ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/ Αριθμός Απόφασης 17/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/25-01-2012 Αριθμός Απόφασης 17/2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/ Αριθμός Απόφασης 17/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 6196/2360/ πρόσκληση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου της. Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες: Αντιπεριφερειάρχης Πρόεδρος της 1. Λιονή Μαρία Π.Ε. Ρεθύμνου Επιτροπής 2. Ξυλούρης Νικόλαος Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος 3. Κακογιαννάκης Νικόλαος»» Τακτικό Μέλος 4. Γουλιδάκης Ιωάννης»»»» 5. Σημανδηράκης Παναγιώτης»»»» 6. Σερμάκης Νεκτάριος»»»» 7. Κουτεντάκη Ευχαριστία»» ως Τακτικό Μέλος Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: Αλεξάκης Μανόλης, Μπαντουβάς Κωνσταντίνος και Σταθάκης Γεώργιος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ορφανός Στέλιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Χατζηδάκη Χατζηεμμανουήλ Αικατερίνη Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας, Ραπτάκη Μαρία Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης, Βολικού Ελβίτα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου, Κουγιουμτζόγλου Ειρήνη Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, Ξυλούρης Μιχάλης Γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου, Τσελέντης Ιωάννης υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μαραγκάκης Μιχάλης Γαρεφαλλάκης Στέλιος Σχιζάκης Γιώργος και Μαυράκης Μανόλης ιδιοκτήτες προσφερόμενων για μίσθωση ακινήτων, Μπικάκης Αντώνης και Αργυρίου Δούκας Μέλη Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών ο Φασουλάς Μύρων Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, η Βαρδιάμπαση Νίκη, η Σουλτάτου Γιάννα και η Κογεράκη Μαρίνα υπάλληλοι του ίδιου Τμήματος. Στη συνέχεια η Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση του Διευθύνσεων: α) Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και β) Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Π.Δ. 34/1995: «Καθορισμός διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων», β) του Ν. 2286/1995: «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», γ) του Ν. 2362/1995: «Περί Δημόσιου Λογιστικού»,

2 δ) του Π.Δ. 242/1996: «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», ε) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» στ) του Π.Δ. 118/2007: «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», ζ) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», η) του Π.Δ. 113/2010: «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Το Π.Δ. 149/2010 με θέμα: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Τη με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2702/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Τη με αριθμ. 6/2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν ο 3/ ), με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της παρ. ζ του άρθρου 163 του Ν. 3852: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά «την αγορά κινητών, τη μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, καθώς και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και λύση της μίσθωσης ακινήτων», στην Οικονομική Επιτροπή. 6. Τη με αριθμ. 298/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Ν 21/ ) με την οποία εγκρίνεται η διακήρυξη για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση του Διευθύνσεων: α) Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και β) Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, για 140 θέσεις εργασίας συνολικά εκ των οποίων 70 για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και 70 για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οι ανάγκες αυτές μπορούν να καλυφθούν από ένα κατά προτίμηση κτίριο συνολικού εμβαδού τ.μ. τουλάχιστον ή από δύο ξεχωριστά κτίρια έκτασης τ.μ. περίπου για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και τ.μ. για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σύμφωνα με τους όρους και τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στη διακήρυξη και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 7. Τις αριθμ. 2858/1066/ & 2860/1067/ εγκρίσεις Δέσμευσης Πίστωσης. 8. Τη με ημερομηνία έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/ Το αριθμ.πρωτ / έγγραφο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, σχετικό με τη μεταστέγαση της υπηρεσίας. 10. Τη με αριθμ. 1/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Ν 1/ ) με την οποία αναβάλλεται η λήψη απόφασης για το θέμα: «Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση του Διευθύνσεων: α) Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και β) Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου» για περαιτέρω νομική διερεύνηση και να επανέλθει με νέα εισήγηση από τη Διεύθυνση Οικονομικού και τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη και ώρα 14: Το με αριθμ. πρωτ.: 7342/2816/ σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας (Τμήμα Προμηθειών), στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Εισηγούμαστε την αξιολόγηση των προσφορών για την

3 διακήρυξη της 21 ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη στέγαση των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου και τη διαπραγμάτευσή τους, που θα γίνει φανερά και προφορικά από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρ. 13 του Π.Δ. 242/ Σχετικά σας γνωρίζουμε τα εξής: Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές σύμφωνα με τις οποίες : α) Το πρώτο προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Μαυράκη Ευαγγελία, Παπαδογιωργάκης Γεώργιος», βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα αρ. 100 (εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου) στον β, γ και δ όροφο και υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 966,80 τ.μ. με ζητούμενο μίσθωμα ευρώ. Το ακίνητο είναι νέας κατασκευής και μας έχουν προσκομισθεί η άδεια νομιμοποίησης των υπαίθριων χώρων. Είναι ετοιμοπαράδοτο για άμεση εγκατάσταση. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, σύμφωνα με το αριθμ / έγγραφό της, βεβαιώνει ότι καλύπτει τις ανάγκες της Δ/νσης δεδομένου ότι έχει μεταβληθεί ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού και έχει μειωθεί. β) Το δεύτερο προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου Σχιζάκη, Ευαγγελίας Γαρεφαλάκη, Θεόδουλου και Άννας Γαρεφαλάκη, βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ικάρου 47 και Στ. Σπανάκη 2 στον Πόρο (εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου). Αποτελείται από ισόγειο 454 τ.μ. και από τους α, β, γ ορόφους σύνολο 1270 τ.μ. Το ζητούμενο μίσθωμα είναι 7620 ευρώ για τα 1300 τ.μ. και ευρώ για τα 1700 τ.μ. Το ακίνητο είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και να στεγάσει άμεσα την υπηρεσία. Καλύπτει και τις ανάγκες για το προσωπικό της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, όμως η επιτροπή καταλληλότητας έκρινε ότι είναι ακατάλληλο για την υπηρεσία αυτή επειδή δεν υπάρχει χώρος υποδοχής κοινού, αίθουσα εξετάσεων και ο απαιτούμενος εξωτερικός χώρος στάθμευσης οχημάτων για έλεγχο. γ) Το τρίτο προσφερόμενο κτίριο ιδιοκτησίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.» βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Τα προτεινόμενα τετρ. μέτρα για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών είναι 2165 τ.μ. και για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 1360 τ.μ. και το ζητούμενο μίσθωμα είναι ευρώ. Το κτίριο είναι βιομηχανικό και απαιτείται αλλαγή χρήσης οικοδομικής άδειας. Η επιτροπή καταλληλότητας θεωρεί ότι είναι αδύνατη η συστέγαση των δύο Διευθύνσεων, με ελλιπή φωτισμό και αερισμό. Θα πρέπει να ζητηθούν διευκρινήσεις από τον ιδιοκτήτη καθώς και να προσκομίσει βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών, προκειμένου να επανεξεταστεί η προσφορά για την στέγαση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών». 12. Την εισήγηση της κας Ραπτάκη Μαρίας Μαρίας, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικoνομικού. 13. Τις απόψεις των κ.κ. Μπικάκη Αντώνη και Αργυρίου Δούκα, υπαλλήλων των Διευθύνσεων Μεταφορών - Επικοινωνιών και Αγροτικής Οικονομίας -Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηρακλείου, αντίστοιχα, και Μελών του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηρακλείου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις άθλιες συνθήκες των κτιρίων στα οποία στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες τους και στην ανάγκη εξεύρεσης νέων κτιρίων για την άμεση μεταστέγασή τους. 14. Τις απόψεις των κ.κ. Μαυράκη Εμμανουήλ ως εκπροσώπου των «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - Μαυράκη Ευαγγελίας, Παπαδογιωργάκη Γεωργίου», και Μαραγκάκη Μιχαήλ ως εκπροσώπου της εταιρίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.», οι οποίοι και για τους λόγους που ανέφεραν θεωρούν ότι τα προσφερόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας τους είναι κατάλληλα για μίσθωση των αναφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα και με την έκθεση καταλληλότητας.

4 15. Τη διαπραγμάτευση με τους κ.κ. Γαρεφαλλάκη Στέλιο και Σχιζάκη Γιώργο, ιδιοκτήτες του προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ικάρου 47 και Στ. Σπανάκη 2 στον Πόρο, επιφάνειας τ.μ., το οποίο κρίνεται κατάλληλο για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για τον καθορισμό του μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με την οποία αποδέχτηκαν το ποσό των ως μηνιαίο μίσθωμα, αντί του ποσού των το οποίο ζητούσαν αρχικά με την προσφορά τους. 16. Την εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή, με την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σύμφωνα με την έκθεση καταλληλότητας: α) το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., Μαυράκη Ευαγγελία, Παπαδογιωργάκης Γεώργιος», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα αρ. 100 (εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου) συνολικής επιφάνειας 966,80 τ.μ. είναι εκτός των όρων της διακήρυξης, με την οποία ζητείται ακίνητο επιφάνειας τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και για το λόγο αυτό προτείνεται η απόρριψή του. β) το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.», το οποίο βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου επιφάνειας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 2165 τ.μ. και για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 1360 τ.μ. σύμφωνα με την έκθεση καταλληλότητας είναι βιομηχανικό κτίριο και απαιτείται αλλαγή χρήσης της οικοδομικής άδειας, ενώ με τη διακήρυξη ζητείται κτίριο για στέγαση των ως άνω Υπηρεσιών, για το λόγο αυτό προτείνεται η απόρριψή του. γ) το ακίνητο ιδιοκτησίας Γεωργίου Σχιζάκη, Ευαγγελίας Γαρεφαλάκη, Θεόδουλου και Άννας Γαρεφαλάκη, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ικάρου 47 και Στ. Σπανάκη 2 στον Πόρο (εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου), επιφάνειας 1300 τ.μ. είναι το μόνο το οποίο κρίνεται κατάλληλο και μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, με ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των ευρώ. Επειδή όμως το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα των ή 5,769 ανά τ.μ., ύστερα από τη διαπραγμάτευση που έγινε ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, θεωρώ ότι είναι υψηλό, ιδιαίτερα στη περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία όλοι μας βιώνουμε, και προτείνεται να κριθεί ασύμφορο για την Περιφέρεια Κρήτης και να μην κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας». 17. Τις απόψεις των μελών της. Ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Απορρίπτει την προσφορά για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., Μαυράκη Ευαγγελία, Παπαδογιωργάκης Γεώργιος», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα αρ. 100 (εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου) συνολικής επιφάνειας 966,80 τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διότι είναι εκτός των όρων της διακήρυξης, με την οποία ζητείται ακίνητο επιφάνειας τ.μ. 2. Απορρίπτει την προσφορά για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.», το οποίο βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου επιφάνειας 2165 τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και 1360 τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, διότι σύμφωνα με την έκθεση καταλληλότητας είναι βιομηχανικό κτίριο και απαιτείται αλλαγή χρήσης της οικοδομικής του άδειας, ενώ με τη διακήρυξη ζητείται κτίριο γραφείων για τη στέγαση των ως άνω Υπηρεσιών. 3. Κρίνει άγονο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διότι από τα προσφερόμενα

5 ακίνητα το ένα (ιδιοκτησίας Γεωργίου Σχιζάκη, Ευαγγελίας Γαρεφαλάκη, Θεόδουλου και Άννας Γαρεφαλάκη) κρίνεται ακατάλληλο από την επιτροπή καταλληλότητας διότι παρόλο που καλύπτει τις ανάγκες για το προσωπικό της Διεύθυνσης, δεν υπάρχει χώρος υποδοχής κοινού, αίθουσα εξετάσεων και ο απαιτούμενος εξωτερικός χώρος στάθμευσης οχημάτων για έλεγχο και το άλλο (ιδιοκτησίας ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.) απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την έκθεση καταλληλότητας είναι βιομηχανικό κτίριο και απαιτείται αλλαγή χρήσης της οικοδομικής του άδειας. 4. Κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για μίσθωση για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διότι το επιτευχθέν μίσθωμα των ή 5,769 ανά τ.μ., ύστερα από διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες (το προσφερόμενο ακίνητο είναι ιδιοκτησίας Γεωργίου Σχιζάκη, Ευαγγελίας Γαρεφαλάκη, Θεόδουλου και Άννας Γαρεφαλάκη, βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ικάρου 47 και Στ. Σπανάκη 2 στον Πόρο, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και είναι επιφάνειας 1300 τ.μ.), είναι υψηλό για την Περιφέρεια Κρήτης και για το λόγο αυτό δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: Ηράκλειο, Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη Μαρία Λιονή Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax Πλατεία Ελευθερίας : :Νίκη Βαρδιάμπαση, Μύρωνα Φασουλάς : , 234 : Ηράκλειο, 26 Ιανουαρίου 2012 Αρ. πρωτ.: 8212/3138 ΠΡΟΣ: KOIN.: Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών 1. Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 3. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 17/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 17/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Ν 2/ ) με την οποία: 1. Απορρίπτεται την προσφορά για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., Μαυράκη Ευαγγελία, Παπαδογιωργάκης Γεώργιος», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα αρ. 100 (εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου) συνολικής επιφάνειας 966,80 τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διότι είναι εκτός των όρων της διακήρυξης, με την οποία ζητείται ακίνητο επιφάνειας τ.μ. 2. Απορρίπτεται την προσφορά για το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.», το οποίο βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου επιφάνειας 2165 τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και 1360 τ.μ. για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, διότι σύμφωνα με την έκθεση καταλληλότητας είναι βιομηχανικό κτίριο και απαιτείται αλλαγή χρήσης της οικοδομικής του άδειας, ενώ με τη διακήρυξη ζητείται κτίριο γραφείων για τη στέγαση των ως άνω Υπηρεσιών. 3. Κρίνεται άγονο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τη στέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, διότι από τα προσφερόμενα ακίνητα το ένα (ιδιοκτησίας Γεωργίου Σχιζάκη, Ευαγγελίας Γαρεφαλάκη, Θεόδουλου και Άννας Γαρεφαλάκη) κρίνεται ακατάλληλο από την επιτροπή καταλληλότητας διότι παρόλο που καλύπτει τις ανάγκες για το προσωπικό της Διεύθυνσης, δεν υπάρχει χώρος υποδοχής κοινού, αίθουσα εξετάσεων και ο απαιτούμενος εξωτερικός χώρος στάθμευσης οχημάτων για έλεγχο και το άλλο (ιδιοκτησίας ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.) απορρίπτεται διότι σύμφωνα με την έκθεση καταλληλότητας είναι βιομηχανικό κτίριο και απαιτείται αλλαγή χρήσης της οικοδομικής του άδειας. 4. Κρίνεται ασύμφορο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για μίσθωση για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, διότι το επιτευχθέν μίσθωμα των ή 5,769 ανά τ.μ., ύστερα από διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες (το προσφερόμενο ακίνητο είναι ιδιοκτησίας Γεωργίου Σχιζάκη, Ευαγγελίας Γαρεφαλάκη, Θεόδουλου και Άννας Γαρεφαλάκη, βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ικάρου 47 και Στ. Σπανάκη 2 στον Πόρο, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και είναι επιφάνειας 1300 τ.μ.), είναι υψηλό για την Περιφέρεια Κρήτης και για το λόγο αυτό δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη Σταύρος Αρναουτάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 105/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α..Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθµός Απόφασης: 112/2012 Στο Ηράκλειο, σήµερα Πέµπτη 28 Ιουνίου 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 103-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη

ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Κανάρη 3 14569 Ανοιξη ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ Άγιος Στέφανος 14(05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.. Ι5Ϊ: ι55 ί5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.κ. 14565 ΤΗΛ. 2132030603 ΡΑΧ: 2132030630 ΠΡΟΣ Τμήμα Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα