ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκτþν"

Transcript

1 ΥΠοΥΡΓΙο ΔΗΜοΣΙΑΣ ΑΗΣ ΚΑΙ ΑθÞνα Απρýßου οι ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΛΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΜΑ ΙΣοΡΙΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο Ο ρμü ΚΩΝΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρßα Αριθμ Πρω Ι Ι σ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκþν ΘΜΑ ΑποσολÞ ανακοßνωσηò μεüθεσηò ηò ημερομηνßαò διενýργειαò ου διαγωνισμου ηò υπ αριθ προκþρυξηò ηò λιευθυνσηò πικοινωνßαò ου Αρχηγεßου ληνικþξ Ασυνομßαò χ ριß προδιαγραφþν αυþò προκþρυξηò» ρο ο οßηοη ων üρων και ων εχνικþν ΣΧ α Υπ αριθ απü º º Ýγγραφü μαò βßγ αριθ μσ σπü απüφασþ μαò γ Υ αριθ μη απü º ανακοßνωσþ μαò Σε συνýχεια ου ανωýρω α σχεικου εγγρüφου μαò με ο οποßο σαò αποσγεßλαμε περßληψη ηò αριθ προκþρυξþ μαò σαò αποσýλλουμε συνημμýνο ανωýρω β σχεικþ απüφαση μαò για η μεüθεση ηò Þμ ρüμη ßα ò διενýργειαò ου εν λüγω διαγωνισμου χωρßò ροποηοßηση ωγ üρων και ων εχ «þν ρο «γραφþν ηò ΠροΚÞρυξηò καθþò ΚαΙ η γ σχεικþ ανακοßνωοþ μ«ò και παρακþουμ για ην κοινοποßησþ ουò σα μýλη σαò Ο ΔΙΥΘΥΝΗΣ Α ΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΧΡΗΣΟΣ π

2 ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΘΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΛΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΔΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΜΑ ΣοΡΙΑΣ ΚΔοΣΩΝ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο ΙΟ Ο Αρμüδ Αριθμ Πρωι Ο Ι γ ΚΩΝΣΑΝΟΠΛΟΥ Μαρßα ΑθÞνα Απρýßου ΟΙ ΠΡΟΣ ¼πωò ο πßνακαò αποδεκþν ΘΜΑ ΑποσολÞ περßληψηò προκþρυξηò δημüσιαò σýβασηò υπηρεσιþν Σαò αποσýλλουμε περßληψη ηò υπ αριθμ ΙΙ ΟΙ προκþρυ ηò ºò Διεýθυνσηò πικοινωýßαò ου Αρχηγεßου ßηò ε ηυικþò Ασυνομßαò που αφορü ΑΝΟΙΚΟ διαγωνισμü για ιηγ Ýκδοση ßοι δ εκπερλ οη υ διμþνιαßδυ περιοδικοý «ΑσυνομικÞ Ανασκüπηση» για ο Ýοò Ζü προßπολογισθεß αò δαπüνηò «οο» πλýον Φ Π Α και παρακαλοýμε για ην κοινοποßησþ ηò σα μýλη σαò Ο ΔΥΘΥΙΙΙΙΙΣ Α ια ΔΡοΣ ΓΡοΧΡΗΣοΣ Π

3 ß ß Ι Ι ι ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΔΙΗ Δ ΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο Ο Ο Αρμüδ Ανθ μοò ΝΑΛΑΣ ΑθανÜσιοò Αριθμ Ποω Ι Μαροýσι Απρýßου ΟΙ Προκηρýσσεαι δημüσιοò μειοδοικüò διαγωνισμüò με ανοικýò διαδικασßεò σιò μηνüò Ιουνßου Ο ημýρα ΔευÝρα και þρα Ο σα γραφεßα μαò για ην ανüδειξη αναδüχου Ýκδοσηò για ο Ýοò εσσüρων α ευχþν με δικαßωμα προαßρεσηò οργιον για Ýοò Ýωò ΙΙ Ι Ο ου διμηνιαßου περιοδκοý «ΑσυνομιΚÞ Ανασκüπηση» σχεδßαση σελßδων προμþθεια χαριοý προμþθεια αδιαφανþν πλασεικþν φακýλων αναπαραγωγýò διαχωρισμοß μονüζ εκýπωση σε κυλινδρικü πιεσþρ α βιβλιοδεσßα διεκπεραßωση Οι ενδιαφερüμενοι για ην ωò Üνω προκþρυ η Þ Üλλεò λεπομýρειεò δýναναι να απευθýνοναι σα γραφεßα μαò ηλ Ο Ο Ο Ο και ΙΟ Ο ου Για ην αν γραφþ υσι αυθημερüν ΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΥΘΥΝΗΣ ΑΛΘΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΧΡΗΣΟΣ Π

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΚΩΝ ΠΡΙΦΡΙΑ ΣΡΑΣ ΑΔΑΣ òε ßα α ιαφ αηßδοε ιν ι ι ΠΙΜΛΗΗΡΙΟ ΚΑΑ ΑΣ Ομονοßοò Α Κοβüλα ιο ιο ι ιο ß ß ß òι ι ι ΠΙΜ ΗΗΡΙΟ ΟΙΩΙΑΣ Λ Κουσοπεüλου Λιβαδειü α ο ι μ φ γ ß γß ι α ι ηιμληηριο ΥΟΙΑΣ λευθερßου ενιζý ου Ο Χολκßδο ΠΙΙ Λ ΙΗΡΙΟ ΞΑΙΙΟΗΣ οσιλýωò Κωνσοιιßνου ε η χ υ η ß α ι ν Χ Ξüνθη ερß νßσι Ιο νß γ ß ß ß ι ΠΙΜ ΗΗΡΙΟ ΥΡΥΑΝΗΣ Νικολüου σομηοýλο ΚαρπενÞσι πι ΗΗΡΙο ρου μηορßου Α Αλεξονδροýπολη ο ε ßιηεν òφοßθ ι Ξι γ Ι ηß ιοß νß ιι ε ιß ρß εν ß ß οßει ιòß ι ΠΙΙΙ ΛΗΗ ΡΙΟ ΟΟΙΩΙ ΑΑΣ Οθωνοò Λομßα ιþπορικο και ΡοΔοπ ισ ΙοΙιßΗΧΑΝΙκο ηιμλη ΡΙο ßηΙοιΞ ηßο ß ι γ ι ν ξ ß ιß ßò ßò οσιλýωò Γεωργßου ΚομοηνÞ ι ß ι ßοΦ ι ο ò ρ ιο ο ρφ ο ΠΙ ι ΗΗΡΙο ΦΩΚΔΑΣ Γιδογιüννου Ι μφισσο ι ß ρ Φ ι ΠΑΓΓΛηßΑκο κπ ΙοΧ Ικο πμ Λ ριρ Π ΗΣ Κοβεßρων οο ΚομοηνÞ ο ο ßι ι ýßφενε ορß Γ ιýι γ Ω Ι ß Γ ν ν Γο ΚßιΙα ε πριφρια π ß ΙοΧΝΙκο πßη ΗΗΡΙο ΑΘΗΝΩΝ Ακοδημßοò Ο ΑθÞνα ιß ο Ξαιòßηß ι ι ι ι ò

5 ηριφρια ΚΝΡΙΚΗΣ ι ΑΚΑοΝΙΑΣ πιι ΛΗΙ ΡΙο ΗιßΑΘΙΑΣ ΚενρικÞò Ο Ýροιο ο α Ζ ι ß Γ ßι ß ß Ι ß ß πορικο και Ιο ηηχανικο ΞΠΙ Ακοδημßοò Ο ΑθÞγο ι ΑΘΗΝΩΝ Ι ιι ι ß ιι ßß ι ßß ß ι ßß ι ι ß ι ß ΙιΙ ι ι ΙΟΧΝΙΚΟ ΠΙΙß ΛΗΗΡΙΟ ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑρισοÝλουò Θεσσαλονßκη ι αογ ß ιγι Ι ν ι ÞΠοΡΙκο ΚΑΙ πιιι Λ ΙΗ ΡΙο ΟΣΣΑ ΟΝΙΚΗΣ σιμισκþ Οεσσολονßκη ο Ια ò ß Φ ιß ι ιι ι ι ΠΑΓΓΛΙ ΙΑΙΚΟ ΠΙΜ ΗΗΡΙΟ ΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑρισοÝλουò Θεσσαλονßκη Ι υ ιι ι ι εßß ß ß ηι ΠΙ ΗΗΡΙο κι κισ Σενημüχου Ο Κιλκßò Ιο ι κ οι η ι ßßνß ι Ιß ß ι ιι ß ß ß ß ßß ß ßßß ΠΑΓ Ι ΑΙκο πιιιιληη ΡΙο ΑΘΗ ΝΩΝ Πανεπισημßου ß ι διß α ι ß γ ι Γ ΑθÞνα ΙοΧΝΙκο ΠΙ ß ΛΗΗΡΙο Π ΙΡΑΙΩΣ Καροßσκου Ι ι η ß ιν ι ò ιß ß ι» ξ ß ß ι Πειροιüò μι πορικο και Ιο ιß ιχαν Ικο πιι Π ΙΡΑΙΩΣ Λουδοβßκου Πλοεßα Οδησσοý Πειροιüò νι ß ιφß ιòß ι παγγλßαικο ΠΙ ΛΗΗΡΙο πιραιωσ Αγßου Κωνσανßνου ΠειροιÜò ο Ι ιι ι η ßι η ß ι ý ß ΠΙßΙΛΗΗΡΙΟ ΠΛΛΑΣ ηò Μορßου δεσσο ι ßß Þ Ι Ι ßι ρß ß ξ ß ι ß º ß ΠΡΙΦΡΙΑ ΟΣΣΑ ΙΑΣ ΠΙ ΛΗΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑΣ Ηρþων Πολυεχνεßòυ Κορδßσο ΠΙ ΙΛΗΗΡΙΟ ΠΙΡΙΑΣ ηò Οκωβρßου Κοερßνη ò ιι ιι òßß ιθηß ι ι ΠΙßßΛΗΗΡΙο ΣΡΡΩΝ Π Κωσοηοýλου ΣÝρρεò ο ß ß ι ß αòιι ι ι ß ι ß ßι ß ΠΙΜ ΗΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠοποκυριοζÞ Λüρισο ο ο ο ιιßι ß ß ßßò δ ß ßα ß Γ ζ ιι

6 ι ι ιι ß ΠΙ ß ΛΗΗ ΡΙο ΧΑ ΔΙκ ισ Πολυεχνεßου Πολýγυροò α Ζ πι ιß ΗΗΡΙο Δημηριüδοò ι ΙΑΓΝ ΙΣ Σ üλοò Ι ß ι ι ß ιδι γ Ι ßß ßÜß Γ ιηγιι ßýò ηα ι ν ιß νγ ι Γß ß ßß ßδ ß ß ΠΡΙΦΡΙΑ ΔΥΙΚ ΙΣ Ι ΑΚΔΟΝΙΑΣ πιβ Η ΙΡΙο ΓΡΝΩΝ μμονουþλ Ποπü ò ιιß υ ß ι ι ιº ß ß ι ι α Υ ιß ι ι Ι ΠΙΙßΛΗΗΡΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑΣ Μηροηüλεωò ßι ß ß ι α ι ßß ι ßειιει ΠΙη ΙΙΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦορμÜκη ο Ο Κοζüνη ο Γρεβενü Κοσοριü ΠΙΙ ΗΗ ΡΙΟ ΡΙΚΑΛΩΝ ενιζýλου ρßκολο ι ο ι ßι ß Ιι ß ß ι ι ß ι ß ι ι υι ι ß ι ß Ιι ß Ι ß ι ι ΠΡΙΦΡΙΑ ΔΥΠΚ ΙΣ ΛΛΑΔΑΣ ΠΙΙι ΗΗΡΙο ΑΙ ΙΛοΑκΑΡΝΑΝΙΑΣ Ποπασρüου Σμýρνηò Αγρßνιο Ζ ßß ß ß ßß ιφß ρßß ιßιßß ι ν γιοι ιιια ιιε ßßι πιι ιληηριο ΑΧΑßΑΣ Μιχολοκοηοýλου Πüρο Ιο ο ια ο º ι òßß ß ι ι ß òγ γ γ ß ß αι ι ξι ι Ι ει Ι ι υιγι ι ΠΙ ΛΗΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Μεγαρüβου Φλþρινο Ζ ι ßß ßÝΦ ßιòßßοι θß ß ß ß ß ι ιιι ΠΡΙΦΡΙΑ ΗΠΙΡΟΥ πι ιληηριο ΑΡΑΣ Κ Αωλοý Ν Πριοβüλου ρο ι ι ιι ι ι οι η Ι ß γ ιι ιγ ι Ι ι ιßγ πι Ι ΛΗΗΡΙο οσπ ΡΩΙΑΣ ΚυρÜ οσιλικþò Ηγουμενßσα ι ι ι ß ß Ιι ß ι ß ι ß ιß ι ß ß ι ι θ πιιιη ΗΗ ΡΙο ιιλιασ ηò ΟκΓωβρßου Πλοεßο Ηρþων ΟΟ Πýργοò ι ß òι òò òι ι ι Ιßαυ ι ß ß ε ß ß ΠΡΙΦΡΙΑ Π ΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ πιιι ΗΗ ΡΙο ΑΡΓοΛΙΔΑΣ Κορßνθου Ζ ßß ιιß ßß φ Ιθη ß ß ß ι Ι Ι ργοò πιι ΙΛΗΗΡΙο ΑΡΚΑΔΙΑΣ ηò Μορßου Πανüò ρßηολη Ια Ιο Ιο ιζ ι ßζ ιß εß

7 ΠΙΜΛΗΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ρικοýηη Οηλ ΠουÝση Ιωüννινα Ι ιιιßιß ßα ßι Ι ß ν γ ν ß ßι Þ υ γ ιò ßι ß Φ ι ι ß ßΟαß ßºßß ßα ýι Π ΗΗΡΙο πρζασ Δωδþνηò Ι ΠρÝβεζα ß ß ß ρ ò ε ι ß ß ß ι ι ß ß ι ΙΙ ß ι ßθ ß ß ι πι ιß ΗΗΡΙο κορινθιασ ρμοý ιο κüρινθοò ι ι ιο ι ß ß ßιΙΙ ι ι ßν ß ιß ß ι ι ΠΙΙΙΙ ΗΗ ΡΙΟ Ξανθüκη ι Γýθειο ΑΚΩΝΙΑΣ ο ΠΡΙΦΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ηιιιß ΗΗΡΙο ΖΑκΥΙγθοΥ Λομβüρδου Ο Ο ΖÜκυνθοò ι ξ ι φι ξ ß ß ι ß θß ß ο οο ΠΙΜΛΗ ΙΡΙΟ ΚΡΚΥΡΑΣ ΑρισοÝλουò Θ ΚÝρκυρο ινßß ι ι ß ß ιι ß αß πι ΛΗΗΡΙο Ι ΣΣΗΝΙΑΣ Πλοεßα ηò Μαρßου ΟΟ Καλομüο ο οο ι ο ß ι ß ß ßßΙ ò ß α ι òß ι ß ß ß ßι ß ß ß ß ιßß ß ß ß ι ß ι ι ι ò ι κ ι Ι α ß ι ßια ι ß ι ι ßι ß ο ο ηßι ιòι ß ι Ιßß ºΙ Ι ß ιν ιν ι òß ò ζγ Ý ò ß πιιιßληηριο κφαληνιασ Λ εργωþ Ζ Αργοσüλι ΙΘΑκΗΣ ΠΡΙΟΡΙΑ ΟΡΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ πιιι ΗΗΡΙο ΛΣοΥ Π Κουνουριþη ΜυιλÞνη Φ ι γ ß ι ι ßß ß ι ι ò ι Γ πιßιι ΗΗ ΡΙο γκα ιασ Ι Μελü Μηροηüλεωò Λευκüδο ι ο ß ι ß ß ι οß η ß ΠΡΙΦΡΙΑ ΚΡΗΗΣ ΠΙΗΛΗΗΡΙΟ ΗΡΑΚ ΙΟΥ Αρχ μþδουò Ι ΝÝο Αρλικορνοσσüò Ο ΗρÜκλειο Ζ ο ß ι ι ßß ι ι ι ν ι ßα Κ ξ Κ ß ιß ι ß Ι ß γ ß ßΙ ι ΠΙ ΛΗΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ πιμ ΗΗΡΙο ΣΑ ιßου Κουνουριþη ο Θ απ ßòιß ιι ι ξ Γι ò γ ιν α ι ι ß Σüμοò πι ΛΗΗΡΙο ΧΙογ Φιλßηπου ΑργÝιη Χßοò ι ιο ιßμ χ η ι α νγ ι ι ι Οò ßßß ßßθΙßßυò ΠΡΙΦΡΙΑ ΝΟΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π ΙΙ Ι ΛΗΗ ΡΙΟ Δ ΙΔΚΑΝ ΗΣΟΥ Γρηγορßου Λομπρüκη Ρüδοò ιο Κüλυμνοò Κüρποθοò Κþò Ο Ι ΛÝροò Ο ο ο

8 Κουνδοýρον ψοò Νικüλαοò ι ι Ý ι ι ι σ Φ ß ιß º ß θ ΠΙ η ΗΗΡΙο ΡΘγΙ ΝΗΣ μμανουþλ Πορüλιου ΡÝθυμνο ΠΙΜ ΛΗΗ ΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔòΙΝ Αηüλλωνοò και Λοδοηοýλου ηßι ß Ι òß ιι ι ι ιιß Ý ßγ γ κ ß α ξßß ß Ο ρμοýπολη Σýρου ιι ιι ι ι ι ß ζ ß ιγ ß ß ò πιι Ι ΗΗΡΙο ΧΑΝΙΩΝ λευθερßου ενιζýλου ι Χονιü ι ß ι ιι ß Φ ß αηß ß ò δ αγ ΣγΝΔΣ οσ ΛΗ ΝΙι ΩΝ Ιο ΗΧΑΝΙΩΝ Ξενοφþνοò ΑΘΗΝΑ ΓΝΙΚΗ ΣΥΝ ΝΔΙΑ παγ ΙΩΝ ßποΡΩΝ ΛΛΑΔοΣ Κοηοδισρßου ΑΘΗΝΑ ΧΝΙΚο ΠΙ ιηλη Ι ΡΙο Κορ Σερβßοò ΑΘΗΝΑ ΙοΧΝΩΝ

9 ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΔΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ Κηφισßαò Μαροýσι ηλýφωνο º Αρμüδ Ανθ νομοò ΝΑΛΑΣ ΑθανÜσιοò ΑθÞνα Απριλßου ΑΠοΦΑΣΗ ΘΜΑ «ΜεÜθεση αιò ημερομηνßαò διενýργειαò ου διαγωνισμοýηò υπ αριθ ψ υροκþρυζηò ηò Διεýθυνσηò ε «ο ß ßÝò ο Αρχηγεßοß λληνικþò Ασυνομßαò «ι ¾ ην διενýργεια ο ανοικου επαναληπικοý διαγωνισμοý μ «ρ Þρßο «ο ««ýρ οηò η χαμηλüερη ιμþ σε ευρþ για ην «υαο òη αναδüχου Ýκδοσηò και διýκπεραßωσηò ιο» περιοδικοý «ΑΣγΝοΜικΗ ΑΝΑΣκüπΗΣΗ» για ο χρο «ü διüσημα απü º Ýωò με δικαßωμα μονομερο ò «ß«οηßß«μÝρουò ηò γπηρεσßαò για Ýοò Þοι Ýωò συνολ ρου οιογισθεßσαò αξßαò εü οοοοο ρρροποποßηση ων üρων και ων εχνικþν προδιαγραφþν αυþò Ο ΔΙΥΘΥΝΗΣ ΗΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΥ ΑΡΧΗΓΙΟΥ ΛΔΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ χοι αò υπü η ιò διαüξειò α ων Üρθρω ν και ου Κþδικα Νομοθεσßαò για ην ΚυβÝρνηση Και α ΚυβερνηικÜ üργανα ο «ρωοηκε με ο Üρθρο πρþο ου π δ Α β ου ν «οργανισμü Υπουργεßου Δημüσιαò Üξηò» Α üπωò ισχýουν γ ου ν «ΑναδιÜρθρωση γγιρ þºυ ργεßου Δημüσιαò Üξηφ σýσαση Αρχηγεßου λληνικþò Ασυνομßαξ ««ß»υò διαüξειò Α üπωò ισχüουν δ ου Üρθρου ου ν «Περß Δημοσßου Λογισικοý ελýγχου ων δαπανþν ου ΚρÜüυò και Üλλεò διαüξειò» Α η üπωò ισχýουν ε ουν º «ΠρομÞθειεòουΔημοσßουομÝακαιρυθμßσειòσυναφþνθεμÜων» Α üπωò ισχýουν σ ου Ν «θνικü Συσημα Ιλεκρονικþν Δημüσιων ΣυμβÜσεων Και Üλλεò διαüξειò Α» ΟουÜρθρου «ΠαραΚρΨησηφüρουσοεισüδημααΠüεμΠορικÝòεπιχειρÞσειò»ου ν «Αυξηση αποδοχþιýßμοο υ ολιþλ εν γýνει και Üλλεò διαüξειò» Α üπωò ισχýουν η ου ν οο«κýρωση Κþδικα Φüρου ΠροσιθÝμενηò Αξßαò» Α üπωò ισχýει θ ον ν ο «νßσχυση ηò διαφüνειαò ου Κραικου Προýπολογισμοý Ýλεγχοò ων δημοσßων δαπανþν μýρα φ ρλ «Þò δ ««οο»ßηò ««Üλλ ò διαüξειò» Α Þουν ΦΚΑ «ΔικασιΧÞαροσασßακαÜησýναψ ηδημüσιων συμβüσεων ναρμüνιση Γηò Ιη «Þò ομοθεσßαòμεηνοδηγßα οκου Συμβουλßου ηò ιουνßου ιοεο ßι η οδηγß«οκου Συμβουλßου ηò

10 Φεβρουαρßου üπωò ροποποιηθηκαν με ην οδηγßα Κ ου υρωπα ικου Κοινοβουλßου και ου Συμβουλßου ηò Δεκεμβρßου ια ου Ν Α «Κýρωση ου Κþδικα ΔιοικηικÞò Διαδικασßαò και Üλλεò διαüξειò» üπωòισχüουν ιβ ου Ν Α «ΣχÝσειò κρüουò πολßη καθιýρωση νýου ýπου δελßου αυüηαò και Üλλεò διαüξειò» üπωò ισχýουν ιγ ου Üρθρου ου Ν «Κανüνεò ιμολüγησηò ρυθμßσειò Φ Π Α ηλεκρονικþν υπηρεσιþν και Üλλεò διαüξειò» Α ιδ ου Ν «Σýσαση ενιαßαò ΑνεξÜρηηò ΑρχÞò Δημοσßων ΣυμβÜσεων και Κενρικοý Ιλεκρονικοý Μηρþου Δημοσßων ΣυμβÜσεων Α ικαüσαση ου Ýκου κεφαλαßου ου ν πωχευκüò κþδικαò ΠροπωχευιχÞ διαδικασßα εξυγßανσηò και Üλλεò διòιüζειò» Α üπωò ισχυει ιε ηò παραγρüφου Ζ «ΠροσαρμογÞ ηò λληνικþò Νομοθεσßαò σην Οδηγßα ηò Φεβρουαρßου για πιν κòιαπολýμηση ων καθυσερημýνων πληρωμþν σιò μπορικýò ΣυναλλαγÝò» ου Ν Α «πεßγονα μýρα εφαρμογþò ων νüμων θ και ισ ου Ν «ΜÝρα σþριξηò και ανü ιξ ιò ηò ελληνικþò οικονομßαò σο πλαßσιο εφαρμογþò ου ν και Üλλεò διαüξειò» üπωò ισχυουν Α ιζ ου Ν «ΑναδιοργÜνωση ηò λληνικþò Ασυνομßαò Υπουργεßου Δημοσßαò Üξηò και Προσασßαò ου Πολßη και Üλλεò διαüξειò» üπωò ισχýουν ου π δ «Κανονισμüò Προμηθειþν Δημοσßου Κ Π Δ» Α üπωò ισχυουν ιθ ου Π ΠροσαρμογÞ ηò λληνικþò Νομοθεσßαò σιò διαüζειò ηò Οδηβαò Κ «Περß σ ºονισμου ων διαδικασιþν σýναψηò δημοσßων συμβüσεων Ýργων προμηθειþν και υπηρεσιþν» üπωò ροποποιþθηκε με ην Οδηγßα Ι Κ ηò πιροπηò και ην Οδηγßα Κ ου υρωπα ßκοý Κοινοβουλßου και ου Συμβουλßου ηò Νοεμβρßου Α κ ου π δ «Σýσαση Γενικþν Γραμμαειþν σο Υπουργεßο σωερικþν και σο Υπουργεßο μπορικþò Ναυιλßαò Αιγαßου και ΝησιωικÞò Πολιιχηò» Α κα ου π δ «Σýσαση Υπουργεßου Προσασßαò ου Πολßη και καθορισμüò ων αρμοδιοþων ου» Α κβ ου Π Δ υπηρεσßων» Α «Ιδρυση και μεονομασßα Υπουργεßων μεαφορü και καüρψ ση κγ ου π δ «ΟργÜνωση Υπηρεσιþν λληνικþò Ασυνομßαò» Α üπωò ισχ ουν ιò αποφüσειò α Υπ Üριθμ ιü ου Υπουργοý και ου Υφυπουργοý Προσιασßαò ου Πολßη «Μεαβßβαση αρμοδιο ων Υπουργοý και ο Υφυπουργοý Προσασßαò ου Πολßη επß θεμüων λληνικþò Ασυνομßαò σε υφισüμενα υπηρεσιακü üργανα» β γ ην υπ αριθ γ απü απüφαση ου Υπουργου Δημüσιαò Üξηò «Λειουργßα ου περιοδικοý «ΑσυνομικÞ πιθεþρηση» ην υπ αριθ σ σü απüφαση ου Υπουργοý Δημüσιαò Üξηò «Μεονομαοß«η ò διμηνιαßαò πε ριοδικþ ò Ýκδοσηò η ò λληνικþ ò Ασυνομßαò «ΑσυνομικÞ πιθεþρηση» σε «ΑσυνομκÞ Ανασκüπηση» δ ην υπ αριθμ θ η απü ΥπουργικÞ Απüφαση Φ Κ

11 ε Υπ αριθμ ΔΙΑΔΠ Α απü ου Υπουργεßου σωερικþν Δημüσιαò Διοßκησηò και ΑποκÝ ºρωσηò «Καθορισμüò ου ýπου και ου περιεχüμενουηò υπεýθυßηò δþλωσηò ου Üρθρου ου Ν θ ΦΚ» σ Υπ αριθμ Π ò απü κ υ α ων Υπουργþν Οικονομικþν θνικþò μυναò σωε ριχþν ΔιοικηικÞò Μεα ρρýθμ οηò και ΗλεκρονικÞ ò Διακυ βýρνησηò ΑνÜπυ ò Αναγωνισικüηαò Υποδομþν Μεαφορþν και Δικýων Υγεßαò Δημοσßαò Üξηò και Προσασßαò ου Πολßη Ναυιλßαò και Αιγαßου «Ρýθμιση ων ειδικüερων θεμüων λειουργßαò και διαχεßρ οηò ου Κε ρικοý Ηλεκρονικοý Μηρþου Δημοσßων ΣυμβÜσεων ου Υπουργεßου ΑνÜπυξηò Αναγωνισικüηαò Υποδομþν Μεαφορþν και Δικýων» ο υπ αριθ απü πρακικü ηò Διοικοýσαò πιροπþò ου περιοδικοý «ΑΣΥΝοΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚοΠΗΣΗ» ο γεγονüò üι με ην υπ αριθμ θ ß απü Απüφαση ου Δ νη Δημοσßων ΣχÝσεων Α Α που αφορü ην υπ αριθμ ΠροκÞρυξη ηò Δ νσηò Δημοσßων ΣχÝσεων Α Α μααιþνεαι και επαναλαμβüνεαι ο διαγωνισμüò για ο εν λüγω υπü προμþθεια εßδοò ην υπ αριθμ º απü Απüφαση ου Αρχηγοý ηò ýηνικþò Ασυνομßαò που αφορü ην Ýγκριση για ην διενýργεια ανοικοý μειοδοικοü διαγωνισμοý ου περιοδικοý «ΑσυνομικÞ Ανασκüπηση» ην υπ αριθ ηροκþρυξη ηò Διεýθυνσηò πικοινωνßαò ου Αρχηγεßου λληνικþò Ασυνομßαò με ην οποßα προκηρυχθηκε ανοικüò διαγωνισμüò για ην και þρα με κριþριο κòιακýρωσηò η χαμηλüερη ιμþ σε ευρþ για ην ανüδειξη αναδüχου Ýκδοσηò και διεκεραßωσηò ου περιοδικου «ΑΣΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» για ο χρονικü διüσημα απü Ýωò με δικαßωμα μονομερουò ανανýωσηò εκ μýρουò ηò Υπηρεσßαò για Ýοò Þοι Ýωò º συνολικþò προýπολογισθεßσαò αξßαò ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜ ΜεαθÝουμε ην ημερομηνßα διενýργειαò ου διαγωνισμοý ηò υπ αριθ ν º προκþρυ ò ηò Διεýθυνσηò πικοινωνßαò ου Αρχηγεßου ηò λληνικþò Ασυνομßαò που αφορü Þν ÜνÜδει αναδüχου Ýκδοσηò και δεκπεραßωσηò ου περιοδικοý «ΑΣΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚοΠΗΣΗ» για ο χρονικü διüσημα απü º Ýωò Ι με δικαßωμα μονομεροýò ανανýωσηò εκ μýρουò ηò Υπηρεσßαò για Ýο Þοι Ýωò σ νολικþò προδπολογισθεßσαò αξßαò καθüσον η αρχικü ορισθεßσα ημερομηνßα διεξαγωγþò υγχüνει αργßα βüση νüμου και υποχρεωικü ορßζουμε νýα ημερομηνßα διαγωνισμοý ην ρßη Ι ι ο και þρα σην Ýδρα ηò Υπηρεσßαò μαò χωρßòπεραιýρω ροποποιþσειò ων üρων και ων εχνικþν προδιαγραφþν αυþò Ψξηò ν ανιγραφη μερον ΡΧΗΣ Ο ΔΙΥΘΥΝΗΣ ΑΛΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΧΡΗΣΟΣ Π ΠοΥΛοΥ

12 ΥΠΟΥΡΓΙΟ ΔΗΙνΙΟΣΙΑΣ ΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ ΟΥ ΠΟΛΙΗ ΑΡΧΗΓΙΟ ΔΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΛΙΟ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ Κηφισßαò Μαρουσι ηλýφωνο Αρμüδ Ανθ νομοò ΝΑΛΑΣ ΑθανÜσιοò Αριθμ Πρω ε ΑθÞνα Απρþßου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινþνουμε üι ο ανοικüò διαγωνισμüò ηò υπ αριθ προκþρυξηò ηò Διεýθυνσηò πικοινωνßαò ου Αρχηγεßου ηò ýηνικþò Ασυνομßα που αφορü ην διενýργεια ανοικοý επαναληπικοý διαγωνισμοý με κριþριο καακýρωσηò η χαμηλüερη ιμþ σε ευρþ για ην ανüδειξη αναδüχου Ýκδοσηò και διεκπεραßωσηò ου περιοδικοü «ΑΣΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» για ο χρονικü διüσημα απü Ýωò με δικαßωμα μονομεροýò ανανýωσηò εκ μýρουò ηò Υπηρεσßαò για Ýοò Þοι Ýωò º συνολικþò προýπολογισθεßσαò αξßαò χωρßò Φ Π Α ο οποßοò εßχε προσδιορισθεß να διενεργηθεß ην μεαýθηκε και θα διενεργηθεß ýσερα απü ην υπ αριθ Ι δ απü απüφασþ βαò χωρßò ροποποßηση üρων και ων εχνικþν προδιαγραφþν ηò εν λüγω προκþρυξþò Þν ημýρα ρßη και þρα σην Ýδρα ηò Υπηρεσßαò μαò ΚαÜ α λοιπü ισχýουν οι üροι και οι εχνικýò προδιαγραφýò ηò υπ αριθ προκþρυξηò ηò Διεýθυνσηò πικοινωνßαò ου Αρχηγεßου λληνικþò Ασυνομßαò Ημερομηνßα αποσολþò ηò ανακοßνωσηò σγην Κ θ Ημερομηνßα δημοσßευσηò ηò ανακοßνωσηò σον λληνικü ýπο ý α Ημερομηνßα δημοσßευσηò σο εýχοò Διακηρυξεων Δημοσßων ΣυμβÜσεων ηò φημερßδαò ηò ΚυβερνÞσεωò Ι Ι ην ανιγραφη σι αυθημερüν νιααρχησ Ο ΔΙΥΘΥΝΗΣ ΑΛΑΝΔΡΟΣ ΓΡΟΧΡΗΣΟΣ Π ΝοΠοΥΛοΥ ι

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΓ-ΥΦΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 17-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ. :37697 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη *

60 χρόνια. α.πο την κα.τα.στpcxpη * Γ. Μ. ΠΟΛΙΤΑΡΧΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ, μugιοτόρwα. Άρώνειο ΛογοτεΧΥΙΧΟ επα.θλο (1976) Βρα.6ετο Έστίσ,ς Ν έσ,ς Σμόρνης (1977) * Μ1ΚΡΑΣΙΑ, ποιητικη oό",{jfoyi Βρα.6ετο 'Εστία.;

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα