ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα 23/8//2013 Α.Π.:5794/1403A2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» Έχοντας υπόψη: O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα. 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 1 από 6

2 7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 10. Την με αριθμό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 11. Τη με Α.Π /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 13. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 14. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ 2102/ (ΦΕΚ 696/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/ ). 16. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4226/1019Δ/ , «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96». 17. Την υπ αριθμ. 1496/286 Α 1/0020-Α10/ (ΦΕΚ 604/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 18. Την µε Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 19. Την από Απόφαση της 4 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) για την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» 20. Την με Α.Π. 316/49/Α2/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 2 από 6

3 μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». 21. Την με Α.Π. 2019/456/Α2/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων. 22. Την με Α.Π. 2324/531/Α2/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». 23. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. ΕΦΕΠΑΕ 192/ Την με Α.Π. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/ Έγκριση Μητρώου ΕΦΕΠΑΕ από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 25. Την με Α.Π. 2369/547/A2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 3010/717/Α2/ όμοια απόφαση. 26. Την με Α.Π. 2890/670/Α2/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών του Προγράμματος για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 27. Την με Α.Π. 3011/718/Α2/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 2/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 2369/547/Α2/ Απόφαση. 28. Το από αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. 29. Τα Πρακτικά 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 30. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4628/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4934/ ). 31. Την με Α.Π. 5171/1286/Α2/ επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Επαναξιολόγηση προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 32. Την με Α.Π. 5245/1315/Α2/ επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Επαναξιολόγηση προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 33. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4839/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5619/ 1380/Α2/ ). Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 3 από 6

4 34. Το από (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5625/1383/Α2/ ) ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου της Μονάδας Α της ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» για τη δυνατότητα υπέρβασης του προϋπολογισμού ένταξης κατά 25-30%. 35. Το από (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5650/1391/Α2/ ) ηλεκτρονικό μήνυμα της Μονάδας Α της ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» για τη σύμφωνη γνώμη της για το ύψος των εντάξεων στις δύο υποδράσεις του Προγράμματος. 36. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4862/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5712/ ) με το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως προέκυψαν από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την αποδοχή των Πρακτικών 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 2369/547/A2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 3010/717/Α2/ όμοια απόφαση, για την εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 2. Την ένταξη χιλίων διακοσίων τριάντα εννέα (1.239) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,06 και δημόσια δαπάνη ,06 στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,39 και δημόσια δαπάνη ,39 στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων πέντε (205) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό ,35 που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων τριακοσίων τριάντα (330) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό ,4 που υποβλήθηκαν Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 4 από 6

5 στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την απόρριψη δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (2.322) αιτήσεων χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,59 και συνολική δημόσια δαπάνη ,59 που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 7. Την απόρριψη χιλίων εξακοσίων πενήντα τριών (1.653) αιτήσεων χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,71 και συνολική δημόσια δαπάνη ,71 που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 8. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε δυνητικό δικαιούχο σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των ενταγμένων έργων θα αναφέρεται το τελικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και η αιτιολογία για τις τυχόν περικοπές σε σχέση με τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των απορριφθέντων Αιτήσεων Χρηματοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο με τους λόγους απόρριψης. 9. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-ΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» με τις εξής εξαιρέσεις: Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας υπ. αρ. 4 (άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης) πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την τελευταία εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού υπ. Αρ. 6 πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Η προθεσμία της είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί σε απένταξη του έργου. Μετά την παρέλευσή της και για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων πόρων, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε ένταξη έργων των Κατηγοριών 6 και 7 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών με ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στο ταχυδρομείο ή την υπηρεσία ταχυμεταφορών προς αποστολή. 10. Σε κάθε περίπτωση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 5 από 6

6 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο πρόγραμμα. 11. Για τις δικαιούχους των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), των οποίων τα επενδυτικά σχέδια ανήκουν στις κατηγορίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας, και οι οποίες κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν υποβάλλει Βεβαίωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για συμμετοχή στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), θα πρέπει μέχρι τις να υποβάλλουν την απαιτούμενη Βεβαίωση. 12. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΠΕΑΑ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Συνημμένα: 1. Παράρτημα Ι 2. Παράρτημα ΙΙ 3. Παράρτημα ΙΙΙ 4. Παράρτημα ΙV 5. Παράρτημα V 6. Παράρτημα VΙ Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, Αθήνα ΕΦΕΠΑΕ ΕΥΔ ΕΠΕΑΑ Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, Αθήνα Μονάδες Α1, Β3, Β2, Γ, Δ Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 6 από 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 1 ΑΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΚΡΗΤΗ 93, ,00 2 ΑΑΓ ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ Κ.-ΧΑΝΙΩΤΗ Μ. ΚΡΗΤΗ 93, ,72 3 ΑΑΓ ΑΙΚ. ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΕΛΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Ο.Ε. 92, ,00 4 ΑΑΓ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΦ. - ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ Ζ. Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 92, ,00 5 ΑΑΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΘΕΣΣΑΛΙΑ 92, ,00 6 ΑΑΓ ΠΑΝΙΚΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 91, ,00 7 ΑΑΓ ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 8 ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91, ,00 9 ΑΑΓ ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 10 ΑΑΓ ΓΚΑΚΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,00 11 ΑΑΓ ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,00 12 ΑΑΓ ΠΑΓΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91, ,00 13 ΑΑΓ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,00 14 ΑΑΓ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,30 15 ΑΑΓ ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 91, ,89 16 ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 17 ΑΑΓ ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΡΗΤΗ 91, ,50 18 ΑΑΓ ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 19 ΑΑΓ GREECE ME NOW-PRIVATE COMPANY, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 90, ,00 20 ΑΑΓ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,00 21 ΑΑΓ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,73 22 ΑΑΓ ΚΑΤΕΒΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,78 23 ΑΑΓ ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90, ,00 24 ΑΑΓ ΑΣΛΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90, ,00 25 ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 26 ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΒΙΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 90, ,00 27 ΑΑΓ ΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,56 28 ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 90, ,00 29 ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΙΩΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,23 30 ΑΑΓ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 31 ΑΑΓ ΣΤΕΙΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90, ,00 32 ΑΑΓ ΝΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 33 ΑΑΓ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 34 ΑΑΓ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 90, ,00 35 ΑΑΓ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 36 ΑΑΓ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 37 ΑΑΓ ΤΣΙΑΛΑΜΠΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,00 38 ΑΑΓ ΚΟΥΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,11 39 ΑΑΓ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 40 ΑΑΓ ΝΤΙΣΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 41 ΑΑΓ ΝΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,00 42 ΑΑΓ ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 σελ1 από 28

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 43 ΑΑΓ ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ) ΚΡΗΤΗ 90, ,00 44 ΑΑΓ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 90, ,56 45 ΑΑΓ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ -ΝΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 90, ,54 46 ΑΑΓ ΝΤΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 47 ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,78 48 ΑΑΓ ΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 49 ΑΑΓ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,10 50 ΑΑΓ ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 51 ΑΑΓ ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,60 52 ΑΑΓ ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΚΕΚΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 90, ,00 53 ΑΑΓ ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 54 ΑΑΓ ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 90, ,88 55 ΑΑΓ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,00 56 ΑΑΓ ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ,00 57 ΑΑΓ ΓΙΑΤΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ,00 58 ΑΑΓ ΑΛΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,86 59 ΑΑΓ Ε. ΚΑΡΤΕΡΟΥ - Χ. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,56 60 ΑΑΓ SUPER MARKET 'ΒΛΑΧΟΥ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 61 ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 62 ΑΑΓ ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 63 ΑΑΓ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 64 ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 65 ΑΑΓ ΡΑΠΤΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 89, ,40 66 ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 67 ΑΑΓ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 68 ΑΑΓ ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 69 ΑΑΓ ΤΣΑΚΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 89, ,13 70 ΑΑΓ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 71 ΑΑΓ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ -ΙΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 72 ΑΑΓ ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 73 ΑΑΓ ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 89, ,78 74 ΑΑΓ ΣΦΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 89, ,00 75 ΑΑΓ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 76 ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 77 ΑΑΓ ΜΠΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 89, ,00 78 ΑΑΓ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,78 79 ΑΑΓ ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΝΙΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 80 ΑΑΓ ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 81 ΑΑΓ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 82 ΑΑΓ ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 83 ΑΑΓ ΜΠΛΑΚΟΥ ΜΑΤ. ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 84 ΑΑΓ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 85 ΑΑΓ ΜΠΑΤΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 σελ2 από 28

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 86 ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ) ΚΡΗΤΗ 89, ,00 87 ΑΑΓ ΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 88 ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 89 ΑΑΓ ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 90 ΑΑΓ ΜΟΥΣΧΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 91 ΑΑΓ ΤΣΑΔΗΛΑ ΔΑΝΑΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 92 ΑΑΓ KOKKINAKH MAΡΙA ΚΡΗΤΗ 89, ,00 93 ΑΑΓ ΝΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,98 94 ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 95 ΑΑΓ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 96 ΑΑΓ ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 97 ΑΑΓ Κρεμμύδα Λευκοθέα-Στέλλα ΚΡΗΤΗ 89, ,00 98 ΑΑΓ EΛΕΝΗ ΓΚΛΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 99 ΑΑΓ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, , ΑΑΓ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Ο.Ε. 89, , ΑΑΓ Χρυσούλα Ελευθεριάδου 89, , ΑΑΓ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΡΗΤΗ 89, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΘΩΜΑΗ 89, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 89, , ΑΑΓ ΤΕΡΖΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΡΗΤΗ 89, , ΑΑΓ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 89, , ΑΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 89, , ΑΑΓ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, , ΑΑΓ Το χοντρό μπιζέλι Ι.Κ.Ε , ΑΑΓ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΤΖΑΚΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΣΟΦΙΑ ΠΟΠΛΙΔΟΥ 88, , ΑΑΓ ΒΑΛΒΗ ΜΙXΑΗΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΓΔΑΛΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 88, , ΑΑΓ ΣΤΑΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΛΕΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΜΥΤΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΦΛΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΣΑΚΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΧΑΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 88, ,00 σελ3 από 28

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 130 ΑΑΓ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, ,40 ΜΕΛΕΤΕΣ 131 ΑΑΓ ΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΛΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ Ν.ΑΛΕΞΙΟΥ & Ν.ΛΟΥΤΣ Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Α. - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α. 88, , ΑΑΓ Ευαγγελία-Μαρίνα και Βασιλική Βουλδή Ομμόρυθμη Εταιρία - Υπό ίδρυση ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΖΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΥΒΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΤΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΠΑΛΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 88, , ΑΑΓ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΕΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 88, , ΑΑΓ ΖΕΪΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΨΑΛΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 88, , ΑΑΓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΧΑNΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜIΣ 88, , ΑΑΓ ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 88, , ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΧΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΙΟΣΣΕ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΒΑΛΑΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ Β.Ι.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 88, ,00 σελ4 από 28

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 170 ΑΑΓ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 88, , ΑΑΓ ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΣΑΡΡΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΛΑΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ε.-ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Σ. ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ MATZANH EYAΓΓEΛΙA ΜΑΡΙΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΑΙΛΑ 88, , ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΥΑΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΕΒΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΡΑΠΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΦΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΣΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΦΛΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΛΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 88, , ΑΑΓ ΠΑΤΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΜΠΙΤΗΣ Α.- ΤΖΕΛΛΟΥ Φ. ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ Ε.ΒΟΥΤΙΡΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88, , ΑΑΓ ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 88, , ΑΑΓ ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΥΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΕΧΜΕΤ ΣΕΛΝΤΑ , ΑΑΓ MILENKOVIC OLGA , ΑΑΓ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ , ΑΑΓ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,00 σελ5 από 28

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 214 ΑΑΓ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΘΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΛΙΑΠΟΥΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΚΟΥΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΟΣΜΑΝ ΙΜΡΑΝ , ΑΑΓ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Β. ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ Ψ-Χ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΔΩΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ , ΑΑΓ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΟΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΟΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΚΟΛΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΜΟΥΣΧΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ , ΑΑΓ IOΡΔΑΝΗ ΜΑΡΘΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ. - ΦΩΤΙΟΥ Θ. Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΛΕΤΣΑΣ Δ. -ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ Σ. Ο.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ Ι.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ-Ι.ΚΑΙΛΗΣ ΕΠΕ 87, , ΑΑΓ ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΔΗHΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο.Ε. 87, , ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ Αγγελική Κων. Κωτή ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤ.ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, ,00 σελ6 από 28

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 261 ΑΑΓ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΒΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΑΛΤΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΠΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΞΑΝΘΗ ΜΑΖΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ 87, , ΑΑΓ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΛΟΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 87, , ΑΑΓ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ SKARKOVA IRENA ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΛΙΣΓΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ MARIANA MANUKYAN 87, , ΑΑΓ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΜΙΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΚΑΠΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ SZUMNY MALGORZATA ΤΟΥ LESZEK ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΓΙΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΜΠΡΟΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΥΡΤΩ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ-ΜΠΕΚΙΩΤΗ Β ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, ,00 σελ7 από 28

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 306 ΑΑΓ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΟΡΥΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΣΣΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΣΟΥΦΗ ΖΩΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΤΡΙΑΔΑ ΤΣΑΠΡΑΖΗ 87, , ΑΑΓ ΖΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΡΟΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΣΙΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΤΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΠΕΛΤΕΚΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΑΜΠΟΥΡΟΜΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑΜ ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΠΑΜΕΛΑ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΛΙΕ 87, , ΑΑΓ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΗΛΑ ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΤΣΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 87, , ΑΑΓ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΠΠΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΔΙΚΑΙΑ ΜΟΣΧΟΒΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΒΕΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 87, , ΑΑΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΝΕΡΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΝΩΛΙΤΖΑ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ANETA-JOANNA ADAMCZYK ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 87, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΚΟΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ Γ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-Μ.ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε ΚΡΗΤΗ 87, ,00 σελ8 από 28

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 353 ΑΑΓ E. ΠΑΠΑΔΑΚΗ & Α. ΡΟΝΙΟΤΗΣ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΕ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ EΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΛΟΥΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 86, , ΑΑΓ Αλεξιάδου Αγγελική 86, , ΑΑΓ ΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΖΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΓΟΡΓΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ Κατσαφάνα Βασιλική Ευγενία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 86, , ΑΑΓ ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΙΜΕΤ 86, , ΑΑΓ ΠΡΩΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86, , ΑΑΓ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΤΣΟΥ ΖΩΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΒΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΤΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΤΑΘΑ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΞΗΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86, , ΑΑΓ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ KARKALETSOS MAYA ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, ,00 σελ9 από 28

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 399 ΑΑΓ ΓΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 86, , ΑΑΓ Βάια Ουγιάρου ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΤΖΟΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 86, , ΑΑΓ ΛΕΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ Τσουβαλά Μαρία ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 86, , ΑΑΓ Ιωάννα Κατσέλη ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ZHBA MAΡIETTA ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΠΑΝΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 86, , ΑΑΓ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΑΡΜΙΝΕ 86, , ΑΑΓ ΣΑΒΟΙΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΔΟΥΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΛΙΟΥΜΠΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 86, , ΑΑΓ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΑΛΛΑ ΚΥΡΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΤΣΙΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΓΓΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, ,00 σελ10 από 28

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 445 ΑΑΓ BAΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΟΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΓΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΙΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΤΖΙΟΜΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ AΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΤΖΑΜΙΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΔΟΥΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΛΥΡΙΤΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ PIPERIDIS MIHAELA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ ΝΑΚΟΥ 86, , ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΝΙΚΗ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ 86, , ΑΑΓ SMARTMARKETS ΙΚΕ 86, , ΑΑΓ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ) ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΩΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΣΟΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΤΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΡΟΖΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΚΥΡΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MAΡΙΑNΝΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΕΜΙΝΕ ΚΕΧΑΓΙΑ ,00 σελ11 από 28

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 490 ΑΑΓ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΤΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΡΟΥΜΑΝΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΡΙΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΜΟΥΣΤΑΚΕΑ ΙΡΙΣ , ΑΑΓ ΖΟΥΛΕΙΧΑ ΒΕΛΗ-ΜΕΜΕΤ , ΑΑΓ Σέτσικα Χρυσούλα ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΑΑΓ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΑΓ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΤΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΔΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ , ΑΑΓ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ , ΑΑΓ ΣΚΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 85, , ΑΑΓ ΔΑΡΔΑΜΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΠΑΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΧΟΥΠΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΑΝΘΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 85, , ΑΑΓ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΒΕΖΥΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 85, , ΑΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΚΑΤΙΜΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 85, , ΑΑΓ ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ 85, ,00 σελ12 από 28

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 532 ΑΑΓ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΞΕΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΠΟΖΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ Βερόνα Πεντόγαλου ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΧΟΛΕΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΦΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΧΝΙΔΟΥ 85, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 85, , ΑΑΓ ΑΚΑΡΕΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΧΑΛΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΝΟΥΡΓΙΟΥΛ 85, , ΑΑΓ ΝΙΦΟΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ TΣΙΝΤΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 85, , ΑΑΓ ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΚΙΝΙΚΛΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ TEMESCU DANIELA-IULIANA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ALBA MORGAZ ARNEDO ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΔΑΛΑΒΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ 85, , ΑΑΓ ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 85, , ΑΑΓ ΔΡΑΓΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΛΕΚΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗ ΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΝΤΑΦΑΛΟΓΑΜΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, ,00 σελ13 από 28

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 576 ΑΑΓ ΝΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ Προσεχώς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΙΩΤΟΥ Ο.Ε. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΙΩΖΙΟΥ-ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΜΠΟΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 85, , ΑΑΓ ΛΙΑΤΣΟΥ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΓΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΣΑΜΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΟΓΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΠΑΣΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΤΖΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΟΥΜΡΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 85, , ΑΑΓ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ Crawford Artemis-Florence ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΚΑ ΦΛΩΡΑ- ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ Λαμπροπούλου Αγγελική ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ WOZNIAK ALEKSANDRA ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΕΤΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 85, , ΑΑΓ WOJNOWSKA IWONA ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΚΟΥΠΟΥΖΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ OLENA VASILATOS ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΣΙΟΥΡΑ ΘΩΜΑΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ ΜΑΛΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ 85, ,00 σελ14 από 28

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 17.1301 / 1 / 2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜΟΣ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθμ. ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 άρθρο ΕΜΠΕΙΡΙΑ () Φορέας :ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Υπηρεσία :ΤΑΠ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα