ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010"

Transcript

1 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη , δελ αιιάδνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο νχηε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο, φπνηε θη αλ απνρσξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία, αθφκα θαη κεηά ην 2015 πνπ αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο. Γηα ηα πξφζσπα απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ 3685/2010. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, νη επηπιένλ «εηδηθέο» πξνυπνζέζεηο πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο 3075/2002 δει. 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 55 εηψλ γηα φζνπο έρνπλ δηνξηζηεί κέρξη θαη 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ γηα φζνπο έρνπλ δηνξηζηεί/ αζθαιηζηεί κεηά ηελ , εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθφζνλ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (25εηία) κέρξη , ελψ παχνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηα πξφζσπα πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ Β. ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1. Αλαγλώξηζε ρξόλνπ ζπνπδώλ Σχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν.3865/2010 γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη κεηά, ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ελφο κφλνπ πηπρίνπ αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη ν ρξφλνο ζπνπδψλ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 17 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ή ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιήο. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ θαη αθνξά παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη ζπκπιεξψζεη 12εηή ππεξεζία,φρη θαη αλάγθε δεκφζηα. Ο ρξφλνο απηφο, αλ αλαγλσξηζηεί, ιακβάλεηαη ππφςε ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε φζν θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο,πάληα φκσο γη απηνχο πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα απφ Φξήζε απηήο ηεο δηάηαμεο δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ φζνη έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη Υπάιιεινο πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πηπρία, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ρξφλν ζπνπδψλ ηνπ πηπρίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα δηνξηζηεί ή λα κεηαηαγεί ή λα εληαρζεί ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη. πρ. εθπαηδεπηηθφο κε πηπρίν Ννκηθήο πνπ έδσζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα λα κπεη ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ρξφλν ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηεο Ννκηθήο. Εθπαηδεπηηθφο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ απνθνίηεζε απφ ηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, φπνπ ε θνίηεζε ήηαλ δηεηήο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνέβε ζε εμνκνίσζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα ή έθαλε δηεηή κεηεθπαίδεπζε, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη σο έηε ζπνπδψλ κφλν ηα δχν ρξφληα ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο. Φξφλνο ζπνπδψλ πνπ ζπκπίπηεη κε ρξφλν αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ζπληάμηκνο, γηαηί ηφηε ζα ππάξρεη γηα ηνλ ίδην ρξφλν παξάιιειε αζθάιηζε. Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεη εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζπκπίπηεη κε άιιν ρξφλν αζθάιηζεο. 1

2 2. Αλαγλώξηζε ρξόλνπ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο Γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη , ζεσξείηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ν ρξφλνο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, πνπ ηπρφλ έρνπλ ιάβεη, κέρξη κία πεληαεηία ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.6 ηνπ Ν.3408/2005. Γηα ηα πξφζσπα πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη κεηά, απφ ην ρξφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο πνπ ηπρφλ έρνπλ ιάβεη, κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ζπληάμηκνο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο δχν εηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ δηήξθεζε ε εθπαηδεπηηθή ηνπο άδεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί, επεηδή ε εθπαηδεπηηθή ηνπο άδεηα ήηαλ κε απνδνρέο θαη επνκέλσο νη ζπληαμηνδνηηθέο ηνπο εηζθνξέο θαηαβάιινληαλ θαλνληθά, δελ ρξεηάδεηαη εμαγνξά απηήο ηεο άδεηαο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε αλαγλψξηζε ρξφλνπ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, αλαθεξφκαζηε ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ρσξίο απνδνρέο. Καηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη έρνπλ ιάβεη εθπαηδεπηηθή άδεηα πέξαλ ηεο δηεηίαο. Ο ρξφλνο απηφο είλαη θαλνληθή ζπληάμηκε δεκφζηα ππεξεζία. 3. Υξόλνο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ γηα αλαηξνθή παηδηνύ Δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο σο ζπληάμηκνπ ηνπ ρξφλνπ άδεηαο άλεπ απνδνρψλ αλαηξνθήο παηδηνχ ειηθίαο κέρξη 6 εηψλ, πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Δ.Κ δηάξθεηαο κέρξη 2 εηψλ. Ο ρξφλνο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ αλαηξνθήο παηδηνχ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη νχηε κε ηελ άδεηα κεηξφηεηαο πνπ είλαη θχεζεο θαη ινρείαο νχηε κε ηελ άδεηα ησλ 9 κελψλ κε απνδνρέο, πνπ επέιεμαλ θάπνηνη αληί ηνπ κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα αλαηξνθή παηδηνχ νχηε κε ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν παηδηψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Είλαη ζπγθεθξηκέλε άδεηα ρσξίο απνδνρέο πνπ έιαβαλ θάπνηνη, πξνθεηκέλνπ λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ ηηο αλσηέξσ άδεηεο (1,2,3) ζπλαζξνηδφκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο άλδξεο είλαη: 4 έηε γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα εληόο ηνπ έηε»»» εληόο ηνπ έηε»»» εληόο ηνπ έηε»»» κεηά ηελ Πιαζκαηηθόο ρξόλνο παηδηώλ Γηα πξψηε θνξά ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία ηνπ Δεκνζίνπ ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ κε εμαγνξά γηα θάζε παηδί, πνπ βξίζθεηαη ελ δσή, ζχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2865/2010. Ο ρξφλνο απηφο αλέξρεηαη ζε 1 έηνο γηα ην πξψην παηδί, ζε 2 επηπιένλ έηε γηα ην δεχηεξν παηδί θαη ζε 2 έηε γηα ην ηξίην παηδί. Σπλνιηθά κέρξη 5 έηε γηα φζνπο έρνπλ απφ 3 θαη άλσ παηδηά. Είλαη πξνθαλέο φηη ν αλσηέξσ πιαζκαηηθφο ρξφλνο παηδηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ζπληάμηκνο, είλαη επηπιένλ ησλ 4,5,6,7 εηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2011,2012 θιπ, αθνχ ν λνκνζέηεο ηνλ αλαθέξεη ζε μερσξηζηφ άξζξν. Ο ρξφλνο απηφο πνπ αλαθέξεηαη σο «πιαζκαηηθφο» ρξεζηκεχεη θαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη γηα πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο θαη 2

3 αθνξά παιηνχο θαη λένπο αζθαιηζκέλνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη ζπκπιεξψζεη 15εηή πξαγκαηηθή δεκόζηα ππεξεζία. Ωο δεκφζηα ππεξεζία λνείηαη ε ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Δεκφζην, ζε ΟΤΑ ή ζε ΝΠΔΔ (ζηελ Ειιάδα ή ζε ρψξα κέινο ηεο Ε.Ε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.) Ο πιαζκαηηθφο ρξφλνο ησλ παηδηψλ αληηκεησπίδεηαη ζπληαμηνδνηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη γηα ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, φπσο δει. νη άλδξεο κε 23 ρξφληα ππεξεζίαο ζηηο θαη 2 ρξφληα ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, άξα θαη κία γπλαίθα,κεηέξα δχν παηδηψλ πνπ ην έλα ηνπιάρηζηνλ είλαη αλήιηθν, αλ ζηηο είρε 22 ρξφληα ππεξεζίαο, αλαγλσξίδνληαο 3 πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην Ο ππάιιεινο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη απφ ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν θαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ πνπ δηθαηνχηαη δει. κήλεο Σε θακία πεξίπησζε φκσο δελ παίξλεη θαη κηζζνινγηθή πξναγσγή, φπνηνο αλαγλσξίδεη απηφ ην ρξφλν. Αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ όζνη έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη Σν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο απηνύ ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα αζθεζεί θαη από ηνπο δύν γνλείο. Τν πνζφ ηεο εηζθνξάο ηεο εμαγνξάο γηα αλαγλψξηζε φισλ ησλ αλσηέξσ ρξφλσλ (ζπνπδψλ, άδεηαο άλεπ απνδνρψλ γηα αλαηξνθή παηδηνχ ειηθίαο κέρξη 6 εηψλ, εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, πιαζκαηηθνχ ρξφλνπ παηδηψλ) πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: πληάμηκεο απνδνρέο ρ 6,67% ρ κήλεο πνπ ζα εμαγνξαζηνύλ Οη ζπληάμηκεο απνδνρέο πεξηιακβάλνπλ βαζηθφ κηζζφ +140,80 θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο γηα φζνπο αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ην θφζηνο εμαγνξάο (κε ζεκεξηλνχο βαζηθνχο κηζζνχο) ελφο εθπαηδεπηηθνχ,παιηνχ αζθαιηζκέλνπ, Π.Ε. θαηεγνξίαο. Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αζθαιηζηέεο απνδνρέο ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο, πνπ είλαη γηα ηνπο Δηεπζπληέο Δεκ. Σρνι. θαη Γπκλαζίσλ 93,10, Υπνδ/ληέο 56,67, Δ/ληέο Λπθείσλ 105,25, Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ 109,30, Δ/ληέο Εθπ/ζεο & Σρνι. Σχκβ.141,68, Πξντζη.Νεπ. θαη 1/ζ,2/ζ,3/ζ Δεκ. Σρνι. 28,34 Οη λένη αζθαιηζκέλνη ζηε ζέζε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ζα ππνινγίζνπλ ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπο πιελ θηλήηξνπ απφδνζεο. ΔΣΖ ΤΠΖΡ. Μ.Κ ΚΟΣΟ 1 ΜΖΝΟ ΚΟΣΟ 1 ΔΣΟΤ

4 Η αίηεζε απφ ηνλ ππάιιειν κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηεδήπνηε, αθφκα θαη θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, αθνχ δελ πξνβιέπεηαη ππνβνιή ηεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. Υπάιιεινο πνπ ζηηο έρεη ζπλνιηθή ππεξεζία 24 ρξφληα θαη έρεη αλήιηθν παηδί, ε εμαγνξά 1 έηνπο είηε πιαζκαηηθνχ παηδηνχ είηε ζπνπδψλ, φπνηε θαη λα γίλεη θαη κεηά απφ 5 ρξφληα, ζα ππνινγηζηεί φηη ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη ην θφζηνο εμαγνξάο, φηαλ γίλεη λσξίο, ζα είλαη κηθξφηεξν είηε γηαηί ηψξα ν ππάιιεινο ζα έρεη κηθξφ Μ.Κ. είηε γηαηί κε έλα λέν κηζζνιφγην ελδερνκέλσο ν βαζηθφο κηζζφο ζα είλαη κεγαιχηεξνο,αθνχ ζχκθσλα κε θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο ζα ελζσκαησζνχλ θάπνηα επηδφκαηα θαη επνκέλσο ζα απμεζεί ην θφζηνο εμαγνξάο. Πάλησο ε εμαγνξά ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ζχλεζε, γηαηί ζηελ εμαγνξά πνιιψλ εηψλ, φπνπ δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα, φπσο ζηνπο ηξίηεθλνπο άλδξεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε ζθέςε πφηε σο ζπληαμηνχρνο ζα θάλεη απφζβεζε απηνχ ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιεη. Αο δνχκε ηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ αζθαιηζκέλσλ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα ειηθηαθά φξηα ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (3865/2010), φπσο θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμαγνξάο αλαγλσξηδφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηελ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμεο. Γ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ 1. Γνλείο κε αλήιηθα παηδηά: (αζθαιηζκέλνη κέρξη ) Ωο εκεξνκελία ελειηθίσζεο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ε 31 ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο. Έηζη, αλ έλα παηδί θιείλεη ηα 18 ρξφληα ην κήλα π.ρ Μάξηην,ην παηδί ζα ζεσξείηαη αλήιηθν κέρξη 30 Δεθεκβξίνπ,νπφηε ν γνλέαο πνπ ζπκπιεξψλεη 25εηία απφ 1-1 έσο ζα κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο επεξγεηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Οη κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο, εθφζνλ ζπκπιήξσζαλ 25εηία κέρξη θαη είραλ αλήιηθν παηδί θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο, κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, φηαλ ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ. Σηελ 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία γη απηνχο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη απφ θαη κεηά, ν ειάρηζηνο ρξφλνο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη 5 έηε, επνκέλσο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο θαη ρξφλν αζθάιηζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Με ην λέν λφκν άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εάλ ζπκπιεξψλνπλ 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία απφ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο έρνπλ αλήιηθν παηδί, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 52 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ελψ γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία ην 2012, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Γηα φζνπο ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 25εηία απφ θαη κεηά, ζηακαηά ε επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλήιηθα παηδηά ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ππαιιήινπο θαη νξίδεηαη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο σο εληαίν φξην ειηθίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε. Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο

5 Η εγθχθιηνο πνπ εμέδσζε ην Γ.Λ.Κ. γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3865/2010,επηζεκαίλεη φηη ν άλδξαο ππάιιεινο,παηέξαο αλειίθνπ, πνπ θαηά ηελ είρε ζπκπιεξψζεη 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη επνκέλσο έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο επεξγεηηθήο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη λα θχγεη ζε ειηθία 52 εηψλ απφ Έηζη παξαηεξείηαη ην αζθαιηζηηθφ παξάδνμν, ν λεφηεξνο πνπ ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2011, λα κπνξεί λα θχγεη ζε ειηθία 52 εηψλ, ελψ ν παιηφηεξνο πνπ κέρξη είρε 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη είρε αλήιηθν παηδί λα ζπληαμηνδνηείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο: 35 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 58 εηψλ ή 37 έηε Φ.Ο.Η ή 30 έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ, αλ είλαη εθπαηδεπηηθφο. Αο δνχκε θάπνηα παξαδείγκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ππεξεζίεο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο Πεξίπησζε 1 ε. Μεηέξα 2 παηδηώλ (ην έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν) πνπ ζηηο είρε 23 ρξόληα ππεξεζίαο. Ση δπλαηόηεηεο αλαγλώξηζεο ππεξεζηώλ έρεη: α) Να αλαγλσξίζεη 2 ηνπιάρηζηνλ πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ, ψζηε λα ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσλα ην 2010 θαη λα ζπληαμηνδνηεζεί, αλ ζέιεη, ζε ειηθία 50 εηψλ. β) Να αλαγλσξίζεη 1 έηνο είηε πιαζκαηηθφ παηδηψλ είηε ζπνπδψλ, λα ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζηηο θαη λα ζπληαμηνδνηεζεί, αλ ζέιεη, ζε ειηθία 52 εηψλ. γ) Να κελ αλαγλσξίζεη θαλέλα έηνο, νπφηε ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζηηο θαη ζα κπνξεί λα θχγεη ζε ειηθία 55 εηψλ. Πάληα βέβαηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο ην παηδί ζα είλαη αλήιηθν. Πεξίπησζε 2 ε. Παηέξαο 2 παηδηώλ (ην έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν) πνπ ζηηο είρε 23 ρξόληα ππεξεζίαο. Ση δπλαηόηεηεο αλαγλώξηζεο ππεξεζηώλ έρεη: α) Να αλαγλσξίζεη 2 ρξφληα είηε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο είηε πιαζκαηηθά παηδηψλ. Σ απηή ηελ πεξίπησζε ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2010,δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλειηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 35 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ειηθία 58 εηψλ 37 ρξφληα ππεξεζίαο Φ.Ο.Η. 30 ρξφληα ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ (αλ είλαη εθπαηδεπηηθφο) β) Αλ ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηεο επεξγεηηθήο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ αλειηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη 1 έηνο είηε απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία είηε απφ ηνλ πιαζκαηηθφ ρξφλν παηδηψλ, λα ζρεκαηίζεη 25εηία ην 2011,νπφηε ζα κπνξεί λα απνρσξήζεη, αλ ζέιεη, ζην 52 ν έηνο ηεο ειηθίαο θαη αλ ζέιεη λα αλαγλσξίζεη θαη ηα έηε ζπνπδψλ γηα πξνζαχμεζε. Πεξίπησζε 3 ε Μεηέξα 2 παηδηώλ πνπ ζπκπιεξώλεη ην ρξόληα ππεξεζίαο θαη ην κηθξόηεξν παηδί ηεο ελειηθηώζεθε ην

6 Τν 2009 πνπ ελειηθηψζεθε ην κηθξφηεξν παηδί ηεο ε ζπγθεθξηκέλε κεηέξα είρε 22 ρξφληα ππεξεζίαο. Αλαγλσξίδνληαο 3 πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ ζρεκαηίδεη 25εηία ην 2009, νπφηε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο σο κεηέξα αλειίθνπ θαη λα θχγεη, αλ ζέιεη, ζε ειηθία 50 εηψλ. 2. πληαμηνδόηεζε ππαιιήισλ κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (αζθαιηζκέλνη κέρξη ) Οη κεηέξεο δεκφζηνη ππάιιεινη κε ηξία παηδηά θαη άλσ, εθφζνλ έρνπλ 20 έηε ππεξεζίαο κέρξη , κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ρσξίο φξην ειηθίαο, φπνηε θαη αλ απνρσξήζνπλ. Οη ηξίηεθλνη άλδξεο, πνπ κέρξη έρνπλ ζπκπιεξψζεη 20 έηε ππεξεζίαο, κπνξνχλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ρσξίο φξην ειηθίαο κόλν απηνί πνπ είλαη ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη. Σηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηνπ δηαδεπγκέλνπ πξέπεη ηα παηδηά λα είλαη αλήιηθα θαη ηα ηξία θαη λα έρεη ηελ επηκέιεηα απηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε. Σα πξόζσπα ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ νύηε πιαζκαηηθά ρξόληα παηδηώλ νύηε έηε ζπνπδώλ, γηαηί έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη Όζνη ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ , απμάλεηαη θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο, γνλείο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηψλ, ν ειάρηζηα απαηηνχκελνο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο, ζε 21 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ην 2011, κε φξην φκσο ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ην 52 ν έηνο, ζε 23 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ην 2012, κε φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ην 55 ν έηνο θαη ζε 25 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ην 2013 θαη κε φξην ειηθίαο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο ην 65 ν έηνο. Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο * ν ππάιιεινο αθνινπζεί ην φξην ειηθίαο πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. πρ αλ ν ππάιιεινο ζεκειηψλεη ην εηία, ρξεηάδεηαη ηφηε 21 έηε πνπ ζα ηα έρεη ην 2012, «θιεηδψλεη» φκσο ην φξην ειηθίαο ησλ 52 εηψλ γηα λα ζπληαμηνδνηεζεί. Όζνη άλδξεο ηξίηεθλνη κέρξη έρνπλ πάλσ από 21 έηε ππεξεζίαο, κπνξνύλ λα απνρσξήζνπλ από , εθόζνλ έρνπλ ηελ ειηθία ησλ 52 εηώλ ή όηαλ ηε ζπκπιεξώζνπλ. (Σηελ πεξίπησζε ησλ ηξίηεθλσλ ή πνιχηεθλσλ δελ ελδηαθέξεη αλ ηα παηδηά είλαη αλήιηθα. Εθείλν πνπ ελδηαθέξεη είλαη λα είλαη ελ δσή ηα παηδηά θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο) Παξαδείγκαηα κε εμαγνξά αλαγλσξηδφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηξίηεθλνπο Πεξίπησζε 1 ε Μεηέξα ηξηώλ ηέθλσλ ζπκπιήξσζε 20εηία ην Πόηε κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί θαη πόζα πιαζκαηηθά έηε ή έηε ζπνπδώλ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη Εθφζνλ ζπκπιήξσζε 20εηία κέρξη κπνξεί λα απνρσξήζεη ρσξίο φξην ειηθίαο (Φ.Ο.Η.),φπνηε ζειήζεη. Δελ κπνξεί λα εμαγνξάζεη νχηε πιαζκαηηθά έηε νχηε έηε ζπνπδψλ, δηφηη έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη Πεξίπησζε 2 ε 6

7 Μεηέξα ηξίηεθλε έρεη 18 έηε ππεξεζίαο ζηηο Πόηε κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί α) Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνπιάρηζηνλ 2 απφ ηα 5 πιαζκαηηθά έηε παηδηψλ πνπ δηθαηνχηαη, ψζηε λα ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα (20εηία) ζηηο , γηα λα κπνξεί λα απνρσξήζεη,φπνηε ζέιεη, Φσξίο Όξην Ηιηθίαο (Φ.Ο.Η.). β) Να αλαγλσξίζεη 1 έηνο, νπφηε ζπκπιεξψλεη 20εηία ζηηο , ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη «θιεηδψλεη» έηζη ην φξην ειηθίαο ησλ 52 εηψλ, ηα έηε ππεξεζίαο φκσο, φηαλ ζα απνρσξήζεη, ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 21. γ) Να κελ αλαγλσξίζεη θαλέλα ρξφλν ζεκειηψλνληαο ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζηηο , «θιεηδψλνληαο» έηζη ην φξην ειηθίαο ησλ 55εηψλ πνπ ζα κπνξεί λα απνρσξήζεη, κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο φκσο λα γίλνπλ 23, φπνηε απηά ζπκπιεξσζνχλ. Πεξίπησζε 3 ε Σξίηεθλνο παηέξαο ζηηο είρε πάλσ από 21 έηε ππεξεζίαο. Πόηε ζπληαμηνδνηείηαη θαη ηη ππεξεζίεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη Επεηδή φ αλσηέξσ παηέξαο έρεη πάλσ απφ 21 ρξφληα ππεξεζίαο, γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 52 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη 5 πιαζκαηηθά έηε απφ ηα παηδηά θαη 4 έηε ζπνπδψλ ή 5 πιαζκαηηθά παηδηψλ + 2 ζπνπδψλ + 2 ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ζπλνιηθά 9 έηε, αθνχ ην δηθαίσκα σο ηξίηεθλσλ γελλάηαη απφ ,ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ. 3. Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά (παιηνί αζθαιηζκέλνη) Με ηελ πξντζρχνπζα λνκνζεζία νη γπλαίθεο ππάιιεινη κε αλάπεξα παηδηά 50% θαη άλσ ή κε αλίθαλν ζχδπγν 67% θαη άλσ (αληθαλφηεηα γηα ηελ νπνία είρε γλσκαηεχζεη ε Αλψηαηε Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή Σηξαηνχ Α.Σ.Υ.Ε,) κπνξνχζαλ κεηά ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, εθφζνλ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο, ήζειαλ δει. 25έηε ππεξεζίαο θαη ειηθία 50 εηψλ. Οη άλδξεο δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο άλδξεο θαη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, εθόζνλ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (25εηία) από θαη έρνπλ αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζύδπγν κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ, εθόζνλ ζπκπιεξώζνπλ ην 50ό έηνο ηεο ειηθίαο. Η δηαθνξά κε ηελ πξντζρχνπζα λνκνζεζία είλαη φηη επεθηείλεηαη ην δηθαίσκα απηφ θαη ζηνπο άλδξεο, πνπ δελ εηχγραλαλ επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο σο παηέξεο αλίθαλσλ παηδηψλ θαη επηπιένλ απμάλεηαη ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ απφ 50% ζε 67%, πξνζηηζεκέλεο θαη ηεο πξνυπφζεζεο ε αληθαλφηεηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία άζθεζεο θάζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Η αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ πξέπεη πάληα λα ζπληξέρεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (25εηία) ηνπ ππαιιήινπ. Οη ζπληαμηνδνηηθέο απηέο δηαηάμεηο πεξί αληθαλφηεηαο παηδηνχ ή ζπδχγνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο άλδξεο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ , δελ ηζρχνπλ γηα φζνπο άλδξεο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα σο Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε αλάπεξν παηδί ή αλάπεξν ζύδπγν κπνξεί λα αζθεζεί θαη από ηνπο δύν γνλείο ή ζπδύγνπο αληίζηνηρα, πνπ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από

8 4. Λνηπέο πεξηπηώζεηο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ έσο (Άλδξεο θαη γπλαίθεο άγακνη/εο ή έγγακνη/εο ή ρήξνη/εο ή δηαδεπγκέλνη/εο, ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά) Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ κε ηνπο άλδξεο, ν λένο λφκνο πξνβιέπεη φηη νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ, εάλ ζπκπιεξψλνπλ ηελ 25εηία ην 2010, ηζρχεη γηα κελ ηνπο άλδξεο ην φξην ειηθίαο ησλ 65 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο πιήξνπο ζχληαμεο θαη ησλ 60 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο κεησκέλεο (πξφσξεο), γηα δε ηηο γπλαίθεο ην φξην ειηθίαο ησλ 60 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο πιήξνπο ζχληαμεο θαη ησλ 55 εηψλ γηα ηε ιήςε ηεο κεησκέλεο.. Εάλ ε 25εηία ζπκπιεξψλεηαη ην 2011, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο απαηηείηαη ην 61 ν έηνο ηεο ειηθίαο, γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 56 ν έηνο γηα κεησκέλε, εάλ ζπκπιεξψλεηαη ην 2012 απαηηείηαη ην 63 ν έηνο γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 58 ν έηνο γηα κεησκέλε θαη εάλ ζπκπιεξψλεηαη ε 25εηία απφ ην 2013 θαη κεηά απαηηείηαη ην 65 ν έηνο γηα πιήξε ζχληαμε θαη ην 60 έηνο ηεο ειηθίαο γηα κεησκέλε. Παιηνί αζθαιηζκέλνη (από έσο ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άλδξεο θαη γπλαίθεο άγακνη/εο ή έγγακνη/εο ή ρήξνη/εο ή δηαδεπγκέλνη/εο ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά Υξόλνο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνη. δηθαηώκαηνο Έηνο ζεκειίσ ζεο Ζιηθία θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο Όξην ειηθίαο πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο Άλδξ Γπλ Άλδξεο & Γπλαίθεο Γηεπθξίληζε: Όηαλ ιέκε πιήξε ζχληαμε, ελλννχκε πάληα ηελ αλαινγηθή ζχληαμε, ηε ζχληαμε δει. πνπ είλαη αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο. Έρεη θάπνηνο 25 ρξφληα ππεξεζίαο, ζα πάξεη ζχληαμε γηα 25 ρξφληα δει. 25/35, έρεη 30 ρξφληα, 30/35. Πιήξε ζχληαμε κε ηελ θπξηνιεμία ηνπ φξνπ, δει. λα πάξεη ην αλψηαην χςνο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρψλ πνπ δηθαηνχηαη, είλαη ηα 40 ρξφληα ππεξεζίαο (35/35 + 5/50) Επνκέλσο θαη ε ηξίηεθλε κεηέξα πνπ απνρσξεί κε 20 ρξφληα ππεξεζίαο Φ.Ο.Η., ε ζχληαμε πνπ ζα πάξεη ζα ιέγεηαη πιήξεο, 20/35, ζα πάξεη δει. ηε ζχληαμε πνπ αληηζηνηρεί ζηα 20 ρξφληα ππεξεζίαο. Πξόσξε ζπληαμηνδόηεζε λνείηαη ε δπλαηφηεηα, πνπ παξέρεηαη ζηνλ ππάιιειν, πνπ έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο αιιά δελ έρεη ην φξην ειηθίαο γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ηεο λα ιάβεη ηε ζχληαμε λσξίηεξα θαηά 5 ρξφληα ην αλψηαην, πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο πνπ πξνβιέπεηαη. Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ, φπσο είλαη ε θαηεγνξία ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη θπζηθά κε ηελ αλάινγε κείσζε ηεο ζχληαμεο (πνηλή), ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην πφζν λσξίηεξα ζα αζθεζεί ην δηθαίσκα απηφ απφ ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο. 8

9 Η κείσζε απηή είλαη 4,5% γηα θάζε ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ νξίνπ ειηθίαο γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη θαη 6% γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ Πρ. κία κεηέξα κε ελήιηθα παηδηά, πνπ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ην 2010 θαη ζα ηεο θαηαβιεζεί ε ζχληαμε ζην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο, αλ ζειήζεη λα πάξεη κεησκέλε ζχληαμε ζηα 55, ε κείσζε ζα είλαη: 5 ρ 4,5%=22,5%, αλ ηε ιάβεη ζηα 58, ε κείσζε ζα είλαη 2 ρ 4,5%=9% Αλ φκσο ε ζπγθεθξηκέλε κεηέξα ζεκειηψλεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη ζειήζεη λα ιάβεη κεησκέλε ζχληαμε ζηα 56 αληί ηεο θαλνληθήο ζηα 61, ε κείσζε ζα είλαη 5 ρ 6%= 30% Σ απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη πξνηηκφηεξε ε εμαγνξά 1 ηνπιάρηζηνλ πιαζκαηηθνχ έηνπο παηδηψλ, ψζηε λα γίλεη ε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ην Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ιάβεη ηελ θαλνληθή ζχληαμε ζηα 60 αληί ησλ 61 ή αλ ζειήζεη ηε κεησκέλε ζηα 55 αληί ησλ 56 κε κείσζε 4,5% αληί 6%. Οη ππάιιεινη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, εθόζνλ έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ηνπ 2010, έρνπλ θαη ηηο παξαθάησ ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο ζπληαμηνδόηεζεο: 35 ρξόληα ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηώλ 37 ρξόληα ππεξεζίαο/αζθάιηζεο ρσξίο όξην ειηθίαο Ο ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ησλ 35 εηψλ, γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ , απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ ην 2011 έσο ην 2015 απφ ηα 35 ζηα 40 κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο απφ ηα 58 ζηα 60, φπσο δείρλεη ν παξαθάησ πίλαθαο. Παιηνί αζθαιηζκέλνη (από έσο ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άλδξεο θαη γπλαίθεο άγακνη/εο ή έγγακνη/εο ή ρήξνη/εο ή δηαδεπγκέλνη/εο ρσξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά Θεκειίσζε σο (ζπκπιήξσζε 25εηίαο) Θεκειίσζε απφ Έηε ππεξεζίαο Όξην ειηθίαο Έηνο ζεκειίσζεο Έηε ππεξεζίαο Φ.Ο.Η Όξην ειηθίαο Γ. ΝΔΟΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΗ (αζθαιηζκέλνη από ) Τα λέα φξηα ειηθίαο θαη ηα έηε ππεξεζίαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο γη απηή ηελ θαηεγνξία ησλ αζθαιηζκέλσλ, ηζρχνπλ απφ , ζχκθσλα κε ην λέν λφκν 3865/2010,ζηα πιαίζηα ηεο ηζφηεηαο παιηψλ θαη λέσλ αζθαιηζκέλσλ σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο. Επνκέλσο κέρξη γη απηνχο ηζρχεη φ,ηη ίζρπε πξηλ ην λ.3865/2010 θαη είλαη ηα εμήο: 9

10 α) Γπλαίθεο κε αλήιηθα παηδηά Υξεηάδνληαη 20 ρξόληα ππεξεζίαο (κέρξη ) θαη ειηθία 55 εηώλ γηα θαλνληθή ζύληαμε θαη 50 εηώλ γηα κεησκέλε. Άξα κία κεηέξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κε αλήιηθν παηδί, εθφζνλ κέρξη δελ ζπκπιεξψλεη 20εηία, κπνξεί λα εμαγνξάζεη είηε έηε ζπνπδψλ είηε πιαζκαηηθά έηε, λα ζεκειηψζεη έηζη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη θαη λα κπνξεί λα απνρσξήζεη κε φζα ρξφληα ππεξεζίαο έρεη, φηαλ ζπκπιεξψζεη ην φξην ειηθίαο ησλ 55 εηψλ γηα θαλνληθή ζχληαμε ή ησλ 50 γηα κεησκέλε. Θπκίδνπκε φηη ε εμαγνξά πιαζκαηηθψλ εηψλ παηδηψλ έρεη σο πξνυπφζεζε ηε ζπκπιήξσζε 15εηνχο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ε εμαγνξά εηψλ ζπνπδψλ ηε ζπκπιήξσζε 12εηνχο ππεξεζίαο. β) Γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά Ιζρχεη φ,ηη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Γηα ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη γλσκαηεχζεη ε Αλψηαηε Υγεηνλνκηθή Επηηξνπή Σηξαηνχ (Α.Σ.Υ.Ε.) γ) Γπλαίθεο κε 3 θαη άλσ παηδηά 20 έηε ππ. θαη ειηθία 56 εηώλ όζεο έρνπλ 3 παηδηά 20»» 53 εηώλ» 4 παηδηά 20»» 50 εηώλ» 5 παηδηά Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο, ε νπνία,αλ δελ ζπκπιεξψλεηαη κέρξη , ζα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε εμαγνξά πιαζκαηηθψλ εηψλ παηδηψλ ή ζπνπδψλ. Γηα φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ ηζρχεη ε γεληθή πξνυπφζεζε 15έηε/65 εηώλ. Από γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο απηώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηζρύεη ε γεληθή πξνϋπόζεζε 15έηε/65 εηώλ, πιελ ηεο θαηεγνξίαο ησλ γνλέσλ (άλδξεο & γπλαίθεο) κε αλίθαλα παηδηά, πνπ ρξεηάδνληαη 25 έηε ππεξεζίαο γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ειηθία 50 εηώλ γηα ηε ιήςε ηεο ζύληαμεο. Γηάλλεο Μπαιάγθαο 10

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41

IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 IΥΤΟΤΑ ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΑΡΘΡΟΤ 41 «ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξζξν 41 Άξζξν πξψην 1.Δηθαηνχρνη α) Αζθαιηζκέλνο ηνπ Τακείνπ εθόζνλ έηπρε θύξηαο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο από θνξέα αζθάιηζεο, δηθαηνύηαη εθάπαμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα