ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές τους και τη λογική κατάρτισης και ανάλυσή τους. Ο ίδιος ο επιχειρηµατίας δεν προτείνεται να ασχοληθεί στην πράξη µε το αντικείµενο αυτό καθώς, εκτός ότι απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία, θα πρέπει να χρησιµοποιεί παραγωγικά το χρόνο του στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της επιχείρησής του χρησιµοποιώντας πάντα τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα των χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων. Αυτό όµως που θα πρέπει να γνωρίζει είναι η ερµηνεία των χρηµατοοικονοµικών αυτών καταστάσεων που απαιτείται προκειµένου να είναι σε θέση να έχει µια άποψη τόσο για τη δική του επιχείρηση, όσο και για λοιπές, που πιθανόν τον ενδιαφέρουν. Η συνοπτική ανάλυση που ακολουθεί αφορά την παρουσίαση του Νεκρού Σηµείου, του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, των Χρηµατοοικονοµικών εικτών, των Προϋπολογισµών και των Ταµειακών Ροών της επιχείρησης. Α. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Ο όρος Νεκρό Σηµείο (Break Even Point) χρησιµοποιείται ευρέως στην χρηµατο-οικονοµική ανάλυση προκειµένου να εκφράσει σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή την ελάχιστη ποσότητα των προϊόντων που πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση µε βάση κάποια δεδοµένη τιµή πώλησης ώστε να µην ζηµιώνεται αλλά και να µην κερδίζει. Με ποσότητα πωλήσεων δηλαδή που αντιστοιχεί στο Νεκρό Σηµείο, η επιχείρηση δεν έχει ούτε ζηµιά ούτε κέρδη. Για τον υπολογισµό του Νεκρού Σηµείου, λαµβάνουµε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: Την τιµή πώλησης του προϊόντος Τα σταθερά έξοδα που έχει η επιχείρηση Τα µεταβλητά έξοδα για την παραγωγή του προϊόντος 1

2 Ως σταθερά θεωρούνται τα έξοδα της επιχείρησης που δεν επηρεάζονται από το ύψος των πωλήσεων και θα πρέπει να πληρωθούν ανεξάρτητα από την ικανοποιητική ή µη πορεία της επιχείρησης. Τέτοιες δαπάνες είναι ενδεικτικά ενοίκια, κοινόχρηστα, φόροι ακίνητης περιουσίας και δηµοτικά τέλη, αποσβέσεις, τόκοι, ασφάλιση (πυρός, κλοπή κλπ.), αµοιβές τρίτων (λογιστή, δικηγόρου κλπ.) κλπ. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίηση των σταθερών της εξόδων. Μεταβλητά έξοδα είναι εκείνα που µεταβάλλονται σε αναλογία µε την παραγωγή και τις πωλήσεις. Για τέτοιου είδους δαπάνες η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει ώστε µε κατάλληλες κινήσεις να µπορεί να τις κρατά σε χαµηλά επίπεδα. Αυτές είναι ενδεικτικά µεταφορικά, αναλώσιµα, α ύλες, δαπάνες διαφήµισης, προµήθειες κλπ. Ο τύπος µε βάση τον οποίο υπολογίζεται το Νεκρό Σηµείο είναι ο ακόλουθος: Νεκρό Σηµείο = Σταθερά κόστη Τιµή πώλησης ανά µονάδα- Μεταβλητό κόστος ανά µονάδα Για να γίνει περισσότερο κατανοητό, παρατίθεται ένα παράδειγµα: Έστω ότι η τιµή πώλησης ενός προϊόντος είναι 2,00, τα σταθερά έξοδα της επιχείρησης είναι και το µεταβλητό κόστος ανά προϊόν είναι 1,5. Το Νεκρό Σηµείο της επιχείρησης είναι ίσο µε /(2,00-1,50)= µονάδες. Το Νεκρό Σηµείο µπορεί να εκφραστεί και σε πωλήσεις σε ευρώ, όπου µε βάση την τιµή του προϊόντος, 2,00, και το αποτέλεσµα του υπολογισµού µας σε ποσότητες, µονάδες, οι πωλήσεις µας πρέπει να είναι ώστε να µην έχουµε ούτε κέρδος ούτε ζηµία. Αν υποθέσουµε ότι µε την ίδια τιµή πώλησης ανά µονάδα, αυξηθούν τα σταθερά µας κόστη κατά και µειωθεί το µεταβλητό µας κόστος ανά προϊόν κατά 0,5, το Νεκρό Σηµείο της επιχείρησης ισούται µε /(2,00-1,00)= µονάδες. Σε αυτή την περίπτωση το Νεκρό Σηµείο σε είναι , δηλαδή οι πωλήσεις θα πρέπει να είναι ώστε να µην έχουµε ούτε κέρδος ούτε ζηµία. Με το παραπάνω παράδειγµα είναι φανερό ότι ο υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου είναι χρήσιµος και σε περίπτωση που θέλουµε να υπολογίσουµε πόσες µονάδες προϊόντος παραπάνω πρέπει να πουλήσουµε για να µην έχουµε ζηµία όταν τα σταθερά µας έξοδα αυξηθούν παρά τη µικρή µείωση των µεταβλητών εξόδων µας ανά προϊόν. 2

3 Πρακτικά, ενώ ο υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου είναι χρήσιµος για τον προσδιορισµό των κατώτερων ποσοτήτων ή πωλήσεων που πρέπει να έχουµε, παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα από την άποψη ότι κάθε επιχείρηση δεν έχει µόνο ένα προϊόν αλλά πολλά µε διάφορες τιµές πώλησης και διαφορετικό µεταβλητό κόστος παραγωγής ή εµπορίας. Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Ισολογισµός αποτελεί µία λογιστική απεικόνιση της επιχείρησης που είναι υποχρεωτική για κάποιες µορφές εταιριών. Ο Ισολογισµός αποτελείται από δύο σκέλη: το ενεργητικό, όπου απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και το παθητικό που περιλαµβάνει το κεφάλαιο της εταιρίας και τις υποχρεώσεις της. Το σύνολο του Ενεργητικού ισούται µε το σύνολο του Παθητικού της επιχείρησης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον ισολογισµό αποτυπώνονται οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Πιο συγκεκριµένα, το Ενεργητικό και το Παθητικό αναλύονται ακολούθως: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ακολούθως θα παρουσιαστούν οι βασικότεροι λογαριασµοί ενεργητικού που συναντώνται πιο συχνά σε ένα ισολογισµό. Έξοδα εγκατάστασης: περιλαµβάνει συνήθως τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης της επιχείρησης που αφορούν τόσο έξοδα συµβολαιογραφικά και λοιπά διοικητικά που απαιτούνται σε κάθε ίδρυση εταιρίας όσο και κεφαλαιοποιηµένους τόκους κατασκευαστικής περιόδου. Οι τελευταίοι αφορούν τόκους δανείων που λαµβάνει η επιχείρηση κατά την κατασκευαστική περίοδο, και οι οποίοι δεν έχουν βαρύνει το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως εξ αρχής. Πάγιο ενεργητικό: περιλαµβάνει τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης όπως π.χ. φήµη και πελατεία, µηχανήµατα, κτίρια, µεταφορικά µέσα κλπ. Στα πάγια καταγράφεται η αξία κτήσης τους, από την οποία αφαιρούνται οι αποσβέσεις ώστε στην τρίτη στήλη παρουσιάζεται η αναπόσβεστη αξία που µαρτυρεί ουσιαστικά και την λογιστική αξία του παγίου σήµερα. Κυκλοφορούν ενεργητικό: οι κυριότεροι λογαριασµοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι τα αποθέµατα, οι απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιµα. Τα αποθέµατα αφορούν εµπορεύµατα, προϊόντα, α και β ύλες, υλικά συσκευασίας κλπ. που υπάρχουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή στις αποθήκες της επιχείρησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αξία των αποθεµάτων καθώς ουσιαστικά αποτελούν δέσµευση κεφαλαίων και η διαχείρισή τους αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις στοιχείο προβληµατισµού που χρίζει ιδιαίτερης 3

4 αντιµετώπισης. Τα αποθέµατα συγκρίνονται κύρια µε τις πωλήσεις της επιχείρησης και το κόστος πωληθέντων αλλά και µε το σύνολο του ενεργητικού, όπως θα παρουσιαστεί σε σχετικούς αριθµοδείκτες στη συνέχεια. Τέλος, ιδιαίτερης σηµασίας είναι το ύψος των απαιτήσεων από πελάτες που συνήθως συγκρίνεται µε το ύψος των πωλήσεων του κάθε έτους. Συγκρίνεται ποσοστιαία το ύψος των πελατών µε το ύψος των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση από πελάτες που της χρωστούν ή λοιπούς χρεώστες καθώς και επιταγές ή γραµµάτια οι οποίες είτε βρίσκονται στην επιχείρηση (χαρτοφυλακίου) είτε τις έχει δώσει η επιχείρηση στην τράπεζα για προεξόφληση ή εγγύηση. Ο λογαριασµός επισφαλείς και επίδικοι πελάτες γραµµάτια σε καθυστέρηση αναφέρεται σε πελάτες της επιχείρησης που χρωστούν, από τους οποίους οι απαιτήσεις διεκδικούνται δικαστικά και υπάρχει πιθανότητα να χαθούν. Χρεόγραφα είναι οι µετοχές, οµόλογα κλπ. που διαθέτει η εταιρία στο χαρτοφυλάκιό της. Τέλος, ο λογαριασµός διαθεσίµων αφορά τα χρήµατα που υπάρχουν στο ταµείο της επιχείρησης και οι καταθέσεις της στις τράπεζες. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Το παθητικό αποτελείται κυρίως από τα ίδια κεφάλαια και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ίδια κεφάλαια είναι αυτά που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι της επιχείρησης, τα κέρδη προηγούµενων χρήσεων που δεν έχουν διανεµηθεί στους µετόχους, τα αφορολόγητα αποθεµατικά και οι επιχορηγήσεις, οι προβλέψεις (αποζηµίωσης προσωπικού, ασφαλιστικές και λοιπές), διαφορές ενοποίησης και δικαιώµατα µειοψηφίας καθώς και τα ποσά που προορίζονται για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης διακρίνονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες. Στις πρώτες περιλαµβάνονται κύρια τα µακροπρόθεσµα δάνεια της επιχείρησης. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις της προς τους προµηθευτές της ή πιστωτές της. Επίσης, περιλαµβάνονται επιταγές πληρωτέες, προκαταβολές πελατών καθώς και υποχρεώσεις της επιχείρησης σε φόρους και τέλη καθώς και ασφαλιστικούς οργανισµούς. 4

5 Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως εκφράζει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Αρχικά αποτυπώνονται τα έσοδα από πωλήσεις, προϊόντων ή υπηρεσιών, από τα οποία αφαιρείται το κόστος πωληθέντων. Το τελευταίο διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και τις δαπάνες που περιλαµβάνει σε αυτό. Σε µια παραγωγική επιχείρηση το κόστος πωληθέντων αντιπροσωπεύει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την παραγωγή του προϊόντος (π.χ. εργατικά, α και β ύλες, αποσβέσεις µηχανηµάτων και κτιρίων παραγωγής κλπ.) ενώ σε µια εµπορική επιχείρηση ο αντίστοιχος λογαριασµός περιλαµβάνει το κόστος αγοράς των εµπορευµάτων. Η διαφορά του κόστους πωληθέντων από τις πωλήσεις µας δίνει το µικτό αποτέλεσµα ή µικτό κέρδος της επιχείρησης. Το µικτό αποτέλεσµα ως ποσοστό των πωλήσεων αναφέρεται ως µικτό περιθώριο κέρδους και συχνά αυτό είναι που λαµβάνει υπόψη ο επιχειρηµατίας σε πολλές αποφάσεις τιµολόγησης των προϊόντων, αγορών α υλών κλπ. ως ελάχιστο µη καθαρού κέρδους που θα του επιφέρουν οι πωλήσεις του. Στα µικτά κέρδη συχνά προστίθενται «Άλλα έσοδα» τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν προµήθειες που λαµβάνει η επιχείρηση, έσοδα από ενοίκια, έσοδα από πώληση υποπροϊόντων κλπ. Στη συνέχεια αφαιρούνται δύο µεγάλες κατηγορίες εξόδων που είναι τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας-διάθεσης. Στα έξοδα διοίκησης περιλαµβάνονται εκείνα που αφορούν όλες τις διοικητικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως µισθοί διοικητικού προσωπικού, αποσβέσεις παγίων διοίκησης, δαπάνες αναλωσίµων, έξοδα ταξιδίων στελεχών της διοίκησης κλπ. Στα έξοδα διάθεσης και λειτουργίας περιλαµβάνονται έξοδα που αφορούν την προώθηση και διάθεση των προϊόντων όπως έξοδα διαφήµισης, µισθοί πωλητών, δαπάνες για προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της επιχείρησης, έξοδα ταξιδίων των πωλητών, αποσβέσεις µεταφορικών µέσων πωλητών κλπ. Μετά και την αφαίρεση των παραπάνω εξόδων έχουµε τα Μερικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης που ουσιαστικά αφορούν το λειτουργικό αποτέλεσµα της επιχείρησης. Από αυτά αφαιρούνται οι χρεωστικοί τόκοι ή προστίθενται οι πιστωτικοί τόκοι της επιχείρησης. Οι χρεωστικοί τόκοι αφορούν τόκους µακροπρόθεσµων ή βραχυπρόθεσµων δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση, µε βάση το επιτόκιο που έχει συµφωνηθεί από την τράπεζα. Μετά και τον υπολογισµό των τόκων λαµβάνουµε τα Ολικά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης. Στα τελευταία προστίθενται (ή αφαιρούνται): τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα (έσοδα και έξοδα) που αποτελούν διάφορους λογαριασµούς όπως, συναλλαγµατικές διαφορές που έχουν προκύψει από δάνεια, πρόστιµα κλπ. 5

6 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Έσοδα πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων Έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα Έκτακτα κέρδη και ζηµιές Έσοδα & Έξοδα προηγούµενων χρήσεων. Έτσι έχουµε το Καθαρό Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης από το οποίο αφαιρούνται οι αποσβέσεις των παγίων. Επειδή όµως στις περισσότερες περιπτώσεις οι αποσβέσεις έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο κόστος πωληθέντων ή στο λειτουργικό κόστος, ο λογαριασµός αυτός αποσβέσεων παρουσιάζεται µηδενικός. Μετά την αφαίρεση του φόρου προκύπτουν τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φορολογίας στα οποία εάν προσθαφαιρεθούν οι διαφορές φορολογικού ελέγχου και τα υπόλοιπα κερδών προηγουµένων χρήσεων προκύπτουν τα Καθαρά Αποτελέσµατα. Συνυπολογίζοντας τα µερίσµατα, τις ζηµιές προηγούµενων χρήσεων και τα αποθεµατικά κεφάλαια λαµβάνουµε τα Υπόλοιπα Κερδών εις νέον. Σε µία πιθανή ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως της επιχείρησης θα ήταν σκόπιµο όλα τα παραπάνω ποσά να εµφανίζονται ως ποσοστά των πωλήσεων της επιχείρησης ώστε να συγκρίνονται ανά χρονικές περιόδους. Εκτός τη σηµασία του Μικτού κέρδους που παρακολουθείται συχνά, σκόπιµο θα ήταν να γνωρίζουµε π.χ. το ποσοστό των δαπανών διάθεσης σε σχέση µε τις πωλήσεις της επιχείρησης, ποιά ήταν δηλαδή τα έξοδα διάθεσης που πραγµατοποίησε η επιχείρηση για να επιτύχει τις συγκεκριµένες πωλήσεις. Μία τέτοια σύγκριση πολλές φορές οδηγεί σε εκπλήξεις καθώς µπορεί να διαφανεί ότι µια µεταποιητική επιχείρηση µικρού µεγέθους µπορεί να έχει υψηλά διοικητικά κόστη (π.χ. τηλεφωνικά ή ταχυδροµικά τέλη) που δεν δικαιολογούνται µε βάση τις πωλήσεις και τη δραστηριότητά της. Στην πραγµατικότητα η κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως δεν προσφέρει επαρκή και λεπτοµερή πληροφόρηση για µια επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες για τα έσοδα και τα έξοδα που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα Χρήσεως δίδεται από το Λογαριασµό Γενικής Εκµετάλλευσης, ο οποίος όµως δεν δηµοσιεύεται. Στο Λογαριασµό Γενικής Εκµετάλλευσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποθέµατα της επιχείρησης (έναρξης-λήξης- αγορές) και τα είδη τους (εµπορεύµατα, α και β ύλες, υλικά συσκευασίας κλπ.) καθώς και τα οργανικά έξοδα της επιχείρησης που περιλαµβάνουν αναλυτικά όλα όσα αναφέραµε ως έξοδα διοίκησης και λειτουργίας-διάθεσης (αµοιβές προσωπικού, αµοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, συνδροµές-εισφορές, έντυπα και γραφική ύλη κλπ.). Επίσης, παρουσιάζονται 6

7 αναλυτικά οι πωλήσεις της επιχείρησης ανά κατηγορία δραστηριότητας (πωλήσεις υπηρεσιών- εµπορευµάτων-ετοίµων ή ηµιετοίµων κλπ.) καθώς και ότι αναφέρουµε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως ως λοιπά έσοδα ή έξοδα.. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Οι αριθµοδείκτες αποτελούν συγκριτικά στοιχεία και µέτρα που βοηθούν στην εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, αποτελεσµατικότητας και κερδοφορίας µιας επιχείρησης. Συχνά είναι χρήσιµο να συγκρίνουµε χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για να αντλήσουµε δείκτες που εκφράζουν σηµαντικές συσχετίσεις οι οποίες είναι χρησιµότερες από την απλή παράθεση δεδοµένων. Για παράδειγµα, η σύγκριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε το βραχυπρόθεσµο παθητικό είναι χρησιµότερη από την απλή επισκόπηση των αντίστοιχων κονδυλίων ξεχωριστά. Στον υπολογισµό των αριθµοδεικτών θα πρέπει να λάβουµε καταρχήν υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές στις λογιστικές µεθόδους ανάµεσα στις διάφορες επιχειρήσεις και η σύγκριση µε βάση αυτό είναι δύσκολη. Εταιρίες που υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισµού υπολογίζουν τους αριθµοδείκτες µε βάση τα στοιχεία που δίδονται από αυτούς ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών έχει νόηµα προς δύο κατευθύνσεις: τη σύγκριση των δεικτών της επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και τη σύγκριση των δεικτών της επιχείρησης µε τους αντίστοιχους του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Επειδή κάθε κλάδος έχει ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά διάφορα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, λογικό και επόµενο είναι κάθε επιχειρηµατίας να ενδιαφέρεται να συγκρίνει την επιχείρησή του µε τις υπόλοιπες του ίδιου κλάδου. Εκτός αυτού για κάθε αριθµοδείκτη δεν υπάρχει µία απόλυτη τιµή µε βάση την οποία να αξιολογείται η επιχείρηση αλλά αποτελεί σχετικό µέγεθος συγκρινόµενο πάντα µε το αντίστοιχο προηγούµενων χρονικών περιόδων. Ακολούθως παρουσιάζονται πέντε βασικές κατηγορίες αριθµοδεικτών: ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ρευστότητα=κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε ένα περιθώριο ασφαλείας που επιτρέπει τη µείωση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Ιδανική αναλογία είναι 1:1 που σηµαίνει ότι υπάρχει αρκετά καλή ρευστότητα ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 7

8 Η Άµεση Ρευστότητα αφορά τον ίδιο δείκτη µε τη διαφορά ότι από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέµατα. Η λογική στην περίπτωση αυτή είναι, αν η επιχείρηση σταµατήσει να πουλά σήµερα ποιες είναι οι πιθανότητες πληρωµής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της από το άµεσα ρευστοποιήσιµο ενεργητικό. Το Κεφάλαιο Κίνησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Βραχυπρόθεσµο Παθητικό) µιας επιχείρησης δείχνει την επάρκειά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της αποτελεί άλλο ένα δείκτη ρευστότητας που θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δεν διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης, είτε προεξοφλεί σε µια τράπεζα τις επιταγές που έχει στο χαρτοφυλάκιό της λαµβάνοντας βραχυπρόθεσµο δανεισµό. ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Οι δείκτες αυτοί δίνουν µια εκτίµηση του µεγέθους των κεφαλαίων της επιχείρησης στα οποία µπορούν να στηριχθούν οι πιστωτές της σε περίπτωση που η λειτουργία της δεν είναι αποτελεσµατική ή πέσει η αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Βαθµός δανειακής κάλυψης= Ξένα κεφάλαια/ Σύνολο ενεργητικού Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό ενεργητικού που έχει χρηµατοδοτηθεί µε ξένα κεφάλαια. Μια άλλη σύγκριση που αξίζει τον κόπο να γίνεται είναι ο λόγος Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις/ Κύκλο Εργασιών. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υγιές να είναι γύρω στο 65% ενώ όταν αυτό ξεπερνά το 90% τότε ο δανεισµός που απολαµβάνει η επιχείρηση είναι πολύ υψηλός και οι πωλήσεις που πραγµατοποίησε η επιχείρηση προέκυψαν κυρίως από χρηµατοδότηση. Ιδιαίτερα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Τράπεζες συνίσταται να µην ξεπερνούν το 45% του τζίρου. είκτης δανειακής επιβάρυνσης= Σύνολο υποχρεώσεων /ίδια κεφάλαια Εκφράζει τη σχέση ανάµεσα στα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην επιχείρηση από τους µετόχους και από εξωτερικούς χρηµατοδότες. Ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθµό προστασίας των χρηµατοδοτών της επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαιά της. Ο δείκτης είναι γνωστός ως δείκτης leverage και αυτό που ουσιαστικά αποδίδει είναι κατά πόσο οι µέτοχοι µιας επιχείρησης έχουν διαθέσει κεφάλαια από την τσέπη τους σε σχέση µε αυτά που έχουν δανειστεί. Σε ένα super-market, ωστόσο, ή σε µία ατοµική επιχείρηση µε αποκλειστικά εµπορική δραστηριότητα, όπου οι προµηθευτές τους τους παρέχουν πολύ µεγάλη πίστωση, υπάρχει περίπτωση να µην χρειάζεται οι µέτοχοι να καταβάλουν τόσο υψηλά Ίδια Κεφάλαια συγκριτικά µε 8

9 τις υποχρεώσεις τους. Αν στη θέση του Συνόλου Υποχρεώσεων µπουν οι τραπεζικές υποχρεώσεις µόνο, εκφράζεται η αντίστοιχη σχέση µε χρηµατοδότες µόνο τις τράπεζες. Ίδια κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων Εκφράζει την οικονοµική αυτοτέλεια της επιχείρησης, δηλαδή το βαθµό στον οποίο τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν τις υποχρεώσεις της. Εάν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη της µονάδος τότε συµπεραίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος ενεργητικού της επιχείρησης έχει χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια. Αν ο δείκτης είναι µικρότερος της µονάδας θα πρέπει να εξετάζεται η σύνθεση των Υποχρεώσεων και κυρίως το ύψος των δανείων. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι δείκτες αποδοτικότητας εκφράζουν την αποτελεσµατικότητα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των επενδύσεων που γίνονται. Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων= Καθαρά κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού Εκφράζει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό του συνόλου ενεργητικού και ουσιαστικά παρουσιάζει τη σχέση µεταξύ των κερδών και της περιουσίας της επιχείρησης. Υψηλές επενδύσεις, δηλαδή υψηλό ενεργητικό, και ζηµία στα αποτελέσµατα της επιχείρησης µαρτυρεί ότι δεν αξιοποιούνται αποτελεσµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων= Καθαρά κέρδη/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εκφράζει την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι στην επιχείρηση. Η διαφορά του µε τον προηγούµενο δείκτη είναι τα ξένα κεφάλαια και η σύγκριση µεταξύ των δύο παρέχει πληροφορίες για την αποδοτικότητα της επιχείρησης σε σχέση µε την κεφαλαιακή της διάρθρωση. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έχει πάντα µεγαλύτερη τιµή από το δείκτη αποδοτικότητας συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων καθώς διαφέρουν ως προς τη χρήση ξένων κεφαλαίων. ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνουν την ταχύτητα µε την οποία κινούνται κάποιοι λογαριασµοί µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, συνήθως ενός έτους. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του αριθµοδείκτη τόσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια παραµονής του συγκεκριµένου στοιχείου µέσα στην επιχείρηση και αντίστροφα. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων= 365/{πωλήσεις /απαιτήσεις+ Επισφαλείς Πελάτες } 9

10 Ο δείκτης αυτός εκφράζει την ταχύτητα µε την οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της επιχείρησης στο χρονικό διάστηµα ενός έτους. Εκφράζεται σε ηµέρες και όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του τόσο περισσότερες µέρες κάνουν οι πελάτες ή χρεώστες της επιχείρησης να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων = 365*{Πιστωτές ιαφ.+ Προµηθευτές +Γραµµάτια Πληρωτέα}/Κόστος Πωλήσεων Εκφράζεται η ταχύτητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων µιας επιχείρησης στη διάρκεια ενός έτους (εκφράζεται σε ηµέρες). Μικρή τιµή του δείκτη υποδηλώνει ότι εξοφλούµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους προµηθευτές µας. Πιθανή µείωση της τιµής του δείκτη συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση συνεπάγεται µείωση της λαµβανόµενης πίστωσης που απολαµβάνει µια επιχείρηση. Σκόπιµη είναι η σύγκριση µεταξύ των δύο παραπάνω δεικτών προκειµένου να συγκρίνουµε τη δική µας πολιτική πληρωµών µε αυτή των χρεωστών ή πελατών µας, καθώς ουσιαστικά αποτελούν δείκτες ρευστότητας. Ως χονδρική εκτίµηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι τακτική εξόφληση των προµηθευτών µας αλλά µη τακτική είσπραξη των απαιτήσεων µας οδηγεί την επιχείρηση σε προβλήµατα ρευστότητας. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων=365/{πωλήσεις /αποθέµατα} Ο δείκτης αυτός εκφράζει κάθε πόσες µέρες τα αποθέµατα ανανεώνονται. Υψηλή τιµή του δείκτη εκφράζει ότι τα αποθέµατα της επιχείρησης παραµένουν πολλές µέρες δεσµεύοντας κεφάλαια ενώ χαµηλή τιµή του µαρτυρεί ότι τα αποθέµατα χρησιµοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αποφεύγοντας δέσµευση κεφαλαίων. Το τελευταίο όµως µπορεί να σηµαίνει ότι τα αποθέµατα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης και των πελατών της. Η τελική εκτίµηση εξαρτάται από τον κλάδο, την επιχείρηση και τη µέθοδο αποτίµησης των αποθεµάτων. Αυτό που ωστόσο έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι το άνοιγµα του λειτουργικού κύκλου της επιχείρησης το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσµα των παραπάνω ταχυτήτων. Συγκεκριµένα, είναι η διαφορά της κυκλοφορίας των υποχρεώσεων από την κυκλοφορία των απαιτήσεων + αποθεµάτων. Με τον τρόπο αυτό µια επιχείρηση δύναται να συγκρίνει τόσο την πιστωτική πολιτική που παρέχει στους πελάτες της όσο και αυτή που απολαµβάνει από τους προµηθευτές της και ουσιαστικά να αντιληφθεί την πολιτική που ακολουθεί. ρευστότητα που της επιτρέπει να έχει η συγκεκριµένη πιστωτική 10

11 ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε µία ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως της επιχείρησης θα ήταν σκόπιµο όλα τα ποσά να εµφανίζονται ως ποσοστά των πωλήσεων της επιχείρησης ώστε να συγκρίνονται ανά χρονικές περιόδους. Τα ποσοστά αυτά εκφράζονται ως δείκτες µε παρονοµαστή τις πωλήσεις της επιχείρησης: 1. Καθαρά κέρδη/ Πωλήσεις= Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους Ο δείκτης εκφράζει το πραγµατικό ποσοστό καθαρού κέρδους µε το οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, µας δίνει δηλαδή το καθαρό κέρδος που απορρέει για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγµατοποιεί. 2. Μικτά κέρδη/ Πωλήσεις = Μικτό περιθώριο κέρδους Εκφράζεται το µικτό κέρδος της επιχείρησης για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγµατοποιεί. 3. Λειτουργικά έξοδα/ Πωλήσεις Η σχέση µεταξύ των λειτουργικών εξόδων και των πωλήσεων της επιχείρησης µπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα αν υπολογιστεί για κάθε στοιχείο των λειτουργικών εξόδων. Υψηλό ποσοστό του δείκτη εκφράζει ότι απαιτούνται υψηλά λειτουργικά κόστη προκειµένου να επιτύχουµε το συγκεκριµένο ύψος πωλήσεων. Συσχετισµοί µπορούν ουσιαστικά να υπάρχουν µεταξύ όλων των στοιχείων των αποτελεσµάτων χρήσεως µε τις πωλήσεις της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές τα συµπεράσµατα εκπλήσσουν καθώς πολλοί είναι οι επιχειρηµατίες που δεν συνειδητοποιούν τι ποσοστό των πωλήσεών τους αντιπροσωπεύουν χρηµατοοικονοµικά κόστη (π.χ. τόκοι) ή λειτουργικά έξοδα (π.χ. τηλεφωνικά, ταχυδροµικά κλπ.). 4. είκτης εξυπηρέτησης χρέους (ΤΙΕ)= Μερικά αποτελέσµατα/ Χρεωστικοί τόκοι είχνει την ευκολία µε την οποία πληρώνονται οι χρεωστικοί τόκοι από την κερδοφορία της επιχείρησης βάσει της οργανικής της λειτουργίας. Επισήµανση: Το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων + Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πάγιο Ενεργητικό. Η παραπάνω ανισότητα πρέπει οπωσδήποτε να συµβαίνει προκειµένου οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις να καλύπτονται από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 11

12 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η οικονοµική και διοικητική πορεία µιας επιχείρησης φαίνεται από τις καθηµερινές λειτουργίες της και από απολογιστικά στοιχεία που συντάσσονται συνήθως στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. Η εικόνα της επιχείρησης αποτυπώνεται µέσω αυτών των απολογιστικών στοιχείων και είναι δεδοµένη. Η σύγκριση σε αυτή την περίπτωση µε προηγούµενες χρήσεις µπορεί να δώσει µόνο συµπεράσµατα σχετικά µε την ετήσια πρόοδο συγκεκριµένων µεγεθών. Τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης όµως δίνουν πληροφορίες για το µεγάλο χρονικό διάστηµα του έτους χωρίς να δίδεται η δυνατότητα λεπτοµερέστερης πορείας και µεταβολών συγκεκριµένων λογαριασµών. Ο ουσιαστικός στόχος της µελέτης των απολογιστικών οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης είναι να αναγνωρίσει τα προβλήµατα που πιθανόν υπάρχουν και να κάνει διορθωτικές ενέργειες άµεσα, πριν αυτά διογκωθούν και προκαλέσουν απώλειες σε ζωτικούς τοµείς δράσης. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω της συνεχούς παρακολούθησης τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων της επιχείρησης καθόλη τη διάρκεια της χρήσης και όχι µόνο απολογιστικά της χρήσης. Από την άλλη µεριά, η οικονοµική πορεία της επιχείρησης µε τακτική παρακολούθηση δεν έχει νόηµα αν δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτά που η επιχείρηση θα περίµενε, µε τους στόχους που έχει και που βασίζονται στο αναµενόµενο αποτέλεσµα, ως απόρροια των κεφαλαίων που έχει επενδύσει, και στους στόχους ανάπτυξης και πιθανής επέκτασης των δραστηριοτήτων της. Αυτά που περιµένει η επιχείρηση είναι αυτό που αναφέρεται ως προβλεπόµενα οικονοµικά στοιχεία. Με βάση τα παραπάνω, οι δύο βασικοί λόγοι σύνταξης των προϋπολογισµών είναι οι ακόλουθοι: Εφόσον η επιχείρηση µέσω των προϋπολογισµών έχει αποτυπώσει επακριβώς τις προσδοκίες της σε όλα τα οικονοµικά µεγέθη, είναι σε θέση να συγκρίνει αργότερα τα απολογιστικά στοιχεία µε τις προβλέψεις και να αναγνωρίσει τι προκάλεσε πιθανόν αυξήσεις ή µειώσεις σε σχέση µε τα προϋπολογιζόµενα. Οι προϋπολογισµοί δηλαδή λειτουργούν ως πυξίδα, ως οδηγός για την µελλοντική πορεία της επιχείρησης. Γι αυτό και θα πρέπει να υπολογίζονται µε µεγάλη προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, και καταρτίζοντας σενάρια, αισιόδοξο, µέτριο και απαισιόδοξο. Ο δεύτερος και πολύ σηµαντικός λόγος σύνταξης των προϋπολογισµών είναι να υπολογίζει η επιχείρηση τα µελλοντικά της έσοδα προκειµένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Επιχειρήσεις που δεν προϋπολογίζουν όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να βρεθούν προ εκπλήξεων, να αναζητούν τελευταία στιγµή κεφάλαιο κίνησης, να αφήνουν επιταγές ακάλυπτες κλπ. 12

13 Ο σωστός προγραµµατισµός-προϋπολογισµός- µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη επιζήµιων καταστάσεων για την επιχείρηση και στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Επισηµαίνεται ότι οι προϋπολογισµοί θα πρέπει να καταρτίζονται για τακτά χρονικά διαστήµατα (2µηνα ή 3µηνα) και σωρευτικά για το σύνολο του έτους. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα στοιχεία που λαµβάνει ως βάση η επιχείρηση προκειµένου να συντάξει προϋπολογισµούς είναι τα απολογιστικά στοιχεία αντίστοιχων χρονικών περιόδων παρελθουσών χρήσεων, ο υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι της επιχείρησης. Η καταγραφή των απολογιστικών στοιχείων της επιχείρησης µπορεί να είναι χρονοβόρα όταν το µηχανογραφικό της σύστηµα δεν δίνει άµεση πληροφόρηση, είναι όµως απαραίτητη προκειµένου να ελεγχθεί η πορεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα (δίµηνα ή τρίµηνα) της ίδιας χρήσης ή κυρίως διαφορετικών χρήσεων. Σε γενικές γραµµές η παρακολούθηση των απολογιστικών στοιχείων διµήνων ή τριµήνων βοηθά την επιχείρηση στα ακόλουθα: Να δει την εποχικότητα των προϊόντων της και τη συνάφεια µεταξύ εποχικότητας πωλήσεων και δαπανών Να προλάβει πιθανές αδικαιολόγητες µεταβολές των δαπανών της ή του δανεισµού της και µεταβολές των λογαριασµών πελατών Να χρησιµοποιήσει τα στοιχεία αυτά ως βάση για να συντάξει τους προϋπολογισµούς µελλοντικών χρήσεων Να τα συγκρίνει µε αντίστοιχα 2µηνα ή 3µηνα των προηγούµενων 2-3 ετών Ο υπολογισµός του Νεκρού σηµείου είναι απαραίτητος καθώς δηλώνει το ύψος των πωλήσεων που πρέπει να έχει η επιχείρηση προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες της. Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι της επιχείρησης επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τους προϋπολογισµούς σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγµα, αν σχεδιάζεται η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό στο προσεχές διάστηµα, θα πρέπει να υπολογισθεί αυτή η δαπάνη, ο τρόπος που θα καλυφθεί, ο υπολογισµός των αποσβέσεων κλπ. Αν η επιχείρηση έχει κάνει κάποια διαφηµιστική καµπάνια από την οποία αναµένει αύξηση των πωλήσεων συγκεκριµένων προϊόντων ή του συνόλου τους, οι προβλεπόµενες πωλήσεις θα πρέπει να υπολογισθούν βάση αυτού και αργότερα να εξετασθεί αν υπήρξε στην πραγµατικότητα η αναµενόµενη αύξηση. 13

14 Με βάση τα παραπάνω, για τη σύνταξη των προϋπολογισµών πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: 1. Στα φύλλα ανάλυσης των προϋπολογισµών, να τοποθετηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία της χρονικής περιόδου των προηγούµενων ετών (π.χ. για την πρόβλεψη των λειτουργικών δαπανών του πρώτου διµήνου 2004 πρέπει να βλέπουµε στις αντίστοιχες δαπάνες των πρώτων διµήνων 2003 και 2002) 2. Να υπολογισθεί το κόστος επενδύσεων και όλα τα κόστη που αυτό θα δηµιουργήσει και τα οφέλη που αναµένεται να επιφέρει. 3. Να υπάρχει ένα χωριστό φύλλο για τον υπολογισµό του Νεκρού Σηµείου, το οποίο θα λαµβάνει στοιχεία από τα αντίστοιχα φύλλα εσόδων και εξόδων ώστε µε τις µεταβολές που θα πραγµατοποιούµε στα τελευταία να βλέπουµε και το αποτέλεσµα που µας δίνει. Χρήσιµη είναι και η αποτύπωση των παραπάνω µέσω διαγραµµάτων, ιστογραµµάτων κλπ. που δίνουν µια καλή σχηµατική εικόνα οικονοµικών στοιχείων. ΕΙ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Υποθέτοντας ότι οι προϋπολογισµοί υπολογίζονται σε ένα αρχείο excel όπου κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει µια κατηγορία προϋπολογισµού και ένα τελικό φύλλο µας δίνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τότε κάθε φύλλο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν από τους ακόλουθους προϋπολογισµούς: Προϋπολογισµοί πωλήσεων: οι πωλήσεις της επιχείρησης θα υπολογισθούν µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία αντίστοιχων χρήσεων του παρελθόντος, την πορεία των πωλήσεων της επιχείρησης κατά το αµέσως προηγούµενο χρονικό διάστηµα, την εποχικότητα των πωλήσεων και τις δράσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι προϋπολογισµοί πωλήσεων θα πρέπει να συντάσσονται από τον διευθυντή πωλήσεων ή από το αρµόδιο άτοµο σε συνεργασία πάντα µε το τµήµα πωλήσεων. Η προβλέψεις ανά προϊόν ίσως να µην έχουν ιδιαίτερο νόηµα στην περίπτωση ύπαρξης πολλών κωδικών και κατηγοριών προϊόντων. Για το λόγο αυτό απαιτείται κατηγοριοποίηση των προϊόντων, ανάλογα µε τον τρόπο που είναι περισσότερος ωφέλιµος για την επιχείρηση π.χ. ανά είδος προϊόντος, ανά προµηθευτή, ανά κατηγορία πελατών που απευθύνεται κλπ. Στους προϋπολογισµούς πωλήσεων θα πρέπει να συνυπολογισθούν λοιπά έσοδα της επιχείρησης που προέρχονται από ενοίκια, έκτακτα έσοδα κλπ. Αυτά είναι συνήθως γνωστά ή εύκολα υπολογίσιµα µε βάση απαιτήσεις της επιχείρησης ή υπολογίζονται µε βάση στοιχεία του παρελθόντος. 14

15 Προϋπολογισµός κόστους πωληθέντων: στην περίπτωση εµπορικής επιχείρησης, το κόστος πωληθέντων αφορά το κόστος αγοράς των προϊόντων από τους προµηθευτές. Στους προϋπολογισµούς υπολογίζεται µε ακρίβεια σε συνάρτηση µε τις προϋπολογιζόµενες πωλήσεις και µε βάση τις τιµές στις οποίες αγοράζει έως τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή η επιχείρηση τις πρώτες ύλες της, τα υλικά συσκευασίας κλπ. Γενικά, το κόστος παραγωγής ανά προϊόν σε µια παραγωγική επιχείρηση πρέπει να είναι γνωστό, µε µικρές αποκλίσεις που προέρχονται πιθανόν από αναπροσαρµογές στις τιµές αγοράς α και β υλών και λοιπών υλικών. Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν να κάνουν µε την παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων των µισθών του προσωπικού παραγωγής. Σε αυτή την κατεύθυνση στον προϋπολογισµό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν αυξήσεις µισθών και εργοδοτικών εισφορών, συνταξιοδότηση εργαζοµένων, πρόσληψη νέου προσωπικού κλπ. Προϋπολογισµοί δαπανών διάθεσης και λειτουργίας: εφόσον έχει ξεκαθαριστεί ποιοι λογαριασµοί του λογιστικού σχεδίου συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες αυτές και για τις οποίες παρακολουθούµε τα 2µηνιαία ή 3µηνιαία απολογιστικά στοιχεία, προϋπολογίζουµε τις αντίστοιχες δαπάνες αναλυτικά την καθεµία για την προβλεπόµενη περίοδο. Βάση υπολογισµού αποτελούν τα απολογιστικά στοιχεία προηγούµενων χρήσεων, οι προϋπολογιζόµενες πωλήσεις (καθώς το ύψος τους επηρεάζει τις µεταβλητές δαπάνες) και οι µεταβολές που πιθανόν να έχουν σχεδιαστεί για το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα (π.χ. µεταβολές διοικητικού προσωπικού ή µισθών, µεταβολή εξόδων διαφήµισης, µεταβολή δαπανών σε προµήθειες, µεταβολή κόστους παροχών τρίτων κλπ.). Ο προϋπολογισµός των λειτουργικών δαπανών αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα των προβλέψεων της επιχείρησης καθώς προσδιορίζει το νεκρό σηµείο και επηρεάζει ζωτικά την κερδοφορία ή ζηµία της επιχείρησης. Προϋπολογισµοί χρηµατοοικονοµικών δαπανών: περιλαµβάνει προβλέψεις για το ύψος των τόκων που πληρώνει µηνιαίως η επιχείρηση για µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια και λοιπά έξοδα τραπεζών. Στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων δανείων, η αποπληρωµή είναι συγκεκριµένη ενώ στην περίπτωση των βραχυπρόθεσµων, εκτός των τόκων του υφιστάµενου δανεισµού, θα πρέπει να προβλεφθούν και οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ώστε να συνυπολογισθούν και οι αντίστοιχοι τόκοι. Η ευελιξία στην περίπτωση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών δεν είναι συνήθως πολύ µεγάλη και δεν παρατηρούνται µεγάλες διαφορές ανά 2µηνο ή 3µηνο. Σηµαντικές µεταβολές µεταξύ 2µήνω διαφορετικών ετών µπορεί να µαρτυρούν αύξηση των αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαια κίνησης και κατ επέκταση αύξηση των βραχυπρόθεσµών υποχρεώσεων και επικίνδυνη µείωση της ρευστότητάς της. 15

16 Προϋπολογισµοί αποσβέσεων: προβλέψεις πρέπει να γίνονται και για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το αν θα γίνει προµήθεια νέων παγίων ώστε να υπολογισθούν οι αποσβέσεις τους και να συνυπολογισθεί η µεταβολή ενσώµατων παγίων. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που αφορούν την παραγωγή (π.χ. µηχανήµατα παραγωγής, κτίρια παραγωγής κλπ.) υπολογίζονται στο κόστος πωληθέντων. Από την άλλη, αποσβέσεις που αφορούν τη διοίκηση συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. Επίσης, πρέπει να υπολογισθούν οι τρέχουσες αποσβέσεις της επιχείρησης, που είναι δεδοµένες µε βάση τα υφιστάµενα πάγια της. Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, οι προϋπολογισµοί είναι καλό να καταρτίζονται για τακτά χρονικά διαστήµατα και τέλος σωρευτικά ώστε να είναι ευκολότερη η παρακολούθησή τους και η σύγκρισή τους µε παλαιότερα στοιχεία. Πρέπει όµως να τηρείται εξ αρχής µία κοινή χρονική βάση καταγραφής και παρακολούθησης (αν τα απολογιστικά µας στοιχεία π.χ. είναι 2µηνιαία, θα πρέπει και οι προβλέψεις να αφορούν 2 µήνες ώστε να είναι ευκολότερες οι συγκρίσεις). ΣΤ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ο Ισολογισµός και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως απεικονίζουν τις λειτουργικές, χρηµατοδοτικές και επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης σε µία δεδοµένη χρονική περίοδο χωρίς όµως να παρέχουν πληροφορίες για τα µετρητά που εισρέουν ή εκρέουν από τις δραστηριότητες αυτές. Η κατάσταση ταµειακών ροών εµφανίζει εκείνες τις πηγές και χρήσεις που δείχνουν από πού η επιχείρηση αντλεί κεφάλαια, που τα διαθέτει και ποιο είναι το καθαρό αποτέλεσµα στο ύψος των διαθεσίµων. Η ανάλυση των ταµειακών ροών υπολογίζει τις µεταβολές που επήλθαν στα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας, στις υποχρεώσεις της και στην καθαρή της θέση µεταξύ 2 χρονικών στιγµών. Ουσιαστικά από την κατάσταση αυτή µπορούµε να διακρίνουµε τη ρευστότητα που αποµένει στην επιχείρηση µετά την κάλυψη των λειτουργικών της υποχρεώσεων ώστε να καλύψει τις τράπεζες και τους µετόχους της Η Κατάσταση Ροής Μετρητών έχει µεγάλη αξία για την επιχείρηση καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά µε: τη διαφορά ανάµεσα στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης και τη ροή µετρητών της την ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της χωρίς τη εισροή ξένων κεφαλαίων τις µελλοντικές εισροές της επιχείρησης την επίδραση επενδύσεων στα χρηµατικά διαθέσιµα της επιχείρησης 16

17 Η αλήθεια όµως είναι ότι η κατάρτιση κατάστασης ταµειακών ροών γίνεται µόνο από επιχειρήσεις οργανωµένες ως προς την λογιστική και χρηµατοοικονοµική τους παρακολούθηση. Σε ότι αφορά δε το χρόνο κατάρτισης των ταµειακών ροών, οι µεταβολές στο ταµείο είναι καθηµερινές και µε βάση αυτό θα έπρεπε να υπάρχει καθηµερινή ενηµέρωση. Όµως αυτό δεν γίνεται σχεδόν ποτέ αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι ροές υπολογίζονται στο τέλος του έτους. Το γεγονός αυτό δεν βοηθά πολύ στο να έχουµε ανά πάσα στιγµή γνώση των εισροών ή εκροών µας και για το λόγο αυτό καλό θα ήταν οι ροές να παρακολουθούνται τουλάχιστον ανά 2µηνο ή 3µηνο. Η κατάσταση ροής µετρητών περιλαµβάνει ουσιαστικά τις εισροές και εκροές χρηµάτων από κανονική λειτουργία, από επενδυτικές δραστηριότητες και από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα: Ροή µετρητών από κανονική λειτουργία: στις εισροές που προέρχονται από κανονική λειτουργία συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις της επιχείρησης ή τυχόν άλλες εισπράξεις µετρητών π.χ. από ενοίκια που εισπράττει η επιχείρηση. Οι εκροές αφορούν κυρίως πληρωµές που γίνονται για τους λογαριασµούς εξόδων που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Στις εκροές αυτές περιλαµβάνονται π.χ. πληρωµές που γίνονται σε προµηθευτές, µισθούς, αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων. Επίσης, περιλαµβάνονται πληρωµές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, φόρους και τόκους σε τράπεζες. Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες: αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε εισροές ή εκροές από αγορά ή πώληση παγίων της επιχείρησης, µετοχών άλλων εταιριών και γραµµατίων εισπρακτέων, εκτάκτων εσόδων ή κερδών. Τα κέρδη ή η ζηµία που έχει η επιχείρηση από τέτοιου είδους δραστηριότητες κατατάσσονται στις επενδυτικές δραστηριότητες και όχι στην κανονική λειτουργία. Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: στις εισροές µετρητών αυτού του είδους περιλαµβάνονται χρήµατα που προέρχονται από τη λήψη βραχυπρόθεσµου ή µακροπρόθεσµου δανεισµού, από πώληση µετοχών της επιχείρησης ή από γραµµάτια πληρωτέα. Οι εκροές αφορούν την πληρωµή του κεφαλαίου (και όχι των τόκων) βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων δανείων και την πληρωµή µερισµάτων στους µετόχους. Η κατάσταση ροής µετρητών θα µπορούσε να απεικονισθεί-ενδεικτικά- ως ακολούθως: 1. Ροή µετρητών από κανονική λειτουργία Καθαρά κέρδη χρήσεως Προσθέτουµε Αποσβέσεις χρήσεως Μείωση εισπρακτέων λογαριασµών, απαιτήσεων Μείωση αποθεµάτων Μείωση προπληρωθέντων εξόδων 17

18 Αφαιρούµε Αύξηση πληρωτέων λογαριασµών Αύξηση πληρωτέων φόρων Ανόργανες και έκτακτες ζηµιές Μερικό σύνολο Αύξηση εισπρακτέων λογαριασµών Αύξηση αποθεµάτων Αύξηση προπληρωθέντων εξόδων Μείωση πληρωτέων λογαριασµών Μείωση πληρωτέων φόρων Ανόργανα και έκτακτα κέρδη 2. Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Εισροές µετρητών: Πώληση παγίων Πώληση µετοχών άλλων εταιριών Εκροές µετρητών: Αγορά παγίων Αγορά µετοχών 3. Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισροές µετρητών: Μακροπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα δάνεια Έκδοση νέων µετοχών Εκροές µετρητών: Εξόφληση δανείων Πληρωµή µερισµάτων στους µετόχους Από τον παραπάνω πίνακα λαµβάνουµε την καθαρή ροή µετρητών στην οποία προσθέτουµε το αρχικό υπόλοιπο διαθεσίµων που µας δίδει το τελικό υπόλοιπο διαθεσίµων. ηλαδή: Προσθέτουµε Προσθέτουµε Σύνολο Προσθέτουµε Ροή µετρητών από κανονική λειτουργία Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή ροή µετρητών Αρχικό υπόλοιπο διαθεσίµων Τελικό υπόλοιπο διαθεσίµων Όπως είναι φανερό από την παραπάνω περιγραφή, η κατάσταση ροής µετρητών αφορά αποκλειστικά τα χρήµατα που µπαίνουν ή βγαίνουν από την επιχείρηση και που θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς προκειµένου να έχει νόηµα η σύνταξή του. Επιτυγχάνεται συσχετισµός µεταξύ πληρωµών και εισπράξεων οπότε ταυτόχρονα έχουµε και πρόβλεψη των διαθεσίµων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των χρηµατικών αναγκών της επιχείρησης. Η σύνταξη της κατάσταση ροής µετρητών γίνεται µέσω των ξεχωριστών λογαριασµών που τηρούνται για τα παραπάνω κονδύλια (π.χ. λογαριασµός πελατών, 18

19 προµηθευτών, δανείων κλπ.). 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Α.Μ:7057 ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,A.M:7073 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ Κωστάκης Κώστας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα