Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή εισήγηση προσεγγίζει και διερευνά τη διαχρονικά νομολογιακή πραγμάτευση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 60 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000 και ήδη π.δ.169/2007), με το οποίο προβλέπεται ex lege απόσβεση συνταξιοδοτικών αξιώσεων 1. Εντοπίζει και μελετά επίσης τη συμβατότητα της νομοθετικής αυτής διάταξης με το περιεχόμενο της υπερνομοθετικής προστασίας που παρέχει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπως το Δικαστήριο του Στρασβούργου αποφάνθηκε σχετικά στις υποθέσεις Κοκκίνης κατά Ελλάδος 2 και Ρεβελιώτης κατά Ελλάδος 3. Οι πρόσφατες αυτές αποφάσεις οδήγησαν στην έκδοση της 26/2010 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου φωτίζοντας την μέχρι πρότινος κυμαινόμενη και προβληματισμένη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, κατά κοινή ομολογία, περισσότερο από τα άλλα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, είναι προσανατολισμένο προς τη νομολογιακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενσωματώνοντας στη νομολογία του τη ρυθμιστική παρέμβαση της ΕΣΔΑ, καθόσον ερμηνεύει και εφαρμόζει διατάξεις του εσωτερικού δικαίου υπό το πρίσμα των διατάξεων της ΕΣΔΑ και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων αυτής. Οι αποφάσεις αυτές έχουν όχι μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον για το νομικό κόσμο, αλλά και σημαντικότατες πρακτικές επιπτώσεις για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους. Πριν να διατυπώσω κάποια παραδείγματα για να καταστεί νοητή η πρακτική σημασία των αποφάσεων αυτών, θα αναφέρω την κρίσιμη νομική διάταξη. Κατ αυτήν, όπως διαμορφώθηκε με το (άρθρο 18 παρ. 10 του) ν. 1489/ «δεν επιτρέπεται σε καμιά 1 Βλ. αποφάσεις ΣτΕ 1629/1996, 2656/1996, 3257/1996 και ΑΠ 40/1998, όπου η ex lege απόσβεση αξιώσεων συνιστά παραβίαση του άρθρου 1 ΠΠΠ 2 Ε.Δ.Δ.Α., Απόφ (προσφυγή αρ /2006, ΘΠΔΔ 4/2009, σελ.506 επ. 3 Ε.Δ.Δ.Α., Απόφ (προσφυγή αρ /2006, ΘΠΔΔ 4/2009, σελ.506 επ. 4 Κατά την προηγούμενη του ν.1489/1984 διάταξη, ήτοι εκείνη του άρθρου 60 παρ. 1 του α.ν. 1854/1951 η αναδρομική πληρωμή των συντάξεων δεν επιτρεπόταν να υπερβαίνει το έτος. 1

2 ανεξαιρέτως περίπτωση να αναγνωρισθούν αναδρομικά σε βάρος του Δημόσιου Ταμείου οικονομικά δικαιώματα από συντάξεις για χρονικό διάστημα πέραν των τριών ετών από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση» 5. Κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 1489/1984, η διάταξη αυτή, που τέθηκε για λόγους ταμειακούς 6, επιμηκύνει το χρόνο της αναδρομικής αναγνώρισης των οικονομικών δικαιωμάτων και αξιώσεων από συντάξεις από ένα σε τρία έτη, γιατί πολλές φορές η βραδύτητα για τη συνταξιοδότηση που οφείλεται σε υπηρεσιακές διαδικασίες, αναγκάζει το συνταξιούχο να επιβαρύνεται με δαπάνες αγωγών αποζημίωσης του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ. κατά του Δημοσίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δανειζόμενη το πραγματικό από την 1075/2008 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρω το ακόλουθο πρακτικό ζήτημα: Διαζευγμένη θυγατέρα αποβιώσαντος πολιτικού συνταξιούχου, της οποίας λύθηκε οριστικά ο γάμος της με αμετάκλητη απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις , υπέβαλε αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) στις για να της κανονιστεί σύνταξη με βάση το άρθρο 9 του ν.1654/1986. Το Γ.Λ.Κ. απέρριψε την αίτησή της στις και αυτή υπέβαλε ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (Ε.Ε.Π.Κ.Σ.), η οποία επίσης εξέδωσε απορριπτική απόφαση. Επί εφέσεως της ως άνω στο II Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδεται το 2003 απόφαση (1063/2003), η οποία δέχεται την αίτηση και κανονίζει μηνιαία σύνταξη από , δηλαδή αναδρομικά από τριετίας από την πρώτη του μήνα δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης. Σημειωτέον ότι από την άσκηση της έφεσης, το1999 μέχρι την έκδοση της 1063/2003 απόφασης του II Τμήματος παρήλθε χρονικό διάστημα 11 χρόνων περίπου, στη διάρκεια του οποίου έλαβαν χώρα έξι (6) συνολικά διαδικασίες ενώπιον ακροατηρίου και εκδόθηκαν 4 αποφάσεις του II Τμήματος, εκ των οποίων 3 5 Πρβλ. και άρθρα 22 π.δ. 167/2000(κώδικας σιδηροδρομικών συντάξεων) και 115 π.δ.160/2000 (κώδικας πολεμικών συντάξεων). 6 Επειδή το Δημόσιο επιβαρύνεται με υπέρμετρες και απρόβλεπτες επιβαρύνσεις λόγω καταβολής αναδρομικών συντάξεων. 2

3 οριστικές και 1 προδικαστική, καθώς και 2 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου και επομένως δεν παραβιάστηκε η εύλογη προθεσμία που προστατεύεται από το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, αφού η διάρκεια κάθε επιμέρους διαδικασίας δεν ξεπέρασε, κατά μέσο όρο το 1,5 με 2 έτη, που έχει κριθεί εύλογη 7 Πλην όμως το δικαίωμα είχε γεννηθεί το 1990, η δε ενδιαφερόμενη είχε ενεργήσει άμεσα για την αναγνώρισή του. Από το τυχαίο όμως και ασύνδετο προς το ρυθμιζόμενο δικαίωμα γεγονός του χρόνου ενέργειας και φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου, καθώς και λόγω άλλων παραγόντων 8 παρέχεται αξίωση συντάξεως μέχρι τρία έτη αναδρομικά από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, ήτοι 11 περίπου χρόνια μετά τη γένεση του δικαιώματος. Άλλη διαζευγμένη θυγατέρα αποβιώσαντος πολιτικού συνταξιούχου που το δικαίωμά της γεννήθηκε το ίδιο έτος με την προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή το 1990 και το Γ.Λ.Κ. έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο ν. 1654/1986 για να της κανονιστεί σύνταξη, το δικαίωμά της ικανοποιείται το Ενόψει τούτων, ο χρονικός περιορισμός της τριετίας του άρθρου 60 του Σ.Κ., στην πρώτη περίπτωση, αποστερεί την συνταξιούχο της συντάξεώς της για 11 περίπου χρόνια, ενώ της δεύτερης ικανοποιείται το δικαίωμά της άμεσα, με επακόλουθο συνταξιούχοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή διατελούν υπό τους αυτούς όρους συνταξιοδότησης, να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης κατ αποτέλεσμα, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7 Βλ. ΕΔΔΑ απόφαση της υπόθ. Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος, όπου αντίστοιχα διαστήματα ενώπιον των Πρωτοδικείων και του Αρείου Πάγου θεωρήθηκαν ότι δεν υπερβαίνουν τον εύλογο χρόνο. 8 Ενδεικτικά αναφέρω: Κατά τη συζήτηση υποθέσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ζητούν αναβολή για να μελετήσουν την υπόθεσή τους, οι διάδικοι ζητούν αναβολή, επειδή ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους βρίσκεται σε κάποιο άλλο δικαστήριο άλλης δικαιοδοσίας. Ειδικότερα, επί των συνταξιοδοτικών υποθέσεων, πρέπει να έχει προσκομισθεί ο συνταξιοδοτικός φάκελος του συνταξιούχου από το Γ.Λ.Κ. και σε περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί το Δικαστήριο αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί. Επίσης είναι δυνατόν ο συνταξιούχος να μην έχει επιδώσει το δικόγραφο της εφέσεως ή της αιτήσεως αναιρέσεως στο αντίδικο Ελληνικό Δημόσιο κλπ., οπότε το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση, για να δώσει την ευκαιρία στον διάδικο να καλύψει την παράλειψή του. Ομοίως, όταν ο συνταξιούχος δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν το αίτημά του, το Δικαστήριο, αντί να απορρίψει την έφεση ή την αγωγή ως ανυποστήρικτη, εκδίδει προδικαστική απόφαση, για να προσκομιστούν τα ελλείποντα στοιχεία. 3

4 Κατά τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 9, πριν από την έκδοση των δύο προαναφερόμενων αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. έχει κριθεί ότι: «Ο βάσει του άρθρου 60 του Σ.Κ. περιορισμός του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και της αντίστοιχης συνταξιοδοτικής αξίωσης σε χρονικό ορίζοντα διάρκειας μέχρι τρία έτη αναδρομικά με αφετηρία πάντοτε την έκδοση της σχετικής πράξης ή απόφασης, με την οποία αναγνωρίζεται ή διαπλάσσεται το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι πάντοτε σταθερή και πέραν αυτής δεν υφίσταται. Η ρύθμιση αυτή λόγω της σταθερότητας της αναδρομικής χρονικής της εκτάσεως δεν έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος, εφόσον σε καμιά περίπτωση το Δημόσιο δεν αναγνωρίζει, ούτε παρέχει αξίωση συντάξεως πέραν της τριετίας, αδιαφόρως του πότε ήθελε εκδοθεί η οικεία περί κανονισμού συντάξεως πράξη ή απόφαση, η οποία αποτελεί και την αφετηρία της εν λόγω χρονικής εκτάσεως». Ο χρονικός δε αυτός περιορισμός του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχει κριθεί συμβατός με το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α. που καλύπτει περιουσιακά δικαιώματα, εφόσον, λόγω του άρθρου 60 δεν υπάρχει συνταξιοδοτική αξίωση για το προ της τριετίας χρονικό διάστημα. Σημειωτέον ότι κατά τη νομολογία αυτή δεν ενδιέφερε ο λόγος της βραδύτητας της έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης, αν δηλαδή οφείλεται σε παράλειψη του ενδιαφερόμενου να ενεργήσει ή σε πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης ή λόγω φόρτου εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού στη διάταξη δεν γίνεται οποιαδήποτε διάκριση ( Ολ.Ελ.Συν. 1216/1995, 1417/2002, 963/2003). Σύμφωνα δε με νεότερη νομολογία 10, η οποία ενέμεινε στην παραδοσιακή θέση, εκτός των ανωτέρω κρίθηκε επίσης ότι ο αναδρομικός αυτός χρονικός περιορισμός στην καταβολή των συντάξεων δεν παραβιάζει ούτε το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, καθόσον με τη ρύθμιση αυτή δεν κωλύεται ο συνταξιούχος να διεκδικήσει δικαστικώς οποιεσδήποτε συνταξιοδοτικής φύσεως αξιώσεις του και να ικανοποιηθεί σχετικώς στο μέτρο που οι αξιώσεις του αυτές 9 Ενδεικτικά βλ. αποφ. Ολομ.,1221/1999, 256/2002,1408/2002, 1417/2002, 963/2003, 1132/2007, 1075/2008, 288/ Βλ. ενδεικτικά αποφ. Ολομ. 1075/

5 αναγνωρίζονται από το υφιστάμενο δίκαιο, γιατί η δικονομική δυνατότητα άσκησης της αγωγής του άρθρου του 105 Εισ.Ν.Α.Κ. (ή ευθείας αγωγής, όπου αυτό επιτρέπεται) αποτελεί συμπλήρωμα της δικαστικής προστασίας που παρέχεται στο συνταξιούχο για να αποκατασταθεί η ζημιά που υπέστη από τη στέρηση της αυξημένης σύνταξής του κατά το πέραν της τριετίας χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου η δικαστική προστασία που απολαμβάνει ο συνταξιούχος είναι αποτελεσματική, κατά την έννοια των διατάξεων της ΕΣΔΑ, ενώ δεν συντρέχει περίπτωση αντίθεσης του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ. προς το άρθρο 17 του Συντάγματος, στο άρθρο 25 παρ.3 του Συντάγματος, εφόσον δεν υφίσταται περίπτωση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ούτε θίγεται η αρχή της αναλογικότητας. Κατά την άποψη της μιας μειοψηφίας, η διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ. είναι ασύμβατη με τη συνταγματική αρχή της νομικής ισότητας των πολιτών 11,γιατί είναι γενική και καλύπτει ανεξαίρετα κάθε συνταξιοδοτική διαφορά ανεξάρτητα από το λόγο ή τον τρόπο γενέσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αφορά τόσο τη διοικητική γενικά πράξη κανονισμού της συντάξεως όσο και την αντίστοιχη δικαστική απόφαση. Και κατά την άποψη της δεύτερης μειοψηφίας «με το να ορίζει ο νόμος μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των οικονομικών δικαιωμάτων ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος πρόκειται για ανεπίτρεπτη νομοθετική παρέμβαση, που αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 87 παρ. 1 και 88 παρ.2 του Συντάγματος και ασύμβατη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Π.Π.. της Ε.Σ.Δ.Α. 12, γιατί θίγεται επαρκώς θεμελιωμένο και απαιτητό περιουσιακής φύσεως δικαίωμα, χωρίς να συντρέχει αποχρών λόγος δημόσιας ωφέλειας 13, εφόσον το ταμειακό 11 Βλ. ενδεικτικά απόφ. Ολομ. Ελ.Συν. 256/ Βλ. και Ευ. Καλλίτση, Αντισυνταγματικός ο κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικος τριετής χρονικός περιορισμός των αναδρομικών συντάξεων των συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων, ΔιΔικ. 2004, σελ. 833 επ. 13 Κατά τον Ευ. Καλλίτση, ο.π. η κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του Σ.Κ. στέρηση της συντάξεως πέραν της τριετίας ισοδυναμεί με στέρηση περιουσίας συνταξιούχου, επιβαλλόμενη χωρίς την συνδρομή αποχρώντος λόγου δημοσίας ωφελείας, οίον δεν συνιστά το επικαλούμενον δημοσιονομικόν συμφέρον του Δημοσίου, δοθέντος ότι τούτο πλέον ή επαρκώς προστατεύεται εν προκειμένω δια των περί παραγραφής κλπ. διατάξεων του άρθρου 61 του Σ.Κ., εν συνδιασμώ προς τις διατάξεις των άρθρων 90 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» και 3 παρ. 3 του ν. 3075/2002 (βλ. και Α.Π.71/2003 κλπ.). 5

6 συμφέρον 14 μοιάζει με το συμφέρον του κάθε οφειλέτη να καταβάλει όσο το δυνατόν λιγότερα ή και καθόλου 15. Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να θυμηθούμε το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κυρώθηκε όπως και η σύμβαση με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ 16. Ορίζει δε το άρθρο αυτό ότι: «Παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ειμή δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους» 17. Ήδη με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2274/1997 της Ολομέλειας 18 και 1617/1998 του II Τμήματος 19 κρίθηκε 20 ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του δημόσιου υπαλλήλου αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα 21 και 14 Βλ. και ΣτΕ 1663/2009, ΕΔΚΑ (2009), σελ.402 και contra Ολ.Α.Π.31/2007 ΕΔΚΑ 2007, σελ Βλ. και Ολομ.Ελ.Συν. 1221/1999, όπου «Το με στενή έννοια ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου, που υφίσταται σε κάθε περίπτωση που περιορίζονται οι οικονομικές διεκδικήσεις (αξιώσεις) που εγείρονται εις βάρος του, δεν μπορεί να αναχθεί σε λόγο δημοσίου συμφέροντος που θα επέτρεπε τη διαφοροποίηση μεταξύ συνταξιούχων που δεν απαιτήθηκε να ζητήσουν δικαστική προστασία, με αποτέλεσμα να μην ανακύψει γι αυτούς ζήτημα υπέρβασης της κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του Σ.Κ. επιτρεπόμενης τριετούς αναδρομής, και συνταξιούχων που αδικήθηκαν και υποχρεώθηκαν να προσφύγουν δικαστικά, με συνέπεια να αναλώσουν χρόνο πολύ περισσότερο της τριετίας προκειμένου να δικαιωθούν και να μην καταστεί δυνατή για το λόγο αυτό η πλήρης (για το πέραν της τριετίας χρονικό διάστημα) αποκατάστασης της βλάβης τους». Ομοίως και οι Ε.Δ.Δ.Α. Απόφ Υπόθ. Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, ΕΔΚΑ (2009), σελ. 386 και Απόφ Υπόθ. Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος, ΕΔΚΑ (2009), σελ. 380, όπου το απλό ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου, η ανάγκη ταχείας εκκαθάρισης των οφειλών του Δημοσίου και η αποφυγή επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού με απρόβλεπτες δαπάνες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από μόνες τους καμιά προσβολή του δικαιώματος του ατόμου για σεβασμό της περιουσίας του. 16 Από το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ πηγάζει η αρχή της αναλογικότητας, κατά την οποία τα προνόμια του Δημοσίου δεν πρέπει να προσβάλουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της περιουσίας και των απαιτήσεων του δημόσιου συμφέροντος. Προσβάλλεται δε η αρχή αυτή, όταν γίνεται επίκληση γενικά και αόριστα του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να δικαιολογείται η οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου (Ε.Δ.Δ.Α. Απόφ Υπόθ. Μεϊδάνης κατά Ελλάδος και Απόφ Υπόθ. Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδος,). 17 Βλ. σχετικά Ι. Πετρόγλου, Η έννοια της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΚΑ 1995, σελ. 513 επ. και Αθηνά Πετρόγλου, Το ανίσχυρο των προνομίων υπέρ του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ΕΔΚΑ 2009, σελ 369 επ. 18 ΕΔΚΑ 1998, σελ ΕΔΚΑ 1998, σελ Κατά την άποψη της Ά. Λιγωμένου (Η νομική φύση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των δημόσιων υπαλλήλων ΕΔΚΑ 1999, σελ. 909 επ.): με τις αποφάσεις αυτές επήλθε σημαντική στροφή στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνιστά την απαρχή μιας νέας νομολογιακής πορείας για την Ελλάδα. 21 Κατά την παλαιότερη πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( Ολομ.Ελ.Συν. 89/1971,1213/1991, 1306/1993, 1440/1994 κ. ά. ) το δικαίωμα συντάξεως δημοσίου υπαλλήλου είναι 6

7 προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ 22.Όμοια κρίση περιέχουν και οι επακολουθήσασες αποφάσεις 40/1998 της Ολομέλειας του Α.Π. 23 και 542/1999 της Ολομέλειας του ΣτΕ. 24 Περαιτέρω με πρακτικό της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (10 ης Γ.Σ./ Θέμα Δ ) έγινε δεκτό ότι «Ως δικαιώματα αστικής φύσης κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ θεωρούνται και οι χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, ενώ ως περιουσία κατά το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ νοούνται και τα ενοχικά δικαιώματα και οι απαιτήσεις μεταξύ των οποίων και οι απαιτήσεις για παροχές κοινωνικής ασφάλισης- εφόσον υπάρχει νόμιμη προδικασία ότι θα ικανοποιηθούν δικαστικά. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που καθορίζει το ύψος της οφειλόμενης συνταξιοδοτικής (χρηματικής) παροχής και, συγχρόνως, επιδικάζει την παροχή αυτή, είναι εκτελεστός τίτλος, κατά το άρθρο 904 παρ. 2 περ. α του Κ.Πολ.Δ. και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν απόγραφο, για τη με βάση αυτό ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.» Σύμφωνα δε με τις δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΕΔΔΑ Κοκκίνης κατά Ελλάδος και Ρεβελιώτης κατά Ελλάδος: Από τη στιγμή που ένα συμβαλλόμενο Κράτος θεσπίζει μια νομοθεσία, η οποία με τη συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, προβλέπει την αυτόματη καταβολή μιας κοινωνικής παροχής-ανεξαρτήτως του αν η χορήγηση αυτής εξαρτάται ή όχι από την προηγούμενη καταβολή εισφορών- η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι γεννά ένα περιουσιακό συμφέρον το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, για τα άτομα που πλήρουν τις προϋποθέσεις που θέτει. Κατά την πάγια λοιπόν νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η νομοθετικά προβλεπόμενη μέχρι τρία έτη αναδρομή των οικονομικών αποτελεσμάτων της το πρώτον κανονιζόμενης ή κατ αύξηση ανακαθοριζόμενης ή αναπροσαρμοζόμενης σύνταξης δεν ενοχικό και όχι εμπράγματο. ( Βλ. περισσότερα in Άννα Λιγωμένου, Η νομική φύση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των δημόσιων υπαλλήλων ΕΔΚΑ 1999, σελ. 915) 22 Πρβλ. Ε.Δ.Δ.Α. Απόφαση της στην υπόθεση Gaygusuz κατά Αυστρίας (ΕΔΚΑ 1997, σελ. 12), όπου κρίθηκε ότι οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν ιδιοκτησία και προστατεύονται από το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. 23 ΕΔΚΑ 1999, σελ. 138 και ΝοΒ 47 (1999), σελ. 705 όπου και σχόλια του καθηγητή Γ. Κασιμάτη 24 ΕΔΚΑ 1999, σελ. 337, με σχόλια του καθηγητή Επ. Σπηλιωτόπουλου. 7

8 είναι ασύμβατη προς τις διατάξεις των άρθρων 4παρ.1, 20 παρ. 1 και 26 του Συντάγματος και της απορρέουσας από αυτό αρχής του κράτους δικαίου ούτε προς τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και του άρθρου 6 της Σύμβασης αυτής. Πλην όμως για το σημείο έναρξης της τριετούς αυτής αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων, από μία ενδελεχή επισκόπηση της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρατηρείται ότι ως πράξη ή απόφαση (η έκδοση της οποίας αποτελεί την αφετηρία για τον υπολογισμό της τριετίας) εκλαμβάνεται άλλοτε η σχετική δικαστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ακυρώνει την προσβαλλόμενη συνταξιοδοτική πράξη της Διοίκησης, ήτοι την πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, ή την απόφαση της ΕΕΠΚΣ του ΓΛΚ που εκδίδεται επί ενστάσεως της προηγουμένης 25 και άλλοτε η ίδια η συνταξιοδοτική πράξη του ΓΛΚ, ασχέτως αν επακολούθησε ή όχι δικαστική απόφαση που την ακύρωσε 26. Είναι δε πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη της δεύτερης αυτής εκδοχής, κατά την οποίαν τα οικονομικά αποτελέσματα των συνταξιοδοτικών αξιώσεων ανατρέχουν μέχρι τριετίας από την πρώτη του μήνα έκδοσης της προσβαλλόμενης και ακυρωθείσας συνταξιοδοτικής πράξης ή απόφασης (με την οποία η συνταξιοδοτική διοίκηση παρά το νόμο δεν αναγνώρισε την επίδικη συνταξιοδοτική αξίωση) και όχι από την έκδοση (δημοσίευση) της σχετικής δικαστικής απόφασης, καθόσον στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή με αφετηρία την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα εξαρτάτο από το συμπτωματικό και εκτός των δυνατοτήτων δράσης του δικαστικά προσφεύγοντος γεγονός του χρόνου ενέργειας του δικαστηρίου, η ενώπιον του οποίου μάλιστα διαδικασία προόδου της δίκης ενεργείται αυτεπαγγέλτως. Εκείνος δε που, επιδιώκοντας δικαστικώς την άρση της αδικίας την προερχόμενη εις βάρος του από τη συνταξιοδοτική διοίκηση, θα δικαιωνόταν τελικά ύστερα από τη διαδρομή μακρού χρόνου δικαστικών αγώνων, δεν θα είχε πλήρη προστασία, αλλά περιορισμένη, αντίθετα προς την πρόθεση του νομοθέτη του ν. 1489/1984, που στόχευσε να παράσχει στη 25 Βλ. ενδεικτικά Ολ.Ελ.Συν. 1075/2008 και 288/ Βλ. ενδεικτικά Ολ.Ελ.Συν. 1221/1999,256/2002, 636/2005, 6/2006, 819/2006 και II Τμήμα Ελ. Συν. 526/2006, 470/2007 και 831/

9 συνταξιοδοτική διοίκηση τη δυνατότητα, ενόψει του τότε υφιστάμενου φόρτου εργασίας, να ικανοποιήσει κάθε αναδρομική αξίωση των συνταξιούχων του δημοσίου από τον κανονισμό ή την αναπροσαρμογή των συντάξεών του στο στάδιο και μόνο ενέργειας των οργάνων αυτής, ώστε να αποφευχθεί η από μέρους τους επίπονη, δαπανηρή και μακροχρόνια διεκδίκηση των αναδρομικών συνταξιοδοτικών τους αξιώσεων και όχι να περιορίσει τα οικονομικά αποτελέσματα του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εκείνων που θα προσέφευγαν τελικώς στα δικαστήρια και θα δικαιωνόταν από αυτά 27. Σε νεότερες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 28 η δεύτερη αυτή εκδοχή υποστηρίζεται επιπλέον και ως ακολούθως: «Η απόφαση που δέχεται την έφεση καταργεί (εξαφανίζει) την ακυρωθείσα ή τροποποιηθείσα πράξη, ισχύει από τη δημοσίευσή της, ανατρέχει στο χρόνο της έκδοσής της (η πράξη θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα) και επαναφέρει αυτοδικαίως την πραγματική και νομική κατάσταση η οποία υφίστατο κατά την έκδοση της πράξης. Οι ως άνω συνέπειες της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι ίδιες με αυτές των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων που αποφαίνονται επί διοικητικών διαφορών ουσίας, δεν επιδέχονται, ως εκ της φύσεώς τους, περιορισμούς ως προς την αναδρομική πληρωμή των συντάξεων, καθότι οι διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ., ως εκ της διατυπώσεώς τους, δεν αφορούν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του αλλά ρυθμίζουν την αρμοδιότητα της συνταξιοδοτικής διοίκησης κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών της». ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ i) Προ της εκδόσεως της 4/2001 Α.Ε.Δ.: Αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων Επανερχόμενοι στο αρχικό μας παράδειγμα, διερωτάται κανείς η διαζευγμένη θυγατέρα, η οποία τελικώς δικαιώθηκε συντάξεως εκ μεταβιβάσεως λόγω δικαστικής αποφάσεως, μπορεί να 27 Βλ. περισσότερα απόφ. Ολομ.Ελ.Συν.1221/ Βλ. ενδεικτικά απόφ. Ολομ.Ελ.Συν. 1075/

10 προστατευθεί και να διεκδικήσει τις συντάξεις των 10 ετών που απώλεσε; Με ποιο ένδικο βοήθημα και ενώπιον ποίου Δικαστηρίου; Πρόκειται εν προκειμένω για την αποζημιωτική αγωγή του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., κατά το οποίο για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος 29 Όσον αφορά το αρμόδιο Δικαστήριο, θα πρέπει να προβούμε στις εξής διακρίσεις: Όσον αφορά το αρμόδιο Δικαστήριο, προτού να αποφανθεί σχετικά το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (4/2001 απόφαση), επικρατούσε, υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1975, η ακόλουθη πρακτική (ενόψει και της σχετικής νομολογίας του Α.Π. 30 ) η αγωγή αυτή να υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων για διαφορές που γεννήθηκαν προ της ως διοικητική διαφορά ουσίας (αφού πρόκειται για διαφορά που προκαλείται εξ αφορμής της συνταξιοδότησης και ως συνταξιοδοτική διαφορά νοείται μόνο εκείνη που έχει αντικείμενο τη διάγνωση της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης του δημοσίου να καταβάλει σύνταξη). Για διαφορές όμως που γεννήθηκαν μετά τις αρμόδια είναι τα διοικητικά δικαστήρια, όπως έκρινε η 481/1992 ΑΠ. Η αποζημιωτική αυτή αξίωση κατά τα πολιτικά δικαστήρια υπόκειται σε 5/ετή παραγραφή που αρχίζει από την έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού τότε είναι πλέον δικαστικά επιδιώξιμη. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι πριν το Σύνταγμα του 1975 ο ΑΠ είχε δεχθεί ότι η αγωγή αυτή υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 32. Ως προς το θέμα της δικαιοδοσίας αυτής το Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν από την έκδοση της 4/2001 απόφασης του Α.Ε.Δ., δεχόταν ότι η διαφορά από αποζημιωτική αγωγή συνταξιούχου κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ. λόγω παράνομων πράξεων των οργάνων της Διοίκησης δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία 29 Για την ιστορική αναδρομή της καθιέρωσης της αποζημιωτικής αγωγής βλ. Ευάγγελο Καραθανασόπουλο, Η αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΔΔΔΔ 2008, σελ.27 επ. 30 Βλ. ενδεικτικά αποφ. Ολομ. Α.Π. 469/1984 και 447/ Βλ. ν. 1406/ Βλ. ενδεικτικά Α.Π. 508/1977, ΝοΒ 1978, σελ

11 του 33 αλλά στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 34, γιατί η ευθύνη του Δημοσίου να αποκαθιστά τις ζημιογόνες συνέπειες που προκαλούν οι παράνομες πράξεις των οργάνων του και οι εντεύθεν απορρέουσες απαιτήσεις των πολιτών, στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση, που έχει ως περιεχόμενο όχι την αναγνώριση δημόσιου δικαιώματος, αλλά την αποκατάσταση των περιουσιακών ζημιών του ζημιωθέντος από την παράνομη δραστηριότητα των οργάνων της διοίκησης. Κατά την άποψη της μειοψηφίας όμως η κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ. ευθύνη του Δημοσίου και οι απαιτήσεις των πολιτών που απορρέουν από αυτήν και έχουν ως περιεχόμενο όχι την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά την αποκατάσταση των κάθε φύσεως θετικών και αποθετικών περιουσιακών ζημιών του ζημιωθέντος από την παράνομη δραστηριότητα των οργάνων της Διοίκησης, στηρίζονται σε εντελώς διαφορετική νομική βάση και είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες σε σχέση με το δικαίωμα σε σύνταξη. Ως εκ τούτου, εφόσον με τη συνταξιοδοτική πράξη ή απόφαση δεν προσδίδεται αναδρομικότητα (πέραν της τριετίας από την έκδοσή της) στα οικονομικά αποτελέσματα της σύνταξης διατηρείται υπέρ του δικαιούχου αξίωση προς αποκατάσταση της τυχόν περιουσιακής ζημίας που εξαιτίας της παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων της Διοίκησης αυτός υπέστη από την στέρηση της σύνταξής του κατά το προγενέστερο του χρόνου έναρξης καταβολής αυτής χρονικό διάστημα, το ποσό δε της σύνταξης αυτής απλώς αποτελεί μέτρο υπολογισμού της ζημίας του. Εν προκειμένω αξιοσημείωτη είναι και η απόφαση 303/1998 ΣτΕ Ολομελείας 35, η οποία έκρινε ότι στην έννοια της αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος περιλαμβάνεται όχι μόνο η ύπαρξη του δικαιώματος αυτού, αλλά και ο χρόνος έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων του. Συνεπώς το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να κρίνει για την έννοια και την συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων, ενώ τα άλλα 33 Βλ. Αθ. Τσαμπάση, Το ζήτημα της συρροής αξιώσεων και ενδίκων βοηθημάτων στο δημόσιο δίκαιο, ΕΔΔΔ 2003, σελ. 235 και Χρ. Γεραρή, Η διάκριση συνταξιοδοτικής και κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς Ε.Δ.Κ.Α. ΛΒ, σελ Ελ.Συν. 1790/1996, 489/2000, 605/2000, 1430/2001, 1615/2001, 273/2002 (II Τμήμ.), 96/2002 Ολομ.(ΕΔΚΑ 2002, σελ.504 επ.) 35 ΤοΣ 1998, σελ

12 δικαστήρια αποκλείονται από τη ευθεία ή παρεμπίπτουσα κρίση των ενλόγω θεμάτων. Κατόπιν τούτων, η αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, βάσει του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., με αίτημα την καταβολή αποζημιώσεως για χρονικό διάστημα προγενέστερο του χρόνου έναρξης της καταβολής της σύνταξης που καθορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο οδηγεί έμμεσα σε μετάθεση του χρόνου έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αποτελεί ζήτημα που ανήκει από το Σύνταγμα στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 36. ii) Μετά την 4/2001 Α.Ε.Δ.: Αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου Στην συνέχεια επακολούθησε η 4/2001 απόφαση του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), με την οποία ήρθη η αποφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας που είχε ανακύψει μεταξύ του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις 4319/1999 και 489/2000 αντίστοιχα τελεσίδικες αποφάσεις τους, να δικάσουν αγωγή με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης από το Δημόσιο από παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων για την έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων ή αποφάσεων οργάνων της Διοίκησης, κατ εφαρμογή του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Ειδικότερα το Α.Ε.Δ. με την ανωτέρω απόφασή του έκρινε ότι στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν αποκλειστικά οι διαφορές ως προς την αναγνώριση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο εκείνες που είναι σχετικές με την ύπαρξη του δικαιώματος, αλλά και όσες αναφέρονται στο χρόνο ενάρξεως των οικονομικών αποτελεσμάτων του, απόκειται δε στο Ελεγκτικό Συνέδριο να κρίνει ως προς την έννοια και τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων, ενώ αποκλείεται η κρίση άλλων δικαστηρίων ως προς τα θέματα αυτά, ευθέως ή παρεμπιπτόντως. Με βάση την ερμηνεία αυτή το Α.Ε.Δ. κατέληξε στην κρίση ότι λόγω της ειδικής και αποκλειστικής, κατά το Σύνταγμα, δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού 36 Βλ. σχετικά και Γ.-Στ. Κούρτη, Η Δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου-Δικαιοδοσία και άλλα δικονομικά θέματα, ΝοΒ1997, σελ. 564 contra Χ. Γεραρής, Η διάκριση συνταξιοδοτικής και κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς, ΕΔΚΑ ΛΒ, σελ

13 Συνεδρίου επί συνταξιοδοτικών θεμάτων, αγωγή που ασκείται κατά του Δημοσίου, με βάση το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., με αντικείμενο την καταβολή αποζημιώσεως για χρονικό διάστημα προγενέστερο του χρόνου που καθορίστηκε, με πράξη ή απόφαση του αρμόδιου, προς απονομή συντάξεως οργάνου, ως χρόνος ενάρξεως της καταβολής της σύνταξης, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όχι των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον οδηγεί εμμέσως σε μεταβολή του χρόνου ενάρξεως των οικονομικών αποτελεσμάτων του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή σε θέμα που ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. iii) Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η αποζημιωτική αγωγή Μετά την απόφαση 4/2001 του ΑΕΔ, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (96/2002) μολονότι δέχτηκε πλέον ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του η αποζημιωτική αγωγή του 105 Εισ.Ν.Α.Κ., μεταβάλλοντας έτσι την παλαιότερη νομολογία του, εντούτοις έκρινε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφαρμογής του άρθρου105 Εισ.Ν.Α.Κ., λόγω της κατ απόλυτο τρόπο διατύπωσης του άρθρου 60 του Σ.Κ., γιατί η τυχόν εφαρμογή του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ εκτός του ότι ήταν αντίθετη προς το άρθρο 60 του Σ.Κ., θα οδηγούσε και περαιτέρω σε περιγραφή αυτού, αφού η εφαρμογή του θα είχε ως επακόλουθο καταβολές προς αποκατάσταση ζημίας για μη καταβληθείσες συντάξεις και πέραν της τριετίας 37. Υιοθετώντας το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτή τη νομολογιακή θέση, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι, ενώ μέχρι το 2001 ο συνταξιούχος ήταν δυνατόν να αποζημιωθεί για το πριν την τριετία χρονικό διάστημα εγείροντας αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια, μετά την απόφαση 4/2001 του ΑΕΔ, ο συνταξιούχος εγείροντας αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για αντίστοιχο δικαίωμα δεν αποζημιωνόταν. Η μειοψηφία του Δικαστηρίου υποστήριζε ότι οι αγωγές αυτές πρέπει να κριθούν νόμιμες, καθόσον η κατά το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. ευθύνη του Δημοσίου και οι απαιτήσεις των πολιτών που απορρέουν από αυτήν και έχουν ως περιεχόμενο όχι την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά την αποκατάσταση των κάθε φύσεως θετικών 37 Βλ. και απόφ. Ελ.Συν. II Τμήματος 90/2004 και 138/

14 και αποθετικών περιουσιακών ζημιών του ζημιωθέντος από την παράνομη δραστηριότητα των οργάνων της Διοίκησης, στηρίζονται σε εντελώς διαφορετική βάση και είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες σε σχέση με το δικαίωμα σε σύνταξη 38. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταστροφή της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις 1505, 1506, 1507 και 1509/2005, 1346/2006 και 2832/2006 αποφάσεις της ΟλΕλΣυν. Με τη νέα νομολογιακή θέση έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση που το Δημόσιο αρνηθεί παράνομα να κανονίσει ή να αναπροσαρμόσει τη σύνταξη και η άρνηση αυτή ακυρωθεί στη συνέχεια με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρόλα αυτά όμως τα συνταξιοδοτικά όργανα του Δημοσίου αρνηθούν να καταβάλουν στο συνταξιούχο την αυξημένη σύνταξη που δικαιούται, λόγω του χρονικού περιορισμού στην αναδρομική έκταση των οικονομικών αποτελεσμάτων των πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού, ανακαθορισμού ή αναπροσαρμογής σύνταξης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παρ. 1 του Σ.Κ., ο συνταξιούχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για να αποκατασταθεί η ζημία που υπέστη από τη στέρηση της αυξημένης σύνταξής του για το πέραν της τριετίας χρονικό διάστημα. Επίσης έγινε δεκτό ότι με την έγερση της αξίωσης αυτής, η οποία ερείδεται στο άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., δεν επιδιώκεται η καταβολή συντάξεων, αλλά επιδιώκεται η αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε στο δικαιούχο από την παράνομη στέρηση συνταξιοδοτικών παροχών κατά το προγενέστερο της τριετίας χρονικό διάστημα, η αφετηρία του οποίου ορίζεται πάντοτε με βάση την εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ., ενώ για τον προσδιορισμό του ύψους της οφειλόμενης αποζημίωσης λαμβάνεται απλώς υπόψη η σύνταξη. Ως εκ τούτου, η αγωγή για καταβολή αποζημίωσης σε συνταξιούχο του Δημοσίου, λόγω παράνομου κανονισμού της σύνταξής του, που διαπιστώθηκε με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως συνταξιοδοτικού περιεχομένου και δεν κωλύεται από το άρθρο 60 παρ. 1 του Σ.Κ., το οποίο περιορίζει μόνο το χρόνο της αναδρομικής καταβολής συντάξεων χωρίς να αποκλείει τη διεκδίκηση από μέρους του συνταξιούχου της ζημίας, επί της οποίας 38 Βλ. και Ευ. Καλλίτση, Η κατά το άρθρον 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. ευθύνη του Δημοσίου για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των συνταξιοδοτικών οργάνων του, ΔιΔικ. 2004, σελ.561 επ. 14

15 θεμελιώνεται η ειδική αδικοπραξία του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ. Επομένως, ο αποκλεισμός, λόγω της ρύθμισης της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ., του ένδικου βοηθήματος της αποζημιωτικής αγωγής θα οδηγούσε σε παραβίαση του άρθρου 20 του Συντάγματος, αφού ο ενδιαφερόμενος θα στερείτο δικαστικής προστασίας κατά το χρονικό διάστημα από τη γέννηση της συνταξιοδοτικής αξίωσης μέχρι το χρόνο της αναδρομικής έκτασης αυτής, δηλαδή κατά το πέραν της τριετίας από την έκδοση της περατώνουσας τη συνταξιοδοτική του υπόθεση πράξης ή απόφασης χρονικό διάστημα, στο οποίο δεν μπορούν να αναδράμουν τα οικονομικά αποτελέσματα του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 39. Η μειοψηφία διατύπωσε την ακόλουθη άποψη: «ενόψει του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ., πέραν της τριετούς αναδρομής από την έκδοση της σχετικής πράξης ή απόφασης δεν υπάρχει συνταξιοδοτική αξίωση και συνεπώς ούτε αναγνώριση οικονομικών αποτελεσμάτων είναι δυνατή ή απορρέουσα εξ αυτής από οποιαδήποτε, συνεπώς και εκ της εκ του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ. τοιαύτης αιτίας, κι αν αυτά ζητούνται Δεδομένης μάλιστα της απόλυτης διατύπωσης της διάταξης του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ., δεν υπάρχουν περιθώρια για εφαρμογή του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., καθόσον το άρθρο 60 του Σ.Κ. καλύπτει κατά τρόπο αντικειμενικό, ανεξάρτητα από τυχόν παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή την (τυχόν) υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, κάθε καθυστέρηση καταβολής της σύνταξης μέχρι τρία έτη αναδρομικά από την έκδοση της κανονιστικής πράξης ή απόφασης, είτε πρόκειται για δικαίωμα σύνταξης που αναγνωρίζεται για πρώτη φορά, είτε για αύξηση αυτής αφού ουδεμία διάκριση γίνεται, αποκλειομένης κάθε άλλης περαιτέρω υποχρέωσης για καταβολή άλλης αποζημίωσης εκ μέρους του Δημοσίου» Κατά την άποψη του Ν. Μηλιώνη, Η περιορισμένη αναδρομικότητα καταβολής της σύνταξης: Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 60 παρ.1 του Σ.Κ., ΕΔΚΑ ΜΖ (2005), σελ.813, «Η νομολογιακή διαδρομή της κατοχύρωσης της αγωγής αποζημίωσης του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ. επί των συνταξιοδοτικών αξιώσεων κατέληξε πλέον σε αίσιον τέλος. Οι ενδοιασμοί και οι επιφυλάξεις της νομολογίας άρθηκαν..το πρώτο βήμα έγινε και είναι αναμφίβολα μεγάλο. Το πώς όμως θα υλοποιηθεί το νομολογιακό αυτό επίτευγμα και με ποιες διατάξεις, είναι το επόμενο ζήτημα.». 40 Βλ επίσης άλλη μειοψηφία ενός μέλους του Δικαστηρίου στην απόφαση Ολομ.Ελ.Συν. 1507/

16 iv) Διάγνωση του παράνομου χαρακτήρα των πράξεων ή αποφάσεων της συνταξιοδοτικής διοίκησης και το άρθρο 66 του Σ.Κ. Με την 755/2006 απόφαση του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο επιλήφθηκε της υπόθεσης κατόπιν αναπομπής της με την 1506/2005 απόφαση της Ολομέλειας (ως άνω), έγινε δεκτό ότι η διάγνωση της παρανομίας της ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης των οργάνων της συνταξιοδοτικής διοίκησης δεν ανατρέχει πέρα της προβλεπόμενης από το άρθρο 60 του Σ. Κ. τριετίας και συνεπώς δεν υφίσταται δεδικασμένο ως προς την παρανομία των εν λόγω οργάνων για το προ της τριετίας αυτής χρονικό διάστημα, στο οποίο αναφέρονται οι ένδικες αξιώσεις και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ. αποζημιωτικής ευθύνης του κράτους. Κατά την ίδια απόφαση, εάν, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, δεν έχει διαγνωσθεί με απόφαση του Δικαστηρίου η παρανομία της ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης των συνταξιοδοτικών διοικητικών οργάνων για το χρονικό διάστημα, για το οποίο υποστηρίζεται ότι υφίσταται η ζημία, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αποζημιωτικής αγωγής. Επίσης η ίδια απόφαση επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται κατά νόμον το Ελεγκτικό Συνέδριο να κρίνει παρεμπιπτόντως το τυχόν παράνομο της οικείας συνταξιοδοτικής πράξης, στην παρανομία της οποίας θεμελιώνεται η αξίωση προς αποζημίωση, όταν δικάζει αποζημιωτική αγωγή 41. Σημειωτέον ότι όπως κρίθηκε και με την 2405/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραδεκτό της αποζημιωτικής αγωγής του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., έπρεπε να είχε διαγνωστεί ο παράνομος ή μη χαρακτήρας συνταξιοδοτικής πράξης ή παράλειψης του Γ.Λ.Κ., μέσω της διαδικασίας της έφεσης, ενώ κανένα διοικητικό όργανο ή δικαστήριο δεν δικαιούται να προβαίνει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο του κύρους των συνταξιοδοτικών πράξεων ή αποφάσεων. Η απαγόρευση αυτή, κατά την ίδια απόφαση, είναι γενική και καταλαμβάνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, όταν δικάζει ασκηθείσα ενώπιόν του αγωγή 41 Βλ. περισσότερα Γ. Παπαγιαννόπουλος, Σκέψεις με αφορμή την 755/2006 απόφαση του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔιΔικ ΙΗ, σελ. 875 επ. 16

17 αποζημιώσεως κατά το άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ. Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν δεν αποτελεί ούτε η διαδικασία της εφέσεως κατά συνταξιοδοτικής αποφάσεως ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός έλεγχος του κύρους της προσβαλλόμενης είναι ευθύς και όχι παρεμπίπτων. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή δεν αναιρείται από τη διάταξη του άρθρου 78 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προεχόντως διότι οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν εφαρμόζονται στην ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαδικασία. Παρατηρείται ότι η σκέψη αυτή δεν είναι πια βάσιμη, μετά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 3472/2006. Και έτσι κατά την συνταξιοδοτική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την διεύρυνση της έννοιας της συνταξιοδοτικής διαφοράς, παρατηρείται στο ίδιο δικόγραφο να σωρεύονται επιτρεπτώς, κατά το άρθρο 218 ΚΠολΔ, έφεση κατά πράξεως συνταξιοδοτικού οργάνου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και αγωγή αποζημιώσεως του αυτού εκκαλούντος ενάγοντος κατά του αυτού εφεσιβλήτου-εναγομένου, και η μεν έφεση να γίνεται δεκτή, η δε αγωγή αποζημιώσεως να κρίνεται ως αβάσιμη 42. v) Αποζημιωτικές αγωγές μετά το ν. 3472/2006 ( ) Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, για το παραδεκτό των αποζημιωτικών αγωγών που είχαν ασκηθεί μέχρι τις 4/7/ ημερομηνία κατά την οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3472/2006 το άρθρο 123 του π.δ.1225/1981, το οποίο εφεξής προβλέπει την ανάλογη εφαρμογή συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 1225/1981) των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999), και όχι εκείνων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες γινόταν μέχρι την ημερομηνία αυτή (4/7/2006) παραπομπή με την ως άνω διάταξη- το παράνομο της πράξης ή παράλειψης του συνταξιοδοτικού οργάνου απαιτείται να έχει προηγουμένως διαγνωσθεί κατά την οριζόμενη στο άρθρο 66 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα διαδικασία, στο πλαίσιο δηλαδή ένστασης ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων ή έφεσης 42 Βλ. ενδεικτικά 1615/2001 II Τμήματος 17

18 ενώπιον του αρμοδίου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ενδεχομένως αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου αυτού, αφού μόνο με τη διαδικασία αυτή μπορεί να εξεταστεί η νομιμότητα των πράξεων ή παραλείψεων της συνταξιοδοτικής διοίκησης, αποκλειομένης της εξέτασής τους, έστω και παρεμπιπτόντως, με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία 43 Μετά τις 4/7/2006, ενόψει του νέου νομικού καθεστώτος η αποζημιωτική αγωγή αποτελεί αυτοτελές ένδικο βοήθημα σε σχέση με την έφεση ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου 44. Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 Παρ. 1 ΤΟΥ Σ.Κ. Και ενώ παγίως η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου δέχεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατ εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ., κατόπιν αποδοχής εφέσεως, αναδράμουν τρία χρόνια από τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής απόφασης 45, μία σειρά δικαστικών αποφάσεων του αρμοδίου (II) Τμήματος, όπως 1249/2001, 75/2005, 2238/2005, 26/2007, 27/2007, 92/2007, 193/2007 κ.ά. ερμηνεύοντας εκ νέου το άρθρο 60 του Σ.Κ. κρίνουν ότι η τριετής αναδρομή αρχίζει από την πρώτη του μήνα έκδοσης της διοικητικής πράξης ή διοικητικής απόφασης περί κανονισμού της σύνταξης. Ομοίως εκρίθη και με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως 1674/2004, 1691/2004 και 1102/2007. Με νεότερες όμως αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα τις 1075/2008, 1593/2008 και 288/2009, η νομολογία επιμένει στην παραδοσιακή της θέση, δηλαδή στον περιορισμό του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι τρία χρόνια αναδρομικά με αφετηρία τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης. Κατά την μειοψηφία όμως αφετηρία πρέπει να είναι η ακυρούμενη ή μεταρρυθμιζόμενη πράξη του Γ.Λ.Κ. ή απόφαση της ΕΕΠΚΣ, με την οποία η διοίκηση παρανόμως δεν αναγνώρισε την οικεία συνταξιοδοτική αξίωση. 43 Βλ. αποφάσεις Ελ.Συν.660/2008 και 3127/2009(Ολομ.), 2666/2006, 584/2007,1265/2009, 1274/2009, 1994/2009 (ΙΙ Τμήμ.) 44 Βλ. αποφ. Ελ.Συν. 584/2007 II Τμήμ. 45 Βλ. ενδεικτικά Ολομ.Ελ.Συν. 193/2007,1102/2007, 1316/2007 κ. ά. 18

19 Σε όλες αυτές τις παλινδρομήσεις ήρθε το ΕΔΔΑ με τις υποθέσεις Κοκκίνης κατά Ελλάδος και Ρεβελιώτης κατά Ελλάδος για να θέσει νέες νομολογιακές βάσεις. Οι αποφάσεις αυτές επικαλούμενες το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, αλλά κυρίως βασιζόμενες στο γεγονός της μη ευόδωσης της αγωγής αποζημίωσης θεωρεί ότι η ύπαρξη προθεσμιών παραγραφής δεν είναι ασυμβίβαστη προς την ΕΣΔΑ, πλην όμως το αφετηριακό σημείο των προθεσμιών παραγραφής πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και να συνδέεται με συγκεκριμένα και αντικειμενικά γεγονότα και να μην εξαρτάται από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα, που βρίσκονται εκτός του πλαισίου επιρροής του δικαιούχου του συνταξιοδοτικού (περιουσιακού) δικαιώματος, όπως είναι ο χρόνος ενέργειας των διοικητικών αρχών και των δικαστηρίων. Και αναδεικνύει ότι η καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης αποβαίνει εις βάρος του διοικουμένου και αντιδίκου του Δημοσίου, αφού τούτο ωφελείται, καθόσον καλείται στην καταβολή χαμηλότερου ποσού σύνταξης και αφετέρου βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση συγκριτικά με τους άλλους συνταξιούχους που είχαν την τύχη η αίτησή τους να εξεταστεί ταχύτερα. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί ότι η έφεση μπορεί να θεραπεύσει άμεσα το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του δικαιούμενου και συνεπώς δεν πρέπει να προσφεύγει και σε άλλα ένδικα μέσα με αβέβαιη αποτελεσματικότητα. Κατά την κρίση του ΕΔΔΑ το Ελεγκτικό Συνέδριο ερμηνεύοντας κατάλληλα τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ. θα είχε τη δυνατότητα να θεραπεύσει τη συνταξιοδοτική αξίωση του διοικούμενου στο πλαίσιο της έφεσης, χωρίς να υποχρεωθεί να προσφύγει εκ νέου με τρόπο χρονοβόρο και πολυδάπανο ενώπιον των Δικαστηρίων. Περαιτέρω οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ προβαίνουν στη διαπίστωση ότι μέχρι τώρα το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δικαίωσε κατ ουσίαν καμία αγωγή αποζημίωσης και συνεπώς δεν θεραπεύεται άμεσα αλλά έμμεσα η συνταξιοδοτική αξίωση του διοικουμένου. Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ερμηνείας του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ. κατά τον οποίον η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από την έκδοση της δικαστικής απόφασης προσέβαλε το δικαίωμα για σεβασμό της περιουσίας και διέρρηξε τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ της περιουσίας 19

20 και των επιταγών του γενικού συμφέροντος. Συνεπώς, η αγωγή αποζημίωσης για τη διεκδίκηση αξιώσεων για το πέραν της τριετίας χρόνο αμφισβητείται πλέον ως προς την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά της. Κατόπιν αυτών των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πρόσφατη 26/2010 απόφαση της Ολομελείας του επαναδιατύπωσε την ερμηνεία του άρθρου 60 παρ. 1 του Σ.Κ. ως ακολούθως : Ο θεσπιζόμενος με το άρθρο 60 του Σ.Κ. χρονικός περιορισμός καταλαμβάνει μόνο τις οριστικές πράξεις ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της συνταξιοδοτικής διοίκησης (Διευθύνσεων Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων της ίδιας Υπηρεσίας) και όχι και τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν τούτο, κατά παραδοχή ενώπιόν του ασκηθείσας έφεσης ή αναίρεσης, ακυρώνει ή μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη οριστική πράξη ή απόφαση των ως άνω συνταξιοδοτικών οργάνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κανονίζει το πρώτον, ή ανακαθορίζει ή αναπροσαρμόζει αυξητικώς τη σύνταξη του ενώπιον του προσφεύγοντος, οπότε στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέσματα επιτρεπτώς ανατρέχουν αναδρομικά τρία έτη πίσω από την πρώτη του μήνα έκδοσης της ακυρούμενης ή μεταρρυθμιζόμενης (με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου) κατά περίπτωση, απόφασης της Ε.Ε.Π.Κ.Σ. ή πράξης της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., με την οποία η συνταξιοδοτική διοίκηση παρά το νόμο δεν αναγνώρισε την ένδικη συνταξιοδοτική αξίωση. Σε περίπτωση δε που ο χρόνος θεμελίωσης (επαγωγής) του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του φορέως ευρίσκεται εντός του χρόνου της ως άνω τριετούς αναδρομής του τότε ο χρόνος της αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι αυτονόητο ότι εκτείνεται μέχρι το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι πέραν αυτού. Κατά την άποψη δε της μειοψηφίας, υπό το φως των νέων νομολογιακών δεδομένων που τίθενται με την έκδοση των πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε κάθε περίπτωση, όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά παραδοχή ενώπιόν του ασκηθείσας έφεσης ή αναίρεσης, ακυρώνει ή μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη οριστική πράξη ή απόφαση των 20

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης. 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήµονας: Γιάννης Τσελεκίδης 5 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 186490/30101/2014 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Χρήστο Σταικούρα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Τσελεκίδης 23 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 202035/24754/2015 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Δημήτρη Μάρδα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1722/2010

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1722/2010 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1722/2010 Περίληψη Απαιτήσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κατ αυτού παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της Συνταγματικότητα διάταξης - Υπερημερία Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ.

*Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ) 2013, σελ. 880 επ. Το ζήτημα της επιχορήγησης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων: Παρατηρήσεις επί της υπ αριθμ. 5/2013 απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 3941/2012 Περίληψη: Περιορισμός ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου προς αποζημίωση από αυτοκινητιστικά ατυχήματα - Αντισυνταγματικές και ανίσχυρες οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ως προς τη νομική φύση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ως προς τη νομική φύση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΦΙΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Μας τέθηκε από την Ομοσπονδία ο προβληματισμός ως προς την ισχύ αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή και οριστικών δικαστικών αποφάσεων, που

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

IV. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IV. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A. Μοντέλα δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων Διάκριση των συστημάτων δικαιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4491 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012

Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Κείμενο Απόφ.Μον.Πρ.Αθ. 3941/2012 Ι. Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και οι Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Αριθμός απόφασης 108/2014

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Αριθμός απόφασης 108/2014 ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμός απόφασης 108/2014 I ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Λάμπρο Καρέλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος Εφετών και τη γραμματέα Ζ&αστασία Βαρδάκα. Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1 Ετος: 2012 Περίληψη Παραγραφή διετής αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων - Συνταγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημόσιων συμβάσεων Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 10966/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 24 Οκτωβρίου 2013 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Μπορεί να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Αποστολόπουλο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Ιωάννη Δαβίλλα, Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2013, με την. ακόλουθη σύνθεση: Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος,

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2013, με την. ακόλουθη σύνθεση: Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2013, με την ακόλουθη σύνθεση: Ευάγγελος Νταής, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Αργυρώ Λεβέντη και Βιργινία Σκεύη, Σύμβουλοι, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Οκτ. 2016

Αθήνα, 17 Οκτ. 2016 Ένδικα μέσα, διεκδίκησης υπολοίπου 50% από οφειλόμενα αποφάσεων ΣτΕ. Ανακοίνωση υπ' αριθ. 6 Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ θμ. Πρωτ. 40 /2016 Αρι www.hellasmil.gr Αθήνα, 17 Οκτ. 2016 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 17/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 831 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 3744/2014 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης E.Δ.K.A. τόμος ΝΓ (2011) 1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Δικηγόρου Η κοινωνικοασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα