ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

Transcript

1 GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση παροχών του Κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ (Régime de rentes du Québec) Rente de retraite Σύνταξη γήρατος Q-104-RET (10-11)

2 IMPORTANT ΠΡΟΣΟΧΗ Aucune prestation ne peut être versée si vous avez quitté définitivement le Canada avant Demande de rente de retraite Pour avoir droit à la rente de retraite, vous devez avoir cotisé au Régime de rentes du Québec pour au moins une depuis le 1 er janvier 1966 et être âgé d au moins 60 ans. Si vous avez moins de 65 ans, vous devez remplir une de ces conditions : Avoir cessé de travailler dans votre pays. Avoir, sur une base annuelle, des revenus de travail (y compris l assurance salaire) inférieurs ou égaux au montant de référence pour l en cours. Pour connaître ce maximum, veuillez communiquer avec votre organisme de liaison ou consulter le site Web de la Régie. Être un salarié et avoir réduit votre rémunération par période de paye d au moins 20 % à la suite d une entente avec votre employeur sur la réduction de votre temps de travail en vue de la retraite. Si vous avez cessé de travailler en raison de votre état de santé, il pourrait être avantageux pour vous de demander la rente d invalidité. Si c est votre cas, ne tardez pas à en faire la demande. Si vous avez 65 ans ou plus, il n est pas nécessaire d avoir cessé de travailler pour avoir droit à la rente de retraite. Vous ne pouvez pas recevoir la rente de retraite avant 65 ans si vous recevez une indemnité de remplacement du revenu non réduite de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), ou si vous avez droit à une indemnité de la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) et que la Régie vous reconnaît invalide pour la même raison. Si vous recevez ou devez recevoir des prestations d autres organismes, publics ou privés, vérifiez auprès d eux si le fait de recevoir une rente de retraite en vertu du Régime de rentes du Québec peut entraîner une réduction de ces prestations. Notez également que vous ne pouvez pas recevoir la rente de retraite du Régime de rentes du Québec si vous recevez déjà la rente de retraite du Régime de pensions du Canada (autre que la pension de la Sécurité de la vieillesse). Le montant de la rente varie selon les revenus de travail sur lesquels vous avez versé des cotisations au Régime et le nombre d s pour lesquelles vous avez cotisé. Il varie également selon votre âge au moment où la rente débute. Si vous demandez votre rente lorsque vous êtes âgé de 60 à 65 ans, le montant sera moins élevé que si vous attendez d avoir 65 ans. Notez qu il n est généralement pas avantageux de retarder le début du paiement d une rente. Nous vous suggérons de présenter votre demande environ quatre avant le où la rente devient payable, mais pas plus de douze avant cette date. Καμμία παροχή δεν καταβάλλεται σε άτομο που εγκατέλειψε οριστικά τον Καναδά πριν από το Αίτηση για σύνταξη γήρατος Για να δικαιούστε σύνταξης γήρατος, πρέπει να έχετε συμβάλει στο Σύστημα τουλάχιστο για ένα χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 1966 και μετά, και να είστε τουλάχιστο 60 ετών. Αν είστε κάτω των 65 ετών, πρέπει να πληρείτε μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Δεν εργάζεστε πλέον στη χώρα προέλευσής σας. Το ετήσιο επαγγελματικό σας εισόδημα (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας εισοδήματος) είναι κατώτερο ή ίσο με το ποσό αναφοράς για το τρέχον έτος. Για να ενημερωθείτε για το μέγιστο αυτό ποσό, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό-σύνδεσμο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Régie [Ασφαλιστικού φορέα]. Είστε μισθωτός και έχετε μειώσει τις αποδοχές σας τουλάχιστον κατά 20% ανά περίοδο πληρωμής, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη σας περί μείωσης του χρόνου εργασίας σας με στόχο τη συνταξιοδότηση. Αν σταματήσατε να εργάζεστε για λόγους υγείας, ίσως σας συμφέρει να ζητήσετε επίδομα αναπηρίας. Αν αυτό ισχύει στην περίπτωσή σας, υποβάλετε την ανάλογη αίτηση το συντομότερο. Αν είστε 65 ετών και άνω, δεν είναι απαραίτητο να έχετε σταματήσει να εργάζεστε για να δικαιούστε συνταξιοδοτικό επίδομα. Δεν μπορείτε να εισπράξετε συνταξιοδοτικό επίδομα πριν τα 65 σας χρόνια αν εισπράττετε αντισταθμιστικό εισόδημα που δεν έχει μειωθεί από την Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) [Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία], ή αν δικαιούστε αποζημίωση από την Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ) [Εταιρεία ασφαλίσεων αυτοκινήτων του Κεμπέκ] και η Régie [Ασφαλιστικός φορέας] σας αναγνωρίζει ως άτομο με αναπηρία για τους ίδιους λόγους. Αν εισπράττετε ή πρέπει να εισπράξετε παροχές από άλλους οργανισμούς, είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς, ελέγξτε με τους οργανισμούς αυτούς κατά πόσον το γεγονός ότι εισπράττετε συνταξιοδοτικό επίδομα βάσει του Régime de rentes du Québec [Σύστημα επιδομάτων του Κεμπέκ] μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση αυτών των παροχών. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να εισπράττετε το συνταξιοδοτικό επίδομα του Régime de rentes du Quebec [σύστημα επιδομάτων του Κεμπέκ] εφόσον εισπράττετε ήδη το συνταξιοδοτικό επίδομα του Régime de pensions du Canada [Σύστημα συντάξεων του Καναδά] (που διαφέρει από τη σύνταξη γήρατος). Το ποσό του επιδόματος διαφέρει ανάλογα με τις επαγγελματικές αποδοχές βάσει των οποίων καταβάλατε εισφορές στο Σύστημα καθώς και με τον αριθμό ετών κατά τα οποία αυτές κατεβλήθησαν. Επίσης διαφέρει ανάλογα με την ηλικία σας κατά την πρώτη καταβολή του επιδόματος. Αν κάνετε αίτηση για συνταξιοδοτικό επίδομα σε ηλικία μεταξύ 60 και 65 ετών, το ποσό θα είναι κατώτερο από αυτό που θα σας καταβληθεί αν περιμένετε να συμπληρώσετε τα 65 έτη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε γενικές γραμμές, δεν συμφέρει η αναβολή της πρώτης καταβολής επιδόματος. Σας προτείνουμε να καταθέσετε την αίτησή σας γύρω στους τέσσερεις μήνες πριν από το μήνα που θα αρχίσει να καταβάλλεται η σύνταξη, αλλά όχι παραπάνω από δώδεκα μήνες πριν απ αυτή την ημερομηνία. 2 de 10 Q-104-RET (10-11)

3 IMPORTANT (Suite) ΠΡΟΣΟΧΗ (Συνέχεια) Demande de rente de retraite (Suite) Si vous avez plus de 65 ans et que vous avez cessé de travailler, vous pourriez recevoir une rente rétroactive à compter du suivant votre arrêt de travail. Une rente de retraite rétroactive peut couvrir un maximum de 60 et ne peut débuter avant votre 65 e anniversaire. Si vous avez plus de 70 ans et que vous travaillez toujours, vous pourriez avoir droit à une rente rétroactive à compter du suivant votre 70 e anniversaire. Une rente de retraite rétroactive peut couvrir un maximum de 60. Paiement des rentes Veuillez noter que les rentes sont : payables à la fin du à partir duquel vous y avez droit. Par exemple, si vous y avez droit à partir d avril, le paiement sera fait à la fin d avril; augmentées, en janvier de chaque, en fonction du coût de la vie; imposables. Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont nécessaires à l étude de votre demande. L omission de les fournir peut entraîner un retard ou un rejet de traitement. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès. Ces renseignements sont communiqués à d autres personnes ou organismes pour vérification auprès d eux seulement dans les cas prévus par la loi. Ils peuvent aussi servir à des fins de recherche, d évaluation, d enquête ou de sondage. La Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels vous permet de consulter et de faire rectifier vos renseignements personnels. Αίτηση για σύνταξη γήρατος (Συνέχεια) Αν είστε άνω των 65 ετών και έχετε σταματήσει να εργάζεστε, μπορείτε να εισπράξετε αναδρομικό επίδομα, ξεκινώντας από το μήνα που ακολουθεί τη διακοπή εργασίας σας. Το αναδρομικό συνταξιοδοτικό επίδομα μπορεί να καλύψει μέχρι και 60 μήνες και δεν μπορεί να καταβληθεί πριν από τα 65α γενέθλιά σας. Αν είστε άνω των 70 ετών και εξακολουθείτε να εργάζεστε, μπορείτε να επωφεληθείτε από αναδρομικό συνταξιοδοτικό επίδομα, με έναρξη ισχύος τον μήνα που ακολουθεί τα 70α σας γενέθλια. Το αναδρομικό συνταξιοδοτικό επίδομα μπορεί να καλύψει μέχρι και 60 μήνες. Καταβολή επιδόματος Πρέπει να γνωρίζετε ότι το συνταξιοδοτικό επίδομα : καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου μήνα από τον οποίο δικαιούστε το επίδομα. Έτσι, αν το δικαίωμά σας ισχύει από τον Απρίλιο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί τέλος Απριλίου αυξάνεται κάθε Ιανουάριο, βάσει του κόστους ζωής φορολογείται. Πρόσβαση στα έγγραφα των δημόσιων οργανισμών και προστασία προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που περισυλλέγονται μέσω αυτού του εντύπου είναι απαραίτητα για την έγκυρη μελέτη της αίτησής σας. Η μη παροχή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία καθυστέρησης ή απόρριψης της επεξεργασίας της. Μόνο τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού μας έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς για την επαλήθευσή τους, και αυτό μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια έρευνας, αξιολόγησης, εξέτασης ή σφυγμομέτρησης. Χάρη στον νόμο περί πρόσβασης στα έγγραφα των δημόσιων οργανισμών και περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. 3 de 10 Q-104-RET (10-11)

4 DEMANDE DE PRESTATIONS DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC EN VERTU DE L'ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ (RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΕΜΠΕΚ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Note : Cette demande doit être remplie par le cotisant. Le terme «cotisant» désigne la personne qui a versé des cotisations au Régime de rentes du Québec. Σημείωση: Αυτή η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί από τον συνεισφέροντα. Ο όρος «συνεισφέρων» υποδηλώνει το άτομο που κατέβαλε εισφορές στο Συνταξιοδοτικό σύστημα του Κεμπέκ (Régime de rentes du Québec). Veuillez écrire en lettres détachées. / Παρακαλούμε να γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Partie Μέρος 1 A Langue de correspondance souhaitée Γλώσσα αλληλογραφίας Français Anglais Γαλλικά Αγγλικά Date d'arrivée au Canada Ημερομηνία άφιξης στον Καναδά RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE COTISANT ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada Indiquez la dernière province de résidence du cotisant au Canada. Σημειώστε την τελευταία επαρχία κατοικίας του ασφαλισμένου στον Καναδά. jour Ημέρα Date de départ du Canada Ημερομηνία αναχώρησης από τον Καναδά jour Ημέρα 2 Sexe Nom de famille du cotisant Prénom Φύλο Επώνυμο του συνεισφέροντος Μικρό όνομα F M Θ Α Nom de famille à la naissance si différent Prénom à la naissance si différent Επώνυμο κατά τη γέννηση (εάν ήταν διαφορετικό) Μικρό όνομα κατά τη γέννηση, εάν ήταν διαφορετικό 3 Prénom du père Μικρό όνομα του πατέρα Prénom de la mère Μικρό όνομα της μητέρας Nom de la mère à la naissance Γένος της μητέρας 4 Numéro de sécurité sociale en Grèce Αριθμός εθνικής ασφάλισης στην Ελλάδα 5 Adresse (numéro, rue, appartement, case postale) Διεύθυνση (αριθμός, οδός, διαμέρισμα, ταχυδρομική θυρίδα) Ville Province ou État Pays Code postal Πόλη Επαρχία/Νομός Χώρα Ταχυδρομικός τομέας 6 Téléphone Τηλέφωνο Au domicile Autre Poste Οικίας Άλλο Θέση Date de naissance (,, jour) Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Ημερομηνία γέννησης (,, Ημέρα) Τόπος γέννησης (Πόλη, Επαρχία/Νομός, Χώρα) 7 État matrimonial Νομική υπόσταση του ασφαλισμένου Célibataire Marié depuis Veuf depuis Divorcé depuis Séparé légalement depuis Ανύπαντρος Έγγαμος Χήρος ή χήρα Διαζευγμένος-η Χωρισμένος σύμφωνα με το νόμο 8 Le cotisant reçoit-il ou a-t-il reçu ou demandé des prestations en vertu du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada? (Ne pas tenir compte de la pension de la Sécurité de la vieillesse du Canada) Ο ασφαλισμένος λαμβάνει, έλαβε ή έχει ζητήσει παροχές δυνάμει του Κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ ή εκείνου του Καναδά (Régime de pensions du Canada)? (Δε λαμβάνεται υπόψη η γεροντική σύνταξη του Καναδά Sécurité de la vieillesse du Canada) Si oui, indiquez sous quel numéro d assurance sociale au Canada : Αν ναι, γράψτε με ποιον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης του Καναδά. Oui Ναι Non Όχι 4 de 10 Q-104-RET (10-11)

5 Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada 9 10 Le cotisant a-t-il participé à un régime de sécurité sociale dans un pays autre que le Canada et la Grèce? O ασφαλισμένος έχει συμμετάσχει σε κάποιο Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης άλλης χώρας εκτός του Καναδά και της Ελλάδας; Oui. Remplissez ce qui suit. Non. Passez à la section 10. Ναι. Συμπληρώστε τα κάτωθι. Όχι. Πηγαίνετε στην ερώτηση er pays : Numéro de sécurité sociale dans ce pays : 1 η χώρα; Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης σ αυτή τη χώρα; 2 e pays : Numéro de sécurité sociale dans ce pays : 2 η χώρα; Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης σ αυτή τη χώρα; Nom de la caisse de retraite Όνομα του συνταξιοδοτικού ταμείου Certaines conditions peuvent aider une personne à devenir admissible à une rente ou à faire augmenter son montant : Ορισμένες συνθήκες μπορούν να βοηθήσουν κάποιον ν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης ή να αυξήσει το ποσό της : si le cotisant a reçu des prestations familiales pour un enfant (Soutien aux enfants, allocation familiale du Québec ou prestation fiscale canadienne pour enfants); αν ο καταβάλλων εισφορά εισέπραξε οικογενειακές παροχές για ένα τέκνο (Στήριξη τέκνων, οικογενειακό επίδομα του Κεμπέκ ή επίδομα φόρου τέκνων) A. Le cotisant a-t-il eu ou pris en charge des enfants nés après le 31 décembre 1958? Ο καταβάλλων εισφορά είχε ή ανέλαβε την ευθύνη τέκνων που γεννήθηκαν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1958; Oui. Passez à la question B. Non. Passez à la prochaine partie. Ναι. Περάστε στην ερώτηση Β. Όχι. Περάστε στο επόμενο μέρος. si le cotisant était admissible à des prestations familiales, mais qu il n en a pas reçu en raison d un revenu familial trop élevé. αν ο καταβάλλων εισφορά ήταν δικαιούχος οικογενειακού επιδόματος, αλλά δεν το εισέπραξε λόγω υπερβολικά υψηλού οικογενειακού εισοδήματος. B. Le cotisant a-t-il reçu À SON NOM des prestations familiales pour un enfant né après le 31 décembre 1958 ou, s'il n'en a pas reçu, était-ce en raison d'un revenu familial trop élevé? (Ces prestations sont habituellement versées à la mère.) Ο καταβάλλων εισφορά εισέπραξε ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ οικογενειακό επίδομα για ένα τέκνο γεννημένο μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1958 ή, αν δεν το εισέπραξε, αυτό οφειλόταν σε υπερβολικά υψηλό οικογενειακό εισόδημα; (Αυτές οι παροχές καταβάλλονται συνήθως στη μητέρα.) Oui. Remplissez le tableau ci-dessous. Non. Passez à la prochaine partie. Ναι. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Όχι. Περάστε στο επόμενο μέρος. 1 er Renseignements sur les enfants nés après le 31 décembre 1958 Πληροφορίες για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 31 η Δεκεμβρίου 1958 Nom de famille à la naissance Prénom de l'enfant Date de naissance Επώνυμο κατά τη γέννηση Μικρό όνομα του παιδιού Ημερομηνία γέννησης / / jour / Ημέρα Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Date d adoption ou de prise en charge (s il y a lieu) Date de décès (si l enfant est décédé avant l âge de 7 ans) Τόπος γέννησης (πόλη, επαρχία/νομός, χώρα) Ημερομηνία υιοθέτησης ή ανάληψης ευθύνης Ημερομηνία θανάτου (αν το τέκνο απεβίωσε πριν το 7 ο (αν κρίνεται αναγκαίο) / / έτος του) / / Si né hors du Canada Εάν γεννήθηκε εκτός Καναδά Date d arrivée au Canada Date de départ du Canada Province de résidence lors de l'arrivée au Canada Ημερομηνία εισόδου στον Καναδά Ημερομηνία αποχώρησης από τον Επαρχία κατοικίας κατά την άφιξη στον Καναδά / / Καναδά / / 2 e Nom de famille à la naissance Prénom de l'enfant Date de naissance Επώνυμο κατά τη γέννηση Μικρό όνομα του παιδιού Ημερομηνία γέννησης / / jour / Ημέρα Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Date d adoption ou de prise en charge (s il y a lieu) Date de décès (si l enfant est décédé avant l âge de 7 ans) Τόπος γέννησης (πόλη, επαρχία/νομός, χώρα) Ημερομηνία υιοθέτησης ή ανάληψης ευθύνης Ημερομηνία θανάτου (αν το τέκνο απεβίωσε πριν το 7 ο (αν κρίνεται αναγκαίο) / / έτος του) / / Si né hors du Canada Εάν γεννήθηκε εκτός Καναδά Date d arrivée au Canada Date de départ du Canada Province de résidence lors de l'arrivée au Canada Ημερομηνία εισόδου στον Καναδά Ημερομηνία αποχώρησης από τον Επαρχία κατοικίας κατά την άφιξη στον Καναδά / / Καναδά / / 3 e Nom de famille à la naissance Prénom de l'enfant Date de naissance Επώνυμο κατά τη γέννηση Μικρό όνομα του παιδιού Ημερομηνία γέννησης / / jour / Ημέρα Lieu de naissance (ville, province ou État, pays) Date d adoption ou de prise en charge (s il y a lieu) Date de décès (si l enfant est décédé avant l âge de 7 ans) Τόπος γέννησης (πόλη, επαρχία/νομός, χώρα) Ημερομηνία υιοθέτησης ή ανάληψης ευθύνης Ημερομηνία θανάτου (αν το τέκνο απεβίωσε πριν το 7 ο (αν κρίνεται αναγκαίο) / / έτος του) / / Si né hors du Canada Εάν γεννήθηκε εκτός Καναδά Date d arrivée au Canada Date de départ du Canada Province de résidence lors de l'arrivée au Canada Ημερομηνία εισόδου στον Καναδά Ημερομηνία αποχώρησης από τον Επαρχία κατοικίας κατά την άφιξη στον Καναδά / / Καναδά / / C. De la naissance de chacun des enfants jusqu à son 7 e anniversaire, y a-t-il des périodes pendant lesquelles le cotisant ne recevait pas de prestations familiales à son nom? Από τη γέννηση καθενός από τα παιδιά έως τα 7 χρόνια του, υπήρξαν περίοδοι όπου ο ασφαλισμένος δεν ελάμβανε οικογενειακές παροχές στο όνομά του; Oui Non Ναι Όχι D. Depuis sa naissance ou son arrivée au Canada jusqu à son 7 e anniversaire, chaque enfant a-t-il toujours résidé avec le cotisant au Canada? Από την ημερομηνία γέννησης ή άφιξής του στον Καναδά μέχρι και το 7 ο έτος του, κάθε παιδί κατοικούσε πάντα με τον καταβάλλοντα εισφορά στον Καναδά; Oui Non Ναι Όχι Si l espace est insuffisant, ajoutez une note à la page 8. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, προσθέστε μια σημείωση στη σελίδα 8. 5 de 10 Q-104-RET (10-11)

6 Partie Μέρος 1 B DEMANDE DE RENTE DE RETRAITE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Si vous avez moins de 65 ans, répondez aux questions 1, 2, 3 et 4. Si vous avez 65 ans ou plus, passez à la question 5. Εάν είστε κάτω των 65, απαντήστε στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4. Εάν είστε 65 ή πάνω, πηγαίνετε στην ερώτηση 5. Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation de travail dans votre pays de résidence. Σημειώστε το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην κατάσταση εργασίας σας στη χώρα διαμονής σας. J ai complètement cessé de travailler dans mon pays ou dans un autre pays et ma dernière journée de présence au travail a été en Έπαψα εντελώς να εργάζομαι στη χώρα μου ή σε άλλη χώρα και η τελευταία μέρα παρουσίας στην εργασία μου ήταν στις Je travaille toujours, mais la Régie peut considérer que j'ai cessé de travailler en puisque mes revenus de travail pour les douze prochains seront inférieurs au maximum permis. (Pour connaître ce maximum, veuillez communiquer avec votre organisme de liaison ou consulter le site Web de la Régie.) Εργάζομαι ακόμα, αλλά το Ταμείο (la Régie) μπορεί να θεωρήσει πως έπαψα να εργάζομαι στις αφού τα εισοδήματα εργασίας μου για τους επόμενους δώδεκα μήνες θα είναι χαμηλότερα από το μέγιστο επιτρεπτό όριο. (Για να ενημερωθείτε για το μέγιστο αυτό ποσό, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό-σύνδεσμο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Régie [Ασφαλιστικού φορέα].) Je cesserai complètement de travailler en Θα πάψω εντελώς να εργάζομαι στις Je travaille toujours, je suis un salarié, et mes revenus de travail par période de paye sont réduits d'au moins 20 % à la suite d'une entente avec mon employeur sur la réduction de mon temps de travail en vue de la retraite. Εργάζομαι ακόμα, είμαι μισθωτός, και τα εισοδήματα εργασίας μου σε κάθε περίοδο πληρωμής είναι μειωμένα τουλάχιστο κατά 20% κατόπι συμφωνίας με τον εργοδότη μου σχετικά με τη μείωση του χρόνου εργασίας ενόψη της σύνταξης. Date du début de la réduction Ημερομηνία έναρξης ισχύος της έκπτωσης Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada Nom de l'employeur : Ονοματεπώνυμο του εργοδότη Adresse de l'employeur (numéro, rue, bureau, case postale, ville, province ou État, pays, code postal) : Διεύθυνση του εργοδότη (αριθμός, οδός, γραφείο, ταχυδρομική θυρίδα, πόλη, επαρχία ή νομός, χώρα, ταχυδρομικός τομέας) Veuillez nous fournir l'entente signée avec votre employeur. Παρακαλούμε να προσκομίσετε τη συμφωνία που υπογράψατε με τον εργοδότη σας. 2 3 Je n'ai jamais travaillé. Δεν έχω εργαστεί ποτέ. Le paiement de votre rente débutera à la dernière des dates suivantes, soit : le qui suit votre 60 e anniversaire; le qui suit la date de réception de votre demande; le qui suit la date de votre arrêt de travail ou la réduction de vos revenus en vue de la retraite. Η καταβολή του επιδόματός σας ξεκινά την τελευταία από τις παρακάτω ημερομηνίες, ήτοι: Τον μήνα που ακολουθεί τα 65 α γενέθλιά σας Τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία λήψης της αίτησής σας Τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία που σταματήσατε να εργάζεστε ή τον μήνα που ακολουθεί τη μείωση του ειδοδήματός σας με στόχο τη συνταξιοδότηση. Si vous désirez que votre rente débute à une autre date que celle suggérée, veuillez indiquer le moment choisi. Αν επιθυμείτε την αρχή της καταβολής του επιδόματός σας σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που σας προτείνεται, σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε τον επιλεγμένο χρόνο. Recevez-vous actuellement une indemnité de remplacement du revenu de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à cause d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle? Παίρνετε προς το παρόν αποζημίωση αναπλήρωσης εισοδήματος από την Επιτροπή υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)) εξαιτίας ενός εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας; Non Όχι Oui. Numéro de votre dossier : Ναι. Αριθμός μητρώου; J attends une réponse à une réclamation faite le Περιμένω απάντηση σε ερώτημα που έθεσα την Μέρα 6 de 10 Q-104-RET (10-11)

7 Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada 4 Recevez-vous actuellement une indemnité de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)? Παίρνετε προς το παρόν αποζημίωση από τον Οργανισμό ασφάλειας αυτοκινήτου του Κεμπέκ (Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ)); Non Όχι Oui. Numéro de votre dossier : Ναι. Αριθμός μητρώου; J attends une réponse à une demande d'indemnité faite le Περιμένω απάντηση σε αίτηση αποζημίωσης που υπέβαλλα την Μέρα 5 N'oubliez pas de remplir et de signer la partie C. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε και υπογράψατε το τμήμα Γ. Vous avez 65 ans ou plus Είστε 65 χρονών και πάνω A. Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation de travail dans votre pays de résidence. Σημειώστε το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην κατάσταση εργασίας σας στη χώρα διαμονής σας. J ai complètement cessé de travailler dans mon pays ou dans un autre pays et ma dernière journée de présence au travail a été en Έπαψα εντελώς να εργάζομαι στη χώρα μου ή σε άλλη χώρα και η τελευταία μέρα παρουσίας στην εργασία μου ήταν στις Je travaille toujours, mais la Régie peut considérer que j'ai cessé de travailler en puisque, depuis cette date, mes revenus de travail ont toujours été inférieurs au maximum permis. (Pour connaître ce maximum, veuillez communiquer avec votre organisme de liaison ou consulter le site Web de la Régie.) Εργάζομαι ακόμα, αλλά το Ταμείο (la Régie) μπορεί να θεωρήσει πως έπαψα να εργάζομαι στις αφού, από αυτή την ημερομηνία και μετά, τα εισοδήματα εργασίας μου ήταν πάντοτε χαμηλότερα από το μέγιστο επιτρεπτό όριο. (Για να ενημερωθείτε για το μέγιστο αυτό ποσό, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οργανισμό-σύνδεσμο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Régie [Ασφαλιστικού φορέα].) Je cesserai complètement de travailler en Θα πάψω εντελώς να εργάζομαι στις Je travaille toujours. Εργάζομαι ακόμα. Je n'ai jamais travaillé. Δεν έχω εργαστεί ποτέ. B. Si vous n avez pas cessé de travailler, la rente est payable à la dernière des dates suivantes : Αν δεν έχετε σταματήσει να εργάζεστε, το επίδομα καταβάλλεται την τελευταία από τις παρακάτω ημερομηνίες: le qui suit votre 65 e anniversaire; Τον μήνα που ακολουθεί τα 65α γενέθλιά σας ou ή le qui suit la date de réception de votre demande. Τον μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία λήψης της αίτησής σας. Si vous désirez que votre rente débute à une autre date que celle suggérée, veuillez indiquer le moment choisi. Αν επιθυμείτε την αρχή της καταβολής του επιδόματός σας σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν που σας προτείνεται, σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε τον επιλεγμένο χρόνο. N'oubliez pas de remplir et de signer la partie C. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε και υπογράψατε το τμήμα Γ. 7 de 10 Q-104-RET (10-11)

8 Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada Autres renseignements ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Utilisez cet espace au besoin. Indiquez le numéro de chaque question dont vous complétez la réponse ici. Χρησιμοποιείστε αυτόν εδώ το χώρο, εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να σημειώνετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην οποία αναφέρεστε. 8 de 10 Q-104-RET (10-11)

9 Partie Μέρος C Γ Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Par la présente, je demande, en vertu du Régime de rentes du Québec, les prestations indiquées précédemment. Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques et complets, et je m engage à aviser la Régie des rentes du Québec de tout changement pouvant avoir un effet sur le droit à ces prestations. Με την παρούσα αίτηση, ζητώ, δυνάμει του Κοινωνικού συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ (Régime de rentes du Québec), να μου χορηγηθούν οι παραπάνω αναφερόμενες παροχές. Δηλώνω ότι, απ όσα γνωρίζω, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς και πλήρεις και δεσμεύομαι να ενημερώνω το Συνταξιοδοτικό Ταμείο του Κεμπέκ (Régie des rentes du Québec) για κάθε αλλαγή που θα επηρέαζε το δικαίωμα αυτών των παροχών. Signature : Date : Υπογραφή : Ημερομηνία : Μέρα Si la présente demande n est pas signée par la personne à qui les prestations seront versées, veuillez indiquer à quel titre vous l avez signée. Εάν η παρούσα αίτηση δεν υπογράφεται από το άτομο στο οποίο θα καταβληθούν οι παροχές, παρακαλούμε να αναφέρετε με ποια ιδιότητα την υπογράφετε. Titre : Nom et prénom : Ιδιότητα : Επώνυμο και όνομα : Adresse (numéro, rue, appartement, case postale, ville, province ou État, pays, code postal) : Διεύθυνση (αριθμός, οδός, διαμέρισμα, ταχυδρομική θυρίδα, πόλη, επαρχία ή νομός, χώρα, ταχυδρομικός τομέας) : Numéro d assurance sociale au Canada (si vous en avez un) : Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης Καναδά (εάν υπάρχει) : Langue de correspondance souhaitée : Français Anglais Γλώσσα αλληλογραφίας : Γαλλικά Αγγλικά Téléphone : Τηλέφωνο : Au domicile Autre Poste Οικίας Άλλο Θέση Autorisation de divulguer la décision Εξουσιοδότηση για γνωστοποίηση της απόφασης J autorise la Régie des rentes du Québec à transmettre les renseignements concernant sa décision, c'est-à-dire l'acceptation ou le refus de la demande, le montant de la rente et la date de son début s'il y a lieu, à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de la Grèce. Επιτρέπω στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο του Κεμπέκ να διαβιβάσει στον αρμόδιο φορέα ή στη συμβαλλόμενη αρχή της Ελλάδας τις πληροφορίες αναφορικά με την απόφασή του, δηλαδή εάν η αίτηση έγινε αποδεκτή ή απορρίφθηκε, το ποσό της σύνταξης και την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης. Signature : Date : Υπογραφή : Ημερομηνία : Μέρα 9 de 10 Q-104-RET (10-11)

10 Partie Μέρος D Δ Date de présentation de la demande Ημερομηνία υποβολής της αίτησης Nom du cotisant Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου Inscrire le numéro d assurance sociale du cotisant au Canada PARTIE À FAIRE REMPLIR PAR L'ORGANISME COMPÉTENT DE LA GRÈCE ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέρα Renseignements sur le cotisant / Πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλισμένο Date de naissance Date du mariage Date du divorce Date de la séparation légale Ημερομηνία γέννησης Ημερομηνία γάμου Ημερομηνία διαζυγίου Ημερομηνία νόμιμου χωρισμού Μέρα Μέρα Μέρα Μέρα Vérifiée Vérifiée Vérifiée Vérifiée Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Ελέγχθηκε Renseignements sur les enfants - Date de naissance / Πληροφορίες σχετικά με τα τέκνα Ημερομηνία γέννησης Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Nom et prénom Επώνυμο και όνομα Μέρα Μέρα Μέρα Μέρα Vérifiée Ελέγχθηκε Vérifiée Ελέγχθηκε Vérifiée Ελέγχθηκε Vérifiée Ελέγχθηκε J'atteste que les données relatives à l'état civil inscrites sur le présent formulaire ont été tirées des documents originaux fournis par le requérant. Πιστοποιώ ότι τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα και τη νομική υπόσταση που αναφέρονται στο παρόν έντυπο έχουν εξαχθεί από πρωτότυπα έγγραφα που κατέθεσε ο αιτών. Nom de l'organisme Ονομασία του οργανισμού Date Ημερομηνία Μέρα Signature Υπογραφή Prénom, nom de famille et titre du fonctionnaire autorisé Όνομα, επώνυμο και τίτλος του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου Sceau Θέση σφραγίδας 10 de 10 Q-104-RET (10-11)

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία»

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Project pédagogique commun entre les 3ème et le Γ1 «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Οδυσσέας Ελύτης Άσμα ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους...

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους... Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 315 - Μάρτιος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ευνοϊκές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο»

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους #201. Οι 8 κατηγορίες εργαζοµένων και ανέργων που κερδίζουν την «έξοδο» EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 16.02. #201 ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ σε όρια ηλικίας και συντάξεις για 2 εκατ. ασφαλισµένους Σύνταξη χωρίς τα «100 ένσηµα» για µειωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ

Μεταγραφή κειµένου: ΖΑΚ-ΑΛΕΝ ΜΙΛΕΡ. Πρόλογος, ÌåôÜöñáóç, Σηµειώσεις: (1972-1973) ΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ÂËÁÓÇÓ ÓÊÏËÉÄÇÓ ÔÉÔËÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ØÕ ÁÍÁËÕÔÉÊÏÓ ËÏÃÏÓ / 7 YÐÅÕÈÕÍÏÓ ÓÅÉÑÁÓ: ÂëÜóçò Óêïëßäçò TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Σεµινάριο εικοστό, Encore. Ακόµη. ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XX, Encore, Texte établi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 14. 11. 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αριθμ.: 427/ Δ. 1343. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΤΕ. Αποσκοπώντας στην προσαρμογή του αριθμού του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς;

Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με ποιο τρόπο; Πότε; & Πώς; Ενημερωθείτε για θέματα που σας αφορούν! Tα κρυφά μπόνους για άμεση συνταξιοδότηση. Πως μπορούν να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα