ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέρ γειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών».. 1 Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπο ρίου και της Προστασίας του Καταναλωτή»... 2 Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευ νας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο τομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)»... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ13/Φ 7.11/18797 (1) Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονι σμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσι κού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευ τικών προς αυτήν υπηρεσιών». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ ρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ), β. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού, γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Την υπ αριθμ. C (2001)550/ απόφαση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ , όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης 4. Την υπ αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτι κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις α) υπ αριθμ. Δ13/4927/ (ΦΕΚ Β 444/ ), β) υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/22018/ (ΦΕΚ Β 1814/ ) γ) υπ αριθμ /2010Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1909/ ) αποφάσεις και ισχύει. 6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57/ ) 7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 165/ ). 8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85 Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

2 21948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρ μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπη ρεσιών 1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται ειδική υπηρε σία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρ μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπη ρεσιών (ΜΣΥ)» (ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΥΑ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3614/ Η ΕΥΣΕΔ Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και ΜΥΑ υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανά πτυξης. 3. Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο σχεδια σμός και ο συντονισμός των πολιτικών εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυ ξης ως Δικαιούχου δράσεων στους ανωτέρω τομείς, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνι κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007. Από την Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας εξαιρούνται οι δράσεις ενισχύσεων που υλοποιούνται κατ εφαρμογή του Αναπτυξιακού ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Άρθρο 2 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ), διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες ως εξής: Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρα κολούθησης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ). Β1. Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου. Β2. Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπη ρεσιών (ΜΣΥ) Γ. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης. 2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονά δων, είναι δυνατή με απόφαση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας η σύσταση και συγκρότηση Επιτρο πών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας από προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την παρακολούθηση συγκεκριμένων έργων/δράσεων. Στις επιτροπές ή ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλ ληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Ανάπτυξης ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, με σύμφωνη γνώμη του κατά περί πτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, ή/και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η Ειδική Υπηρεσία σχεδιάζει, αναλαμβάνει, υποστη ρίζει και συντονίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνο δευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ), σε ότι αφορά την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των επιχειρησι ακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας εξειδικεύ ονται και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής: Α. Η Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Πα ρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, για την διάγνωση, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αναγκών βελτίωσης των πολιτικών και της στρατηγικής της χώρας στους τομείς της Ενέργει ας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. 2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, για την διατύπωση και την εισήγηση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για την βελτί ωση των τομέων της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, καθώς και για την προώθησή τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα. 3. Διαμορφώνει και εισηγείται την εφαρμογή των καταλλήλων μεθοδολογιών και διαδικασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσι κού Πλούτου και της ΜΣΥ και που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. 4. Συντονίζει την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολιτι κών στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχει ρησιακών προγραμμάτων. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των πολιτικών αυ τών και διατυπώνει εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους. 5. Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη σκοπιμότητα και τις προτεραιότητες εκτέλεσης έργων και δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πολιτικών και με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. 6. Σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές των έρ γων και δράσεων που αποφασίζεται να υλοποιηθούν στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συ νεργάζεται με τις Μονάδες Β1 και Β2 για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους. 7. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και με ριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπει ρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των επιχει ρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περιλαμβάνουν κατηγορίες έργων/δράσεων που αφορούν και επηρεάζουν τους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την τροποποίηση/βελτίωσή τους. 9. Μελετά και διατυπώνει εισηγήσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εξειδίκευση, ανασχεδιασμό ή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», καθώς και άλλων προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περιλαμβάνουν δράσεις ενδιαφέροντος του ΥΠΑΝ, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. 10. Εντοπίζει την υλοποίηση έργων/δράσεων που αφο ρούν τους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ και εκτελούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και ενημερώνει τις Μονάδες Β1 και Β2 για την παρακολούθηση των έργων/δράσεων αυτών και την παρακολούθηση της διε νέργειας όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευ ράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 11. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμμα τα στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της ΜΣΥ. Β1. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Προγραμματίζει συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων/δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο. 2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβο λή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου, σε επι χειρησιακά προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα. 3. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις του ιδιωτικού τομέα στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου και με εξαίρεση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ. 3 της παρούσης: α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Α και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ. β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την έγκριση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των δρά σεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Μεριμνά για την ετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και την προώθησή τους στην Διαχειριστική Αρχή για την έκδοσή τους. 4. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Ανάπτυξης εί ναι Δικαιούχος πράξεων στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ειδι κότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για: α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύ ξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κλπ) γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου των πράξεων δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμό διων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης που συνδέ ονται με την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουρ γείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 7. Μετά από σχετική ενημέρωση της Μονάδας Α, παρακολουθεί την υλοποίηση έργων/δράσεων στους τομείς της Ενέργειας και του Φυσικού Πλούτου που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχει ρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διενέρ γεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. Β2. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπη ρεσιών (ΜΣΥ) είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Προγραμματίζει συντονίζει και μεριμνά για την εφαρ μογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προ ετοιμασία και ωρίμανση των έργων/δράσεων του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ), των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο. 2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργεί ου Ανάπτυξης, στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ), σε επιχει ρησιακά προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα. 3. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) και με εξαίρεση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παρ. 3 της παρούσης:

4 21950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Α και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ. β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την έγκριση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμο γής των δράσεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Μεριμνά για την ετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και την προώθησή τους στην Διαχειριστική Αρχή για την έκδοσή τους. 4. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι Δικαιούχος πράξεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ), στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, ασκεί τις σχε τικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για: α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύ ξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κλπ) γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου των πράξεων δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότητας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμό διων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης που συνδέ ονται με την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμε νοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 7. Μετά από σχετική ενημέρωση της Μονάδας Α, παρα κολουθεί την υλοποίηση έργων/δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διε νέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. Γ. Η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα διοι κητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκ παίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας. 2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας. 3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας και ευθύνεται για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων. 4. Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας στην οποία συγκεντρώνονται μελέτες, έρευνες, βιβλία, περιοδικά, νομοθεσία και κανονισμοί που αφορούν στο αντικείμενο της Υπηρεσίας. 5. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Υπηρεσίας. Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυ ξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυ τήν υπηρεσιών, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/ Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 40 άτομα τα οποία ανά κατηγορία είναι: (1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 33 άτομα (2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 3 άτο μα (3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 4 άτομα Άρθρο 5 Ορισμός Προϊσταμένου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών και των ασκού ντων καθήκοντα Προϊσταμένων στις μονάδες της. 1. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνο δευτικών προς αυτήν υπηρεσιών και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/ Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδι κής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Μονάδος της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Β (2) Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονι σμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προ στασίας του Καταναλωτή» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ ρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ), β. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού, γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Την υπ αριθμ. C (2001)550/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ , όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυ ξης 4. Την υπ αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001) για κοινοτι κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις α) υπ αριθμ. Δ13/4927/ (ΦΕΚ Β 444/ ), β) υπ αριθμ. Δ13/ Φ5.27/22018/ (ΦΕΚ Β 1814/ ) γ) υπ αριθμ 10590/2010Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1909/ ) απο φάσεις και ισχύει. 6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α ) 7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 165/ ). 8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85 Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι σμού». 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφασης προ καλείται δαπάνη η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρ μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Κατα ναλωτή 1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται ειδική υπηρε σία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρ μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Κατανα λωτή» (ΕΥΣΕΔ Εμπορίου και Προστασίας του Κατανα λωτή) σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3614/ Η ΕΥΣΕΔ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλω τή υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ ματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών εφαρμογής των δράσε ων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπο ρίου και της Προστασίας του Καταναλωτή και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης ως Δικαι ούχου δράσεων στους ανωτέρω τομείς, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π. Α.), κατά την έννοια της πα ραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007. Άρθρο 2 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή, διαρ θρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες ως εξής: Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρα κολούθησης στους τομείς του Εμπορίου και της Προ στασίας του Καταναλωτή. Β1. Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα του Εμπορίου. Β2. Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή Γ. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης. 2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονάδων, είναι δυνατή με απόφαση του προϊσταμένου της Ειδι κής Υπηρεσίας η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας από προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την παρακο λούθηση συγκεκριμένων έργων/δράσεων. Στις επιτροπές ή ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή σε άλλους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, με σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενι κού Γραμματέα, ή/και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6 21952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η Ειδική Υπηρεσία σχεδιάζει, αναλαμβάνει, υποστη ρίζει και συντονίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή, σε ότι αφορά την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας εξειδικεύονται και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής: Α. Η Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Πα ρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, για την διάγνωση, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αναγκών βελτίωσης των πολιτικών και της στρατηγικής της χώρας στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή. 2. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, για την διατύπωση και την εισήγηση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για την βελτίω ση των τομέων του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και για την προώθηση τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα. 3. Διαμορφώνει και εισηγείται την εφαρμογή των καταλλήλων μεθοδολογιών και διαδικασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή και που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. 4. Συντονίζει την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολιτι κών στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχει ρησιακών προγραμμάτων. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των πολιτικών αυτών και διατυπώνει εισηγήσεις για τη βελτίωση τους. 5. Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρ μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη σκο πιμότητα και τις προτεραιότητες εκτέλεσης έργων και δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και της Προστα σίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πολιτικών και με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προ γραμμάτων. 6. Σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές των έρ γων και δράσεων που αποφασίζεται να υλοποιηθούν στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Κα ταναλωτή στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στις περιπτώσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συ νεργάζεται με τις Μονάδες Β1 και Β2 για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους. 7. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και με ριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπεφο γνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας. 8. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περι λαμβάνουν κατηγορίες έργων/δράσεων που αφορούν και επηρεάζουν τους τομείς του Εμπορίου και της Προ στασίας του Καταναλωτή, αξιολογεί τα αποτελέσματα τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την τροποποίηση/ βελτίωση τους. 9. Μελετά και διατυπώνει εισηγήσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εξειδίκευση, ανασχεδιασμό ή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», καθώς και άλλων προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περιλαμβάνουν δράσεις ενδιαφέροντος του ΥΠΑΝ στους τομείς του Εμπορίου και της Προστα σίας του Καταναλωτή. 10. Εντοπίζει την υλοποίηση έργων/δράσεων που αφο ρούν τους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή και εκτελούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και ενημερώνει τις Μονάδες Β1 και Β2 για την παρακολούθηση των έργων/ δράσεων αυτών και την παρακολούθηση της διενέργειας όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουρ γείου Ανάπτυξης για την προώθηση τους. 11. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμ ματα στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή. Β1. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα του Εμπορίου είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Προγραμματίζει συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμο γή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοι μασία και ωρίμανση των έργων/δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον τομέα του Εμπορίου, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο επι χειρησιακών προγραμμάτων, και σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο. 2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον τομέα του Εμπορίου, σε επιχειρησιακά προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα. 3. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις του ιδιωτικού τομέα στον τομέα του Εμπορίου: α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Α και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ. β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την έγκριση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμο γής των δράσεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Μεριμνά για την ετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και την προώθηση τους στην Διαχειριστι κή Αρχή για την έκδοση τους. 4, Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι Δικαιούχος πράξεων στον τομέα του Εμπορίου, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, ασκεί τις σχε τικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για: α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύ ξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κλπ) γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου των πράξεων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμό διων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης που συνδέ ονται με την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμε νοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς στον τομέα του Εμπορίου και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανά πτυξης για την προώθηση τους. 7. Μετά από σχετική ενημέρωση της Μονάδας Α, πα ρακολουθεί την υλοποίηση έργων/δράσεων στον το μέα του Εμπορίου που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση τους. B2. Η Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Προγραμματίζει συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων/δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον τομέα της Προστα σίας του Καταναλωτή, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο. 2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον τομέα της Προστασίας του Κατανα λωτή, σε επιχειρησιακά προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα προ γράμματα. 3. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή: α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία με την Μονάδα Α και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ. β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την έγκριση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμο γής των δράσεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. γ) Μεριμνά για την ετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και την προώθηση τους στην Διαχειριστι κή Αρχή για την έκδοση τους. 4. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι Δικαιούχος πράξεων στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμά των, ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για: α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προ κηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κλπ) γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου των πράξεων δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμό διων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης που συνδέ ονται με την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή και μεριμνά για την διε νέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευ ράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση τους. 7. Μετά από σχετική ενημέρωση της Μονάδας Α, παρακολουθεί την υλοποίηση έργων/δράσεων στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή που εκτελού νται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση τους. Γ. Η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα διοι κητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκ παίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας. 2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας. 3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας και ευθύνεται για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων.

8 21954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας στην οποία συγκεντρώνονται μελέτες, έρευνες, βιβλία, περιοδικά, νομοθεσία και κανονισμοί που αφορούν στο αντικείμενο της Υπηρεσίας. 5. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Υπηρεσίας. Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυ ξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/ Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 30 άτομα τα οποία ανά κατηγορία είναι: (1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 24 άτομα (2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE), 2 άτο μα (3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 4 άτομα Άρθρο 5 Ορισμός Προϊσταμένου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουρ γείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή και των ασκούντων κα θήκοντα Προϊσταμένων στις μονάδες της. 1. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή και των Προϊσταμέ νων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/ Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδι κής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Μονάδος της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ F Αριθμ (3) Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονι σμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολο γικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ ρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ), β. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα τα άρθρα 3, 5, 7, 8 18, 21, 22 και 26, αυτού, γ. Του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/ ), όπως αυτός τροπο ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Την υπ αριθμ. C (2001)550/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΚΠΣ , όπως ισχύει, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Ανάπτυ ξης 4. Την υπ αριθμ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 PO001) για κοινοτι κή ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης για τις περιφέρειες της Ελλάδος, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ (ΦΕΚ Β 1502/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησι ακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις α) υπ αριθμ. Δ13/4927/ (ΦΕΚ Β 444/ ), β) υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/22018/ (ΦΕΚ Β 1814/ ) γ) υπ αριθμ /2010Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1909/ ) αποφάσεις και ισχύει. 6. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 57/ ) 7. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α 165/ ). 8. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85 Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α 19/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι σμού». 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφασης προ καλείται δαπάνη ηοποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρ μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.) * *

9 ΦΕΚ 1540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται ειδική υπηρε σία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρ μογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ) σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3614/ Η ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των πολιτικών εφαρμογής, η υποστή ριξη της διαχείρισης και η εφαρμογή των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Άρθρο 2 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο τομίας (Ε.Τ.Α.Κ.), διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες ως εξής: Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρα κολούθησης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολο γικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Β. Μονάδα Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι κότητα» (ΕΠ ΑΕ). Γ. Μονάδα Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτο μίας (ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πλην του Ε.Π. ΑΕ. Δ. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης. 2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονά δων, είναι δυνατή με απόφαση του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας η σύσταση και συγκρότηση Επιτρο πών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας από προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την παρακολούθηση συγκεκριμένων έργων/δράσεων. Στις επιτροπές ή ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ή σε άλλους φορείς που επο πτεύονται από το Υπουργείο, με σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα, ή/και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τε χνολογίας. Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η Ειδική Υπηρεσία σχεδιάζει, αναλαμβάνει, διαχειρί ζεται και συντονίζει τις δράσεις του Υπουργείου Ανά πτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), σε ότι αφορά την υλοποίηση δράσεων, στο πλαίσιο των επιχειρησι ακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας εξειδικεύ ονται και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής: Α. Η Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Πα ρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Γενι κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για την διατύπωση και την εισήγηση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για την βελτίω ση των τομέων της ΕΤΑΚ, καθώς και για την προώθησή τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα. 2. Διαμορφώνει και εισηγείται την εφαρμογή των κα ταλλήλων μεθοδολογιών και διαδικασιών για την παρα κολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών που αποφα σίζονται στους τομείς της ΕΤΑΚ και που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. 3. Συντονίζει την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολι τικών στους τομείς της ΕΤΑΚ που υλοποιούνται με την αξιοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παρακολου θεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των πολιτικών αυτών και διατυπώνει εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους. 4. Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρ μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, τη σκο πιμότητα και τις προτεραιότητες εκτέλεσης έργων και δράσεων στους τομείς της ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πολιτικών και με την αξιοποίηση επιχει ρησιακών προγραμμάτων. 5. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και με ριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπει ρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας. 6. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που είναι αναγκαία για την ένταξη πράξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους τομείς της ΕΤΑΚ, σε επιχειρησιακά προγράμματα. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα προγράμματα. 7. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Ανάπτυξης εί ναι Δικαιούχος πράξεων στους τομείς της ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, ασκεί τις σχε τικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για: α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύ ξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κλπ) γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο νομικού αντικειμένου των πράξεων δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται

10 21956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη τας των πληροφοριών με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 8. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περι λαμβάνουν κατηγορίες έργων/δράσεων που αφορούν και επηρεάζουν τους τομείς της ΕΤΑΚ, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την τροποποίηση/βελτίωσή τους. 9. Μελετά και διατυπώνει εισηγήσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εξειδίκευση, ανασχεδιασμό ή τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», καθώς και άλλων προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περιλαμβάνουν δράσεις ενδιαφέροντος του ΥΠΑΝ, στους τομείς της ΕΤΑΚ. 10. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς στους τομείς της ΕΤΑΚ και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαί ων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 11. Εντοπίζει την υλοποίηση έργων/δράσεων που αφο ρούν τους τομείς της ΕΤΑΚ και εκτελούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων/δράσεων αυ τών και μεριμνά για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθησή τους. 12. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/δράσεις που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμμα τα στους τομείς της ΕΤΑΚ. Β. Η Μονάδα Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινο τομίας (ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»(ΕΠ ΑΕ), είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Προετοιμάζει, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρε σίες του ΥΠΑΝ, το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής για τις κατηγορίες δράσεων των τομέων της ΕΤΑΚ που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠ ΑΕ) και μεριμνά για την έγκρισή του. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση, στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΑΕ για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, εξειδικευμένα και αναλυ τικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 2. Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτο μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, Τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό τηση πράξεων, την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί. 3. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρχειο θετούνται. 4. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμφω να με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων. 5 Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής (νομικές δεσμεύσεις) των πράξεων στις δράσεις και άξο νες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π ΑΕ. 6. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων των απο φάσεων υπαγωγής ή ανάκλησης αυτών. 7. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποί ησή τους με βάση την απόφαση ένταξης καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ όλη την περίοδο της υλο ποίησης τους. 8. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγ χρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δι καιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των ανωτέρω επαληθεύσεων, επιβεβαιώνεται ότι: α. Ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπάνες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης, β. Το αντίστοιχο τμήμα του έργου (φυσικό αντικεί μενο) έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής/έγκρισης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, γ. Οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς, δ. Η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ε. Έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο. 9. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης. 10. Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης, που ορίζεται στην απόφαση καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης. με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 11. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν, το συ ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. 12. Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύ σεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολού θηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγμα τοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμη ριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνι κού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοι χες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωμένο Πληρο φοριακό σύστημα και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτη ση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζει τις διαδικασίες της ανάκτησης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Δ της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 540/τ.Β/ ). 14. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΕ των τεκμη ριωμένων απαντήσεών της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου. 15. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων που συλλέγονται και καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ χου. 16. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 17. Παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ΑΕ όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματο ποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης. 18. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότη ση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμε νων πιστώσεων για την υλοποίηση των πράξεων. Γ. Η Μονάδα Διαχείρισης δράσεων για την ενίσχυ ση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων του ΕΣΠΑ πλην του Ε.Π. ΑΕ, είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Προετοιμάζει, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρε σίες του ΥΠΑΝ, το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής για τις κατηγορίες δράσεων των τομέων της ΕΤΑΚ που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμμα τα και μεριμνά για την έγκρισή του. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση, στις αρμό διες Διαχειριστικές Αρχές για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, εξειδικευμένα και αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων στο αντίστοιχο επι χειρησιακό πρόγραμμα. 2. Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτο μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με: τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ, τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους, Τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό τηση πράξεων, την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί. 3. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρχειο θετούνται. 4. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμφω να με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων. 5 Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής (νομικές δεσμεύσεις) των πράξεων στις δράσεις και άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμ ματος, και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδες των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών. 6. Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων των απο φάσεων υπαγωγής ή ανάκλησης αυτών. 7. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποί ησή τους με βάση την απόφαση ένταξης καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ όλη την περίοδο της υλο ποίησης τους. 8. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγ χρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δι καιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των ανωτέρω επαληθεύσεων, επιβεβαιώνεται ότι: α. Ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπάνες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης, β. Το αντίστοιχο τμήμα του έργου (φυσικό αντικεί μενο) έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής/έγκρισης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, γ. Οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς, δ. Η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ε. Έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο. 9. Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης. 10. Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης, που ορίζεται στην απόφαση καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 11. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν, το συ ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. 12. Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύ σεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολού θηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγμα τοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμη ριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν

12 21958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. 13. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα και ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκτηση αχρεωστή τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζει τις διαδικασίες της ανάκτησης. 14. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των τεκμηριωμένων απαντήσεών της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου. 15. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων παρακολούθησης εκτέλεσης των πράξεων που συλλέγονται και καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγ χου. 16. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο γιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 17. Παρέχει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης. 18. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότη ση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαιτούμε νων πιστώσεων για την υλοποίηση των πράξεων. Δ. Η Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα: 1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα διοι κητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκ παίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας. 2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας. 3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας και ευθύνεται για τη διακίνηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων. 4. Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Υπηρεσίας στην οποία συγκεντρώνονται μελέτες, έρευνες, βιβλία, περιοδικά, νομοθεσία και κανονισμοί που αφορούν στο αντικείμενο της Υπηρεσίας. 5. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Υπηρεσίας. Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας 1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυ ξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανά πτυξης και της Καινοτομίας, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/ Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 48 άτομα τα οποία ανά κατηγορία είναι: (1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 39 άτομα (2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), 3 άτο μα (3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 6 άτομα Άρθρο 5 Ορισμός Προϊσταμένου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινο τομίας και των ασκούντων καθήκοντα Προϊσταμένων στις μονάδες της. 1. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη ρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και των Προϊσταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/ Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδι κής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Μονάδος της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Α.Π. Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 Κοινής Απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28867 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2686 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 83066/ΕΥΘΥ 780 Αναδιάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 13 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Iανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35103 25 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3425 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5640/1178A1 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33905 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3279 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 5045/1142 A1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32059 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3048 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11319 Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29273 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2733 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2555 17 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21967 1 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση, Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34045 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3296 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/ ) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28545 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2643 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013

ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΝΟΜΟΣ 3614/03-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 ΦΕΚ 267/Α /3.12.2007 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24861 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2308 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77288 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για δράσεις/ έργα του εθνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : ΝΙΚΗΣ 10 Ταχ. Κώδικας : 10180 Πληροφορίες: Α. Κάρµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 21 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 151.606/ΨΣ2482 Δ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Δι αχειριστικής Αρχής)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1672 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10195/ΔΙΟΕ 144/23.3.2001 (ΦΕΚ Β 340/28.3.2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 333 29 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23429 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3505/815 A1 Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1121/408Δ/Φ03 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03 / 16.12.2008 / ΦΕΚ Β 2555/17.12.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 7 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 0.6334/οικ. 6.717 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1 10 2010 Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 791 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 Άρθρο 1: Ορισµοί... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 5

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 Άρθρο 1: Ορισµοί... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 5 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 Αθήνα, 03.04.2007 1 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 23 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30471/ΔΙΟΕ 1276 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων με «εντο λή Υπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 27 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55231 /EΥΘΥ 474 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 712 24 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ 323 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1749 5 Νοεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47372/ΕΥΣ6425 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1248 24 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 67743/EΥΘΥ 615 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1 10 2010 Υπουργικής απόφασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1.2. Του Ν.3840/2010 [ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010] «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1.2. Του Ν.3840/2010 [ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010] «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΑΔΑ Β499Φ-1ΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Ν. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ Εμπ.) Μονάδα Β1, Γραφείο 436 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 24 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32321 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3073 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4725 / 1044 Α1 Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα