ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096"

Transcript

1 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος: 4 ΘΕΜΑ: Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας (αρ. 30 του ν. 4223/2013, ΦΕΚ 287 Α ). ΠΡΟΣ: 1. ήµους της Χώρας Γραφεία κ.κ. ηµάρχων (µε fax και ) Ταχ. /νση : Σταδίου Περιφέρειες της Χώρας Τ.Κ. : Αθήνα Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών Πληροφορίες : Α. Πατσιαβούρα (µε fax και ) Τηλέφωνο : ΚΕ Ε FAX : ΕΝΠΕ 5. ΙΤΑ 6. ΠΕ της Χώρας Εισαγωγικές Παρατηρήσεις: Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α 287) εισάγεται η εφαρµογή του Προγράµµατος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Στόχο αυτής της ρωτοβουλίας α οτελεί η υλο οίηση ενός Προγράµµατος ου, βασιζόµενο σε σαφώς ορισµένες αξιοκρατικές διαδικασίες και ροδιαγεγραµµένα αντικειµενικά κριτήρια, θα οδηγήσει άµεσα σε κάλυψη των ελλείψεων ροσω ικού στους φορείς της Το ικής Αυτοδιοίκησης, µέσω εξορθολογισµού της κατανοµής του ανθρώ ινου δυναµικού της. Ο εξορθολογισµός αυτός δύναται να α οφέρει σηµαντικά οφέλη και αναβάθµιση της λειτουργίας και των αρεχόµενων υ ηρεσιών, τόσο στους ίδιους τους Οργανισµούς Το ικής Αυτοδιοίκησης, καθώς το ε ι λέον ροσω ικό ενός φορέα θα καλύψει τις ελλείψεις ροσω ικού ου δυσχεραίνουν τη λειτουργία άλλων, όσο και στους εργαζοµένους τους, µε τη βέλτιστη δυνατή αξιο οίηση των ροσόντων τους, αλλά και στο σύνολο των το ικών κοινωνιών και των δηµοτών, ου θα α ολαµβάνουν υψηλού ε ι έδου υ ηρεσίες α ό αρτιότερα στελεχωµένους φορείς. 1

2 Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράµµατος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας α οτελεί ο σεβασµός της, συνταγµατικώς κατοχυρωµένης, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας της Το ικής Αυτοδιοίκησης, µε ροσήλωση στην ο οία το Υ ουργείο Εσωτερικών ροσδίδει εθελοντικό χαρακτήρα στη διαδικασία, όσον αφορά τους φορείς υ οδοχής και το συµµετέχον ανθρώ ινο δυναµικό, και διασφαλίζει τη δυνατότητα των φορέων ροέλευσης να µην α ολέσουν υ αλλήλους τους ου τους είναι α αραίτητοι. Το ψηφισθέν άρθρο ροδιαγράφει αναλυτικά τα βήµατα της διαδικασίας και τις ροθεσµίες τους, ώστε το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα να ε ιτευχτεί άµεσα, µε διασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των συµµετεχόντων µερών. Ε ι ροσθέτως, για την ε ίτευξη εκτεταµένης εφαρµογής του Προγράµµατος και, ε οµένως, ευρείας ε ίδρασης των θετικών α οτελεσµάτων ου δύναται να ροσφέρει, ροβλέ εται ότι το ροτεινόµενο Πρόγραµµα, όντας µια σύγχρονη και ευέλικτη καινοτοµία, εφαρµόζεται κατά αρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Προς διευκόλυνση της εφαρµογής του Προγράµµατος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, βάσει του εριεχοµένου της ψηφισθείσας ρύθµισης: Πεδίο εφαρµογής: Οι φορείς υ οδοχής για την εφαρµογή του Προγράµµατος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς ου δύνανται να λάβουν ροσω ικό βάσει των οριζοµένων στο αρ. 30 του ν.4223/2013, είναι: οι ΟΤΑ α βαθµού 1, οι ΟΤΑ β βαθµού, η Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδος (Κ.Ε..Ε.) η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) οι Περιφερειακές Ενώσεις ήµων (Π.Ε..) Οι φορείς ροέλευσης για την εφαρµογή του Προγράµµατος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς, ροσω ικό των ο οίων έχει το δικαίωµα να υ οβάλει αίτηση ρος µετάταξη βάσει των οριζοµένων στο αρ. 30 του ν.4223/2013, είναι: οι ΟΤΑ α βαθµού, η Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδος (Κ.Ε..Ε.) η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) το Ινστιτούτο Το ικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) 1 Με τον όρο ΟΤΑ νοούνται οι ήµοι, τα ηµοτικά Ιδρύµατα και τα ΝΠ αυτών καθώς και οι Σύνδεσµοι ήµων (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3584/2007). 2

3 οι Περιφερειακές Ενώσεις ήµων (Π.Ε..) Το εδίο εφαρµογής του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, αφορά µόνο στο τακτικό ροσω ικό (µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των ανωτέρω φορέων ροέλευσης. Βήµα 1 ο Υ οβολή ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ των φορέων υ οδοχής Οι φορείς υ οδοχής, οι ο οίοι εµ ί τουν στο ρυθµιστικό εδίο της διάταξης, θα ρέ ει να α οστείλουν αιτιολογηµένα αιτήµατα, στα ο οία θα ροσδιορίζονται ε ακριβώς και αιτιολογηµένως οι υ ηρεσιακές ανάγκες τους σε ροσω ικό και θα βεβαιώνεται η ύ αρξη των αναγκαίων ιστώσεων. Η α οστολή των αιτηµάτων θα ρέ ει να λάβει χώρα α ό την Πέµ τη 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέµ τη 6 Μαρτίου Ε ισηµαίνεται ότι κανένα αίτηµα ου θα υ οβληθεί µετά την 6η Μαρτίου δε θα ληφθεί υ όψη. Παρακαλούµε ό ως µελετήσετε ροσεκτικά το Παράρτηµα της αρούσης, ό ου εριλαµβάνονται αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τη διαδικασία α οστολής των αιτηµάτων. Βήµα 2 ο Έκδοση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ του Υ ουργείου Εσωτερικών Άµεσα µετά τη συλλογή των αιτηµάτων των φορέων υ οδοχής, το Υ ουργείο Εσωτερικών θα ροβεί σε έκδοση ανακοίνωσης για την εραιτέρω εξέλιξη του Προγράµµατος. Βήµα 3 ο Υ οβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφεροµένων υ αλλήλων Οι υ άλληλοι οι ο οίοι ε ιθυµούν να µεταταχθούν, θα κληθούν, µε την ανωτέρω Ανακοίνωση του Υ ουργείου Εσωτερικών, να υ οβάλουν στη ιεύθυνση ιοικητικού/προσω ικού του φορέα στον ο οίο κατέχουν οργανική ή ροσω ο αγή θέση, εντός α οκλειστικής ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α ό τη σχετική δηµοσίευση της ανωτέρω Ανακοίνωσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: α. Αίτηση: ( ροτυ ο οιηµένο έντυ ο αίτησης υ εύθυνης δήλωσης α ό το ΑΣΕΠ) στην ο οία θα δηλώνουν τους φορείς στους ο οίους ε ιθυµούν να µεταταχθούν/µεταφερθούν, καθορίζοντας τη σειρά ροτίµησης 3

4 β. τα δικαιολογητικά ου α αιτούνται για την α οτίµηση ροσόντων και τα ό οια τυχόν δικαιολογητικά δεν εριλαµβάνονται στα ροσω ικά τους µητρώα. Η µετάταξη/µεταφορά των υ αλλήλων θα γίνει µε βάση τη µοριοδότηση των κριτηρίων ε ιλογής, ό ως αυτά ορίζονται στην αριθµ. 5017/ (Β 334) Κ.Υ.Α. Εσωτερικών και ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του τρίτου εδαφίου της αρ.1 του αρ.30 του ν. 4223/2013. Οι ενδιαφερόµενοι, θα κληθούν να υ οβάλλουν ενυ όγραφα αίτησή τους στη /νση ιοικητικού/προσω ικού του φορέα ου κατέχουν οργανική ή ροσω ο αγή θέση, εντός α οκλειστικής ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, είτε αυτο ροσώ ως, είτε µε ρόσω ο εξουσιοδοτηµένο α ό αυτούς µε γρα τή εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής α ό δηµόσια αρχή ή ΚΕΠ. Εντός της ίδιας ροθεσµίας, οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν και τα τυχόν δικαιολογητικά/ ιστο οιητικά, σε ερί τωση ου αυτά δεν εριλαµβάνονται στο ροσω ικό τους µητρώο, για την α όδειξη ή αξιολόγηση ροσόντων ή κριτηρίων ου α αιτούνται κατά τη σχετική διαδικασία. Συµ λήρωση/τρο ο οίηση της αίτησης, συµ λήρωση τυχόν ελλει όντων δικαιολογητικών και υ οβολή συµ ληρωµατικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών, θα ε ιτρέ εται µόνο µέχρι τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των αιτήσεων. ικαιολογητικά ου θα υ οβληθούν εκ ρόθεσµα, δε θα ληφθούν υ όψη. Το εµ ρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της υ οβολής της στη ιεύθυνση ιοικητικού/ Προσω ικού του φορέα. Ε ισηµαίνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν, εφόσον το ε ιθυµούν, το σύνολο των θέσεων του κλάδου/ειδικότητάς τους ου θα εριλαµβάνονται στην Ανακοίνωση του Υ ουργού Εσωτερικών. Βήµα 4 ο Σύνταξη ινάκων συνδροµής κριτηρίων α ό τους φορείς ροέλευσης Οι ιευθύνσεις ιοικητικού/προσω ικού των φορέων ροέλευσης, συντάσσουν εντός ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αρχοµένης α ό τη λήξη της ροθεσµίας του ανωτέρω Βήµατος 3, ίνακες συνδροµής κριτηρίων σε ειδικό λογισµικό του Α.Σ.Ε.Π., και τους α οστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. και στους φορείς υ οδοχής. 4

5 Βήµα 5 ο Ενιαίος Πίνακας Κατάταξης και ιάθεσης του Α.Σ.Ε.Π. Η διαδικασία κατάρτισης του Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης και ιάθεσης των υ αλλήλων διενεργείται κατ αναλογία της διαδικασίας ου ροβλέ εται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ό ως ισχύει. Η ροθεσµία σύνταξης του Ενιαίου Πίνακα είναι δεκα έντε (15) ηµέρες α ό τη λήξη της ροθεσµίας του ανωτέρω Βήµατος 4. Ειδικότερα, το Α.Σ.Ε.Π., µετά την αραλαβή α ό τους φορείς ροέλευσης των ψηφιακών ινάκων συνδροµής κριτηρίων των υ αλλήλων, ροβαίνει στον υ ολογισµό της βαθµολογίας των συµµετεχόντων, µε την καταχώριση στο ληροφοριακό σύστηµα των στοιχείων ου εριλαµβάνονται στους οικείους ψηφιακούς ίνακες, δηλαδή των κριτηρίων, των ιδιοτήτων, καθώς και των ροτιµήσεων κάθε υ αλλήλου. Oι αρµόδιες Υ ηρεσίες του ΑΣΕΠ ροβαίνουν: α) στην κατάρτιση Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης και ιάθεσης µε βάση τη συνολική βαθµολογία ου συγκεντρώνει κάθε υ άλληλος, λαµβανοµένων υ όψη και των κριτηρίων σε ερί τωση ισοβαθµίας, µε αναφορά στα κριτήρια και τις ιδιότητες ου λήφθηκαν υ όψη για κάθε κατατασσόµενο, της βαθµολογίας ου αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο, καθώς και της συνολικής βαθµολογίας και β) στην α οστολή του εν λόγω ίνακα στο Υ ουργείο Εσωτερικών, εντός της ροαναφερθείσας ροθεσµίας Βήµα 6 ο Α οστολή του Ενιαίου Πίνακα Κατάταξης & ιάθεσης στους φορείς ροέλευσης και υ οδοχής Το Υ ουργείο Εσωτερικών α οστέλλει αµελλητί τον ίνακα στους φορείς ροέλευσης και υ οδοχής. 5

6 Βήµα 7 ο ΓΝΩΜΗ του φορέα ροέλευσης Για την ολοκλήρωση της µετάταξης α αιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου ρος διορισµό οργάνου του φορέα ροέλευσης. Τονίζεται ότι η γνώµη του αρµοδίου ρος διορισµό οργάνου του φορέα ροέλευσης α οστέλλεται εντός ροθεσµίας έντε (5) ηµερών α ό τη λήψη του ενιαίου ίνακα κατάταξης και διάθεσης του Α.Σ.Ε.Π., στο φορέα υ οδοχής και στον οικείο Γενικό Γραµµατέα Α οκεντρωµένης ιοίκησης του φορέα υ οδοχής, µε κοινο οίηση στο Υ ουργείο Εσωτερικών. Ε ισηµαίνεται ότι εάν εντός της ροθεσµίας των έντε (5) ηµερών δεν εκδοθεί σύµφωνη ή αρνητική γνώµη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του φορέα ροέλευσης για την ολοκλήρωση της µετάταξης. Βήµα 8 ο ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ µετάταξης α ό το φορέα υ οδοχής Η α όφαση για τη µετάταξη εκδίδεται α ό το αρµόδιο ρος διορισµό όργανο του φορέα υ οδοχής 2, εντός ροθεσµίας έντε (5) ηµερών α ό τη λήψη ή την κατά τεκµήριο έκδοση της σύµφωνης γνώµης του φορέα ροέλευσης. Βήµα 9 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της α όφασης µετάταξης Η α όφαση για τη µετάταξη του φορέα υ οδοχής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του οικείου Γενικού Γραµµατέα Α οκεντρωµένης ιοίκησης. Βήµα 10 ο ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ενός µηνός Το ροσω ικό ου µετατάσσεται µε το Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του αρ.30 του ν. 4223/2013, τίθεται σε διαθεσιµότητα χρονικής διάρκειας ενός µηνός, αρχοµένης α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ράξης του Γενικού Γραµµατέα Α οκεντρωµένης ιοίκησης. 2 Για παράδειγµα: του ηµάρχου/ Περιφερειάρχη/ Προέδρου νπδδ, κ.λπ. 6

7 Η διαθεσιµότητα αύει αυτοδικαίως µε την άροδο του µηνός και ρος τούτο εκδίδεται αµελλητί σχετική δια ιστωτική ράξη του αρµοδίου ρος διορισµό οργάνου του φορέα υ οδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιµότητας, η µισθοδοσία του ροσω ικού βαρύνει το φορέα ροέλευσης και µετά το έρας της διαθεσιµότητας βαρύνει το φορέα υ οδοχής. Το ροσω ικό αυτό, µετά το έρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως λεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιµότητας. Βασικές ε ισηµάνσεις Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ου ε ιτρέ ει µετατάξεις µεταξύ των φορέων του εδαφίου α της αρ.1 του αρ.30 του ν. 4223/2013 (βλ. ανωτέρω ενότητα «εδίο εφαρµογής») αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, α ό την έναρξη ισχύος του συγκεκριµένου άρθρου. Οι µετατάξεις µε το Πρόγραµµα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας: διενεργούνται κατά αρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης 3, εξαιρούνται της διαδικασίας της ροηγούµενης έγκρισης α ό την ΠΥΣ 33/2006, ό ως ισχύει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της αρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α 180), ό ως ισχύει. δεν εµ ί τουν στην α αγόρευση, λόγω διενέργειας ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α 138). Ε ισηµαίνεται ότι η α οστολή των αιτηµάτων των φορέων υ οδοχής στο Υ ουργείο Εσωτερικών (βλ. ανωτέρω Βήµα 1 ο ), κατά τη διαδικασία ου αναλύεται στο Παράρτηµα της αρούσης, θα ρέ ει να ραγµατο οιηθεί α ό την Πέµ τη 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέµ τη 6 Μαρτίου 2014 και κανένα αίτηµα ου θα υ οβληθεί µετά την 6η Μαρτίου δε θα ληφθεί υ όψη. 3 Για αράδειγµα, ε ισηµαίνεται ότι για τη διενέργεια των µετατάξεων του άρθρου αυτού δεν εξετάζεται η µοναδικότητα του κλάδου του υ αλλήλου, η δέσµευση αραµονής στην υ ηρεσία βάσει ειδικών διατάξεων, η διετία, η υ οχρέωσης αραµονής στο φορέα λόγω χορήγησης εκ αιδευτικής άδειας κ.α., καθώς διενεργούνται κατά αρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας. 7

8 Για τα ανωτέρω, αρακαλούµε ό ως ενηµερώσετε αυθηµερόν τα ΝΠ της χωρικής σας αρµοδιότητας. Το Υ ουργείο µας αραµένει στη διάθεσή σας για κάθε εραιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία ε ί των ανωτέρω, ευελ ιστώντας στην ενεργό συµµετοχή της Το ικής Αυτοδιοίκησης, η ο οία α οτελεί την αναγκαία ροϋ όθεση ε ιτυχούς υλο οίησης του Προγράµµατος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, ρος όφελος της Το ικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζοµένων της και των το ικών κοινωνιών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - Υ ουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης α. Γραφείο Υ ουργού β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα - Γενικούς Γραµµατείς Α οκεντρωµένων ιοικήσεων - ΑΣΕΠ - Ελεγκτικό Συνέδριο - Εθνικό Τυ ογραφείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: -Γραφείο Υ ουργού, κ. Ι. Μιχελάκη - Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού, κ. Λ. Γρηγοράκου -Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Γ. Φ. Ιωαννίδη - Γεν. ιευθυντή της Το ικής Αυτοδιοίκησης - /νση Μηχανοργάνωσης (Με την αράκληση να αναρτήσει την αρούσα στο δικτυακό τό ο του Υ ουργείου) - ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ (Τµήµα ΠΟΤΑ) 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Για την α οστολή των αιτηµάτων των φορέων υ οδοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ανωτέρω Βήµα 1 ο οι φορείς ου εριλαµβάνονται στους φορείς υ οδοχής βάσει του εδαφίου α της αρ.1 του άρ. 30 του ν.4223/2013, θα ρέ ει να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία: Θα ρέ ει να ροβούν στη λήψη και α οθήκευση του αρχείου excel α ό την ηλεκτρονική διεύθυνση και αφού το συµ ληρώσουν, να το «αναρτήσουν» στο σύνδεσµο https://aftodioikisi.ypes.gr/ Ε ισηµαίνεται ότι το όνοµα ου θα δοθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο α ό τους φορείς, θα ρέ ει να είναι σε µικρούς λατινικούς χαρακτήρες και να εριγράφει το όνοµα του φορέα. Για αράδειγµα, ο ήµος Αθηναίων θα α οθηκεύσει το αρχείο excel µε την ονοµασία «dimos athinaion» και θα το αναρτήσει στον ροαναφερόµενο σύνδεσµο. Όµοια, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα α οθηκεύσει το αρχείο ως «perifereia thessalias» και ούτω καθεξής. Προς υ οβοήθηση του έργου των Υ ηρεσιών, σας γνωρίζουµε ότι στην ιστοσελίδα του Υ ουργείου Εσωτερικών θα υ άρχει κείµενο βοήθειας σχετικά µε τη διαδικασία ε ανα ροώθησης -ανάρτησης του αρχείου excel στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ. 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΖ, 11 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα