ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ"

Transcript

1 ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 45/η. Α / ), όπσο απηέο ζπκπιεξώζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2880 (ΦΔΚ 9/ η. Α, ) θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε απηέο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν (ΦΔΚ 44/ η. Α, ). Δηδηθόηεξα: Ν / 99, Άξζξν 5 Πξόζβαζε ζε έγγξαθα «1.Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη ην δηθαίσκα, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννύληαη όζα ζπληάζζνληαη από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 2. Όπνηνο έρεη εηδηθό έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνύηαη, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλώζε ησλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππόζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί από απηέο. 3. Τν θαηά ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απόξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη από εηδηθέο δηαηάμεηο. Η αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνύηνπ αλ ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, ή αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ είλαη δπλαηό λα δπζρεξάλεη νπζησδώο ηελ έξεπλα δηθαζηηθώλ, αζηπλνκηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ αξρώλ ζρεηηθώο κε ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο ή δηνηθεηηθήο παξάβαζεο. 4. Τν δηθαίσκα ησλ παξ. 1 θαη 2 αζθείηαη: α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ηεο ππεξεζίαο, ή β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνύηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηόηππν. Η ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξύλεη ηνλ αηηνύληα, Νομοθεηικό πλαίζιο για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 1

2 εθηόο αλ ν λόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Αλ πξόθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο ηαηξηθνύ ραξαθηήξα, απηέο γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ αηηνύληα κε ηε βνήζεηα γηαηξνύ, νπνίνο νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ. 5. Η άζθεζε ηνπ θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 δηθαηώκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο ύπαξμεο ηπρόλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 6. Η απόξξηςε ηνπ θαηά ηηο παξ. 1 θαη 2 αηηήκαηνο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ αηηνύληα ην αξγόηεξν κέζα ζε έλαλ (1) κήλα από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.» Ν.2880/2001, Άξζξν 8 παξ. 2 Σηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α') κεηά ηηο ιέμεηο "είλαη δπλαηόλ λα δπζρεξάλεη νπζησδώο ηελ έξεπλα δηθαζηηθώλ" πξνζηίζεηαη ιέμε "δηνηθεηηθώλ,". Ν. 3230/2004, Άξζξν 11, παξ.2 Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «6. Η ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ή ηελ αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πoιίηε είλαη είθνζη (20) εκέξεο.» Π.Γ. 456/1984 (Αζηηθόο Κώδηθαο), Άξζξν 902 «Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πιεξνθνξεζεί ην πεξηερόκελν ελόο εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή άιινπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε ή θαη αληίγξαθό ηνπ, αλ ην έγγξαθν ζπληάρζεθε γηα ην ζπκθέξνλ απηνύ πνπ ην δεηεί, ή πηζηνπνηεί έλλνκε ζρέζε πνπ αθνξά θαη απηόλ, ή ζρεηίδεηαη κε δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηέηνηα έλλνκε ζρέζε είηε απεπζείαο από ηνλ ίδην είηε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ.» Νομοθεηικό πλαίζιο για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 2

3 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 620/1999, Σκήκα Δ «Γηνηθεηηθά έγγξαθα θαηά ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπό ηνπ λόκνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη ηα κε πξνεξρόκελα κελ από δεκόζηεο ππεξεζίεο, αιιά ρξεζηκνπνηεζέληα ή ιεθζέληα ππ όςηλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεσο, ή ηελ δηακόξθσζε γλώκεο ή θξίζεσο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ.» Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 243/2000, Σκήκα Β «Η κειέηε εθαξκνγήο, πνπ εθπνλείηαη από αλάδνρν Κνηλνπξαμία, κεηά από ηελ εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ δεκνπξάηεζε έξγνπ κε ην ζύζηεκα κειέηε θαηαζθεπή, πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ, αλ θαη δε ζπληάζζεηαη από Γεκόζηα Υπεξεζία δεδνκέλνπ όηη ππνβάιιεηαη ζηελ Γηνίθεζε (αξκόδην θνξέα) πξνο έγθξηζε θαη ζθξάγηζε θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηνηθεηηθήο ζύκβαζεο. Δλδεηθηηθά εθζέηνπκε όηη έρεη ζεσξεζεί όηη θέξνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ θαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξόκελνο, εθόζνλ ελζσκαηώλνληαη ζην δηνηθεηηθό έγγξαθν όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ εθδηδόκελε από ηελ πνιενδνκηθή Υπεξεζία νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ ελζσκαηώλεη ηα ππνβιεζέληα από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζρέδηα ηεο ηερληθήο κειέηεο, δνζέληνο όηη ε άδεηα αλαθέξεηαη ζ απηά» Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 383/2000, Σκήκα Β «Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα γηα ηελ απόιαπζε ηνπ αλσηέξνπ δηθαηώκαηνο, ζεσξνύληαη θαηά ην λόκν, όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη από ηηο Γεκόζηεο Υπεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά θ.ι.π Η απαξίζκεζε είλαη ελδεηθηηθή, δηόηη νπζηαζηηθά κε ηνλ όξν δηνηθεηηθό έγγξαθν ελλνείηαη όρη κόλν ην έγγξαθν κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά ό,ηη ππάξρεη κέζα ζηα αξρεία ηεο δηνίθεζεο. Ωζηόζν σο έγγξαθν (ή δηνηθεηηθό ζηνηρείν) πξέπεη λα ζεσξεζεί κόλν εθείλν ηνπ νπνίνπ έρεη ηειεησζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάξηηζεο (ζρέδην) θαη όρη εθείλν ην ζρέδην ή ηκήκα ηνύηνπ πνπ βξίζθεηαη αθόκε ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπλεπώο δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην πεξηερόκελό ηνπ.. Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ απαηηείηαη απηό λα πξσηνθνιιεζεί θαη λα ππνγξαθεί, νπόηε θαη απαγνξεύεηαη θάζε επέκβαζε πξνο αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 242 παξ. 2 ηνπ Πνηλ. Κώδηθα.» Γνωμοδοηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 3

4 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο αξηζ. 552/ , Οινκέιεηα «1) Η Γ.Δ.Η θαη γηα ηνλ ίδην θαη κάιηζηα ζπνπδαηόηεξν ιόγν θαη ν Ο.Τ.Δ., δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν2690/1999), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηνπο λόκνπο 3230/2004 θαη 3242/2004 ζε όηη αθνξά ηελ πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα, 2) Σηηο δεζκεύζεηο ησλ παξαπάλσ λόκσλ δελ ππόθεηληαη νύηε νη θνξείο πνπ εμέξρνληαη από ηνλ δεκόζην ηνκέα ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 30 ηνπ Ν.1914/1990 θαη 22 ηνπ Ν.1947/1991, νύηε νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηήλνληαη κε βάζε ην άξζξν 277 ηνπ Π.Γ. 410/1995.» Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 3943/1995, Σκήκα Δ 5. Σρεηηθά κε ην δηθαίσκα πιεξνθόξεζεο ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ, ε Γηεύζπλζε Υδαηηθνύ Γπλακηθνύ θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο, εθόζνλ ππνβιεζεί ζε απηήλ ε ζρεηηθή αίηεζε, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη ηα δεηνύκελα πδξνινγηθά ζηνηρεία, είηε απηά ηεξνύληαη ζην παξαπάλσ Υπνπξγείν είηε ζε άιιεο Υπεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα, ελόςεη θαη ηνπ όηη ηέηνηα ζηνηρεία δηαζέηνπλ πιείνλεο ππεξεζίεο, ν ζπληνληζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ νπνίσλ αλήθεη ζην Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1739/1987. Η ππνρξέσζε δε απηή ηεο πξναλαθεξόκελεο δηεύζπλζεο δελ ζπλαξηάηαη απνθιεηζηηθώο κε ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πδξνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λόκνπ απηνύ Αλ ινηπόλ ππνβιεζεί ζηελ πξναλαθεξόκελε Γηεύζπλζε αίηεζε ρνξήγεζεο πδξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αλ θαη δελ ηεξνύληαη ζην αξρείν ηεο, ε Γηεύζπλζε απηή νθείιεη λα αλαδεηήζεη ηα ζηνηρεία απηά, από ηελ νηθεία, θαηά πεξίπησζε, Υπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα.» Γνωμοδοηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 4

5 ΤΝΟΦΗΕΟΝΣΑ: Σε ό,ηη αθνξά ζην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε έγγξαθα θαη ζηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ηζρύνπλ ηα εμήο: - Κάζε ελδηαθεξόκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζεκειηώζεη έλλνκν ζπκθέξνλ. - Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο λννύληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/99, όζα ζπληάζζνληαη από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. - Όπνηνο έρεη εηδηθό έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνύηαη, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλώζε ησλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππόζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί από απηέο. - Τν πξναλαθεξόκελν δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απόξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη από εηδηθέο δηαηάμεηο. Η αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηνύηνπ αλ ε ηθαλνπνίεζή ηνπ είλαη δπλαηόλ λα δπζρεξάλεη νπζησδώο ηελ έξεπλα δηθαζηηθώλ, δηνηθεηηθώλ αζηπλνκηθώλ ή ζηξαηησηηθώλ αξρώλ ζρεηηθώο κε ηελ ηέιεζε δηνηθεηηθήο παξάβαζεο. Η άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο γίλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα, κε ηελ επηθύιαμε ηεο ύπαξμεο ηπρόλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. - Η ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ ή ηελ αηηηνινγεκέλε απόξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε είλαη είθνζη (20) εκέξεο. - Τν δηθαίσκα ηεο πξόζβαζεο ζε έγγξαθα αζθείηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5 κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην θαηάζηεκα ηεο Υπεξεζίαο ή κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηόο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνύηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηόηππν. Σειίδα 5

6 1. Ση λνείηαη «εύινγν ελδηαθέξνλ» γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο ζε έγγξαθα; Ωο εύινγν ελδηαθέξνλ, λνείηαη εθείλν ην νπνίν πξνθύπηεη, θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό, από ηελ ύπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, πξνζσπηθήο ελλόκνπ ζρέζεσο, ζπλδεόκελεο κε ην πεξηερόκελν ησλ δηνηθεηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία δεηείηαη ε πξόζβαζε θαη όρη ην ελδηαθέξνλ θάζε πνιίηε γηα ηελ εύξπζκε άζθεζε ησλ γεληθώλ θαζεθόλησλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λόκσλ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 1214/2000 απόθαζε ηνπ Γ ηκήκαηνο ηνπ ΣηΔ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/2214/ ). 2. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί ηδησηηθά έγγξαθα κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ύπαξμε εηδηθνύ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο; (π.ρ. ζρέδηα νηθνδνκηθήο άδεηαο;) Σύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 243/2000 γλσκνδόηεζε ηνπ Β Τκήκαηνο ηνπ Ν.Σ.Κ. «Γηνηθεηηθά έγγξαθα, θαηά ηελ έλλνηα θαη ην ζθνπό ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ θαη ηα κε πξνεξρόκελα κελ από δεκόζηεο Υπεξεζίεο, αιιά ρξεζηκνπνηεζέληα ή ιεθζέληα ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ή ηε δηακόξθσζε γλώκεο ή θξίζεσο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ. Σπλεπώο ρνξεγνύληαη κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, κε ηελ επηθύιαμε όζσλ νξίδνληαη ζηηο παξ. 3 θαη 5 ηνπ Ν.2690/99. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/17175/ ) 3. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί «ζρέδηα» εγγξάθσλ πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί; Γελ δύλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/99 (Κ.Γ.Γ.), όπσο ηζρύεη, έγγξαθν κε ππνγεγξακκέλν από ηνλ ηειηθώο, θαηά λόκν, ππνγξάθνληα, θαζόζνλ δελ ζπληζηά νινθιεξσκέλν δηνηθεηηθό έγγξαθν. Ωο έγγξαθν, γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηώκαηνο, λνείηαη κόλν εθείλν ηνπ νπνίνπ έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο θαηάξηηζεο (ζρέδην) θαη όρη εθείλν ην ζρέδην ή ηκήκα ηνύηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην πεξηερόκελό ηνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ, απαηηείηαη απηό λα έρεη ππνγξαθεί θαη πξσηνθνιιεζεί, νπόηε θαη απαγνξεύεηαη θάζε επέκβαζε, πξνο αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο αξηζκ. 80/1999 (Τκήκα Γ ) θαη 383/2000 (Τκήκα Β ) γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ν.Σ.Κ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/20040/ ). Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 6

7 4. Ζ επίθιεζε «αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ» ζπληζηά ιόγν απόξξηςεο αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ; Τν γεγνλόο όηη δηνηθεηηθά έγγξαθα αθνξνύλ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη ε κε ζπλδξνκή εηδηθνύ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ. Η επίθιεζε «αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ» δελ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, σο ιόγνο απόξξηςεο αηηήκαηνο ρνξήγεζεο. Δληόο ηνπ πιαηζίνπ απηνύ, ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο π.ρ. ηνπ Σπλδέζκνπ Ιδξπηώλ Διιεληθώλ Ιδησηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ, πνπ ππνβιήζεθε ζηε Γηεύζπλζε Ιδησηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζα ζπληζηνύζε πηνζέηεζε αηηήκαηνο ηξίησλ, γηα ηελ πάγηα απαγόξεπζε άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξόζβαζεο γηα κηα θαηεγνξία εγγξάθσλ, πνπ ηίζεηαη θαηά ηξόπν πξνιεπηηθό, έλαληη δπλεηηθώλ βιαβώλ, γηα ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, ζε θάζε πεξίπησζε, λα πξνζθύγνπλ ζηελ Διιεληθή Γηθαηνζύλε. (ζρεη. ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/10460/ ) 5. Απαηηείηαη ε «έγθξηζε» ησλ Τπεξεζηώλ γηα ηε ρνξήγεζε δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ; Σε πιήξε ελαξκόληζε κε ην πλεύκα θαη ην ζθνπό ηνπ λόκνπ 2690/99, πνπ είλαη ε αθώιπηε πξόζβαζε ηνπ αηηνύληα ζηα ηεξνύκελα από ηε Γηνίθεζε ζηνηρεία, ε «έγθξηζή» ηνπο, δελ είλαη πξναπαηηνύκελν γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ βεβαίσο νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο (ζρεη. ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/νηθ.11808/ ). 6. Υνξεγείηαη έγγξαθν κε ην ραξαθηεξηζκό «εκπηζηεπηηθό»; Ο ραξαθηεξηζκόο από ηε Γηνίθεζε ελόο εγγξάθνπ σο «εκπηζηεπηηθνύ», δελ ζπληζηά, αθ εαπηνύ απόξξεην πξνβιεπόκελν από εηδηθέο δηαηάμεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη ιόγνο απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., εθηόο αλ ην έγγξαθν αθνξά ζέκα, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα πξνθαιέζεη βιάβε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. (ζρεη. ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/6228/ ). 7. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα, ζε ηξίην, ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ππαιιήισλ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 178/2004 «Τξόπνο ηήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 154/Α / ) πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα πξνζσπηθνύ κεηξώνπ, «απνθιείεηαη ε γλώζε θαη πξόζβαζε νηνπδήπνηε ηξίηνπ ζην Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 7

8 πεξηερόκελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ» θαη επίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο «Τα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ κεηξώνπ ηαμηλνκνύληαη σο εμήο: γ) Τίηινη ζπνπδώλ ή άιια ηππηθά πξνζόληα.». 8. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα πξαθηηθώλ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ; Οη Υπεξεζίεο ππνρξενύληαη λα ρνξεγνύλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ, θαζόζνλ απηά είλαη δηνηθεηηθά θαη εκπίπηνπλ ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό θαη ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., εθόζνλ όκσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό έγγξαθν αίηεκα ην εύινγν ελδηαθέξνλ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/26460/ ). 9. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα απνθάζεσλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ππαιιήισλ; Τα ελ ιόγσ απνηεινύλ δηνηθεηηθά έγγξαθα, εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ. θαη ρνξεγνύληαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν, κε ηελ επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/6250/ ). 10. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ ηεξνύληαη ζε ΚΔΠ, θαηόπηλ αηηήκαηνο Γεκνηηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ζην νπνίν αλήθεη ην ελ ιόγσ ΚΔΠ; Η Υπεξεζία δύλαηαη λα ρνξεγήζεη έγγξαθα πνπ ηεξνύληαη ζην αξρείν ηνπ ΚΔΠ (π.ρ. αξηζκό πηζηνπνηεκέλσλ ή κε δηαδηθαζηώλ, επίδεημε παξνπζηνινγίνπ θ.ι.π.), εθηόο αλ ηα έγγξαθα εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο πνπ νξίδεη ν Κ.Γ.Γ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/Α/16019/ ). 11. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ; Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ εκπίπηνπλ ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό θαη ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κ.Γ.Γ., δεδνκέλνπ όηη έρνπλ ζπληαρζεί από Γηνηθεηηθή Αξρή θαη πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/17175/ θαη ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/14032/ ) Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 8

9 12. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθα ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζε ζπκκεηέρνληεο ζε δηαγσληζκνύο Γεκνζίνπ; Όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 394/96 (ΦΔΚ 266/Α /1996) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», πθίζηαηαη ην δηθαίσκα γλώζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγσληζκό, κεηά όκσο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζήο ηνπο, από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Καη απηόλ ηνλ ηξόπν δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεξείηαη ε αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, έλαληη ησλ ινηπώλ ζπκκεηερόλησλ θαη δηαθπιάζζεηαη ε εκπηζηεπηηθή θύζε θάζε πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/11567/ ). 13. Ννκηκνπνηείηαη κηα Γηνηθεηηθή Αξρή λα ρνξεγεί αληίγξαθν ζύκβαζεο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμύ Τπεξεζίαο θαη αλαδόρνπ εηαηξίαο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγνπ, ζε νπνηνδήπνηε πνιίηε ην δεηήζεη; Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 902 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν2690/99, «όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πιεξνθνξεζεί ην πεξηερόκελν ελόο εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή άιινπ, έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε ή θαη ην αληίγξαθό ηνπ, αλ ην έγγξαθν ζπληάρζεθε γηα ην ζπκθέξνλ απηνύ πνπ ην δεηεί, ή πηζηνπνηεί έλλνκε ζρέζε πνπ αθνξά θαη απηόλ ή ζρεηίδεηαη κε δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηέηνηα έλλνκε ζρέζε, είηε απ επζείαο από ηνλ ίδην, είηε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ». (ζρεη. έγγξαθα ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/17781/ , ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/14800/ ). 14. Ννκηκνπνηείηαη ν Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), λα ρνξεγεί αληίγξαθα εγγξάθσλ ηνπ, θαηά ηνλ Κ.Γ.Γ.; Ο ελ ιόγσ Οξγαληζκόο είλαη Ν.Π.Ι.Γ. Σπλεπώο δελ εκπίπηεη ζηηο δεζκεύζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν2690/99, θαζώο νη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη ζην Γεκόζην, Ο.Τ.Α. θαη ζηα Ν.Π.Γ.Γ. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/20727/ ). Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 9

10 15. Υνξεγνύληαη αληίγξαθα ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγσληζκό; Όπσο πξνθύπηεη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 394/96 (Φ.Δ.Κ. 266/Α) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», πθίζηαηαη ην δηθαίσκα γλώζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγσληζκό, κεηά όκσο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζήο ηνπο από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ16/11567/ ). 16. Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο δεκνηώλ κεηά από αίηεζε κέζσ δηθεγόξνπ ηξίηνπ πξνζώπνπ; Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε επεηδή είλαη δπζρεξήο ε δηάγλσζε ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά δύλαηαη λα ρνξεγεζνύλ θαηόπηλ αδείαο Δηζαγγειέα. (ζρεη. έγγξαθν ΓΙΣΚΠΟ/Φ.21/Τ/7955/ ). 17. Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο Γηνίθεζεο; Τα ππεξεζηαθά ζεκεηώκαηα ρνξεγνύληαη κε επίθιεζε απινύ επιόγνπ ελδηαθέξνληνο, δεδνκέλνπ όηη εκπίπηνπλ ξεηά ζην πεδίν εθαξκνγήο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ νξηζκό θαη ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο λ.2690/99, δεδνκέλνπ όηη έρνπλ ζπληαρζεί από Γηνηθεηηθή Αξρή θαη πιεξνύλ ηνλ νξηζκό ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ (ζρεη. έγγξαθν ΓΣΚΠΟ/Φ.16/13128,13535/ ). Σστνές ερωηήζεις για ηην πρόζβαζη ζε έγγραθα Σειίδα 10

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα