ANAΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Δ/ση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANAΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Δ/ση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής"

Transcript

1 Τ.Θ. 5868, Ιερισσός Χαλκιδικής web:http://antigoldgr.org Ε-mail: Eπικοινωνία: Τόλης Παπαγεωργίου, τηλ: ANAΦΟΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Δ/ση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής ΠΡΟΣ: 1. Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 2. Δασαρχείο Αρναίας 3. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής / Ειδική Γραµµατεία Δασών Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 4. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Χαλκιδικής 5. Προϊστάµενο Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Ιερισσός, 17 Φεβρουαρίου 2004 ΘΕΜΑ: Παράνοµη και καταστροφική για το δάσος των Σκουριών η δηµόσια δασική οδός Χοντρό δέντρο Σκουριές Γαλατσάνος ΣΧΕΤΙΚΑ: α. ΚΥΑ /2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Γενική Διάταξη Έργων Σκουριών Σχέδιο 17-4 β. Τεχνική Έκθεση Βελτίωση της βατότητας... του δασικού δρόµου Χονδρό Δέντρο - Σκουριές Γαλατσάνος, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ιούνιος 2012 γ. Έγκριση της µελέτης του (σχετ. β), απόφαση 17806/ Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης / Γενική Διεύθυνση Δασών / Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής δ. Έγκριση ανάθεσης µελέτης 8822/ ίδια ως άνω ε. Εγκύκλιος /4400/ ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραµµατεία Δασών στ. Εγκύκλιος 92793/2283/ ως άνω ζ. Απόφαση 92833/46/79/ Υφ. Γεωργίας Κατά το Ν. 998/1997, άρθρο 15 παρ. 1: Δασικαί οδοί είναι αι κατασκευαζόµεναι εντός ή εις τας παρυφάς δασών ή δασικών εκτάσεων και εξυπηρετούσαι την προστασίαν και εκµετάλλευσιν τούτων ή την πρόσβασιν προς υφισταµένας τεχνικάς εγκαταστάσεις... και µη συµπίπτουσαι µετά του εθνικού επαρχιακού ή κοινοτικού δικτύου της χώρας. Με το (σχετ. γ) εγκρίθηκε η µελέτη Βελτίωσης γεωµετρικών χαρακτηριστικών και τεχνικών

2 έργων του δασόδροµου Α' Κατηγορίας Χοντρό Δέντρο Σκουριές Γαλατσάνος. Με το (σχετ. δ) εγκρίθηκε η ανάθεση της µελέτης που εγκρίθηκε µε το (σχετ. γ) και συγκεκριµένα: Α. Σύνταξη µελέτης βελτίωσης της βατότητας, ασφαλτόστρωσης και σήµανσης του δασικού δρόµου Χοντρό Δέντρο Σκουριές Γαλατσάνος και Β.1. Τη µελέτη θα συντάξει ιδιώτης δασολόγος-µελετητής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν για τη σύνταξη δασικών οδών Α' κατηγορίας. Β.2. Η έγκριση της µελέτης και η επίβλεψη κατασκευής του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη µελέτη και κατασκευή των δηµόσιων δασοτεχνικών έργων και θα πραγµατοποιηθεί µε επίβλεψη από το προσωπικό του Δασαρχείου Αρναίας. Οι προδιαγραφές που ισχύουν για τη σύνταξη των µελετών δασικών δρόµων (και) Α' κατηγορίας και επίσης οι διατάξεις που διέπουν τη µελέτη και κατασκευή των δηµόσιων δασοτεχνικών έργων καθορίζονται αναλυτικά, σαφέστατα και περιοριστικά µε Εγκύκλιες Διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της (σχετ. ε) και του πρώην Υπουργείου Γεωργίας της (σχετ. στ). Όπως αναφέρεται στο (σχετ. ε): Με την αριθ /2283/ εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας µας καθορίστηκε ότι οι οδοί που εγκρίνονται σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για την εξυπηρέτηση εκµεταλλεύσεων, αντιµετωπίζονται ως δασικές κι ακολουθούνται γι αυτές οι προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας. Η συγκεκριµένη αντιµετώπιση ακολουθήθηκε για λόγους δασοπολιτικούς, ούτως ώστε να εφαρµόζονται στα δασικά οικοσυστήµατα ίδιες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας και να µη βαρύνονταιαυτά µε οδοποιίες που τα υποβαθµίζουν και έχουν επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία τους, αλλά και στον προορισµό τους. Σύµφωνα µε τη µελέτη Βελτίωση... (σχετ. β) Σκοπός (σελ. 21): Συµπερασµατικά µε τα προτεινόµενα στην παρούσα έργα επιτυγχάνονται οι εξής σκοποί: a) Η ορθή διαχείριση και προστασία του δάσους από τους διάφορους κινδύνους που το απειλούν και κυρίως από τις πυρκαγιές σε µια µάλιστα περιοχή υψηλής επικινδυνότητας. b) Η υποβοήθηση ανάπτυξης της δασικής αναψυχής και του δασικού περιηγητισµού σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, ιδιαίτερα από τους κατοίκους των αστικών κέντρων (επισηµαίνεται η κοντινή απόσταση της Θεσσαλονίκης από το δασικό σύµπλεγµα). c) Η δηµιουργία µικρών αξονικών κλίσεων στο δασικό δρόµο έτσι ώστε σε συνδυασµό µε την κατασκευή επαρκούς συστήµατος τάφρων παροχέτευσης των οµβρίων να ελαχιστοποιηθεί η διάβρωση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. d) Η γρήγορη και άνετη µεταφορά των παραγοµένων δασικών προϊόντων. e) Η ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση του υλοτοµικού προσωπικού και των δασεργατών. f) Η ασφαλής κίνηση του προσωπικού και των µέσων που θα εξυπηρετούν τη µεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή Σκουριών. Α. Ο ΠΑΛΑΙΟΣ, ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΔΡΟΜΟΣ ΧΟΝΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ - ΣΚΟΥΡΙΕΣ Ο δηµόσιος δασικός δρόµος Χοντρό Δέντρο Σκουριές είναι ο σηµαντικότερος δασικός δρόµος του όρους Κάκαβος. Με πλάτος µεγαλύτερο σταθερά των πέντε (5) µ., στο διάστηµα

3 έτυχε σηµαντικής βελτίωσης από την TVX των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και της βατότητάς του. Ο δρόµος ξεκινά σε υψόµετρο +613 από την επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου- Μ.Παναγίας και µε διαδροµή 7 χλµ. καταλήγει στις Σκουριές σε υψόµετρο Οι κατά µήκος κλίσεις του στο µέγιστο τµήµα του ακολουθούν την υψοµετρική +630 µε µικρές διακυµάνσεις κλίσης της τάξης του 4% ώς 9% (Τεχνική Έκθεση παρ. 2.5 σελ ). Από την οριζοντιογραφία της οδού και τις 11 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ σε κλίµακα 1:500 που την συγκροτούν προκύπτει ότι: Σχετικά περιορισµένη βελτίωση των ακτίνων στροφών του παλιού δρόµου έπρεπε να γίνει στις στροφές ΠΙΝΑΚΙΔΑ 7 χ.θ 3+800, 3+900, ΠΙΝΑΚΙΔΑ 9 χ.θ 5+100, 5+200, ΠΙΝΑΚΙΔΑ 10 χ.θ 6+600, Και αυτό είναι όλο ως προς τη βελτίωση των γεωµετρικών στοιχείων της παλαιάς οδού. Πέραν αυτών, η κατασκευή µικρών τεχνικών έργων και οχετών θα εξασφάλιζε το δρόµο από τις επιπτώσεις µεγάλων βροχοπτώσεων. Για τη βελτίωση που περιγράψαµε θα απαιτείτο η κοπή το πολύ µιας δεκάδας δέντρων και ελάχιστη εκχωµάτωση και επιχωµάτωση. Με τις πιο πάνω εργασίες, ο παλιός δρόµος θα ικανοποιούσε ΑΠΟΛΥΤΑ τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο (σχετ. β). και θα ήταν σύµφωνος µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται µε τις Εγκυκλίους (σχετ. ε), (σχετ. στ) και µε το Ν. 998/1997. Το τµήµα της δασικής οδού Σκουριές Γαλατσάνος θα χρειαζόταν δραστικότερη επέµβαση για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της παλιάς οδού Χονδρό Δέντρο Σκουριές. Β. Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Σύµφωνα µε το (σχετ. δ) µε το οποίο εγκρίθηκε η ανάθεση της µελέτης Βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών και τεχνικών έργων του δασόδροµου Α' κατηγορίας Χοντρό Δέντρο Σκουριές Γαλατσάνος : Η µελέτη θα γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ισχύουν για τη σύνταξη δασικών οδών Α' κατηγορίας. Η έγκριση της µελέτης και η επίβλεψη κατασκευής του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη µελέτη και κατασκευή των δηµόσιων δασοτεχνικών έργων και θα πραγµατοποιηθεί µε επίβλεψη από το προσωπικό του Δασαρχείου Αρναίας. Στο κεφ. Έχοντας υπόψη του (σχετ. δ) δεν γίνεται καµία αναφορά στις διατάξεις που διέπουν τη µελέτη και ειδικά στα (ε) και (στ) σχετικά. Αναφέρονται ωστόσο οι µε αριθµούς α) //1730/ , β) 41287/2281/εγκ.55/ , γ) /2200/ , δ) 91929/1187/ και ε) 92793/2283/ Διαταγές του Υ.Α.Α. κ. Τροφίµων Σχετικά µε οδηγίες εκπόνησης-έγκρισης µελετών δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων-διάνοιξης δασικών δρόµων. Η µελέτη / τεχνική έκθεση (σχετ. β) που συντάχθηκε για λογαριασµό της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης όχι µόνο δεν έγινε σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Διαταγές, αλλά τις παραβιάζει κατάφορα. Tο µόνο στοιχείο του νέου δρόµου που συµπίπτει µε τον παλιό είναι η χάραξη! Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του είναι τα προβλεπόµενα όχι για δασική οδό αλλά για επαρχιακή οδό Α' Κατηγορίας ήτοι: Πλάτος καταστρώµατος σταθερό και συνολικά > 10µ. Δυο λωρίδες ασφαλτόστρωσης συνολικού πλάτους > 7µ. Ελάχιστη ακτίνα R της πολυγωνικής οριζοντιογραφίας 40µ., µόνο σε 8 κορυφές της

4 συνολικής χάραξης (Τεχνική Έκθεση Πιν. 4). Στην πολυγωνική ερυθρά (Τεχνική Έκθεση Πιν. 5) η ελάχιστη ακτίνα R=500 παρουσιάζεται µόνο σε δυο κορυφές ενώ η µέση ακτίνα για όλες τις υπόλοιπες κορυφές είναι περίπου 1500 µ.! Η ταχύτητα µε τα στοιχεία αυτά είναι σταθερά για όλο το µήκος της > 100 χλµ/ώρα, µε ελλάττωση στα 70 χλµ/ώρα µόνο σε τέσσερις στροφές της οδού. Οι τυπικές διατοµές των ορυγµάτων (Αρ. Σχεδίου 0-25) για ύψη µικρότερα και µεγαλύτερα των 8,50 µ. είναι χαρακτηριστικές των επεµβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής της χάραξης της οδού. Ανάλογες επιπτώσεις έχουν και τα επιχώµατα των οποίων οι τοπικές διατοµές για ύψη µικρότερα και µεγαλύτερα των 5 έως 11 µ. δίνονται στο Σχέδιο Όλες ανεξαιρέτως οι διατάξεις που αναφέρονται στα Έχοντας υπόψη του (σχετ. δ), αλλα και τα (σχετ. ε) και (σχετ. στ) που δεν αναφέρονται, είναι απολύτως απαγορευτικές για την κατασκευή µιας τέτοιας δασικής οδού. Σύµφωνα, για παράδειγµα, µε το (σχετ. ε): Η πέραν των 5 µ. και µέχρι κατ'ανώτερο 10 µ. διάνοιξη του πλάτους καταστρώµατος δασικής οδού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών της δασικής οδοποιΐας αποκλειστικά και µόνο για χρήση διέλευσης... το επιπρόσθετο των 5 µ. πλάτους καταστρώµατος αποτελεί προσωρινού χαρακτήρα διάνοιξη και υφίσταται για το σκοπό της διέλευσης, µελετάται δε τεχνικά στην Τεχνική Μελέτη της οδοποιΐας και προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια της διατήρησής του, καθώς και οι προϋποθέσεις της διάνοιξης στην απόφαση έγκρισης της µελέτης οδοποιΐας (δηλαδή εν προκειµένω στο σχετ. γ). Μετά την επιτέλεση του σκοπού της επιπρόσθετης διάνοιξης οφείλεται η άµεση περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου αυτού... Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης της αποκατάστασης επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τη δασική νοµοθεσία κυρώσεις. Ανάλογη αντιµετώπιση ακολουθείται και στις περιπτώσεις των ελιγµών, όταν απαιτηθεί επιπρόσθετη έκταση για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού.... Αλλά ενώ παραβιάστηκαν βάναυσα όλες οι διατάξεις της δασικής οδοποιΐας, ωστόσο η µελέτη διαβεβαιώνει ότι: Όλες οι προβλεπόµενες στη µελέτη εργασίες... θα γίνουν µε βάση τις αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου (!), του βαθµού αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος (!) για τις διάφορες δραστηριότητες και γενικότερα της προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και τίθεται σαν πρωταρχική και ανυποχώρητη (!) προϋπόθεση! Το αποτέλεσµα είναι ένας παράλογα φαρδύς δρόµος που διακόπτει βίαια τη συνέχεια του δασικού οικοσυστήµατος, µε µη αναστρέψιµα αρνητικά αποτελέσµατα στην αρχιτεκτονική του τοπίου, στο φυσικό περιβάλλον, στην πανίδα κ.λ.π.. Η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ενέκρινε και το Δασαρχείο Αρναίας επέβλεψε την κατασκευή ενός δρόµου που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από όλους τους νόµους και τις διατάξεις περί δασικής οδοποιΐας. Στις ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 1 εως 11 της οριζοντιογραφίας της επαρχιακής οδού Χοντρό Δέντρο Σκουριές Γαλατσάνος είναι αποτυπωµένη και η παλιά δασική οδός σε ΚΛΙΜ. 1:500. Υπάρχει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πλήθος από βίντεο της παλιάς οδού µε κόσµο και αυτοκίνητα ώστε να γίνεται αµέσως αντιληπτή η κατάσταση και το πλάτος του οδοστρώµατός της στο σύνολο σχεδόν του µήκους της από το Χονδρό Δέντρο ως τις Σκουριές. Στις ίδιες ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, στα σχέδια των διατοµών και της µηκοτοµής της ερυθράς και στις

5 φωτογραφίες και τα βίντεο που επισυνάπτουµε αποτυπώνεται επίσης το µέγεθος των επεµβάσεων στο δάσος και το φυσικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής όλης της διαδροµής της οδού από το Χοντρό Δέντρο έως τις Σκουριές και το Γαλατσάνο. Επειδή η υπάρχουσα και βελτιωθείσα από το 1997 από την TVX δηµόσια δασική οδός, στη χάραξη της οποίας κατασκευάστηκε η νέα, µε τα χαρακτηριστικά επαρχιακής οδού Α' Κατηγορίας, οδός από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, µε τις ελάχιστες βελτιώσεις που λεπτοµερειακά καταγράψαµε θα εξυπηρετούσε πλήρως και ΑΠΟΛΥΤΑ τον Σκοπό που αναφέρεται στη σχετική παράγραφο (σελ.21) του (σχετ.β) χωρίς την παραµικρή επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον που τίθεται σαν πρωταρχική και ανυποχώρητη πρϋπόθεση. Έχοντας υπ όψη τους κάτωθι νόµους/διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των Υπηρεσιών να αποκρίνονται άµεσα στο σύννοµο αίτηµα του πολίτη: 1. Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 άρ.86 παρ. 1, άρ. 215 παρ, 1,2 και άρ. 214 παρ Άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγµατος. 3. Νόµος 3422/ ΦΕΚ 303 Α /2005 Κύρωση Σύµβασης Aarhus. 4. Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α / , όπως ισχύουν. 5. Άρθρα 4 και 10 και άρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α ), όπως ισχύουν. 6. Άρθρο 5 του Ν. 1943/91, ΦΕΚ 5/τ.Α/1991, όπως ισχύει. 7. Άρθρο 11 παρ. 1,2 του Ν. 3230/ ΚΥΑ 11764/653/2006 ΦΕΚ Β 327/ Άρθρο 1 της υπ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β/ Εγκύκλιος του Υπ. Εσ. ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ενηµέρωση πολιτών για τα δικαιώµατά µας µε αρ / Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δηµοσίων εγγράφων που φυλάσσονται στις δηµόσιες υπηρεσίες. Ζητούµε: α) Την άµεση διακοπή κάθε περαιτέρω εργασίας στην οδό και β) Να µας απαντήσετε αναλυτικά στα πιο κάτω ερωτήµατά, προσεπικαλούµενοι στην απάντησή σας το σύνολο των διατάξεων τις οποίες εφαρµόσατε για την έγκριση της µελέτης και την επίβλεψη κατασκευής της επίµαχης οδού. 1. Ποιες από τις λειτουργίες (a), (b), (c), (d), (e) του Σκοπού της µελέτης (σχετ. β), σελ. 21, δεν εξυπηρετούνται απόλυτα από τον παλιό δρόµο µε τις ελάχιστες επεµβάσεις που επισηµάναµε; Ειδικά για τη λειτουργία (f) ποιοι λόγοι επέβαλαν την κατασκευή δρόµου µε τα χαρακτηριστικά όχι δασικής αλλά επαρχιακής οδού Α' κατηγορίας σε όλο το µήκος των 7 χλµ; 2. Η κατασκευή ενός τέτοιου δρόµου στη θέση της υφιστάµενης παλιάς δασικής οδού, είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες/κατευθύνσεις της Εγκυκλίου διαταγής του (σχετ. ε) και του (σχετ. στ) όπως επίσης και του (σχετ. η); Είναι σύµφωνη µε τις Εγκυκλίους Διαταγές από (α) έως και (ε) του (σχετ.γ); 3. Πόσος είναι ο όγκος των εκχωµατώσεων και πόσος ο όγκος των επιχωµατώσεων που πραγµατοποιήθηκαν για τη βελτίωση ; 4. Χορηγήστε µας τη σχετική µε την βελτίωση απόφαση έκτακτης κάρπωσης που προβλέπεται στον όρο 8 του (Σχετ. δ). 5. Γνωρίστε µας τις σχετικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και τις σχετικές διατάξεις των αρµοδίων δασικών υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης και εν γένει βλάβες στο οικοσύστηµα κατά τον όρο 9 του (σχετ. δ) όπως αυτές εφαρµόσθηκαν στην βελτίωση ; 6. Κατά το (Σχετ. β) παρ Δασική Βλάστηση (σελ. 19): Θα ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε

6 να κοπεί ο µικρότερος αριθµός δένδρων και να φυτευθούν ταυτοχρόνως ισάριθµα άτοµα δένδρων σε παρακείµενες περιοχές. Οι εν λόγω εργασίες θα γίνουν µετά από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του αρµόδιου Δασαρχείου Αρναίας. Παρακαλούµε να µας χορηγήσετε όλα τα στοιχεία τήρησης του πιο πάνω όρου. Πόση είναι η έκταση του δάσους που καταστράφηκε και πόσα δένδρα εκχερσώθηκαν; 7. Κατά την πιο πάνω παρ επίσης: Το πλεόνεσµα της φυτικής γης που θα προκύψει από τις εργασίες κατασκευής της οδού θα αποθηκευθεί προσωρινά στους αντίστοιχους αποθεσιοθαλάµους που έχουν προβλεφθεί στη σχετική ΜΠΕ.... Παρακαλώ να µου υποδείξετε τους αποθεσιοθαλάµους για να πιστοποιήσουµε την τήρηση αυτού του όρου. 8. Δεδοµένου ότι στη συνολική βελτίωση των 7 χλµ, το πλάτος του καταστρώµατος της οδού είναι σταθερά >10µ, σε περιπτώσεις δε ελιγµών είναι σταθερά >10 µ. εως και 30 µ., παρακαλoύµε να µας πληροφορήσετε για τη νοµιµότητα αυτής της οδού βάσει των διατάξεων της εγκυκλίου (σχετ. ε). Σας ενηµερώνουµε ότι η απάντησή σας θα χρησιµοποιηθεί ως στοιχείο σε δικαστικές και διοικητικές ενέργειες µας κατά των υπευθύνων της καταστροφής του δάσους για την κατασκευή του δρόµου, την επαναφορά της περιοχής του δρόµου στην προηγούµενη κατάστασή του µε τις βελτιώσεις που επισηµάνθηκαν, την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που καταστράφηκε και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόµος. Με τιµή, Για το Παρατηρητήριο Τόλης Παπαγεωργίου ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Hellas Gold S.A. Στρατώνι 2. Δήµο Αριστοτέλη Υπ'οψιν: α) Δηµάρχου κ. Πάχτα β) Πρόεδρο Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Τσιµπιδά µε την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους 3. κα Αικατερίνη Ιγγλέζη, βουλευτή Χαλκιδικής, 4. κ. Ιωάννη Δριβελέγκα, βουλευτή Χαλκιδικής 5. κ. Ευθύµιο Καρανάσιο, βουλευτή Χαλκιδικής 6. κ. Ιωάννη Γιώργου, Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα