ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/ Αριθµός Απόφασης: 89/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/ Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ ΑΚ). Σχετικό: Η Μελέτη αναθεώρησης επικαιροποίησης του ΠΕΣ ΑΚ όπως συντάχθηκε από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης. Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ). 2. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 και το Ν. 3854/2010 «Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π», και των εκτελεστικών αυτού νοµοθετηµάτων. Π.. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/ ). Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ). Π.. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/ ). Π.. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ), όπως τροποποιείται από το Π 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/3.2.06). ΚΥΑ 36259/2010 (Φ.Ε.Κ. Β ). ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. Β ). 3. Το Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α' 87/ ): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Το Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει. 5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής».

2 6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α85/ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 7. Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016/Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», όπως ισχύει. 8. Την ΚΥΑ 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». 9. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 10. Την ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» όπως ισχύει. 11. Την υπ. αρ /2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ της , «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 12. Την υπ αριθµ. πρωτ. 677/ Απόφαση έγκρισης επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α), που εκδόθηκε από την πρώην Περιφέρειας Κρήτης (νυν Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης). 13. Την υπ αριθµ. 3495/ Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης µε θέµα «Τροποποίηση Προσαρµογή του Εγκεκριµένου ΠΕΣ Α Κρήτης» για τη συνένωση της 6 ης ιαχειριστικής Ενότητας (.Ε.) µε την 7 η.ε., µε σκοπό οι Ο.Τ.Α. της 7 ης.ε. να εξυπηρετηθούν από το Χ.Υ.Τ.Α. Πέρα Γαλήνων, κατόπιν του υπ αριθµ. 1566/ εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών για την αποδοχή του παραπάνω θέµατος. 14. Την υπ αριθµ. 4223/ Απόφαση του Γ.Γ. (πρώην) Περιφέρειας Κρήτης µε θέµα «Παράταση ισχύος του Μεταβατικού Σταδίου της µε αρ. πρ. 677/ Απόφασης αναφορικά µε την «επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας Κρήτης». 15. Την µε αρ. πρωτ. οικ /46670/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη «Νέα παράταση ισχύος του µεταβατικού σταδίου του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης (ΠΕ.Σ..Α.Κ.), που είχε εγκριθεί µε τη µε αρ. πρωτ. 677/ Απόφαση (Ορθή Επανάληψη) της πρώην Περιφέρειας Κρήτης (νυν Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης) και παρατάθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 4223/ Απόφαση της ίδιας». 16. Το υπ αρ. 1343/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα Ερευνητικά Έργα α) της «Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ ΑΚ)» και β) της «Στρατηγικής Μελέτης Περ/κών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον ΠΕΣ ΑΚ», που συντάχθηκαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασµό της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, προς τη /νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω ανάληψης αρµοδιότητας από για την κατάρτιση και έγκριση του ΠΕΣ Α, σύµφωνα µε το Νόµο 3852/2010 (προγρ. Καλλικράτης) και Π 149/10.

3 17. Την υπ αρ. 1851/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τον ορισµό µελών Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της Μελέτης ΠΕΣ ΑΚ και της ΣΜΠΕ του ΠΕΣ ΑΚ. 18. Την Ολοκλήρωση της σύνταξης των µελετών του ΠΕΣ ΑΚ και της ΣΜΠΕ του ΠΕΣ ΑΚ από τη /νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης, µε τη συνεργασία της Οµάδας Εργασίας. 19. Το υπ αρ /16140/ έγγραφο της /νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασµού µε το οποίο υποβλήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση επικαιροποίηση του ΠΕΣ ΑΚ στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για την έγκρισή της. 20. Την υπ αρ. 5653/ Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης αναφορικά µε τη «Σύσταση του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο..Σ.Α.) Κρήτης», όπως ορίζεται από το Ν. 4071/ Την υπ αρ. 2740/ ιαπιστωτική Πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης, περί µη λειτουργίας του περιφερειακού Συνδέσµου ΦΟ ΣΑ Κρήτης και µεταβίβασης κατά συνέπεια της αρµοδιότητας για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών έγκρισής του, στην Περιφέρεια Κρήτης σύµφωνα µε το αρθ. 35 παρ. 2β του Ν.4042/ Το υπ αρ. 1/ Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής ιαβούλευσης µε την θετική γνωµοδότηση για το περιεχόµενο της Μελέτης του ΠΕΣ ΑΚ. 23. Το υπ αρ /37182/ έγγραφο της /νσης Περ.& Χωρ. Σχεδιασµού µε θέµα την ανακοίνωση της δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ του ΠΕΣ ΑΚ (η ανακοίνωση έγινε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στις εφηµερίδες: «Πατρίς», «Ρεθεµνιώτικα Νέα», «Χανιώτικα Νέα» και «Ανατολή»). 24. Το υπ αρ / έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών προς τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού (α.π..π. & Χ: 94868/39359/ ) µε παρατηρήσεις επί της Μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣ ΑΚ. 25. Το υπ αρ /39359/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης προς τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, µε το οποίο απαντήθηκαν οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στο υπ αρ / έγγραφο της δεύτερης. 26. Το µε αρ. πρωτ. 3729/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε την επικαιροποίηση του ΠΕΣ ΑΚ, ως απάντηση στο παραπάνω 25(β) σχετικό. 27. Την υπ αρ. 78/ θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου οργάνου από το Περιφερειακό Συµβούλιο - (συν/νο το υπ αρ. 13/ πρακτικό της Επιτροπής επί της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) της Περιφέρειας Κρήτης).

4 28. Το υπ αρ /4915/ έγγραφο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβ/κού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε τη σύµφωνη γνώµη του ως προς τη ΣΜΠΕ του ΠΕΣ ΑΚ και το υπ αρ /4548/ έγγραφο µε τη σύµφωνη γνώµη του ως προς τη µελέτη του ΠΕΣ ΑΚ. 29. Το µε αρ. πρωτ. οικ /44998/ έγγραφο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Κρήτης µε θέµα «Απάντηση στην επιστολή του Καθηγητή Αλ. Οικονοµόπουλου, που αφορά σε παρατηρήσεις επί της Μελέτης της Περιφέρειας Κρήτης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας Κρήτης». 30. Την Απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ., της 28 ης Ιουνίου 2011, µε θέµα «Θέσεις και παρέµβαση του ΤΕΕ-ΤΑΚ για τη διαχείριση των στερεών απορριµµάτων στην Περιφέρεια Κρήτης», η οποία διαβιβάστηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2882/ έγγραφο του ΤΕΕ-ΤΑΚ. 31. Τις παρατηρήσεις της Ριζοσοπαστικής Συνεργασίας Κρήτης επί της Μελέτης Αναθεώρησης Τροποποίησης του ΠΕΣ ΑΚ που υποβλήθηκαν στη φάση της διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ (αρ. πρωτ. ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού /45983/ ). 32. Η υπ αρ / ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ για την αναθεώρηση επικαιροποίηση του ΠΕΣ Α Κρήτης. 33. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µε θέµα «υνατότητα Αδειοδότησης Μονάδων ΑΠΕ Βιοµάζας στην Περιφέρεια Κρήτης». 34. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε θέµα «υνατότητα Αδειοδότησης Μονάδων ΑΠΕ Βιοµάζας στην Περιφέρεια Κρήτης». 35. Τις απόψεις των µελών του. Μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εισαγωγή ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ Αναγκαιότητα Αναθεώρησης Επικαιροποίησης του ΠΕΣ Α Κρήτης ( ορθή επανάληψη): Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης επικαιροποίησης του ΠΕΣ Α (2006) προέκυψε µετά την αξιολόγησή του µε το πέρας της 5ετίας, όπως ορίζει η νοµοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι: πέρα από το στόχο της εξάλειψης των ΧΑ Α που η Περιφέρεια ολοκλήρωσε µε επιτυχία (αποµένει µόνο ο ΧΑ Α Γαύδου, ο οποίος έχει δροµολογηθεί), δεν

5 επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί στον ΠΕΣ Α (2006), ως προς την εκτροπή ΒΑΑ και την ανακύκλωση συσκευασιών. εν υλοποιήθηκε το τελικό και κρισιµότερο στάδιο του ΠΕΣ Α (2006), δεδοµένου ότι δεν κατασκευάστηκε η προβλεπόµενη κεντρική µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης. η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου µε την εισαγωγή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/98 (εναρµόνιση εθνικής νοµοθεσίας µε το Νόµο 4042/2012) για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, επιβάλλει ουσιαστικές τροποποιήσεις ως προς την ανάπτυξη του ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης, τόσο των αστικού τύπου στερεών αποβλήτων, όσο και των ειδικών ρευµάτων αποβλήτων. υπάρχουν επίσης νεότερα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά δεδοµένα και απαιτείται επικαιροποίηση της ποσότητας και ποιότητας των αποβλήτων και πρόβλεψη σε χρονικό ορίζοντα 20-ετίας. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στις τεχνολογίες διαχείρισης και στα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και κρίνεται σκόπιµο να ληφθούν υπόψη στον παρόντα σχεδιασµό. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΣ ΑK) Γενικά Η βασική επιδίωξη της Περιφέρειας µε τον παρόντα Σχεδιασµό, είναι να καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο Σχεδιασµό διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που θα διασφαλίζει ότι η Κρήτη θα εξελιχθεί µε βάση το ευρωπαϊκό όραµα σε µια κοινωνία της ανακύκλωσης εντός της επόµενης δεκαετίας. Η υλοποίηση του οράµατος αυτού διασφαλίζει το φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, πλην όµως προϋποθέτει ρεαλιστικό σχέδιο ικανό να υλοποιηθεί και να ενσωµατωθεί στο σύνολό του στα δεδοµένα της Κρήτης, καθώς και σοβαρές αλλαγές τόσο στη συµπεριφορά των καταναλωτών όσο και στην διαδικασία παραγωγής των προϊόντων. Στη βάση αυτή επιδιώκεται: η ενίσχυση και προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης και της ορθής επεξεργασίας των αποβλήτων, µε τον πλέον αποδοτικό συνδυασµό µέτρων και στόχων, για την προαγωγή της βιώσιµης διαχείρισης αποβλήτων, η αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών στο µέγιστο βαθµό,

6 η συµπλήρωση µε τα απαιτούµενα έργα που θα ολοκληρώσουν τις υποδοµές ασφαλούς διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων στην Περιφέρεια, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ανακύκλωση, ανάκτηση και επεξεργασία στερεών αποβλήτων, η επίτευξη των παραπάνω στόχων µε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το µέγιστο περιβαλλοντικό όφελος µε την ελάχιστη επιβάρυνση των πολιτών. Για το σύνολο των λοιπών µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων έγινε καταγραφή των παραγόµενων ποσοτήτων στην Περιφέρεια, υιοθετήθηκαν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού µε αναγωγή στις παραγόµενες ποσότητες της Περιφέρειας και προτάθηκαν δράσεις επίτευξης των στόχων. Με τη θέσπιση του νέου ΕΣ Α από την Ελληνική πολιτεία ο ΠΕΣ ΑΚ είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθεί. Α. Στόχοι του ΠΕΣ ΑΚ Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ ΑΚ) εξειδικεύει στο χώρο της Κρήτης, τις γενικές κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ Α) και περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης», παράλληλα µε τις βασικές αρχές, κατευθύνσεις και στόχους της Ενότητας Β «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων» του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ), ο οποίος αποτελεί την εναρµόνιση της κοινοτικής οδηγίας 2008/98 ΕΚ. Με βάση τα παραπάνω τίθενται οι ποιοτικοί στόχοι για τον ΠΕΣ ΑΚ ως ακολούθως: Βιώσιµη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική µείωση) καθώς και µείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση). Επαναχρησιµοποίηση υλικών από τα απόβλητα. Αξιοποίηση των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας). Εφαρµογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

7 Εφαρµογή της αρχής της εγγύτητας. Χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρµοσιµότητα και την οικονοµική βιωσιµότητα. Προώθηση της οργάνωσης, µε την ευθύνη του παραγωγού, ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης των άλλων ρευµάτων αποβλήτων, πλην των αστικών: µη επικίνδυνα βιοµηχανικά, ελαστικά Αυτοκινήτων, ΑΕΕΚ, ΟΤΚΖ, ΑΗΗΕ, ιλύες ΕΕΛ, επικίνδυνα αστικά στερεά απόβλητα, κ.λπ.. Ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή συµµετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε µόνιµη βάση. Υιοθέτηση πολιτικών «πράσινων» προµηθειών Απαίτηση για την παύση και αποκατάσταση και του τελευταίου εναποµείναντος εν λειτουργία ΧΑ Α (ΧΑ Α Ν. Γαύδου) και την ολοκλήρωση αποκατάστασης του ΧΑ Α Ιεράπετρας. Οι ποιοτικοί στόχοι που τίθενται αναφέρονται και στις τρεις (3) γενικές κατηγορίες αποβλήτων, όπως προβλέπονται στην πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου και σε συµφωνία µε τις κατευθύνσεις του υφιστάµενου Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ Α) και της κείµενης νοµοθεσίας γενικότερα: Αστικά απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών συσκευασίας, Μη Επικίνδυνα Βιοµηχανικά Απόβλητα, Άλλες κατηγορίες µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ως ακολούθως: Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων, Μεταχειρισµένα ελαστικά, Οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωή τους (ΟΤΚΖ), Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα.

8 Β. ιαχείριση ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) B.1. Αρχές και κατευθύνσεις του ΠΕΣ ΑΚ για τα ΑΣΑ Η κατάρτιση του σχεδιασµού σε ότι αφορά τη στρατηγική διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, των βιοαποδοµήσιµων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ) και των αποβλήτων συσκευασίας της Περιφέρειας διέπεται από τις παρακάτω αρχές και κατευθύνσεις: Την υιοθέτηση της ιεραρχίας για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει της Οδηγίας 98/2008/ΕΚ και του Ν. 4042/2012 (πρόληψη, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση και τέλος διάθεση), ως εργαλείου λήψης αποφάσεων σε ζητήµατα σχεδιασµού και προγράµµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Την εφαρµογή των µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/ ). Την εφαρµογή των αρχών της οδηγίας 99/31/ΕΚ και της ΚΥΑ 29407/3508/02 που επιβάλουν την επεξεργασία των αποβλήτων πριν οδηγηθούν σε χώρους υγειονοµικής ταφής. Την εφαρµογή του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων...», όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007 και το Ν. 3854/2010 «Εθνικός Οργανισµός Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π». Η Περιφέρεια Κρήτης πέραν των όσων ρητά ορίζει η νοµοθεσία παραπάνω, έθεσε επιπλέον τις παρακάτω αρχές σχεδιασµού για την επίτευξη των στόχων µε επιδίωξη την κοινωνική συναίνεση και την εφαρµοσιµότητά του: 1. Την αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών µε σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσµα, επιδεικνύοντας σεβασµό στις έως σήµερα πραγµατοποιηθείσες δαπάνες για έργα ΣΑ στην Κρήτη. 2. Την αξιοποίηση της έως σήµερα αποκτηθείσης εµπειρίας από την εφαρµογή Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης, µε έµφαση στην ανάγκη αποφυγής νέων χωροθετήσεων, που συνήθως προκαλούν αντιδράσεις και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων.

9 3. Την αποφυγή ενός σχεδιασµού που θα εξαρτάται µονοσήµαντα από την υλοποίηση µίας κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, ώστε να αποφευχθεί η αστάθεια του συστήµατος διαχείρισης στην περίπτωση αστοχίας της µονάδας. Και αντιθέτως την επιλογή ενός σχεδιασµού µε µικρότερες αποκεντρωµένες µονάδες, που προσδίδουν µεγαλύτερη ευελιξία και ταιριάζουν καλύτερα στο ήδη διαµορφωµένο τοπίο διαχείρισης απορριµµάτων της Κρήτης. 4. Την απαίτηση σε επίπεδο σχεδιασµού των έργων, ελαχιστοποίησης του τελικού υπολείµµατος των ολοκληρωµένων µονάδων που δηµιουργούνται. Για το λόγο αυτό προτείνεται κατά τη φάση σχεδιασµού των µονάδων, αυτό να αποτελέσει ανταγωνιστικό κριτήριο που θα µοριοδοτεί τεχνολογίες και µεθόδους µε χαµηλό υπόλειµµα. 5. Την υιοθέτηση και εφαρµογή µίας ορθολογικής οικονοµικής πολιτικής, που θα ελαχιστοποιεί το λειτουργικό κόστος των µονάδων. 6. Την απαίτηση οι τεχνολογίες για την επεξεργασία να είναι δοκιµασµένες και να προκύπτει η οικονοµική βιωσιµότητά τους, µε δεδοµένες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. 7. Την εφαρµογή εκτεταµένων προγραµµάτων διαλογής στην πηγή ( σπ), που θα οδηγήσουν στην εκτροπή, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση σηµαντικών ποσοτήτων υλικών µε: Την υιοθέτηση ενός συστήµατος 4 κάδων (οργανικά απόβλητα, απόβλητα συσκευασιών, έντυπο χαρτί, υπόλοιπα/σύµµεικτα ΑΣΑ). Την ενεργοποίηση και ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών µε την ενσωµάτωση συστηµατικών στοχευµένων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιούνται σε µόνιµη βάση είτε σε δηµοτικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο ή ακόµα και από τον Περιφερειακό ΦΟ ΣΑ Κρήτης. Τη δηµιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών και ειδικών αποβλήτων (Πράσινα Σηµεία Green Points), τα οποία δε συλλέγονται έως σήµερα µε τον κλασικό τρόπο αποκοµιδής. Είναι απαραίτητο η ανάδειξη του βέλτιστου συστήµατος σπ, να αποτελέσει αντικείµενο µελετών πεδίου σε περιοχές της Περιφέρειας µε διαφορετικά χωροταξικά και πληθυσµιακά δεδοµένα.

10 Β.2 Κύριοι στόχοι του ΠΕΣ ΑΚ για τα ΑΣΑ Ο παρών Σχεδιασµός θέτει ως κύριους στόχους τη σταδιακή µείωση των παραγόµενων ΑΣΑ, τη δραστική αύξηση της επαναχρησιµοποίησης και την επίτευξη µεγάλου ποσοστού εκτροπής και ανάκτησης αποβλήτων (βιοαπόβλητα, συσκευασίες κ.λπ) τόσο µε την εκτεταµένη εφαρµογή συστηµάτων σπ, όσο και σε µονάδες µηχανικής διαλογής σύµµεικτων ΑΣΑ. Για την επίτευξη των κύριων στόχων ο σχεδιασµός βασίζεται στους εξής τέσσερις άξονες: Στη στοχευµένη ιαλογή στην Πηγή του οργανικού κλάσµατος, αφενός σε περιοχές τουριστικές όπου υπάρχει σηµαντικός αριθµός εστιατορίων, ξενοδοχείων, (δηµιουργία µικρών, ή κεντρικών µονάδων επεξεργασίας προδιαλεγµένου οργανικού) και αφετέρου στο σύνολο των πολιτών της περιφέρειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία οικιστικής δόµησης. Στη δηµιουργία δικτύου Πράσινων Σηµείων που θα πολλαπλασιάσουν και επιταχύνουν την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση. Στην επέκταση των συστηµάτων ανακύκλωσης συσκευασιών και την εδραίωση συστηµάτων σπ άλλων υλικών και αποβλήτων (έντυπο χαρτί, και περαιτέρω υλικά που θα καταλήγουν στα Πράσινα Σηµεία) στο σύνολο της Περιφέρειας. Στην εκτεταµένη ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από το σύµµεικτο ρεύµα των ΑΣΑ, µε χρήση σύγχρονων ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων διαχωρισµού σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΣΑ. *Οι ποσοτικοί στόχοι για τα ΑΣΑ αναφέρονται στο Παράρτηµα (ενότητα Θ.α.) Β.3 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ για τα ΑΣΑ Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣ ΑΚ) διαρθρώνεται σε: α) ύο στάδια υλοποίησης το Μεταβατικό Στάδιο (κατά το στάδιο αυτό θα εξυπηρετείται η ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ( ΣΑ) µε τα υφιστάµενα έργα υποδοµής και µε µικρές παρεµβάσεις κυρίως επεκτάσεων ΧΥΤΑ, αναβάθµισης µονάδων, δικτύου ΣΜΑ

11 κ.α., έως την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από τον παρόντα Σχεδιασµό µονάδων διαχείρισης). το Τελικό Στάδιο (η έναρξη του οποίου ταυτίζεται µε την έναρξη λειτουργίας των προβλεπόµενων από τον παρόντα Σχεδιασµό Ολοκληρωµένων Έργων ιαχείρισης Αποβλήτων). β) Τρεις κατηγορίες ιαχειριστικών Ενοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε την προέλευση και την κατηγορία των αποβλήτων σε: ιαχειριστικές ενότητες σύµµεικτων ΑΣΑ. ιαχειριστικές ενότητες προδιαλεγµένου οργανικού. ιαχειριστικές ενότητες αποβλήτων συσκευασίας. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ιαχειριστικές Ενότητες ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης για κάθε κατηγορία αποβλήτων (σύµµεικτα ΑΣΑ, απόβλητα συσκευασιών και προδιαλεγµένα οργανικά απόβλητα) και ανά στάδιο (µεταβατικό, τελικό). ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΕΡΓΑ του ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ.Ε. ιαχειριστικές Ενότητες Έργα Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 1 η.ε. 2 η.ε. ηµοτικές Ενότητες: Αρµένων, Ασή Γωνιάς, Βάµου, Γεωργιουπόλεως, Κρυονερίδας, Φρε, Καντάνου, Ιναχωρίου, Κισσάµου, Μυθήµνης, Βουκολίων, Κολυµβαρίου, Μουσούρων, Πλατανιά, Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραµιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων, ήµος Σφακίων και ήµος Γαύδου ηµοτικές Ενότητες: Ανατολικού Σελίνου και Πελεκάνου Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης 3 η Όλοι οι ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας.Ε. Ρεθύµνης Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 4 η.ε. ηµοτικές Ενότητες: Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού ΕΜΑΚ, ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου ΧΥΤΑ Πελεκάνου (έως τη λήξη της λειτουργίας του) - ΕΜΑΚ και ΧΥΤΥ Ακρωτηρίου (µετά τη λήξη του ΧΥΤΑ Πελεκάνου), ΣΜΑ Καντάνου Σελίνου*, ΣΜΑ Σφακίων * ΧΥΤΑ Αµαρίου, ΣΜΑ Ρεθύµνου Μονάδα προεπεξεργασίας Ηρακλείου, ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, ΣΜΑ Ηρακλείου

12 5 η.ε. 6 η.ε. 7 η.ε. ηµοτικές Ενότητες: Αγίας Βαρβάρας, Γόρτυνας, Κόφινα, Ρούβα, Γοργολαΐνη, Παλιανής, Γαζίου, Κρουσώνα, Τυλίσου, Ζαρού, Μοιρών, Τυµπακίου ηµοτικές Ενότητες: Αρχανών, Αστερουσίων, Νίκου Καζαντζάκη, Τεµένους ηµοτικές Ενότητες: Καστελλίου, Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου, Επισκοπής, Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και ήµοι: Βιάννου και Οροπεδίου Λασιθίου. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 8 η.ε. 9 η.ε. ηµοτικές Ενότητες: Αγίου Νικολάου, Βραχασίου, Νεάπολης, Ιεράπετρας και υτικό Τµήµα Μακρύ Γιαλού. ηµοτικές Ενότητες: Σητείας, Ιτάνου, Λεύκης και Ανατολικό Τµήµα Μακρύ Γιαλού. ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, ΣΜΑ Μοιρών ΧΥΤΑ Αρχανών Αστερουσίων ** ΧΥΤΑ Χερσονήσου, ΣΜΑ Χερσονήσου, ΣΜΑ Μαλλίων ΣΜΑ Αρκαλοχωρίου* ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου, ΣΜΑ Ιεράπετρας ΧΥΤΑ Σητείας ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 η.ε. Π.Ε.: Χανίων και Ρεθύµνης 2 η.ε. Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου ΕΜΑΚ Χανίων ΣΜΑΥ Ρεθύµνου Κ ΑΥ Ηρακλείου ΣΜΑΥ Σητείας ΣΜΑΥ Ιεράπετρας* *Τα έργα που σηµειώνονται µε µονό αστερίσκο είναι προτεινόµενα κατά το µεταβατικό στάδιο, όλα τα υπόλοιπα είναι υφιστάµενα. **ο ΧΥΤΑ που σήµερα είναι γνωστός ως ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη, µετονοµάζεται σε ΧΥΤΑ Αρχανών Αστερουσίων, και στο εξής παντού θα αναγράφεται µε αυτή την ονοµασία. Μεταβατικό Στάδιο Κατά το µεταβατικό στάδιο προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάµενων υποδοµών έως την υλοποίηση των νέων έργων διαχείρισης. Με τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάµενων υποδοµών - εγκαταστάσεων καθώς και µε µικρές επεµβάσεις επέκτασης και αναβάθµισής τους, θα επιτευχθεί κυρίως η ασφαλής διάθεση των αποβλήτων και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εκτροπή αποβλήτων από την ταφή, η προετοιµασία για την εφαρµογή του συστήµατος της σπ, µε προγράµµατα που στοχεύουν στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών, η στοχευµένη διαλογή στην πηγή οργανικού κλάσµατος σε τουριστικές κυρίως περιοχές, όπου βρίσκονται µεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων (ξενοδοχεία, εστιατόρια) και η δηµιουργία µικρών µονάδων κοµποστοποίησης, η άµεση εγκατάσταση τουλάχιστον τεσσάρων µεγάλων Πράσινων Σηµείων (Π.Σ.) συλλογής υλικών, (ένα κοντά σε κάθε µεγάλο Αστικό Κέντρο). Σήµερα υφίστανται δύο µικρά

13 σε µέγεθος Π.Σ. στην περιοχή των Μαλίων και Επισκοπής του. Χερσονήσου ενώ στον ίδιο ήµο βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα δύο µικρά στην περιοχή Χερσονήσου και Γουβών, καθώς επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ένα µεγάλο Π.Σ. στην πόλη του Ηρακλείου, η επέκταση του συστήµατος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών, σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) και πιθανώς άλλα Εναλλακτικά Συστήµατα ιαχείρισης Συσκευασιών, όπως η Ανταποδοτική Ανακύκλωση, η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών ρευµάτων στο σύνολο της Περιφέρειας, αξιοποιώντας τη δραστηριότητα των εγκεκριµένων ΣΕ Α. η παύση και αποκατάσταση και του τελευταίου εναποµείναντος εν λειτουργία ΧΑ Α (ΧΑ Α Ν. Γαύδου) και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑ Α Ιεράπετρας. η δυνατότητα από οποιοδήποτε έργο διαχείρισης να δεχτεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα απόβλητα από άλλη διαχειριστική ενότητα, η οποία δεν προβλέπεται στον ανωτέρω πίνακα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η τροποποίηση του ΠΕΣ ΑΚ. Τούτο ισχύει µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αφού τεκµηριωθεί ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία των έργων αυτών.

14 ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΕΡΓΑ του ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ* υναµικότητα.ε. ιαχειριστικές Ενότητες Έργα σε τον./έτος Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ΕΜΑΚ 1 η Όλοι οι ήµοι της Περιφερειακής.Ε. Χανίων/ΧΥΤΥ Ενότητας Χανίων Ακρωτηρίου Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης 2 η.ε. Όλοι οι ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου 3 η.ε. ήµος Ηρακλείου 4 η.ε. 5 η.ε. ήµοι Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδος, Βιάννου, Αγ. Νικολάου, Οροπεδίου Λασιθίου ήµοι Γόρτυνας, Φαιστού, Μαλεβιζίου, Αρχανών - Αστερουσίων 6 η.ε. ήµοι Ιεράπετρας και Σητείας Μονάδα επεξεργασίας Αµαρίου/ΧΥΤΥ, Μονάδα επεξεργασίας Ηρακλείου /XYTY Μονάδα Επεξεργασίας Χερσονήσου/ ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Π.Ε. Ηρακλείου/ ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Σητείας/ ΧΥΤΥ ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 η.ε. Π.Ε. Χανίων 2η.Ε. 3η.Ε. 4η.Ε. Π.Ε. Ρεθύµνης Π.Ε. Ηρακλείου και οι. Αγ. Νικολάου και Ορ. Λασιθίου της Π.Ε. Λασιθίου. Σητείας και Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου ΕΜΑΚ Χανίων / ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Αµαρίου / ΧΥΤΥ Κ ΑΥ Ηρακλείου /ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Σητείας / ΧΥΤΥ Προδιαλεγµένων Οργανικών Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 1 η Όλοι οι ήµοι της Περιφερειακής.Ε. Ενότητας Χανίων 2 η.ε. ήµος Γαύδου Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης 3 η.ε. Όλοι οι ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 4 η.ε. ήµοι: Ηρακλείου, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδος, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου, Ορ. Λασιθίου ΕΜΑΚ Χανίων/ ΧΥΤΥ Οικιακή/ κοινοτική κοµποστοποίηση Μονάδα Επεξεργασίας Αµαρίου/ ΧΥΤΥ Μονάδα Επεξεργασίας Χερσονήσου/ ΧΥΤΥ

15 Μονάδα Επεξεργασίας 5 η.ε. Προδιαλεγµένων ήµοι Αρχανών Αστερουσίων, Οργανικών. Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού Αρχανών Αστερουσίων/ ΧΥΤΥ Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Μονάδα Επεξεργασίας 6 η.ε. ήµοι Ιεράπετρας, Σητείας Προδιαλεγµένων Οργανικών Ιεράπετρας / ΧΥΤΥ *Έτος αναφοράς για τη δυναµικότητα των µονάδων λήφθηκε το Επισηµάνσεις 1. Τα έργα ΣΜΑ/Υ καθώς και Πράσινων Σηµείων που αναφέρονται και στα δύο στάδια του ΠΕΣ ΑΚ είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Είναι επιθυµητή η ανάπτυξη ενός δικτύου ΣΜΑ για την Κρήτη επειδή θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά στη µείωση του κόστους µεταφοράς των απορριµµάτων και στην αποσυµφόρηση του οδικού δικτύου ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης η ανάπτυξη δικτύου πράσινων σηµείων κρίνεται ότι θα συµβάλει ουσιαστικά τόσο στην επαναχρησιµοποίηση, και την ανακύκλωση (βασική στόχευση του σχεδιασµού) καθώς και στην εκτροπή µεγάλης ποσότητας αποβλήτων από τις τελικές ποσότητες που οδηγούνται σε επεξεργασία. 2. Ειδικότερα επειδή όλα τα προαναφερόµενα έργα στο σύνολό τους απαντούν στην ολοκληρωµένη διαχείριση των ΑΣΑ της Κρήτης σε βάθος 20ετίας και ενδεχοµένως κάποιες από τις προβλέψεις που σήµερα γίνονται µπορεί να αλλάξουν, προσαρµοζόµενα σε νεότερα δεδοµένα και ανάγκες, τα µικρής κλίµακας έργα και δράσεις (π.χ. Πράσινα Σηµεία, ΣΜΑ/Υ, Μονάδες προδιαλεγµένου οργανικού) που αναλύονται σε αυτό το σχέδιο, δύναται να τροποποιηθούν ως προς τη θέση, τον αριθµό και το µέγεθος τους. 3. Όσον αφορά στις Μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγµένου υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί η δυναµικότητά τους µε συνεπεξεργασία φυτικών υπολειµµάτων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους και η βελτιστοποίηση του παραγόµενου εδαφοβελτιωτικού (compost). 4. Τέλος οποιεσδήποτε αλλαγές µπορούν να είναι αποδεκτές και να ενσωµατώνονται στον παρόντα ΠΕΣ Α αν τα αποτελέσµατα των

16 προβλεπόµενων έργων-δράσεων που συνεπάγονται, κρίνονται βελτιωτικά και συνάδουν µε τις κατευθύνσεις του παρόντος σχεδίου, χωρίς να απαιτείται εκ νέου τροποποίηση. Γ. Λοιπές κατηγορίες µη επικινδύνων αποβλήτων πλην των ΑΣΑ Για τις υπόλοιπες κατηγορίες µη επικινδύνων αποβλήτων πλην των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και ειδικότερα για τα : 1. Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα 2. Μεταχειρισµένα Ελαστικά 3. Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) 4. Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 5. Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 6. Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 7. Γεωργικά υπολείµµατα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, στη Μελέτη του ΠΕΣ ΑΚ δίνονται στοιχεία σχετικά µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, την υφιστάµενη κατάσταση σε επίπεδο χώρας, ποσοτικά στοιχεία και εκτιµήσεις για την µελλοντική παραγωγή αποβλήτων στην Περιφέρεια, στοιχεία για τις υφιστάµενες υποδοµές, αλλά και ενδεικτικοί στόχοι και προτεινόµενες δράσεις για την επίτευξή τους. Εν γένει για τις παραπάνω κατηγορίες υιοθετούνται καταρχήν οι αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως εξειδικεύονται για την Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι όµως µπορεί να τροποποιηθούν εάν κριθεί σκόπιµο, ανάλογα και µε το σχεδιασµό των εγκεκριµένων Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ Α) σε εθνικό επίπεδο. Τονίζεται ότι, καθώς είναι σε εξέλιξη η σύνταξη του νέου Εθνικού Σχεδιασµού για το σύνολο των ρευµάτων αποβλήτων, η Περιφέρεια θα επανέλθει µε επικαιροποίηση - συµπλήρωση και ευθυγράµµιση σε ενδεχόµενες αλλαγές στις κατευθύνσεις και στόχους του νέου ΕΣ Α. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

17 Γ1) Μη επικίνδυνα Στερεά Βιοµηχανικά Απόβλητα (ΣΒΑ): Στόχοι Υιοθετούνται οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασµού σχετικά µε τη διαχείριση των µη επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων ως ακολούθως: Μείωση του όγκου των παραγόµενων αποβλήτων. Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων. ιάθεση των αποβλήτων που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν µε περιβαλλοντικά και τεχνοοικονοµικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σταδιακή µείωση εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης. ράσεις Οι βασικοί άξονες δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας για τη διαχείριση των Μη Επικινδύνων ΣΒΑ θα είναι εναρµονισµένοι µε την ιεράρχηση που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική και ειδικότερα: Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. Επαναχρησιµοποίηση. Αξιοποίηση αποβλήτων µέσω της ανάκτησης / ανακύκλωσης / ενεργειακής αξιοποίησης. Ασφαλής επεξεργασία των αποβλήτων και διάθεση των υπολειµµάτων σε χώρους υγειονοµικής ταφής και η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται µέσω της εφαρµογής βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών (Β Τ) και καθαρών τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΣΒΑ που θα επιλεγούν οφείλουν να ακολουθήσουν αυτήν την ιεράρχηση µε σκοπό να επιτευχθεί ο κατά το δυνατό µέγιστος βαθµός προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τέλος απαιτείται η ενεργοποίηση των προληπτικών και κατασταλτικών µέσων που θεσµικά διαθέτει η Περιφέρεια (κατά την έκδοση περιβαλλοντικών όρων, αδειών, κ.λπ.) καθώς και η διενέργεια συστηµατικών περιβαλλοντικών ελέγχων. Γ2) Μεταχειρισµένα Ελαστικά: Στόχοι Υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο και ισχύουν σήµερα: Αξιοποίηση τουλάχιστον 65% κ.β. των αποσυρόµενων ελαστικών Ανακύκλωση τουλάχιστον 10% κ.β. των αποσυρόµενων ελαστικών

18 Με την εξειδίκευση των στόχων για τα µεταχειρισµένα ελαστικά στην Περιφέρεια προκύπτει ότι η υφιστάµενη κατάσταση είναι ικανοποιητική και ήδη επιτυγχάνονται οι στόχοι συλλογής σε επίπεδο Περιφέρειας, ωστόσο επιβάλλεται η προώθηση της επαναχρησιµοποίησής τους. ράσεις Πρωταρχικός στόχος, για τα µεταχειρισµένα ελαστικά πρέπει να είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την πώληση, επισκευή, κ.λπ., ελαστικών και είναι κάτοχοι παλαιών ελαστικών, µε συµβεβληµένες µε την ECOELASTICA επιχειρήσεις συλλογής-µεταφοράς παλαιών ελαστικών. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια αυτά µπορούν να καλύπτονται και θέµατα από τον αρµόδιο Φορέα ιαχείρισης όπως: η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων των ΟΤΑ, η συλλογή µεταχειρισµένων ελαστικών από χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης και κατά τις αποκαταστάσεις παλαιών χωµατερών, η διοργάνωση προγραµµάτων για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών (οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ), η ανάθεση της συλλογής µεταχειρισµένων ελαστικών, εκ µέρους του ΣΕ Α, από τα σηµεία συλλογής στις υπηρεσίες των ΟΤΑ. Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεισφέρει στη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών µε: την ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών την οργάνωση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης Γ3) Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.). Στόχοι Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο είναι: Μέχρι 01/01/2006: Αξιοποίηση τουλάχιστον 85% κ.β. (για οχήµατα προ του 1980, τουλάχιστον 75%) Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. (οχήµατα προ του 1980, τουλάχιστον 70%). Μέχρι 01/01/2015: Αξιοποίηση τουλάχιστον 95% κ.β. Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση τουλάχιστον 85% κ.β.

19 Η Περιφέρεια σήµερα δεν έχει επιτύχει τον στόχο. Σηµειώνεται όµως ότι πρόσφατα αδειοδοτήθηκαν και εντάχθηκαν στο σύστηµα της Ε ΟΕ (Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης) νέες εγκαταστάσεις, οπότε αναµένεται η βελτίωση των αποτελεσµάτων για τα επόµενα χρόνια. ράσεις Οι ΟΤΑ σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Φορέα ιαχείρισης πρέπει να υποδείξουν χώρους προσωρινής αποθήκευσης και σε συνεργασία µε την Ε ΟΕ να µεταφέρονται τα οχήµατα στα κέντρα παράδοσης ή στα σηµεία επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι και για την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής, αφού προβούν στις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ενέργειες για τη µεταφορά του οχήµατος σε αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε συνεργασία µε το εγκεκριµένο ΣΕ Α. Οι ΟΤΑ επίσης είναι αρµόδιοι για τη συλλογή και παράδοσή, των εγκαταλελειµµένων ΟΤΚΖ, σε κατάλληλα αδειοδοτηµένα σηµεία συλλογής ή σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης που θα έχουν οριστεί. Η Περιφέρεια θα πρέπει να ενηµερώσει και να υποστηρίξει τους ΟΤΑ και τον αρµόδιο Φορέα ιαχείρισης αναφορικά µε την ανάγκη εξεύρεση χώρων προσωρινής αποθήκευσης των ΟΤΚΖ. Η Περιφέρεια θα µπορούσε να συµβάλλει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης µέσω της συµµετοχής της στη διοργάνωση σχετικών προγραµµάτων και δράσεων. Γ4) Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Στόχοι Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο είναι Μέχρι 31/12/2006: α) Συλλογή τουλάχιστον 4kg AHHE/κάτοικο έτος β) Για τις µεγάλες οικιακές συσκευές και συσκευές αυτόµατης διανοµής Βαθµός ανάκτησης: 80% κ.β. ανά συσκευή Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση: 75% κ.β. ανά συσκευή γ) Για τον εξοπλισµό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη Βαθµός ανάκτησης: 75% κ.β. ανά συσκευή Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση: 65% κ.β. ανά συσκευή δ) Για τις µικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη κ.λπ.

20 Βαθµός ανάκτησης: 70% κ.β. ανά συσκευή Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση: 50% κ.β. ανά συσκευή ε) Για λαµπτήρες εκκένωσης αερίου Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση: 80% κ.β. ανά συσκευή ΑΔΑ: ΒΛ4Τ7ΛΚ-ΛΙΩ Παρόλο που η ποσότητα των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΗΗΕ είναι ικανοποιητική σε επίπεδο Περιφέρειας, απαιτούνται περαιτέρω δράσεις για την επίτευξη των στόχων. ράσεις Ο αρµόδιος Φορέας ιαχείρισης θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες έτσι ώστε: Να αυξηθούν άµεσα τα σηµεία συλλογής προκειµένου να υπάρξει σηµαντική πρόοδος στις ποσότητες των ΑΗΗΕ που συλλέγονται. Να ενθαρρυνθεί η σύναψη συµβάσεων µεταξύ όλων των ΟΤΑ και της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ για την προώθηση της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συµβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν θέµατα συνεργασίας σε ότι αφορά τη συλλογή των ΑΗΕΕ, την οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και τυχόν οικονοµικά κίνητρα για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου συλλογής. Η Περιφέρεια θα συνεισφέρει στη διαχείριση των ΑΗΕΕ, µέσω της οργάνωσης δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης και της ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών. Γ5) Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Στοίχοι Με την ΚΥΑ 36259/2010 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», εξαιρουµένων των κατηγοριών και του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αναφορικά µε την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις είναι οι ακόλουθοι: µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ ελάχιστον στο 30%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγοµένων ΑΕΚΚ στη χώρα.

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

12. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΣ Α 12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ).

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ0-3ΦΖ 24/Α/ ). 303/Α/ ). 94/Α/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 168638 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Φορέων

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Φορέων 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Φορέων Κοινή δράση Περιφέρειας Κρήτης και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Περιεχόμενα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 4 1.1 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ... 4 1.1.1 Εγκαταστάσεις ΔΣΑ Ν. Χανίων... 4 1.1.2 Ποσότητες ΑΣΑ Ν. Χανίων... 6 1.2 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ DIAMONDS ARE FOR EVER ΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΔΕΝΕΙΝΑΙΒΙΩΣΙΜΗ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Στη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152 Page 1 of 6 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη

Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη Εισήγηση Προέδρου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ηπείρου κ. Ευστάθιου Γιαννούλη στο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Φίλοι συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων

Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Στοχεύοντας την Μηδενική Παραγωγή Αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος ρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Επίσημη διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό ιαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα συντάσσεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 1 ο : ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 1 ο : ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ο : ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αλέξανδρος Π. Οικονοµόπουλος Καθηγητής, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 2 η Αναθεώρηση Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 2016 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2894340000

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα