Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ"

Transcript

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό τά τελικά συμπεράσματα, ἕνα κείμενο τό ὁποῖο ἀναφέρεται στή γενικότερη ἐπίδραση τῆς Βίβλου στίς τέχνες καί τά γράμματα, καθώς ἐπίσης καί ἕνα ἰδιαίτερα χρήσιμο γλωσσάριο ὅρων. Οἱ σημειώσεις τέλους, καθώς καί ἡ ἰδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία ἡ ὁποία χωρίζεται σέ πηγές, μεταφράσεις-βοηθήματα καί σέ δευτερεύουσα βιβλιογραφία, ἀναδεικνύουν τό ὑπόβαθρο τῆς βιβλιογραφικῆς τεκμηρίωσης τοῦ βιβλίου. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ Μόσχος Γκουτζιούδης, Καινοδιαθηκικές μελέτες μέ τή συνδρομή τῆς ἀρχαιολογίας, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 237 Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Μόσχος Γκουτζιούδης ἐξέδωσε τόν παραπάνω καλαίσθητο καί σέ πρωτότυπο σχῆμα τόμο, πού θυμίζει ὁδηγούς μουσείων. Αὐτός περιλαμβάνει ἕναν σύντομο πρόλογο, τό κυρίως μέρος, πού ἀποτελεῖται ἀπό ἑπτά ἄρθρα ἐμπλουτισμένα μέ πολλές καί ἀξιόλογες εἰκόνες ἀρχαιολογικῶν χώρων καί εὑρημάτων, βιβλιογραφία, γλωσσάριο καί πίνακες συντομογραφιῶν, πληροφορίες γιά τήν προέλευση τῶν εἰκόνων καί εὑρετήριο ὀνομάτων καί χωρίων. Στό πρῶτο ἄρθρο μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ βιβλική ἀρχαιολογία;» ὁριοθετεῖται ἀπό τόν συγγραφέα ἡ βιβλική ἀρχαιολογία ὡς ὁ ἐπιστημονικός κλάδος τῆς ἀρχαιολογίας ὁ ὁποῖος ἐξετάζει τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα πού σχετίζονται μέ τή Βίβλο καί τίς περιοχές πού ἀναφέρονται σέ αὐτή. Ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται ἐπίσης στήν ἱστορία τῆς ἔρευνας καί τίς δύο κύριες μεθόδους πού πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στήν ἀρχαιολογία, τή στρωματογραφία καί τήν κεραμική τυπολογία. Ἁκόμη, ἐπισημαίνει τήν καμπή στή μεθοδολογία τῆς ἀποκαλούμενης «βιβλικῆς ἀρχαιολογίας», πού ἐπέρχεται στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ Αὐτή ἐπῆλθε μέ τρεῖς τρόπους: πρῶτον, μέ τήν ἀποστασιοποίηση τῆς ἀρχαιολογίας ἀπό θεολογικά χρωματισμένα κατάλοιπα, ὅπως ἡ χρήση τῶν ὅρων «βιβλική ἀρχαιολογία» καί «ἀρχαιολογία τῆς ἁγίας γῆς» δεύτερον, μέ τήν ἐπικέντρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης στή δικαίωση ὅσων ἀναφέρονται στή Βίβλο τρίτον, μέ τή μετονομασία τῆς «βιβλικῆς ἀρχαιολογίας» σέ «ἀρχαιολογία τῆς Συρίας καί τῆς Παλαιστίνης». Ἔτσι, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Μ. Γκουτζιούδης, «πρωταρχικό ἐνδιαφέρον ἀποκτοῦσε τώρα ἡ γῆ καί ἡ ἱστορία τῆς Παλαιστίνης» καί «ἡ ἀρχαιολογία τῆς ἁγίας γῆς βγῆκε ἀπό τό ἐκκλησιαστικό περιβάλλον καί ἐντάχθηκε στόν ἀκαδημαϊκό χῶρο» (σ. 21), μέ τή διεπιστημονική συνεργασία τῆς ἀρχαιολογίας μέ ἄλλους ἐπιστημονικούς κλάδους. Στά παραπάνω σημειώνουμε ὅτι θά πρέπει νά ἀποφεύγεται ὁ ὅρος «ἁγία γῆ», ἤ αὐτός νά τίθεται σέ εἰσαγωγικά, ὡς ἔντονα χρωματισμένος θεολογικά καί ἐπικίνδυνος πολιτικά ὅρος. Ἐπίσης, θά ἔπρεπε νά

2 176 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος «Ἰσραήλ» ἀντί τοῦ ὅρου «Παλαιστίνη». Ὁ τελευταῖος εἶναι δημιούργημα τῆς ρωμαϊκῆς πολιτικῆς στήν περιοχή, πού ἐπιβλήθηκε μετά τό 130 μ.χ. γιά νά ὑποτιμήσει τούς Ἰσραηλίτες. Ο Μ. Γκουτζιούδης ὁλοκληρώνει τό ἄρθρο μέ μιά ἀναφορά στήν ἀρχαιολογία πού σχετίζεται μέ τό χῶρο τῆς Μεσογείου καί τά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Σέ αὐτή ἐπισημαίνει τήν πρόοδο πού ἔχει γίνει στόν τομέα αὐτό τῆς ἀρχαιολογίας μέ τή συγγραφή σχετικῶν ἑλληνόγλωσσων καί ξενόγλωσσων ἐργασιῶν. Στό δεύτερο ἄρθρο του μέ τίτλο: «Στά βήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ἁκολουθώντας τά ἀρχαιολογικά ἴχνη τῆς δράσης του στήν Ἑλλάδα» ὁ συγγραφέας στοχεύει, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει, νά ἀναδείξει ποιά ἀπό τά μνημεῖα τά ὁποῖα συχνά εἰκονίζονται στίς παραπάνω ἐκλαϊκευμένες ἐκδόσεις διαφόρων βοηθημάτων [συμπεριλαμβάνει σέ αὐτά τούς τουριστικούς ὁδηγούς] συνδέονται ἄμεσα μέ τόν Παῦλο καί τή δράση του στήν Ἑλλάδα χωρίς νά προέρχονται ἀπό κάποια μεταγενέστερη παράδοση. (σ. 36) Ἐπίσης, ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ νά ἀναδείξει μέ τή συνδρομή τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας, τίς ἀρχαιότητες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες δέν παρατίθενται στίς ἐν λόγῳ ἐκδόσεις γιά τήν πορεία τοῦ Παύλου στήν Ἑλλάδα, ἀλλά συνδέονται μέ συγκεκριμένες περιοχές τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης τοῦ Παύλου. (σ. 36) Ο Μ. Γκουτζιούδης διατρέχει ὅλες τίς περιοχές καί πόλεις τῆς Ἑλλάδας τή Νεάπολη, τούς Φιλίππους, τήν Ἁμφίπολη, τήν Ἁπολλωνία, τή Θεσσαλονίκη, τή Βέροια, τήν Ἁθήνα, τήν Κόρινθο κ.ἄ. πού συνδέονται μέ τόν Παῦλο. Ἐπίσης, κατηγοριοποιεῖ μέ ἐπιστημονικό τρόπο τά διάφορα ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί τά ἄλλα κτίσματα πού συνδέονται μέ τόν ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνάς του εἶναι ἀποκαλυπτικά. Τά περισσότερα ἀπό τά εὑρήματα αὐτά εἶναι μεταγενέστερα τοῦ Παύλου, ἄλλα εἶναι δημιουργήματα τῆς παράδοσης πού ἀναπτύχθηκε γύρω ἀπό αὐτόν, ἐνῶ λιγοστά, τά περισσότερα ἀπό αὐτά ἐντοπίζονται στήν ἀρχαία Κόρινθο, μποροῦν νά συνδεθοῦν πιό στενά μέ τόν Παῦλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ τρόπου ἔρευνας τοῦ συγγραφέα ἀποτελεῖ ἡ ἐξέταση ὅλων ὅσων ἀναφέρονται στήν ἐπίσκεψη τοῦ Παύλου στήν Ἁθήνα. Τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα στήν πόλη ἀναδεικνύονται αὐστηροί κριτές ὅσων ἀναφέρονται στίς Πράξεις γιά τόν Παῦλο καί τή δράση του στήν Ἁθήνα. Ἐμεῖς προσθέτουμε ὅτι ἔρχονται νά ἐπιβεβαιώσουν τή θέση ὅτι ὁ συγγραφέας τῶν Πράξεων παρεμβαίνει στήν ἱστορία καί τή νοηματοδοτεῖ θεολογικά. Τέλος, σημειώνουμε ὅτι μιά ἐκτενέστερη ἀναφορά τοῦ συγγραφέα στή Νικόπολη καί τή σχέση της μέ τόν Παῦλο (Τιτ 3,12) θά ἔπειθε καί τόν τελευταῖο ἀπαιτητικό ἀναγνώστη γιά τή θεματική πληρότητα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου. Στο τρίτο ἄρθρο του μέ θέμα: «Ἡ συνδρομή τῆς τοπογραφίας καί τῆς ἀρχαιολογικῆς μαρτυρίας στήν κατανόηση τοῦ χώρου δράσης τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου» ὁ Μ. Γκουτζιούδης ἐπιχειρεῖ νά ἀναπαραστήσει στόν σύγχρονο ἀναγνώστη, εἰδικό καί μή, τήν εἰκόνα τῆς πόλης τῆς Κορίνθου τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στήν προσπάθειά του αὐτή ἐπιστρατεύει τά σχετικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα, τίς ἀναφορές στήν

3 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 177 Κόρινθο τῶν δύο ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τήν πλούσια σχετική βιβλιογραφία. Κάνει λόγο, μέ παράθεση πλούσιου ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ, γιά τούς χώρους καί τά μνημεῖα τῆς πόλης πού ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη, ὅπως οἱ ἐπιγραφές γιά κάποιον Ἔραστο (Ρωμ 16,23 Πρ 19,22 2 Τιμ 4,20), ἡ κρεαταγορά (macellum) τῆς πόλης (1 Κορ 10,25) καί ἡ ἑβραϊκή συναγωγή της (Πρ 18,6). Ἁπό τήν ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων αὐτῶν ἐξάγεται ἀπό τόν συγγραφέα τό συμπέρασμα ὅτι ὅλες οἱ σχετικές πληροφορίες πρέπει νά προσεγγίζονται κατά τρόπο ἐπιστημονικό, ὥστε νά ἀποφεύγονται ἄκριτες καί αὐθαίρετες ἁπλουστεύσεις γιά τή ζωή καί τίς ἀντιλήψεις τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας τῆς Κορίνθου. Ὁ παραπάνω τρόπος προσέγγισης τῶν εὑρημάτων ἀπό τόν Μ. Γκουτζιούδη φανερώνεται ἐναργέστερα στό δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου του, ὅπου διερευνῶνται οἱ ἀρχαιολογικοί χῶροι καί τά ἐπιμέρους ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς πόλης σέ σχέση μέ συγκεκριμένες ἀναφορές τοῦ Παύλου στίς δύο ἐπιστολές του πρός τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου. Μία μία οἱ ἀναφορές αὐτές συγκρίνονται ἀπό τόν συγγραφέα μέ τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί ἀξιολογοῦνται μέ τή βοήθεια τῆς πλούσιας γιά τό θέμα σχετικῆς ἔρευνας. Ἁπό τήν ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων αὐτῶν ἀναφέρω ἐνδεικτικά τήν ἐπιστημονική συζήτηση πού παραθέτει ὁ συγγραφέας καί πού ἀναφέρεται στούς λατρευτικούς χώρους σύναξης τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου τήν ἐποχή ἐκείνη. Ὁ συγγραφέας ἐξετάζει ἀρχικά μιά ρωμαϊκή ἔπαυλη τοῦ 1ου αἰ. μ.χ., ἡ ὁποία ἀνακαλύφθηκε στήν περιοχή Ἁναπλογά, καί διερευνᾶ κατά πόσο αὐτή θά μποροῦσε νά μᾶς βοηθήσει νά ἀναπαραστήσουμε τούς πιθανούς λατρευτικούς χώρους συγκέντρωσης τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Γιά τόν ἴδιο σκοπό, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει καί τίς κατοικίες πού ἀνακαλύφθηκαν στήν ὁδό τῆς Κορίνθου, πού βρίσκεται ἀνατολικά τοῦ θεάτρου καί οἱ ὁποῖες δέν ἀνῆκαν σέ εὔπορους κατοίκους τῆς πόλης, καί καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι τά παραπάνω κτίρια εἶναι σημαντικά, διότι μᾶς δίνουν μιά εἰκόνα τοῦ χώρου πού καταλάμβαναν οἱ οἰκίες τῆς πλειοψηφίας τῶν Κορινθίων καί ἕνα πιθανό ὑπόβαθρο γιά τίς κατ οἶκον συγκεντρώσεις τῆς χριστιανικῆς κοινότητας σάν αὐτή πού συναθροιζόταν στό σπίτι ἤ στό χῶρο ἐργασίας τοῦ Ἁκύλα καί τῆς Πρίσκιλλας. (1 Κορ 16,19) (σ. 84) Ὁ συγγραφέας ὁλοκληρώνει τό ἄρθρο του τονίζοντας τή μεγάλη σημασία τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων στήν Κόρινθο γιά τήν ἐπιστημονική «ἀναπαράσταση», ὅσο αὐτό εἶναι ἐφικτό, τῆς ζωῆς καί τῶν ἀντιλήψεων τῶν πρώτων χριστιανῶν τῆς Κορίνθου. Στό τέταρτο ἄρθρο του μέ θέμα: «Ἡ οἰκογενειακή ζωή καί οἱ ἀρχαιότητες τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου» ὁ συγγραφέας μετατοπίζει τό ἐνδιαφέρον του ἀπό τή «μακρο-αρχαιολογική» στή «μικρο-αρχαιολογική» ἔρευνα, ἀκριβέστερα, ὅπως ὁ ἴδιος ἐπισημαίνει: στήν παρούσα μελέτη θά ἐπιχειρήσουμε, μέ τή συνδρομή τῶν ἀρχαιοτήτων πού προέρχονται χρονικά ἀπό τίς περιοχές πού ἔδρασε ὁ Παῦλος καί οἱ ἐκκλησίες του, νά διαβάσουμε ἐκ νέου τίς ἀναφορές στήν οἰκογενειακή ζωή τῶν χριστιανῶν. (σ. 89) Ο Μ. Γκουτζιούδης στηρίζεται στά

4 178 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς Πομπηίας, τοῦ Herculaneum, τῆς Κορίνθου καί τῆς Ἐφέσου καί ἐπιχειρεῖ ἀρχικά νά περιγράψει τήν ἀρχιτεκτονική μιᾶς ἀστικῆς κατοικίας τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, τούς ἐνοίκους της καί τά δρώμενα σέ αὐτή. Σημειώνει ὅτι οἱ οἰκίες αὐτές ἦταν τίς περισσότερες φορές πολυώροφες καί ἐνταγμένες στόν ἱστό τῆς πόλης. Ἐπίσης, ἀναφέρει ὅτι στούς χώρους αὐτούς κατοικοῦσε μιά τυπική ρωμαϊκή οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς Ρωμαίους γονεῖς, τά τέκνα τους καί τούς δούλους. Τέλος, ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ οἰκίες αὐτές ἦταν ταυτόχρονα χῶροι ἀνάπτυξης τῆς ἰδιωτικῆς, τῆς κοινωνικῆς καί τῆς ἐπαγγελματικῆς ζωῆς κάθε ρωμαϊκῆς οἰκογένειας. Ὁ συγγραφέας στή συνέχεια ἀναζητᾶ ἀναφορές στίς παύλειες ἐπιστολές πού θά μποροῦσαν νά προσεγγιστοῦν ἐπιτυχέστερα μέ τή βοήθεια τῶν παραπάνω ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων καί νά συμβάλλουν στήν ἀναπαράσταση τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν πρώτων χριστιανῶν. Σημειώνει ἀπό τήν ἀρχή ὅτι τό ἐγχείρημα εἶναι δύσκολο, γιατί «οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀρχαιολογικά εἶναι ἀόρατοι, καθώς δέν διακρίνονται ἀπό τούς ἐθνικούς γείτονές τους» (σ. 90). Ταυτόχρονα ὅμως ὑπογραμμίζει ὅτι εἶναι δυνατόν μιά τέτοια ἔρευνα νά φωτίσει ἐκ νέου ἀναφορές γιά τή θρησκευτική ζωή τῶν πρώτων χριστιανῶν. Παραθέτω δύο παραδείγματα ἀπό τό ἄρθρο. Τό πρῶτο σχετίζεται μέ τό Γαλ 3,27, ὅπου ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Ὁ συγγραφέας τονίζει ὅτι «στό ὑπόβαθρο τοῦ στίχου συχνά θεωρεῖται ὅτι ὑπάρχει σέ σύνδεση μέ τά 4,1-2 ἡ ρωμαϊκή τελετή τῆς toga virilis, μέ τήν ὁποία ἕνα νεαρό ἀγόρι ἐνηλικιωνόταν» (σ. 97). Τό δεύτερο παράδειγμα σχετίζεται μέ τή θέση τῆς γυναίκας στίς πρῶτες χριστιανικές κοινότητες. Ὁ συγγραφέας ἀναφέρει ὅτι στή ρωμαϊκή Κόρινθο τοῦ 1ου αἰ. μ.χ. ζοῦσε κάποια Ἰουνία Θεοδώρα ἀπό τή Λυκία, πρός τιμήν τῆς ὁποίας ἀφιερώθηκαν ἐπιγραφές γιά τή βοήθεια πού προσέφερε σέ συμπατριῶτες της. Ἐπίσης, ἐπισημαίνει ὅτι «ἐξαιτίας τῆς χρήσης τοῦ ὅρου προστασία μποροῦμε νά συγκρίνουμε τό ρόλο της μέ ἐκεῖνο τῆς Φοίβης (Ρωμ 16,1-2), ἡ ὁποία ὑπῆρξε προστάτις πολλῶν χριστιανῶν καί τοῦ Παύλου» (σ. 102). Ο Μ. Γκουτζιούδης ὁλοκληρώνει τό ἄρθρο του μέ ἕνα προσεκτικά διατυπωμένο συμπέρασμα, στό ὁποῖο ἀναφέρει: ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ρωμαϊκῶν οἰκογενειῶν καί ὁ χῶρος δράσης τους ἐντός τῶν οἰκιῶν τους ἀποτελεῖ τό καταλληλότερο ὑπόβαθρο γιά τή μελέτη τῆς ἱεραποστολικῆς δράσης τοῦ Παύλου καί τῶν συνεργατῶν του. Ἔχοντας σήμερα στή διάθεσή μας τίς νέες τεχνολογικές δυνατότητες, εἶναι ἐφικτό νά σχηματίσουμε μιά εἰκόνα, ἔστω καί ἀποσπασματική, γιά τή ζωή τῶν κατ οἶκον ἐκκλησιῶν στίς παύλειες κοινότητες. (σ. 105) Στό πέμπτο ἄρθρο του μέ τίτλο: «Τό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο καί οἱ σχετικές ἀρχαιολογικές ἀνακαλύψεις» ὁ Μ. Γκουτζιούδης μᾶς μεταφέρει νοερά στό Ἰσραήλ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, ὅπου καί διερευνᾶ τά διάφορα ἀρχαιολογικά εὑρήματα σέ σχέση μέ τό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Ἡ ἔρευνά του καλύπτει πάνω ἀπό εἴκοσι σχετικά μέ τό τέταρτο εὐαγγέλιο ἀρχαιολογικά εὑρήματα, ὅπως ἡ ἐπιγραφή τοῦ Θεοδότου, ἡ κολυμβήθρα τῆς Βηθεσδᾶ, τό λιθόστρωτο, ἡ ἐπιγραφή τοῦ Πιλάτου, ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ,

5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 179 τό ὀστεοφυλάκιο τοῦ Ἰακώβου ἀπό τόν τάφο τοῦ Talpiot, τό εὕρημα ἑνός ἐσταυρωμένου ἄνδρα καί τό σάβανο σέ ἕναν τάφο στήν Ἱερουσαλήμ. Ὁ συγγραφέας προσεγγίζει μέ ἐπιστημονική ὑπευθυνότητα τά ἐν λόγῳ εὑρήματα καί συζητᾶ, στό πλαίσιο βέβαια ἑνός περιορισμένου σέ ἔκταση ἄρθρου, τή σχέση τῶν εὑρημάτων αὐτῶν μέ ὅσα ἀναφέρονται στό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Ἁπό τή σύγκριση αὐτή, ὁ συγγραφέας ἐξάγει δύο συμπεράσματα, ἕνα ἀρνητικό καί ἕνα θετικό. Τό ἀρνητικό εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς μεγάλης δυσκολίας, ἀκόμη καί τῆς ἀδυναμίας, νά ταυτοποιηθοῦν πολλά ἀπό τά παραπάνω ἀρχαιολογικά εὑρήματα μέ ὅσα ἀναφέρονται στό εὐαγγέλιο. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρω τήν ἐξέταση τοῦ τάφου τοῦ Talpiot καί τῶν ὀστεοφυλακίων πού βρέθηκαν σέ αὐτό καί κατά καιρούς ἀποδόθηκαν στόν Ἰησοῦ, στή Μαρία τή Μαγδαληνή καί σέ ἄλλα πρόσωπα. Ὁ συγγραφέας καταλήγει ὅτι μέχρι σήμερα ἡ καλύτερη ἀπόδειξη περί αὐθεντικότητας τοῦ τάφου τοῦ Ἰησοῦ πού βρίσκεται ἐντός τοῦ Πανάγιου Τάφου, εἶναι τό γεγονός ὅτι τό σημεῖο παρέμενε γνωστό μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ὡς τό μόνο μέρος, ὅπου ὁ Ἰησοῦς εἶχε ἐνταφιαστεῖ. (σ. 120) Τό θετικό συμπέρασμα τῆς ἔρευνας τοῦ συντάκτη τοῦ ἄρθρου σχετίζεται μέ τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικότητας τῶν πληροφοριῶν πού μᾶς παρέχει τό Κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Ἐπισημαίνεται ὅτι μέ τή βοήθεια τῆς ἀρχαιολογίας κλονίζεται ἡ ἐπικρατούσα θέση ὅτι στό τέταρτο εὐαγγέλιο εἶναι σπάνιο νά βρεθοῦν πληροφορίες πού νά ἀνταποκρίνονται στήν ἱστορική ἀλήθεια. Ἁντίθετα, ὅπως ὑπογραμμίζεται μεταξύ τῶν ἄλλων, «οἱ πληροφορίες τοῦ τετάρτου Εὐαγγελίου ἀποδείχτηκαν ἀκριβεῖς γιά τήν Κανά, τήν Καπερναούμ, τή Βηθσαϊδά, τή Συχάρ, τήν Τιβεριάδα, τή Βηθανία, κοντά στήν Ἱερουσαλήμ, καί τήν Ἐφραίμ» (σ. 124). Ἔτσι, κατά τόν συγγραφέα, γιά μία ἀκόμη φορά καταδεικνύεται ἡ συμβολή τῆς ἀρχαιολογίας στή διερεύνηση ὅσων ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη καί ἰδιαίτερα στήν ἔρευνα τοῦ Κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου. Τό ἕκτο ἄρθρο τοῦ συγγραφέα τιτλοφορεῖται: «Ἡ παρουσία καί ὁ συμβολισμός τοῦ νεροῦ στήν Καινή Διαθήκη. Κοινοί τόποι μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία». Σέ αὐτό διερευνᾶ τό νερό, πού, ὅπως ἀναφέρει, «δέν ἀποτελεῖ μόνον βασικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης ἀλλά καί ἀπαραίτητο συστατικό τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς» (σ. 127). Ο Μ. Γκουτζίουδης, ἐξαιτίας τῆς περιορισμένης ἔκτασης ἑνός ἄρθρου, περιορίζει τήν ἔρευνά του μόνο στή λέξη «ὕδωρ» καί ὄχι σέ ἄλλα συναφῆ λεξήματα. Ἁρχικά, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται κυριολεκτικά στήν Καινή Διαθήκη, στήν ἰουδαϊκή καί τήν ἑλληνορωμαϊκή παράδοση, ὅπως σέ ἀναφορές πού σχετίζονται μέ τήν καθημερινή ζωή, π.χ. μέ τήν πόση καί τό πλύσιμο τῶν σωματικῶν μελῶν. Ἐπίσης, ἐπισημαίνει ὅτι ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται πολύ συχνά μεταφορικά καί συμβολικά στίς παραπάνω παραδόσεις. Ἡ μεταφορική καί συμβολική χρήση τοῦ νεροῦ ἀποτελεῖ στή συνέχεια τό ἀντικείμενο τῆς ἔρευνας τοῦ συντάκτη τοῦ ἄρθρου. Αὐτός ἀναλύει κατά τρόπο συνοπτικό ἀλλά καί ἐπιστημονικό τίς περιπτώσεις στίς ὁποῖες τό νερό παρουσιάζεται ἄλλοτε ὡς ζωογόνος δύναμη καί ἄλλοτε ὡς μιά ἐχθρική καί καταστρεπτική δύναμη. Ἐπίσης, κάνει λόγο γιά τή σύγκρουση τοῦ Θεοῦ μέ τό νερό

6 180 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ καί τήν ἀνάδειξη τῆς ὑπεροχῆς τοῦ Θεοῦ στό νερό, καθώς καί γιά τή σύνδεση τοῦ νεροῦ μέ τίς θεοφανίες. Ταυτόχρονα, ἐρευνᾶ τήν ἀντίληψη γιά τή θεραπευτική καί καθαρτήρια ἰδιότητα τοῦ νεροῦ. Τέλος, ἀναλύει τήν τάση τῆς τότε ἐποχῆς νά συνδέεται τό νερό μέ τήν ἀθανασία, μέ τή μετά θάνατον ζωή καί τά ἔσχατα. Ἡ παραπάνω ἔρευνα τοῦ συγγραφέα εἶναι συγκριτική καί χρησιμοποιοῦνται ὡς πηγές τόσο κείμενα ὅσο καί ἀρχαιολογικά εὑρήματα. Ὡς περισσότερο σημαντικές καί πρωτότυπες θεωρῶ τίς ἀρχαιολογικές παραθέσεις τοῦ Μ. Γκουτζιούδη, γιατί μέ αὐτές ἀναδεικνύεται κατά τρόπο ἐντυπωσιακό, καί ἴσως γιά πρώτη φορά στόν ἑλλαδικό χῶρο, ἡ σχέση τῶν ἀναφορῶν γιά τό νερό στήν Καινή Διαθήκη μέ τίς ἀντίστοιχες ἀναφορές στόν ἑλληνορωμαϊκό καί ἰουδαϊκό κόσμο. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρω τή σύγκριση πού ἐπιχειρεῖ μεταξύ τῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων στό Ἁκρωτήριο τῆς Θήρας, ὅπου ἀπεικονίζονται νέοι νά μεταφέρουν δοχεῖα μέ νερό, πιθανόν γιά νά τό χρησιμοποιήσουν γιά τελετουργικούς καθαρμούς, καί παρόμοιων πρακτικῶν πού ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη καί ἐντοπίστηκαν σέ ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ στό Ἰσραήλ. Ὁ συγγραφέας μετά τήν ἀνάλυσή του συμπεραίνει ὅτι ἡ παρουσία τοῦ νεροῦ καί ὁ συμβολισμός του στήν Καινή Διαθήκη «ἀκολουθεῖ γενικά τήν Π.Δ. ἀλλά δανείζεται καί παραστάσεις ἀπό τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό [θά πρόσθετα καί ρωμαϊκό] κόσμο». Ἐπισημαίνει ταυτόχρονα τή θετική καί ἀρνητική περιγραφή τοῦ νεροῦ στά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἐπίσης, ὑπογραμμίζει τήν ποικιλία τῶν συμβολισμῶν πού ἀποδίδονται στό νερό ἀπό τόν συγγραφέα τοῦ Κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου. Ἁκόμη, ὑπογραμμίζει τόν ξεχωριστό συμβολισμό τοῦ νεροῦ κατά τό βάπτισμα τόν ὁποῖο ἀποδίδει ὁ Παῦλος, ἀκριβέστερα ἡ πρωτοχριστιανική παράδοση πού υἱοθετεῖ ὁ Παῦλος. Τέλος, ἐπισημαίνει εὔστοχα τό ρόλο τοῦ νεροῦ (κατακλυσμός) στή 2 Πε καί τή σύνδεση τῆς καταστροφικῆς δράσης του μέ τήν καταστροφική δράση ἑνός ἄλλου στοιχείου, τῆς φωτιᾶς, μέσῳ τοῦ ὁποίου κατά τά ἔσχατα θά καταστραφεῖ ὁ κόσμος, γιά νά ἐμφανιστοῦν στή συνέχεια οἱ καινοί οὐρανοί καί ἡ καινή γῆ. Στό ἕβδομο καί τελευταῖο ἄρθρο, πού φέρει τόν τίτλο: «Λατρευτική δραστηριότητα τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων ἀπό τήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθήκης μέχρι τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων», ὁ Μ. Γκουτζιούδης καλεῖται νά συνδέσει τή λατρευτική πρακτική τῆς πρώτης Ἐκκλησίας μέ σχετικά ἀρχαιολογικά εὑρήματα. Τό ἐγχείρημα αὐτό τοῦ συγγραφέα εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο, ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης σχετικῶν ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων. Ἕνα ἁπλό φυλλομέτρημα τοῦ ἄρθρου φανερώνει ὅτι τά σχετικά μέ τό θέμα τῆς χριστιανικῆς λατρείας εὑρήματα προέρχονται ἀπό τόν 3ο αἰ. μ.χ. κ.ἑ. Αὐτό ἀναγκάζει τόν συγγραφέα νά ἀναζητήσει στηρίγματα σέ ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί κείμενα ἀπό τή χριστιανική καί θύραθεν γραμματεία τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ἔτσι, ὁ Μ. Γκουτζιούδης δέν ἀποφεύγει τή συναγωγή συμπερασμάτων πού δέν στηρίζονται σέ μαρτυρίες ἀρχαιολογικῶν πηγῶν ἀλλά σέ θεολογικές ἑρμηνεῖες κειμένων. Κλασικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ παράθεση τῆς θέσης γιά τήν εὐχαριστία, ὅτι «ὅλα τά στοιχεῖα

7 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 181 πού διαπλέκονται ἀπό πολύ νωρίς στήν εὐχαριστία [...] παίρνουν νόημα καί σημασία ἀπό τό κυρίαρχο, τό ἕνα καί μοναδικό: τό ἐσχατολογικό» (σ. 171). Ο Μ. Γκουτζιούδης κατορθώνει τελικά νά «δαμάσει» τό δύσκολο αὐτό θέμα καί νά παρουσιάσει μιά ἀνάγλυφη εἰκόνα γιά τή λατρευτική δραστηριότητα τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ἔτσι, ἀναδεικνύει, μεταξύ ἄλλων, τόν χριστοκεντρισμό τῆς νέας λατρείας, τήν ἔντονη ἐπίδραση σέ αὐτή τῆς ἰουδαϊκῆς λατρείας καί τήν ἀρνητική ἐντύπωση πού προκαλοῦσε στόν ἐθνικό κόσμο ἡ «λατρεία ὄχι ἑνός ἀρχαίου ἥρωα ἤ μιᾶς ξεχωριστῆς προσωπικότητας, ἀλλά ἑνός προσφάτως ἐσταυρωμένου [...] [δηλαδή] ἡ λατρεία τοῦ Ἰησοῦ» (σ. 148). Στή συνέχεια, ὁ συγγραφέας ἀναφέρεται στό πρόβλημα τῶν πηγῶν κατά τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες καί ἐξετάζει μία μία ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῶν πρώτων χριστιανῶν στούς διάφορους ἰδιωτικούς οἴκους, ὅπως τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, ἡ ἀνάγνωση ἀποσπασμάτων ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀλλά καί εὐαγγελικῶν καί ἀποστολικῶν κειμένων, ἡ προσευχή, ἡ ὑμνολογία, οἱ δημόσιες δηλώσεις ὁμολογιῶν πίστης, ἡ προφητεία. Ὁ Μ. Γκουτζιούδης ἀναφέρεται ἐπίσης διεξοδικά στήν ἱεροσύνη, τό βάπτισμα, τήν εὐχαριστία, τή μετάνοια καί τήν ἐξέλιξη τῆς δημόσιας λατρείας, καθώς καί στίς ἱερές ἡμέρες καί γιορτές τῶν χριστιανῶν. Ὁ συγγραφέας ὁλοκληρώνει τή συνοπτική ἀλλά περιεκτική ἐργασία του μέ τά συμπεράσματα, τονίζοντας ὅτι στούς πρώτους αἰῶνες ἐπικρατοῦσε στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας «ἔντονη πολυμορφία. [...] Ἡ ἑνιαία μορφή πού ἐπικράτησε ἀργότερα δέν εἶναι παρά ἡ υἱοθέτηση καί διαμόρφωση διαφόρων λατρευτικῶν πρακτικῶν πού ἐφαρμόζονταν νωρίτερα» (σ. 178). Ἐπίσης, συμπεραίνει ὅτι «ἡ παράδοση νά διαβάζονται βιβλικά ἀποσπάσματα σέ καθορισμένες χρονικές περιόδους ὁδήγησε στήν καθιέρωση ὁρισμένων ἑορτῶν σέ ἐτήσιο κύκλο» (σ. 178). Συμπερασματικά, τό βιβλίο αὐτό, πού ἀποτελεῖ συλλογή ἄρθρων του, ἔχει συγκεκριμένα ἀξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά. Ἁναφέρεται πρῶτα ἀπό ὅλα σέ μιά θεματική, πού εἶναι ἡ σχέση τῆς Καινῆς Διαθήκης μέ τήν ἀρχαιολογία. Ἁκόμη, τά ἐπιμέρους θέματα ἀναπτύσσονται μέ τή βοήθεια τοῦ πλούσιου ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ κατά τρόπο κατανοητό στόν μέσο ἀναγνώστη, ταυτόχρονα ὅμως ἐπιστημονικό καί πολλές φορές πρωτότυπο. Τέλος, ἡ πλούσια καί ἐνημερωμένη βιβλιογραφία πού παραθέτει ὁ συγγραφέας ἀποτελεῖ πηγή γιά περαιτέρω ἔρευνα κάθε ἐνδιαφερόμενου. Γιά ὅλα τά παραπάνω θεωρῶ ὅτι τό ἐν λόγῳ ἔργο τοῦ Μ. Γκουτζιούδη συμβάλλει στήν ἐμβάθυνση τῆς καινοδιαθηκικῆς ἐπιστήμης καί τό συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ... 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΒΛΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ Εισαγωγικά... 27 1. Αρχαιολογία του βιβλικού Ισραήλ... 29

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων

Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Θεολογική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Καινοδιαθηκικό πλαίσιο ασκήσεως του Ποιμαντικού Έργου της Εκκλησίας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

www.romvos.edu.gr Β1) Α Σ Β Λ Γ Λ Δ Λ Ε Σ

www.romvos.edu.gr Β1) Α Σ Β Λ Γ Λ Δ Λ Ε Σ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στους λόγους ανάδειξης των αρχαιοελληνικών πολιτισμικών χώρων σε στοιχεία ιστορικής κληρονομιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 184 Ημερομηνία: 28/9/2015 Ε.Κ.Π.Α. /ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές: Πράξεις Αποστόλων. Πρωτοπαύλειες επιστολές. Ρωμαϊκές αρχαιότητες της εποχής του αποστόλου Παύλου και των περιοχών που έδρασε

Πηγές: Πράξεις Αποστόλων. Πρωτοπαύλειες επιστολές. Ρωμαϊκές αρχαιότητες της εποχής του αποστόλου Παύλου και των περιοχών που έδρασε Πηγές: Πράξεις Αποστόλων Πρωτοπαύλειες επιστολές Ρωμαϊκές αρχαιότητες της εποχής του αποστόλου Παύλου και των περιοχών που έδρασε Η στιγμή αυτή σημειώνεται στην ιστορία της Εκκλησίας ως η έλευση του ευαγγελικού

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) Περιγραφή Μαθήματος 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. 2. Λογισμικό Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες.

Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας ΑΦΟΡΜΗΣΗ Εκτός από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που γνωρίσαμε στην προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μία ακόμα μεγάλη ομάδα Χριστιανών: οι Προτεστάντες. Θα μάθουμε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που ονομάζεται ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωικοί ιεροί χώροι

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Μινωικοί ιεροί χώροι ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Μινωικοί ιεροί χώροι Ενδεχομένως από τη Νεολιθική, αλλά με βεβαιότητα από την Προανακτορική εποχή φαίνεται ότι οι μινωίτες ασκούσαν τις λατρευτικές τους πρακτικές στα σπήλαια.

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164,, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

φοβοῦνται ἀλλά μόνο νά πιστεύουν καί, ἐφ ὅσον πιστεύουν, ὅ,τι ζητήσουν ἀπό τόν Πατέρα θά γίνει κατορθωτό 13.

φοβοῦνται ἀλλά μόνο νά πιστεύουν καί, ἐφ ὅσον πιστεύουν, ὅ,τι ζητήσουν ἀπό τόν Πατέρα θά γίνει κατορθωτό 13. Γ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ Εἶναι τεράστια ἡ βαρύτητα καί ἡ σημασία πού ὁ Παῦλος δίνει στίς ἔννοιες τοῦ Νόμου καί τῆς Πίστεως, ἔννοιες μέ τίς ὁποῖες ἀσχολεῖται ἰδιαίτερα τόσο στήν πρός Ἑβραίους ὅσο καί στήν πρός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Μ Α Ρ Ι Ζ Α Ν Τ Ε Κ Α Τ Ρ Ο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Bυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών εκπαιδευτικό υλικό Διάβασες το βιβλίο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου; Πήγες στο Βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

«Βασίλειο, Διαθήκες και Κανόνας της ΠΔ»: Μια εισαγωγή της Παλαιάς Διαθήκης

«Βασίλειο, Διαθήκες και Κανόνας της ΠΔ»: Μια εισαγωγή της Παλαιάς Διαθήκης Διάλεξη 4 η : Ο Κανόνας της ΠΔ Περιεχόμενα «Βασίλειο, Διαθήκες και Κανόνας της ΠΔ»: Μια εισαγωγή της Παλαιάς Διαθήκης Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 4: Τρόποι συγγραφής της Περίληψης μιας επιστημονικής εργασίας. Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Τάξη Α Γυμνασίου. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Τάξη Α Γυμνασίου. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:... Επιμέλεια: Σοφία Τουμασή Μέρος Α : Να απαντήσεις υποχρεωτικά και στις τρεις (3) ερωτήσεις. 1.α) Να γράψεις

Διαβάστε περισσότερα