Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων. Σχετ."

Transcript

1 Λυµένη Άσκηση στην οµαδοποιηµένη κατανοµή Στην Γ τάξη του Ενιαίου Λυκείου µιας περιοχής φοιτούν 4 µαθητές των οποίων τα ύψη τους σε εκατοστά φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα Οµαδοποίηση των παρατηρήσεων Το εύρος των παρατηρήσεων είναι: -3 = 3. Σύµφωνα µε τον πίνακα της θεωρίας, οι 4 παρατηρήσεις πρέπει να χωρισθούν σε 6 κλάσεις. Αν θέλουµε να οµαδοποιήσουµε σε κλάσεις, για να βρούµε το πλάτος κάνουµε τη διαίρεση 3 : 4,33 και στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω θεωρούµε ως πλάτος κάθε κλάσης το. Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων Κλάσεις κέντρο κλάσης χ Συχν. ν Σχετ. Συχν. f Σχετ. συχν. f % Αθρ. Συχν. Ν Σχετ. αθρ. Συχν. F Σχετ. αθρ. συχν. F % [,),,, [,6) 7, 3,7 7,,, [6,6) 6, 4,,, [6,7) 67,,, 4,3 3 [7,7) 7,,, 3,7 7, [7,) 77,, 3,77 77, [,),,, 36, [, ) 7,, 3, [,),, 4 Σύνολο Ιστογράµµατα Πολύγωνα Ιστόγραµµα συχνοτήτων (σχετικών συχνοτήτων) Αποτελείται από διαδοχικά ορθογώνια ίσου πλάτους (το οποίο θεωρούµε ως µονάδα µέτρησης), των οποίων το ύψος είναι ίσο µε τη συχνότητα (ή τη σχετική συχνότητα). Ιστόγραµµα αθροιστικών συχνοτήτων Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος

2 Ιστόγραµµα σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων Αποτελείται από διαδοχικά ορθογώνια ίσου πλάτους (το οποίο θεωρούµε ως µονάδα µέτρησης), των οποίων το ύψος είναι ίσο µε τη αθροιστική συχνότητα (ή τη σχετική αθροιστική συχνότητα). Πολύγωνο συχνοτήτων (σχετικών συχνοτήτων) Καταρχήν θεωρούµε δύο επιπλέον κλάσεις ίσου πλάτους µε τις υπόλοιπες, µία στην αρχή και µία στο τέλος, µε συχνότητα (άρα και σχετική συχνότητα ). Τότε το πολύγωνο συχνοτήτων (ή σχετικών συχνοτήτων) είναι µία τεθλασµένη γραµµή, η οποία προκύπτει αν συνδέσουµε τα σηµεία µε τετµηµένη την κεντρική τιµή κάθε κλάσης και αντίστοιχη τεταγµένη ίση µε τη συχνότητα (ή τη σχετική συχνότητα) της αντίστοιχης κλάσης. Πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων Πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων Καταρχήν θεωρούµε, στην αρχή, µία επιπλέον κλάση ίσου πλάτους µε τις υπόλοιπες µε συχνότητα, άρα και αντίστοιχη σχετική συχνότητα µηδέν. Τότε το πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων (ή σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων) είναι µία τεθλασµένη γραµµή, η οποία προκύπτει αν συνδέσουµε τα σηµεία µε τετµηµένη το δεξί άκρο της κλάσης και αντίστοιχη τεταγµένη ίση µε την αθροιστική συχνότητα (ή τη σχετική αθροιστική συχνότητα) της αντίστοιχης κλάσης v Με βάση τα παραπάνω κατασκευάζουµε τα ακόλουθα ιστογράµµατα και πολύγωνα για την δοσµένη κατανοµή: Ιστόγραµµα συχνοτήτων v Πολύγωνο συχνοτήτων Πολύγωνο συχνοτήτων Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος

3 f(%) Ιστόγραµµα σχετικών συχνοτήτων f(%) Πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων 3 3 Πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων N Ιστόγραµµα αθροιστικών συχνοτήτων N Πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων Πολύγωνο Αθροιστικών συχνοτήτων F(%) Ιστόγραµµα σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων F(%) Πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων Πολύγωνο σχετικών Αθροιστικών συχνοτήτων Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 3

4 Μέση τιµή Για να βρούµε τη µέση τιµή, φτιάχνουµε τον πίνακα: κλάσεις κεντρική τιµή x συχνότητα ν x.ν [,), 3 [,6) 7, 3 47, [6,6) 6, 4 6 [6,7) 67, 37, [7,7) 7,, [7,) 77, 4 [,),, [, ) 7, 37 [,), 3 ΣΥΝΟΛΟ =. 4 Εποµένως η µέση τιµή είναι: x = 7, 7 ιάµεσος Κατασκευάζουµε, καταρχήν, το πολύγωνο των σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων της οµαδοποιηµένης κατανοµής. Στην συνέχεια αναζητούµε το σηµείο του πολυγώνου που θα έχει τεταγµένη, οπότε η τετµηµένη θα είναι η διάµεσος (δ), δηλαδή, (δ,). Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε δύο τρόπους: µε εξίσωση ευθείας και µε όµοια τρίγωνα. ος τρόπος Με εξίσωση ευθείας F(%) Πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων 7 3 Α Β δ Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 4

5 Θεωρούµε τα σηµεία Α(7,3) και Β(7,). Η ευθεία ΑΒ θα έχει εξίσωση της µορφής ψ=αχ+β, όπου αναζητούµε τα α και β. Α ΑΒ, άρα 3=7α+β (Ι) Β ΑΒ, άρα =7α+β (ΙΙ) Από (ΙΙ)-(Ι) παίρνουµε ότι: 3=α α=4,6 και από την (Ι) παίρνουµε 3=7 4,6+β β=-747, οπότε η ευθεία ΑΒ έχει εξίσωση ψ=4,6χ-747. Τότε για ψ= έχουµε χ=δ, άρα =4,6 δ-747 δ=73,6. ος τρόπος Με όµοια τρίγωνα Επικρατούσα τιµή Κατασκευάζουµε, καταρχήν, το ιστόγραµµα των συχνοτήτων της οµαδοποιηµένης κατανοµής. Για να βρούµε την επικρατούσα τιµή, έχουµε και πάλι δύο βασικούς τρόπους: την εξίσωση ευθείας και τα όµοια τρίγωνα. ος τρόπος Με εξίσωση ευθείας 7 6 v Ιστόγραµµα συχνοτήτων Α Β Ε Γ Μ Θεωρούµε τα σηµεία Α(7,), Β(7,), Γ(7,) και (7,). Οι ευθείες ΑΓ και Β τέµνονται στο Ε, το οποίο θα έχει τετµηµένη Μ. Αναζητούµε τις εξισώσεις των ευθειών ΑΓ, Β όπου λύνοντας το σύστηµά τους θα βρούµε τις συντεταγµένες του Ε, άρα και την επικρατούσα τιµή. Γνωρίζουµε ότι κάθε ευθεία έχει εξίσωση της µορφής ψ=αχ+β, όπου αναζητούµε τα α και β. Α ΑΓ, άρα =7α+β (Ι) Γ ΑΓ, άρα =7α+β (ΙΙ) Από το σύστηµα των (Ι) και (ΙΙ) παίρνουµε ότι: α= -, και β=43, άρα Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος

6 ΑΓ: ψ=-,χ+43. Επίσης: Β Β, άρα =7α+β (III) και Β, άρα =7α+β (IV) Λύνοντας το σύστηµα των (III), (IV) βρίσκουµε ότι α=, και β=-3, άρα Β : ψ=,χ-3. Λύνοντας το σύστηµα των εξισώσεων των ευθειών ΑΓ και Β βρίσκουµε τις συντεταγµένες του Ε, Οπότε Ε(74,.), άρα η επικρατούσα τιµή είναι Μ =74. ος τρόπος Με όµοια τρίγωνα v Ιστόγραµµα συχνοτήτων 7 6 Ζ Α Β Ε Η Γ Μ Εύρος Τα δεδοµένα πριν οµαδοποιηθούν, έχουν εύρος: -3 = 3. Τα δεδοµένα όταν οµαδοποιηθούν, έχουν εύρος: - = 4. ιασπορά Τυπική απόκλιση s Για να βρούµε τη διασπορά µε τη βοήθεια του τύπου k x v k = = x v v = v, φτιάχνουµε τον πίνακα: Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 6

7 κέντρο κλάσεις κλάσης συχνότητα x x.v v x ν [,), 36, 3 46, [,6) 7, 3 46, 47, 744,7 [6,6) 6, 4 646, 6 6 [6,7) 67, 6, 37, 4,3 [7,7) 7, 76,, 676,3 [7,) 77, 36, 4 [,), 3336,, 663,3 [, ) 7, 36, 37 73, [,), 376, 3 74, ΣΥΝΟΛΟ Με τη βοήθεια των τύπων έχουµε ότι: Η διασπορά είναι: s = 4 = x v = x v 6 = s =,67,. Και η τυπική απόκλιση: 34 =,67 Επίσης θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον ακόλουθο πίνακα: Κλάσεις Μεταβλητή Συχνότητα χ v χ χ χ χ χ [,), -, 4,6,3 [,6) 7, 3 -, 3,6 67,6 [6,6) 6, 4 -,,6 4, [6,7) 67, -, 7,6 37, [7,7) 7, -,,6,6 [7,) 77, 4,7,6, [,),,7,6 47,3 [, ) 7, 4,7 7,6 43,3 [,),,7 3,6 7,3 χ ν ΣΥΝΟΛΟ ,. Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 7

8 Με τη βοήθεια των τύπων έχουµε ότι: Η διασπορά είναι: s = x 4 = x v = , =,67 Και η τυπική απόκλιση: s,67, 34 =. Συντελεστής µεταβολής Οµοιογενές δείγµα Ο συντελεστής µεταβολής των παρατηρήσεων είναι: s,34 CV = =,7 =,7%. 7,7 x Αφού CV<%, το δείγµα είναι οµοιογενές. Με τη βοήθεια των παραπάνω, λύστε µόνοι σας: Άσκηση η Τα βάρη µαθητών σε κιλά µιας τάξης Λυκείου είναι:, 76,, 6, 7, 7, 6, 3, 6, 6, 7, 63, 6, 66,, 7, 7, 7, 7, 6, 4, 63, 6, 6, 7,, 6, 66, 7,, 7, 6, 64, 7, 63, 6, 6, 7,, 4, 6, 63, 7,, 4, 6, 6, 7,,. α) Να οµαδοποιήσετε τις παρατηρήσεις σε κλάσεις ίσου πλάτους. β) Να κατασκευάσετε τον πίνακα κατανοµής συχνοτήτων και σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων. γ) Να κατασκευαστούν τα ιστογράµµατα συχνοτήτων, σχετικών συχνοτήτων, αθροιστικών συχνοτήτων και σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων και τα αντίστοιχα πολύγωνά τους. δ) Να βρεθεί το εύρος των παρατηρήσεων και το εύρος της κατανοµής. ε) Να υπολογιστεί η µέση τιµή x του δείγµατος. στ) Να υπολογιστεί η διασπορά και η τυπική απόκλιση του δείγµατος. ζ) Να προσδιοριστούν η διάµεσος και η επικρατούσα τιµή. η) Να υπολογιστεί ο συντελεστής µεταβολής και να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές.. Επιµέλεια: Πρωτοπαπάς Ελευθέριος

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤ ΕΠΙΠΕ ΘΕΩΡΙΑ. Σύστηµα καθέτων ηµιαξόνων: Είναι δύο κάθετες µεταξύ τους ηµιευθείες µία οριζόντια και µία κατακόρυφη. Την οριζόντια την ονοµάζουµε και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα