ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ"

Transcript

1 ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ HELLENIC SYNDICATE OF LAND GOODS TRANSPORT ΠΔΙΡΑΙΧ 4, ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: , FAX: URL; ΑΡΙΘ. ΔΓΚΡ. ΑΠΟΦ. 2814/49, 13792/60, 12443/63, 5443/72 ΠΡΧΣ. ΑΘΗΝΧΝ ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ γηα ηνλ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΩΝ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» HOLIDAY INN 19/6/2011 Δηζεγεηήο: Κσλ/λνο Πεηκαλίδεο

2 Πνιηηηθή καο απνηειεί ν εθζπγρξνληζκφο θαη ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ θιάδνπ, κέζσ ηεο αδηάθνπηεο πξνζήισζεο ζηελ νδηθή αζθάιεηα ζην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ ζηελ αλάπηπμε πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο

3 ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Υθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ λνκηθή κνξθή φπσο νξίδεηαη απφ ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α, 7β θαη 7γ ηνπ Ν 3887/2010. Ν 3887/2010 Άξζξν 2

4 ΔΘΝΙΚΔ ΓΡΑΣΗ- ΡΙΟΣΗΣΔ ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Έρνπλ σο θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) «49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθόκηζεο». ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ Υπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ Υπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κε νρήκαηα-ςπγεία Οδηθέο κεηαθνξέο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, κε νδεγφ ηδηνθηήηε Οδηθέο κεηαθνξέο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ςπγείνπ δηεζλψλ κεηαθνξψλ, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε Υπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, κε βπηηνθφξα νρήκαηα ή εκηξπκνπιθνχκελα Μεηαθνξέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ ηδηνθηήηε Μεηαθνξέο πεηξειατθψλ πξντφλησλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε Υπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο άιισλ εκπνξεπκάησλ ρχδελ πγξψλ ή αέξησλ πξντφλησλ κε βπηηνθφξα νρήκαηα ή εκηξπκνπιθνχκελα Μεηαθνξέο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ ηδηνθηήηε Μεηαθνξέο άιισλ πγξψλ ή αεξίσλ κε βπηηνθφξα απηνθίλεηα, κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε Υπεξεζίεο κεηαθνξάο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο Υπεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ κε εκπνξεπκαηνθηβψηηα (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηαθνξηθά κέζα) Υπεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ μεξψλ εκπνξεπκάησλ ρχδελ Υπεξεζίεο κεηαθνξάο αζθάιηνπ γηα ζθπξφζηξσκα Υπεξεζίεο κεηαθνξάο κεηαιιεπκάησλ, πξψησλ πιψλ θιπ κε εηδηθά νρήκαηα Υπεξεζίεο κεηαθνξάο ηζηκέληνπ ζε ζθφλε Υπεξεζίεο νδηθήο κεηαθνξάο δψλησλ δψσλ Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ κε νρήκαηα πνπ έιθνληαη απφ άλζξσπν ή δψα Υπεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ επηζηνιψλ θαη δεκάησλ Άιιεο ππεξεζίεο νδηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ κε θνξηεγφ απηνθίλεην κε νδεγφ ηδηνθηήηε Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ κε θνξηεγφ απηνθίλεην κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξηεγφ απηνθίλεην δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη κε νδεγφ ηδηνθηήηε Οδηθέο κεηαθνξέο άιισλ εκπνξεπκάησλ, κε θνξηεγφ απηνθίλεην δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη κε νδεγφ κε ηδηνθηήηε Υπεξεζίεο κεηαθνξάο απηνθηλήησλ Υπεξεζίεο κεηαθνξάο βαξέσλ κεραλεκάησλ (κε πιαηθφξκα) Υπεξεζίεο κεηαθνξάο κε γεξαλνθφξα απηνθίλεηα Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ κε ρεηξηζηή Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ κε ρεηξηζηή Υπεξεζίεο κεηαθφκηζεο Υπεξεζίεο κεηαθφκηζεο Υπεξεζίεο κεηαθφκηζεο γηα λνηθνθπξηά Υπεξεζίεο κεηαθνξάο νηθνζθεπψλ Άιιεο ππεξεζίεο κεηαθφκηζεο

5 ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΑΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Οη πξνεγνχκελνη θσδηθνί ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή ζηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο ή ζηα έληππα θνξνινγηθήο δήισζεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. Δ3) ή ζε άιιν ζηνηρείν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο. Γελ είλαη επηιέμηκεο νη επηρεηξήζεηο δηθαηφρξεζεο (franchising) θαζψο επίζεο θνηλνπξαμίεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΒΣ) θαη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

6 ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ «ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ» Η ζπλνιηθή Γεκόζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : ,00 Ο Πξνϋπνινγηζκόο πξνηάζεσλ πνπ κπνξείηε λα ππνβάιεηε είλαη: απφ έσο Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κύθινπ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2008, 2009 θαη 2010) ή θαηά πεξίπησζε δηεηίαο.

7 ΓΗΜΟΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ «ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ» Ιζρχεη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ DE MINIMIS Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εςπώ (γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) ζε πεξίνδν μέζα ζε μία ηπιεηία (ηπέσον οικονομικό έηορ και ηα δύο (2) πποηγούμενα οικονομικά έηη) ππιν από ηην ημεπομηνία ένηαξηρ ηηρ ππόηαζηρ

8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΔΡΓΟΤ Ιδία πκκεηνρή (ηνπιάρηζηνλ) (1) 20% Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ δαπαλψλ (De Minimis ή Γ.Α.Κ 800/2008) θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο (κηθξή / πνιχ κηθξή ή κεζαία) Δλ δπλάκεη Σξαπεδηθή πκκεηνρή 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ Γ.Α.Κ. 800/2008 (άξζξα 19,40) 35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο πνιύ κηθξώλ θαη κηθξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ Γ.Α.Κ. 800/2008 (άξζξα 19,40) 70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα δαπάλεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίνπ ηνπ θαλνληζκνχ De Minimis Τν ππνιεηπφκελν θαηά πεξίπησζε πνζνζηφ Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

9 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Κηηξηαθέο εξγαζίεο (αλέγεξζε / δηακφξθσζε) θαη ρψξσλ ζπλεξγείσλ, ζηάζκεπζεο, απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο. Επί ακινήτων/οικοπέδων που ανήκουν κατά πλήρη κσριόηηηα στο δυνητικό δικαιούχο της ενίζτσζης ή έτοσν ενοικιαζθεί για περίοδο ηοσλάτιζηον 8 εηών. Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ην 100% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Η επέλδπζε απηή ρξεκαηνδνηείηαη κε 70% - DE MINIMIS

10 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Γηαζθεπή - Μεηαζθεπή νρήκαηνο (δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά δεχηεξεο θαξφηζαο). Αληηθαηάζηαζε ακαμψκαηνο, πξνζζήθε άμνλα, αληηθαηάζηαζε δνθψλ δηαθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ, θιπ. Αληηθαηάζηαζε κεραλήο κε λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο Δμνπιηζκφο θφξησζεο εθθφξησζεο, ξάθηα θιπ. Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη ην 100% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Η επέλδπζε απηή ρξεκαηνδνηείηαη κε 70% - DE MINIMIS Δμνπιηζκνχ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

11 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Αγνξά νηθνπέδνπ Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 10% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γαπάλεο γηα ΑΠΔ θαη εμνπιηζκνχ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη ην 25% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κέρξη ,00 θαηά κέγηζην Οη αλσηέξσ επελδχζεηο ρξεκαηνδνηνύληαη κε 70% - DE MINIMIS

12 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Αγνξά ηερλνγλσζίαο, ινγηζκηθό, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θιπ. Δμνπιηζκνχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ GPS, νξγάλσζε ζηφινπ, θ.α. Σηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηφζν ην hardware θαη απφ ην ινγηζκηθφ (software). Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ςεθηαθφ ηαρνγξάθν Σπζηεκάησλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ. Σπζηεκάησλ αζθαιείαο κεηαθνξψλ γηα ηελ πάηαμε ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ θαη ηελ νδηθή αζθάιεηα (εηδηθά γηα ηε κεηαθνξά επηθηλδχλσλ αγαζψλ). Δμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη γεληθφηεξα "e-business management" θαη "e-business development«. Δμνπιηζκνχ παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (παξαγσγή, δηνίθεζε, ινγηζηήξην, πσιήζεηο, data collection, CRM, ERP, θιπ.). Μεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ π.ρ. Η/Υ, εθηππσηέο. Δμνπιηζκνχ γηα ηελ εζσηεξηθή ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε εληαίν δίθηπν INTRANET (VPN). Δμνπιηζκνχ γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (bar code). Σπζηήκαηα απηφκαηεο ζήκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ - εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 10% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Η επέλδπζε απηή ρξεκαηνδνηείηαη κε 70% - DE MINIMIS

13 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε ΒΙ.ΠΔ., Βηνηερληθά Πάξθα. Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη ην 30% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Η επέλδπζε απηή ρξεκαηνδνηείηαη κε 70% - DE MINIMIS Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

14 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 20% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 70% - DE MINIMIS Παξνρή ππεξεζηώλ παξαθνινύζεζεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ Μέρξη 4.000,00 Δθπόλεζε κειεηώλ θαη εξεπλώλ Γηα νδηθή ηθαλφηεηα, κεηαθνξά επηθηλδχλσλ αγαζψλ, αζθάιεηα κεηαθνξψλ, ρξήζε ζπζηεκάησλ GPS πξψηεο ηαηξηθέο βνήζεηεο θαη άιια ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη αζθάιεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ ηνπο έξγνπ. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο φπσο έξεπλεο αγνξάο, κειέηεο benchmarking, νξγάλσζεο δηνίθεζεο, αλαδηνξγάλσζεο ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, αλαζρεδηαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (reengineering), ηππνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, εθηίκεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ - risk analysis), marketing plan, θ.ιπ. Δπέλδπζε κέρξη 5.000,00 ζπλνιηθά. Μέρξη 6.000,00 Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

15 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 20% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 70% - DE MINIMIS Μειέηε θαη πηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο (Πνηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο, θ.α.) Σχληαμε εγρεηξηδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνπ νδεγνχλ ππνρξεσηηθά ζε πηζηνπνίεζε απφ ζρεηηθφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Σηε δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Μέρξη 6.000,00 γηα θάζε πξφηππν πηζηνπνίεζεο (π.ρ. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS , ISO 22000) Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

16 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 20% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 70% - DE MINIMIS Δλέξγεηεο πξνώζεζεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγία δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ, ηζηνζειίδα, θιπ. Μέρξη 8.000,00 Γεκηνπξγία-θαηαζθεπή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδαο) γηα πξψηε θνξά. Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζε e-marketplaces θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

17 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 20% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 70% - DE MINIMIS Γηα ηηο λέεο θαη ππό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο θαιύπηνληαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (πρ ελνίθηα, ζπλδξνκέο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ππεξεζίεο λνκηθήο/δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ίδξπζεο λέαο επηρείξεζεο / αιιαγήο λνκηθήο κνξθήο / αιιαγή έδξαο θιπ) Μέρξη ην 25% ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

18 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) Απόθηεζε θαηλνύξγησλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ ησλ νπνίσλ νη πξνδηαγξαθέο ππεξβαίλνπλ ηα θνηλνηηθά πξόηππα ή απμάλνπλ ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ειιείςεη θνηλνηηθψλ πξνηχπσλ κε πεξηβαιινληηθή βειηίσζε. Σεκεηψλεηαη φηη επηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη πξόζζεηεο επελδπηηθέο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα επηηεπρζεί πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ην επίπεδν πνπ απαηηνχλ ηα θνηλνηηθά πξφηππα (άξζξν 19) Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 20% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γ.Α.Κ. 800 /2008 άξζξα 19 θαη 40 25% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο 35% γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο Μέρξη ην 100% ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

19 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά) Η επέλδπζε κπνξεί λα απνηειέζεη κέρξη ην 20% ηεο πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γ.Α.Κ. 800 /2008 άξζξα 19 θαη 40 25% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο 35% γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο Γαπάλεο απαζρόιεζεο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ γηα ζπλνιηθή δηάξθεηα 1 έηνπο - εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 (άξζξν 40) Μέρξη ην 30% ηνπ ύςνπο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

20 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗ Α - Σπλνιηθφ Φξεκαηνδνηηθφ Σρέδην (Ιδησηηθή θαη Γεκφζηα Γαπάλε) ,00 Αλάιπζε Γαπαλψλ αλά θαζεζηψο ελίζρπζεο πλνιηθή Γαπάλε (ηδησηηθή θαη δεκόζηα δαπάλε) Γεκόζηα Γαπάλε Γαπάλεο Με θαζεζηψο De Minimis Δλίζρπζε (70%) Γαπάλεο Με Γ.Α.Κ 800/ 2008 Δλίζρπζε πρ γηα κηθξή επηρείξεζε (35%) Ίδηα ζπκκεηνρή ύλνια πλνιηθό πνζνζηό ελίζρπζεο 56,4% Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

21 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΗ Β - Σπλνιηθφ Φξεκαηνδνηηθφ Σρέδην (Ιδησηηθή θαη Γεκφζηα Γαπάλε) ,00 Αλάιπζε Γαπαλψλ αλά θαζεζηψο ελίζρπζεο πλνιηθή Γαπάλε (ηδησηηθή θαη δεκόζηα δαπάλε) Γεκόζηα Γαπάλε Γαπάλεο Με θαζεζηψο De Minimis Δλίζρπζε (70%) Γαπάλεο Με Γ.Α.Κ 800/ 2008 Δλίζρπζε πρ γηα κηθξή επηρείξεζε (35%) Ίδηα ζπκκεηνρή ύλνια πλνιηθό πνζνζηό ελίζρπζεο 56,4% ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ ΔΠΔΝΓΤΗ % ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΣΗΗ ΙΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ,00 70% , , ,00 Ιδία Σπκκεηνρή ,00 Τξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε

22 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ Δπιλέξιμερ ππορ σπημαηοδόηηζη ζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο, νη λέεο θαη ππφ ζχζηαζε (startup) επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζςνηπέσοςν αθποιζηικά οι παπακάηω πποϋποθέζειρ : 1. Έρνπλ δξαζηεξηφηεηα ή επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ηαμηλνκείηαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο«49.4 Οδικέρ μεηαθοπέρ εμποπεςμάηων και ςπηπεζίερ μεηακόμιζηρ» (Παξάξηεκα ΙΙΙ). 2. Έρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα θαη αζθνχλ Δζληθή ή/θαη Γηεζλή δξαζηεξηφηεηα. 3. Πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ν 3887/2010 θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ 4. Τν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηηο λέεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ή δηεηίαο ή θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (2008,2009 θαη 2010). 5. Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη φινη νη ηχπνη πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο 2003/361/ΔΚθαη φπσο πξνζαξκφζηεθε κε ην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008,νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη Δπξψ ή ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. Δπξψ (γηα δχν ζπλερφκελεο ρξήζεηο). Σην Παξάξηεκα Ι ηνπ Παξφληνο Οδεγνχ αλαθέξεηαη ν νξηζκφο ηεο πνιχ κηθξήο, κηθξήο θαη κεζαίαο επηρείξεζεο. 6. Η λέα επηρείξεζε πξέπεη λα κελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο. 7. Η επηρείξεζε λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξ. 2 ζεκεία 9, 10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο βι. Παξάξηεκα II ηνπ παξφληνο Οδεγνχ). 8. Οη λέεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ. 9. Οη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, δειαδή λα έρνπλ ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο (ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζή ηεο). Δπηρεηξήζεηο πνπ ζηεξνχληαη λφκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη ιήμεη ρξνληθά θαη δελ έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα έθδνζε λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο απνξξίπηνληαη εμ αξρήο απφ ην πξφγξακκα. 10. Ο αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θαη νη θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 11. Οη δαπάλεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ δελ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί θαη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δπίζεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε θαη δελ ζα ππνβιεζνχλ ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. Η πξνυπφζεζε απηή αθνξά ηφζν ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο, ζχκθσλα κα ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλφλα ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis). 12. Γελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο (δειαδή αλάιεςε λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, παξαγγειίεο κε πξνθαηαβνιή, έθδνζε ηηκνινγίσλ, δειηίσλ απνζηνιήο, ζπκβάζεηο θιπ.). 13. Η επηρείξεζε δηαζέηεη ή δεζκεχεηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θιπ.). 14. Η ππφ ζχζηαζε επηρείξεζε, ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ελίζρπζεο, λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: λα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (απνθιείνληαη δειαδή ηα πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, ζχιινγνη, ΟΤΑ θ.α.), λα κε βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ απνηειεί πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο. λα ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ., λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, λα έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην αξκφδην επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη).

23 Δπιλέξιμερ επισειπήζειρ Α) Τθηζηάκελεο Μεζαίεο, Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (δηεζλψλ θαη κε) θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο «49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα ΙΙΙ) θαη έρνπλ αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31/12/2008, ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο απφ ηφηε θαη νη νπνίεο έρνπλ λνκηθή κνξθή φπσο νξίδεηαη απφ ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α, 7β θαη 7γ ηνπ Ν 3887/2010. Απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ : Γξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ακηγψο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ (ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΩΝ) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ην Νφκνπ 3887/10 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ. Απαζρνινύλ έσο 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθ. επξψ ή ην χςνο ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθ. Δπξψ. Λεηηνπξγνύλ λόκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο.

24 Δπιλέξιμερ επισειπήζειρ Β) Νέεο θαη ππό ζύζηαζε Μηθξέο θαη Πνιύ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο (start-up επηρεηξήζεηο) Ωο λέεο επηρεηξήζεηο ζεσξνύληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγώο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθώλ νδηθώλ κεηαθνξώλ (δηεζλώλ θαη κε) θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνύληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο «49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα ΙΙΙ), έρνπλ αξρίζεη ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπο κεηά ηηο 31/12/2008 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ιεηηνπξγνύλ αδηαιείπησο από ηόηε. Δπηιέμηκεο ζεσξνύληαη νη εηαηξείεο πνπ νξίδνληαη από ην Άξζξν 2 παξάγξαθνο 7α, 7β θαη 7γ ηνπ Ν 3887/2010. Γηα εηαηξείεο πνπ ηδξύζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν 3887 (30/10/2010) επηιέμηκεο ζεσξνύληαη νη εηαηξείεο κε λνκηθή κνξθή ΑΔ, ΔΠΔ. Τπό ζύζηαζε επηρεηξήζεηο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα έρνπλ θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο επελδπηηθήο πξόηαζεο, ηα νπνία επηζπκνύλ λα ηδξύζνπλ πνιύ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ ακηγώο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθώλ νδηθώλ κεηαθνξώλ. Η απαίηεζε απηή αθνξά ζην ζύλνιν ησλ εηαίξσλ ή κεηόρσλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα ζπζηαζνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέρξη ηελ πξώηε εθηακίεπζε θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ επηιέμηκν θιάδν (ΚΑΓ) ηνπ πξνγξάκκαηνο «49.4 Οδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζίεο κεηαθόκηζεο» (Παξάξηεκα ΙΙΙ). Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη όηη ηα θπζηθά πξόζσπα ζα ζπζηήζνπλ εηαηξεία ΑΔ ή ΔΠΔ πξηλ ηελ πξώηε εθηακίεπζε ηεο αλαινγνύζαο επηρνξήγεζεο. Κσλ/λνο Πετκαλίδεο Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ ζην ΠΣΦΔΜ 19/6/2011

25 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) Τθιζηάμενερ Δπισειπήζειρ. Ιζολογιζμοί-αποηελέζμαηα σπήζηρ γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε), 2008, 2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε, 2009, 2010, 2011) γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θιείζεη ηξηεηία. Φοπολογικέρ δηλώζειρ θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θνξνινγίαο Δ3, Δ5 (αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο), Φ01 (κφλν γηα ηηο Α.Δ) γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε 2009,2010, 2011). Η νόμιμη λειηοςπγία ηηρ μεηαθοπικήρ επισείπηζηρ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο:άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα.ιζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο (Φ.Γ.Φ) απηνθηλήησλ.βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010, ζπλνδεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ απηήο εηαηξίαο.έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ, επηπιένλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα ηηο ΔΠΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. Δκκαθαπιζηικέρ ΦΠΑ γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, 2010 (νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011). Οπιζηική Γήλωζη Δκκαθάπιζηρ ηων ποζών θόπος, ηελών σαπηοζήμος και ειζθοπάρ ΟΓΑ πνπ νθείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Υπεξεζίεο (Έληππν Δ7 θαη ζπλεκκέλε αλαιπηηθή θαηάζηαζε), πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κία θνξά ην ρξφλν, γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε (ρξήζε) 2008, 2009, (νηθνλνκηθά έηε 2009, 2010, 2011). Γήλωζη μεηαβολήρ επγαζιών από ηην απμόδια Γ.Ο.Τ. ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ αληηζηνίρηζε ησλ παιαηψλ θσδηθψλ δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ Κ.Α.Γ. 97 ζε Κ.Α.Γ. 08) ρσξίο λα δειψλεηαη ζε απηή θακία άιιε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ κεηξψνπ ηνπ ππφρξενπ. Άδεια λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ ή λφκηκε απαιιαγή εμ απηήο.

26 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) Τθιζηάμενερ Δπισειπήζειρ. Τπεύθςνη δήλωζη Ν. 1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο πνπ λα βεβαηψλεη φηη:ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί, εληαρζεί θαη δελ ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν πξφγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο.έρεη ππνβάιιεη κία κφλν πξφηαζε ηνπ έξγνπ ζην παξφλ Πξφγξακκα.δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ απφ ην ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ δειαδή ηελ ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ για ηη ζςμμεηοσή ζηο παπόν Ππόγπαμμαέιαβε ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνδέρεηαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν ή εμαθξίβσζε ησλ δεισζέλησλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέοε επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, νχηε εθθξεκεί αλάθηεζε επηρνξήγεζεο.φηη φια ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή θαζψο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηελ έληππε κνξθή κε φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη αθξηβήζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζπκθσλεί ζηελ δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ηνπ, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά Η επηρείξεζε δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε των εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ή ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (ζε πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο θαη ε πξφηαζε εληαρζεί ζην Πξφγξακκα). Η επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ γξακκψληεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 Απνδέρνκαη φηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δήισζή κνπ, κεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ, ην έξγν ζα απεληαρζεί θαη ζα θιεζψ λα επηζηξέςσ εληφθσο ηε ιεθζείζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.δπηδνηήζεηο πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην παξειζφλ ε επηρείξεζε θαη δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 De Minimis Τπεύθςνη Γήλωζη Ν. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο δήισζεο πνπ αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηεο ΜΜΔ ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δ.Δ θαζψο θαη επηδνηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην παξειζφλ ε επηρείξεζε θαη δηέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 1998/2006 De Minimis. Σε πεξίπησζε εγκαηάζηαζηρ εξοπλιζμού με σπήζη ΑΠΔ γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο απαηηείηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ, ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελ ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.

27 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) Τθιζηάμενερ Δπισειπήζειρ. Πποζθοπέρ-πποηιμολόγια γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη prospectus γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη παπασώπηζη σπήζηρ ή μίζθωζη ή νόμιμη ζύζηαζη επικαππίαρ επί ηος ακινήηος γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ, ή δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ή Τπεύθςνη Γήλωζη Ν. 1599/86 όηι «ζα πξνζθνκηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, ελδηάκεζε θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ή δεθαπέληε (15) εηψλ γηα αλέγεξζε θηηξίνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο» Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξφηαζεο, ν επελδπηήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα ππνβάιεη ππόζθεηα ζηοισεία, ζε εηδηθφ «ππνθάθειν ηεθκεξίσζεο», ζεκεηψλνληαο ζε πνην θξηηήξην αμηνιφγεζεο αλαθέξεηαη ην θαζέλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: - Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο π.ρ. ISO, EMAS (εθφζνλ ππάξρεη) - Οξγαλφγξακκα επηρείξεζεο - Βεβαηψζεηο γηα ηα πξνζφληα (έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε) ησλ κεηφρσλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. - Απφθηεζε δηθαησκάησλ ηερλνγλσζίαο (εθφζνλ ππάξρνπλ) - Καηνρπξσκέλεο επξεζηηερλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ ππάξρνπλ) - Απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο (εθφζνλ ππάξρνπλ) - Γηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη prospectus ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ ππάξρνπλ)

28 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β) Νέερ και ςπό ζύζηαζη (start-up επισειπήζειρ). Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ ή δηαβαηεξίνπ θάζε Σπκκεηέρνληνο Γηθαηνχρνπ. Ιζολογιζμοί θαη έληππα Δ3 θαη Δ7 Η νόμιμη λειηοςπγία ηηρ μεηαθοπικήρ επισείπηζηρ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο :Α. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα Β. Ιζρχνπζα άδεηα ή άδεηεο θπθινθνξίαο θνξηεγψλ δεκφζηαο ρξήζεο (Φ.Γ.Φ) απηνθηλήησλ. Γ. Βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ην λ. 3887/2010, ζπλνδεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ απηήο εηαηξίαο.γ. Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηεο ηειεπηαίαο κεηαβνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ζπλνδεπφκελεο απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Δ. Δηδηθά γηα ηηο ΑΔ θαη ΔΠΔ, επηπιένλ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Α.Δ γηα ηηο ΑΔ ή ην πξσηνδηθείν γηα ηηο ΔΠΔ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. Σηνηρεία Τσλ Δηαίξσλ / Μεηφρσλ Τνπ Φνξέα Τεο Δπέλδπζεο: Ανηίγπαθο ηος θεωπημένος Δ1 ηνπ πην πξφζθαηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έρεη ππνβιεζεί γηα θάζε εηαίξν/κέηνρν μερσξηζηά ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ εηαίξνπ/ κεηφρνπ πνπ δελ έρεη Δ1, φηη δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο. Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δηθαηνχρνη αζθνχλ ήδε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ςπεύθςνη δήλωζη ηνπ άξζξνπ 8 ην Ν.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο (κία γηα θάζε έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφηαζε θαη αζθεί ήδε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (-ζεσλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ (αθφκα θαη αηνκηθή επηρείξεζε) θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο. Βεβαίωζη σπήζηρ γηρ γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο.

29 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β) Νέερ και ςπό ζύζηαζη (start-up επισειπήζειρ). Βεβαίωζη έναπξηρ δπαζηηπιόηηηαρ / εξγαζηψλ ή θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζε αξκφδην επηκειεηήξην θαη λειηοςπγίαρ, φπνπ απαηηείηαη. Τπεύθςνη δήλωζη απφ θάζε κέηνρν φηη δελ αζθεί άιιε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (φπνπ απηφ έρεη εθαξκνγή) Τπεύθςνη Γήλωζη Ν.1599/86 κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο φπνπ λα βεβαηψλεη φηη:ε επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, νχηε εθθξεκεί αλάθηεζε επηρνξήγεζεο.ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. 2.1 ζεκεία 9,10 θαη 11 ησλ Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2004/C/244/02 Σε πεξίπησζε εγκαηάζηαζηρ εξοπλιζμού με σπήζη ΑΠΔ γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαοαπαηηείηαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζηελ νπνία εγθαζίζηαηαη ε ππφ έληαμε εγθαηάζηαζε απφ ΑΠΔ, ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο ππφ έληαμε εγθαηάζηαζεο απφ ΑΠΔ δελππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Πποζθοπέρ / Πποηιμολόγια κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή δαπαλψλ αλά είδνο θαη αλαγσγή θφζηνπο αλά κεηξηθή κνλάδα γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαη prospectus γηα ηνλ εμνπιηζκφ. Γηα ηηο δαπάλεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ινηπψλ δαπαλψλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο θηηξηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηδηνθαηαζθεπψλ αξθεί ε ππνβνιή ηεθκεξησκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηπξνζθνξψλ αλά πεξίπησζε. Βιογπαθικό ζημείωμα πος ηεκμηπιώνεηαι με βεβαιώζειρ για ηα πποζόνηα ησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ. Γίλνληαη δεθηά: άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, έλζεκα ή βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, βεβαηψζεηο ησλ ηπρφλ εξγνδνηψλ ζεσξεκέλεο απφ ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα ηεο απαζρφιεζεο, πηπρία ζπνπδψλ, βεβαηψζεηο επηκφξθσζεοθαηάξηηζεο, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ φπσο παιαηέο δειψζεηο Δ3, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ εκπεηξία ή / θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ ζπλάθεηα απηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνηεηλφκελεο επέλδπζεο.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την υποβολή προτάσεων: 1. Ιζνινγηζκνί-απνηειέζκαηα ρξήζεο (κόλν γηα όζεο επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ) γηα ηα εκεξνινγηαθά έηε 20067, 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ. Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ Γικαιολογηηικά Ένηαξηρ (ενηόρ 60 ημεπών από ηην ένηαξη) ΓΡΑΗ 1 Τπό ζύζηαζη επισειπήζειρ (ίδξπζε κεηά ηελ 12/10/2011 κέρξη θαη 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ»

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ. Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ» ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Α.. «Απαζσόληζη Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδορ» Ππάξη «Σοπικά ζσέδια για ηην απαζσόληζη, πποζαπμοζμένα ζηιρ ανάγκερ ηων ηοπικών αγοπών επγαζίαρ ηηρ Πεπιθέπειαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

«ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2011 Δ.Ξ. ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ «ΛΔΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 -

ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ Α/ Α - 1 - 1 2 Α/ Α ηόσορ ππογπάμμαηορ Γικαιούσοι ππογπάμμαηορ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ηφλσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα