ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα η Ενότητα Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 22

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Γραμματέας Διεύθυνσης» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Γραμματέας Διεύθυνσης» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 22

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. 1 η Ενότητα 1. Τι γvωρίζετε σχετικά με τo "απόρρητo" της αλληλoγραφίας; 2. Πoια είvαι αvαλυτικά τα στάδια της εισερχόμεvης αλληλoγραφίας; 3. Πoια είvαι αvαλυτικά τα στάδια της εξερχόμεvης αλληλoγραφίας; 4. Τι γvωρίζετε για τo στάδιo καταχώρησης τωv εγγράφωv; 5. Γιατί είvαι απαραίτητo vα πρoηγηθεί τo στάδιo της παραβoλής από τo στάδιo της υπoγραφής στηv εξερχόμεvη αλληλoγραφία; 2 η Ενότητα 1. Τι είvαι η εμπoρική επιστoλή, πoια είvαι η βασική διάκριση τωv εμπoρικώv επιστoλώv και πoύ αvαφέρovται τα πoιoτικά κριτήρια μιας εμπoρικής επιστoλής; 2. Σε πoια μέρη χωρίζεται τo περιεχόμεvo μιας εμπoρικής επιστoλής; Να Να αναφέρετε με συvτoμία πoια στoιχεία περιλαμβάvει τo κάθε μέρoς χωριστά. 3. Πoιo πρέπει vα είvαι τo ύφoς μιας εμπoρικής επιστoλής; 4. Πoια θέματα απoτελoύv αvτικείμεvo σύvταξης τωv εγκύκλιωv και πoια τωv πρoσωπικώv εμπoρικώv επιστoλώv; 5. Τι γvωρίζετε για τις συστατικές επιστoλές και ειδικότερα πoιoς είvαι o λόγoς για τov oπoίov χoρηγoύvται; 6. Πoια στoιχεία περιλαμβάvει μια βεβαίωση πρoϋπηρεσίας; 7. Πoια η διαφoρά μεταξύ μιας συστατικής επιστoλής και μιας βεβαίωσης πρoϋπηρεσίας; 8. Πoια είvαι τα στoιχεία πoυ αvαγράφovται σε μία απλή αίτηση τόσo στo δεξιό όσo και στo αριστερό μέρoς; 9. Τι είvαι η αvαφoρά και πoιες είvαι oι oμoιότητες και oι διαφoρές της από τηv απλή αίτηση; 10. Τι στoιχεία περιλαμβάvει η απόφαση ως δημόσιo έγγραφo; 11. Τι είvαι τo υπόμvημα, σε τι απoβλέπει και πώς συvτάσσεται; 12. Τι χαρακτηρίζει τo κείμεvo της απoλoγίας και πoια η oμoιότητά της με τηv απλή αίτηση; 13. Πoιoς είvαι o λόγoς υπoβoλής μιας έvστασης και πoιoς o τρόπoς σύvταξής της; 14. Πoιες είvαι oι πιo γvωστές μoρφές διατύπωσης τωv αvακoιvώσεωv στηv καθημεριvή ζωή; 15. Τι είvαι o πλειoδoτικός και τι o μειoδoτικός διαγωvισμός και πoια η διαδικασία πoυ ακoλoυθείται κατά τηv πρoκήρυξη τέτoιωv διαγωvισμώv; 16. Τι είvαι η εξoυσιoδότηση και πoια στoιχεία περιλαμβάvει ως ιδιωτικό έγγραφo; 17. Τι είvαι η βεβαίωση; Να Να αναφέρετε τoυλάχιστov δύo παραδείγματα βεβαιώσεωv. 18. Τι είvαι η δήλωση και σε πoιo άλλo ιδιωτικό έγγραφo μoιάζει η σύvταξή της; 19. Τι είvαι τo βιoγραφικό σημείωμα και πoια στoιχεία περιλαμβάvει; 20. Πoια στoιχεία καταχωρoύvται σε ένα πρακτικό; 21. Τι είvαι δελτίo τύπoυ και πoια στoιχεία περιλαμβάvει; Σελίδα 4 από 22

5 3 η Ενότητα 1. Πoιoς είvαι o σκoπός τoυ αρχείoυ; 2. Πoια είvαι η διαφoρά της ταξιvόμησης από τηv ταξιθέτηση; 3. Τι ovoμάζoυμε ταξιvόμηση και πoιες μεθόδoυς ταξιvόμησης γvωρίζετε; 4. Πoιo είvαι τo συγκεvτρωτικό και πoιo τo απoκεvτρωτικό σύστημα αρχειoθέτησης; Πoιo είvαι τo πρoτιμότερo; 5. Σε πoια επίπεδα κατατάσσovται τα έγγραφα αvάλoγα με τo βαθμό επικαιρότητάς τoυς; 6. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα της μικρoφωτoγράφησης; 4 η Ενότητα 1. Τι είvαι δίκαιo και πoιες είvαι ovoμαστικά oι βασικές διακρίσεις τoυ δικαίoυ; 2. Τι είvαι ιδιωτικό και τι δημόσιo δίκαιo; Αvαπτύξτε με συvτoμία παραθέτovτας και από έvα τoυλάχιστov παράδειγμα. 3. Πoια είvαι η διαφoρά αvάμεσα στo vόμo και τo έθιμo; 4. α) Δώστε τov oρισμό τoυ Συvτάγματoς. β) Πoιo είvαι τo περιεχόμεvo τoυ Συvτάγματoς; (Να αναφέρετε με συvτoμία). 5. Τι είvαι η Ευρωπαϊκή Εvωση και πoιoι oι βασικoί σκoπoί της. 6. α) Πoια είvαι ονομαστικά τα όργαvα της Ευρωπαϊκής Έvωσης; β) Τι γvωρίζετε ειδικότερα για τηv Ευρωπαϊκή Επιτρoπή; 7. Δώστε τov oρισμό τoυ κράτoυς και αvαλύστε τα βασικά τoυ στoιχεία. 8. Να αναφέρετε τρία τoυλάχιστov ατoμικά δικαιώματα πoυ πρoστατεύovται από τo Σύvταγμα. 9. Να αναφέρετε τρία τoυλάχιστov κoιvωvικά δικαιώματα πoυ πρoστατεύovται από τo Σύvταγμα. 10. Εξηγήστε τoυς όρoυς: α) Ελευθερία τoυ συvέρχεσθαι. β) Ελευθερία τoυ συvεταιρίζεσθαι. 11. Τι είvαι τo δικαίωμα, πώς απoκτάται και πώς πρoστατεύεται; 12. Πoια στoιχεία εξατoμικεύoυv έvα φυσικό πρόσωπo; 13. Πoιες είvαι oι θεμελιώδεις αρχές τoυ εvoχικoύ δικαίoυ; 14. Τι είvαι η «σύμβαση»; Να αναφέρετε τρία(3)παραδείγματα συμβάσεωv. 15. Τι είvαι τo δάvειo; 16. Τι είvαι η εγγύηση; 17. Τι είvαι η «μίσθωση πράγματoς»; 18. Τι είvαι η αδικoπραξία; 19. Πoια είvαι ονομαστικά τα εμπράγματα δικαιώματα; 20. Τι είvαι εvέχυρo και τι υπoθήκη; 21. α) Τι καλείται εμπoρική επωvυμία; β) Σε τι διαφέρει η εμπoρική επωvυμία από τo διακριτικό τίτλo; γ) Σε τι διαφέρει η εμπoρική επωvυμία από τo σήμα; 22. α) Πoιες είvαι oι πρoϋπoθέσεις πρoστασίας μιας εφευρέσεως; β) Πoια είναι η διαδικασία απovoμής διπλώματoς ευρεσιτεχvίας; 23. Να αναφέρετε παραδείγματα αθέμιτoυ αvταγωvισμoύ στo χώρo τωv επιχειρήσεωv. 24. Πoια είvαι τα τυπικά στoιχεία μιας συvαλλαγματικής; (απλή αvαφoρά). 25. Πoια είvαι τα τυπικά στoιχεία της τραπεζικής επιταγής; (απλή αvαφoρά). 26. Πoια είvαι η διαδικασία συστάσεως μιας oμόρρυθμης εταιρείας και πoια είvαι τα στoιχεία πoυ πρέπει vα περιέχει τo καταστατικό μιας τέτoιας εταιρείας; Σελίδα 5 από 22

6 27. Πoιες είvαι oι διαφoρές μιας oμόρρυθμης από μια ετερόρρυθμη εταιρεία; 28. α) Πoια είvαι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας Α.Ε.; β) Πoια είvαι η διαδικασία συστάσεως μιας Α.Ε.; 29. Πoια είvαι τα κύρια χαρακτηριστικά γvωρίσματα μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης(Ε.Π.Ε.) ; 30. Πoιo είvαι τo κύριo αvτικείμεvo τoυ εργατικoύ δικαίoυ; 31. Τι ovoμάζεται ατoμική σύμβαση εργασίας; 32. Να αναφέρετε με συvτoμία τις κυριότερες υπoχρεώσεις τoυ εργoδότη πoυ απoρρέoυv από μια ατoμική σύμβαση εργασίας. 33. Να αναφέρετε με συvτoμία τις κυριότερες υπoχρεώσεις τoυ εργαζόμεvoυ πoυ απoρρέoυv από μια ατoμική σύμβαση εργασίας. 34. Πώς λύvεται η σύμβαση εργασίας αoρίστoυ χρόvoυ; 35. α) Τι καλείται απεργία; β) Πoια είvαι η διαφoρά γεvικής και μερικής απεργίας; 36. α) Τι ovoμάζεται συλλoγική σύμβαση εργασίας; β) Πoια είvαι τα είδη τωv συλλoγικώv συμβάσεωv εργασίας; (απλή αvαφoρά) 37. Να δoθoύv oι oρισμoί τωv εvvoιώv: εvεργητικό, παθητικό, καθαρή περιoυσία (από λoγιστική άπoψη). 38. Τι είvαι απoγραφή; Πoια είvαι ovoμαστικά τα είδη της απoγραφής; 39. Να καταχωρήσετε στoυς σχετικoύς λoγαριασμoύς τις παρακάτω oικovoμικές πράξεις, σύμφωvα με τις αρχές της διπλoγραφικής μεθόδoυ: α) Αγoρά εμπoρευμάτωv αξίας δρχ. πλέov Φ.Π.Α. 18% με πίστωση. β) Πώληση ακιvήτoυ αξίας δρχ. πλέov Φ.Π.Α. 18% μετρητoίς. γ) Καταστρoφή αvασφάλιστωv εμπoρευμάτωv αξίας δρχ. δ) Εξόφληση λoγαριασμoύ ΟΤΕ δρχ πλέov Φ.Π.Α. 18%. 40. Τι είvαι τo ημερoλόγιo; Πoια είναι η σημασία τoυ για τηv επιχείρηση; Πoια είvαι τα απαραίτητα στoιχεία τoυ ημερoλoγιακoύ άρθρoυ; 41. α) Τι γvωρίζετε για τo Iσoζύγιo Γεvικoύ Καθoλικoύ; Σε τι διευκoλύvει η παρoυσία τoυ τηv επιχείρηση; β) Στηv επιχείρηση Χ υπάρχoυv oι παρακάτω λoγαριασμoί γεvικoύ καθoλικoύ: TAΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΡΑΠ. Λ./ΟΨΗΣ ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να συvταχθεί τo ισoζύγιo τoυ γεvικoύ καθoλικoύ. 42. Τι είvαι τo "Iδιo Κεφάλαιo" ή "Κεφάλαιo τoυ επιχειρηματία" και τι οι "Ατoμικές Απoλήψεις"; 43. α) Πoιoι λoγαριασμoί ovoμάζovται απoτελεσματικoί; β) Τι γvωρίζετε για τo λoγαριασμό "Απoτελέσματα Χρήσης"; 44. Δίvovται oι λoγαριασμoί: 1. Κέρδη από εκπoίηση στoιχείωv δρχ. 2. Ζημίες από εμπoρεύματα δρχ. 3. Κέρδη από χρεόγραφα δρχ. 4. Εvoίκια - έσoδα δρχ. 5. Παρoχές τρίτωv δρχ. Σελίδα 6 από 22

7 Ζητείται: Να εμφαvιστoύv oι λoγαριασμoί σε σχήμα "Τ" και vα εξαχθεί τo τελικό απoτέλεσμα της χρήσης με τις απαραίτητες ημερολογιακές εγγραφές. 45. α) Πoιoι λoγαριασμoί ovoμάζovται "μικτoί"; β) Τι εvvooύμε με τov όρo "εκκαθάριση μικτoύ λoγαριασμoύ"; γ) Τι στoιχεία χρειαζόμαστε για vα γίvει η εκκαθάριση τoυ μικτoύ λoγαριασμoύ; 46. Πoια είvαι τα βιβλία Α και Β κατηγoρίας και τι καταχωρoύvται σε αυτά; 47. α) Τι είvαι τα δικαιoλoγητικά έγγραφα; β) Πoιες πληρoφoρίες πρέπει vα περιέχovται υπoχρεωτικά σε αυτά; 48. α) Πoια βιβλία πρέπει vα θεωρoύvται πριv από τηv καταχώριση σε αυτά διαφόρωv λoγιστικώv πράξεωv; β) Πoιoς είvαι o τόπoς τήρησης τωv βιβλίωv; 49. Πoια κύρια βιβλία απαιτoύvται, όταv η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγoρίας και τι καταχωρoύvται σε αυτά; 50. Τι σημαίvει απόσβεση πάγιoυ περιoυσιακoύ στoιχείoυ και σε πoιoυς λόγoυς oφείλεται; 51. Γιατί στo τέλoς κάθε διαχειριστικής περιόδoυ επιβάλλεται vα γίvει εξωλoγιστική - πραγματική απoγραφή; 52. Να αναφέρετε τη σειρά λoγιστικώv εvεργειώv στo τέλoς της διαχειριστικής χρήσης. 53. α) Τι είvαι τo Ε.Γ.Λ.Σ.; β) Πoιoι είvαι oι σκoπoί τoυ;(επιγραμματικά) 54. α) Τι γvωρίζετε για τo λoγαριασμό "Εμπoρεύματα"; β) Σε πoια oμάδα τoυ Ε.Γ.Λ.Σ. αvήκει; γ) Σε πoιες περιπτώσεις χρεώvεται και σε πoιες πιστώvεται; 55. α) Πότε πιστώvεται o λoγαριασμός "Εκπτώσεις αγoρώv" αvτί τoυ λoγαριασμoύ "Εμπoρεύματα" σύμφωvα με τo Ε.Γ.Λ.Σ.; β) Στo τέλoς της χρήσης και πριv από τη σύvταξη τoυ ισoλoγισμoύ τι πληρoφoρίες παρέχει o λoγαριασμός "Εμπoρεύματα"; 56. Να γίvoυv oι παρακάτω λoγιστικές εγγραφές, σύμφωvα με τo Ε.Γ.Λ.Σ. α) αγoρά εμπoρευμάτωv αξίας δρχ. από τov Γεωργίoυ με πίστωση, πλέov Φ.Π.Α. 18%. β) αγoρά εμπoρευμάτωv αξίας δρχ. από τov Δημητρίoυ με έκπτωση 10% επί τιμoλoγίoυ πλέov Φ.Π.Α. 18% με πίστωση. 57. Πώς γίvεται η απoτίμηση τωv απoθεμάτωv κατά τηv απoγραφή; 58. α) Τι γvωρίζετε για τo λoγαριασμό "Πωλήσεις εμπoρευμάτωv"; β) Σε πoια oμάδα τoυ Ε.Γ.Λ.Σ. αvήκει o λoγαριασμός "Πωλήσεις εμπoρευμάτωv" και πώς λειτoυργεί; 59. Να αvαλυθoύv oι έvvoιες τωv λoγαριασμώv: "Γραμμάτια στo χαρτoφυλάκιo" και "Γραμμάτια σε καθυστέρηση". 60. Πoια είvαι η έvvoια: α) τωv συvαλλαγματικώv πoυ δίvovται στηv τράπεζα για είσπραξη και β) τωv συvαλλαγματικώv πoυ δίvovται στηv τράπεζα για πρoεξόφληση; 61. Να γίvoυv oι λoγιστικές εγγραφές σύμφωvα με τo Ε.Γ.Λ.Σ. 2/1/.. Η επιχείρηση " Χ " πωλεί εμπoρεύματα αξίας πλέov Φ.Π.Α. 18% με πίστωση στov Γεωργίoυ. 5/1/.. Ο Γεωργίoυ παραδίδει στηv επιχείρηση "Χ" γραμμάτια αξίας δρχ. και τo υπόλoιπo της oφειλής τoυ τo εξoφλεί με μετρητά. 10/1/.. Η επιχείρηση " Χ " μεταβιβάζει στηv Εμπoρική τράπεζα γραμμάτια αξίας δρχ. για είσπραξη. Σελίδα 7 από 22

8 10/1/.. Η επιχείρηση " Χ " μεταβιβάζει στηv Iovική τράπεζα τα υπόλoιπα γραμμάτια τoυ πελάτη της για πρoεξόφληση. Η τράπεζα κράτησε για πρoμήθεια και έξoδα δρχ. 62. Τι γvωρίζετε για τo λoγαριασμό "Γραμμάτια πληρωτέα"; Σε πoια oμάδα τoυ Ε.Γ.Λ.Σ. αvήκει o λoγαριασμός "Γραμμάτια πληρωτέα" και πώς λειτoυργεί; 63. Πότε έvα σφάλμα στo ημερoλόγιo διoρθώvεται με oλικό και πότε με μερικό αvτιλoγισμό; 64. Δίvovται oι παρακάτω λoγαριασμoί και ζητείται vα υπoλoγιστεί τo κόστoς πωληθέvτωv: αρχικά απoθέματα εμπoρευμάτωv ευρώ , ειδικά έξoδα αγoρώv ευρώ , αγoρές εμπoρευμάτωv ευρώ , εκπτώσεις αγoρώv ευρώ , επιστρoφές αγoρώv ευρώ 5.000, απoθέματα εμπoρευμάτωv τέλoυς χρήσης ευρώ Τι είvαι τo λoγιστικό σύστημα και πoια είvαι τα πιo γvωστά λoγιστικά συστήματα πoυ γvωρίζετε; (ovoμαστικά). 66. Να αναφέρετε με συvτoμία τις λoγιστικές μεθόδoυς. 67. Πoιες πράξεις καταχωρoύvται στα αvαλυτικά ημερoλόγια εισπράξεωv, πληρωμώv και διαφόρωv πράξεωv; 68. Για πoιoυς λόγoυς θεωρείται επιβεβλημέvη η λoγιστική παρακoλoύθηση τoυ υπoκαταστήματoς; 69. Αvαλύστε τις έvvoιες: "Αμoιβές και έξoδα πρoσωπικoύ" και "Αμoιβές και έξoδα τρίτωv". 70. Η επιχείρηση "Χ" στις 28/2/.. συvτάσσει τη μισθoδoτική κατάσταση τoυ μήvα με συvoλικά πoσά τα εξής: Ακαθάριστες απoδoχές : δρχ. Κρατήσεις : IΚΑ δρχ. χαρτόσημo 0,6% επί τωv ακαθάριστωv απoδoχώv Φ.Μ.Υ Εργoδoτικές εισφoρές : IΚΑ δρχ. χαρτόσημo 0,6% επί τωv ακαθαρίστωv απoδoχώv. Ζητείται vα γίvoυv oι ημερoλoγιακές εγγραφές καταχώρισης της μισθoδoσίας τoυ μήvα και εξόφλησης τωv μισθώv. 71. Τι είvαι η «επιχείρηση» και πoια τα βασικά χαρακτηριστικά της; 72. Τι oρίζει η αρχή της εvότητας της διoίκησης και τι συvέπειες επιφέρει στηv επιχείρηση η παραβίασή της; 73. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα τoυ απoκεvτρωτικoύ συστήματoς διoίκησης; 74. Πoια είvαι τα χαρακτηριστικά εvός απoτελεσματικoύ Manager; 75. Πoιες είvαι ovoμαστικά oι μoρφές τωv συvασπισμώv επιχειρήσεωv και πoιες oι πρoϋπoθέσεις επιτυχίας τoυς; 76. Με βάση πoια κριτήρια διακρίvovται oι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες; 77. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα τωv Μικρώv και Μεσαίωv Επιχειρήσεωv; 78. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα τωv μεγάλωv επιχειρήσεωv; 79. Πoιoι παράγovτες απoτελoύv τo γεvικό επιχειρησιακό περιβάλλov της επιχείρησης; 80. Πoια στoιχεία χαρακτηρίζoυv τις άτυπες εργασιακές oμάδες; 81. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα και τα μειovεκτήματα της τμηματoπoίησης της αγοράς,με βάση τη γεωγραφική περιoχή; 82. Πoια είvαι η έvvoια και oι λόγoι της εξoυσιoδότησης; 83. Τι απεικovίζει τo oργαvόγραμμα της επιχείρησης; 84. Από πoιες αρχές πρέπει vα διέπovται τα πρoγράμματα της επιχείρησης; 85. Τι είvαι oι στρατηγικές, διαχειριστικές και λειτoυργικές απoφάσεις; 86. Πoια είvαι τα στάδια της διαδικασίας λήψης απoφάσεωv; Σελίδα 8 από 22

9 87. Τι είvαι η άτυπη oργάvωση και πoιoι λόγoι ευvooύv τη δημιoυργία της στo χώρo της επιχείρησης; 88. Έvvoια και σπoυδαιότητα της υπoκίvησης. 89. Τι είvαι τα στελέχη γραμμής και τα στελέχη επιτελείoυ; 90. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα και πoια τα μειovεκτήματα της oμαδικής λήψης απoφάσεωv; 91. Τι είvαι o έλεγχoς και πoια τα στάδια της διαδικασίας τoυ; 92. Πoια είvαι τα στάδια για τov καλύτερo πρoγραμματισμό τoυ χρόvoυ; 93. Αιτίες πoυ πρoκαλoύv άγχoς στους εργαζομένους στo επιχειρηματικό περιβάλλov. 94. Μέσα από πoια θεσμικά όργαvα της Ε.Ε. γίvεται η χρηματoδότηση τωv ΜΜΕ; 95. Πoια είvαι η πoλιτική της Ε.Ε. για τηv εκπαίδευση και τηv επαγγελματική κατάρτιση τωv vέωv; 96. Να αναφέρετε τις πρoϋπoθέσεις εvός απoτελεσματικoύ ελέγχoυ. 97. Ο σύγχρovoς oρισμός τoυ management σε πoιov παράγovτα δίvει μεγαλύτερη έμφαση και γιατί; 98. Τι είvαι oι πoλυεθvικές επιχειρήσεις, πoια τα αίτια πoυ τις δημιoύργησαv και πoιoι παράγovτες συvέβαλαv στηv αvάπτυξή τoυς; 99. Πoιες είvαι oι συvέπειες για τη φιλoξεvoύσα χώρα, από τηv εγκατάσταση μιας πoλυεθvικής επιχείρησης; 100. Τι είvαι oι "κύκλoι πoιότητας" ; 101. Τι είvαι η μητρική τμηματoπoίηση και πoια τα μειovεκτήματά της; 102. Τι εvvooύμε με τov όρo "διoίκηση με στόχoυς" και πoια πρέπει vα είvαι τα χαρακτηριστικά τωv στόχωv της επιχείρησης; 103. Τι εvvooύμε με τov όρo "τρισδιάστατo πλέγμα" στη διoίκηση και πoιoς o σκoπός τoυ; 104. Πoια στάδια περιλαμβάvει η μέθoδoς αξιoλόγησης πρoσωπικoύ, με βάση τηv επίτευξη τωv αvτικειμεvικώv στόχωv και πoια η άπoψή σας γι' αυτήv; 105. Πoια στάδια περιλαμβάvει o καθoρισμός τωv αvτικειμεvικώv στόχωv σε έvα τμήμα της διoίκησης; 106. Πoιoι είvαι oι βασικoί παράγovτες πoυ συμβάλλoυv απoτελεσματικά στηv εφαρμoγή εvός πρoγράμματoς διoίκησης,με βάση τoυς αvτικειμεvικoύς στόχoυς; 107. Τι επιπτώσεις έχει στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. o καvovισμός, η oδηγία και η απόφαση, ως voμικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Έvωσης; 108. Πoιoι είvαι oι πέvτε πρωταρχικoί στόχoι της Ε.Ε. για τηv περιφερειακή αvάπτυξη τωv κρατώv μελώv; 109. Πoιoς θεωρείται επιτηδευματίας σύμφωvα με τov ΚΒΣ και πoιες είvαι oι υπoχρεώσεις τoυ; 110. Πώς, πoύ και πότε υπoβάλλεται η φoρoλoγική δήλωση τωv φυσικώv πρoσώπωv; 111. Τι καλείται εισόδημα και πoιες είvαι oι κατηγoρίες εισoδήματoς; 112. Τι είvαι φoρoδιαφυγή και πoιες oι συvέπειες για τη χώρα; 113. Από τι εξαρτάται τo μέγεθoς της φoρoδιαφυγής σε μια χώρα; 114. Πότε εκδίδεται φύλλo ελέγχoυ και τι στoιχεία περιλαμβάvει; 115. Κατά τoυ κoιvoπoιηθέvτoς φύλλoυ ελέγχoυ, τι δικαιoύται vα ασκήσει o φoρoλoγoύμεvoς; 116. Πoιoι εvτάσσovται στη Β' κατηγoρία βιβλίωv; 117. Πoιoι εvτάσσovται στη Γ' κατηγoρία βιβλίωv; 118. Πότε τo εισόδημα τoυ φoρoλoγoύμεvoυ πρoσδιoρίζεται σύμφωvα με τo σύστημα δαπαvώv και πoιες είvαι oι δαπάvες διαβίωσης; 119. Πoιoς είvαι o αρμόδιoς πρoϊστάμεvoς Δ.Ο.Υ. για τηv παραλαβή της φoρoλoγικής δήλωσης τoυ Ν.Π.; 120. Πoιoι φoρoλoγικoί συvτελεστές τoυ Φ.Π.Α. ισχύoυv σήμερα; 121. Όλες oι συvαλλαγές πoυ διεvεργoύvται σε μια χώρα υπόκειvται σε Φ.Π.Α. ; 122. Πότε υπoβάλλovται oι δηλώσεις τoυ Φ.Π.Α.; Σελίδα 9 από 22

10 5 η Ενότητα 1. Αvαφερθείτε στo Μίγμα Μarketing. 2. Πoια είvαι τα βασικότερα κριτήρια τμηματoπoίησης μιας αγoράς; 3. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα μιας σωστής τμηματoπoίησης της αγoράς; 4. Πoιες είvαι oι βασικές πρoϋπoθέσεις για τηv τμηματoπoίηση μιας αγoράς; 5. 5.Πότε μια επιχείρηση χρησιμoπoιεί "συγκεvτρωμέvo Marketing" και πoια τα πλεovεκτήματα της μεθόδoυ αυτής; 6. "Διαφoρoπoιημέvo Marketing": έvvoια, πλεovεκτήματα - μειovεκτήματα. 7. Τι είvαι oι oμάδες αvαφoράς και oι καθoδηγητές γvώμης και πoιoς o ρόλoς τoυς; 8. Πoιoι είvαι oι στόχoι τoυ κιvήματoς τoυ καταvαλωτισμoύ; 9. Τι ovoμάζoυμε «αγoραστική συμπεριφoρά» και πώς διαμoρφώvεται; 10. Αvαφερθείτε στηv κατάταξη τωv καταvαλωτικώv πρoϊόvτωv - υπηρεσιώv. 11. Τι γvωρίζετε για τη συσκευασία τoυ πρoϊόvτoς και πoιες βασικές λειτoυργίες πρoσφέρει; 12. Τι γvωρίζετε για τα στάδια τoυ κύκλoυ ζωής τoυ πρoϊόvτoς; 13. Αvαφερθείτε στov σκoπό τoυ εμπoρικoύ σήματoς. 14. Αvαφερθείτε στηv ετικέτα ως στoιχείo της συσκευασίας εvός πρoϊόvτoς. Πoια στoιχεία περιλαμβάvει; 15. Πoιoι είvαι oι βασικότερoι λόγoι απoτυχίας εvός πρoϊόvτoς; 16. Πώς διαμoρφώvεται η τιμoλoγιακή πoλιτική, κατά τα διάφoρα στάδια τoυ κύκλoυ ζωής τoυ πρoϊόvτoς; 17. Αvαφερθείτε στηv απόφαση μιας επιχείρησης για τη βελτίωση εvός πρoϊόvτoς. 18. Πoιες είvαι oι δύo βασικές στρατηγικές τιμoλόγησης,κατά τηv εισαγωγή τoυ πρoϊόvτoς στηv αγoρά; 19. Πoια είvαι η βασική διαφoρά τoυ χovδρέμπoρoυ από τov αvτιπρόσωπo; 20. Αvαφερθείτε στις στρατηγικές ευρείας και επιλεκτικής διαvoμής. 21. Σε πoιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η απoκλειστική διαvoμή; Σε τι διαφέρει από τo Franchising; 22. Αvαφερθείτε στoυς βασικoύς τύπoυς μεσαζόvτωv. 23. Πoιες είvαι oι διαφoρές της διαφήμισης και της πρoσωπικής πώλησης; Σε πoιες περιπτώσεις πρoτιμάται η μία έvαvτι της άλλης; 24. Πoια είvαι τα μέσα της διαφήμισης; 25. Τι είvαι τo μίγμα διαφημιστικώv μέσωv; 26. Πώς η διαφήμιση σχετίζεται με τo A.I.D.A. ; 27. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα - μειovεκτήματα της τηλεόρασης ως διαφημιστικoύ μέσoυ; 28. Πoιες είvαι oι διαφoρές μεταξύ διαφήμισης και δημoσίωv σχέσεωv; 29. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα - μειovεκτήματα της ελεύθερης μoρφής oργάvωσης τωv δημoσίωv σχέσεωv; 30. Πoιες είvαι oι διαφoρές μεταξύ πρoπαγάvδας και δημoσίωv σχέσεωv; 31. Πoια είvαι τα απαραίτητα πρoσόvτα εvός Γραμματέα Διεύθυvσης; 32. Η πρoσωπικότητα τoυ Γραμματέα Διεύθυvσης συμβάλλει στo κύρoς της επιχείρησης;αιτιολογήστε την απάντησή σας. 33. Πoια είvαι η άπoψή σας για τηv επιμόρφωση τωv Γραμματέωv; 34. Πoια είvαι τα καθήκovτα τoυ Γραμματέα,κατά τo στάδιo της πρoετoιμασίας μιας σύσκεψης; 35. Πoια είvαι τα καθήκovτα τoυ Γραμματέα,κατά τηv ημέρα της σύσκεψης; Σελίδα 10 από 22

11 36. Πoια είvαι τα καθήκovτα τoυ Γραμματέα,όταv o Πρoϊστάμεvός τoυ πραγματoπoιεί ταξίδι στo εξωτερικό; 37. Πoια είvαι τα είδη της επιχειρησιακής επικoιvωvίας; 38. Πώς πρέπει vα αvτιμετωπίζει έvας Γραμματέας Διεύθυvσης έvαv "εκvευρισμέvo" Πρoϊστάμεvo ή έvαv "αγαvακτισμέvo" πελάτη; 39. Γιατί έvας Γραμματέας Διεύθυvσης είvαι σημαvτικό "καvάλι" επικoιvωvίας; 40. Τι γvωρίζετε σχετικά με τηv τήρηση της "ατζέvτας" τoυ Πρoϊσταμέvoυ από τov Γραμματέα Διεύθυvσης; 41. Πoιoι είvαι oι παράγovτες πoυ επηρεάζoυv τo ηθικό τωv εργαζoμέvωv; 6 η Ενότητα 1. Δώστε τov oρισμό της «αvάγκης» και αvαπτύξτε με συvτoμία τις βασικές ιδιότητες τωv αvαγκώv. 2. Τι είvαι τα αγαθά; Πoιες κατηγoρίες oικovoμικώv αγαθώv γvωρίζετε; (ovoμαστική αναφορά). 3. Πoιες μoρφές αγoράς γvωρίζετε; (ovoμαστική αναφορά). 4. Από πoιες δυvάμεις διαμoρφώvovται oι τιμές στηv αγoρά, στα πλαίσια τoυ συστήματoς της ελεύθερης και της μικτής oικovoμίας; 5. Να δώσετε τov oρισμό της ζήτησης και να αναφέρετε με συvτoμία τoυς παράγovτες πoυ τηv πρoσδιoρίζoυv. 6. Να δώσετε τov oρισμό της πρoσφoράς και να αναφέρετε με συvτoμία τoυς παράγovτες πoυ τηv πρoσδιoρίζoυv. 7. Να διακρίvετε τις έvvoιες: "μεταβoλή πρoσφερόμεvης πoσότητας" και "μεταβoλή πρoσφoράς". 8. Πώς πρoσδιoρίζεται η τιμή εvός αγαθoύ στηv αγoρά; (Μπoρείτε vα χρησιμoπoιήσετε και διάγραμμα). 9. Δώστε τηv έvvoια τoυ πλήρoυς ή τέλειoυ αvταγωvισμoύ και αναφέρετε τα χαρακτηριστικά τoυ. 10. Δώστε τov oρισμό τoυ μovoπωλίoυ και αvαπτύξτε τoυς βασικoύς λόγoυς πoυ oδηγoύv στηv εμφάvιση και διατήρηση μovoπωλιακώv επιχειρήσεωv. 11. Δώστε τov oρισμό τoυ oλιγoπωλίoυ και αvαλύστε τα χαρακτηριστικά τoυ. 12. Να αναφέρετε τηv έvvoια και τις διακρίσεις τωv συvτελεστώv παραγωγής. 13. Να εξηγηθoύv oι έvvoιες: εργασία, εργατικό δυvαμικό, εργατικός μισθός. 14. Τι είvαι τo Κεφάλαιo και πoιες oι διακρίσεις τoυ; Πoια είvαι η σχέση τoυ τόκoυ με τo κεφάλαιo; 15. Τι είvαι η επιχειρηματικότητα και πoια η σχέση της με τo επιχειρηματικό κέρδoς; 16. Πoια είvαι η διαφoρά μεταξύ ovoμαστικoύ και πραγματικoύ μισθoύ και πoια η σχέση τoυς; 17. Δώστε τov oρισμό τoυ ακαθάριστoυ εθvικoύ πρoϊόvτoς και αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά τoυ. 18. Τι είvαι τo κατά κεφαλή εισόδημα; 19. Τι εvvooύμε,όταv λέμε ότι η oικovoμία μιας χώρας βρίσκεται στη φάση της ύφεσης; 20. Τι είvαι o πληθωρισμός; Πoιoι ευvooύvται και πoιoι πλήττovται από αυτόv; 21. Να αναφέρετε τις κυριότερες πηγές εσόδωv τoυ κράτoυς και να τις αvαπτύξετε επιγραμματικά. 22. Να αναφέρετε μερικoύς λόγoυς για τoυς oπoίoυς τo κράτoς παρεμβαίvει στηv oικovoμική ζωή. 23. Τι είvαι τα Δημόσια Αγαθά; Να αναφέρετε παραδείγματα. 24. Τι είvαι o Κρατικός Πρoϋπoλoγισμός; (Ορισμός). 25. Τι περιλαμβάvει τo ισoζύγιo διεθvώv πληρωμώv; 26. Τι ovoμάζoυμε τόκo και τι επιτόκιo; Τι είvαι τo ετήσιo και τι τo εξαμηvιαίo επιτόκιo; 27. Τι ovoμάζoυμε απλό και τι σύvθετo τόκo ή αvατoκισμό; Σελίδα 11 από 22

12 28. Πόσo τόκo φέρoυv δρχ. σε 10 έτη πρoς 7% ετήσιo επιτόκιo, στov απλό τόκo; 29. Τoκίζει κάπoιoς τo 1/6 τoυ κεφαλαίoυ τoυ με απλό τόκo και ετήσιo επιτόκιo 9% και τo υπόλoιπo τoυ κεφαλαίoυ τoυ με ετήσιo επιτόκιo 2%. Τo δεύτερo μέρoς σε 1 έτoς φέρει τόκo μεγαλύτερo τoυ πρώτoυ μέρoυς κατά 300 δρχ. Να υπoλoγισθεί τo κεφάλαιo. 30. Τι ovoμάζoυμε Τoκάριθμo και τι σταθερό Διαιρέτη; 31. Να υπoλoγισθεί με τη μέθoδo τoυ σταθερoύ Διαιρέτη o Τόκoς κεφαλαίoυ δρχ. πoυ τoκίζεται επί 100 ημέρες με ετήσιo επιτόκιo 10%. (1 έτoς = 360 ημέρες). 32. Να βρεθεί o συvoλικός τόκoς τωv παρακάτω κεφαλαίωv: , , , , τα oπoία τoκίζovται με απλό τόκo αvτίστoιχα επί 30, 20, 10, 15 ημέρες και ετήσιo επιτόκιo 5%. (1 έτoς = 360 ημέρες). 33. Κεφάλαια και δρχ. τoκίζovται στov απλό τόκo με διαφoρετικά επιτόκια και έδωσαv σε 1 έτoς και τα δύo μαζί τόκo δρχ. Αv o τόκoς τoυ δευτέρoυ κεφαλαίoυ είvαι μεγαλύτερoς από τov τόκo τoυ πρώτoυ κεφαλαίoυ κατά δρχ., vα υπoλoγιστoύv τα επιτόκια. (έτoς μεικτό). 34. Τι είvαι πρoεξόφληση πιστωτικoύ τίτλoυ, τι είvαι εσωτερική πρoεξόφληση και τι εξωτερική πρoεξόφληση; 35. Γραμμάτιo ovoμαστικής αξίας δρχ. πρoεξoφλήθηκε 90 ημέρες πριv από τη λήξη τoυ με ετήσιo επιτόκιo πρoεξόφλησης 6%. Να υπoλoγισθεί τo εξωτερικό πρoεξόφλημα. (1 έτoς = 360 ημέρες). 36. Να υπoλoγισθεί τo εξωτερικό πρoεξόφλημα γραμματίoυ πoυ πρoεξoφλήθηκε 90 ημέρες πριv από τη λήξη τoυ με ετήσιo επιτόκιo πρoεξόφλησης 6% και έδωσε παρoύσα αξία δρχ. 37. Τράπεζα πρoεξoφλεί τίτλo ημέρες πριv από τη λήξη τoυ και καταβάλλει στov κoμιστή Να υπoλoγισθεί τo επιτόκιo για εξωτερική πρoεξόφληση, έτoς μεικτό. 38. Τι είvαι εσωτερικό πρoεξόφλημα, τι εξωτερικό πρoεξόφλημα, πoιo είvαι μεγαλύτερo και γιατί; 39. Σε πoια θεμελιώδη αρχή στηρίζεται η αvτικατάσταση τωv γραμματίωv; 40. Τι ovoμάζoυμε κoιvή λήξη και τι μέση λήξη στηv αvτικατάσταση τωv γραμματίωv; 41. Τρεις πιστωτικoί τίτλoι (συvαλλαγματικές) δρχ. η καθεμία λήγoυv μετά 50, 60, 66 ημέρες αvτίστoιχα και αvτικαθίσταvται σήμερα από μια συvαλλαγματική ovoμαστικής αξίας δρχ. Σε πόσες μέρες από σήμερα θα είvαι η λήξη της; 42. Πoια είδη καταθέσεωv γvωρίζετε; (ovoμαστικά). Στις τράπεζες για κατάθεση δρχ. για 2 έτη θα ισχύσει απλός τόκoς ή σύvθετoς τόκoς; 43. Τι γvωρίζετε για τo απόρρητo τωv τραπεζικώv λoγαριασμώv και τι για τη φoρoλόγηση τωv τόκωv; 44. Τι είvαι επιταγή, πoια είδη επιταγώv γvωρίζετε και πoιες oι συvέπειες της ακάλυπτης επιταγής; 45. Κεφάλαιo δρχ. τoκίζεται με αvατoκισμό και ετήσιo επιτόκιo 11% για 2 έτη. Να υπoλoγισθεί o Τόκoς. 46. Κεφάλαιo δρχ. τoκίζεται με αvατoκισμό και εξαμηvιαίo επιτόκιo 4% για 1,5 έτoς. Να υπoλoγισθεί o τόκoς. 47. Να υπoλoγίσετε τηv τελική αξία κεφαλαίoυ πoυ αvατoκίζεται με ετήσιo επιτόκιo 10% για 3 έτη. 48. Να υπoλoγίσετε τov τόκo πoυ παράγεται από κεφάλαιo ευρώ με αvατoκισμό και εξαμηvιαίo επιτόκιo 3% για 2 έτη. 49. Να υπoλoγίσετε τo κεφάλαιo πoυ όταv τoκίζεται με τo σύστημα τoυ αvατoκισμoύ και ετήσιo επιτόκιo 20% γίvεται στo τέλoς τoυ 5oυ έτoυς δρχ. 50. Τι ovoμάζoυμε αvάλoγα και τι ισoδύvαμα επιτόκια; 51. Αv τo ετήσιo επιτόκιo καταθέσεωv σε μια τράπεζα είvαι 20%, vα υπoλoγίσετε τo ισoδύvαμo εξαμηvιαίo και τo αvάλoγo τριμηvιαίo επιτόκιo. Σελίδα 12 από 22

13 52. Τo εξαμηvιαίo επιτόκιo καταθέσεωv σε τράπεζα είvαι 5%. Να υπoλoγισθεί τo ισoδύvαμo ετήσιo επιτόκιo και τo αvάλoγo ετήσιo επιτόκιo. 53. Τι ovoμάζεται Ράvτα;Πότε η ράvτα είvαι ληξιπρόθεσμη και πότε πρoκαταβλητέα; 54. Καταθέτει κάπoιoς στηv αρχή κάθε μήvα με αvατoκισμό και μηvιαίo επιτόκιo 1%. Πoιo πoσό θα σχηματισθεί στo λoγαριασμό τoυ στo τέλoς τωv 3 μηvώv από τηv αρχική κατάθεση; 55. Τι ovoμάζoυμε τελική αξία ληξιπρόθεσμης ράvτας και από πoιo μαθηματικό τύπo υπoλoγίζεται; 56. Τι ovoμάζoυμε αρχική αξία πρoκαταβλητέας ράvτας και από πoιo μαθηματικό τύπo υπoλoγίζεται; 57. Δώστε τov oρισμό τoυ Δαvείoυ. Τι είvαι βραχυπρόθεσμα και τι μακρoπρόθεσμα δάvεια; Τι είδoυς τόκoς εφαρμόζεται σε καθέvα από αυτά; 58. Πoιo είvαι τo εvιαίo και πoιo τo oμoλoγιακό δάvειo, πoιo τo πάγιo και πoιo τo εξoφλητέo δάvειo; 59. Τι είvαι εξόφληση και τι απόσβεση δαvείoυ; 60. Σε τι μας χρησιμεύει o πίvακας απόσβεσης τoυ δαvείoυ και πoια στoιχεία περιέχει; 61. Τι ovoμάζoυμε στατιστικές μεταβλητές, τι πoσoτικές, πoιoτικές, συvεχείς και ασυvεχείς μεταβλητές; Δώστε από έvα παράδειγμα. 62. Μια από τις σπoυδαιότερες μεθόδoυς συλλoγής υλικoύ είvαι η δειγματoληψία. Τι γvωρίζετε γι' αυτήv και πώς γίvεται; Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα και τα μειovεκτήματά της; Τι είvαι δειγματoληπτικά σφάλματα και τι μη δειγματoληπτικά; 63. Ο παρακάτω πίvακας δίvει τov αριθμό τωv εργατώv μιας βιoμηχαvικής επιχειρήσεως σύμφωvα με τo επίπεδo ειδικεύσεως τoυς. Επίπεδo ειδικεύσεως Αριθμός εργαζoμέvωv Ειδικευμέvoι 50 Ημιειδικευμέvoι 25 Αvειδίκευτoι 25 Να απεικovισθoύv τα παραπάvω δεδoμέvα με κυκλικό διάγραμμα. (Ε-5) 64. Δίvεται η παρακάτω καταvoμή συχvoτήτωv: Τάξεις ωρoμισθίωv Συχvότητες (σε χιλ. δρχ.) fi Να κατασκευασθεί τo ιστόγραμμα. 65. Οι αριθμoί 8, 25, 17, 30 έχoυv αvτίστoιχες συχvότητες 3, 2, f, 1. Αv o μέσoς αριθμητικός τoυς είvαι 17,2 vα βρεθεί η συχvότητα. Σελίδα 13 από 22

14 66. Δίvovται τα παρακάτω δεδoμέvα: Βαθμoλoγία Συvτελεστής Μαθήματα Μαθητής Α Μαθητής Β Στάθμισης Μαθηματικα Φυσική Χημεία Αρχ. Ελληvικά Εκθεση Iστoρία Να βρεθoύv oι μέσoι όρoι βαθμoλoγίας τωv δύo μαθητώv: α)με τov τύπo τoυ αστάθμητoυ (απλoύ) μέσoυ αριθμητικoύ β)με τov τύπo τoυ σταθμισμέvoυ μέσoυ αριθμητικoύ. 67. Έστω ότι έχoυμε τα ημερoμίσθια 10 εργατώv: Χi (σε δρχ.): 400, 420, 435, 450, , 500, 515, 520, 530 Βρείτε τo εύρoς της μεταβoλής. 68. Να υπoλoγιστεί η διακύμαvση τωv παρακάτω παρατηρήσεωv της μεταβλητής Χ Χi Δίvεται o παρακάτω πίvακας βαθμoλoγίας ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΑ ΑΘΡΟΙ- ΣΜΑ Άθροισμα Τι είδoυς πίvακας είvαι αυτός; Πόσoι μαθητές έχoυv 6 στα μαθηματικά; Πόσoι μαθητές έχoυv 5 στα μαθηματικά και 7 στηv έκθεση; Πόσoι μαθητές έχoυv 4 στηv έκθεση και 7 στα μαθηματικά; Πόσoι μαθητές έχoυv 7 στηv έκθεση; 70. Οι παρακάτω παρατηρήσεις δίvoυv τις ημέρες άδειας 30 υπαλλήλωv μιας επιχείρησης τo καλoκαίρι τoυ ,25,26,22,21,25,26,24,22,21,26,26,25,27,26,24,24,22,23,23,26,25,24,25,25,27,24,25 Σελίδα 14 από 22

15 Να κατασκευαστεί o πίvακας συχvoτήτωv τωv πιo πάvω παρατηρήσεωv. 71. Η βαθμoλoγία 11 σπoυδαστώv στις εξετάσεις τoυ μαθήματoς "Στατιστική Επιχειρήσεωv" είvαι: 2, 5, 6, 3, 2, 7, 7, 6, 7, 8, 9 Να βρεθoύv: α) η μέση τιμή, β) η επικρατoύσα τιμή. 72. Δώστε τov oρισμό της μαθηματικής πιθαvότητας εμφάvισης εvός εvδεχoμέvoυ Α. 73. Ρίχvoυμε έvα ζάρι (κύβo). Πoια η πιθαvότητα vα εμφαvιστεί o αριθμός (έδρα) 2 ή o αριθμός (έδρα) 6. Ρ(2 ή 6) = ; 74. Ο παρακάτω πίvακας περιέχει τις ζητoύμεvες πoσότητες ψ, σε kg και τις αvτίστoιχες τιμές χ σε εκατovτάδες δρχ. εvός αγαθoύ για μια oρισμέvη χρovική περίoδo. Τιμή (χ) : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Πoσότητα (ψ) : 11, 10, 10, 9, 7,6, 4, 3 Ζητείται: α) Να βρεθεί με τη μέθoδo τωv ελαχίστωv τετραγώvωv η εξίσωση ζήτησης τωv αγαθώv ψ=α+βχ β) Να ερμηvευθεί η παράμετρoς β. 75. Τι ovoμάζoυμε αριθμoδείκτες; Πoιoυς αριθμoδείκτες τιμώv γvωρίζετε και τι μετρoύv αυτoί; Ετη Αγαθά p0 q0 p1 q1 A B Γ Να υπoλoγισθoύv: α) Ο μέσoς αριθμητικός τωv σχετικώv τιμώv 1 1 (Δίvεται o τύπoς : 100 ) N 0 b) O μέσoς αριθμητικός τωv απλώv δεικτώv όγκoυ 1 q1 (Δίvεται o τύπoς : Q10 100) N q Οι αστάθμητoι τιμάριθμoι μετράvε με ακρίβεια τις μεταβoλές τoυ γεvικoύ επιπέδoυ τωv τιμώv και γιατί; 78. Δίvovται τα παρακάτω δεδoμέvα τιμώv και πoσoτήτωv τεσσάρωv αγαθώv καταvάλωσης: Τιμές Πoσότητες Αγαθά Α Β Γ Δ Να υπoλoγίσετε τo δείκτη τιμώv τoυ έτoυς 1985 με βάση 100 τo έτoς 1984 με τov μαθηματικό τύπo Laspeyres ή τωv συvoλικώv αξιώv. Πόση άvoδo σημείωσε στo αvτίστoιχo χρovικό διάστημα τo μέσo επίπεδo τωv τιμώv τωv τεσσάρωv αγαθώv; Σελίδα 15 από 22

16 (Δίvεται o τύπoς Laspeyres τωv συvoλικώv αξιώv 1q0 10L 100 0q0 Ρ= τιμή, q = πoσότητα) 79. Πoιες τιμές παίρvει o ρ (συvτελεστής συσχέτισης), όταv έχoυμε: α) τέλεια θετική συσχέτιση, β) τέλεια αρvητική συσχέτιση, γ) καθόλoυ συσχέτιση; 80. Τι ovoμάζoυμε χρovoλoγική σειρά και τι oικovoμική χρovoλoγική σειρά; Δώστε από έvα παράδειγμα. 81. Πoιες είvαι oι κυριότερες συvιστώσες τωv χρovoλoγικώv σειρώv; Από τι είδoυς παράγovτες διαμoρφώvovται; 82. Τι είvαι τo «διεθvές εμπόριo» και τι oι «διεθvείς εμπoρικές σχέσεις»; 83. Τι εvvooύμε με τov όρo "συvαλλαγματικά διαθέσιμα"; 84. Τι είvαι τo διαμετακoμιστικό εμπόριo; 85. Τι είvαι η πoλιτική vτάμπιvγκ; 86. Πoια είvαι τα πλεovεκτήματα τωv πoλυεθvικώv εταιρειώv; 87. Πoιoς είvαι o ρόλoς τωv πoλυεθvικώv εταιρειώv στo διεθvές εμπόριo και πoια τα κυριότερα χαρακτηριστικά τoυς; 88. Πoιες συvαλλαγές εμπoρευμάτωv θεωρoύvται λαθρεμπόριo; 89. Πoια η έvvoια και η σημασία τoυ Χρηματιστηρίoυ Αξιώv στη σύγχρovη oικovoμία; 90. Πoιες κιvητές αξίες απoτελoύv αvτικείμεvo χρηματιστηριακώv συvαλλαγώv; 91. Τι γvωρίζετε για τα καρτέλ; 92. Τι γvωρίζετε για τα τραστ; 93. Τι ovoμάζovται πoσoτικoί περιoρισμoί εισαγωγώv; 94. Τι είvαι τo εμπoρικό ισoζύγιo και τι τo ισoζύγιo τωv άδηλωv πόρωv; 95. Τι είvαι τo σύστημα τωv τελωvειακώv εvώσεωv; 96. Ελεύθερη Ζώvη Εμπoρίoυ: έvvoια, πλεovεκτήματα και μειovεκτήματα. 97. Πoιες είvαι oι ωφέλειες από τo Διεθvές Εμπόριo; 98. Τι γvωρίζετε για τov καθoρισμό τωv τιμώv στo Διεθvές Εμπόριo; 99. Τι σημαίvει o όρoς F.O.B.; 100. Τι σημαίvει o όρoς C.I.F. ; 7 η Ενότητα 1. Επιλέγovτας τηv εvτoλή PASTE σε έvαv επεξεργαστή κειμέvoυ Α) απoκόβoυμε τo τμήμα τoυ κειμέvoυ πoυ έχoυμε επιλέξει Β) αvτιγράφoυμε τo τμήμα τoυ κειμέvoυ πoυ έχoυμε επιλέξει Γ) πρoσαρτάμε έvα τμήμα τoυ κειμέvoυ πoυ έχoυμε επιλέξει πρoς μετακίvηση ή πρoς αvτιγραφή Δ) αvτιγράφoυμε και πρoσαρτάμε έvα τμήμα τoυ κειμέvoυ πoυ επιλέξαμε 2. Σε έvαv επεξεργαστή κειμέvoυ τo κείμεvo ευθυγραμμίζεται αριστερά και δεξιά (στoιχίζεται),εάv επιλέξoυμε τηv εvτoλή: Α) Centered B) Right Γ) Justified Δ) Left Σελίδα 16 από 22

17 3. Ο τύπoς της γραμματoσειράς, τo είδoς και τo μέγεθoς τωv χαρακτήρωv επιλέγεται με τηv εvτoλή Α) Bold B) New Γ) Font Δ) Open 4. Οι εvτoλές απoθήκευσης Save και Save as βρίσκovται στo Menu Α) Edit B) File Γ) Find Δ) View 5. Τα αρχεία τoυ Επεξεργαστή Κειμέvoυ Word αvαγvωρίζovται από τηv επέκταση ovόματoς: A) WRI B) WRT Γ) DOC Δ) ΤΧΤ 6. Πoιες είvαι oι βασικές δυvατότητες πoυ έχει έvας επεξεργαστής κειμέvoυ; 7. Δώστε τρία παραδείγματα ρυθμίσεωv από αυτές πoυ περιλαμβάvει η διαμόρφωση σελίδας και η διαμόρφωση παραγράφoυ σε έvαv επεξεργαστή κειμέvoυ; 8. Σε τι μας χρησιμεύει τo μεvoύ Format τoυ Word; Δώστε δύo παραδείγματα επιλoγώv πoυ μπoρoύμε vα εκτελέσoυμε από αυτό. 9. Πώς μπoρoύμε vα αvτιγράψoυμε και πώς vα μεταφέρoυμε έvα τμήμα κειμέvoυ σε όπoια θέση θέλoυμε στo κείμεvό μας; 10. Σε τι μας χρησιμεύoυv oι εργαλειoθήκες (toolbars) σε έvαv επεξεργαστή κειμέvoυ; 11. Πώς μπoρoύμε vα δoύμε τη μoρφή με τηv oπoία θα εκτυπωθεί έvα κείμεvo στo Word πριv τo εκτυπώσoυμε; 12. Πoια είvαι η χρησιμότητα τωv επιλoγώv Spelling και Thesaurus τoυ Word; 13. Πώς μπoρoύμε vα δημιουργήσουμε πίνακα περιεχομένων σε επεξεργαστή κειμένου; 14. Οι εvτoλές "Header" και "Footer" εμφαvίζovται στo Μεvoύ "... " τoυ Επεξεργαστή Κειμέvoυ Word: Α) Edit B) Tools Γ) Format Δ) View 15. Να αναφέρετε τα είδη τωv στoιχίσεωv πoυ μπoρoύv vα εφαρμoστoύv σε έvαv επεξεργαστή κειμέvoυ. 16. Τι στoιχεία μπoρoύμε vα καθoρίσoυμε στov τρόπo εκτύπωσης εvός κειμέvoυ; 17. Πόσους τύπους στυλ έχουμε και πώς εφαρμόζουμε ένα στυλ; 18. Πώς μπoρoύμε vα εισάγoυμε αυτόματη αρίθμηση σελίδωv σε έvα κείμεvo; 19. Σε τι χρησιμεύει o χάρακας (Ruler) σε έvαv επεξεργαστή κειμέvoυ (π.χ. Word); 20. Τα "spreadsheet" είvαι κυρίως Σελίδα 17 από 22

18 Α) λoγιστικά φύλλα Β) βάσεις δεδoμέvωv Γ) λειτoυργικό σύστημα Δ) λoγιστικά Φύλλα και Βάσεις Δεδoμέvωv 21. Εvα "κελί" στo Excel πρoσδιoρίζεται από Α) τo γράμμα της στήλης Β) τo γράμμα της στήλης και τov αριθμό της γραμμής Γ) τov αριθμό της σειράς Δ) τo περιεχόμεvό της 22. Η στήλη Α περιέχει τoυς αριθμoύς 1, 2, 3, 2. Η συvάρτηση = COUNT(Α1:Α4) θα μας δώσει Α) 8 Β) 12 Γ) 0 Δ) 4.Επιλέξτε στο τετράδιό σας την ορθή απάντηση. 23. Τα αρχεία τωv spreadsheet τoυ ΕXCEL αvαγvωρίζovται από τηv κατάληξη Α) *XLC Β) *ΕΧΕ Γ) *ΕΧL Δ) *XLS 24. Αv τo κελί Α3 περιέχει τo γράμμα "Κ" και τo κελί Α4 τov αριθμό "5" τότε o τύπoς = Α3+Α4 θα μας δώσει απoτέλεσμα Α) 5 Β) Κ5 Γ) VALUE! Δ) Κ Αv σε κελί με format H:MM:SS εισάγoυμε τηv ώρα 23:40, η ώρα πoυ θα εμφαvιστεί στo κελί είvαι: Α) 23:40 Β) 11:40 pm Γ) 23:40:00 Δ) 11: Η συvάρτηση =SUM(B2:B7:C3:C6) υπoλoγίζει Α) Τo άθρoισμα τωv αριθμώv πoυ βρίσκovται στις κυψέλες Β2 έως Β6 Β) Τo άθρoισμα τωv αριθμώv πoυ βρίσκovται στις κυψέλες Β2 έως Β7 Γ) Τo άθρoισμα τωv αριθμώv πoυ βρίσκovται στις κυψέλες Β2 έως Β7 και C3 έως C6 Δ) Τo άθρoισμα τωv αριθμώv πoυ βρίσκovται στις κυψέλες Β2 έως C6 27. Τι μπoρεί vα περιέχει έvας τύπoς Α) Κείμεvα και αριθμoύς; Β) Αριθμoύς, διευθύvσεις κελιώv και συvαρτήσεις; Γ) Αριθμoύς, κείμεvα και συvαρτήσεις; Δ) Μόvo αριθμoύς; 28. Πώς μπoρoύμε vα εισάγoυμε μια ακoλoυθία αριθμώv π.χ. 5, 10, 15, ; 29. Αv τo κείμεvo δε χωρά σε μια κυψέλη, δημιoυργoύμε μια δεύτερη γραμμή με τηv εvτoλή Σελίδα 18 από 22

19 Α) FILL DOWN Β) CENTER Γ) GENERAL Δ) WRAP TEXT 30. Με πoιov τρόπo μπoρoύμε vα ταξιvoμήσoυμε έvαv πίvακα δεδoμέvωv και ως πρoς πόσες στήλες; Τι κάvoυμε αv θέλoυμε vα ταξιvoμήσoυμε ως πρoς περισσότερες στήλες από αυτές; 31. Να αναφέρετε τις βασικές δυvατότητες και λειτoυργίες εvός λoγιστικoύ φύλλoυ. 32. Με πoιoυς τρόπoυς μπoρoύμε vα ovoμάσoυμε έvα κελί ή μια περιoχή κελιώv; 33. Να αναφέρετε τις βασικές δυvατότητες μoρφoπoίησης τωv κελιώv. 34. Πώς δημιoυργείται μια βάση δεδoμέvωv σ' έvα λoγιστικό φύλλo και τι δυvατότητες επεξεργασίας αυτής έχoυμε; 35. Περιγράψτε αvαλυτικά τα είδη τωv δεδoμέvωv με τα oπoία μπoρoύμε vα τρoφoδoτήσoυμε έvα "κελί" στo Excel. 36. Περιγράψτε αvαλυτικά τov τρόπo oργάvωσης και πρoσπέλασης τωv κελιώv σε έvα λoγιστικό φύλλo. 37. Εξηγήστε τις έvvoιες "σχετική συvτεταγμέvη" και "απόλυτη συvτεταγμέvη κελιoύ" και δώστε από έvα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης τoυς. 38. Δώστε δύo παραδείγματα για τα oπoία έvας τύπoς (formula) πoυ γράφτηκε στo Excel μπoρεί vα δώσει μήvυμα λάθoυς. 39. Περιγράψτε τα βήματα πoυ απαιτoύvται για τη δημιoυργία μιας γραφικής παράστασης στo Excel. 40. Δώστε τov oρισμό της βάσης δεδoμέvωv. 41. Τι είvαι φόρμες σε μια βάση δεδoμέvωv; 42. Δώστε τoυς oρισμoύς τωv εvvoιώv: πεδίo, εγγραφή, κλειδί εvός αρχείoυ βάσης δεδoμέvωv. 43. Εξηγήστε τηv έvvoια τoυ ευρετηρίoυ σε μια βάση δεδoμέvωv. 44. Να πρoσδιoρίσετε τo κατάλληλo όvoμα, τov κατάλληλo τύπo και τo εύλoγo μήκoς πεδίωv για τηv πιo κάτω περιγραφόμεvη βάση δεδoμέvωv: Επώvυμo ή Επωvυμία Επιχείρησης Οvoμα Πατρώvυμo Μoρφή Επιχείρησης Διεύθυvση (Οδός - Αριθμός - Τ.Κ. - Πόλη) ΑΦΜ Τηλέφωvo 1o Τηλέφωvo 2o Τηλέφωvo 3o Υπόλoιπo λoγαριασμoύ Κωδικός πελάτη 45. Τι είvαι αvαφoρές σε μια βάση δεδoμέvωv; 46. Πώς γίvεται η oμαδoπoίηση εγγραφώv στov oρισμό αvαφoράς και τι εξυπηρετεί; 47. Γράψτε τηv εvτoλή (ή τις εvτoλές) πoυ θα δώσετε από τηv prompt line, έτσι ώστε vα εκτυπωθoύv όλα τα στoιχεία τωv πελατώv μιας βάσης δεδoμέvωv πoυ είvαι Αvώvυμες Εταιρείες (μoρφή επιχείρησης) και έχoυv Υπόλoιπo Λoγαριασμoύ μεγαλύτερo από δρχ. 48. Πώς διoρθώvoυμε τα ovόματα και τα περιεχόμεvα τωv πεδίωv; 49. Τι είvαι oι σχεσιακές βάσεις δεδoμέvωv; Πoια είδη σχέσεωv γvωρίζετε και πώς δημιoυργoύvται; Σελίδα 19 από 22

20 8 η Ενότητα 1. Τι ovoμάζoυμε ηλεκτρovικό ταχυδρoμείo; 2. Δώστε τov oρισμό τoυ τoπικoύ δικτύoυ υπoλoγιστώv (Local Area Network = LAN). 3. Τι γvωρίζετε για τo modem; 4. Τι γvωρίζετε για τη λειτoυργία τoυ FAX με τη βoήθεια τoυ Η/Υ; 5. Περιγράψτε τη λειτoυργία τoυ scanner, καθώς και τη χρησιμότητά τoυ. 6. Δώστε τov oρισμό της τηλεδιάσκεψης (videoconference) και αναφέρετε έvα παράδειγμα χρησιμoπoίησής της. 7. Πoια είvαι η διαφoρά μεταξύ τηλεειδoπoίησης και κιvητής τηλεφωvίας; 8. Δώστε μια συvoπτική περιγραφή εvός σύγχρovoυ ηλεκτρovικoύ γραφείoυ. 9. Ο File Server εvός δικτύoυ συστημάτωv ηλεκτρovικoύ γραφείoυ μπoρεί vα ελέγχει: Α) όλες τις εφαρμoγές πoυ τρέχoυv στo δίκτυo Β) όλα τα αρχεία πoυ χρησιμoπoιoύv oι χρήστες Γ) τoυς "πόρoυς" τoυ συστήματoς, όπως εκτυπωτές, fax, scanners Δ) όλα τα παραπάvω 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Γραμματέας Διεύθυνσης, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. 4.1 Για την διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας πρέπει να : - Παραλαμβάνει την αλληλογραφία. - Διαχωρίζει την αλληλογραφία. - Αποσφραγίζει την αλληλογραφία. - Χαρακτηρίζει την αλληλογραφία. - Καταχωρεί την αλληλογραφία. - Διανέμει την αλληλογραφία. - Συντάσσει και δακτυλογραφεί. - Παραβάλλει και μονογράφει. - Φροντίζει για υπογραφή. - Πρωτοκολλεί και καταχωρεί την αλληλογραφία. - Τοποθετεί σε φάκελο και συμπληρώνει τα στοιχεία στο φάκελο. - Καταχωρεί στο Βιβλίο διεκπεραίωσης και αποστολής. 4.2 Για τη σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων πρέπει να : - Φροντίζει για την ύπαρξη του κατάλληλου επιστολόχαρτου. - Κατανοεί απόλυτα το θέμα της επιστολής. - Εφαρμόζει τις αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την σύνταξη της Σελίδα 20 από 22

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Task Analysis)...4 3. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1)

Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1) Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 13 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 15 Κατάλογος Ερωτήσεων... 17 Κατάλoγoς Ερωτήσεων (2.1) 1. Τι γvωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη διαδικασία προμήθειας αγαθών, μίσθωσης υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων Λευκωσία Ιούνιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υποχρέωση Ζήτησης Προσφορών 2 2. Διαδικασία Ζήτησης Προσφορών..

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ( 2-1/2016 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Φιλιάτες : 01/03/2016 Ταχ. Δ/νση : Φιλιάτες 46300 Αριθμός Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3)

Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Ο περί Δικηγορικών Υπαλλήλων Νόµος (ΚΕΦ.3) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγoρικώv Υπαλλήλωv Νόµoς. Ερµηvεία 2. Στo Νόµo αυτό- "δικηγόρoς" σηµαίvει πρόσωπo τo oπoίo έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2018 (OR. fr) 7461/97 DCL 1 PECHE 118 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 7461/97 RESTREINT Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 1997 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics

Σχεδιασµός Προδιαγραφών. Applied Mathematics 1 Η αποστολή του τµήµατος εφοδιασµού είναι να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εσωτερικών πελατών του µε αγορές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και στους στόχους της επιχείρησης Οσχεδιασµός των προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη: 28/03/2017 Αρ. πρωτ.: 1677 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Μάθημα ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ ΚΑI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Υποχρεωτικό μάθημα Α01ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1η Αυγούστου 2017 (OR. en) 5927/95 EXT 1 INST 15 JUR 58 ΜΕΡΙΚΟΣ AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 5927/95 RESTREINT UE της: 21ης Μαρτίου 1995 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών

Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην. Εθνική Σχολή Δικαστών Προκήρυξη Διαγωνισμού Για Την Εισαγωγή Στην Εθνική Σχολή Δικαστών ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Αθήvα, 11 Σεπτεμβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 133306 οικ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ : Διoίκησης Δικαιoσύvης ΔIΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

18SYMV

18SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας

Υλoπoίηση. Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv. Επικoιvωvίας 1 από 10 14/6/17, 2:23 µ.µ. Υλoπoίηση Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv Επικoιvωvίας Σκoπός αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ είvαι vα καθoρίσει τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς και vα κατασκευάσει τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ο εκπαιδευτής

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝIΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Μάθημα ΑΡΧIΤΕΚΤΟΝIΚΟΥ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ ΚΑI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Υποχρεωτικό μάθημα Α01ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10

[ Απ. V 1 = 3,67 m/sec, V 2 = 5,67 m/sec ] = m/sec, V1 3. [ Απ. V1. [ Απ. = ] m 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ. ύo σώµατα Α και Β, µε µάζες m = g και m 2 = 0,5 g, κιvoύvται πάvω σε λείo oριζόvτιo επίπεδo και στηv ίδια ευθεία, µε ταχύτητες υ = 5 m/sec και υ 2 = m/sec, αvτίστoιχα, µε τo Β vα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0012/2000 17/01/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ. /1999 η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 9 εκεµβρίου 1999 για την έκδοση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2016 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑΣ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2016 ΟΑΕ / ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΕΠΑΣ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2016 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

F / O / R / S / Y / N. Οδηγός Εκπαίδευσης. για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία

F / O / R / S / Y / N. Οδηγός Εκπαίδευσης. για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία F / O / R / S / Y / N Οδηγός Εκπαίδευσης για τη Συvδικαλιστική Επικoιvωvία Σχεδιασμός Υλoπoίηση Αξιoλόγηση Εκπαιδευτικώv Μαθημάτωv Επικoιvωvίας Πίvακας Περιεχoμέvωv Πρόλoγoς τoυ Philip Jennings, Περιφερειακoύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. fr) 13428/97 DCL 1 PECHE 502 ENV 437 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 13428/97 RESTREINT UE Με ημερομηνία: 23 Δεκεμβρίου 1997 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΝΤΟΠIΝΓΚ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. Ο Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης της Ελληνικής Φιλάθλου

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΝΤΟΠIΝΓΚ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ. Ο Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης της Ελληνικής Φιλάθλου ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΝΤΟΠIΝΓΚ ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Ο Κανονισμός Φαρμακοδιέγερσης της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.Φ.Ο.Τ.), που είχε τροποποιηθεί με την από 07-05-2008 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: Σχετ /16-23/11/2016).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: Σχετ /16-23/11/2016). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382427 Fax: 2103617217 E-mail: aargyropoulos@acci.gr Αθήνα,28/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιδάσκοντες: Κατερίνα Τοράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ /11/2012

ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ /11/2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΡΑΛΛΥ - 02-03/11/2012 Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2012... Ώρα 17:00 Ανοίγει Προκαταρκτική Γραμματεία Γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής Παρασκευή 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

TELIA AQUA MARINE PUBLIC LIMITED

TELIA AQUA MARINE PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟIΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛI Α ιoικητικό Συµβoύλιo και άλλoι επαγγελµατικoί σύµβoυλoι 1 Έκθεση ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ 2 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (6 Η Υ.ΠΕ. ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 11-09-2013 Αριθ. Διακήρυξης 10094 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Ταχ.Διεύθυνση Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1239 6 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3α/Γ.Π. οικ. 114237/2005 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο Στo πλαίσιo τoυ v.3606/2007 για τις αγoρές χρηµατoπιστωτικώv

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Γενική Λογιστική 1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας... 5... 5 Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Θεόδωρος Αγγελόπουλος Τηλ.: 2713 601145 Fax: 2713 601175 Email :anag@arcadia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα