Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ"

Transcript

1 Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Αποθεματικά Αποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη Αποσβεσμένα κτήρια Ασφαλιστικοί οργανισμοί Ασφάλιστρα Βραχυπρόθεσμο δάνειο Γενικά έξοδα Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια πληρωτέα Διαφημίσεις Εμπορεύματα (αρχής) Έπιπλα και σκεύη Επιταγές εισπρακτέες Επιταγές πληρωτέες Ζημιά από καταστροφή Η/Υ Καταθέσεις όψεως Κέρδη από πώληση επίπλων Κτήρια Μακροπρόθεσμο δάνειο Μερίσματα πληρωτέα Μετοχές Μετοχικό κεφάλαιο Οικόπεδα Πελάτες Προεισπραγμένα ενοίκια Προκαταβολές πελατών Προκαταβολές σε προμηθευτές Πωλήσεις Ταμείο Τόκοι πιστωτικοί Τόκοι χρεωστικοί Φόροι πληρωτέοι Σύνολο Από την απογραφή προέκυψε ότι τα μένοντα εμπορεύματα (τελικό απόθεμα) ανέρχονται στις

2 Ζητείται : 1. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της επιχείρησης ΑΒΓ ΑΕ 2. Ο ομαδοποιημένος Ισολογισμός της επιχείρησης ΑΒΓ ΑΕ. Αρχικά κάνουμε ταξινόμηση όλων των λογαριασμών του ισοζυγίου στις πέντε κατηγορίες : Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή Θέση, Έσοδα, Έξοδα. Περιγραφή Λογαριασμού Ομάδα Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων Ενεργητικό Αμοιβές προσωπικού Έξοδο Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Παθητικό Αποθεματικά Καθαρή Θέση Αποσβεσμένα έπιπλα και σκεύη Ενεργητικό (-) Αποσβεσμένα κτήρια Ενεργητικό (-) Ασφαλιστικοί οργανισμοί Παθητικό Ασφάλιστρα Έξοδο Βραχυπρόθεσμο δάνειο Παθητικό Γενικά έξοδα Έξοδο Γραμμάτια εισπρακτέα Ενεργητικό Γραμμάτια πληρωτέα Παθητικό Διαφημίσεις Έξοδο Εμπορεύματα (αρχής) Ενεργητικό Έπιπλα και σκεύη Ενεργητικό Επιταγές εισπρακτέες Ενεργητικό Επιταγές πληρωτέες Παθητικό Ζημιά από καταστροφή Η/Υ Έκτακτο Έξοδο Καταθέσεις όψεως Ενεργητικό Κέρδη από πώληση επίπλων Έκτακτο Έσοδο Κτήρια Ενεργητικό Μακροπρόθεσμο δάνειο Παθητικό Μερίσματα πληρωτέα Παθητικό Μετοχές Ενεργητικό Μετοχικό κεφάλαιο Καθαρή Θέση Οικόπεδα Ενεργητικό Πελάτες Ενεργητικό Προεισπραγμένα ενοίκια Παθητικό Προκαταβολές πελατών Παθητικό Προκαταβολές σε προμηθευτές Ενεργητικό Πωλήσεις Έσοδο Ταμείο Ενεργητικό Τόκοι πιστωτικοί Έσοδο Τόκοι χρεωστικοί Έξοδο Φόροι πληρωτέοι Παθητικό Σύνολο

3 Στη συνέχεια συντάσσουμε την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Κ.Α.Χ.). Η Κ.Α.Χ. αποτελείται από τέσσερις αλληλένδετες μεταξύ τους βαθμίδες 1. Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης : δίνει το αποτέλεσμα από την πώληση των εμπορευμάτων ή των προϊόντων = Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 2. Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης : δίνει το αποτέλεσμα από τη συνολική τακτική και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα της επιχείρησης, (κ ύρια και δευτερεύουσες ), δηλαδή δίνει το αποτέλεσμα που προέρχεται από το επιτήδευμα της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που περιέχονται παρακάτω. 3. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης : δίνει το αποτέλεσμα από όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, εμπορικές ή μη. Δηλαδή από εμπορικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Το ολικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλα τα τακτικά έσοδα και έξοδα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση κάθε χρόνο. 4. Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσης : δίνει το αποτέλεσμα από όλα τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στην κλειόμενη χρήση, δηλαδή στη χρήση που μόλις έληξε. Συμπεριλαμβάνει όλα τα τακτικά και τα έκτακτα έσοδα και έξοδα. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της επιχείρησης ΑΒΓ μορφής ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕ είναι της Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως (1) Μείον Αμοιβές προσωπικού Ασφάλιστρα Γενικά έξοδα Διαφημίσεις Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως (2) Πλέον Τόκοι πιστωτικοί Μείον Τόκοι χρεωστικοί Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως (3) ΙΙ. Πλέον ή Μείον Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον Κέρδη από πώληση επίπλων Μείον Ζημιά από καταστροφή Η/Υ 1300 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης (4)

4 Το κόστος πωληθέντων υπολογίστηκε από τον τύπο Εμπορεύματα αρχής + Αγορές εμπορευμάτων Εμπορεύματα τέλους = = και δείχνει πόσο κόστισαν τα εμπορεύματα που πουλήθηκαν. Στη συνέχεια συντάσσουμε τον ομαδοποιημένο ισολογισμό Ο Ισολογισμός αποτελείται από το ενεργητικό και το παθητικό + Καθαρή Θέση και κάθε μία από αυτές τις δύο ομάδες διαιρείται σε τρεις αυτόνομες υποομάδες. Δηλαδή Το Ενεργητικό χωρίζεται σε : Πάγιο ενεργητικό : πάγια περιουσία της επιχείρησης, υλική και άυλη, δηλαδή στοιχεία που έχει αποκτήσει η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για πάνω από 12 μήνες, π.χ. Κτίρια, Μηχανήματα, Μεταφορικά μέσα αλλά και δικαιώματα, φήμη και πελατεία κτλ. Το πάγιο ενεργητικό είναι δύσκολα ρευστοποιήσιμο. Κυκλοφορούν ενεργητικό : όλες οι απαιτήσεις της επιχείρησης και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρόκειται να διατηρηθούν στην επιχείρηση μέχρι να ρευστοποιηθούν για λιγότερο από 12 μήνες, για παράδειγμα πελάτες, επιταγές εισπρακτέες, ταμείο, χρεόγραφα κτλ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι εύκολα ρευστοποιήσιμο. Μεταβατικοί λογαριασμού ενεργητικού : λογαριασμοί που δημιουργούν απαιτήσεις στην επιχείρηση οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης χρήσης, για παράδειγμα προπληρωμένα ασφάλιστρα, ενοίκια εισπρακτέα. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Το Παθητικό χωρίζεται σε : Ίδια κεφάλαια ή Καθαρή θέση : υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον επιχειρηματία ή τους μετόχους για παράδειγμα μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά κτλ Υποχρεώσεις : α) μακροπρόθεσμες, δηλαδή υποχρεώσεις που θα ολοκληρωθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης για παράδειγμα μακροπρόθεσμα δάνεια και β) βραχυπρόθεσμες δηλαδή υποχρεώσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης για παράδειγμα προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα κτλ. Μεταβατικοί λογαριασμού παθητικού : λογαριασμοί που δημιουργούν υποχρεώσεις στην επιχείρηση οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης χρήσης, για παράδειγμα προεισπραγμένες διαφημίσεις, δίδακτρα πληρωτέα κτλ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

5 Ο Ισολογισμός της επιχείρησης ΑΒΓ ΑΕ είναι της μορφής ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης Δεκεμβρίου ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Οικόπεδα Μετοχικό κεφάλαιο Έπιπλα και σκεύη Αποθεματικά μείον αποσβεσμένα Υπόλοιπο κερδών εις νέον Κτίρια μείον αποσβεσμένα Σύνολο παγίου ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εμπορεύματα (Τελικό Απόθεμα) Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προκαταβολές σε προμηθευτές Μακροπρόθεσμο δάνειο Γραμμάτια εισπρακτέα ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Επιταγές εισπρακτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Καταθέσεις Όψεως Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Μετοχές Βραχυπρόθεσμοι δάνειο Πελάτες Γραμμάτια πληρωτέα Ταμείο Επιταγές πληρωτέες Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μερίσματα πληρωτέα Προκαταβολές πελατών Φόροι πληρωτέοι Σύνολο υποχρεώσεων ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Προεισπραγμένα ενοίκια Σύνολο μεταβατικών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

6 Συμβουλές για τη σύνταξη του Ισολογισμού 1. Στο Κυκλοφορούν ενεργητικό, στη θέση εμπορεύματα βάζουμε πάντα το τελικό απόθεμα εμπορευμάτων, ΤΟ ΟΠΟIΟ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ. 2. Κάποιοι λογαριασμοί είτε ενεργητικού είτε παθητικού είναι αντίθετοι, δηλαδή λειτουργούν σαν να άνηκαν στην αντίθετη κατηγορία, για παράδειγμα αποσβεσμένα πάγια που αν και ανήκει στο Ενεργητικό είναι αντίθετος δηλαδή έχει πιστωτικό υπόλοιπο και δρα αφαιρετικά. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ. 3. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) πάντα θα συντάσσεται πριν τον Ισολογισμό. 4. Το αποτέλεσμα της ΚΑΧ μεταφέρεται στους λογαριασμούς της Καθαρής Θέσης (Ίδια Κεφάλαια) ως Υπόλοιπο κερδών / ζημιών εις νέον. Το καθαρό κέρδος προστίθεται ενώ η καθαρή ζημιά αφαιρείται από το σύνολο της καθαρής θέσης. Αργότερα θα προστεθεί ο πίνακας διανομής κερδών οπότε το κέρδος της επιχείρησης θα διαμοιραστεί σε διάφορους λογαριασμούς όπως Αποθεματικά, Μερίσματα, Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος και Κέρδη εις νέο. 5. Αν ο ισολογισμός σας ισοσκελίσει είναι ισχυρή ένδειξη ότι όλες οι προηγούμενες ενέργειες που έχετε κάνει, πχ ημερολογιακές εγγραφές, ταξινόμηση λογαριασμών, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κτλ είναι σωστές. Αν δεν ισοσκελίσει το λάθος δεν βρίσκεται κατ ανάγκη στις πράξεις του ισολογισμού αλλά μπορεί να είναι οπουδήποτε από τα προηγούμενα. Κι αυτό γιατί στη λογιστική τηρούμε μια σειρά ενεργειών η οποία δεν παραβιάζεται ποτέ και για κανένα λόγο. Όλες οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα μέσα στο έτος θα καταλήξουν στον ισολογισμό. Με λίγα λόγια αρχικά ενημερώνουμε το ημερολόγιο με όλες τις εγγραφές. Στη συνέχεια διενεργούμε τις εγγραφές προσαρμογής και τέλος συντάσσουμε τις οικονομικές καταστάσεις με την εξής σειρά : Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ισολογισμός

7

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών των πρωτογενών λογιστικών γεγονότων. ΜΒΑ 1 ο ΕΤΟΣ FINANCIAL MANAGENENT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΥΛΩΝΑΣ Οικονοµολόγος- Νοµικός Λογιστής Α Τάξης Course Director Accounting & Finance

Διαβάστε περισσότερα

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE

PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE PRINTING OPERATIONS PARTNERS 11 AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (3η Eταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014) Α.Ρ.Μ.Α.Ε 70859/01NT/B/11/244 ΑΡ.ΦΑΚ 17020 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 123536799000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα