ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές τους και τη λογική κατάρτισης και ανάλυσή τους. Ο ίδιος ο επιχειρηµατίας δεν προτείνεται να ασχοληθεί στην πράξη µε το αντικείµενο αυτό καθώς, εκτός ότι απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία, θα πρέπει να χρησιµοποιεί παραγωγικά το χρόνο του στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της επιχείρησής του χρησιµοποιώντας πάντα τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα των χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων. Αυτό όµως που θα πρέπει να γνωρίζει είναι η ερµηνεία των χρηµατοοικονοµικών αυτών καταστάσεων που απαιτείται προκειµένου να είναι σε θέση να έχει µια άποψη τόσο για τη δική του επιχείρηση, όσο και για λοιπές, που πιθανόν τον ενδιαφέρουν. Η συνοπτική ανάλυση που ακολουθεί αφορά την παρουσίαση του Νεκρού Σηµείου, του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, των Χρηµατοοικονοµικών εικτών, των Προϋπολογισµών και των Ταµειακών Ροών της επιχείρησης. Α. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Ο όρος Νεκρό Σηµείο (Break Even Point) χρησιµοποιείται ευρέως στην χρηµατο-οικονοµική ανάλυση προκειµένου να εκφράσει σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή την ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων που πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση µε βάση κάποια δεδοµένη τιµή πώλησης ώστε να µην ζηµιώνεται αλλά και να µην κερδίζει. Με ποσότητα πωλήσεων δηλαδή που αντιστοιχεί στο Νεκρό Σηµείο, η επιχείρηση δεν έχει ούτε ζηµιά ούτε κέρδη. Για τον υπολογισµό του Νεκρού Σηµείου, λαµβάνουµε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: Την τιµή πώλησης του προϊόντος Τα σταθερά έξοδα που έχει η επιχείρηση Τα µεταβλητά έξοδα για την παραγωγή του προϊόντος 1

2 Ως σταθερά θεωρούνται τα έξοδα της επιχείρησης που δεν επηρεάζονται από το ύψος των πωλήσεων και θα πρέπει να πληρωθούν ανεξάρτητα από την ικανοποιητική ή µη πορεία της επιχείρησης. Τέτοιες δαπάνες είναι ενδεικτικά ενοίκια, κοινόχρηστα, φόροι ακίνητης περιουσίας και δηµοτικά τέλη, αποσβέσεις, τόκοι, ασφάλιση (πυρός, κλοπή κλπ.), αµοιβές τρίτων (λογιστή, δικηγόρου κλπ.) κλπ. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίηση των σταθερών της εξόδων. Μεταβλητά έξοδα είναι εκείνα που µεταβάλλονται σε αναλογία µε την παραγωγή και τις πωλήσεις. Για τέτοιου είδους δαπάνες η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει ώστε µε κατάλληλες κινήσεις να µπορεί να τις κρατά σε χαµηλά επίπεδα. Αυτές είναι ενδεικτικά µεταφορικά, αναλώσιµα, α ύλες, δαπάνες διαφήµισης, προµήθειες κλπ. Ο τύπος µε βάση τον οποίο υπολογίζεται το Νεκρό Σηµείο είναι ο ακόλουθος: Νεκρό Σηµείο = Σταθερά κόστη Τιµή πώλησης ανά µονάδα- Μεταβλητό κόστος ανά µονάδα Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, παρατίθεται ένα παράδειγµα: Έστω ότι η τιµή πώλησης ενός προϊόντος είναι 2,00, τα σταθερά έξοδα της επιχείρησης είναι και το µεταβλητό κόστος ανά προϊόν είναι 1,5. Το Νεκρό Σηµείο της επιχείρησης είναι ίσο µε /(2,00-1,50)= µονάδες. Το Νεκρό Σηµείο µπορεί να εκφραστεί και σε πωλήσεις σε ευρώ, όπου µε βάση την τιµή του προϊόντος, 2,00, και το αποτέλεσµα του υπολογισµού µας σε ποσότητες, µονάδες, οι πωλήσεις µας πρέπει να είναι ώστε να µην έχουµε ούτε κέρδος ούτε ζηµία. Αν υποθέσουµε ότι µε την ίδια τιµή πώλησης ανά µονάδα, αυξηθούν τα σταθερά µας κόστη κατά και µειωθεί το µεταβλητό µας κόστος ανά προϊόν κατά 0,5, το Νεκρό Σηµείο της επιχείρησης ισούται µε /(2,00-1,00)= µονάδες. Σε αυτή την περίπτωση το Νεκρό Σηµείο σε είναι , δηλαδή οι πωλήσεις θα πρέπει να είναι ώστε να µην έχουµε ούτε κέρδος ούτε ζηµία. Με το παραπάνω παράδειγµα είναι φανερό ότι ο υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου είναι χρήσιµος και σε περίπτωση που θέλουµε να υπολογίσουµε πόσες µονάδες προϊόντος παραπάνω πρέπει να πουλήσουµε για να µην έχουµε ζηµία όταν τα σταθερά µας έξοδα αυξηθούν παρά τη µικρή µείωση των µεταβλητών εξόδων µας ανά προϊόν. 2

3 Πρακτικά, ενώ ο υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου είναι χρήσιµος για τον προσδιορισµό των κατώτερων ποσοτήτων ή πωλήσεων που πρέπει να έχουµε, παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα από την άποψη ότι κάθε επιχείρηση δεν έχει µόνο ένα προϊόν αλλά πολλά µε διάφορες τιµές πώλησης και διαφορετικό µεταβλητό κόστος παραγωγής ή εµπορίας. Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Ισολογισµός αποτελεί µία λογιστική απεικόνιση της επιχείρησης που είναι υποχρεωτική για κάποιες µορφές εταιριών. Ο Ισολογισµός αποτελείται από δύο σκέλη: το ενεργητικό, όπου απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και το παθητικό που περιλαµβάνει το κεφάλαιο της εταιρίας και τις υποχρεώσεις της. Το σύνολο του Ενεργητικού ισούται µε το σύνολο του Παθητικού της επιχείρησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον ισολογισµό αποτυπώνονται οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Πιο συγκεκριµένα, το Ενεργητικό και το Παθητικό αναλύονται ακολούθως: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακολούθως θα παρουσιαστούν οι βασικότεροι λογαριασµοί ενεργητικού που συναντώνται πιο συχνά σε ένα ισολογισµό. Έξοδα εγκατάστασης: περιλαµβάνει συνήθως τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης της επιχείρησης που αφορούν τόσο έξοδα συµβολαιογραφικά και λοιπά διοικητικά που απαιτούνται σε κάθε ίδρυση εταιρίας όσο και κεφαλαιοποιηµένους τόκους κατασκευαστικής περιόδου. Οι τελευταίοι αφορούν τόκους δανείων που λαµβάνει η επιχείρηση κατά την κατασκευαστική περίοδο, και οι οποίοι δεν έχουν βαρύνει το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως εξ αρχής. Πάγιο ενεργητικό: περιλαµβάνει τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως π.χ. φήµη και πελατεία, µηχανήµατα, κτίρια, µεταφορικά µέσα κλπ. Στα πάγια καταγράφεται η αξία κτήσης τους, από την οποία αφαιρούνται οι αποσβέσεις ώστε στην τρίτη στήλη παρουσιάζεται η αναπόσβεστη αξία που µαρτυρεί ουσιαστικά και την λογιστική αξία του παγίου σήµερα. Κυκλοφορούν ενεργητικό: οι κυριότεροι λογαριασµοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι τα αποθέµατα, οι απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιµα. Τα αποθέµατα αφορούν εµπορεύµατα, προϊόντα, α και β ύλες, υλικά συσκευασίας κλπ. που υπάρχουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή στις αποθήκες της επιχείρησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αξία των αποθεµάτων καθώς ουσιαστικά αποτελούν δέσµευση κεφαλαίων και η διαχείρισή τους αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις στοιχείο προβληµατισµού που χρίζει ιδιαίτερης 3

4 αντιµετώπισης. Τα αποθέµατα συγκρίνονται κύρια µε τις πωλήσεις της επιχείρησης και το κόστος πωληθέντων αλλά και µε το σύνολο του ενεργητικού, όπως θα παρουσιαστεί σε σχετικούς αριθµοδείκτες στη συνέχεια. Τέλος, ιδιαίτερης σηµασίας είναι το ύψος των απαιτήσεων από πελάτες που συνήθως συγκρίνεται µε το ύψος των πωλήσεων του κάθε έτους. Συγκρίνεται ποσοστιαία το ύψος των πελατών µε το ύψος των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από πελάτες που της χρωστούν ή λοιπούς χρεώστες καθώς και επιταγές ή γραµµάτια οι οποίες είτε βρίσκονται στην επιχείρηση (χαρτοφυλακίου) είτε τις έχει δώσει η επιχείρηση στην τράπεζα για προεξόφληση ή εγγύηση. Ο λογαριασµός επισφαλείς και επίδικοι πελάτες γραµµάτια σε καθυστέρηση αναφέρεται σε πελάτες της επιχείρησης που χρωστούν, από τους οποίους οι απαιτήσεις διεκδικούνται δικαστικά και υπάρχει πιθανότητα να χαθούν. Χρεόγραφα είναι οι µετοχές, οµόλογα κλπ. που διαθέτει η εταιρία στο χαρτοφυλάκιό της. Τέλος, ο λογαριασµός διαθεσίµων αφορά τα χρήµατα που υπάρχουν στο ταµείο της επιχείρησης και οι καταθέσεις της στις τράπεζες. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Το παθητικό αποτελείται κυρίως από τα ίδια κεφάλαια και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ίδια κεφάλαια είναι αυτά που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι της επιχείρησης, τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων που δεν έχουν διανεµηθεί στους µετόχους, τα αφορολόγητα αποθεµατικά και οι επιχορηγήσεις, οι προβλέψεις (αποζηµίωσης προσωπικού, ασφαλιστικές και λοιπές), διαφορές ενοποίησης και δικαιώµατα µειοψηφίας καθώς και τα ποσά που προορίζονται για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης διακρίνονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες. Στις πρώτες περιλαµβάνονται κύρια τα µακροπρόθεσµα δάνεια της επιχείρησης. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις της προς τους προµηθευτές της ή πιστωτές της. Επίσης, περιλαµβάνονται επιταγές πληρωτέες, προκαταβολές πελατών καθώς και υποχρεώσεις της επιχείρησης σε φόρους και τέλη καθώς και ασφαλιστικούς οργανισµούς. 4

5 Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως εκφράζει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Αρχικά αποτυπώνονται τα έσοδα από πωλήσεις, προϊόντων ή υπηρεσιών, από τα οποία αφαιρείται το κόστος πωληθέντων. Το τελευταίο διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και τις δαπάνες που περιλαµβάνει σε αυτό. Σε µια παραγωγική επιχείρηση το κόστος πωληθέντων αντιπροσωπεύει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την παραγωγή του προϊόντος (π.χ. εργατικά, α και β ύλες, αποσβέσεις µηχανηµάτων και κτιρίων παραγωγής κλπ.) ενώ σε µια εµπορική επιχείρηση ο αντίστοιχος λογαριασµός περιλαµβάνει το κόστος αγοράς των εµπορευµάτων. Η διαφορά του κόστους πωληθέντων από τις πωλήσεις µας δίνει το µικτό αποτέλεσµα ή µικτό κέρδος της επιχείρησης. Το µικτό αποτέλεσµα ως ποσοστό των πωλήσεων αναφέρεται ως µικτό περιθώριο κέρδους και συχνά αυτό είναι που λαµβάνει υπόψη ο επιχειρηµατίας σε πολλές αποφάσεις τιµολόγησης των προϊόντων, αγορών α υλών κλπ. ως ελάχιστο µη καθαρού κέρδους που θα του επιφέρουν οι πωλήσεις του. Στα µικτά κέρδη συχνά προστίθενται «Άλλα έσοδα» τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν προµήθειες που λαµβάνει η επιχείρηση, έσοδα από ενοίκια, έσοδα από πώληση υποπροϊόντων κλπ. Στη συνέχεια αφαιρούνται δύο µεγάλες κατηγορίες εξόδων που είναι τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας-διάθεσης. Στα έξοδα διοίκησης περιλαµβάνονται εκείνα που αφορούν όλες τις διοικητικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως µισθοί διοικητικού προσωπικού, αποσβέσεις παγίων διοίκησης, δαπάνες αναλωσίµων, έξοδα ταξιδίων στελεχών της διοίκησης κλπ. Στα έξοδα διάθεσης και λειτουργίας περιλαµβάνονται έξοδα που αφορούν την προώθηση και διάθεση των προϊόντων όπως έξοδα διαφήµισης, µισθοί πωλητών, δαπάνες για προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της επιχείρησης, έξοδα ταξιδίων των πωλητών, αποσβέσεις µεταφορικών µέσων πωλητών κλπ. Μετά και την αφαίρεση των παραπάνω εξόδων έχουµε τα Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης που ουσιαστικά αφορούν το λειτουργικό αποτέλεσµα της επιχείρησης. Από αυτά αφαιρούνται οι χρεωστικοί τόκοι ή προστίθενται οι πιστωτικοί τόκοι της επιχείρησης. Οι χρεωστικοί τόκοι αφορούν τόκους µακροπρόθεσµων ή βραχυπρόθεσµων δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση, µε βάση το επιτόκιο που έχει συµφωνηθεί από την τράπεζα. Μετά και τον υπολογισµό των τόκων λαµβάνουµε τα Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης. Στα τελευταία προστίθενται (ή αφαιρούνται): τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα (έσοδα και έξοδα) που αποτελούν διάφορους λογαριασµούς όπως, συναλλαγµατικές διαφορές που έχουν προκύψει από δάνεια, πρόστιµα κλπ. 5

6 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Έσοδα πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα Έκτακτα κέρδη και ζηµιές Έσοδα & Έξοδα προηγούµενων χρήσεων. Έτσι έχουµε το Καθαρό Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης από το οποίο αφαιρούνται οι αποσβέσεις των παγίων. Επειδή όµως στις περισσότερες περιπτώσεις οι αποσβέσεις έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο κόστος πωληθέντων ή στο λειτουργικό κόστος, ο λογαριασµός αυτός αποσβέσεων παρουσιάζεται µηδενικός. Μετά την αφαίρεση του φόρου προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φορολογίας στα οποία εάν προσθαφαιρεθούν οι διαφορές φορολογικού ελέγχου και τα υπόλοιπα κερδών προηγουµένων χρήσεων προκύπτουν τα Καθαρά Αποτελέσµατα. Συνυπολογίζοντας τα µερίσµατα, τις ζηµιές προηγούµενων χρήσεων και τα αποθεµατικά κεφάλαια λαµβάνουµε τα Υπόλοιπα Κερδών εις νέον. Σε µία πιθανή ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως της επιχείρησης θα ήταν σκόπιµο όλα τα παραπάνω ποσά να εµφανίζονται ως ποσοστά των πωλήσεων της επιχείρησης ώστε να συγκρίνονται ανά χρονικές περιόδους. Εκτός τη σηµασία του Μικτού κέρδους που παρακολουθείται συχνά, σκόπιµο θα ήταν να γνωρίζουµε π.χ. το ποσοστό των δαπανών διάθεσης σε σχέση µε τις πωλήσεις της επιχείρησης, ποιά ήταν δηλαδή τα έξοδα διάθεσης που πραγµατοποίησε η επιχείρηση για να επιτύχει τις συγκεκριµένες πωλήσεις. Μία τέτοια σύγκριση πολλές φορές οδηγεί σε εκπλήξεις καθώς µπορεί να διαφανεί ότι µια µεταποιητική επιχείρηση µικρού µεγέθους µπορεί να έχει υψηλά διοικητικά κόστη (π.χ. τηλεφωνικά ή ταχυδροµικά τέλη) που δεν δικαιολογούνται µε βάση τις πωλήσεις και τη δραστηριότητά της. Στην πραγµατικότητα η κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως δεν προσφέρει επαρκή και λεπτοµερή πληροφόρηση για µια επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες για τα έσοδα και τα έξοδα που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως δίδεται από το Λογαριασµό Γενικής Εκµετάλλευσης, ο οποίος όµως δεν δηµοσιεύεται. Στο Λογαριασµό Γενικής Εκµετάλλευσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποθέµατα της επιχείρησης (έναρξης-λήξης- αγορές) και τα είδη τους (εµπορεύµατα, α και β ύλες, υλικά συσκευασίας κλπ.) καθώς και τα οργανικά έξοδα της επιχείρησης που περιλαµβάνουν αναλυτικά όλα όσα αναφέραµε ως έξοδα διοίκησης και λειτουργίας-διάθεσης (αµοιβές προσωπικού, αµοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, συνδροµές-εισφορές, έντυπα και γραφική ύλη κλπ.). Επίσης, παρουσιάζονται 6

7 αναλυτικά οι πωλήσεις της επιχείρησης ανά κατηγορία δραστηριότητας (πωλήσεις υπηρεσιών- εµπορευµάτων-ετοίµων ή ηµιετοίµων κλπ.) καθώς και ότι αναφέρουµε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως ως λοιπά έσοδα ή έξοδα.. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Οι αριθµοδείκτες αποτελούν συγκριτικά στοιχεία και µέτρα που βοηθούν στην εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, αποτελεσµατικότητας και κερδοφορίας µιας επιχείρησης. Συχνά είναι χρήσιµο να συγκρίνουµε χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για να αντλήσουµε δείκτες που εκφράζουν σηµαντικές συσχετίσεις οι οποίες είναι χρησιµότερες από την απλή παράθεση δεδοµένων. Για παράδειγµα, η σύγκριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε το βραχυπρόθεσµο παθητικό είναι χρησιµότερη από την απλή επισκόπηση των αντίστοιχων κονδυλίων ξεχωριστά. Στον υπολογισµό των αριθµοδεικτών θα πρέπει να λάβουµε καταρχήν υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στις λογιστικές µεθόδους ανάµεσα στις διάφορες επιχειρήσεις και η σύγκριση µε βάση αυτό είναι δύσκολη. Εταιρίες που υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισµού υπολογίζουν τους αριθµοδείκτες µε βάση τα στοιχεία που δίδονται από αυτούς ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών έχει νόηµα προς δύο κατευθύνσεις: τη σύγκριση των δεικτών της επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και τη σύγκριση των δεικτών της επιχείρησης µε τους αντίστοιχους του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Επειδή κάθε κλάδος έχει ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά διάφορα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, λογικό και επόµενο είναι κάθε επιχειρηµατίας να ενδιαφέρεται να συγκρίνει την επιχείρησή του µε τις υπόλοιπες του ίδιου κλάδου. Εκτός αυτού για κάθε αριθµοδείκτη δεν υπάρχει µία απόλυτη τιµή µε βάση την οποία να αξιολογείται η επιχείρηση αλλά αποτελεί σχετικό µέγεθος συγκρινόµενο πάντα µε το αντίστοιχο προηγούµενων χρονικών περιόδων. Ακολούθως παρουσιάζονται πέντε βασικές κατηγορίες αριθµοδεικτών: ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ρευστότητα=κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε ένα περιθώριο ασφαλείας που επιτρέπει τη µείωση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Ιδανική αναλογία είναι 1:1 που σηµαίνει ότι υπάρχει αρκετά καλή ρευστότητα ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 7

8 Η Άµεση Ρευστότητα αφορά τον ίδιο δείκτη µε τη διαφορά ότι από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέµατα. Η λογική στην περίπτωση αυτή είναι, αν η επιχείρηση σταµατήσει να πουλά σήµερα ποιες είναι οι πιθανότητες πληρωµής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της από το άµεσα ρευστοποιήσιµο ενεργητικό. Το Κεφάλαιο Κίνησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Βραχυπρόθεσµο Παθητικό) µιας επιχείρησης δείχνει την επάρκειά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της αποτελεί άλλο ένα δείκτη ρευστότητας που θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης, είτε προεξοφλεί σε µια τράπεζα τις επιταγές που έχει στο χαρτοφυλάκιό της λαµβάνοντας βραχυπρόθεσµο δανεισµό. ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Οι δείκτες αυτοί δίνουν µια εκτίµηση του µεγέθους των κεφαλαίων της επιχείρησης στα οποία µπορούν να στηριχθούν οι πιστωτές της σε περίπτωση που η λειτουργία της δεν είναι αποτελεσµατική ή πέσει η αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Βαθµός δανειακής κάλυψης= Ξένα κεφάλαια/ Σύνολο ενεργητικού Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό ενεργητικού που έχει χρηµατοδοτηθεί µε ξένα κεφάλαια. Μια άλλη σύγκριση που αξίζει τον κόπο να γίνεται είναι ο λόγος Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις/ Κύκλο Εργασιών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υγιές να είναι γύρω στο 65% ενώ όταν αυτό ξεπερνά το 90% τότε ο δανεισµός που απολαµβάνει η επιχείρηση είναι πολύ υψηλός και οι πωλήσεις που πραγµατοποίησε η επιχείρηση προέκυψαν κυρίως από χρηµατοδότηση. Ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Τράπεζες συνίσταται να µην ξεπερνούν το 45% του τζίρου. είκτης δανειακής επιβάρυνσης= Σύνολο υποχρεώσεων /ίδια κεφάλαια Εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση από τους µετόχους και από εξωτερικούς χρηµατοδότες. Ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθµό προστασίας των χρηµατοδοτών της επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαιά της. Ο δείκτης είναι γνωστός ως δείκτης leverage και αυτό που ουσιαστικά αποδίδει είναι κατά πόσο οι µέτοχοι µιας επιχείρησης έχουν διαθέσει κεφάλαια από την τσέπη τους σε σχέση µε αυτά που έχουν δανειστεί. Σε ένα super-market, ωστόσο, ή σε µία ατοµική επιχείρηση µε αποκλειστικά εµπορική δραστηριότητα, όπου οι προµηθευτές τους τους παρέχουν πολύ µεγάλη πίστωση, υπάρχει περίπτωση να µην χρειάζεται οι µέτοχοι να καταβάλουν τόσο υψηλά Ίδια Κεφάλαια συγκριτικά µε 8

9 τις υποχρεώσεις τους. Αν στη θέση του Συνόλου Υποχρεώσεων µπουν οι τραπεζικές υποχρεώσεις µόνο, εκφράζεται η αντίστοιχη σχέση µε χρηµατοδότες µόνο τις τράπεζες. Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων Εκφράζει την οικονοµική αυτοτέλεια της επιχείρησης, δηλαδή το βαθµό στον οποίο τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν τις υποχρεώσεις της. Εάν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη της µονάδος τότε συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος ενεργητικού της επιχείρησης έχει χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδας θα πρέπει να εξετάζεται η σύνθεση των Υποχρεώσεων και κυρίως το ύψος των δανείων. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι δείκτες αποδοτικότητας εκφράζουν την αποτελεσµατικότητα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των επενδύσεων που γίνονται. Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων= Καθαρά κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού Εκφράζει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό του συνόλου ενεργητικού και ουσιαστικά παρουσιάζει τη σχέση µεταξύ των κερδών και της περιουσίας της επιχείρησης. Υψηλές επενδύσεις, δηλαδή υψηλό ενεργητικό, και ζηµία στα αποτελέσµατα της επιχείρησης µαρτυρεί ότι δεν αξιοποιούνται αποτελεσµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων= Καθαρά κέρδη/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εκφράζει την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι στην επιχείρηση. Η διαφορά του µε τον προηγούµενο δείκτη είναι τα ξένα κεφάλαια και η σύγκριση µεταξύ των δύο παρέχει πληροφορίες για την αποδοτικότητα της επιχείρησης σε σχέση µε την κεφαλαιακή της διάρθρωση. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έχει πάντα µεγαλύτερη τιµή από το δείκτη αποδοτικότητας συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων καθώς διαφέρουν ως προς τη χρήση ξένων κεφαλαίων. ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνουν την ταχύτητα µε την οποία κινούνται κάποιοι λογαριασµοί µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, συνήθως ενός έτους. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του αριθµοδείκτη τόσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια παραµονής του συγκεκριµένου στοιχείου µέσα στην επιχείρηση και αντίστροφα. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων= 365/{πωλήσεις /απαιτήσεις+ Επισφαλείς Πελάτες } 9

10 Ο δείκτης αυτός εκφράζει την ταχύτητα µε την οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της επιχείρησης στο χρονικό διάστηµα ενός έτους. Εκφράζεται σε ηµέρες και όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του τόσο περισσότερες µέρες κάνουν οι πελάτες ή χρεώστες της επιχείρησης να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων = 365*{Πιστωτές ιαφ.+ Προµηθευτές +Γραµµάτια Πληρωτέα}/Κόστος Πωλήσεων Εκφράζεται η ταχύτητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων µιας επιχείρησης στη διάρκεια ενός έτους (εκφράζεται σε ηµέρες). Μικρή τιµή του δείκτη υποδηλώνει ότι εξοφλούµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους προµηθευτές µας. Πιθανή µείωση της τιµής του δείκτη συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση συνεπάγεται µείωση της λαµβανόµενης πίστωσης που απολαµβάνει µια επιχείρηση. Σκόπιµη είναι η σύγκριση µεταξύ των δύο παραπάνω δεικτών προκειµένου να συγκρίνουµε τη δική µας πολιτική πληρωµών µε αυτή των χρεωστών ή πελατών µας, καθώς ουσιαστικά αποτελούν δείκτες ρευστότητας. Ως χονδρική εκτίµηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι τακτική εξόφληση των προµηθευτών µας αλλά µη τακτική είσπραξη των απαιτήσεων µας οδηγεί την επιχείρηση σε προβλήµατα ρευστότητας. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων=365/{πωλήσεις /αποθέµατα} Ο δείκτης αυτός εκφράζει κάθε πόσες µέρες τα αποθέµατα ανανεώνονται. Υψηλή τιµή του δείκτη εκφράζει ότι τα αποθέµατα της επιχείρησης παραµένουν πολλές µέρες δεσµεύοντας κεφάλαια ενώ χαµηλή τιµή του µαρτυρεί ότι τα αποθέµατα χρησιµοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αποφεύγοντας δέσµευση κεφαλαίων. Το τελευταίο όµως µπορεί να σηµαίνει ότι τα αποθέµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης και των πελατών της. Η τελική εκτίµηση εξαρτάται από τον κλάδο, την επιχείρηση και τη µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων. Αυτό που ωστόσο έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι το άνοιγµα του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσµα των παραπάνω ταχυτήτων. Συγκεκριµένα, είναι η διαφορά της κυκλοφορίας των υποχρεώσεων από την κυκλοφορία των απαιτήσεων + αποθεµάτων. Με τον τρόπο αυτό µια επιχείρηση δύναται να συγκρίνει τόσο την πιστωτική πολιτική που παρέχει στους πελάτες της όσο και αυτή που απολαµβάνει από τους προµηθευτές της και ουσιαστικά να αντιληφθεί την πολιτική που ακολουθεί. ρευστότητα που της επιτρέπει να έχει η συγκεκριµένη πιστωτική 10

11 ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε µία ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως της επιχείρησης θα ήταν σκόπιµο όλα τα ποσά να εµφανίζονται ως ποσοστά των πωλήσεων της επιχείρησης ώστε να συγκρίνονται ανά χρονικές περιόδους. Τα ποσοστά αυτά εκφράζονται ως δείκτες µε παρονοµαστή τις πωλήσεις της επιχείρησης: 1. Καθαρά κέρδη/ Πωλήσεις= Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους Ο δείκτης εκφράζει το πραγµατικό ποσοστό καθαρού κέρδους µε το οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, µας δίνει δηλαδή το καθαρό κέρδος που απορρέει για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγµατοποιεί. 2. Μικτά κέρδη/ Πωλήσεις = Μικτό περιθώριο κέρδους Εκφράζεται το µικτό κέρδος της επιχείρησης για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγµατοποιεί. 3. Λειτουργικά έξοδα/ Πωλήσεις Η σχέση µεταξύ των λειτουργικών εξόδων και των πωλήσεων της επιχείρησης µπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα αν υπολογιστεί για κάθε στοιχείο των λειτουργικών εξόδων. Υψηλό ποσοστό του δείκτη εκφράζει ότι απαιτούνται υψηλά λειτουργικά κόστη προκειµένου να επιτύχουµε το συγκεκριµένο ύψος πωλήσεων. Συσχετισµοί µπορούν ουσιαστικά να υπάρχουν µεταξύ όλων των στοιχείων των αποτελεσµάτων χρήσεως µε τις πωλήσεις της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές τα συµπεράσµατα εκπλήσσουν καθώς πολλοί είναι οι επιχειρηµατίες που δεν συνειδητοποιούν τι ποσοστό των πωλήσεών τους αντιπροσωπεύουν χρηµατοοικονοµικά κόστη (π.χ. τόκοι) ή λειτουργικά έξοδα (π.χ. τηλεφωνικά, ταχυδροµικά κλπ.). 4. είκτης εξυπηρέτησης χρέους (ΤΙΕ)= Μερικά αποτελέσµατα/ Χρεωστικοί τόκοι είχνει την ευκολία µε την οποία πληρώνονται οι χρεωστικοί τόκοι από την κερδοφορία της επιχείρησης βάσει της οργανικής της λειτουργίας. Επισήµανση: Το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων + Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πάγιο Ενεργητικό. Η παραπάνω ανισότητα πρέπει οπωσδήποτε να συµβαίνει προκειµένου οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις να καλύπτονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 11

12 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η οικονοµική και διοικητική πορεία µιας επιχείρησης φαίνεται από τις καθηµερινές λειτουργίες της και από απολογιστικά στοιχεία που συντάσσονται συνήθως στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. Η εικόνα της επιχείρησης αποτυπώνεται µέσω αυτών των απολογιστικών στοιχείων και είναι δεδοµένη. Η σύγκριση σε αυτή την περίπτωση µε προηγούµενες χρήσεις µπορεί να δώσει µόνο συµπεράσµατα σχετικά µε την ετήσια πρόοδο συγκεκριµένων µεγεθών. Τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης όµως δίνουν πληροφορίες για το µεγάλο χρονικό διάστηµα του έτους χωρίς να δίδεται η δυνατότητα λεπτοµερέστερης πορείας και µεταβολών συγκεκριµένων λογαριασµών. Ο ουσιαστικός στόχος της µελέτης των απολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης είναι να αναγνωρίσει τα προβλήµατα που πιθανόν υπάρχουν και να κάνει διορθωτικές ενέργειες άµεσα, πριν αυτά διογκωθούν και προκαλέσουν απώλειες σε ζωτικούς τοµείς δράσης. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω της συνεχούς παρακολούθησης τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων της επιχείρησης καθόλη τη διάρκεια της χρήσης και όχι µόνο απολογιστικά της χρήσης. Από την άλλη µεριά, η οικονοµική πορεία της επιχείρησης µε τακτική παρακολούθηση δεν έχει νόηµα αν δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτά που η επιχείρηση θα περίµενε, µε τους στόχους που έχει και που βασίζονται στο αναµενόµενο αποτέλεσµα, ως απόρροια των κεφαλαίων που έχει επενδύσει, και στους στόχους ανάπτυξης και πιθανής επέκτασης των δραστηριοτήτων της. Αυτά που περιµένει η επιχείρηση είναι αυτό που αναφέρεται ως προβλεπόµενα οικονοµικά στοιχεία. Με βάση τα παραπάνω, οι δύο βασικοί λόγοι σύνταξης των προϋπολογισµών είναι οι ακόλουθοι: Εφόσον η επιχείρηση µέσω των προϋπολογισµών έχει αποτυπώσει επακριβώς τις προσδοκίες της σε όλα τα οικονοµικά µεγέθη, είναι σε θέση να συγκρίνει αργότερα τα απολογιστικά στοιχεία µε τις προβλέψεις και να αναγνωρίσει τι προκάλεσε πιθανόν αυξήσεις ή µειώσεις σε σχέση µε τα προϋπολογιζόµενα. Οι προϋπολογισµοί δηλαδή λειτουργούν ως πυξίδα, ως οδηγός για την µελλοντική πορεία της επιχείρησης. Γι αυτό και θα πρέπει να υπολογίζονται µε µεγάλη προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, και καταρτίζοντας σενάρια, αισιόδοξο, µέτριο και απαισιόδοξο. Ο δεύτερος και πολύ σηµαντικός λόγος σύνταξης των προϋπολογισµών είναι να υπολογίζει η επιχείρηση τα µελλοντικά της έσοδα προκειµένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Επιχειρήσεις που δεν προϋπολογίζουν όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να βρεθούν προ εκπλήξεων, να αναζητούν τελευταία στιγµή κεφάλαιο κίνησης, να αφήνουν επιταγές ακάλυπτες κλπ. 12

13 Ο σωστός προγραµµατισµός-προϋπολογισµός- µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη επιζήµιων καταστάσεων για την επιχείρηση και στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Επισηµαίνεται ότι οι προϋπολογισµοί θα πρέπει να καταρτίζονται για τακτά χρονικά διαστήµατα (2µηνα ή 3µηνα) και σωρευτικά για το σύνολο του έτους. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα στοιχεία που λαµβάνει ως βάση η επιχείρηση προκειµένου να συντάξει προϋπολογισµούς είναι τα απολογιστικά στοιχεία αντίστοιχων χρονικών περιόδων παρελθουσών χρήσεων, ο υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι της επιχείρησης. Η καταγραφή των απολογιστικών στοιχείων της επιχείρησης µπορεί να είναι χρονοβόρα όταν το µηχανογραφικό της σύστηµα δεν δίνει άµεση πληροφόρηση, είναι όµως απαραίτητη προκειµένου να ελεγχθεί η πορεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα (δίµηνα ή τρίµηνα) της ίδιας χρήσης ή κυρίως διαφορετικών χρήσεων. Σε γενικές γραµµές η παρακολούθηση των απολογιστικών στοιχείων διµήνων ή τριµήνων βοηθά την επιχείρηση στα ακόλουθα: Να δει την εποχικότητα των προϊόντων της και τη συνάφεια µεταξύ εποχικότητας πωλήσεων και δαπανών Να προλάβει πιθανές αδικαιολόγητες µεταβολές των δαπανών της ή του δανεισµού της και µεταβολές των λογαριασµών πελατών Να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά ως βάση για να συντάξει τους προϋπολογισµούς µελλοντικών χρήσεων Να τα συγκρίνει µε αντίστοιχα 2µηνα ή 3µηνα των προηγούµενων 2-3 ετών Ο υπολογισµός του Νεκρού σηµείου είναι απαραίτητος καθώς δηλώνει το ύψος των πωλήσεων που πρέπει να έχει η επιχείρηση προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες της. Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι της επιχείρησης επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τους προϋπολογισµούς σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγµα, αν σχεδιάζεται η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό στο προσεχές διάστηµα, θα πρέπει να υπολογισθεί αυτή η δαπάνη, ο τρόπος που θα καλυφθεί, ο υπολογισµός των αποσβέσεων κλπ. Αν η επιχείρηση έχει κάνει κάποια διαφηµιστική καµπάνια από την οποία αναµένει αύξηση των πωλήσεων συγκεκριµένων προϊόντων ή του συνόλου τους, οι προβλεπόµενες πωλήσεις θα πρέπει να υπολογισθούν βάση αυτού και αργότερα να εξετασθεί αν υπήρξε στην πραγµατικότητα η αναµενόµενη αύξηση. 13

14 Με βάση τα παραπάνω, για τη σύνταξη των προϋπολογισµών πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: 1. Στα φύλλα ανάλυσης των προϋπολογισµών, να τοποθετηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία της χρονικής περιόδου των προηγούµενων ετών (π.χ. για την πρόβλεψη των λειτουργικών δαπανών του πρώτου διµήνου 2004 πρέπει να βλέπουµε στις αντίστοιχες δαπάνες των πρώτων διµήνων 2003 και 2002) 2. Να υπολογισθεί το κόστος επενδύσεων και όλα τα κόστη που αυτό θα δηµιουργήσει και τα οφέλη που αναµένεται να επιφέρει. 3. Να υπάρχει ένα χωριστό φύλλο για τον υπολογισµό του Νεκρού Σηµείου, το οποίο θα λαµβάνει στοιχεία από τα αντίστοιχα φύλλα εσόδων και εξόδων ώστε µε τις µεταβολές που θα πραγµατοποιούµε στα τελευταία να βλέπουµε και το αποτέλεσµα που µας δίνει. Χρήσιµη είναι και η αποτύπωση των παραπάνω µέσω διαγραµµάτων, ιστογραµµάτων κλπ. που δίνουν µια καλή σχηµατική εικόνα οικονοµικών στοιχείων. ΕΙ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Υποθέτοντας ότι οι προϋπολογισµοί υπολογίζονται σε ένα αρχείο excel όπου κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει µια κατηγορία προϋπολογισµού και ένα τελικό φύλλο µας δίνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τότε κάθε φύλλο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν από τους ακόλουθους προϋπολογισµούς: Προϋπολογισµοί πωλήσεων: οι πωλήσεις της επιχείρησης θα υπολογισθούν µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία αντίστοιχων χρήσεων του παρελθόντος, την πορεία των πωλήσεων της επιχείρησης κατά το αµέσως προηγούµενο χρονικό διάστηµα, την εποχικότητα των πωλήσεων και τις δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι προϋπολογισµοί πωλήσεων θα πρέπει να συντάσσονται από τον διευθυντή πωλήσεων ή από το αρµόδιο άτοµο σε συνεργασία πάντα µε το τµήµα πωλήσεων. Η προβλέψεις ανά προϊόν ίσως να µην έχουν ιδιαίτερο νόηµα στην περίπτωση ύπαρξης πολλών κωδικών και κατηγοριών προϊόντων. Για το λόγο αυτό απαιτείται κατηγοριοποίηση των προϊόντων, ανάλογα µε τον τρόπο που είναι περισσότερος ωφέλιµος για την επιχείρηση π.χ. ανά είδος προϊόντος, ανά προµηθευτή, ανά κατηγορία πελατών που απευθύνεται κλπ. Στους προϋπολογισµούς πωλήσεων θα πρέπει να συνυπολογισθούν λοιπά έσοδα της επιχείρησης που προέρχονται από ενοίκια, έκτακτα έσοδα κλπ. Αυτά είναι συνήθως γνωστά ή εύκολα υπολογίσιµα µε βάση απαιτήσεις της επιχείρησης ή υπολογίζονται µε βάση στοιχεία του παρελθόντος. 14

15 Προϋπολογισµός κόστους πωληθέντων: στην περίπτωση εµπορικής επιχείρησης, το κόστος πωληθέντων αφορά το κόστος αγοράς των προϊόντων από τους προµηθευτές. Στους προϋπολογισµούς υπολογίζεται µε ακρίβεια σε συνάρτηση µε τις προϋπολογιζόµενες πωλήσεις και µε βάση τις τιµές στις οποίες αγοράζει έως τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή η επιχείρηση τις πρώτες ύλες της, τα υλικά συσκευασίας κλπ. Γενικά, το κόστος παραγωγής ανά προϊόν σε µια παραγωγική επιχείρηση πρέπει να είναι γνωστό, µε µικρές αποκλίσεις που προέρχονται πιθανόν από αναπροσαρµογές στις τιµές αγοράς α και β υλών και λοιπών υλικών. Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν να κάνουν µε την παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών του προσωπικού παραγωγής. Σε αυτή την κατεύθυνση στον προϋπολογισµό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν αυξήσεις µισθών και εργοδοτικών εισφορών, συνταξιοδότηση εργαζοµένων, πρόσληψη νέου προσωπικού κλπ. Προϋπολογισµοί δαπανών διάθεσης και λειτουργίας: εφόσον έχει ξεκαθαριστεί ποιοι λογαριασµοί του λογιστικού σχεδίου συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες αυτές και για τις οποίες παρακολουθούµε τα 2µηνιαία ή 3µηνιαία απολογιστικά στοιχεία, προϋπολογίζουµε τις αντίστοιχες δαπάνες αναλυτικά την καθεµία για την προβλεπόµενη περίοδο. Βάση υπολογισµού αποτελούν τα απολογιστικά στοιχεία προηγούµενων χρήσεων, οι προϋπολογιζόµενες πωλήσεις (καθώς το ύψος τους επηρεάζει τις µεταβλητές δαπάνες) και οι µεταβολές που πιθανόν να έχουν σχεδιαστεί για το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα (π.χ. µεταβολές διοικητικού προσωπικού ή µισθών, µεταβολή εξόδων διαφήµισης, µεταβολή δαπανών σε προµήθειες, µεταβολή κόστους παροχών τρίτων κλπ.). Ο προϋπολογισµός των λειτουργικών δαπανών αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα των προβλέψεων της επιχείρησης καθώς προσδιορίζει το νεκρό σηµείο και επηρεάζει ζωτικά την κερδοφορία ή ζηµία της επιχείρησης. Προϋπολογισµοί χρηµατοοικονοµικών δαπανών: περιλαµβάνει προβλέψεις για το ύψος των τόκων που πληρώνει µηνιαίως η επιχείρηση για µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια και λοιπά έξοδα τραπεζών. Στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων δανείων, η αποπληρωµή είναι συγκεκριµένη ενώ στην περίπτωση των βραχυπρόθεσµων, εκτός των τόκων του υφιστάµενου δανεισµού, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ώστε να συνυπολογισθούν και οι αντίστοιχοι τόκοι. Η ευελιξία στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών δεν είναι συνήθως πολύ µεγάλη και δεν παρατηρούνται µεγάλες διαφορές ανά 2µηνο ή 3µηνο. Σηµαντικές µεταβολές µεταξύ 2µήνω διαφορετικών ετών µπορεί να µαρτυρούν αύξηση των αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης και κατ επέκταση αύξηση των βραχυπρόθεσµών υποχρεώσεων και επικίνδυνη µείωση της ρευστότητάς της. 15

16 Προϋπολογισµοί αποσβέσεων: προβλέψεις πρέπει να γίνονται και για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το αν θα γίνει προµήθεια νέων παγίων ώστε να υπολογισθούν οι αποσβέσεις τους και να συνυπολογισθεί η µεταβολή ενσώµατων παγίων. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που αφορούν την παραγωγή (π.χ. µηχανήµατα παραγωγής, κτίρια παραγωγής κλπ.) υπολογίζονται στο κόστος πωληθέντων. Από την άλλη, αποσβέσεις που αφορούν τη διοίκηση συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. Επίσης, πρέπει να υπολογισθούν οι τρέχουσες αποσβέσεις της επιχείρησης, που είναι δεδοµένες µε βάση τα υφιστάµενα πάγια της. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, οι προϋπολογισµοί είναι καλό να καταρτίζονται για τακτά χρονικά διαστήµατα και τέλος σωρευτικά ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθησή τους και η σύγκρισή τους µε παλαιότερα στοιχεία. Πρέπει όµως να τηρείται εξ αρχής µία κοινή χρονική βάση καταγραφής και παρακολούθησης (αν τα απολογιστικά µας στοιχεία π.χ. είναι 2µηνιαία, θα πρέπει και οι προβλέψεις να αφορούν 2 µήνες ώστε να είναι ευκολότερες οι συγκρίσεις). ΣΤ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ο Ισολογισµός και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως απεικονίζουν τις λειτουργικές, χρηµατοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο χωρίς όµως να παρέχουν πληροφορίες για τα µετρητά που εισρέουν ή εκρέουν από τις δραστηριότητες αυτές. Η κατάσταση ταµειακών ροών εµφανίζει εκείνες τις πηγές και χρήσεις που δείχνουν από πού η επιχείρηση αντλεί κεφάλαια, που τα διαθέτει και ποιο είναι το καθαρό αποτέλεσµα στο ύψος των διαθεσίµων. Η ανάλυση των ταµειακών ροών υπολογίζει τις µεταβολές που επήλθαν στα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας, στις υποχρεώσεις της και στην καθαρή της θέση µεταξύ 2 χρονικών στιγµών. Ουσιαστικά από την κατάσταση αυτή µπορούµε να διακρίνουµε τη ρευστότητα που αποµένει στην επιχείρηση µετά την κάλυψη των λειτουργικών της υποχρεώσεων ώστε να καλύψει τις τράπεζες και τους µετόχους της Η Κατάσταση Ροής Μετρητών έχει µεγάλη αξία για την επιχείρηση καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: τη διαφορά ανάµεσα στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και τη ροή µετρητών της την ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χωρίς τη εισροή ξένων κεφαλαίων τις µελλοντικές εισροές της επιχείρησης την επίδραση επενδύσεων στα χρηµατικά διαθέσιµα της επιχείρησης 16

17 Η αλήθεια όµως είναι ότι η κατάρτιση κατάστασης ταµειακών ροών γίνεται µόνο από επιχειρήσεις οργανωµένες ως προς την λογιστική και χρηµατοοικονοµική τους παρακολούθηση. Σε ότι αφορά δε το χρόνο κατάρτισης των ταµειακών ροών, οι µεταβολές στο ταµείο είναι καθηµερινές και µε βάση αυτό θα έπρεπε να υπάρχει καθηµερινή ενηµέρωση. Όµως αυτό δεν γίνεται σχεδόν ποτέ αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι ροές υπολογίζονται στο τέλος του έτους. Το γεγονός αυτό δεν βοηθά πολύ στο να έχουµε ανά πάσα στιγµή γνώση των εισροών ή εκροών µας και για το λόγο αυτό καλό θα ήταν οι ροές να παρακολουθούνται τουλάχιστον ανά 2µηνο ή 3µηνο. Η κατάσταση ροής µετρητών περιλαµβάνει ουσιαστικά τις εισροές και εκροές χρηµάτων από κανονική λειτουργία, από επενδυτικές δραστηριότητες και από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα: Ροή µετρητών από κανονική λειτουργία: στις εισροές που προέρχονται από κανονική λειτουργία συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις της επιχείρησης ή τυχόν άλλες εισπράξεις µετρητών π.χ. από ενοίκια που εισπράττει η επιχείρηση. Οι εκροές αφορούν κυρίως πληρωµές που γίνονται για τους λογαριασµούς εξόδων που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Στις εκροές αυτές περιλαµβάνονται π.χ. πληρωµές που γίνονται σε προµηθευτές, µισθούς, αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων. Επίσης, περιλαµβάνονται πληρωµές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, φόρους και τόκους σε τράπεζες. Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες: αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε εισροές ή εκροές από αγορά ή πώληση παγίων της επιχείρησης, µετοχών άλλων εταιριών και γραµµατίων εισπρακτέων, εκτάκτων εσόδων ή κερδών. Τα κέρδη ή η ζηµία που έχει η επιχείρηση από τέτοιου είδους δραστηριότητες κατατάσσονται στις επενδυτικές δραστηριότητες και όχι στην κανονική λειτουργία. Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: στις εισροές µετρητών αυτού του είδους περιλαµβάνονται χρήµατα που προέρχονται από τη λήψη βραχυπρόθεσµου ή µακροπρόθεσµου δανεισµού, από πώληση µετοχών της επιχείρησης ή από γραµµάτια πληρωτέα. Οι εκροές αφορούν την πληρωµή του κεφαλαίου (και όχι των τόκων) βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων δανείων και την πληρωµή µερισµάτων στους µετόχους. Η κατάσταση ροής µετρητών θα µπορούσε να απεικονισθεί-ενδεικτικά- ως ακολούθως: 1. Ροή µετρητών από κανονική λειτουργία Καθαρά κέρδη χρήσεως Προσθέτουµε Αποσβέσεις χρήσεως Μείωση εισπρακτέων λογαριασµών, απαιτήσεων Μείωση αποθεµάτων Μείωση προπληρωθέντων εξόδων 17

18 Αφαιρούµε Αύξηση πληρωτέων λογαριασµών Αύξηση πληρωτέων φόρων Ανόργανες και έκτακτες ζηµιές Μερικό σύνολο Αύξηση εισπρακτέων λογαριασµών Αύξηση αποθεµάτων Αύξηση προπληρωθέντων εξόδων Μείωση πληρωτέων λογαριασµών Μείωση πληρωτέων φόρων Ανόργανα και έκτακτα κέρδη 2. Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Εισροές µετρητών: Πώληση παγίων Πώληση µετοχών άλλων εταιριών Εκροές µετρητών: Αγορά παγίων Αγορά µετοχών 3. Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισροές µετρητών: Μακροπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα δάνεια Έκδοση νέων µετοχών Εκροές µετρητών: Εξόφληση δανείων Πληρωµή µερισµάτων στους µετόχους Από τον παραπάνω πίνακα λαµβάνουµε την καθαρή ροή µετρητών στην οποία προσθέτουµε το αρχικό υπόλοιπο διαθεσίµων που µας δίδει το τελικό υπόλοιπο διαθεσίµων. ηλαδή: Προσθέτουµε Προσθέτουµε Σύνολο Προσθέτουµε Ροή µετρητών από κανονική λειτουργία Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή ροή µετρητών Αρχικό υπόλοιπο διαθεσίµων Τελικό υπόλοιπο διαθεσίµων Όπως είναι φανερό από την παραπάνω περιγραφή, η κατάσταση ροής µετρητών αφορά αποκλειστικά τα χρήµατα που µπαίνουν ή βγαίνουν από την επιχείρηση και που θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς προκειµένου να έχει νόηµα η σύνταξή του. Επιτυγχάνεται συσχετισµός µεταξύ πληρωµών και εισπράξεων οπότε ταυτόχρονα έχουµε και πρόβλεψη των διαθεσίµων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των χρηµατικών αναγκών της επιχείρησης. Η σύνταξη της κατάσταση ροής µετρητών γίνεται µέσω των ξεχωριστών λογαριασµών που τηρούνται για τα παραπάνω κονδύλια (π.χ. λογαριασµός πελατών, 18

19 προµηθευτών, δανείων κλπ.). 19

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο Β ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλική Μπρίνια Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 3. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και δ.τ. Caroil A.E.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και δ.τ. Caroil A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. Caroil A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία σας, την όρεξη σας για δουλειά, τη δυναμική του concept που σας ενδιαφέρει, εάν σκέφτεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα