ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ"

Transcript

1 ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/η. Α / ), όπσο απηέο ζπκπιεξώζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2880 (ΦΔΚ 9/ η. Α, ) θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε απηέο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν (ΦΔΚ 44/ η. Α, ). Δηδηθόηεξα: Ν / 99, Άξζξν 5 Πξόζβαζε ζε έγγξαθα «1.Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη ην δηθαίσκα, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννύληαη όζα ζπληάζζνληαη από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 2. Όπνηνο έρεη εηδηθό έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνύηαη, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλώζε ησλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππόζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί από απηέο. 3. Τν θαηά ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απόξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη από εηδηθέο δηαηάμεηο. Η αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνύηνπ αλ ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ή αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ είλαη δπλαηό λα δπζρεξάλεη νπζησδώο ηελ έξεπλα δηθαζηηθώλ, αζηπλνκηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ αξρώλ ζρεηηθώο κε ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο ή δηνηθεηηθήο παξάβαζεο. 4. Τν δηθαίσκα ησλ παξ. 1 θαη 2 αζθείηαη: α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ηεο ππεξεζίαο, ή β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνύηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηόηππν. Η ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξύλεη ηνλ αηηνύληα, Νομοθεηικό πλαίζιο για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 1

2 εθηόο αλ ν λόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Αλ πξόθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο ηαηξηθνύ ραξαθηήξα, απηέο γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ αηηνύληα κε ηε βνήζεηα γηαηξνύ, νπνίνο νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ. 5. Η άζθεζε ηνπ θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 δηθαηώκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο ύπαξμεο ηπρόλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 6. Η απόξξηςε ηνπ θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 αηηήκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ αηηνύληα ην αξγόηεξν κέζα ζε έλαλ (1) κήλα από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.» Ν.2880/2001, Άξζξν 8 παξ. 2 Σηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α') κεηά ηηο ιέμεηο "είλαη δπλαηόλ λα δπζρεξάλεη νπζησδώο ηελ έξεπλα δηθαζηηθώλ" πξνζηίζεηαη ιέμε "δηνηθεηηθώλ,". Ν. 3230/2004, Άξζξν 11, παξ.2 Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Η ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ή ηελ αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πoιίηε είλαη είθνζη (20) εκέξεο.» Π.Γ. 456/1984 (Αζηηθόο Κώδηθαο), Άξζξν 902 «Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πιεξνθνξεζεί ην πεξηερόκελν ελόο εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή άιινπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε ή θαη αληίγξαθό ηνπ, αλ ην έγγξαθν ζπληάρζεθε γηα ην ζπκθέξνλ απηνύ πνπ ην δεηεί, ή πηζηνπνηεί έλλνκε ζρέζε πνπ αθνξά θαη απηόλ, ή ζρεηίδεηαη κε δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηέηνηα έλλνκε ζρέζε είηε απεπζείαο από ηνλ ίδην είηε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ.» Νομοθεηικό πλαίζιο για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 2

3 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 620/1999, Σκήκα Δ «Γηνηθεηηθά έγγξαθα θαηά ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπό ηνπ λόκνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη ηα κε πξνεξρόκελα κελ από δεκόζηεο ππεξεζίεο, αιιά ρξεζηκνπνηεζέληα ή ιεθζέληα ππ όςηλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεσο, ή ηελ δηακόξθσζε γλώκεο ή θξίζεσο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ.» Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 243/2000, Σκήκα Β «Η κειέηε εθαξκνγήο, πνπ εθπνλείηαη από αλάδνρν Κνηλνπξαμία, κεηά από ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ δεκνπξάηεζε έξγνπ κε ην ζύζηεκα κειέηε θαηαζθεπή, πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ, αλ θαη δε ζπληάζζεηαη από Γεκόζηα Υπεξεζία δεδνκέλνπ όηη ππνβάιιεηαη ζηελ Γηνίθεζε (αξκόδην θνξέα) πξνο έγθξηζε θαη ζθξάγηζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο ζύκβαζεο. Δλδεηθηηθά εθζέηνπκε όηη έρεη ζεσξεζεί όηη θέξνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ θαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξόκελνο, εθόζνλ ελζσκαηώλνληαη ζην δηνηθεηηθό έγγξαθν όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ εθδηδόκελε από ηελ πνιενδνκηθή Υπεξεζία νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ ελζσκαηώλεη ηα ππνβιεζέληα από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζρέδηα ηεο ηερληθήο κειέηεο, δνζέληνο όηη ε άδεηα αλαθέξεηαη ζ απηά» Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 383/2000, Σκήκα Β «Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα γηα ηελ απόιαπζε ηνπ αλσηέξνπ δηθαηώκαηνο, ζεσξνύληαη θαηά ην λόκν, όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη από ηηο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά θ.ι.π Η απαξίζκεζε είλαη ελδεηθηηθή, δηόηη νπζηαζηηθά κε ηνλ όξν δηνηθεηηθό έγγξαθν ελλνείηαη όρη κόλν ην έγγξαθν κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά ό,ηη ππάξρεη κέζα ζηα αξρεία ηεο δηνίθεζεο. Ωζηόζν σο έγγξαθν (ή δηνηθεηηθό ζηνηρείν) πξέπεη λα ζεσξεζεί κόλν εθείλν ηνπ νπνίνπ έρεη ηειεησζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάξηηζεο (ζρέδην) θαη όρη εθείλν ην ζρέδην ή ηκήκα ηνύηνπ πνπ βξίζθεηαη αθόκε ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπλεπώο δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην πεξηερόκελό ηνπ.. Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ απαηηείηαη απηό λα πξσηνθνιιεζεί θαη λα ππνγξαθεί, νπόηε θαη απαγνξεύεηαη θάζε επέκβαζε πξνο αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 242 παξ. 2 ηνπ Πνηλ. Κώδηθα.» Γνωμοδοηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 3

4 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 552/ , Οινκέιεηα «1) Η Γ.Δ.Η θαη γηα ηνλ ίδην θαη κάιηζηα ζπνπδαηόηεξν ιόγν θαη ν Ο.Τ.Δ., δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν2690/1999), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηνπο λόκνπο 3230/2004 θαη 3242/2004 ζε όηη αθνξά ηελ πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα, 2) Σηηο δεζκεύζεηο ησλ παξαπάλσ λόκσλ δελ ππόθεηληαη νύηε νη θνξείο πνπ εμέξρνληαη από ηνλ δεκόζην ηνκέα ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 30 ηνπ Ν.1914/1990 θαη 22 ηνπ Ν.1947/1991, νύηε νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηήλνληαη κε βάζε ην άξζξν 277 ηνπ Π.Γ. 410/1995.» Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 3943/1995, Σκήκα Δ 5. Σρεηηθά κε ην δηθαίσκα πιεξνθόξεζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ, ε Γηεύζπλζε Υδαηηθνύ Γπλακηθνύ θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο, εθόζνλ ππνβιεζεί ζε απηήλ ε ζρεηηθή αίηεζε, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη ηα δεηνύκελα πδξνινγηθά ζηνηρεία, είηε απηά ηεξνύληαη ζην παξαπάλσ Υπνπξγείν είηε ζε άιιεο Υπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα, ελόςεη θαη ηνπ όηη ηέηνηα ζηνηρεία δηαζέηνπλ πιείνλεο ππεξεζίεο, ν ζπληνληζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1739/1987. Η ππνρξέσζε δε απηή ηεο πξναλαθεξόκελεο δηεύζπλζεο δελ ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθώο κε ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πδξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λόκνπ απηνύ Αλ ινηπόλ ππνβιεζεί ζηελ πξναλαθεξόκελε Γηεύζπλζε αίηεζε ρνξήγεζεο πδξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αλ θαη δελ ηεξνύληαη ζην αξρείν ηεο, ε Γηεύζπλζε απηή νθείιεη λα αλαδεηήζεη ηα ζηνηρεία απηά, από ηελ νηθεία, θαηά πεξίπησζε, Υπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα.» Γνωμοδοηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 4

5 ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ: Σε ό,ηη αθνξά ζην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε έγγξαθα θαη ζηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ηζρύνπλ ηα εμήο: - Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζεκειηώζεη έλλνκν ζπκθέξνλ. - Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο λννύληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99, όζα ζπληάζζνληαη από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. - Όπνηνο έρεη εηδηθό έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνύηαη, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλώζε ησλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππόζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί από απηέο. - Τν πξναλαθεξόκελν δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απόξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη από εηδηθέο δηαηάμεηο. Η αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνύηνπ αλ ε ηθαλνπνίεζή ηνπ είλαη δπλαηόλ λα δπζρεξάλεη νπζησδώο ηελ έξεπλα δηθαζηηθώλ, δηνηθεηηθώλ αζηπλνκηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ αξρώλ ζρεηηθώο κε ηελ ηέιεζε δηνηθεηηθήο παξάβαζεο. Η άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γίλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα, κε ηελ επηθύιαμε ηεο ύπαξμεο ηπρόλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. - Η ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε είλαη είθνζη (20) εκέξεο. - Τν δηθαίσκα ηεο πξόζβαζεο ζε έγγξαθα αζθείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην θαηάζηεκα ηεο Υπεξεζίαο ή κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνύηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηόηππν. Σειίδα 5

6 1. Ση λνείηαη «εύινγν ελδηαθέξνλ» γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζε έγγξαθα; Ωο εύινγν ελδηαθέξνλ, λνείηαη εθείλν ην νπνίν πξνθύπηεη, θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, από ηελ ύπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, πξνζσπηθήο ελλόκνπ ζρέζεσο, ζπλδεόκελεο κε ην πεξηερόκελν ησλ δηνηθεηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία δεηείηαη ε πξόζβαζε θαη όρη ην ελδηαθέξνλ θάζε πνιίηε γηα ηελ εύξπζκε άζθεζε ησλ γεληθώλ θαζεθόλησλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 1214/2000 απόθαζε ηνπ Γ ηκήκαηνο ηνπ ΣηΔ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/2214/ ). 2. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί ηδησηηθά έγγξαθα κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ύπαξμε εηδηθνύ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο; (π.ρ. ζρέδηα νηθνδνκηθήο άδεηαο;) Σύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 243/2000 γλσκνδόηεζε ηνπ Β Τκήκαηνο ηνπ Ν.Σ.Κ. «Γηνηθεηηθά έγγξαθα, θαηά ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπό ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη ηα κε πξνεξρόκελα κελ από δεκόζηεο Υπεξεζίεο, αιιά ρξεζηκνπνηεζέληα ή ιεθζέληα ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ή ηε δηακόξθσζε γλώκεο ή θξίζεσο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ. Σπλεπώο ρνξεγνύληαη κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, κε ηελ επηθύιαμε όζσλ νξίδνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 5 ηνπ Ν.2690/99. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/17175/ ) 3. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί «ζρέδηα» εγγξάθσλ πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί; Γελ δύλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (Κ.Γ.Γ.), όπσο ηζρύεη, έγγξαθν κε ππνγεγξακκέλν από ηνλ ηειηθώο, θαηά λόκν, ππνγξάθνληα, θαζόζνλ δελ ζπληζηά νινθιεξσκέλν δηνηθεηηθό έγγξαθν. Ωο έγγξαθν, γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηώκαηνο, λνείηαη κόλν εθείλν ηνπ νπνίνπ έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάξηηζεο (ζρέδην) θαη όρη εθείλν ην ζρέδην ή ηκήκα ηνύηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην πεξηερόκελό ηνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ, απαηηείηαη απηό λα έρεη ππνγξαθεί θαη πξσηνθνιιεζεί, νπόηε θαη απαγνξεύεηαη θάζε επέκβαζε, πξνο αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο αξηζκ. 80/1999 (Τκήκα Γ ) θαη 383/2000 (Τκήκα Β ) γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ν.Σ.Κ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/20040/ ). Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 6

7 4. Ζ επίθιεζε «αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ» ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ; Τν γεγνλόο όηη δηνηθεηηθά έγγξαθα αθνξνύλ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη ε κε ζπλδξνκή εηδηθνύ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ. Η επίθιεζε «αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ» δελ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, σο ιόγνο απόξξηςεο αηηήκαηνο ρνξήγεζεο. Δληόο ηνπ πιαηζίνπ απηνύ, ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο π.ρ. ηνπ Σπλδέζκνπ Ιδξπηώλ Διιεληθώλ Ιδησηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ, πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεύζπλζε Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζα ζπληζηνύζε πηνζέηεζε αηηήκαηνο ηξίησλ, γηα ηελ πάγηα απαγόξεπζε άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο γηα κηα θαηεγνξία εγγξάθσλ, πνπ ηίζεηαη θαηά ηξόπν πξνιεπηηθό, έλαληη δπλεηηθώλ βιαβώλ, γηα ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, ζε θάζε πεξίπησζε, λα πξνζθύγνπλ ζηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε. (ζρεη. ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/10460/ ) 5. Απαηηείηαη ε «έγθξηζε» ησλ Τπεξεζηώλ γηα ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ; Σε πιήξε ελαξκόληζε κε ην πλεύκα θαη ην ζθνπό ηνπ λόκνπ 2690/99, πνπ είλαη ε αθώιπηε πξόζβαζε ηνπ αηηνύληα ζηα ηεξνύκελα από ηε Γηνίθεζε ζηνηρεία, ε «έγθξηζή» ηνπο, δελ είλαη πξναπαηηνύκελν γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ βεβαίσο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο (ζρεη. ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/νηθ.11808/ ). 6. Υνξεγείηαη έγγξαθν κε ην ραξαθηεξηζκό «εκπηζηεπηηθό»; Ο ραξαθηεξηζκόο από ηε Γηνίθεζε ελόο εγγξάθνπ σο «εκπηζηεπηηθνύ», δελ ζπληζηά, αθ εαπηνύ απόξξεην πξνβιεπόκελν από εηδηθέο δηαηάμεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη ιόγνο απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., εθηόο αλ ην έγγξαθν αθνξά ζέκα, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα πξνθαιέζεη βιάβε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. (ζρεη. ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/6228/ ). 7. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα, ζε ηξίην, ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ππαιιήισλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 178/2004 «Τξόπνο ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 154/Α / ) πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πξνζσπηθνύ κεηξώνπ, «απνθιείεηαη ε γλώζε θαη πξόζβαζε νηνπδήπνηε ηξίηνπ ζην Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 7

8 πεξηερόκελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ» θαη επίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο «Τα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ηαμηλνκνύληαη σο εμήο: γ) Τίηινη ζπνπδώλ ή άιια ηππηθά πξνζόληα.». 8. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα πξαθηηθώλ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ; Οη Υπεξεζίεο ππνρξενύληαη λα ρνξεγνύλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ, θαζόζνλ απηά είλαη δηνηθεηηθά θαη εκπίπηνπλ ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό θαη ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., εθόζνλ όκσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ην εύινγν ελδηαθέξνλ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/26460/ ). 9. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα απνθάζεσλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ππαιιήισλ; Τα ελ ιόγσ απνηεινύλ δηνηθεηηθά έγγξαθα, εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ. θαη ρνξεγνύληαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/6250/ ). 10. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ ηεξνύληαη ζε ΚΔΠ, θαηόπηλ αηηήκαηνο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν αλήθεη ην ελ ιόγσ ΚΔΠ; Η Υπεξεζία δύλαηαη λα ρνξεγήζεη έγγξαθα πνπ ηεξνύληαη ζην αξρείν ηνπ ΚΔΠ (π.ρ. αξηζκό πηζηνπνηεκέλσλ ή κε δηαδηθαζηώλ, επίδεημε παξνπζηνινγίνπ θ.ι.π.), εθηόο αλ ηα έγγξαθα εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο πνπ νξίδεη ν Κ.Γ.Γ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/Α/16019/ ). 11. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ; Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ εκπίπηνπλ ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό θαη ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., δεδνκέλνπ όηη έρνπλ ζπληαρζεί από Γηνηθεηηθή Αξρή θαη πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/17175/ θαη ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/14032/ ) Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 8

9 12. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζε ζπκκεηέρνληεο ζε δηαγσληζκνύο Γεκνζίνπ; Όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ 266/Α /1996) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», πθίζηαηαη ην δηθαίσκα γλώζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγσληζκό, κεηά όκσο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζήο ηνπο, από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Καη απηόλ ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεξείηαη ε αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, έλαληη ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ θαη δηαθπιάζζεηαη ε εκπηζηεπηηθή θύζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/11567/ ). 13. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθν ζύκβαζεο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμύ Τπεξεζίαο θαη αλαδόρνπ εηαηξίαο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ, ζε νπνηνδήπνηε πνιίηε ην δεηήζεη; Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 902 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν2690/99, «όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πιεξνθνξεζεί ην πεξηερόκελν ελόο εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή άιινπ, έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε ή θαη ην αληίγξαθό ηνπ, αλ ην έγγξαθν ζπληάρζεθε γηα ην ζπκθέξνλ απηνύ πνπ ην δεηεί, ή πηζηνπνηεί έλλνκε ζρέζε πνπ αθνξά θαη απηόλ ή ζρεηίδεηαη κε δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηέηνηα έλλνκε ζρέζε, είηε απ επζείαο από ηνλ ίδην, είηε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ». (ζρεη. έγγξαθα ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/17781/ , ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/14800/ ). 14. Ννκηκνπνηείηαη ν Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), λα ρνξεγεί αληίγξαθα εγγξάθσλ ηνπ, θαηά ηνλ Κ.Γ.Γ.; Ο ελ ιόγσ Οξγαληζκόο είλαη Ν.Π.Ι.Γ. Σπλεπώο δελ εκπίπηεη ζηηο δεζκεύζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν2690/99, θαζώο νη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη ζην Γεκόζην, Ο.Τ.Α. θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/20727/ ). Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 9

10 15. Υνξεγνύληαη αληίγξαθα ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγσληζκό; Όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 394/96 (Φ.Δ.Κ. 266/Α) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», πθίζηαηαη ην δηθαίσκα γλώζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγσληζκό, κεηά όκσο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζήο ηνπο από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/11567/ ). 16. Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο δεκνηώλ κεηά από αίηεζε κέζσ δηθεγόξνπ ηξίηνπ πξνζώπνπ; Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε επεηδή είλαη δπζρεξήο ε δηάγλσζε ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά δύλαηαη λα ρνξεγεζνύλ θαηόπηλ αδείαο Δηζαγγειέα. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ.21/Τ/7955/ ). 17. Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο Γηνίθεζεο; Τα ππεξεζηαθά ζεκεηώκαηα ρνξεγνύληαη κε επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, δεδνκέλνπ όηη εκπίπηνπλ ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό θαη ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο λ.2690/99, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ ζπληαρζεί από Γηνηθεηηθή Αξρή θαη πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ (ζρεη. έγγξαθν ΓΣΚΠΟ/Φ.16/13128,13535/ ). Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 10

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Λάξηζα Αξηζκ. Γλσκ. : 400 ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΔ.Ε.Τ.Α. Παπαθπξηαδή ΛΑΡΙΑ Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η

Λάξηζα Αξηζκ. Γλσκ. : 400 ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΔ.Ε.Τ.Α. Παπαθπξηαδή ΛΑΡΙΑ Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η 1 ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Δευκαλίωνος 9 ΛΑΡΙΑ Σ.Κ. 41 222 Σηλ. 2410 531269-610181 & 6932 751805 Fax : 2410531269 e-mail : pitsilkas@yahoo.gr Λάξηζα 8-6- 2009 Αξηζκ. Γλσκ. : 400 ΠΡΟ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ

ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Ζ Σ Ζ Δπί ηνπ πξνο ηελ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ».

ΑΠΟΦΑΗ. «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ». Μαρούζη, 21-6-2011 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ. 608/13 ΑΠΟΦΑΗ «Αλάζεζε ηοσ δηθαηώκαηος σπογραθής κε Αθρηβές Αληίγραθο ζε κέιε ηοσ προζφπηθού ηες Δζληθής Δπηηροπής Σειεπηθοηλφληώλ θαη Σατσδροκείφλ». Η Δζληθή Δπηηροπή Σειεπηθοηλφληώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα