Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό τά τελικά συμπεράσματα, ἕνα κείμενο τό ὁποῖο ἀναφέρεται στή γενικότερη ἐπίδραση τῆς Βίβλου στίς τέχνες καί τά γράμματα, καθώς ἐπίσης καί ἕνα ἰδιαίτερα χρήσιμο γλωσσάριο ὅρων. Οἱ σημειώσεις τέλους, καθώς καί ἡ ἰδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία ἡ ὁποία χωρίζεται σέ πηγές, μεταφράσεις-βοηθήματα καί σέ δευτερεύουσα βιβλιογραφία, ἀναδεικνύουν τό ὑπόβαθρο τῆς βιβλιογραφικῆς τεκμηρίωσης τοῦ βιβλίου. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ Μόσχος Γκουτζιούδης, Καινοδιαθηκικές μελέτες μέ τή συνδρομή τῆς ἀρχαιολογίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 237 Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Μόσχος Γκουτζιούδης ἐξέδωσε τόν παραπάνω καλαίσθητο καί σέ πρωτότυπο σχῆμα τόμο, πού θυμίζει ὁδηγούς μουσείων. Αὐτός περιλαμβάνει ἕναν σύντομο πρόλογο, τό κυρίως μέρος, πού ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά ἄρθρα ἐμπλουτισμένα μέ πολλές καί ἀξιόλογες εἰκόνες ἀρχαιολογικῶν χώρων καί εὑρημάτων, βιβλιογραφία, γλωσσάριο καί πίνακες συντομογραφιῶν, πληροφορίες γιά τήν προέλευση τῶν εἰκόνων καί εὑρετήριο ὀνομάτων καί χωρίων. Στό πρῶτο ἄρθρο μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ βιβλική ἀρχαιολογία;» ὁριοθετεῖται ἀπό τόν συγγραφέα ἡ βιβλική ἀρχαιολογία ὡς ὁ ἐπιστημονικός κλάδος τῆς ἀρχαιολογίας ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα πού σχετίζονται μέ τή Βίβλο καί τίς περιοχές πού ἀναφέρονται σέ αὐτή. Ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται ἐπίσης στήν ἱστορία τῆς ἔρευνας καί τίς δύο κύριες μεθόδους πού πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στήν ἀρχαιολογία, τή στρωματογραφία καί τήν κεραμική τυπολογία. Ἁκόμη, ἐπισημαίνει τήν καμπή στή μεθοδολογία τῆς ἀποκαλούμενης «βιβλικῆς ἀρχαιολογίας», πού ἐπέρχεται στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ Αὐτή ἐπῆλθε μέ τρεῖς τρόπους: πρῶτον, μέ τήν ἀποστασιοποίηση τῆς ἀρχαιολογίας ἀπό θεολογικά χρωματισμένα κατάλοιπα, ὅπως ἡ χρήση τῶν ὅρων «βιβλική ἀρχαιολογία» καί «ἀρχαιολογία τῆς ἁγίας γῆς» δεύτερον, μέ τήν ἐπικέντρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης στή δικαίωση ὅσων ἀναφέρονται στή Βίβλο τρίτον, μέ τή μετονομασία τῆς «βιβλικῆς ἀρχαιολογίας» σέ «ἀρχαιολογία τῆς Συρίας καί τῆς Παλαιστίνης». Ἔτσι, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μ. Γκουτζιούδης, «πρωταρχικό ἐνδιαφέρον ἀποκτοῦσε τώρα ἡ γῆ καί ἡ ἱστορία τῆς Παλαιστίνης» καί «ἡ ἀρχαιολογία τῆς ἁγίας γῆς βγῆκε ἀπό τό ἐκκλησιαστικό περιβάλλον καί ἐντάχθηκε στόν ἀκαδημαϊκό χῶρο» (σ. 21), μέ τή διεπιστημονική συνεργασία τῆς ἀρχαιολογίας μέ ἄλλους ἐπιστημονικούς κλάδους. Στά παραπάνω σημειώνουμε ὅτι θά πρέπει νά ἀποφεύγεται ὁ ὅρος «ἁγία γῆ», ἤ αὐτός νά τίθεται σέ εἰσαγωγικά, ὡς ἔντονα χρωματισμένος θεολογικά καί ἐπικίνδυνος πολιτικά ὅρος. Ἐπίσης, θά ἔπρεπε νά

2 176 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «Ἰσραήλ» ἀντί τοῦ ὅρου «Παλαιστίνη». Ὁ τελευταῖος εἶναι δημιούργημα τῆς ρωμαϊκῆς πολιτικῆς στήν περιοχή, πού ἐπιβλήθηκε μετά τό 130 μ.χ. γιά νά ὑποτιμήσει τούς Ἰσραηλίτες. Ο Μ. Γκουτζιούδης ὁλοκληρώνει τό ἄρθρο μέ μιά ἀναφορά στήν ἀρχαιολογία πού σχετίζεται μέ τό χῶρο τῆς Μεσογείου καί τά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Σέ αὐτή ἐπισημαίνει τήν πρόοδο πού ἔχει γίνει στόν τομέα αὐτό τῆς ἀρχαιολογίας μέ τή συγγραφή σχετικῶν ἑλληνόγλωσσων καί ξενόγλωσσων ἐργασιῶν. Στό δεύτερο ἄρθρο του μέ τίτλο: «Στά βήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἁκολουθώντας τά ἀρχαιολογικά ἴχνη τῆς δράσης του στήν Ἑλλάδα» ὁ συγγραφέας στοχεύει, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει, νά ἀναδείξει ποιά ἀπό τά μνημεῖα τά ὁποῖα συχνά εἰκονίζονται στίς παραπάνω ἐκλαϊκευμένες ἐκδόσεις διαφόρων βοηθημάτων [συμπεριλαμβάνει σέ αὐτά τούς τουριστικούς ὁδηγούς] συνδέονται ἄμεσα μέ τόν Παῦλο καί τή δράση του στήν Ἑλλάδα χωρίς νά προέρχονται ἀπό κάποια μεταγενέστερη παράδοση. (σ. 36) Ἐπίσης, ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ νά ἀναδείξει μέ τή συνδρομή τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας, τίς ἀρχαιότητες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες δέν παρατίθενται στίς ἐν λόγῳ ἐκδόσεις γιά τήν πορεία τοῦ Παύλου στήν Ἑλλάδα, ἀλλά συνδέονται μέ συγκεκριμένες περιοχές τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης τοῦ Παύλου. (σ. 36) Ο Μ. Γκουτζιούδης διατρέχει ὅλες τίς περιοχές καί πόλεις τῆς Ἑλλάδας τή Νεάπολη, τούς Φιλίππους, τήν Ἁμφίπολη, τήν Ἁπολλωνία, τή Θεσσαλονίκη, τή Βέροια, τήν Ἁθήνα, τήν Κόρινθο κ.ἄ. πού συνδέονται μέ τόν Παῦλο. Ἐπίσης, κατηγοριοποιεῖ μέ ἐπιστημονικό τρόπο τά διάφορα ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί τά ἄλλα κτίσματα πού συνδέονται μέ τόν ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνάς του εἶναι ἀποκαλυπτικά. Τά περισσότερα ἀπό τά εὑρήματα αὐτά εἶναι μεταγενέστερα τοῦ Παύλου, ἄλλα εἶναι δημιουργήματα τῆς παράδοσης πού ἀναπτύχθηκε γύρω ἀπό αὐτόν, ἐνῶ λιγοστά, τά περισσότερα ἀπό αὐτά ἐντοπίζονται στήν ἀρχαία Κόρινθο, μποροῦν νά συνδεθοῦν πιό στενά μέ τόν Παῦλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ τρόπου ἔρευνας τοῦ συγγραφέα ἀποτελεῖ ἡ ἐξέταση ὅλων ὅσων ἀναφέρονται στήν ἐπίσκεψη τοῦ Παύλου στήν Ἁθήνα. Τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα στήν πόλη ἀναδεικνύονται αὐστηροί κριτές ὅσων ἀναφέρονται στίς Πράξεις γιά τόν Παῦλο καί τή δράση του στήν Ἁθήνα. Ἐμεῖς προσθέτουμε ὅτι ἔρχονται νά ἐπιβεβαιώσουν τή θέση ὅτι ὁ συγγραφέας τῶν Πράξεων παρεμβαίνει στήν ἱστορία καί τή νοηματοδοτεῖ θεολογικά. Τέλος, σημειώνουμε ὅτι μιά ἐκτενέστερη ἀναφορά τοῦ συγγραφέα στή Νικόπολη καί τή σχέση της μέ τόν Παῦλο (Τιτ 3,12) θά ἔπειθε καί τόν τελευταῖο ἀπαιτητικό ἀναγνώστη γιά τή θεματική πληρότητα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου. Στο τρίτο ἄρθρο του μέ θέμα: «Ἡ συνδρομή τῆς τοπογραφίας καί τῆς ἀρχαιολογικῆς μαρτυρίας στήν κατανόηση τοῦ χώρου δράσης τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου» ὁ Μ. Γκουτζιούδης ἐπιχειρεῖ νά ἀναπαραστήσει στόν σύγχρονο ἀναγνώστη, εἰδικό καί μή, τήν εἰκόνα τῆς πόλης τῆς Κορίνθου τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στήν προσπάθειά του αὐτή ἐπιστρατεύει τά σχετικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα, τίς ἀναφορές στήν

3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 177 Κόρινθο τῶν δύο ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τήν πλούσια σχετική βιβλιογραφία. Κάνει λόγο, μέ παράθεση πλούσιου ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ, γιά τούς χώρους καί τά μνημεῖα τῆς πόλης πού ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη, ὅπως οἱ ἐπιγραφές γιά κάποιον Ἔραστο (Ρωμ 16,23 Πρ 19,22 2 Τιμ 4,20), ἡ κρεαταγορά (macellum) τῆς πόλης (1 Κορ 10,25) καί ἡ ἑβραϊκή συναγωγή της (Πρ 18,6). Ἁπό τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων αὐτῶν ἐξάγεται ἀπό τόν συγγραφέα τό συμπέρασμα ὅτι ὅλες οἱ σχετικές πληροφορίες πρέπει νά προσεγγίζονται κατά τρόπο ἐπιστημονικό, ὥστε νά ἀποφεύγονται ἄκριτες καί αὐθαίρετες ἁπλουστεύσεις γιά τή ζωή καί τίς ἀντιλήψεις τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας τῆς Κορίνθου. Ὁ παραπάνω τρόπος προσέγγισης τῶν εὑρημάτων ἀπό τόν Μ. Γκουτζιούδη φανερώνεται ἐναργέστερα στό δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου του, ὅπου διερευνῶνται οἱ ἀρχαιολογικοί χῶροι καί τά ἐπιμέρους ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς πόλης σέ σχέση μέ συγκεκριμένες ἀναφορές τοῦ Παύλου στίς δύο ἐπιστολές του πρός τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου. Μία μία οἱ ἀναφορές αὐτές συγκρίνονται ἀπό τόν συγγραφέα μέ τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί ἀξιολογοῦνται μέ τή βοήθεια τῆς πλούσιας γιά τό θέμα σχετικῆς ἔρευνας. Ἁπό τήν ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων αὐτῶν ἀναφέρω ἐνδεικτικά τήν ἐπιστημονική συζήτηση πού παραθέτει ὁ συγγραφέας καί πού ἀναφέρεται στούς λατρευτικούς χώρους σύναξης τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου τήν ἐποχή ἐκείνη. Ὁ συγγραφέας ἐξετάζει ἀρχικά μιά ρωμαϊκή ἔπαυλη τοῦ 1ου αἰ. μ.χ., ἡ ὁποία ἀνακαλύφθηκε στήν περιοχή Ἁναπλογά, καί διερευνᾶ κατά πόσο αὐτή θά μποροῦσε νά μᾶς βοηθήσει νά ἀναπαραστήσουμε τούς πιθανούς λατρευτικούς χώρους συγκέντρωσης τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Γιά τόν ἴδιο σκοπό, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει καί τίς κατοικίες πού ἀνακαλύφθηκαν στήν ὁδό τῆς Κορίνθου, πού βρίσκεται ἀνατολικά τοῦ θεάτρου καί οἱ ὁποῖες δέν ἀνῆκαν σέ εὔπορους κατοίκους τῆς πόλης, καί καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι τά παραπάνω κτίρια εἶναι σημαντικά, διότι μᾶς δίνουν μιά εἰκόνα τοῦ χώρου πού καταλάμβαναν οἱ οἰκίες τῆς πλειοψηφίας τῶν Κορινθίων καί ἕνα πιθανό ὑπόβαθρο γιά τίς κατ οἶκον συγκεντρώσεις τῆς χριστιανικῆς κοινότητας σάν αὐτή πού συναθροιζόταν στό σπίτι ἤ στό χῶρο ἐργασίας τοῦ Ἁκύλα καί τῆς Πρίσκιλλας. (1 Κορ 16,19) (σ. 84) Ὁ συγγραφέας ὁλοκληρώνει τό ἄρθρο του τονίζοντας τή μεγάλη σημασία τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων στήν Κόρινθο γιά τήν ἐπιστημονική «ἀναπαράσταση», ὅσο αὐτό εἶναι ἐφικτό, τῆς ζωῆς καί τῶν ἀντιλήψεων τῶν πρώτων χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Στό τέταρτο ἄρθρο του μέ θέμα: «Ἡ οἰκογενειακή ζωή καί οἱ ἀρχαιότητες τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου» ὁ συγγραφέας μετατοπίζει τό ἐνδιαφέρον του ἀπό τή «μακρο-αρχαιολογική» στή «μικρο-αρχαιολογική» ἔρευνα, ἀκριβέστερα, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει: στήν παρούσα μελέτη θά ἐπιχειρήσουμε, μέ τή συνδρομή τῶν ἀρχαιοτήτων πού προέρχονται χρονικά ἀπό τίς περιοχές πού ἔδρασε ὁ Παῦλος καί οἱ ἐκκλησίες του, νά διαβάσουμε ἐκ νέου τίς ἀναφορές στήν οἰκογενειακή ζωή τῶν χριστιανῶν. (σ. 89) Ο Μ. Γκουτζιούδης στηρίζεται στά

4 178 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς Πομπηίας, τοῦ Herculaneum, τῆς Κορίνθου καί τῆς Ἐφέσου καί ἐπιχειρεῖ ἀρχικά νά περιγράψει τήν ἀρχιτεκτονική μιᾶς ἀστικῆς κατοικίας τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, τούς ἐνοίκους της καί τά δρώμενα σέ αὐτή. Σημειώνει ὅτι οἱ οἰκίες αὐτές ἦταν τίς περισσότερες φορές πολυώροφες καί ἐνταγμένες στόν ἱστό τῆς πόλης. Ἐπίσης, ἀναφέρει ὅτι στούς χώρους αὐτούς κατοικοῦσε μιά τυπική ρωμαϊκή οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς Ρωμαίους γονεῖς, τά τέκνα τους καί τούς δούλους. Τέλος, ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ οἰκίες αὐτές ἦταν ταυτόχρονα χῶροι ἀνάπτυξης τῆς ἰδιωτικῆς, τῆς κοινωνικῆς καί τῆς ἐπαγγελματικῆς ζωῆς κάθε ρωμαϊκῆς οἰκογένειας. Ὁ συγγραφέας στή συνέχεια ἀναζητᾶ ἀναφορές στίς παύλειες ἐπιστολές πού θά μποροῦσαν νά προσεγγιστοῦν ἐπιτυχέστερα μέ τή βοήθεια τῶν παραπάνω ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων καί νά συμβάλλουν στήν ἀναπαράσταση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν πρώτων χριστιανῶν. Σημειώνει ἀπό τήν ἀρχή ὅτι τό ἐγχείρημα εἶναι δύσκολο, γιατί «οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀρχαιολογικά εἶναι ἀόρατοι, καθώς δέν διακρίνονται ἀπό τούς ἐθνικούς γείτονές τους» (σ. 90). Ταυτόχρονα ὅμως ὑπογραμμίζει ὅτι εἶναι δυνατόν μιά τέτοια ἔρευνα νά φωτίσει ἐκ νέου ἀναφορές γιά τή θρησκευτική ζωή τῶν πρώτων χριστιανῶν. Παραθέτω δύο παραδείγματα ἀπό τό ἄρθρο. Τό πρῶτο σχετίζεται μέ τό Γαλ 3,27, ὅπου ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Ὁ συγγραφέας τονίζει ὅτι «στό ὑπόβαθρο τοῦ στίχου συχνά θεωρεῖται ὅτι ὑπάρχει σέ σύνδεση μέ τά 4,1-2 ἡ ρωμαϊκή τελετή τῆς toga virilis, μέ τήν ὁποία ἕνα νεαρό ἀγόρι ἐνηλικιωνόταν» (σ. 97). Τό δεύτερο παράδειγμα σχετίζεται μέ τή θέση τῆς γυναίκας στίς πρῶτες χριστιανικές κοινότητες. Ὁ συγγραφέας ἀναφέρει ὅτι στή ρωμαϊκή Κόρινθο τοῦ 1ου αἰ. μ.χ. ζοῦσε κάποια Ἰουνία Θεοδώρα ἀπό τή Λυκία, πρός τιμήν τῆς ὁποίας ἀφιερώθηκαν ἐπιγραφές γιά τή βοήθεια πού προσέφερε σέ συμπατριῶτες της. Ἐπίσης, ἐπισημαίνει ὅτι «ἐξαιτίας τῆς χρήσης τοῦ ὅρου προστασία μποροῦμε νά συγκρίνουμε τό ρόλο της μέ ἐκεῖνο τῆς Φοίβης (Ρωμ 16,1-2), ἡ ὁποία ὑπῆρξε προστάτις πολλῶν χριστιανῶν καί τοῦ Παύλου» (σ. 102). Ο Μ. Γκουτζιούδης ὁλοκληρώνει τό ἄρθρο του μέ ἕνα προσεκτικά διατυπωμένο συμπέρασμα, στό ὁποῖο ἀναφέρει: ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ρωμαϊκῶν οἰκογενειῶν καί ὁ χῶρος δράσης τους ἐντός τῶν οἰκιῶν τους ἀποτελεῖ τό καταλληλότερο ὑπόβαθρο γιά τή μελέτη τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης τοῦ Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του. Ἔχοντας σήμερα στή διάθεσή μας τίς νέες τεχνολογικές δυνατότητες, εἶναι ἐφικτό νά σχηματίσουμε μιά εἰκόνα, ἔστω καί ἀποσπασματική, γιά τή ζωή τῶν κατ οἶκον ἐκκλησιῶν στίς παύλειες κοινότητες. (σ. 105) Στό πέμπτο ἄρθρο του μέ τίτλο: «Τό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο καί οἱ σχετικές ἀρχαιολογικές ἀνακαλύψεις» ὁ Μ. Γκουτζιούδης μᾶς μεταφέρει νοερά στό Ἰσραήλ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, ὅπου καί διερευνᾶ τά διάφορα ἀρχαιολογικά εὑρήματα σέ σχέση μέ τό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Ἡ ἔρευνά του καλύπτει πάνω ἀπό εἴκοσι σχετικά μέ τό τέταρτο εὐαγγέλιο ἀρχαιολογικά εὑρήματα, ὅπως ἡ ἐπιγραφή τοῦ Θεοδότου, ἡ κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ, τό λιθόστρωτο, ἡ ἐπιγραφή τοῦ Πιλάτου, ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ,

5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 179 τό ὀστεοφυλάκιο τοῦ Ἰακώβου ἀπό τόν τάφο τοῦ Talpiot, τό εὕρημα ἑνός ἐσταυρωμένου ἄνδρα καί τό σάβανο σέ ἕναν τάφο στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ συγγραφέας προσεγγίζει μέ ἐπιστημονική ὑπευθυνότητα τά ἐν λόγῳ εὑρήματα καί συζητᾶ, στό πλαίσιο βέβαια ἑνός περιορισμένου σέ ἔκταση ἄρθρου, τή σχέση τῶν εὑρημάτων αὐτῶν μέ ὅσα ἀναφέρονται στό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Ἁπό τή σύγκριση αὐτή, ὁ συγγραφέας ἐξάγει δύο συμπεράσματα, ἕνα ἀρνητικό καί ἕνα θετικό. Τό ἀρνητικό εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς μεγάλης δυσκολίας, ἀκόμη καί τῆς ἀδυναμίας, νά ταυτοποιηθοῦν πολλά ἀπό τά παραπάνω ἀρχαιολογικά εὑρήματα μέ ὅσα ἀναφέρονται στό εὐαγγέλιο. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρω τήν ἐξέταση τοῦ τάφου τοῦ Talpiot καί τῶν ὀστεοφυλακίων πού βρέθηκαν σέ αὐτό καί κατά καιρούς ἀποδόθηκαν στόν Ἰησοῦ, στή Μαρία τή Μαγδαληνή καί σέ ἄλλα πρόσωπα. Ὁ συγγραφέας καταλήγει ὅτι μέχρι σήμερα ἡ καλύτερη ἀπόδειξη περί αὐθεντικότητας τοῦ τάφου τοῦ Ἰησοῦ πού βρίσκεται ἐντός τοῦ Πανάγιου Τάφου, εἶναι τό γεγονός ὅτι τό σημεῖο παρέμενε γνωστό μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ὡς τό μόνο μέρος, ὅπου ὁ Ἰησοῦς εἶχε ἐνταφιαστεῖ. (σ. 120) Τό θετικό συμπέρασμα τῆς ἔρευνας τοῦ συντάκτη τοῦ ἄρθρου σχετίζεται μέ τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικότητας τῶν πληροφοριῶν πού μᾶς παρέχει τό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Ἐπισημαίνεται ὅτι μέ τή βοήθεια τῆς ἀρχαιολογίας κλονίζεται ἡ ἐπικρατούσα θέση ὅτι στό τέταρτο εὐαγγέλιο εἶναι σπάνιο νά βρεθοῦν πληροφορίες πού νά ἀνταποκρίνονται στήν ἱστορική ἀλήθεια. Ἁντίθετα, ὅπως ὑπογραμμίζεται μεταξύ τῶν ἄλλων, «οἱ πληροφορίες τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου ἀποδείχτηκαν ἀκριβεῖς γιά τήν Κανά, τήν Καπερναούμ, τή Βηθσαϊδά, τή Συχάρ, τήν Τιβεριάδα, τή Βηθανία, κοντά στήν Ἱερουσαλήμ, καί τήν Ἐφραίμ» (σ. 124). Ἔτσι, κατά τόν συγγραφέα, γιά μία ἀκόμη φορά καταδεικνύεται ἡ συμβολή τῆς ἀρχαιολογίας στή διερεύνηση ὅσων ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη καί ἰδιαίτερα στήν ἔρευνα τοῦ Κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου. Τό ἕκτο ἄρθρο τοῦ συγγραφέα τιτλοφορεῖται: «Ἡ παρουσία καί ὁ συμβολισμός τοῦ νεροῦ στήν Καινή Διαθήκη. Κοινοί τόποι μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία». Σέ αὐτό διερευνᾶ τό νερό, πού, ὅπως ἀναφέρει, «δέν ἀποτελεῖ μόνον βασικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης ἀλλά καί ἀπαραίτητο συστατικό τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς» (σ. 127). Ο Μ. Γκουτζίουδης, ἐξαιτίας τῆς περιορισμένης ἔκτασης ἑνός ἄρθρου, περιορίζει τήν ἔρευνά του μόνο στή λέξη «ὕδωρ» καί ὄχι σέ ἄλλα συναφῆ λεξήματα. Ἁρχικά, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται κυριολεκτικά στήν Καινή Διαθήκη, στήν ἰουδαϊκή καί τήν ἑλληνορωμαϊκή παράδοση, ὅπως σέ ἀναφορές πού σχετίζονται μέ τήν καθημερινή ζωή, π.χ. μέ τήν πόση καί τό πλύσιμο τῶν σωματικῶν μελῶν. Ἐπίσης, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται πολύ συχνά μεταφορικά καί συμβολικά στίς παραπάνω παραδόσεις. Ἡ μεταφορική καί συμβολική χρήση τοῦ νεροῦ ἀποτελεῖ στή συνέχεια τό ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας τοῦ συντάκτη τοῦ ἄρθρου. Αὐτός ἀναλύει κατά τρόπο συνοπτικό ἀλλά καί ἐπιστημονικό τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες τό νερό παρουσιάζεται ἄλλοτε ὡς ζωογόνος δύναμη καί ἄλλοτε ὡς μιά ἐχθρική καί καταστρεπτική δύναμη. Ἐπίσης, κάνει λόγο γιά τή σύγκρουση τοῦ Θεοῦ μέ τό νερό

6 180 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ καί τήν ἀνάδειξη τῆς ὑπεροχῆς τοῦ Θεοῦ στό νερό, καθώς καί γιά τή σύνδεση τοῦ νεροῦ μέ τίς θεοφανίες. Ταυτόχρονα, ἐρευνᾶ τήν ἀντίληψη γιά τή θεραπευτική καί καθαρτήρια ἰδιότητα τοῦ νεροῦ. Τέλος, ἀναλύει τήν τάση τῆς τότε ἐποχῆς νά συνδέεται τό νερό μέ τήν ἀθανασία, μέ τή μετά θάνατον ζωή καί τά ἔσχατα. Ἡ παραπάνω ἔρευνα τοῦ συγγραφέα εἶναι συγκριτική καί χρησιμοποιοῦνται ὡς πηγές τόσο κείμενα ὅσο καί ἀρχαιολογικά εὑρήματα. Ὡς περισσότερο σημαντικές καί πρωτότυπες θεωρῶ τίς ἀρχαιολογικές παραθέσεις τοῦ Μ. Γκουτζιούδη, γιατί μέ αὐτές ἀναδεικνύεται κατά τρόπο ἐντυπωσιακό, καί ἴσως γιά πρώτη φορά στόν ἑλλαδικό χῶρο, ἡ σχέση τῶν ἀναφορῶν γιά τό νερό στήν Καινή Διαθήκη μέ τίς ἀντίστοιχες ἀναφορές στόν ἑλληνορωμαϊκό καί ἰουδαϊκό κόσμο. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρω τή σύγκριση πού ἐπιχειρεῖ μεταξύ τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων στό Ἁκρωτήριο τῆς Θήρας, ὅπου ἀπεικονίζονται νέοι νά μεταφέρουν δοχεῖα μέ νερό, πιθανόν γιά νά τό χρησιμοποιήσουν γιά τελετουργικούς καθαρμούς, καί παρόμοιων πρακτικῶν πού ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη καί ἐντοπίστηκαν σέ ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ στό Ἰσραήλ. Ὁ συγγραφέας μετά τήν ἀνάλυσή του συμπεραίνει ὅτι ἡ παρουσία τοῦ νεροῦ καί ὁ συμβολισμός του στήν Καινή Διαθήκη «ἀκολουθεῖ γενικά τήν Π.Δ. ἀλλά δανείζεται καί παραστάσεις ἀπό τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό [θά πρόσθετα καί ρωμαϊκό] κόσμο». Ἐπισημαίνει ταυτόχρονα τή θετική καί ἀρνητική περιγραφή τοῦ νεροῦ στά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἐπίσης, ὑπογραμμίζει τήν ποικιλία τῶν συμβολισμῶν πού ἀποδίδονται στό νερό ἀπό τόν συγγραφέα τοῦ Κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου. Ἁκόμη, ὑπογραμμίζει τόν ξεχωριστό συμβολισμό τοῦ νεροῦ κατά τό βάπτισμα τόν ὁποῖο ἀποδίδει ὁ Παῦλος, ἀκριβέστερα ἡ πρωτοχριστιανική παράδοση πού υἱοθετεῖ ὁ Παῦλος. Τέλος, ἐπισημαίνει εὔστοχα τό ρόλο τοῦ νεροῦ (κατακλυσμός) στή 2 Πε καί τή σύνδεση τῆς καταστροφικῆς δράσης του μέ τήν καταστροφική δράση ἑνός ἄλλου στοιχείου, τῆς φωτιᾶς, μέσῳ τοῦ ὁποίου κατά τά ἔσχατα θά καταστραφεῖ ὁ κόσμος, γιά νά ἐμφανιστοῦν στή συνέχεια οἱ καινοί οὐρανοί καί ἡ καινή γῆ. Στό ἕβδομο καί τελευταῖο ἄρθρο, πού φέρει τόν τίτλο: «Λατρευτική δραστηριότητα τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων ἀπό τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης μέχρι τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων», ὁ Μ. Γκουτζιούδης καλεῖται νά συνδέσει τή λατρευτική πρακτική τῆς πρώτης Ἐκκλησίας μέ σχετικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα. Τό ἐγχείρημα αὐτό τοῦ συγγραφέα εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο, ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης σχετικῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων. Ἕνα ἁπλό φυλλομέτρημα τοῦ ἄρθρου φανερώνει ὅτι τά σχετικά μέ τό θέμα τῆς χριστιανικῆς λατρείας εὑρήματα προέρχονται ἀπό τόν 3ο αἰ. μ.χ. κ.ἑ. Αὐτό ἀναγκάζει τόν συγγραφέα νά ἀναζητήσει στηρίγματα σέ ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί κείμενα ἀπό τή χριστιανική καί θύραθεν γραμματεία τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ἔτσι, ὁ Μ. Γκουτζιούδης δέν ἀποφεύγει τή συναγωγή συμπερασμάτων πού δέν στηρίζονται σέ μαρτυρίες ἀρχαιολογικῶν πηγῶν ἀλλά σέ θεολογικές ἑρμηνεῖες κειμένων. Κλασικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ παράθεση τῆς θέσης γιά τήν εὐχαριστία, ὅτι «ὅλα τά στοιχεῖα

7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 181 πού διαπλέκονται ἀπό πολύ νωρίς στήν εὐχαριστία [...] παίρνουν νόημα καί σημασία ἀπό τό κυρίαρχο, τό ἕνα καί μοναδικό: τό ἐσχατολογικό» (σ. 171). Ο Μ. Γκουτζιούδης κατορθώνει τελικά νά «δαμάσει» τό δύσκολο αὐτό θέμα καί νά παρουσιάσει μιά ἀνάγλυφη εἰκόνα γιά τή λατρευτική δραστηριότητα τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ἔτσι, ἀναδεικνύει, μεταξύ ἄλλων, τόν χριστοκεντρισμό τῆς νέας λατρείας, τήν ἔντονη ἐπίδραση σέ αὐτή τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας καί τήν ἀρνητική ἐντύπωση πού προκαλοῦσε στόν ἐθνικό κόσμο ἡ «λατρεία ὄχι ἑνός ἀρχαίου ἥρωα ἤ μιᾶς ξεχωριστῆς προσωπικότητας, ἀλλά ἑνός προσφάτως ἐσταυρωμένου [...] [δηλαδή] ἡ λατρεία τοῦ Ἰησοῦ» (σ. 148). Στή συνέχεια, ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται στό πρόβλημα τῶν πηγῶν κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες καί ἐξετάζει μία μία ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν πρώτων χριστιανῶν στούς διάφορους ἰδιωτικούς οἴκους, ὅπως τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, ἡ ἀνάγνωση ἀποσπασμάτων ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀλλά καί εὐαγγελικῶν καί ἀποστολικῶν κειμένων, ἡ προσευχή, ἡ ὑμνολογία, οἱ δημόσιες δηλώσεις ὁμολογιῶν πίστης, ἡ προφητεία. Ὁ Μ. Γκουτζιούδης ἀναφέρεται ἐπίσης διεξοδικά στήν ἱεροσύνη, τό βάπτισμα, τήν εὐχαριστία, τή μετάνοια καί τήν ἐξέλιξη τῆς δημόσιας λατρείας, καθώς καί στίς ἱερές ἡμέρες καί γιορτές τῶν χριστιανῶν. Ὁ συγγραφέας ὁλοκληρώνει τή συνοπτική ἀλλά περιεκτική ἐργασία του μέ τά συμπεράσματα, τονίζοντας ὅτι στούς πρώτους αἰῶνες ἐπικρατοῦσε στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας «ἔντονη πολυμορφία. [...] Ἡ ἑνιαία μορφή πού ἐπικράτησε ἀργότερα δέν εἶναι παρά ἡ υἱοθέτηση καί διαμόρφωση διαφόρων λατρευτικῶν πρακτικῶν πού ἐφαρμόζονταν νωρίτερα» (σ. 178). Ἐπίσης, συμπεραίνει ὅτι «ἡ παράδοση νά διαβάζονται βιβλικά ἀποσπάσματα σέ καθορισμένες χρονικές περιόδους ὁδήγησε στήν καθιέρωση ὁρισμένων ἑορτῶν σέ ἐτήσιο κύκλο» (σ. 178). Συμπερασματικά, τό βιβλίο αὐτό, πού ἀποτελεῖ συλλογή ἄρθρων του, ἔχει συγκεκριμένα ἀξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά. Ἁναφέρεται πρῶτα ἀπό ὅλα σέ μιά θεματική, πού εἶναι ἡ σχέση τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ τήν ἀρχαιολογία. Ἁκόμη, τά ἐπιμέρους θέματα ἀναπτύσσονται μέ τή βοήθεια τοῦ πλούσιου ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ κατά τρόπο κατανοητό στόν μέσο ἀναγνώστη, ταυτόχρονα ὅμως ἐπιστημονικό καί πολλές φορές πρωτότυπο. Τέλος, ἡ πλούσια καί ἐνημερωμένη βιβλιογραφία πού παραθέτει ὁ συγγραφέας ἀποτελεῖ πηγή γιά περαιτέρω ἔρευνα κάθε ἐνδιαφερόμενου. Γιά ὅλα τά παραπάνω θεωρῶ ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔργο τοῦ Μ. Γκουτζιούδη συμβάλλει στήν ἐμβάθυνση τῆς καινοδιαθηκικῆς ἐπιστήμης καί τό συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μαρία Κριτσωτάκη 1 & Αθανάσιος Μόγιας 2 1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών. Μηνάς Παπαγεωργίου

Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών. Μηνάς Παπαγεωργίου Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού το Ρεύμα των Μυθικιστών Μηνάς Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη 2013 1 Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του Ιησού 2 Στον Εκάεργο του 1897 3 Το Πρόβλημα της Ιστορικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Eρ ε υ ν α - Με λ ε τ η Ερευνεσ για τουσ Μεταναστεσ στην Ελλαδα Ερευνητικεσ Εμμονεσ και Εκκρεμοτητεσ Χαρα Στρατουδακη Κείμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα. Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Επιμέλεια Ευάγγελος Ι. Μανωλάς Το Φυσικό Περιβάλλον στην Αρχαία Ελλάδα Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κατερίνα Δροσιά, Μ.Τh Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρόσωπα της Καινής Διαθήκης που λόγω της δυναμικής προσωπικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Ο λαϊκισμός, το διαχρονικό αυτό κοινωνικό φαινόμενο, είναι σύμφωνα με τους επιστημονικούς ορισμούς η τάση να επαινούνται και να κολακεύονται τα ελαττώματα του λαού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα