désirez que votre rente débute à une autre date que celle suggérée, veuillez indiquer le moment choisi. Αν επιθυμείτε την αρχή της καταβολής του επιδόματός σας σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που σας προτείνεται, σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε τον επιλεγμένο χρόνο. Recevez-vous actuellement une indemnité de remplacement du revenu de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à cause d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle? Παίρνετε προς το παρόν αποζημίωση αναπλήρωσης εισοδήματος από την Επιτροπή υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)) εξαιτίας ενός εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας; Non Όχι Oui. Numéro de votre dossier : Ναι. Αριθμός μητρώου; J attends une réponse à une réclamation faite le Περιμένω απάντηση σε ερώτημα που έθεσα την Μέρα 6 de 10 Q-104-RET (10-11)

7 Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada 4 Recevez-vous actuellement une indemnité de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? Παίρνετε προς το παρόν αποζημίωση από τον Οργανισμό ασφάλειας αυτοκινήτου του Κεμπέκ (Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ)); Non Όχι Oui. Numéro de votre dossier : Ναι. Αριθμός μητρώου; J attends une réponse à une demande d'indemnité faite le Περιμένω απάντηση σε αίτηση αποζημίωσης που υπέβαλλα την Μέρα 5 N'oubliez pas de remplir et de signer la partie C. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε και υπογράψατε το τμήμα Γ. Vous avez 65 ans ou plus Είστε 65 χρονών και πάνω A. Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation de travail dans votre pays de résidence. Σημειώστε το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην κατάσταση εργασίας σας στη χώρα διαμονής σας. J ai complètement cessé de travailler dans mon pays ou dans un autre pays et ma dernière journée de présence au travail a été en Έπαψα εντελώς να εργάζομαι στη χώρα μου ή σε άλλη χώρα και η τελευταία μέρα παρουσίας στην εργασία μου ήταν στις Je travaille toujours, mais la Régie peut considérer que j'ai cessé de travailler en puisque, depuis cette date, mes revenus de travail ont toujours été inférieurs au maximum permis. (Pour connaître ce maximum, veuillez communiquer avec votre organisme de liaison ou consulter le site Web de la Régie.) Εργάζομαι ακόμα, αλλά το Ταμείο (la Régie) μπορεί να θεωρήσει πως έπαψα να εργάζομαι στις αφού, από αυτή την ημερομηνία και μετά, τα εισοδήματα εργασίας μου ήταν πάντοτε χαμηλότερα από το μέγιστο επιτρεπτό όριο. (Για να ενημερωθείτε για το μέγιστο αυτό ποσό, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό-σύνδεσμο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Régie [Ασφαλιστικού φορέα].) Je cesserai complètement de travailler en Θα πάψω εντελώς να εργάζομαι στις Je travaille toujours. Εργάζομαι ακόμα. Je n'ai jamais travaillé. Δεν έχω εργαστεί ποτέ. B. Si vous n avez pas cessé de travailler, la rente est payable à la dernière des dates suivantes : Αν δεν έχετε σταματήσει να εργάζεστε, το επίδομα καταβάλλεται την τελευταία από τις παρακάτω ημερομηνίες: le qui suit votre 65 e anniversaire; Τον μήνα που ακολουθεί τα 65α γενέθλιά σας ou ή le qui suit la date de réception de votre demande. Τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία λήψης της αίτησής σας. Si vous désirez que votre rente débute à une autre date que celle suggérée, veuillez indiquer le moment choisi. Αν επιθυμείτε την αρχή της καταβολής του επιδόματός σας σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που σας προτείνεται, σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε τον επιλεγμένο χρόνο. N'oubliez pas de remplir et de signer la partie C. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε και υπογράψατε το τμήμα Γ. 7 de 10 Q-104-RET (10-11)

8 Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada Autres renseignements ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Utilisez cet espace au besoin. Indiquez le numéro de chaque question dont vous complétez la réponse ici. Χρησιμοποιείστε αυτόν εδώ το χώρο, εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να σημειώνετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην οποία αναφέρεστε. 8 de 10 Q-104-RET (10-11)

9 Partie Μέρος C Γ Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Par la présente, je demande, en vertu du Régime de rentes du Québec, les prestations indiquées précédemment. Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques et complets, et je m engage à aviser la Régie des rentes du Québec de tout changement pouvant avoir un effet sur le droit à ces prestations. Με την παρούσα αίτηση, ζητώ, δυνάμει του Κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ (Régime de rentes du Québec), να μου χορηγηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες παροχές. Δηλώνω ότι, απ όσα γνωρίζω, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς και πλήρεις και δεσμεύομαι να ενημερώνω το Συνταξιοδοτικό Ταμείο του Κεμπέκ (Régie des rentes du Québec) για κάθε αλλαγή που θα επηρέαζε το δικαίωμα αυτών των παροχών. Signature : Date : Υπογραφή : Ημερομηνία : Μέρα Si la présente demande n est pas signée par la personne à qui les prestations seront versées, veuillez indiquer à quel titre vous l avez signée. Εάν η παρούσα αίτηση δεν υπογράφεται από το άτομο στο οποίο θα καταβληθούν οι παροχές, παρακαλούμε να αναφέρετε με ποια ιδιότητα την υπογράφετε. Titre : Nom et prénom : Ιδιότητα : Επώνυμο και όνομα : Adresse (numéro, rue, appartement, case postale, ville, province ou État, pays, code postal) : Διεύθυνση (αριθμός, οδός, διαμέρισμα, ταχυδρομική θυρίδα, πόλη, επαρχία ή νομός, χώρα, ταχυδρομικός τομέας) : Numéro d assurance sociale au Canada (si vous en avez un) : Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης Καναδά (εάν υπάρχει) : Langue de correspondance souhaitée : Français Anglais Γλώσσα αλληλογραφίας : Γαλλικά Αγγλικά Téléphone : Τηλέφωνο : Au domicile Autre Poste Οικίας Άλλο Θέση Autorisation de divulguer la décision Εξουσιοδότηση για γνωστοποίηση της απόφασης J autorise la Régie des rentes du Québec à transmettre les renseignements concernant sa décision, c'est-à-dire l'acceptation ou le refus de la demande, le montant de la rente et la date de son début s'il y a lieu, à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de la Grèce. Επιτρέπω στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο του Κεμπέκ να διαβιβάσει στον αρμόδιο φορέα ή στη συμβαλλόμενη αρχή της Ελλάδας τις πληροφορίες αναφορικά με την απόφασή του, δηλαδή εάν η αίτηση έγινε αποδεκτή ή απορρίφθηκε, το ποσό της σύνταξης και την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης. Signature : Date : Υπογραφή : Ημερομηνία : Μέρα 9 de 10 Q-104-RET (10-11)

10 Partie Μέρος D Δ Date de présentation de la demande Ημερομηνία υποβολής της αίτησης Nom du cotisant Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada PARTIE À FAIRE REMPLIR PAR L'ORGANISME COMPÉTENT DE LA GRÈCE ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέρα Renseignements sur le cotisant / Πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλισμένο Date de naissance Date du mariage Date du divorce Date de la séparation légale Ημερομηνία γέννησης Ημερομηνία γάμου Ημερομηνία διαζυγίου Ημερομηνία νόμιμου χωρισμού Μέρα Μέρα Μέρα Μέρα Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Renseignements sur les enfants - Date de naissance / Πληροφορίες σχετικά με τα τέκνα Ημερομηνία γέννησης Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Μέρα Μέρα Μέρα Μέρα Vérifiée Ελέγχθηκε Vérifiée Ελέγχθηκε Vérifiée Ελέγχθηκε Vérifiée Ελέγχθηκε J'atteste que les données relatives à l'état civil inscrites sur le présent formulaire ont été tirées des documents originaux fournis par le requérant. Πιστοποιώ ότι τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα και τη νομική υπόσταση που αναφέρονται στο παρόν έντυπο έχουν εξαχθεί από πρωτότυπα έγγραφα που κατέθεσε ο αιτών. Nom de l'organisme Ονομασία του οργανισμού Date Ημερομηνία Μέρα Signature Υπογραφή Prénom, nom de famille et titre du fonctionnaire autorisé Όνομα, επώνυμο και τίτλος του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου Sceau Θέση σφραγίδας 10 de 10 Q-104-RET (10-11)

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 10 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 11 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Για

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Où se trouve le formulaire pour? Demander où trouver un formulaire Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Quand votre [document] a-t-il été délivré? Demander quand un

Διαβάστε περισσότερα

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Où se trouve le formulaire pour? Demander où trouver un formulaire Quand votre [document] a-t-il été délivré? Demander quand un document a été délivré Où votre [document] a été délivré? Demander

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative

Business Order. Order - Placing. Order - Confirming. Formal, tentative - Placing Nous considérons l'achat de... Formal, tentative Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour... Nous voudrions passer une commande. Veuillez trouver ci-joint notre

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ CERTIFICAT D ASSUJETTISSEMENT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ CERTIFICAT D ASSUJETTISSEMENT ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ SÉCURITÉ SOCIALE ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Bestelling

Zakelijke correspondentie Bestelling - plaatsen Εξετάζουμε την αγορά... Formeel, voorzichtig Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Αγαπητέ κύριε, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.9.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1504/2012, της Chantal Maynard, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με διπλή φορολόγηση της γερμανικής σύνταξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse

Personnel Lettre. Lettre - Adresse - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Χρησιμοποιείται για πρόσωπα τα οποία έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. (Σχολείο). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών Πιλοτική Εφαρμογή 2011-12 Εξετάσεις Γυμνασίου Δείγμα εξέτασης στη Γαλλική ΕΠΙΠΕΔΟ Α1+ στην 6βαθμη κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες. KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ-ΓΛΩ-21 Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες KE-GLO-21 Évaluation des compétences de communication en langue étrangère

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission? Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Asking whether there are commission fees when you withdraw

Διαβάστε περισσότερα

Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours. carte de crédit?

Asking how much the fees are when you withdraw at the ATMs of a bank different than yours. carte de crédit? - General Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission? Asking whether there are commission fees when you withdraw

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE)

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE) ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (B`CLASSE DU COLLÈGE) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (COMPRÉHENSION ORALE) Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Dépliant L assurance médicaments, c'est obligatoire! Version en grec

Dépliant L assurance médicaments, c'est obligatoire! Version en grec Dépliant L assurance médicaments, c'est obligatoire! Version en grec ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ! Ολοι οσοι, (ενηλικη και παιδια), εχουν εγκατασταθει στο Κεµπεκ και που εχουν το δικαιωµα για ιατρικη

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève

Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève Σύλλογος Ελλήνων Γενεύης Association Hellénique de Genève ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Ιούνιος 2012 Αγαπητά μέλη, συμπατριώτες και φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στο Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (ΣΕΓ) και σας περιμένουμε στις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Notebook mouse SPM6910 SPM6910X EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 2 a b c d e f g Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Προειδοποίηση για την υγεία 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Παρακαλείστε όπως, προτού συμπληρώσετε την αίτηση, μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore "Malignani Cervignano Italie

Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore Malignani Cervignano Italie IES Rio Trubia Trubia Espagne Lycée Palissy Agen France Istituto Statale di Istruzione Superiore "Malignani Cervignano Italie Lycée Pédagogique Al. Vlahuta Bârlad Roumanie 3 Geniko Lyceum Galatsi Athènes

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Netbook mouse SPM Εγχειρίδιο χρήσης. Register your product and get support at

Netbook mouse SPM Εγχειρίδιο χρήσης. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Netbook mouse SPM6800 EL Εγχειρίδιο χρήσης Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1240KR 2010...... (Report No. / Numéro du Rapport) (Year

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική εφαρμογή Διδασκαλία τραγουδιού της σύγχρονης γαλλικής μουσικής Dernière danse - INDILA 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εισηγήτρια : Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, ΠΕ 05 Γαλλικής φιλολογίας, ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γαλλία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γαλλία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γαλλία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠ.ΕΡΓ.-ΚΑ Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Monsieur, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Madame, Madame, Monsieur,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Can I withdraw money in [country] without paying fees? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans

Διαβάστε περισσότερα

Votre système de traite vous parle, écoutez-le!

Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville Votre système de traite vous parle, écoutez-le! Bruno GARON Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Note : Cette

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture anglais grec Dear Mr. President, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Dear Sir, Formel, destinataire masculin,

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Fecha de reception de la solicitud / date de presentation de la demande / Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Fecha de reception de la solicitud / date de presentation de la demande / Ημερομηνία υποβολής της αίτησης CONVENIO DE SEGURITAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA HELLENICA ET LA REPUPLICA... CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET... ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Δικαιούχοι Προϋποθέσεις Αναβολή πληρωμής Το ύψος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (C`CLASSE DU COLLÈGE)

ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (C`CLASSE DU COLLÈGE) ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 (C`CLASSE DU COLLÈGE) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (COMPRÉHENSION ORALE) Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΑΝΑΦΟΡΑ Η αναφορά Όταν χρησιμοποιούμε τη γλώσσα αναφερόμαστε σε πράγματα για τα οποία θέλουμε να πούμε κάτι Σχέση του γλωσσικού σημείου με τον εξωτερικό κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Mouse with Bluetooth wireless technology. SPM6950. Εγχειρίδιο χρήσης. Register your product and get support at

Mouse with Bluetooth wireless technology.  SPM6950. Εγχειρίδιο χρήσης. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Mouse with Bluetooth wireless technology SPM6950 EL Εγχειρίδιο χρήσης Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1239KR 2010...... (Report No.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης και το πως αυτά μπορούν να βελτιώσουν κατά τι τη σκληρή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Αιτήσεις Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα Prénom Όνομα υποψήφιου Nom de famille Επίθετο υποψήφιου Date de naissance Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου Lieu de naissance Τόπος γέννησης του υποψήφιου Nationalité Ιθαγένεια του

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-07-2016 Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου καλεί μητέρες (ή πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λουξεμβούργο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στο Λουξεμβούργο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στο Λουξεμβούργο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου

1. Το αρ. 9 ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τεύχος Α /2-7-2015) 2. Το αρ. Φ80000/οικ.32385/1077/17-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07 Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Grammaire de l énonciation

Grammaire de l énonciation ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Unité 7. Imparfait non-passés Département de Langue et de Littérature Françaises Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! Αθήνα, 3-4 Ιουλίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Δοµή Εισήγησης I. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Legal Aid.doc 1 Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUCTIONS

Legal Aid.doc 1 Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUCTIONS ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ FORMULAIRE DE DEMANDE D AIDE JUDICIAIRE A L ETRANGER APPLICATION FORM FOR REQUEST OF LEGAL AID ABROAD Ο ΗΓΙΕΣ INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS 1. Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ904691ΩΓ-Ω24. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1. Βαθμός προτεραιότητας:

ΑΔΑ: ΒΛ904691ΩΓ-Ω24. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1. Βαθμός προτεραιότητας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. πρωτ.: 16/09/2013 Δ40/1 Βαθμός προτεραιότητας: Διοίκηση Γεν. Δ/νση Ασφ/κων Υπηρεσιών Δ/νση Διεθνών Ασφ/κών Σχέσεων Τμ. Διμερών Διεθνών Συμβάσεων Πληροφορίες: Τρικοίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 4: Méthode Audio-Orale (MAO) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:7/11/ /11/ Επώνυμο: Όνομα:. 3. Αρ. πολιτικής ταυτότητας: Αρ. Φοιτ. Ταυτ. Πανεπιστημίου:...

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:7/11/ /11/ Επώνυμο: Όνομα:. 3. Αρ. πολιτικής ταυτότητας: Αρ. Φοιτ. Ταυτ. Πανεπιστημίου:... Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2012 ΑΙΤΗΣΗ για ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση μοτοποδηλάτου Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα