Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο"

Transcript

1 Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων Χολαργός - Αθήνα

2 ιοικητικές Πράξεις - γενικά Με τις ιοικητικές Πράξεις ( Π) επέρχονται µαζικά και σε µεγάλη έκταση µεταβολές στα ακίνητα µιας περιοχής. Πράξεις Εφαρµογής, πράξεις αναλογισµού τακτοποίησης, απαλλοτριώσεις, διανοµές, αναδασµοί και πράξεις καθορισµού αιγιαλού & παραλίας. Στο ΕΚ καταχωρίζονται όλες οι πράξεις µε τις οποίες συνίσταται, µετατίθεται ή καταργείται εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται από το Νόµο. Βασικές αρχές απαιτήσεις καταχώρισης Κτηµατοκεντρική καταχώριση σε όλα τα ΚΑΕΚ που αφορά η Π Αντιστοίχιση και αντιπαραβολή µε τα κτηµατολογικά στοιχεία Χωρικός έλεγχος και έλεγχος νοµιµότητας της καταχώρισης ανά ΚΑΕΚ Ενιαία καταχώριση της Π λόγω της ανάγκης ενηµέρωσης των διαγραµµάτων Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 2

3 ιοικητικές Πράξεις και Κτηµατολόγιο Οµοιότητες Πράξεις της ιοίκησης Κτηµατογράφηση και παραγωγή διαγραµµάτων Συλλογή δηλώσεων και αναρτήσεις Καταγραφή ακινήτων και ιδιοκτητών ιαφορές ασυµβατότητα Χρόνος συλλογής καταγραφής στοιχείων και κύρωσης. ιαφορετικές µεθοδολογίες και ακρίβειες σύνταξης διαγραµµάτων. Τρόπος είδος καταγραφής στοιχείων (δικαιωµάτων όπως, επικαρπίες, βάρη και διηρηµένες ιδιοκτησίες όπως και φερόµενων ιδιοκτητών) Περιπτώσεις όπου µια Π να εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ΟΤΑ ή και Κ.Γ., ή και σε περιοχές εντός και εκτός Κτηµατογράφησης Εµπλεκόµενοι είναι ένα µεγάλο µέρος των δηµοσίων φορέων, διαφορετικά υπουργεία (ΠΕΧΩ Ε, ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), µε τοπικές ή και κεντρικές υπηρεσίες, Περιφέρειες, Νοµαρχίες και ήµοι καθώς και µεγάλος αριθµός πολιτών Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 3

4 Επεξεργασία ιοικητικών Πράξεων ΣΤΟΧΟΣ Η εισαγωγή των στοιχείων της.π. στη βάση εδοµένων του Ε.Κ. Συµβατότητα µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο Τεχνική υποστήριξη των προϊσταµένων των ΚΓ Αυτοµατοποίηση διαδικασιών και ελαχιστοποίηση ανθρώπινων σφαλµάτων Επεξεργασία µεγάλου όγκου πληροφορίας µε ταχύτητα αξιοπιστία ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συνεργασία φορέα έκδοσης της Π, της ΚΤ ΑΕ και του Προϊσταµένου αρµόδιου ΚΓ Τήρηση προδιαγραφών -Μετατροπή δεδοµένων: (ψηφιακή µορφή, διαγράµµατα σε ΕΓΣΑ87,µορφοποίηση πινάκων) -Έλεγχοι δεδοµένων: πληρότητας - ορθότητας -Χωρικός και νοµικός έλεγχος δεδοµένων (αντιστοίχιση µε εγγραφές ΕΚ) Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 4

5 Ισχύουσα Νοµοθεσία ΝΟΜΟΣ 3481, ΦΕΚ Α 162/ "Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες διατάξεις " Αρθρο 2, Παρ. 9 Η καταχώριση στο Κτηµατολόγιο των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόµου αυτού διοικητικών πράξεων γίνεται µε αίτηση της αρµόδιας για την έκδοση ή κύρωσή τους, αντίστοιχα, αρχής, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Με µέριµνα της αρχής αυτής, αποτυπώνονται στα κτηµατογραφικά διαγράµµατα µε ψηφιακή µορφή οι µεταβολές που τυχόν επιφέρουν οι εν λόγω πράξεις στα γεωτεµάχια. Λεπτοµέρειες για τη διαδικασία καταχώρισης, στην περίπτωση αυτή, ορίζονται µε απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Την αίτηση για την καταχώριση των ως άνω πράξεων για µεµονωµένα ακίνητα µπορεί να υποβάλει και όποιος έχει έννοµο συµφέρον. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η προς καταχώριση πράξη επιφέρει χωρική µεταβολή στα ακίνητα αυτά, µε την αίτηση συνυποβάλλεται κτηµατογραφικό διάγραµµα, επί του οποίου αποτυπώνεται η µεταβολή µε µέριµνα της αρχής που εξέδωσε ή κύρωσε την πράξη, µετά από αίτηµα προς αυτήν του ενδιαφεροµένου. Μεταβολές στα εγγραπτέα δικαιώµατα, τις οποίες τυχόν συνεπάγεται η καταχώριση των πράξεων αυτών στο Κτηµατολόγιο, κρίνονται από τον Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του νόµου αυτού." Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 5

6 Μεταγραφή ΠΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ενιαία µεταγραφή της απόφασης κύρωσης της ΠΕ στα βιβλία µεταγραφών µετά από αίτηση του φορέα Σταδιακή ενηµέρωση µερίδων των ιδιοκτητών µε τα στοιχεία των τελικών ιδιοκτησιών της ΠΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Καταχώρηση της αίτησης του φορέα για την εγγραφή της απόφασης κύρωσης της ΠΕ (δηµιουργία νέας γεωµετρίας στην περιοχή) Πρωτοκόλληση της ΠΕ σε όλα τα νέα ΚΑΕΚ που δηµιουργεί η ΠΕ (κτηµατοκεντρική εγγραφή) Έλεγχος νοµιµότητας εγγραφής ανά ΚΑΕΚ σε σχέση και µε τις εγγραφές του ΕΚ Οριστική καταχώριση της ΠΕ ανά ΚΑΕΚ αν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 6

7 Μεταγραφή -καταχώριση ΠΕ - σχηµατικά Με την ΠΕ επέρχονται µεταβολές στα ακίνητα της περιοχής µε την αναδιάταξη του σχεδίου και την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ (Προσωποκεντρικό σύστηµα) ΑΡΧΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. Πράξη Εφαρµογής ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Π.Ε. ΤΕΛΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (Κτηµατοκεντρικό σύστηµα) ΑΡΧΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. Πράξη Εφαρµογής ΤΕΛΙΚΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Π.Ε. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε.Κ. (Ιστορικά ΚΑΕΚ) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Π.Ε. (Παραποµπές) ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Ε.Κ. (Νέα ΚΑΕΚ) Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 7

8 Χωρική αναπαράσταση 1. Περίγραµµα ΠΕ 2. Αποκοπή περιοχής 3. Ιστορικές ιδιοκτησίες 4. Τελικές ιδιοκτησίες από ΠΕ 5. Εισαγωγή νέας γεωµετρίας στο ΕΚ Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 8

9 Χορήγηση δεδοµένων ΚΤ 1. Επικοινωνία φορέα Π.Ε. µε ΚΤ ΑΕ για ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία καταχώρισης τεχνικές προδιαγραφές (Επιστολή 2006) 2. Αίτηση του φορέα για χορήγηση δεδοµένων ΚΤ για την περιοχή της Π.Ε. (Απόφαση ΟΚΧΕ) 3. Εντοπισµός των ΚΑΕΚ που επηρεάζονται από την Π.Ε. 4. Εξαγωγή και αποστολή των ψηφιακών δεδοµένων από ΚΤ ΑΕ προς το φορέα για την περιοχή της Π.Ε. Αποστολή επιστολής προς το αρµόδιο ΚΓ και τους φορείς, καταλόγου ΚΑΕΚ που επηρεάζονται από την Π.Ε. για την αποφυγή καταχώρισης δικαιοπραξιών και χωρικών µεταβολών στο διάστηµα µεταξύ κύρωσης και µεταγραφής της Π.Ε. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ( - Εθνικό Κτηµατολόγιο Αποφάσεις - Εγκύκλιοι) Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 9

10 Επεξεργασία Π.Ε. από φορέα 5. Ψηφιοποίηση διαγραµµάτων και µετασχηµατισµό ΠΕ σε ΕΓΣΑ87 6. Επίθεση διαγραµµάτων και χωρική αντιστοίχιση αρχικών ιδιοκτησιών ΠΕ µε γεωτεµάχια ΕΚ κατάλογοι αντιστοίχισης. 7. Έλεγχος αντιστοίχισης δικαιούχων και δικαιωµάτων (µεταξύ αρχικών ιδιοκτησιών ΠΕ και εγγραφών Κτηµατολογίου) 8. Αποστολή δεδοµένων στην ΚΤ ΑΕ ψηφιακά παραδοτέα 9. ιαδικασία ελέγχων συµβατότητας µε προδιαγραφές - λογικοί έλεγχοι 10. Κύκλος επισηµάνσεων - διορθώσεων επανυποβολής παραδοτέων Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 10

11 Κατάθεση αίτησης 11. Κατάθεση αίτησης µε συνυποβαλλόµενα: Απόφαση κύρωσης ΠΕ (µε τους κυρωµένους πίνακες & διαγράµµατα σε 2 αντίγραφα), κατάλογος επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ, περίληψη, CD µε ψηφιακά παραδοτέα. 12. Ψηφιακή πρωτοκόλληση της αίτησης και αποστολή εξουσιοδότησης προς τη ΚΤ ΑΕ για την προσθήκη όλων των επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ 13. Έλεγχος - κλείσιµο προγενέστερων πράξεων στα επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ 14. ηµιουργία της νέας γεωµετρίας και νέων ΚΑΕΚ στο σύνολο της περιοχής της Π.Ε. 15. Πολλαπλή πρωτοκόλληση της ΠΕ ανά νέο ακίνητο (ΚΑΕΚ) 16. Αυτοµατοποιηµένη καταχώριση δικαιωµάτων και δικαιούχων βάσει ψηφιακών παραδοτέων επεξεργασίας του φορέα - µε νέες προσωρινές εγγραφές για τις καθαρές ταυτοποιηµένες περιπτώσεις - µε κατ αρχήν κενές εγγραφές για τις µη ταυτοποιηµένες περιπτώσεις 17. Νοµικός έλεγχος προϊσταµένου για την δυνατότητα οριστικής καταχώρισης της ΠΕ κατά περίπτωση ανά ΚΑΕΚ (Υποστήριξη από ΚΤ ΑΕ - Βοηθητικός Κατάλογος Αντιστοίχισης) Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 11

12 Βοηθητικός Κατάλογος Αντιστοίχισης Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 12

13 Βοηθητικός Κατάλογος Αντιστοίχισης Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 13

14 Βοηθητικός Κατάλογος Αντιστοίχισης Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 14

15 Βοηθητικός Κατάλογος Αντιστοίχισης Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 15

16 Συνήθη θέµατα - προβλήµατα Χωρική αντιστοίχιση µη ταύτιση των περιµετρικών όριων και γεωτεµαχίων Ιδιοκτησίες και ιδιοκτήτες που δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες ή στα διαγράµµατα της ΠΕ ιαφορετικοί ιδιοκτήτες ή και ποσοστά µεταξύ ΠΕ και ΕΚ Άγνωστοι ιδιοκτήτες στην ΠΕ ή στο ΕΚ Σηµείωση: Τυχόν αναντιστοιχίες της ΠΕ ή νοµικά προβλήµατα των ιδιοκτησιών µπορούν να εντοπιστούν αλλά δεν µπορούν να επιλυθούν από την διαδικασία Ενέργειες δυνατότητες διορθώσεων σε περίπτωση αναντιστοιχίας: ιορθωτική ΠΕ Απόφαση Προϊσταµένου για διόρθωση εγγραφών και καταχώριση ικαστική απόφαση Συµβολαιογραφική πράξη Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 16

17 Επεξεργασία και καταχώριση αναδασµών Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 17

18 Επεξεργασία και καταχώριση αναδασµών Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 18

19 Επεξεργασία και καταχώριση αναδασµών 1. Επικοινωνία µε το φορέα αναδασµού για ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία καταχώρισης, τη χορήγηση ψηφιακών δεδοµένων τεχνικές προδιαγραφές (Στόχος να γίνει πριν την κύρωση) 2. Αποστολή από το φορέα των κυρωµένων πινάκων και διαγραµµάτων του Αναδασµού σε ψηφιακή µορφή (ΕΓΣΑ87). 3. Προσαρµογή από το ΤΚΧ, των διαγραµµάτων του αναδασµού στα διαγράµµατα της Κτηµατολογικής Βάσης, µε τον εντοπισµό ασυµφωνιών και ειδικών περιπτώσεων και την επίλυση τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 4. Μορφοποίηση του αρχείου προς καταχώριση στην Κτηµατολογική Βάση σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την απόδοση των δικαιωµάτων του Ελ. ηµοσίου ή άλλου φορέα στα αντίστοιχα γεωτεµάχια. (δρόµοι, κανάλια, αδιάθετα, κλπ) 5. Σύνταξη και αποστολή από ΛΚ προς την αρµόδια Υπηρεσία, σε ψηφιακή και έντυπη µορφή των διαγραµµάτων, θεµατικών χαρτών, περίληψης, βοηθητικών καταλόγων, κλπ. 6. Θεώρηση των παραπάνω από την Υπηρεσία και κατάθεση τους στο αρµόδιο ΚΓ Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 19

20 Επεξεργασία και καταχώριση αναδασµών 7. Ψηφιακή πρωτοκόλληση της αίτησης και αποστολή εξουσιοδότησης προς τη ΚΤ ΑΕ για την προσθήκη όλων των επηρεαζόµενων ΚΑΕΚ 8. Έλεγχος - κλείσιµο προγενέστερων πράξεων στα επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ 9. ηµιουργία της νέας γεωµετρίας και νέων ΚΑΕΚ στο σύνολο της περιοχής του αναδασµού. 10. Αυτοµατοποιηµένη καταχώριση δικαιωµάτων του Ελ. ηµοσίου και λοιπών Φορέων. 11. Τα γεωτεµάχια του αναδασµού που αποδίδονται σε ιδιώτες παραµένουν κενά δικαιωµάτων έως την κατάθεση των παραχωρητηρίων στο αρµόδιο ΚΓ. Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 20

21 Επεξεργασία και καταχώριση αναδασµών Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 21

22 Κήρυξη απαλλοτρίωσης 1. Επικοινωνία µε το Φορέα για ενηµέρωση σχετικά µε τη διαδικασία καταχώρισης, τη χορήγηση ψηφιακών δεδοµένων τεχνικές προδιαγραφές 2. Εντοπίζονται χωρικά τα επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ (επί των οποίων ζητείται η σηµείωση). 3. Αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης η οποία πρέπει να συνοδεύεται από: α. το ΦΕΚ δηµοσίευσης απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης. β. τους Κτηµατολογικούς πίνακες και τα διαγράµµατα της απαλλοτρίωσης γ. Περίληψη (του άρθρου 14, παρ. 4 του ν.2664/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). δ. Κατάλογο µε επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ - πίνακας αντιστοίχισης ιδιοκτησιών απαλλοτρίωσης µε ιδιοκτησίες του Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ), ο οποίος συντάσσεται µε ευθύνη της υπηρεσίας. Η αίτηση για καταχώριση της κήρυξης απαλλοτρίωσης δεν επιφέρει χωρική µεταβολή και καταχωρίζεται - σηµειώνεται στην ενότητα των ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΠΤΕΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΕΚ κωδικός καθ ου (Ιδιοκτήτης κατά την υπερ ου απαλλοτρίωσης απαλλοτρίωση) Κ1 63 Παπαδόπουλος Ελ. ηµόσιο Κ1 66 Γεωργίου Ελ. ηµόσιο Κ2 65 Αλεξάνδρου Ελ. ηµόσιο Κ3 67 ηµητρίου Ελ. ηµόσιο Κ4 67 ηµητρίου Ελ. ηµόσιο Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 22

23 Συντέλεση απαλλοτρίωσης Αίτηση για καταχώριση εγγραπτέας πράξης η οποία να συνοδεύεται από: κατάλογο µε επηρεαζόµενα ΚΑΕΚ. Κτηµατολογικοί πίνακες και διαγράµµατα της απαλλοτρίωσης Πίνακας αντιστοίχησης ιδιοκτησιών απαλλοτρίωσης µε ιδιοκτησίες του Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ), ο οποίος συντάσσεται µε ευθύνη της υπηρεσίας. Περίληψη (του άρθρου 14, παρ. 4 του ν.2664/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). ΦΕΚ δηµοσίευσης απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης. ΦΕΚ δηµοσίευσης της ανακοίνωσης παρακατάθεσης υποχρεώσεων αποζηµίωσης απαλλοτρίωσης ιάγραµµα γεωµετρικών µεταβολών σε ΕΓΣΑ 87 (σε ψηφιακή µορφή) Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 23

24 Στατιστικά επεξεργασίας ιοικητικών Πράξεων Κατηγορίες ιοικητικών Πράξεων (.Π.) Αιτήµατα και χορήγηση δεδοµένων Κτηµατολογίου Καταχωρίστηκαν στοκγ Ανενεργές από φορέα Σε εκκρεµότητα - επεξεργασία από φορέα Υπό επεξεργασία - σε στάδιο παραδόσεων και έλεγχων Πράξεις Εφαρµογής και Πολεοδ.Μελέτες Αναδασµοί Απαλλοτριώσεις Αιγιαλοί 0 40 Λοιπές (ΒΙΟΠΑ, ιορθώσεις µεγάλης Κλίµακας, κλπ) Σύνολο Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 24

25 Μελλοντικός σχεδιασµός ιορθώσεις - συµπληρώσεις βελτίωση των προδιαγραφών και των διαδικασιών Βελτιστοποίηση ελέγχων και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας και αξιοπιστίας δεδοµένων. ιεύρυνση της συνεργασίας µε άλλους φορείς και υπηρεσίες Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δεδοµένων Σύνταξη ενηµέρωση των προδιαγραφών για τις µελλοντικές ιοικητικές Πράξεις που θα γίνουν σε περιοχές όπου λειτουργεί Κτηµατολόγιο Απαραίτητες συµπληρώσεις και τροποποίηση των σχετικών Νόµων Ευχαριστώ για την προσοχή σας Σεµινάριο Εθνικό Κτηµατολόγιο 25

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3370 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 556/09 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 517/03/22 3 2011 (ΦΕΚ 710 Β /29 4 2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα