ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα 23/8//2013 Α.Π.:5794/1403A2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» Έχοντας υπόψη: O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα. 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408 Δ/Φ /ΦΕΚ Β 655/ απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 1 από 6

2 7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 9. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 10. Την με αριθμό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 11. Τη με Α.Π /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 13. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 14. Την υπ αριθμ /ΕΥΣ 2102/ (ΦΕΚ 696/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 15. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/ ). 16. Την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4226/1019Δ/ , «Επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96». 17. Την υπ αριθμ. 1496/286 Α 1/0020-Α10/ (ΦΕΚ 604/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για κατηγορίες πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 18. Την µε Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 19. Την από Απόφαση της 4 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ) για την έγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων του σχεδίου δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» 20. Την με Α.Π. 316/49/Α2/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 2 από 6

3 μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». 21. Την με Α.Π. 2019/456/Α2/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων. 22. Την με Α.Π. 2324/531/Α2/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Παράταση μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου, ώρα 17:00, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». 23. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. ΕΦΕΠΑΕ 192/ Την με Α.Π. 4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024Β2/ Έγκριση Μητρώου ΕΦΕΠΑΕ από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 25. Την με Α.Π. 2369/547/A2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 3010/717/Α2/ όμοια απόφαση. 26. Την με Α.Π. 2890/670/Α2/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών του Προγράμματος για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 27. Την με Α.Π. 3011/718/Α2/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 2/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 2369/547/Α2/ Απόφαση. 28. Το από αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. 29. Τα Πρακτικά 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 30. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4628/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4934/ ). 31. Την με Α.Π. 5171/1286/Α2/ επιστολή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ με θέμα: Επαναξιολόγηση προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 32. Την με Α.Π. 5245/1315/Α2/ επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα: Επαναξιολόγηση προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 33. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4839/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5619/ 1380/Α2/ ). Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 3 από 6

4 34. Το από (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5625/1383/Α2/ ) ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊσταμένου της Μονάδας Α της ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» για τη δυνατότητα υπέρβασης του προϋπολογισμού ένταξης κατά 25-30%. 35. Το από (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5650/1391/Α2/ ) ηλεκτρονικό μήνυμα της Μονάδας Α της ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» για τη σύμφωνη γνώμη της για το ύψος των εντάξεων στις δύο υποδράσεις του Προγράμματος. 36. Το έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 4862/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 5712/ ) με το οποίο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως προέκυψαν από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την αποδοχή των Πρακτικών 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ , 13/ , 14/ , 15/ , 16/ , 17/ της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 2369/547/A2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 3010/717/Α2/ όμοια απόφαση, για την εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». 2. Την ένταξη χιλίων διακοσίων τριάντα εννέα (1.239) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,06 και δημόσια δαπάνη ,06 στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,39 και δημόσια δαπάνη ,39 στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων πέντε (205) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό ,35 που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων τριακοσίων τριάντα (330) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολικό προϋπολογισμό ,4 που υποβλήθηκαν Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 4 από 6

5 στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την απόρριψη δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο (2.322) αιτήσεων χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,59 και συνολική δημόσια δαπάνη ,59 που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 1 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 7. Την απόρριψη χιλίων εξακοσίων πενήντα τριών (1.653) αιτήσεων χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ,71 και συνολική δημόσια δαπάνη ,71 που υποβλήθηκαν στην Υποδράση 2 του Προγράμματος: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για γυναίκες ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ) - Άξονας Προτεραιότητας 1, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 8. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα αποστείλει για κάθε δυνητικό δικαιούχο σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των ενταγμένων έργων θα αναφέρεται το τελικά εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και η αιτιολογία για τις τυχόν περικοπές σε σχέση με τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των απορριφθέντων Αιτήσεων Χρηματοδότησης σχετικό αναλυτικό έγγραφο με τους λόγους απόρριψης. 9. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ-ΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» με τις εξής εξαιρέσεις: Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας υπ. αρ. 4 (άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης) πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την τελευταία εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού υπ. Αρ. 6 πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης. Η προθεσμία της είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί σε απένταξη του έργου. Μετά την παρέλευσή της και για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων πόρων, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε ένταξη έργων των Κατηγοριών 6 και 7 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών με ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών λαμβάνεται υπ όψιν η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου στο ταχυδρομείο ή την υπηρεσία ταχυμεταφορών προς αποστολή. 10. Σε κάθε περίπτωση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 5 από 6

6 ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», δεν θα πρέπει να αλλοιώνουν τις προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο πρόγραμμα. 11. Για τις δικαιούχους των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), των οποίων τα επενδυτικά σχέδια ανήκουν στις κατηγορίες των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της παρούσας, και οι οποίες κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν υποβάλλει Βεβαίωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για συμμετοχή στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ), θα πρέπει μέχρι τις να υποβάλλουν την απαιτούμενη Βεβαίωση. 12. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΠΕΑΑ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Συνημμένα: 1. Παράρτημα Ι 2. Παράρτημα ΙΙ 3. Παράρτημα ΙΙΙ 4. Παράρτημα ΙV 5. Παράρτημα V 6. Παράρτημα VΙ Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, Αθήνα ΥΠΑΑΝ, Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, Αθήνα ΕΦΕΠΑΕ ΕΥΔ ΕΠΕΑΑ Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, Αθήνα Μονάδες Α1, Β3, Β2, Γ, Δ Αρ. Εντύπου:Ε.Ι.2_1/3 Σελίδα 6 από 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 1 ΑΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΚΡΗΤΗ 93, ,00 2 ΑΑΓ ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ Κ.-ΧΑΝΙΩΤΗ Μ. ΚΡΗΤΗ 93, ,72 3 ΑΑΓ ΑΙΚ. ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΕΛΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Ο.Ε. 92, ,00 4 ΑΑΓ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΦ. - ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ Ζ. Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 92, ,00 5 ΑΑΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΘΕΣΣΑΛΙΑ 92, ,00 6 ΑΑΓ ΠΑΝΙΚΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΩ5Φ-5ΟΓ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 91, ,00 7 ΑΑΓ ΖΟΥΡΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 8 ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91, ,00 9 ΑΑΓ ΛΕΝΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 10 ΑΑΓ ΓΚΑΚΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,00 11 ΑΑΓ ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΛΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,00 12 ΑΑΓ ΠΑΓΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 91, ,00 13 ΑΑΓ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,00 14 ΑΑΓ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 91, ,30 15 ΑΑΓ ΤΖΟΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 91, ,89 16 ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 17 ΑΑΓ ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΡΗΤΗ 91, ,50 18 ΑΑΓ ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΡΗΤΗ 91, ,00 19 ΑΑΓ GREECE ME NOW-PRIVATE COMPANY, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 90, ,00 20 ΑΑΓ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,00 21 ΑΑΓ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,73 22 ΑΑΓ ΚΑΤΕΒΑ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,78 23 ΑΑΓ ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90, ,00 24 ΑΑΓ ΑΣΛΑΝΑΚΗ ΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90, ,00 25 ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 26 ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΕΡΒΙΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 90, ,00 27 ΑΑΓ ΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,56 28 ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 90, ,00 29 ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΙΩΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,23 30 ΑΑΓ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 31 ΑΑΓ ΣΤΕΙΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 90, ,00 32 ΑΑΓ ΝΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 33 ΑΑΓ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 34 ΑΑΓ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 90, ,00 35 ΑΑΓ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 36 ΑΑΓ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 37 ΑΑΓ ΤΣΙΑΛΑΜΠΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,00 38 ΑΑΓ ΚΟΥΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,11 39 ΑΑΓ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 40 ΑΑΓ ΝΤΙΣΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 41 ΑΑΓ ΝΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,00 42 ΑΑΓ ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 90, ,00 σελ1 από 28

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 43 ΑΑΓ ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ) ΚΡΗΤΗ 90, ,00 44 ΑΑΓ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 90, ,56 45 ΑΑΓ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ -ΝΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 90, ,54 46 ΑΑΓ ΝΤΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 47 ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΨΑΛΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,78 48 ΑΑΓ ΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 49 ΑΑΓ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,10 50 ΑΑΓ ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΡΗΤΗ 90, ,00 51 ΑΑΓ ΤΑΛΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 90, ,60 52 ΑΑΓ ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΚΕΚΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 90, ,00 53 ΑΑΓ ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 90, ,00 54 ΑΑΓ ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 90, ,88 55 ΑΑΓ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,00 56 ΑΑΓ ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ,00 57 ΑΑΓ ΓΙΑΤΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ,00 58 ΑΑΓ ΑΛΑΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,86 59 ΑΑΓ Ε. ΚΑΡΤΕΡΟΥ - Χ. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,56 60 ΑΑΓ SUPER MARKET 'ΒΛΑΧΟΥ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 61 ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 62 ΑΑΓ ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 63 ΑΑΓ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 64 ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 65 ΑΑΓ ΡΑΠΤΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 89, ,40 66 ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 67 ΑΑΓ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 68 ΑΑΓ ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 69 ΑΑΓ ΤΣΑΚΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 89, ,13 70 ΑΑΓ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 71 ΑΑΓ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ -ΙΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 72 ΑΑΓ ΚΟΓΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 73 ΑΑΓ ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 89, ,78 74 ΑΑΓ ΣΦΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 89, ,00 75 ΑΑΓ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 76 ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 77 ΑΑΓ ΜΠΟΥΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 89, ,00 78 ΑΑΓ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,78 79 ΑΑΓ ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΝΙΤΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 80 ΑΑΓ ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗ ΑΣΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 81 ΑΑΓ ΦΑΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 82 ΑΑΓ ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 83 ΑΑΓ ΜΠΛΑΚΟΥ ΜΑΤ. ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 84 ΑΑΓ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 85 ΑΑΓ ΜΠΑΤΑΛΑΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 σελ2 από 28

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 86 ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ) ΚΡΗΤΗ 89, ,00 87 ΑΑΓ ΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 88 ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, ,00 89 ΑΑΓ ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 90 ΑΑΓ ΜΟΥΣΧΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 91 ΑΑΓ ΤΣΑΔΗΛΑ ΔΑΝΑΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, ,00 92 ΑΑΓ KOKKINAKH MAΡΙA ΚΡΗΤΗ 89, ,00 93 ΑΑΓ ΝΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,98 94 ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 95 ΑΑΓ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΡΗΤΗ 89, ,00 96 ΑΑΓ ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 89, ,00 97 ΑΑΓ Κρεμμύδα Λευκοθέα-Στέλλα ΚΡΗΤΗ 89, ,00 98 ΑΑΓ EΛΕΝΗ ΓΚΛΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 89, ,00 99 ΑΑΓ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 89, , ΑΑΓ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Ο.Ε. 89, , ΑΑΓ Χρυσούλα Ελευθεριάδου 89, , ΑΑΓ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΡΗΤΗ 89, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΘΩΜΑΗ 89, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 89, , ΑΑΓ ΤΕΡΖΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΡΗΤΗ 89, , ΑΑΓ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 89, , ΑΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 89, , ΑΑΓ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 89, , ΑΑΓ Το χοντρό μπιζέλι Ι.Κ.Ε , ΑΑΓ ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΤΖΑΚΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΣΟΦΙΑ ΠΟΠΛΙΔΟΥ 88, , ΑΑΓ ΒΑΛΒΗ ΜΙXΑΗΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΓΔΑΛΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 88, , ΑΑΓ ΣΤΑΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΛΕΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΜΥΤΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΦΛΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΣΑΚΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΧΑΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 88, ,00 σελ3 από 28

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 130 ΑΑΓ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, ,40 ΜΕΛΕΤΕΣ 131 ΑΑΓ ΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΛΙΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ Ν.ΑΛΕΞΙΟΥ & Ν.ΛΟΥΤΣ Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Α. - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α. 88, , ΑΑΓ Ευαγγελία-Μαρίνα και Βασιλική Βουλδή Ομμόρυθμη Εταιρία - Υπό ίδρυση ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΖΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ ΥΒΟΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΤΣΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΠΑΛΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΛΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΤΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 88, , ΑΑΓ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΕΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΕΠΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΤΕΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 88, , ΑΑΓ ΖΕΪΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΥΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΨΑΛΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 88, , ΑΑΓ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΧΑNΤΖΟΠΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜIΣ 88, , ΑΑΓ ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 88, , ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΧΑΡΑΧΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΙΟΣΣΕ ΕΛΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΒΑΛΑΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ Β.Ι.ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 88, ,00 σελ4 από 28

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 170 ΑΑΓ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 88, , ΑΑΓ ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΣΑΡΡΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΛΑΚΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ε.-ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Σ. ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ MATZANH EYAΓΓEΛΙA ΜΑΡΙΧΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΑΙΛΑ 88, , ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΥΑΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΡΕΒΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ ΡΑΠΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΦΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 88, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΣΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 88, , ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΦΛΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΛΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 88, , ΑΑΓ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 88, , ΑΑΓ ΠΑΤΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 88, , ΑΑΓ ΜΠΙΤΗΣ Α.- ΤΖΕΛΛΟΥ Φ. ΟΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 88, , ΑΑΓ Ε.ΒΟΥΤΙΡΙΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 88, , ΑΑΓ ΠΑΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 88, , ΑΑΓ ΒΑΓΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΥΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΕΧΜΕΤ ΣΕΛΝΤΑ , ΑΑΓ MILENKOVIC OLGA , ΑΑΓ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ , ΑΑΓ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,00 σελ5 από 28

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 214 ΑΑΓ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΘΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΛΙΑΠΟΥΡΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΚΟΥΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΟΣΜΑΝ ΙΜΡΑΝ , ΑΑΓ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Β. ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ Ψ-Χ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΔΩΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ , ΑΑΓ ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΝΤΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΞΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΟΤΑΡΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΟΡΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΡΑΝΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΚΟΛΟΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΜΟΥΣΧΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ , ΑΑΓ IOΡΔΑΝΗ ΜΑΡΘΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ. - ΦΩΤΙΟΥ Θ. Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΛΕΤΣΑΣ Δ. -ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ Σ. Ο.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ Ι.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ-Ι.ΚΑΙΛΗΣ ΕΠΕ 87, , ΑΑΓ ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΔΗHΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ο.Ε. 87, , ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ Αγγελική Κων. Κωτή ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΤ.ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΓΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, ,00 σελ6 από 28

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 261 ΑΑΓ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΒΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΑΛΤΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΠΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΞΑΝΘΗ ΜΑΖΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟ 87, , ΑΑΓ ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΛΟΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 87, , ΑΑΓ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ SKARKOVA IRENA ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΛΙΣΓΑΡΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ MARIANA MANUKYAN 87, , ΑΑΓ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΜΙΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΗ ΜΕΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΚΑΠΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ SZUMNY MALGORZATA ΤΟΥ LESZEK ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΓΙΑΜΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΜΠΡΟΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΥΡΤΩ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΚΑΜΑΡΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ-ΜΠΕΚΙΩΤΗ Β ΟΕ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, ,00 σελ7 από 28

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 306 ΑΑΓ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΤΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΟΡΥΖΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΣΣΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΣΟΥΦΗ ΖΩΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΤΡΙΑΔΑ ΤΣΑΠΡΑΖΗ 87, , ΑΑΓ ΖΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΡΟΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΣΙΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΗΤΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΠΕΛΤΕΚΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΑΜΠΟΥΡΟΜΙΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑΜ ΤΣΙΚΛΑΟΥΡΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΠΑΜΕΛΑ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΛΛΙΕ 87, , ΑΑΓ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΗΛΑ ΚΟΝΤΥΛΕΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΤΣΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 87, , ΑΑΓ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΠΠΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΔΙΚΑΙΑ ΜΟΣΧΟΒΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΒΕΡΑΚΗ ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 87, , ΑΑΓ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 87, , ΑΑΓ ΝΕΡΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 87, , ΑΑΓ ΜΑΝΩΛΙΤΖΑ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΚΡΙΠΙΝΤΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87, , ΑΑΓ ANETA-JOANNA ADAMCZYK ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 87, , ΑΑΓ ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 87, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ ΚΟΡΑΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 87, , ΑΑΓ Γ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ-Μ.ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε ΚΡΗΤΗ 87, ,00 σελ8 από 28

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 353 ΑΑΓ E. ΠΑΠΑΔΑΚΗ & Α. ΡΟΝΙΟΤΗΣ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗ 87, , ΑΑΓ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΤΣΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΟΕ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 87, , ΑΑΓ ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ EΕ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΝΤΑΝΙΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΛΟΥΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΖΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 86, , ΑΑΓ Αλεξιάδου Αγγελική 86, , ΑΑΓ ΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΖΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΓΟΡΓΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ Κατσαφάνα Βασιλική Ευγενία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 86, , ΑΑΓ ΣΙΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΑΜΠΡΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΙΜΕΤ 86, , ΑΑΓ ΠΡΩΗ ΜΑΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86, , ΑΑΓ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΤΣΟΥ ΖΩΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΙΒΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΤΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΤΑΘΑ ΕΛΕΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΞΗΜΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86, , ΑΑΓ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ KARKALETSOS MAYA ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, ,00 σελ9 από 28

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 399 ΑΑΓ ΓΟΥΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 86, , ΑΑΓ Βάια Ουγιάρου ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΤΖΟΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΦΑΙΔΡΑ ΔΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 86, , ΑΑΓ ΛΕΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ Τσουβαλά Μαρία ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΔΑΝΙΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 86, , ΑΑΓ Ιωάννα Κατσέλη ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ZHBA MAΡIETTA ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΠΑΝΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 86, , ΑΑΓ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 86, , ΑΑΓ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΑΡΜΙΝΕ 86, , ΑΑΓ ΣΑΒΟΙΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΔΟΥΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΛΙΟΥΜΠΟΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 86, , ΑΑΓ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΑΛΛΑ ΚΥΡΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΔΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΤΣΙΠΟΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΓΓΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, ,00 σελ10 από 28

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 445 ΑΑΓ BAΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΟΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΓΟΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΙΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ ΤΖΙΟΜΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ AΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΤΖΑΜΙΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΔΟΥΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΛΥΡΙΤΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΠΑΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ PIPERIDIS MIHAELA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 86, , ΑΑΓ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ ΝΑΚΟΥ 86, , ΑΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 86, , ΑΑΓ AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 86, , ΑΑΓ ΝΙΚΗ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΚΡΗΤΗ 86, , ΑΑΓ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 86, , ΑΑΓ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ 86, , ΑΑΓ SMARTMARKETS ΙΚΕ 86, , ΑΑΓ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΟΛΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ) ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΩΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΣΟΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΤΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΡΟΖΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΚΥΡΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ MAΡΙΑNΝΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΕΜΙΝΕ ΚΕΧΑΓΙΑ ,00 σελ11 από 28

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 490 ΑΑΓ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΤΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΡΟΥΜΑΝΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΡΙΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΜΟΥΣΤΑΚΕΑ ΙΡΙΣ , ΑΑΓ ΖΟΥΛΕΙΧΑ ΒΕΛΗ-ΜΕΜΕΤ , ΑΑΓ Σέτσικα Χρυσούλα ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΑΑΓ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΑΓ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ , ΑΑΓ ΤΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , ΑΑΓ ΔΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΑΓ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ , ΑΑΓ ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ , ΑΑΓ ΣΚΑΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ , ΑΑΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΚΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , ΑΑΓ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 85, , ΑΑΓ ΔΑΡΔΑΜΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΠΑΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΧΟΥΠΗ ΛΕΜΟΝΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΑΝΘΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ 85, , ΑΑΓ ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΒΕΖΥΝΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 85, , ΑΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΚΑΤΙΜΑΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 85, , ΑΑΓ ΤΣΟΥΝΗ ΟΛΓΑ 85, ,00 σελ12 από 28

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 532 ΑΑΓ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΞΕΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΠΟΖΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ Βερόνα Πεντόγαλου ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΧΟΛΕΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΦΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΧΝΙΔΟΥ 85, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 85, , ΑΑΓ ΑΚΑΡΕΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΧΑΛΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΝΟΥΡΓΙΟΥΛ 85, , ΑΑΓ ΝΙΦΟΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ TΣΙΝΤΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 85, , ΑΑΓ ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΚΙΝΙΚΛΗ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ TEMESCU DANIELA-IULIANA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ALBA MORGAZ ARNEDO ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΔΑΛΑΒΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗ 85, , ΑΑΓ ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 85, , ΑΑΓ ΔΡΑΓΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΛΕΚΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΗΝΟΒΓΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗ ΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΝΤΑΦΑΛΟΓΑΜΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, ,00 σελ13 από 28

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Υποδράση 1-8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 Α/Α Κωδικός Πρότασης Επωνυμία Επιχείρησης Περιφέρεια Επιχορηγούμενος 576 ΑΑΓ ΝΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ Προσεχώς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΙΩΤΟΥ Ο.Ε. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΙΩΖΙΟΥ-ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΜΠΟΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 85, , ΑΑΓ ΛΙΑΤΣΟΥ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 85, , ΑΑΓ ΓΚΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΣΟΦΙΑ ΜΑΤΣΑΜΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΟΓΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΠΑΣΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΤΖΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΟΥΜΡΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 85, , ΑΑΓ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ Crawford Artemis-Florence ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΚΑ ΦΛΩΡΑ- ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ Λαμπροπούλου Αγγελική ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ WOZNIAK ALEKSANDRA ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΜΕΤΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 85, , ΑΑΓ WOJNOWSKA IWONA ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ ΚΟΥΠΟΥΖΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗ 85, , ΑΑΓ OLENA VASILATOS ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 85, , ΑΑΓ ΣΙΟΥΡΑ ΘΩΜΑΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΘΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 85, , ΑΑΓ ΜΑΛΙΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 85, , ΑΑΓ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΙΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 85, , ΑΑΓ ΠΑΝΔΗ ΝΑΤΑΣΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85, , ΑΑΓ ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ 85, ,00 σελ14 από 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. Δεσιοπούλου Χριστίνα-Ειρήνη 6641 Λαμπροπούλου Αρετή- Φωτεινή 6706 Άγχος - Διαπροσωπικές σχέσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. Δεσιοπούλου Χριστίνα-Ειρήνη 6641 Λαμπροπούλου Αρετή- Φωτεινή 6706 Άγχος - Διαπροσωπικές σχέσεις ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Δεσιοπούλου Χριστίνα-Ειρήνη 6641 Λαμπροπούλου Αρετή- Φωτεινή 6706 Άγχος - Διαπροσωπικές σχέσεις Καρπιτη Μαρια Α.Μ.:6674 Διατροφικές διαταραχές Σπυροπούλου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-Ν4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-Ν4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα