ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»"

Transcript

1 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ Πποκήπςξηρ για ηην επιλογή αναδόσος για ηην εκπόνηζη ηηρ μελέηηρ: «ΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΩΗ-ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΤΝΣΟΝΙΣΗ: ΔΣΑΙΡΟΙ: 1

2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙ- ΠΛΟΤ» ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ : «ΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΩΗ-ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑ- ΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» O Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ (ΟΑΚ ΑΔ), σο Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ εθπφλεζε Μειέηεο κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙ- ΚΣΤΩΗ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» 2

3 ΣΜΗΜΑ Α : ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Σν δίθηπν Νήζσλ Πεξίπινπο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζην πιαίζην ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+ κε ηε ζπκκεηνρή 11 Οκάδσλ Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) απφ ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε ησλ πεξηνρψλ απηψλ λα πξνβάινπλ ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζηηθά ηνπο ζηνηρεία, ηηο παξαδφζεηο, ην θπζηθφ πινχην θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο έηζη ψζηε εθηφο απφ ηφπν πξννξηζκνχ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, λα αλαδεηρζνχλ θαη σο ηφπνη πξννξηζκνχ ε- λαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ. κοπόρ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ ησλ ηνκέσλ ησλ Πνιηηηζηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληθψλ (Cultural and Creative Industries- CCIs) ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ ηνπ λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρεδίνπ ηεο Δ.Δ Σν λέν επξσπατθφ ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην γηα ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζην πιαίζην ησλ Π.Γ.Β., ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο Δπηθνηλσλίαο, ηελ δηνηθεηηθή θαηλνηνκία, θαη ηε δηθηχσζε. Έηζη ε ζπλεξγαζία ησλ Νεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζηε δεχηεξε θάζε ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ Νήζσλ Πεξίπινπο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο γίλεηαη ε παξνχζα πξνθήξπμε έρεη ζέζεη 9 ηόσοςρ: 1. Σελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε ζηήξημε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν 2. Σελ ζηήξημε, δεκηνπξγία, δηθηχσζε (λέσλ θαη πθηζηάκελσλ) πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ εμειίζζεηαη ε δηαηνπηθή ζπλεξγαζία Νήζσλ Πεξίπινπο 3. Σελ απνηχπσζε ησλ Πνιηηηζηηθψλ Πξντφλησλ (πεξηιακβάλνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο) ζηε θάζε πεξηνρή, πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ 4. Να πξνηαζνχλ (βάζεη πνζνηηθήο ηεθκεξίσζεο- γηα θάζε πεξηνρή ηεο ζπλεξγαζίαο), λέα Πνιηηηζηηθά Πξντφληα (πεξηιακβάλνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο) βαζηζκέλα ζην πνιηηηζηηθφ απφζεκα πνπ δηαζέηεη ε θάζε πεξηνρή, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ (δπλεηηθψλ θαηαλαισηψλ). 5. Να ππάξμεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζέκαηα α- εηθνξίαο (Benchmarking). 6. Σελ ελζάξξπλζε ηεο βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε πξσηφηππεο επηρεηξεκαηηθέο η- δέεο γχξσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε δηάζσζή ηνπ αιιά θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο θάζε πεξηνρήο. 7. Σε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο 8. Σελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ΟΣΓ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ ζπλεξγαζίαο θαη ε- λίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο γηα ηε θηλεηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο θάζε πεξηνρήο 9. Σελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ δηθηχνπ ζπληνληζκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο Οη Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην είλαη: 1. Αλαπηπμηαθή Ζξαθιείνπ Α.Δ. (ΑΝ.Ζ. Α.Δ.) 2. Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Δ. (ΑΝ.ΛΑ. Α.Δ.) 3

4 3. Οξγαληζκφο.Αλάπηπμεο Κξήηεο (Ο.Α.Κ. Α.Δ) 4. Α.Κ.Ο.Μ.-Μ. Φεινξείηεο Α.Α.Δ. ΟΣΑ (Α.Κ.Ο.Μ.-Μ.) 5. Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ Α.Δ. (Δ.Σ.Α.Λ. Α.Δ.) 6. Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λήκλνπ ΑΑΔ ΟΣΑ (ΑΝ.Δ.Λ.) 7. Αλαπηπμηαθή Γσδεθαλήζνπ ΑΑΔ ΟΣΑ (ΑΝ.ΓΧ) 8. Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ ΑΑΔ ΟΣΑ (ΑΝ.ΔΣ.ΚΤ.) 9. Αλαπηπμηαθή Ηνλίσλ Νήζσλ Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α. 10. πλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ ΑΑΔ ΟΣΑ (.Α.Ε.) 11. Αλαπηπμηαθή Δχβνηαο Α.Δ. ΣΜΗΜΑ Β : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Διζαγωγή Ζ κειέηε πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην Α ηκήκα ηεο πξνθήξπμεο. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ φςηλ 1. πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί / ή εθπνλνχληαη γηα αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, 2. ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα (εγθεθξηκέλα) ζρέδηα ησλ 11 Ο.Σ.Γ. πνπ αθνξνχλ ηηο ππνδνκέο, ηα γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα 3. ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο. ΔΝΟΣΗΣΑ 2. Ανάλςζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ επισειπήζεων ζηον ηομέα ηος πολιηιζμού Α. Αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο σο πξνο ηηο «πνιηηηζηηθέο επηρεηξήζεηο» Ζ αλάιπζε ζα πξέπεη: 1. Να βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ησλ Ο.Σ.Γ. (φπσο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα Η.2) γηα: γεσγξαθηθή ζέζε, πιεζπζκηαθά δεδνκέλα, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ πφινπο έιμεο επίζθεςεο, ππνδνκέο θαη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο, πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο θαη ζπλαθείο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο, ππνδνκέο θηινμελίαο( δπλακηθφηεηα) 2. Να ζπλππνινγίδεη ην εζληθφ θαη επξσπατθφ πιαίζην ζηνπο ηνκείο ησλ Πνιηηηζηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ θαη ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ηνκέα 3. Να ζπλεθηηκήζεη αλ ππάξρεη ζε θάζε πεξηνρή ζρέδην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ 4. Να ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε εηαηξηψλ θαη νξγαληζκψλ κέζα απφ ηε ζπκβνπιεπηηθή, ηελ επηθνηλσλία, ηε δηθηχσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, κε επίθεληξν ην ηξίπηπρν άλζξσπνο - πεξηβάιινλ - νηθνλνκηθή σθέιεηα. 5. Να ζηεξίδεη θαη λα αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη επηρεηξήζεσλ 4

5 Ζ αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο απαηηεί ηεθκεξησκέλε έξεπλα θαη επηηφπηα έξεπλα (γλσκνδφηεζε πξνζψπσλ πεγψλ, επηζθέςεηο ησλ ρψξσλ θιπ). Σα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη ππνβιεζνχλ α/ κε ηε κνξθή θεηκέλσλ ή πηλάθσλ β/ θαη κε ηε κνξθή ςεθηαθψλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ/ραξηψλ πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ γεσρσξηθά ζεκεία κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζχιαθεο θαη ζπλαθείο- ζπλδεφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Β. Αλάιπζε ηεο δήηεζεο γηα «πνιηηηζηηθή επηρείξεζε» Ζ αλάιπζε ηεο δήηεζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απάληεζε ζε νξηζκέλεο πνζνηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε ζπρλφηεηα (γηα θάζε πεξηνρή βάζεη ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο): αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ, πξνζθεξφκελν πνιηηηζηηθφ πξντφλ, δηεζλείο ηάζεηο ζην ηνκέα. Ζ αλάιπζε ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε επηρεηξεκαηηθά πξντφληα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο νκάδσλ ζηφρσλ θαη ζα νδεγνχλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή εθζηξαηεία πξνβνιήο (ζηνρνζεηεκέλε ζηξαηεγηθή, επηινγή επηθνηλσληαθψλ κέζσλ/δηαδηθαζηψλ). Γ. Αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ πλίζηαηαη έξεπλα γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best case studies) πεξηνρψλ πνπ παξέρνπλ κέζσ δηθηχσζεο επηρεηξεκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, παξφκνηα κε εθείλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Γ. Αλάιπζε ησλ ηάζεσλ Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη γεληθέο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (ζε επξσπατθφ επίπεδν) θαη ηδίσο νη ηάζεηο (πξνζθνξά- δήηεζε πξντφλησλ) πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ θαη λα δνζεί απάληεζε 1. Πνηα πνιηηηζηηθά πξντφληα/ ππεξεζίεο παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηε δήηεζε 2. Με πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ κειέηεο, νη ηάζεηο; ΔΝΟΣΗΣΑ 3. Γιάγνωζη ηος ηοπικού πολιηιζηικού δςναμικού ηε ζεκείν ΗΗΗ ζα εθπνλεζεί κηα κειέηε SWOT βαζηζκέλε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζεκεία Η,ΗΗ. Θα πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηα ρξεκαηνδνηηθά πιαίζηα ηεο πεξηφδνπ , φπσο νξίδνληαη απφ ηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην εγθεθξηκέλν ειιεληθφ Δ Ζ κειέηε SWOT ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ζηξαηεγηθήο (δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ θνξείο θαη ηδηψηεο) ζε α/ κεζνπξφζεζκν θαη β/ καθξνπξφζεζκν ρξφλν γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 2. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο πνζνηηθνχο δείθηεο γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηνπο ηηζέληεο 9 ζηφρνπο ηεο κειέηεο (ηκήκα Α) 3. Αλά πεξηνρή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο 5

6 4. Σελ δηαζχλδεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο κε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο (πξσηνγελή, δεπηεξνγελή) θαη ππεξεζίεο, αλά πεξηνρή. 5. Σν ελδεηθλπφκελν θαηεπζπληήξην πιαίζην δηαρείξηζεο πεξηνρψλ πνιηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 6. Πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί (θαη λα παξνπζηαζηεί) ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο, γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη κε πνηα ζηνηρεία (πνζνηηθά, ζεζκηθά, πνιηηηθψλ) 7. Πνηα είλαη ε ελδεηθλπφκελε θαη αλαγθαία πξνζέγγηζε πξνψζεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ ε- πηρεηξεκαηηθψλ πξντφλησλ κάξθεηηλγθ ζε δηεζλέο, εζληθφ αιιά θαη ζε πεξηθεξεηαθφ ε- πίπεδν Π Α Ρ Α Γ Ο Σ Δ Ο Α Φ Α Η ( ε ν η ό ρ 6 0 η μ ε π ώ ν α π ό η η ν ς π ο γ π α θ ή η η ρ ζ ύ μ β α ζ η ρ α ν ά θ ε ζ η ρ ) : Ο Ι Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ 2 κ α ι 3 ΔΝΟΣΗΣΑ 4. Πλαίζιο ζηπαηηγικήρ για ηην ανάπηςξη επισειπημαηικόηηηαρ ζηο σώπο ηος πολιηιζμού (και ηων ζςναθών ηομέων όπωρ ηοςπιζμόρ, πποϊόνηα διαηποθήρ, παποσή ςπηπεζιών) Ζ κειέηε επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (αλάγθεο εθαξκνγήο πξφζζεησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη δεκηνπξγίαο ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνδνκψλ / ππεξεζηψλ, κνξθέο επελδπηηθψλ/ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο επηρείξεζεο θιπ.). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή αγνξά ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (πξνδηαγξαθέο), γηα ην πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ. Εεηνχκελα ηεο ελφηεηαο: 1. Δπηζθφπεζε αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 2. Πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο κέζσ δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο 3. Καζνξηζκφο αξρψλ θαη πξνδηαγξαθψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη φιεο νη επηκέξνπο δξάζεηο δηθηχσζεο, αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ΔΝΟΣΗΣΑ 5. Πποηάζειρ πποώθηζηρ νέων πολιηιζηικών πποϊόνηων Ζ ελφηεηα 5 δεηείηαη λα: 1. Κσδηθνπνηήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηηο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο θαη πξνβνιήο / πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο πεξηνρέο παξέκβαζεο, είηε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ δφκσλ, είηε κε ηε δηαζχλδεζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ (θαη κε άιιεο ζπλαθείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα) 2. Πξνηείλεη ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο πνιηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα θαζνξίδεη ηνπο άμνλεο ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο θαη δηακφξθσζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο ζε θάζε πεξηνρή ηεο κειέηεο. 3. Γεκηνπξγήζεη έλα ζρέδην δηθηχσζεο θαη δηαζχλδεζεο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ δνκψλ/ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. 6

7 4. Πξνζθέξεη εξγαιεία πξνβνιήο & πξνψζεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ψζηε λα επηηεπρζεί ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πνιηηηζηηθψλ ε- πηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Π Α Ρ Α Γ Ο Σ Δ Ο Β Φ Α Η : Ο Ι Δ Ν Ο Σ Η Σ Δ 4 κ α ι 5 ΣΜΗΜΑ Γ': ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γ.1 Παπαδοηέο ηος έπγος Ζ κειέηε (θείκελν θαη ράξηεο) ζα παξαδνζεί ζε 2 θάζεηο (παξαδνηέν α θαη β), ζε δπν αληίγξαθα θαη ειεθηξνληθή ςεθηαθή κνξθή κε δπλαηφηεηα πιήξνπο επεμεξγαζίαο θαη εθηχπσζεο. ε θάζε θάζε, ην παξαδνηέν ζα παξνπζηάδεηαη ζηηο ινηπέο αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπληνληζηή (ΑΝΖ), ζα παξαιακβάλεηαη αθνχ ππνινγίδνληαη νη επηζεκάλζεηο ησλ εηαίξσλ. Ζ κειέηε απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα (δειαδή ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ) φπσο νξίδεηαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 1577/2010/ ΦΔΚ1133, (αξζξν5, παξαγξ.7) φπνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηηο Ο.Σ.Γ. Γ.2 Γιάπκεια και ηπόπορ ςλοποίηζηρ ηος έπγος Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Αλαδφρνπ, ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηηο πεξηνρέο ησλ Ο.Σ.Γ. πνπ κεηέρνπλ ζηελ κειέηε, επηβάιιεηαη ε επηηφπηα επίζθεςε θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο Ο.Σ.Γ. Γ.3 Πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος ,00 (ηξηάληα ρηιηάδεο επξψ), πιένλ ΦΠΑ 23%. πλνιηθφ πνζφ κε 23% ΦΠΑ: ,00 επξψ. Γ.4 Θεζμικό πλαίζιο Γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα παξαθάησ: ε Οδεγία 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 60/2007 «πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ...» ((ΦΔΚ 64/Α/ ) ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 118/2007 «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζίνπ» (ΦΔΚ 150/Α/ ) ε κε αξηζκφ 35130/739/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ1291/Β/ ) γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ ( ), 7

8 ε κε αξηζκφ 14023/ΔΤΘΤ 521/ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» θαζψο θαη νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ην θείκελν «Δμεηδίθεπζε Οδεγηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ» πνπ ζηάιζεθε ζηηο 30/12/2011 απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» ζηνπο Έιιελεο εηαίξνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζην πιαίζην δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξφγξακκα ηνπ ζηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» ηελ ππ. αξ. 2 ε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ.Π. ηεο αξκφδηαο γηα ηε πξνθήξπμε Ο.Σ.Γ., ηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ. (1/ ) φπνπ ειήθζε απφθαζε γηα ηε «Πξνθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν: εθπφλεζε κειέηεο «ΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΩΗ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» Γ.5 Γικαιούσοι ζςμμεηοσήρ ην δηαγσληζκφ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνο, θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν (Έιιελαο ή αιινδαπφο), είηε κεκνλσκέλα είηε κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζε Έλσζε ή χκπξαμε ή Κνηλνπξαμία, πνπ απνδεδεηγκέλα ιεηηνπξγεί λφκηκα, θαη κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζε ζπλαθή ζέκαηα. ηελ πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε γξαθείνπ ζην έξγν, ζε φξνπο πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ, πξέπεη λα αληηζηνηρεί θαη ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Κνηλνπξαμία. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ Δμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνκέα εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε πλεξγαζία κε εηαηξίεο, κε θπβεξλεηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, δεκφζηνη θνξείο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, επαγγεικαηηθά ζσκαηεία, θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπηηπγράλεη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ηεο εηαίξσλ. λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία εθπφλεζεο ζπλαθψλ κειεηψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ (φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη, παξαπάλσ, ζηα Σκήκαηα Α θαη Β). Γ.6 Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών Οη πξνζθνξέο: α) ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα (κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή), δαθηπινγξαθεκέλεο, εηο δηπινχλ ζε έληππε κνξθή (κία πξσηφηππε πξνζθνξά θαη κία ζε αληίγξαθν) θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε CD- ROM. β) ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζην κέξνο Γ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξψλ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηξεηο επίζεο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 1. Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη έλα (1) αληίγξαθν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 8

9 2. Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη έλα (1) αληίγξαθν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 3. Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη κφλν έλα (1) πξσηφηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ. Απηφ ην Πξσηφηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Ο εληαίνο θάθεινο πξνζθνξψλ θαζψο θαη νη επηκέξνπο θάθεινη πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ, ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ, ην ΣΖΛΔΦΧΝΟ, ην FAX θαη ην ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ έλδεημε: ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΑΚ ΑΔ Γνιγνζά 2, Όαζε Βαξππέηξνπ Υαληά, Σει Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο - Αξηζκ. Πξση: 1691 /ΑΓΑΜ: 15 REQ Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε ηίηιν «ΤΝΓΔΖ ΓΗΚΣΤΧΖ ΝΖΗΧΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» Ζκεξνκελία πξνθήξπμεο: 21 AΠΡΗΛΗΟΤ 2015 Οη εζσηεξηθνί θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ (επσλπκία, θιπ.), θαη ηα εμήο: ν πξψηνο «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ». ν δεχηεξνο «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ν ηξίηνο «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ ζα πεξηέρνπλ ην ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη έλα (1) αληίγξαθν ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ην ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Πξσηφηππν», ην νπνίν θαη ππεξηζρχεη έλαληη ησλ άιισλ αληηγξάθσλ ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, πνπ ζα θέξεη αξίζκεζε θαη κνλνγξαθή ζε θάζε ζειίδα ηνπ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά θαη ε ν- πνία ζα βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξνθεηκέλνπ λα αλαγξαθεί ν αξηζκφο εηζεξρφκελνπ πξσηνθφιινπ ηεο θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ηελ επηζηνιή απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (επσλπκία, λνκηθή κνξθή, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, φλνκα ηνπ αξκνδίνπ πξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά). Δπίζεο, ζε απηή ηελ επηζηνιή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή ηζρχο ηεο πξνζθνξάο. 9

10 Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο Ο.Σ.Γ., Ο.Α.Κ. Α.Δ. κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ ζηνπο κε επηιεγέληεο δηαγσληδφκελνπο κε αίηεζή ηνπο. ε πεξίπησζε θνηλήο ππνβνιήο (ζχκπξαμε, θνηλνπξαμία, έλσζε αηφκσλ, θιπ.) ε πξνζθνξά ζα κνλνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε πνπ ζπληζηνχλ ηελ θνηλή ππνβνιή ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Γ.7 Πεπιεσόμενα Φακέλος «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» Ο Φάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ» πεξηέρεη ην ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη έλα (1) αληίγξαθν, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ είλαη ηα εμήο: α) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο: δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έ- ιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αθξηβή ζηνηρεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο β) Καηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηνπ θνξέα κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ ε πεξίπησζε χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ θάζε κέινο ηεο χκπξαμεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γ.8 Πεπιεσόμενα Φακέλος «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο Φάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ην ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη έλα (1) αληίγξαθν. Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε εκπεηξία, νη γλψζεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, θάζε δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θάθειν κε ηηο εμήο ελφηεηεο ζηνηρείσλ: α) Πξνθίι θαη εκπεηξία ηνπ Αλαδφρνπ. β) Πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ (κεζνδνινγία). γ) χλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ-ηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ ελφηεηα «Πξνθίι θαη Δκπεηξία ηνπ Αλαδφρνπ» πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (φλνκα/επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνζειίδα, λνκηθή κνξθή, θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζεο) Πεξηγξαθή ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ (θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ αλά θαηεγνξία) Πίλαθα κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ πινπνίεζε θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, αλάινγσλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, κε βάζε ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη φηη φ ππνςήθηνο 10

11 αλάδνρνο έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κειέηεο κε αληηθείκελν απνιχησο ζπλαθέο κε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ελφηεηεο 2,3,4,5. Ο πίλαθαο ζα πεξηιακβάλεη ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηνλ απνδέθηε (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο), ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο. Απφ ηα ελ ιφγσ έξγα ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα έξγα πνπ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ην ππφ αλάζεζε έξγν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο ελφηεηεο 2,3,4,5. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ζηελ ελφηεηα «ηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ - χλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ», πξέπεη λα ππνβιεζνχλ: θαηάινγνο ζηειερψλ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη πξνηείλνληαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη ηνλ ξφιν θάζε ζηειέρνπο ζηελ Οκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξίσλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ (πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ) θαζψο θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (ΤΔ) πνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο (project manager). Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ζηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζε ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ (δηθηχσζε, βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα). βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο. εάλ ν ΤΔ ή ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, ππνβάιιεηαη απφ έλαλ έθαζην εμ' απηψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη ππάξρεη γξαπηή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη φηη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζα πξέπεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα, ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηηο ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε. Γ.9 Πεπιεσόμενα Φακέλος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο Φάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη κφλν έλα (1) πξσηφηππν. Απηφ ην Πξσηφηππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα έρεη φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ην πνζφ ηεο θαη' απνθνπή ακνηβήο ζε επξψ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πποζθοπά Μονάδα Απιθμηηικώρ Ολογπάθωρ 1. Κόζηορ δίσωρ ΦΠΑ EURO 2. ΦΠΑ (εκάζηοηε ιζσύον ποζοζηό %) EURO 11

12 ΤΝΟΛΟ (1+2) EURO Δπηζεκαίλεηαη φηη: α) Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε, σο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. β) Οη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο γηα έλα (1) κήλα θαη' αλψηαην φξην. δ) Ζ ζπλνιηθή θαη' απνθνπή ακνηβή, κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα πεξηιεθζεί ζηελ χκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ δελ αλαζεσξείηαη. ε) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κεγαιχηεξε ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο δελ γίλεηαη δεθηή θαη επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. ζη) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κε έθπησζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο, δελ γίλεηαη δεθηή θαη επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ α- πνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ Γ.10 Πποθεζμία ςποβολήρ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΚ ΑΔ Γνιγνζά 2, Όαζε Βαξππέηξνπ Υαληά, έσο ηελ Πέκπηε 4 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα κ.κ. Απνδεθηέο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ πξναλαθεξζείζα ππεξεζία κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. Ζ εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηνπ ΟΑΚ ΑΔ. Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί ηαρπδξνκηθά (ζπζηεκέλε) θαη κε ηαρπκεηαθνξά. Ηζρχεη φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ, Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα αιιά δελ έθηαζαλ αληηζηνίρσο έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. Γελ απνζθξαγίδνληαη θαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρήο αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Γ.11. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε ηξία ζηάδηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηεο ΔΓΠ Leader ηεο Ο.Σ.Γ. Ο.Α.Κ. Α.Δ.. Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 80% θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 20%. Πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο Καηά ην πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα παξαιάβεη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ ΟΑΚ ΑΔ φινπο ηνπο θαθέινπο πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ππεβιήζεζαλ εκπξφζεζκα θαη ζα ηνπο θαηαγξάςεη ζε θαηάζηαζε θαηά ζεηξά άθημήο ηνπο θαη θαηαρψξεζήο ηνπο ζε απηφ. 12

13 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα θαιέζεη κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηθηή δεκφζηα ζπλεδξίαζε γηα ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα ζπλεδξίαζεο. ηελ ελ ιφγσ δεκφζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα πξνβεί ζην άλνηγκα ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο φισλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη ζα εμεηάζεη αλ ν θάθεινο ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη πιήξεο θαη ζχκθσλνο κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη άξα νη δηαγσληδφκελνη γίλνληαη θαηαξρήλ απνδεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ ελ ιφγσ δεκφζηα απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δει. ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, αιιά κφλν ηε πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ ππνβνιή ή φρη φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζα εμεηάζεη αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά (εθείλα ηα νπνία δελ αλαθέξνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ). Απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνθιεηζζνχλ φζνη εθ ησλ δηαγσληδνκέλσλ δελ έρνπλ ππνβάιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ή φζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Γεχηεξν ζηάδην αμηνιφγεζεο Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φισλ φζσλ έγηλαλ απνδεθηνί απφ ην πξψην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζα αμηνινγήζεη απηήλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηνλ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ ζε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 100: ΟΜΑ- ΓΑ Α Α.1 Α.2 Β Β.1 ΟΜΑΓΔ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ Δκπεηξία ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζπλαθείο κειέηεο κε ζηφρν ηε δηθηχσζε Γεληθή εκπεηξία ζε έξγα / ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο, εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ έξγσλ / ππεξεζηψλ ζε αληίζηνηρνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο αλαπηπμηαθνχο θνξείο. Δηδηθή εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα / ππεξεζίεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ΤΝΣΔΛΔΣΖ βαξχηεηαο 40% 10% 30% Πξφηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηηο ζπλέξγηεο θνξέσλ επηρεηξήζεσλ 10% Μεζνδνινγία θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 10% ΤΝΟΛΟ 100% 13

14 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαη ζα βαζκνινγήζεη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζα βαζκνινγήζεη κε έλα αθέξαην αξηζκφ, απφ ην 0 έσο ην 10 θάζε θξηηήξην. Ο βαζκφο θάζε θξηηεξίνπ, ζε επίπεδν Δπηηξνπήο, είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δηαηξεκέλνπ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο. Ο βαζκφο απηφο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ θαη εμάγεηαη ν βαζκφο ηεο πξνζθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ δίλεη ηνλ Απφιπην Βαζκφ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (Α.Β.Σ.Π.). Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα αμηνινγείηαη κε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ Σερληθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β.Σ.Π.) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max) x 10 φπνπ Α.Β.Σ.Π. είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη Α.Β.Σ.Π. max είλαη ε απφιπηε βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Σξίην ζηάδην αμηνιφγεζεο Καηά ην ηξίην ζηάδην ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα θαιέζεη κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε αλνηθηή δεκφζηα ζπλεδξίαζε γηα ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ αλνηρζνχλ νη θάθεινη, ζα γίλεη ππνινγηζκφο ηνπ Σειηθνχ Βαζκνχ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β.Ο.Π.) θάζε ζπκκεηέρνληα σο εμήο: Σ.Β.Ο.Π.= (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδφηε/Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πκκεηέρνληα) Υ10 φπνπ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδφηε είλαη ε κηθξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληζκνχ (ζε Δπξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πκκεηέρνληα είλαη ην πνζφ έλαληη ηνπ νπνίνπ ν ζπκκεηέρσλ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ην έξγν (ζε Δπξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 10. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Ο Σειηθφο Βαζκφο πλνιηθήο Πξνζθνξάο (Σ.Β..Π.) θάζε ζπκκεηέρνληα ζα πξνθχςεη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: Σ.Β..Π.= (Σ.Β.Σ.Π. Υ 0,80) + (Σ.Β.Ο.Π. Υ 0,20) Με βάζε ηνλ Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Δπηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη εθείλνο κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Σειηθφ Βαζκφ Σερληθήο Πξνζθνξάο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Γ.12 Αποηέλεζμα επιλογήρ, Μαηαίωζη διαγωνιζμού, Ανηιππήζειρ - Δνζηάζειρ Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 14

15 Αληηξξήζεηο/Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αμηνιφγεζεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Οη αληηξξήζεηο/ελζηάζεηο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ εγγξάθσο κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ζηαδίνπ θαη απεπζχλνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ κέζσ ηνπ Πξσηνθφιινπ Δηζεξρνκέλσλ ηεο Ο.Σ.Γ. Ο.Α.Κ. Α.Δ. Γ.13 Δπιλογή Αναδόσος και καηάπηιζη ζύμβαζηρ Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή ζα εηζεγεζεί ηα ελ ιφγσ απνηειέζκαηα ζηελ ΔΓΠ ηεο Ο.Σ.Γ. Ο.Α.Κ. ΑΔ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Ζ αλαθνίλσζε επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηνλ ΟΑΚ ΑΔ. Ο επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηνλ ΟΑΚ ΑΔ ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ απφθαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε κε επηζπκίαο ή αδπλακίαο ηνπ επηιεγέληνο λα ζπλάςεη ζχκβαζε ηφηε θαιείηαη ν δεχηεξνο, ζηε ζεηξά επηινγήο, ππνςήθηνο. ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΑΚ ΑΔ 15

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα