ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρ.:912 Αθήνα, 14/05/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρ.:912 Αθήνα, 14/05/2015"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1836 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρ.:912 Αθήνα, 14/05/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Σήµερα στην Αθήνα την 14/05/2015 συνήλθαν στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (οδός Πατησίων 42) οι συµβαλλόµενοι: A. Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών µε Α.Φ.Μ , που εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, οδό Πατησίων 42, και εκπροσωπείται νοµίµως από την Αναπλ.Καθ. Σοφία Ντενίση, Αναπληρώτρια Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, δυνάµει της υπ αρ. Κοιν. Υπ. Απ. 679/ , η οποία κυρώθηκε αναδροµικά µε το άρθρο 36 του Ν.3794/2009 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 και την από 01/04/2015 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύµατος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, καλούµενου εφεξής «Εργοδότης», B. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», µε MIS , καθ. Γεώργιος Χαρβαλιάς Γ. Ο ANGELO DARIO di VIETRI του Luigi Di Vietri, µονωδός, µε Α.Φ.Μ.: P.IVA Italiana και µε Α..Τ./Αριθµός ιαβατηρίου AA , που εδρεύει στην Ιταλία Via Vincenzo Pepe 83/ Acquaviva delle Fonti (Ba), καλούµενoς εφεξής «Ανάδοχος», Συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 1. Έχοντας υπόψην α) την από 20/02/2014 µε αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ79/845 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», µε MIS , στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεµατικής Προτεραιότητας 60 Συνδροµή στην Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΥTOΠ 12 το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2 β) την από 06/03/2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την υλοποίηση της Πράξης µε ίδια µέσα γ) την από 13/5/2015 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση της παρούσας σύµβασης ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 και ειδικότερα στην υλοποίηση του Παραδοτέου 1, την λυρική ερµηνεία του ρόλου του «οµίνικου Θεοτοκόπουλου El Greco» προκειµένου να παρουσιαστούν δυο παραστάσεις, στην εκτέλεση της όπερας «ΕΛ Γκρέκο». Η εν λόγω όπερα συνετέθει από τον κ. Γεώργιο Χατζηνάσιο (εφεξής: Μουσικοσυνθέτης) και θα παρουσιαστεί από την ΑΣΚΤ στο ηµοτικό Θέατρο Πειραιά. O Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµετάσχει στις συλλογικές προετοιµασίες της παράστασης (πρόβες) της όπερας «ΕΛ Γκρέκο» του κ. Γεώργιου Χατζηνάσιου, στους χώρους και στις ώρες που θα του υποδείξει ο σκηνοθέτης της Όπερας κ. Βασίλης Αναστασίου, και ενίοτε ο Μουσικοσυνθέτης της όπερας, ώστε να είναι καθόλα προετοιµασµένος για την ερµηνεία του ρόλου του. Για το λόγο αυτό, αφενός, του παραδίδεται από τον Μουσικοσυνθέτη στον Ανάδοχο το µέρος της παρτιτούρας της όπερας που αντιστοιχεί στην ερµηνεία του ρόλο του ώστε να κάνει τη σχετική προετοιµασία και εντέλει να συµµετάσχει στην εκτέλεση των παραστάσεων στις ηµεροµηνίες που θα οριστούν από τον Εργοδότη, αφετέρου, ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι δεν µπορεί να συµµετάσχει, και για κανένα λόγο, σε οποιαδήποτε άλλη παραγωγή κατά το συµφωνηθέν χρονικό διάστηµα απασχόλησης. Συµφωνείται ότι σε περίπτωση που οι προαναφερόµενες ηµεροµηνίες τροποποιηθούν, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν διαδοχικές παραστάσεις (δηλαδή χωρίς ανάπαυση µιας ηµέρας του καστ), ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τον παραπάνω ρόλο σε οποιαδήποτε παράσταση του ζητήται από τον Εργοδότη. Το παραδοτέο του Αναδόχου συνιστά µέρος του Παραδοτέου 1 και αφορά στη λυρική ερµηνεία του ρόλου του «οµίνικου Θεοτοκόπουλου El Greco» Η υλοποίηση του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ και τον ισχύοντα οδηγό χρηµατοδότησης µε βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2 εδ. Α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α 152/ ). 2. Η διάρκεια της σύµβασης: από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την πραγµατοποίηση των δύο παραστάσεων στις 19/05/2015 και 20/05/ Η εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο θα γίνει χωρίς δεσµεύσεις τήρησης συγκεκριµένου ωραρίου. Η παρούσα σύµβαση είναι σύµβαση έργου και δεν δηµιουργεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου, ο οποίος δεν καθίσταται υπάλληλός του αλλά παραµένει σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης ελεύθερος επαγγελµατίας. 4. Η συνολική µεικτή αµοιβή για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συµφωνείται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ) πλέον ΦΠΑ ή πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) πλέον ΦΠΑ για την πρώτη παράσταση και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) πλέον ΦΠΑ για την δεύτερη παράσταση. Στη συµφωνηθείσα αµοιβή περιλαµβάνεται και κάθε νόµιµη επιβάρυνση εκ της παρούσας σύµβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού ηµοσίου καθώς και όλοι οι φόροι, εισφορές, κλπ. οι οποίοι βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης δεν έχει καµία άλλη οικονοµική υποχρέωση έναντι του Αναδόχου πέραν της καταβολής της ανωτέρω αµοιβής. Πριν την οποιαδήποτε καταβολή πληρωµής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει και να προσκοµίσει όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που θα του

3 ζητηθούν από τον Ανάδοχο. Ειδικότερα, ως µόνιµος κάτοικος του εξωτερικού ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον Εργοδότη: α) πιστοποιητικό µόνιµης φορολογικής εγκατάστασης εκδοθέν από τον αρµόδιο φορέα της χώρας του, και β) πιστοποιητικό (Α1) εκδοθέν από τον αρµόδιο φορέα της χώρας του, µε το οποία θα πρέπει να αποδείξει ότι καλύπτει τις εισφορές τις κοινωνικής ασφάλισης του για όσο χρονικό διάστηµα είναι στην Ελλάδα γ) δήλωση αποφυγής διπλής φορολόγησης. Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα εφαρµοστεί ο νόµος της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις νόµιµες κρατήσεις. Για την είσπραξη του τιµήµατός του για την παραπάνω προµήθεια, ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα υποβάλει φορολογική ενηµερότητα. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνοµολογούν και δέχονται ότι η συνολική αυτή αµοιβή θα παραµείνει σταθερή και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε µελλοντική αναπροσαρµογή, αναθεώρηση και γενικά µεταβολή αυτής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόµη και για έκτακτους λόγους που δεν µπορεί να προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισµού που έκανε και µε βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύµβαση. Αποκλείεται επίσης οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή της παραπάνω αµοιβής ακόµη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρµογή της συνολικής αµοιβής εξ αιτίας µεταβολών στους µισθούς, τα ασφάλιστρα και τους φόρους. 5. Η πληρωµή θα ακολουθήσει τη χρηµατορροή από τον Φορέα Χρηµατοδότησης και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταµειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραµµα. Ειδικότερα, θα καταβληθεί το 100% της αµοιβής µε την ολοκλήρωση των παραστάσεων και την παραλαβή του έργου ύστερα από τη διαπίστωση από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του έργου της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση µε την έκδοση του σχετικού Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής του έργου. Στη συνέχεια, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος της Πράξης προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και εντολής πληρωµής προς τη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας. Ειδικότερα, η πληρωµή θα γίνει ως ακολούθως: - Μέρος της συνολικής αµοιβής που αντιστοιχεί στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) θα καταβληθεί µετά από πέντε (5) ηµέρες µετά την άφιξή του στην Αθήνα και τη συµµετοχή του στις πρόβες, σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 4 της παρούσας. - Ποσό που αντιστοιχεί στο ανεφόφλητο της συνολικής αµοιβής του θα καταβληθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση της δεύτερης παράστασης, σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 4 της παρούσας.. Η πληρωµή των ανωτέρω ποσών θα γίνει µέσω τραπεζικής συναλλαγής σε τραπεζικό λογαριασµό του Αναδόχου: 6. Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται µε την ολοκλήρωση του έργου από και µε την έκδοση σχετικού Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων. Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγµατικά ελαττώµατα κατά την παροχή των υπηρεσιών του. Ο

4 Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Κάθε σχετική παράλειψη ή αδυναµία στην παροχή των οριζόµενων στην παρούσα υπηρεσιών οφείλει, αφού επισηµανθεί γραπτώς από τον Εργοδότη ή/και την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του έργου, να αποτελέσει αντικείµενο διορθωτικών παρεµβάσεων από την πλευρά του Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων, ο Εργοδότης επιφυλάσσεται στην άσκηση παντός νοµίµου δικαιώµατός του για καταγγελία της παρούσας Σύµβασης ή/και αξίωσης αποζηµίωσης για θετική ή αποθετική ζηµία, σύµφωνα µε τα όσα σχετικά ορίζονται από το νόµο. 7. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΑΣΚΤ, άλλως το τελευταίο δικαιούται χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για παραβίαση των όρων της Σύµβασης. 8. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ο Ανάδοχος να εκτελέσει τον προαναφερθέν ρόλο σε οποιαδήποτε άλλη προγραµµατισµένη παράσταση στην οποία θα λάβει µέρος, εκτός από της αµοιβής που αναφέρεται στο άρθρο 4 θα λάβει επιπλέον ως αµοιβή το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ) πλέον ΦΠΑ ανά παράσταση. Στη συµφωνηθείσα αµοιβή θα περιλαµβάνεται και κάθε νόµιµη επιβάρυνση εκ της παρούσας σύµβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού ηµοσίου καθώς και όλοι οι φόροι, εισφορές, κλπ. οι οποίοι βαρύνουν τον Ανάδοχο. 9. Υποχρεώσεις Αναδόχου: α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµετέχει στις δοκιµές (πρόβες) σύµφωνα µε το πρόγραµµα που του κοινοποιείται από την ΑΣΚΤ, και να συµµετέχει στις µουσικές προετοιµασίες της ορχήστρας β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ξέρει το ρόλο που του έχει ανατεθεί από την πρώτη ηµέρα των δοκιµών. γ) Στη διάρκεια των µουσικών δοκιµών και όταν απαιτείται, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ερµηνεύσει το ρόλο σε πλήρη φωνητική. δ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµετέχει στις δοκιµές των κουτουµιών όταν του ζητηθεί. ε) Εάν ο Ανάδοχος αρρωστήσει, είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει γραπτώς τον Εργοδότη εντός 24 ωρών το αργότερο πριν οποιαδήποτε δοκιµή (πρόβα) ή παράσταση. Επιπλεόν, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στον Εργοδότη έγγραφη βεβαίωση ασθενείας από δηµόσιο νοσοκοµείο. στ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµετέχει όταν του ζητείται από τον Εργοδότη στις δράσεις δηµοσιότητας της όπερας (όπως έντυπα δηµοσιεύµατα ή ηχογράφηση, καθώς και τηλεοπτική ή ραδιοφωνική παραγωγή, κοκ.) που οργανώνονται από τον Εργοδότη. Ειδικότερα, ο Εργοδότης δικαιούται να χρησιµοποιήσει το όνοµα του Αναδόχου, την φωτογραφία του και το βιογραφικό του σηµείωµα για την προβολή και διαφήµιση του έργου. Η θέση στην οποία το όνοµα του Αναδόχου θα παρουσιάζεται καθώς και οι σχετικές διαστάσεις που θα φέρει το όνοµά του θα αποφασιζεται µόνο από τον Εργοδότη. Με την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στον Εργοδότη δυο ψηφιακές φωτογραφίες κατάλληλες για δηµοσίευση µαζί µε το το βιογραφικό του σηµείωµα. ζ) Ο Ανάδοχος παραχωρεί αποκλειστικής άδεια χρήσης και εκµετάλλευσης του Έργου στον Εργοδότη για όσο διάστηµα διαρκεί η πνευµατική ιδιοκτησία του επί του έργου. η) Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος χορηγεί την έγκριση του για την χρήση του ψηφιακού βίντεο προκειµένου: 1) να αναπαραχθεί η εκδήλωση σε υλικό φορέα ήχου ή

5 εικόνας και ήχου, το οποίο θα διατεθεί προς πώληση στο κοινό, 2) να µεταδοθεί η εκδήλωση στο κοινό ή να αναµεταδοθεί µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε καλώδια ή µε άλλους υλικούς αγωγούς, 3) να παρουσιαστεί η εκδήλωση στο κοινό ενσυρµάτως ή ασυρµάτως ή µε οποιαδήποτε άλλο τρόπο (ιδίως µέσω του ιαδικτύου), καθώς και να καταστεί προσιτό στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στον υλικό φορές ήχου ή εικόνας και ήχου, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος, 4) να εκτελεστεί δηµοσίως 5) να ενταχθεί σε άλλο έργο ή σε βάση δεδοµένων. Αυτή η άδεια χορηγείται ειδικά για την προώθηση αυτής της παραγωγής, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή πληρωτέα στην Ανάδοχο, για οποιαδήποτε χρήση και µε οποιοδήποτε µέσο (εµπορική εκµετάλλευση, προώθηση, διαφήµιση, εκπαιδευτικούς σκοπούς) η) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε συντονισµένη προσπάθεια για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και άψογη φιλοξενία της εκδήλωσης στο µέγιστο βαθµό των αρµοδιοτήτων του. 10. Υποχρεώσεις Εργοδότη: α) Ο Εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο και να του καλύψει τη δαπάνη ενός εισιτηρίου µε επιστροφή, στην οικονοµική θέση, εντός της ΕΕ β) Ο Εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καλύψει τη δαπάνη διαµονής του Αναδόχου, για το διάστηµα της παραµονής του στην Αθήνα. 11. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς την χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη. 12. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα εύλογης χρονικής παράτασης της σύµβασης χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή σε περίπτωση που το προαναφερόµενο έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στο ορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να εξευρεθεί κατάλληλη ηµεροµηνία για το ανέβασµα της Όπερας 13. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύµβαση παρατείνεται χρονικά χωρίς επιπρόσθετη αµοιβή. 14. Το κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, αν το άλλο παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της, δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις. Σοβαρός λόγος καταγγελίας της σύµβασης αποτελεί ενδεικτικά, η διακοπή χρηµατοδότησης του προγράµµατος. 15. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την ΑΣΚΤ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας δύο (2) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Πανεπιστήµιο υποχρεούται να απαντήσει εντός δύο (2) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία επηρεάζουν το έργο είναι αποδεκτά µόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει κατά του Εργοδότη απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονοµική επιβάρυνση του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.

6 16. Ποινικές Ρήτρες: α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εσκεµµένα παραβιάσει κάποιες από τις υποχρέωσεις που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση και να ζητήσει την καταβολή του συνόλου των πραγµατοποιηθεισών άµεσων πληρωµών ή το σύνολο της αποθετικής ζηµίας που οφείλεται σε αυτήν την παράβαση. Πιο συγκεκριµένα, όταν ο Ανάδοχος εσκεµµένα δεν συµµετέχει στην παράσταση ή δεν ενηµερώνει τον Εργοδότη ότι είναι ασθενής σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.ε, ο Εργοδότης δικαιούται, επιπλέον προς τα προηγούµενα σηµεία, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταβάλει ποινική ρήτρα ίση µε τη συµφωνηθείσα αµοιβή που αυτός θα λάµβανε για κάθε παράσταση και στην οποία αυτός δεν συµµετείχε εντέλει, σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα. β) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµετέχει στις δοκιµές ή στις παραστάσεις λόγω ανωτέρας βίας, τόσο ο Ανάδοχος όσο και ο Εργοδότης απαλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους. Όταν ο Εργοδότης ακυρώνει την παραγωγή ή µέρος των παραστάσεων λόγω ανωτέρας βίας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, ή λόγω απεργιών, πρόωρων εκλογών ή µη προβλέψιµων αλλαγών στις οικονοµικές συνθήκες της χώρας (χρεοκοπία, αφερεγγυότητα) τότε τόσο ο Ανάδοχος όσο και ο Εργοδότης απαλλάσονται των υποχρώσεών τους. Ο Ανάδοχος δεν θα λάβει αµοιβή και δεν θα είναι σε θέση να εγείρει πρόσθετες αξιώσεις. γ)όταν η παράσταση του έργου στο οποίο συµµετέχει ο Ανάδοχος ακυρώνεται για λόγους που δεν οφείλονται σε δικό του σφάλµα, µε την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος έχει συµµετάσχει µόνο στις δοκιµές (πρόβες), τότε αυτός θα δικαιούται να λάβει 20% της συµφωνηθείσας αµοιβής για αυτή τη συγκεκριµένη ερµηνεία. 17. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η ΑΣΚΤ και ο Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία ενός µήνα από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή επιλύεται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 18. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης έργου που όλοι τους θεωρούνται και είνα ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο αποκλείεται. 19. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να µη δηµοσιοποιεί στοιχεία που προκύπτουν από το έργο, προσωπικά δεδοµένα τα οποία επεξεργάζεται, να µην προχωρήσει σε οποιαδήποτε δηµοσίευση που αφορά το έργο χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε το φορέα και να σεβαστεί τα πνευµατικά δικαιώµατα βάσει του Ν.2121/ Η παρούσα σύµβαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο βάσει του Ν.3861/ Η σύµβαση αυτή µετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα από τα οποία παίρνει από ένα ο κάθε συµβαλλόµενος και τα υπόλοιπα παραµένουν στο αρχείο πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

7 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Ο Ανάδοχος Σοφία- Λαµπρινή Ντενίση Angelo Dario de Vietri Ο Υπεύθυνος της Πράξης Καθ. Γεώργιος Χαρβαλιάς

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα