Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση"

Transcript

1 Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης, ώστε να οργανώσουν έρευνα-δράση για την προώθηση της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των µαθητών τους, καθώς και η παραγωγή επιµορφωτικού υλικού σχετικού µε το θέµα. Οι άξονες διερεύνησης του εαυτού στους οποίους βασίστηκε η έρευνα δράση είναι: Πώς είµαι στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, της οικογένειας και των φίλων, δηλαδή πώς είµαι (τι σκέφτοµαι, πώς συµπεριφέροµαι και πώς αισθάνοµαι) στο ρόλο του µαθητή, του παιδιού, της οικογένειας και του φίλου; Γιατί είµαι έτσι; Γιατί συµπεριφέροµαι ή αισθάνοµαι κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο; Γιατί διαµόρφωσα τη µία ή την άλλη αντίληψη; Προς ποιες συµπεριφορές, συναισθήµατα, αντιλήψεις (κίνητρα, στόχους) µε οδηγεί το διαπροσωπικό πλαίσιο; Πώς αξιολογώ αυτές τις συ- µπεριφορές, τα συναισθήµατα και τις αντιλήψεις; Προς ποιες συµπεριφορές, συναισθήµατα, αντιλήψεις οδηγώ τους άλλους µε τη συµπεριφορά µου; Υπάρχει τρόπος να συµβάλω στη διαµόρφωση του διαπροσωπικού πλαισίου; Πώς διαχειρίζοµαι ένα πλαίσιο που δεν µπορώ να αλλάξω άµεσα; 1

2 Μέθοδος Μέσα από τα παραπάνω ερωτήµατα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση, τόσο από τους µαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές του προγράµµατος, των διαφορετικών εκδοχών του ζην, του ευ ζην και του ευ συ-ζην, ώστε να οδηγηθούν στην αυτογνωσία µέσω της δηµιουργικότητας και στη δηµιουργικότητα µέσω της αυτογνωσίας. Πιστεύουµε ότι, καθώς διατυπώνουµε τα ερωτήµατα για τους µαθητές, απαντάµε συχνά και σε ερωτή- µατα για τον εαυτό µας. Καθώς διευκολύνουµε ως υποκείµενα τους µαθητές να παρατηρήσουν τον εαυτό τους, γινόµαστε και αντικείµενα αυτοπαρατήρησης. Για το λόγο αυτό, ως µέθοδος ανάπτυξης της αυτογνωσίας και της δηµιουργικότητας των µαθητών, επιλέχθηκε η έ ρ ε υ ν α - δ ρ ά σ η, που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να είναι ταυτόχρονα υποκείµενο και αντικεί- µενο έρευνας, να παρατηρεί, να δρα, να αναστοχάζεται και να δηµιουργεί. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός-ερευνητής, καθώς παρακολουθεί τις στρατηγικές δράσης του, αναστοχάζεται πάνω σ αυτές και αν το κρίνει απαραίτητο τροποποιεί τη δράση του ανάλογα µε τα νέα δεδοµένα. Με αυτόν τον τρόπο, η ερευνητική διαδικασία συνεχίζεται και η κατάσταση αποσαφηνίζεται περισσότερο. Παρατηρείται, λοιπόν, µια σπειροειδής ερευνητική διαδικασία σε επάλληλους κύκλους: σχεδιασµός δράση και παρατήρηση στοχασµός αναθεωρηµένο σχέδιο δράση και παρατήρηση στοχασµός κ.ο.κ. 2

3 Επιµορφούµενοι Γνωστικά αντικείµενα Στο πρόγραµµα συµµετείχαν συνολικά 29 εκπαιδευτικοί µετά από αίτησή τους, οι οποίοι δίδασκαν σε Λύκεια της Περιφέρειας Αττικής στην Α ή Β τάξη τα παρακάτω µαθήµατα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραµµατεία Ιστορία Ψυχολογία Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς Αισθητική Αγωγή Αρχές Φιλοσοφίας Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείµενα ιεξαγωγή της έρευνας δράσης Σύµφωνα µε τους µεθοδολογικούς σχεδιασµούς της έρευνας οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε οµάδες των 4-7 ατόµων. Για την κάθε οµάδα υπήρχε ένας συντονιστής (εκπαιδευτικός ή ψυχολόγος). Επίσης ένας κριτικός φίλος είχε αναλάβει την παρατήρηση των οµάδων. Συνολικά έγιναν 6 επιµορφωτικές συναντήσεις των οµάδων από τον εκέµβριο του 2006 έως τον Απρίλιο του Τόπος των συναντήσεων ήταν η Σιβιτανίδειος Σχολή. Στην 1 η συνάντηση δόθηκε στους εκπαιδευτικούς επιµορφωτικό υλικό σχετικά: µε τους στόχους και τους άξονες της έρευνας παραδείγµατα βιωµατικών δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείµενο 3

4 Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους συντονιστές τα εξής εργαλεία: βιβλίο καταγραφής της δράσης εσχάρες καταγραφής δραστηριοτήτων ερωτηµατολόγια µαγνητοφώνηση βιντεοσκόπηση φωτογραφίες Ανοιχτή επιµορφωτική συνάντηση Παρουσίαση της δράσης των οµάδων Κατά την τελευταία επιµορφωτική συνάντηση στις 28 και 29 Απριλίου 2007 οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν την έρευνα-δράση τους. Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί της κάθε οµάδας παρουσίασαν τις δραστηριότητες που υλοποίησαν στις τάξεις τους, µίλησαν για την εµπειρία τους και κατέθεσαν την άποψή τους για το όλο εγχείρηµα. Οι συντονιστές από την πλευρά τους παρουσίασαν την εµπειρία τους από το συντονισµό των οµάδων, δίνοντας παράλληλα ένα µικρό δείγµα του τρόπου εργασίας τους. Εντυπώσεις εκπαιδευτικών και µαθητών Σύµφωνα µε όσα έχουν καταγραφεί από την τελευταία ανοιχτή επι- µορφωτική συνάντηση, οι εντυπώσεις των καθηγητών από τη συµµετοχή τους στην έρευνα-δράση, αφορούν στη δική τους αυτογνωσία («ένιωσα να ανασύρονται πτυχές του εαυτού µου που δεν γνώριζα»), στις σχέσεις τους µε τους µαθητές τους («βελτίωσα τις σχέσεις µου µε τους µαθητές µου»), στο ενδιαφέρον για το µάθηµά τους («η διδασκα- 4

5 λία µου απέκτησε ενδιαφέρον για µένα καθώς προσπαθούσα να συνδέσω το παρόν µε το παρελθόν»), τη βελτίωσή τους στην εργασία τους («έµαθα να καταγράφω και να οργανώνω τη δουλειά µου»), στις δυσκολίες που αντιµετώπισαν («αντιµετώπισα δυσκολίες ως προς την ύλη και την συµπόρευση µε τους άλλους συναδέλφους», «το µάθηµα µπορούσε να καταλήξει σε µάθηµα ψυχολογίας και να ξεχαστεί το αρχικό µάθηµα», «δεν είχα άνεση να διαχειριστώ το χρόνο και να οδηγήσω σε λύση µια κατάσταση»). ιαπίστωσαν βελτίωση στους µαθητές τους σε πολλούς τοµείς («µάθανε για τα κίνητρα και πως επηρεάζουν τη συ- µπεριφορά», «διαπίστωσαν στην πράξη τη διαχρονικότητα των κινήτρων, των συναισθηµάτων, των αξιών», «έµαθαν να συζητούν, να χρησιµοποιούν επιχειρήµατα», «οι αδύνατοι στα Αρχαία, έγιναν οι πρωταγωνιστές στην έρευνα-δράση», «βελτιώθηκαν στην προφορική έκφραση», «δόθηκε η δυνατότητα να µιλήσουν οι µαθητές»). Το όλο εγχείρηµα πάντως αξιολογήθηκε θετικά από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών («µία ευτυχής συγκυρία στη ζωή µου», «η πιο παραγωγική ώρα της εβδοµάδας»), γεγονός που δίνει κίνητρο για συνέχιση της ερευνητικής αυτής προσπάθειας. Τα σχόλια των µαθητών, που παρευρέθησαν στην τελευταία ανοιχτή επι- µορφωτική συνάντηση, αφορούσαν τη γνωριµία µε τον εαυτό τους («γνωρίσαµε τον εαυτό µας», «τελικά δεν είναι δύσκολο να γράφεις για τον εαυτό σου»), τις σχέσεις µε τους καθηγητές τους(«βελτίωση σχέσεων», «οι καθηγητές µας ακούνε»), τη διδασκαλία του µαθήµατος(«πιο ευχάριστο το µάθηµα», «κατανοήσαµε την αξία των Αρχαίων»), τις δραστηριότητες («µου άρεσε το παιγνίδι ρόλων, γιατί µπήκαµε στη θέση των άλλων και των γονιών µας»), την αξία του διαλόγου («θα ήθελα να λειτουργεί έτσι και η δική µου οικογένεια»). 5

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding

Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding Name of organisation: University of Thessaly, Department of Early Childhood Education Μια έρευνα-δράση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης

Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης Βασίλης Τσάφος: Αναπτύσσοντας μια διερευνητική επαγγελματική στάση: Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Έρευνας Δράσης Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο Ας υποθέσουμε ότι μια Νηπιαγωγός εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής 1. Εφαρμογή του Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: ekpmet1030@uom.gr

e-mail: ekpmet1030@uom.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ιπλωµατική Εργασία: «Ο αυτοπροσδιορισµός των µαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Αριθμός έργου: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα