Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/ ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37)."

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/ ). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων. Άρθρ. 1. Αι κινητήριοι µηχαναί ισχύος µέχρι 800 ίππων, πλην των ηλεκτροκινητήρων, και οι ατµολέβητες µονίµων εγκαταστάσεων, θερµαινοµένης επιφανείας µέχρι 300 τετραγωνικών µέτρων, ως προς την επίβλεψιν της λειτουργίας και συντήρησιν αυτών θεωρούνται ως απλαί εγκαταστάσεις δια την εφαρµογήν του άρθρου 3 του νόµου Άρθρ. 2. Αι κατά το προηγούµενον άρθρον εγκαταστάσεις κινητηρίων µηχανών διακρίνονται εις τας κάτωθι τρεις ειδικότητας: α) Ειδικότης ατµοµηχανών, περιλαµβάνουσα τας εµβολοφόρους ατµοµηχανάς και τους ατµοστροβίλους, µετά των αντιστοίχων βοηθητικών µηχανηµάτων και συσκευών. β) Ειδικότης µηχανών εσωτερικής καύσεως. γ) Ειδικότης υδραυλικών τροχών και υδροστροβίλων. Άρθρ. 3. Αι εγκαταστάσεις της α και β ειδικότητος υποδιαιρούνται εις 4 κατηγορίας, ήτοι: 1) Εγκαταστάσεις, ων η ισχύς της εγκατεστηµένης κινητηρίου µηχανής είναι άνω των 20 και µέχρι 30 ίππων. 2) Εγκαταστάσεις, ων η ως άνω ισχύς είναι άνω των 30 και µέχρις 100 ίππων. 3) Εγκαταστάσεις, ων η ως άνω ισχύς είναι άνω των 100 και µέχρι 200 ίππων. 4) Εγκαταστάσεις, ων η ως άνω ισχύς είναι άνω των 200 και µέχρι 800 ίππων. Αι εγκαταστάσεις των γ ειδικότητος διαιρούνται εις δύο κατηγορίας, ήτοι: 1) Εγκαταστάσεις, ων η ισχύς της εγκατεστηµένης µηχανής είναι άνω των 100 και µέχρι 500 ίππων. 2) Εγκαταστάσεις, ων η ως άνω ισχύς είναι ανωτέρα των 500 ΗΡ και µέχρις 800 ίππων. Εν περιπτώσει πλειοτέρων της µιας εγκατεστηµένν κινητηρίων µηχανών, η κατηγορία της εγκαταστάσεως χαρακτηρίζεται επί τη βάσει της ισχύος του µεγαλυτέρου κινητήρος. Άρθρ. 4. Αι εγκαταστάσεις µονίµων ατµολεβήτων διαιρούνται εις δύο κατηγορίας: 1) Εγκαταστάσεις, ων η θερµαντική επιφάνεια των εγκατεστηµένων ατµολεβήτων είναι άνω των 10 τ.µ. και µέχρις 100 τ.µ. 2) Εγκαταστάσεις, ων η ως άνω επιφάνεια είναι άνω των 100 και µέχρι 300 τ.µ. Εν περιπτώσει πλειοτέρων του ενός ατµολεβήτων η κατηγορία χαρακτηρίζεται επί τη βάσει της θερµαντικής επιφανείας του µεγαλυτέρου ατµολέβητος. Άρθρ. 5. Ουδείς δύναται να ασκή υπεύθυνον επίβλεψιν λειτουργίας ως και συντήρησιν κινητηρίων µηχανών των κατά τα ανωτέρω ειδικοτήτων, εγκατεστηµένων εντός αυτοτελούς µηχανολογικής εγκαταστάσεως, συνολικής δε ισχύος 20 ίππων και άνω, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι αντιστοίχου διπλώµατος ή πτυχίου, συµφώνως ταις διατάξεσι του από διατάγµατος «περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού κλπ.», ή δια πτυχίου συµφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος. Πλην του ως ανωτέρω υπευθύνου δια την επίβλεψιν της λειτουργίας και συντήρησιν της κινητηρίου µηχανής και οι υπεύθυνοι φυλακής δέον να είναι επίσης κάτοχοι διπλώµατος ή πτυχίου, αλλ οιασδήποτε τάξεως. Η υπεύθυνος επίβλεψις των άνω εγκαταστάσεων δεν δύναται να ασκήται υπό του αυτού προσώπου δια πλείονας της µιας εγκαταστάσεις, εκτός εάν αύται ανήκουν εις την αυτήν εταιρείαν ή άτοµον και ευρίσκωνται εντός της αυτής πόλεως. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι συµφώνως τω άρθρω 1 του νόµου 6422 ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού. Άρθρ. 6. Τα ως άνω πτυχία εκδίδονται υπό της µηχανολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων και διαιρούνται εις: 1) Πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών α τάξεως. 2) Πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων

2 µηχανών β τάξεως. 3) Πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών γ τάξεως. 4) Πτυχίον µηχανοδηγού. Είναι δε τριών ειδικοτήτων, συµφώνως τω άρθρω 3 του παρόντος. Ο ασκών την υπεύθυνον επίβλεψιν εγκαταστάσεως 4ης κατηγορίας των ειδικοτήτων α και β και 2ας κατηγορίας της ειδικότητος γ δέον να είναι εφωδιασµένος δια πτυχίου πρακτικού µηχανικού α τάξεως αντιστοίχου ειδικότητος. Της 3ης κατηγορίας των ειδικοτήτων α και β και 1ης κατηγορίας της ειδικότητος γ δια πτυχίου πρακτικού µηχανικού β τάξεως. Της 2ας κατηγορίας των ειδικοτήτων α και β δια πτυχίου πρακτικού µηχανικού γ τάξεως. Της 1ης κατηγορίας δια πτυχίου µηχανοδηγού. Η υπεύθυνος επίβλεψις των εγκαταστάσεων των ως άνω κατηγοριών δύναται να ασκήται και υπό των εφωδιασµένων δια διπλώµατος πρακτικού µηχανικού ή πτυχίου µηχανοδηγού αντιστοίχου ειδικότητος και τάξεως συµφώνως τω από 8/3/1935 διατάγµατι «περί ασκήσεως επαγγέλµατος πρακτικού µηχανικού κλπ.». Προσόντα αποκτήσεως πτυχίου. Άρθρ. 7. ια την απόκτησιν πτυχίου δέον, πλην των ειδικών δι εκάστην κατηγορίαν προσόντων, να έχη τις γενικώς και τα κάτωθι: α) Να είναι πολίτης ελλην. εγγεγραµµένος εις τα µητρώα αρρένων, είτε ξένος υπήκοος, αλλ εγκατεστηµένος και διαµένων προ του 1926 εν Ελλάδι και εφωδιασµένος δι αδείας εργασίας παρά του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη η ισχύς του πτυχίου είναι προσωρινή και διαρκείας ίσης προς την διάρκειαν της ισχύος της ως άνω αδείας εργασίας. β) Να έχη συµπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του. γ) Να µη έχη καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρων 21 και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις. Άρθρ. 8. Πτυχίον µηχανοδηγού χορηγείται: 1) Εις τους πτυχιούχους των Σ.Ε.Ρ. του Ε.Μ.Π., είτε οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον κέκτηνται εξάµηνον υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής ή µηχανουργείου. 2) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον κέκτηνται διετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής ή µηχανουργείου. 3) Εις τεχνίτας, κατόπιν εξετάσεως και εφ όσον κέκτηνται τετραετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν µηχανουργείω και επί κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 2ετή τουλάχιστον εις µηχανουργείον και 1ετή τοιαύτην κινητηρίου µηχανής είτε δεκαετή τοιαύτην ως λιπαντού κινητηρίων µηχανών. Άρθρ. 9. Πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών γ τάξεως χορηγείται κατόπιν εξετάσεων: 1) Εις τους κεκτηµένους πτυχίον µηχανοδηγού και µετά διετή υπηρεσίαν επί κινητηρίων µηχανών, αφ ης απέκτησαν το πτυχίον τούτο. 2) Εις τους πτυχιούχους των Σ.Ε.Ρ. του Ε.Μ.Π., είτε οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον κέκτηνται διετή υπηρεσίαν µηχανουργείου ή κινητηρίου µηχανής. 3) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον κέκτηνται τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας διετή τουλάχιστον εις µηχανουργείον και ενός έτους τουλάχιστον επί κινητηρίου µηχανής, είτε πενταετή τοιαύτην επί κινητηρίου µηχανής. 4) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα δευτέρου µηχανικού εµπορικού ναυτικού και ενός έτους υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής. 5) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα τρίτου µηχανικού εµπορικού ναυτικού και διετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής. 6) Εις τεχνίτας έχοντας τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών: α) Εξαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν µηχανουργείου και επί κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 3ετή τουλάχιστον εις µηχανουργείον και 2ετή τουλάχιστον επί κινητηρίου µηχανής. β) Οκταετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής. Άρθρ. 10. Πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών β τάξεως χορηγείται κατόπιν εξετάσεων: 1) Εις τους κεκτηµένους πτυχίον πρακτικού µηχανικού γ τάξεως και µετά τριετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής, αφ ης απέκτησαν το άνω δίπλωµα. 2) Εις τους

3 πτυχιούχους των Σ.Ε.Ρ. του Ε.Μ.Π. ή άλλων οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου και εφ όσον κέκτηνται πενταετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 2ετή τουλάχιστον µηχανουργείου και 2ετή τουλάχιστον κινητηρίου µηχανής. 3) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών, ειδικότητος µηχανολόγου, και εφ όσον κέκτηνται θετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 4ετή τουλάχιστον µηχανουργείου και 3ετή τουλάχιστον κινητηρίου µηχανής. 4) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα πρώτου µηχανικού του εµπορικού ναυτικού και διετή υπηρεσίαν κινητηρίου µηχανής. 5) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα β µηχανικού εµπορικού ναυτικού και 3ετή υπηρεσίαν κινητηρίου µηχανής. 6) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα γ µηχανικού εµπορικού ναυτικού και 5ετή υπηρεσίαν κινητηρίου µηχανής. 7) Εις τεχνίτας έχοντας δεκαετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 4ετή τουλάχιστον µηχανουργείου και 4ετή τουλάχιστον κινητηρίου µηχανής. Άρθρ. 11. Πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών α τάξεως χορηγείται κατόπιν εξετάσεων: 1) Εις τους κεκτηµένους πτυχίον πρακτικού µηχανικού β τάξεως µετά πενταετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου µηχανής, αφ ης απέκτησαν το άνω δίπλωµα. 2) Εις τους πτυχιούχους των Σ.Ε.Ρ. του Ε.Μ.Π. ή άλλων οµοταγών σχολών της αλλοδαπής, ειδικότητος µηχανολόγου, και εφ όσον κέκτηνται 8ετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και επί κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 4ετή τουλάχιστον µηχανουργείου και 4ετή τουλάχιστον κινητηρίου µηχανής. 3) Εις τους πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων τεχνικών σχολών ειδικότητος µηχανολόγου, και εφ όσον κέκτηνται δωδεκαετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας τετραετή τουλάχιστον µηχανουργείου και τετραετή τουλάχιστον κινητηρίου µηχανής. 4) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα α µηχανικού εµπορικού ναυτικού και 6ετή υπηρεσίαν κινητηρίου µηχανής. 5) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα β µηχανικού εµπορικού ναυτικού και 8ετή υπηρεσίαν κινητηρίου µηχανής. 6) Εις τους κεκτηµένους δίπλωµα γ µηχανικού εµπορικού ναυτικού και 10ετή υπηρεσίαν κινητηρίου µηχανής. 7) Εις τεχνίτας έχοντας 15ετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και κινητηρίου µηχανής, εκ της οποίας 4ετή τουλάχιστον µηχανουργείου και 6ετή τουλάχιστον κινητηρίου µηχανής. Άρθρ. 12. Οι κεκτηµένοι δίπλωµα ή πτυχίον συµφώνως ταις διατάξεσι του από 8/3/1935 διατάγµατος «περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού κλπ.» δύνανται να αποκτήσωσιν ανώτερον πτυχίον εφ όσον κέκτηνται τα υπό των διατάξεων του παρόντος οριζόµενα προσόντα άνευ τηρήσεως του συµφώνως προς τας αυτάς διατάξεις απαιτουµένου χρόνου υπηρεσίας, αφ ης απέκτησαν το ως άνω πτυχίον ή δίπλωµα. Άρθρ. 13. Ξένοι υπήκοοι εγκατεστηµένοι και διαµένοντες εν Ελλάδι προ του 1926 και εφωδιασµένοι δι αδείας εργασίας του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, υποβαλόντες δε εµπροθέσµως αιτήσεις προς απόκτησιν πτυχίου ή διπλώµατος, συµφώνως ταις διατάξεσι του από διατάγµατος «περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού κλπ.», δύνανται να τύχωσι πτυχίου, συµφώνως ταις διατάξεσι του διατάγµατος τούτου. Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών. Άρθρ. 14. ια την απόκτησιν διπλώµατος ή πτυχίου, συµφώνως προς τας ως άνω διατάξεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσιν όπως υποβάλωσι προς την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων τα κάτωθι: α) Αίτησιν. β) Επίσηµον πιστοποιητικόν δήµου ή κοινότητος, µετ επικεκοληµµένης της φωτογραφίας του αιτούντος, περί εγγραφής του εν τω µητρώω αρρένων ή απόσπασµα του παρά τω υπουργείω των Εσωτερικών γενικού µητρώου των αρρένων εξ ων να προκύπτη ότι έχει συµπεπληρωµένον το 21 ον έτος της ηλικίας του. γ) Πιστοποιητικόν του ποινικού µητρώου αναφέρον εάν ο δι ον τούτο εκδίδεται έχη καταδικασθή εις ποινήν τινα και επί τίνι αδικήµατι. δ) Τα δι εκάστην

4 περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας. ε) Γραµµάτιον καταβολής επί παρακαταθήκη εις το ταµείον παρακαταθηκών και δανείων των κάτωθι ποσών ως εξετάστρων: ια πτυχίον µηχανοδηγού δραχµών 100. ια πτυχίον πρακτικού µηχανικού γ τάξεως δραχµών 150. ια πτυχίον πρακτικού µηχανικού β τάξεως δραχµών 200. ια πτυχίον πρακτικού µηχανικού α τάξεως δραχµών 200. στ) Τρεις προσφάτους φωτογραφίας. Προκειµένου περί ξένου υπηκόου, αντί του υπό στοιχείον β πιστοποιητικού απαιτείται όπως υποβληθώσι τα κάτωθι: α) Επίσηµος πιστοποίησις της αρµοδίας προξενικής αρχής, µετά φωτογραφίας του αιτούντος εσφραγισµένης, πιστοποιούσα την ταυτότητα αυτού και τον τόπον και το έτος γεννήσεως αυτού. β) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας κατά νόµον αρχής αναφέρον την χρονολογίαν της αφίξεως εις την Ελλάδα του αιτούντος, ως και την εν συνεχεία ή κατά διακεκοµµένα χρονικά διαστήµατα παραµονήν αυτού εν Ελλάδι και τας προϋποθέσεις υφ ας διέµενεν ή ειργάζετο. γ) Την τελευταίαν ισχύουσαν άδειαν εργασίας του αιτούντος, ή την τελευταίαν ληξιπρόθεσµον τοιαύτην. Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει. Άρθρ. 15. Εις τα πιστοποιητικά υπηρεσίαν δέον ν αναγράφεται λεπτοµερώς: α) Το είδος και η διεύθυνσις του εργοστασίου, παρ ω υπηρετεί ο υπέρ ου εκδίδεται το πιστοποιητικόν. β) Το είδος της υπηρεσίας, ην εξετέλει ούτος. γ) Ο αριθµός, ισχύς και το είδος των εν λειτουργία κινητηρίων µηχανών παρά ταις οποίαις διηνύθη η πιστοποιουµένη υπηρεσία. δ) Ο ακριβής χρόνος της υπηρεσίας, δι αναγραφής των ηµεροµηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως απ αυτής. Πιστοποιητικά εκδοθέντα κατά το παρελθόν και µη περιλαµβάνοντα πάντα τα ανωτέρω στοιχεία γίνονται δεκτά και λαµβάνονται υπ όψιν κατά την κρίσιν της εξεταστικής επιτροπής. Τα ως άνω πιστοποιητικά δέον να ώσι δεόντως χαρτοσηµασµένα. Άρθρ. 16. Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας επέχουσι θέσιν υπευθύνου δηλώσεως ενώπιον αρχής, και οι εκδίδοντες ταύτα υπέχουσι τας εκ τοιούτων δηλώσεων ευθύνας. Άρθρ. 17. Υπηρεσία µηχανουργείου, διανυθείσα εις ηλικίαν µέχρι και του 15ου έτους συµπεπληρωµένου, δεν λαµβάνεται υπ όψιν. Οµοίως υπηρεσίας επί κινητηρίου µηχανής, εις ηλικίαν µέχρι και του 17ου έτους συµπεπληρωµένου, δεν λαµβάνεται υπ όψιν. Άρθρ. 18. Υπηρεσία επί κινητηρίου µηχανής νοείται τοιαύτη επί εγκαταστάσεως κινητηρίου µηχανής ξηράς, είτε επί µηχανής πλωτών µηχανηµάτων (ανυψωτικών, εκσκαπτικών κλπ.). ια την απονοµήν πτυχίου µηχανοδηγού µόνον υπηρεσία κινητηρίου µηχανής ισχύος 10 ίππων και άνω λαµβάνεται υπ όψιν. ια την απονοµήν πτυχίου πρακτικού µηχανικού γ και β τάξεως η ως άνω κινητήριος δύναµις δέον να είναι 25 ίππων και άνω. ια την απονοµήν τέλος πτυχίου πρακτικού µηχανικού α τάξεως η ως άνω κινητήριος δύναµις δέον να είναι 80 ίππων και άνω. Άρθρ. 19. ια την απόκτησιν πτυχίου µιας των τριών ειδικοτήτων απαιτείται όπως το ήµισυ τουλάχιστον της απαιτουµένης δια την απόκτησιν του πτυχίου υπηρεσίας επί κινητηρίου µηχανής έχη διανυθή επί µηχανών αντιστοίχου ειδικότητος. Άρθρ. 20. Υπηρεσία µηχανουργείου θεωρείται η διανυθείσα εν µηχανουργείω, ένθα κατασκευάζονται ή επισκευάζονται µηχαναί, είτε τούτο αποτελεί ανεξάρτητον µηχανουργείον, είτε αποτελεί τµήµα βιοµηχανικού εργοστασίου. Άρθρ. 21. Υπηρεσία συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών ως και υπηρεσία εργοδηγού εις σοβαρά µηχανουργικά εργοστάσια δύναται να θεωρηθή είτε ως υπηρεσία µηχανουργείου είτε ως τοιαύτη κινητηρίου µηχανής. Άρθρ. 22. Υπηρεσίαν εν τεχνικοίς γραφείοις ως υπευθύνου επί εγκαταστάσεων κινητηρίων µηχανών θεωρείται ως υπηρεσία επί κινητηρίου µηχανής και λαµβάνεται υπ όψιν δια µεν τους διπλωµατούχους µηχανικούς του εµπορικού ναυτικού και τους πτυχιούχους

5 ανεγνωρισµένων µέσων ή κατωτέρων τεχνικών σχολών κατά τα ¾, δια δε τους τεχνίτας κατά το ήµισυ. Άρθρ. 23. Υπηρεσία επί γεωργικών µηχανών θεωρείται ως υπηρεσία κινητηρίου µηχανής, η διάρκεια δε ταύτης ανά αλωνιστικήν περίοδον ορίζεται εις πεντάµηνον, υπολογίζεται δε συγχρόνως και ως υπηρεσία κινητηρίου µηχανής και ως τοιαύτη αλωνιστικής µηχανής. Η διάταξης αύτη ισχύει και δια τους υποβαλόντας αιτήσεις προς απόκτησιν πτυχίου ή διπλώµατος συµφώνως τω από 8/3/1935 διατάγµατι «περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού κινητηρίων µηχανών κλπ.». Άρθρ. 24. Πάσα περίπτωσις υπηρεσίας, µη προβλεπόµενη ρητώς υπό των διατάξεων του παρόντος, κρίνεται υπό της συµφώνως τω άρθρω 34 εξεταστικής επιτροπής εν τω πνεύµατι πάντως και κατ αναλογίαν προς τας περιπτώσεις των διατάξεων τούτων. Θερµασταί εγκαταστάσεων µονίµων. Άρθρ. 25. Ουδείς δύναται να εργάζεται ως υπεύθυνος θερµαστής ατµολέβητος µονίµου, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι αντιστοίχου πτυχίου, συµφώνως ταις διατάξεσι του άνω από 8/3/1935 διατάγµατος ή ταις διατάξεσι του παρόντος. Άρθρ. 26. Τα ως άνω πτυχία ορίζονται εις: α) πτυχίον θερµαστού και β) πτυχίον αρχιθερµαστού. Ο εργαζόµενος ως υπεύθυνος θερµαστής εγκαταστάσεως ατµολεβήτων της α κατηγορίας, συµφώνως τω άρθρω 4 του παρόντος, δέον να είναι εφωδιασµένος δια πτυχίου θερµαστού. Ο εργαζόµενος ως υπεύθυνος θερµαστής εγκαταστάσεων ατµολεβήτων της β κατηγορίας, συµφώνως τω αυτώ ως ανωτέρω άρθρω, δέον να είναι εφωδιασµένος δια πτυχίου αρχιθερµαστού. Τα ως άνω πτυχία εκδίδονται υπό της µηχανολογικής διευθύνσεως του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων. Άρθρ. 27. Πτυχίον θερµαστού ή αρχιθερµαστού απονέµεται κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας τα προσόντα του άρθρου 7ου του παρόντος, και επί πλέον τα κάτωθι ειδικά τοιαύτα: α) ια πτυχίον θερµαστού, τριετή υπηρεσίαν βοηθού ή θερµαστού, εις λέβητας θερµαινοµένης επιφανείας 10 τετραγωνικών µέτρων και άνω, είτε πτυχίον θερµαστού θαλάσσης ή σιδηροδρόµων και διετή υπηρεσίαν ως θερµαστού ή βοηθού εις λέβητας µονίµου εγκαταστάσεως ξηράς. β) ια πτυχίον αρχιθερµαστού, πτυχίον θερµαστού και εξαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν, αφ ης απέκτησαν το πτυχίον τούτο, επί ατµολεβήτων θερµαντικής επιφανείας 50 τ.µ. και άνω, είτε δεκαετή υπηρεσίαν θερµαστού εις λέβητας επιφανείας επίσης 50 τ.µ. και άνω, είτε πτυχίον θερµαστού θαλάσσης ή σιδηροδρόµων και εξαετή υπηρεσίαν εις λέβητας µονίµου εγκαταστάσεως ξηράς. Άρθρ. 28. ι απόκτησιν πτυχίου θερµαστού ή αρχιθερµαστού, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσιν όπως υποβάλωσι προς την µηχανολογικήν διεύθυνσιν του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων τα εν τω άρθρω 14 του παρόντος αναφερόµενα δικαιολογητικά. Ως εξέταστρα ορίζονται δια το πτυχίον θερµαστού δραχµαί 100 και δια το πτυχίον αρχιθερµαστού δραχµαί 200. Άρθρ. 29. ια τα πιστοποιητικά υπηρεσίας ισχύουσιν αι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του παρόντος, πλην των αναφεροµένων εις το στοιχείον γ του άρθρου 15, άτινα δέον να αντικατασταθώσι δια του αριθµού, του είδους και της θερµαντικής επιφανείας των εν λειτουργία ατµολεβήτων. Μηχανοδηγοί αλωνιστικών µηχανών. Άρθρ. 30. Ουδείς δύναται να ασκή υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας ως και συντήρησιν αλωνιστικών µηχανών θεωρουµένων ως προς την εργασίαν ταύτην ως απλών

6 εγκαταστάσεων κατά την έννοιαν του άρθρου 3, του νόµου 6422, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι αντιστοίχου πτυχίου αλωνιστικών µηχανών εκδεδοµένου συµφώνως ταις διατάξεσι του ως άνω από 8/3/1935 διατάγµατος ή ταις κατωτέρω διατάξεσι του παρόντος. Έκαστος πτυχιούχος µηχανοδηγός δικαιούται να επιβλέπη εν αλωνιστικών µηχάνηµα ή συγκρότηµα, εκτός εάν πρόκειται περί πλειόνων του ενός µηχανηµάτων, ευρισκοµένων εις την αυτήν θέσιν και εις απόστασιν ουχί µεγαλειτέραν των 25 µέτρων απ αλλήλων, και ανηκόντων εις τον αυτόν ιδιοκτήτην, οπότε η επίβλεψις αυτών δύναται να ασκήται υφ ενός πτυχιούχου µηχανοδηγού. Άρθρ. 31. Πτυχίον µηχανοδηγού αλωνιστικών µηχανών απονέµεται κατόπιν εξετάσεων εις τους έχοντας τα προσόντα του άρθρου 7 του παρόντος και επί πλέον τα προσόντα µιας των κάτωθι κατηγοριών: α) ίπλωµα ή πτυχίον πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών γ τάξεως και υπηρεσίαν επί αλωνιστικών µηχανών επί δύο αλωνιστικάς περιόδους. β) Πτυχίον µηχανοδηγού κινητηρίων µηχανών και υπηρεσίαν επί αλωνιστικών µηχανών επί τεσσάρας αλωνιστικάς περιόδους. γ) Πτυχίον του Σ.Ε.Ρ. του Ε.Μ.Π., είτε οµοταγούς σχολής της αλλοδαπής ή πτυχίον κατωτέρας ανεγνωρισµένης τεχνικής σχολής ειδικότητος µηχανολόγου, και υπηρεσίαν επί αλωνιστικών µηχανών επί δύο αλωνιστικάς περιόδους. δ) Τετραετή υπηρεσίαν µηχανουργείου και τεσσάρων περιόδων υπηρεσίαν επί αλωνιστικών µηχανών. ε) έκα περιόδων υπηρεσίαν επί αλωνιστικών µηχανών. Άρθρ. 32. ια την απόκτησιν πτυχίου αλωνιστικών µηχανών, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσιν όπως υποβάλωσιν εις την διεύθυνσιν µηχανολογικής υπηρεσίας του υπουργείου Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων τα εν τω άρθρω 14 του παρόντος αναφερόµενα δικαιολογητικά. Ως εξέταστρα ορίζονται δραχµαί 150. Άρθρ. 33. ια τα πιστοποιητικά υπηρεσίας και την υπηρεσίαν εν γένει, ισχύουσιν αι διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20, 23 και 24 του παρόντος. Εξετάσεις και εξεταστικαί επιτροπαί. Άρθρ. 34. Αι εξετάσεις των υποψηφίων δια την απόκτησιν πτυχίου συµφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις ενεργούνται υπό τριµελούς επιτροπής, ήτις δια το κέντρον αποτελείται εκ του διευθυνού ή του επιθεωρητού της µηχανολογικής διευθύνσεως ή αρχιµηχανικού µηχανολόγου α της αυτής διευθύνσεως, ως προέδρου, και δύο αρχιµηχανικών ή µηχανικών µηχανολόγων. Τοιαύται εξεταστικαί επιτροπαί, µε πλήρη ή περιωρισµένην δικαιοδοσίαν, δύνανται να συνιστώνται εκάστοτε, κατόπιν αποφάσεως του υπουργού των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων (εις Θεσσαλονίκην, Βόλον και Πάτρας) και αποτελούνται εξ ενός αρχιµηχανικού, ως προέδρου, και δύο αρχιµηχανικών ή µηχανικών µηχανολόγων. Χρέη γραµµατέως της επιτροπής εκτελεί ο νεώτερος των µελών, είτε και διοικητικός υπάλληλος της µηχανολογικής διευθύνσεως, οριζόµενος δι αποφάσεως του υπουργού. Αι εξεταστικαί επιτροπαί συνέρχονται οσάκις παρίσταται ανάγκη, κατ ελάχιστον δε όριον άπαξ του µηνός, εφ όσον υπάρχει έστω και µία αίτησις υποψηφίου έχοντος επαρκή προσόντα ίνα υποβληθή εις εξετάσεις. Εις τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής καταβάλλονται, κατόπιν των εξετάσεων, τα υπό των υποψηφίων καταβληθέντα εξέταστρα, διανεµόµενα εξ ίσου µεταξύ των µελών αυτής. Εφ όσον χρέη γραµµατέως εκτελεί ιδιαίτερος υπάλληλος, εκ του ποσού των εξετάστρων το εν έκτον διατίθεται ως αµοιβή του γραµµατέως, το δε υπόλοιπον διανέµεται εξ ίσου µεταξύ των µελών της επιτροπής. Άρθρ. 35. Η εξέτασις δύναται να είναι πρακτική ή θεωρητική ή γραπτή, ή προφορική ή και κατά πλείονας συγχρόνως τρόπους, αναλόγως της ειδικότητος και της κατηγορίας του διπλώµατος ή πτυχίου δι ο ενεργείται η εξέτασις. Εις τους το πρώτον προσερχοµένους δι απόκτησιν πτυχίου δύναται να χορηγηθή τοιούτο κατωτέρας τάξεως του εις τα προσόντα του υποψηφίου αντιστοιχούντος, εφ όσον εκ της εξετάσεως δεν ήθελε κριθή ικανός δια το

7 αντίστοιχον τούτο πτυχίον. Πας απορριπτόµενος κατά τας επί προαγωγή εξετάσεις δύναται να επανέλθη εις νέας εξετάσεις µόνον µετά εξάµηνον καταθέτων εκ νέου τα κεκανονισµένα εξέταστρα. Ο κατά τας δευτέρας ταύτας εξετάσεις απορριπτόµενος δεν δύναται να υποβληθή εις νέαν εξέτασιν, ειµή µετά παρέλευσιν έτους από της δευτέρας εξετάσεως. Η τρίτη αύτη εξέτασις θα είναι και η τελευταία. Τύπος πτυχίων. Άρθρ. 36. Ο τύπος των πτυχίων ορίζεται δι αποφάσεως του υπουργού των Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «    ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ ΘΗΡΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Θηράματα. Μέσα ασκήσεως Θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί Ν.Δ. 86/1969 "Εκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών - Επόπται πρασίνου ΑΡΘΡΟ 187 1. Δύναται να διορισθούν, επί τη αιτήσει Δήμων και Κοινοτήτων και άλλων νομικών φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' : ΓΕΝΙΚΑ Π.. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55)

ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) ΜΕΡΟΣ Α ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 696 ΤΗΣ 8.10.74 (ΦΕΚ 301 Α ) (ΑΡΘΡΑ 1-55) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕ 18/2/2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΝΕΕ 18/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακτή Μιαούλη 65-185 36 Πειραιάς Τηλ.: 21042 93 827-29, FAX: 21042 93 831 Αρ. Πρωτ.: Πειραιάς 19 Δεκεμβρίου 2013 Προς Ναυτιλιακές εταιρείες Mέλη ΝΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ-4 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΡΘΡΟΝ-1 ΙΣΧΥΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 1. Η ανέγερσις κτιρίων και η εν γένει εκτέλεσις δοµικών εργασιών ως και η δοµική εκµετάλλευσις τών οικοπέδων υπόκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα