ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών» Διάρκεια Διαβούλευσης Από έως Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη Γεώργιος Κορμέντζας (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του υποέργου συμμετείχαν 4 φορείς ή εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

2 Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) 1 Μέρος του συνολικού αντικειμένου του έργου αποτελεί η δημιουργία της εθνικής γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων, η οποία θα περιέχει και θα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή των καλλιεργητικών επιλογών της εκάστοτε περιοχής, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζει τα διαθέσιμα δεδομένα με σκοπό τη παραγωγή των κατάλληλων αναλύσεων και στατιστικών. Η εν λόγω λύση θα πρέπει να είναι σε θέση να απεικονίζει τα αποτελέσματα επάνω σε γεωγραφικούς χάρτες, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες τη δυνατότητα διάδρασης με αυτούς εφαρμόζοντας φίλτρα, παραμέτρους, πραγματοποιώντας drills κ.λ.π. Υπό αυτό το πρίσμα και για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη εκμετάλλευση, επικοινωνία και ολοκλήρωση μεταξύ των γεωγραφικών δεδομένων και της πλατφόρμας Επιχειρηματικής Ευφυΐας, θεωρούμε πως θα πρέπει η εφαρμογή Επιχειρηματικής Ευφυΐας να διαθέτει ενσωματωμένη λύση η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανάγνωσης των χωρικών δεδομένων και αναπαράστασης αυτών σε χάρτες, στους οποίους θα απεικονίσει την επιχειρησιακή πληροφορία με ποικίλους τρόπους. Ακολουθώντας την παραπάνω αρχιτεκτονική, εξασφαλίζουμε την άριστη και πλήρη ολοκλήρωση των χωρικών δεδομένων με τα επιχειρηματικά στοιχεία, την ελαχιστοποίηση του ρίσκου και του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση και τον συνδυασμό των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς επίσης και τις βέλτιστες επιδόσεις του συστήματος. 2 Η προτεινόμενη λύση παρέχει στον αναλυτή το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον για να έχει πρόσβαση, να δημιουργεί και να τροποποιεί τις διάφορες έ ό ί Χ Εισήχθησαν απαιτήσεις εποπτικής απεικόνισης γεωπληροφορίας στις παραγράφους Α.5.4.2, Α.5.4.3, Α.5.4.4, καθώς και παράγραφος Α Προσαρμογή στη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης των υποσυστημάτων και δεδομένων του έργου Χ Εισήχθησαν απαιτήσεις στην παράγραφο Α ΑΊΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

3 μεταβλητές από το αντίστοιχο data mart; Παρακαλώ δώστε περιγραφή Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, 3 Δυνατότητα ενσωμάτωσης what-if γραφημάτων στο ταμπλώ γραφημάτων Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, «Δυνατότητα δημιουργίας What-If σεναρίων» Χ Αφορά συγκεκριμένο λογισμικό 4 Δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης δεδομένων από διαφορετικές πηγές με βάση προκαθορισμένων κανόνων Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, 5 Δυνατότητα καθαρισμού δεδομένων πριν από το μετασχηματισμό ή τη μεταφόρτωση τους στην ενιαία βάση δεδομένων. Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, «Εργαλεία για την προεπισκόπηση των δεδομένων, καθώς και την αυτόματη κατάρτιση περιγραφών των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους σε κάθε σημείο των ροών εργασίας (πηγές προέλευσης δεδομένων, σημεία επεξεργασίας..» Χ Εισήχθησαν μερικώς οι προτεινόμενες απαιτήσεις στην παράγραφο Α Χ Περιέχεται ήδη στις προδιαγραφές στην παράγραφο Α Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωση των διαχειριστών του συστήματος μέσω μηνυμάτων για παραβίαση των ποιοτικών κανόνων κατά την εισαγωγή δεδομένων Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, «Εργαλεία για την προεπισκόπηση των δεδομένων, καθώς και την αυτόματη κατάρτιση περιγραφών των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους σε κάθε σημείο των ροών εργασίας (πηγές προέλευσης δεδομένων, σημεία επεξεργασίας..» 7 Να παρέχεται μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων (data management) για την ενοποίηση, μετασχηματισμό, φόρτωση (data integration) καθώς και των ποιοτικό τους έλεγχο (data quality). Χ Εισήχθησαν απαιτήσεις στην παράγραφο Α.5.4.2

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, Χ Αφορά συγκεκριμένο λογισμικό 8 Δυνατότητα εξάλειψης διπλοεγγραφών μεταξύ των διαφορετικών βάσεων δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής αποτύπωση των δεδομένων Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, «Εργαλεία για την προεπισκόπηση των δεδομένων, καθώς και την αυτόματη κατάρτιση περιγραφών των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους σε κάθε σημείο των ροών εργασίας (πηγές προέλευσης δεδομένων, σημεία επεξεργασίας..» 9 Να παρέχεται εργαλείο workflow για την ολοκληρωμένη παρακολούθησης της διαδικασίας του ποιοτικού έλεγχου των δεδομένων. Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου, «Εργαλεία για την προεπισκόπηση των δεδομένων, καθώς και την αυτόματη κατάρτιση περιγραφών των χαρακτηριστικών και της ποιότητάς τους σε κάθε σημείο των ροών εργασίας (πηγές προέλευσης δεδομένων, σημεία επεξεργασίας..» 10 Οι τρεις βασικοί άξονες του έργου είναι η Εθνική Γεωβάση Δυνητικών Δραστηριοτήτων, το Ευφυές Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (Business Intelligence / BI) και το Σύστημα ενδεικνυόμενων καλλιεργητικών πρακτικών. Η ορθή, γρήγορη και αποτελεσματική ολοκλήρωση και επικοινωνία των πυλώνων αυτών, θα μπορέσει να εξασφαλίσει σε μεγάλο ποσοστό την υλοποίηση ενός συστήματος που θα μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί, να αναβαθμιστεί και να επικοινωνήσει με τεχνολογίες και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν τόσο στα υπόλοιπα υποέργα, όσο και σε δράσεις που θα εφαρμοσθούν στο μέλλον. Για αυτό το λόγο, θεωρούμε απαραίτητη την επιλογή και εφαρμογή τεχνολογιών, υποδομών και εργαλείων που βασίζονται σε παρόμοιες τεχνολογίες, βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα και προσφέρουν την επιθυμητή ολοκλήρωση και διασύνδεση out-of-the-box, χωρίς να απαιτούν εκτενή υλοποίηση. Κάτι τέτοιο, θα μπορέσει να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αλλά και το κόστος που θα απαιτείται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα για τη διαχείριση και τη συντήρηση των εν λόγω συστημάτων. Επίσης θα εξασφαλισθεί πως η τεχνογνωσία που θα πρέπει να αποκτηθεί και να διαδοθεί θα είναι η ελάχιστη δυνατή και θα κινείται γύρω από κοινές και παρόμοιες τεχνολογίες και όχι ετερογενή εργαλεία, των οποίων η Χ Περιέχεται ήδη στις προδιαγραφές στην παράγραφο Α Χ Περιέχεται ήδη στις προδιαγραφές στην παράγραφο Α Χ Περιέχεται ήδη στις προδιαγραφές ότι οι τρείς άξονες: η Εθνική Γεωβάση Δυνητικών Δραστηριοτήτων, το Ευφυές Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (Business Intelligence / BI) και το Σύστημα ενδεικνυόμενων καλλιεργητικών πρακτικών θα βασίζονται σε παρόμοιες τεχνολογίες και θα είναι διασυνδεδεμένες. Επίσης, η χρήση των ανοιχτών προτύπων NEUROPUBLIC ΑΕ

5 εκμάθηση, λειτουργία και ολοκλήρωση απαιτεί σημαντικά περισσότερο χρόνο. περιγράφεται ήδη στις προδιαγραφές 11 Μέρος του το Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων (Business Intelligence / BI), αποτελούν και τα Scorecards, τα οποία θα μπορούν να αναπαραστήσουν τους επιθυμητούς δείκτες σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα Cause & Effect Diagrams, WatchLists, Strategy Trees & Strategy Maps. Επειδή ακριβώς τα Scorecards αποτελούν μέρος της λύσης Επιχειρηματικής Ευφυΐας και δεν είναι κάτι ξεκομμένο από αυτή, θα πρέπει να είναι σε θέση να επαναχρησιμοποιούν τα μεταδεδομένα που έχουν ορισθεί στο επίπεδο του ΒΙ, χωρίς να είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός τους. Οι δείκτες, οι αναλύσεις, οι αναφορές, οι διαστάσεις, οι ιεραρχίες, τα μετρήσιμα μεγέθη κ.λ.π. τα οποία θα παρουσιάζονται στο περιβάλλον θα πρέπει να είναι μονοσήμαντα ορισμένα και σχεδιασμένα, με σκοπό να έχουμε μια ενιαία και ολοκληρωμένη υλοποίηση και όχι νησίδες πληροφοριών οι οποίες θα προσφέρουν πολλαπλές όψεις της αλήθειας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να παρέχεται ένα ενοποιημένο περιβάλλον, μέσα από το οποίο οι χρήστες θα εργάζονται, ανεξάρτητα από τις ενέργειες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν (reports, dashboards, δείκτες, scorecards κ.λ.π.). Το περιβάλλον αυτό θα προσφέρει τη μοναδική πηγή αλήθειας, καθώς επίσης και ενιαία μεταδεδομένα και πολιτικές ασφαλείας ανάλογα με τις τελικές ανάγκες του έργου. 12 Στην εν λόγω ενότητα αναφέρεται ότι το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει «Δυναμική απεικόνιση αποτελεσμάτων με την χρησιμοποίηση: Δισδιάστατων αναφορών o Πολυδιάστατων αναφορών (ΟLAP CUBES). o Ευανάγνωστων γραφημάτων (dashboards) o Συνδυασμό Scorecards και Dashboards o Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων και γραφημάτων». Στην ενότητα δεν διευκρινίζεται η λειτουργικότητα των γραφημάτων (dashboards) καθώς και αντίστοιχα ο συνδυασμός των Scorecards και Dashboards. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν dashboards αυτά θα είναι στατικά ή διαλειτουργικά (interactive); Χ Περιέχεται ήδη στις προδιαγραφές ότι το υποσύστημα Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων είναι ενιαίο και ότι οι δείκτες (scorecards) δεν είναι νησίδες πληροφοριών άλλα στοχεύουν στην παραγωγή ενός αληθούς αποτελέσματος Χ Εισήχθη η απαίτηση της διαλειτουργικότητας στην παράγραφο Α NEUROPUBLIC ΑΕ

6 Υποσύστημα ΙΙ, Ευφυές Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (BI) Ενότητα «Λογισμικό Υποσυστήματος ΒΙ» 13 Στο σύνολο της εν λόγω ενότητας αναφέρεται ότι: «Το Σύστημα Ευφυούς Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων θα πρέπει να διασυνδέεται και να εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες του Λογισμικού Συστήματος Staging Area στο οποίο θα βρίσκεται το BI Repository της Δ/νσης Πληροφορικής το οποίο παρέχει τις εξής δυνατότητες:..ταυτόχρονα με εκατοντάδες GB την ώρα». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν το εν λόγω «Σύστημα Staging Area» όπως αυτό περιγράφεται, θα παρασχεθεί από άλλη δράση ή υποέργο του Φορέα ή αν είναι αντικείμενο του ζητούμενου έργου. Επίσης, θα θέλαμε να διευκρινίσετε αν η διασύνδεση με το συγκεκριμένο σύστημα είναι επιθυμητή ή υποχρεωτική. ΜΕΡΟΣ Α Υποσύστημα ΙΙ, Ευφυές Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (BI) Ενότητα «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙ ΜΕ STAGING AREA» 14 Στην τελευταία παράγραφο της σελίδας αναφέρεται το εξής: «Επίσης, κάθε υποψήφιος στην προσφορά του θα πρέπει να κάνει ανάλυση της αβεβαιότητας που μπορεί να έχει το καλλιεργητικό πρόγραμμα που θα προτείνει λόγω της ακρίβειας των δεδομένων που λαμβάνει υπόψη η εφαρμογή του και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις και προϋποθέσεις». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν οι αλγόριθμοι που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των καλλιεργητικών προγραμμάτων θα δοθούν ή θα αναπτυχθούν από την Αρχή ή άλλον φορέα ή θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο. ΜΕΡΟΣ Α Υποσύστημα ΙΙΙ, Σύστημα Ενδεικνυόμενων Καλλιεργητικών Πρακτικών (ανά αγροτεμάχιο) Τελευταία παράγραφος Χ Διευκρινίσθηκε ότι είναι υποχρεωτικό στην παράγραφο Α Χ Διευκρινίσθηκε στην παράγραφο Α.5.4.4

7 15 Στην συγκεκριμένη ενότητα της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής: «Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό ISO από το οποίο να προκύπτει η διασφάλιση της ποιότητας του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Πληροφορικής και στον αγροτικό τομέα» Αναφέρεται δηλαδή πως απαιτείται ο Υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και στον αγροτικό τομέα. Παρακαλούμε θα θέλαμε να διευκρινίσετε πως συνδυάζεται το ISO στους δύο τομείς. Προτείνουμε το πιστοποιητικό ISO να απαιτείται μόνο για τον τομέα της πληροφορικής. ΜΕΡΟΣ Β Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 16 Στην συγκεκριμένη παράγραφο της διακήρυξης αναφέρεται τα εξής: «III. τυχόν αναπροσαρμογή του ετήσιου κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του πέραν των δύο ετών, θα είναι σταθερή για το σύνολο των ετών συντήρησης και για κάθε έτος δεν θα υπερβαίνει το 5%.» Στην ενότητα «Α6.5 Υπηρεσίες Συντήρησης» Σελ. 83 αναφέρεται ωστόσο ότι «Το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης προσδιορίζεται ως ποσοστό της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου με ελάχιστη τιμή το 8% και μέγιστη τιμή το 10%.» Παρακαλούμε διευκρινίστε αν ισχύει ο πρώτος ή ο δεύτερος περιορισμός. ΜΕΡΟΣ Β Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Διευκρινήσεις - Οδηγίες Χ Μετεβλήθη ως εξής να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο, από το οποίο να προκύπτει η διασφάλιση της ποιότητας του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Πληροφορικής Χ Το 5% αφορά την αναπροσαρμογή του ετήσιου κόστους συντήρησης πέραν των 2 ετών της συντήρησης

8 17 Από την διακήρυξη ζητείται η εξής λειτουργικότητα: «Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στην πληροφορία (Αναφορές Μοντέλα Δραστηριοτήτων με δείκτες, εναλλακτικά σενάρια κλπ) σε απεριόριστους τελικούς χρήστες (internet access). Να προσφερθούν οι αντίστοιχες άδειες λογισμικού. Απάντηση: - άδειες internet access». Παρακαλούμε θα θέλαμε να διευκρινίσετε αν λέγοντας «Αναφορές-Μοντέλα» εννοείτε γραφήματα dashboards. Επίσης, δεδομένου ότι ζητείται άδεια internet access, άρα και πρόσβαση «απεριορίστων» ή αδιευκρίνιστου αριθμού χρηστών, θα θέλαμε να διευκρινίσετε αν η χρήση των Αναφορών-Μοντέλων αυτών θα αφορά μόνο εξωτερικούς χρήστες του συστήματος (όπως περιγράφονται στην ενότητα Α5.4.3., αγρότες, επιχειρήσεις κλπ) ή και υπαλλήλους του Οργανισμού. ΜΕΡΟΣ C Πίνακας Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων (ΒΙ) Ενότητα: «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ» Χ Οι «Αναφορές Μοντέλα Δραστηριοτήτων με δείκτες, εναλλακτικά σενάρια κλπ» είναι υπερσύνολο των dashboards αφού περιλαμβάνουν και μοντέλα δραστηριοτήτων και εναλλακτικά σενάρια Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Γεώργιος Κορμέντζας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα