ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού έτους έχει ωφέλιµο απόθεµα 50 εκατοµµύρια m 3. Για τους επόµενους 12 µήνες οι τιµές των διαφόρων συνιστωσών του ισοζυγιού εκτιµώνται σε: (α) 220 εκατοµµύρια m 3 για άρδευση (β) 500 και 1200 mm βροχόπτωσης και εξάτµισης αντίστοιχα στην επιφάνεια του ταµιευτήρα (γ) 2 εκατοµµύρια m 3 υπόγειες διαφυγές από τον ταµιευτήρα Ακόµη έχει υπολογιστεί ότι οι υπόλοιπες εισροές στον ταµιευτήρα είναι το 5% της απορροής του ποταµού που κυρίως τροφοδοτεί τον ταµιευτήρα 1. To απόθεµα του ταµιευτήρα στην αρχή του επόµενου έτους αν οι εισροές από τον ποταµό είναι ίσες µε τη µέση τιµή 2. Η πιθανότητα οι εισροές από τον ποταµό το επόµενο έτος να είναι 450 εκατοµµύρια m 3 3. Τα όρια εµπιστοσύνης 95% για τη µέση τιµή της απορροής 4. Η πιθανότητα ο ταµιευτήρας να µην καλύψει τις αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες Παραδοχές: Η απορροή του ποταµού ακολουθεί την κανονική κατανοµή Η επιφάνεια του ταµιευτήρα θεωρείται σταθερή και ίση µε 5 km 2 ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): Χρόνος (hr) (m 3 /s) Το πληµµυρογράφηµα προκλήθηκε από τετράωρη καθαρή βροχόπτωση που είχε ωριαία ύψη 5, 12, 14, 7 mm 1. Οι ωριαίες παροχές του µοναδιαίου υδρογραφήµατος 1 ώρας 2. Το πληµµυρογράφηµα δίωρης καθαρής βροχόπτωσης που είχε ύψος 20 mm. Η βασική ροή θα θεωρηθεί σταθερή και ίση µε 0.1 m 3 /s ανά km 2 λεκάνης απορροής 3. Το πληµµυρογράφηµα σε θέση που βρίσκεται κατάντη µε σταθερές Muskingum K=1 h, χ=0.20 και t=1h.

2 ΑΣΚΗΣΗ 3 Οι όµβριες καµπύλες σε λεκάνης απορροής δίδονται από τη σχέση h=12.3*t 0.34 *T 0.26 όπου h το ύψος βροχής, t η διάρκεια βροχής και T η περίοδος επαναφοράς. Η απορροή του ποταµού στην έξοδο της λεκάνης συγκεντρώνεται σε διώρυγα πού έχει ορθογωνική διατοµή. Τα χαρακτηριστικά της διώρυγας και της λεκάνης απορροής δίνονται στον παρακάτω Πίνακα ΛΕΚΑΝΗ ΙΩΡΥΓΑ Έκταση (km 2 ) 100 Πλάτος (m) 15 Μήκος κύριου υδατορεύµατος (km) 15 Ύψος (m) 7 Μέσο υψόµετρο λεκάνης (m) 700 Κλίση Υψόµετρο εξόδου λεκάνης (m) 300 Συντελεστής τραχύτητας Συντελεστής απορροής πληµµύρας Ο χρόνος συρροής της λεκάνης κατά Giandotti 2. Η παροχή αιχµής που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Ελλείψει άλλων δεδοµένων να εφαρµόσετε την ορθολογική µέθοδο 3. Η παροχετευτική ικανότητα της διώρυγας, που προκύπτει αν εφαρµόστε τη σχέση του Manning. 4. Η περίοδος επαναφοράς της βροχόπτωσης στην οποία αντιστοιχεί η παροχή που υπολογίσατε στο προηγούµενο ερώτηµα, αν εφαρµόσετε πάλι την ορθολογική µέθοδο. Να θεωρήσετε ότι ο συντελεστής απορροής πληµµύρας είναι σταθερός ΑΣΚΗΣΗ 4 Σε θέση ακριβώς κατάντη της συµβολής δύο χειµάρρων µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα. Χρόνος (hr) (m 3 /s) To πληµµυρογράφηµα προκλήθηκε από καθαρή βροχόπτωση στις ανάντη λεκάνες των δύο χειµάρρων που είχε διάρκεια 1 ώρα και ύψος 15 mm για την πρώτη και 20 mm για την δεύτερη λεκάνη. Για την πρώτη λεκάνη είχε εκτιµηθεί το µοναδιαίο υδρογράφηµα της µίας ώρας, το οποίο και δίδεται στον παρακάτω πίνακα Χρόνος (hr) (m 3 /s) Το µοναδιαίο υδρογράφηµα µίας ώρας της δεύτερης λεκάνης 2. Τα εµβαδά των δύο λεκανών 3. Το καθαρό πληµµυρογράφηµα αν η καθαρή βροχόπτωση είχε τα ίδια ύψη βροχής αλλά η διάρκεια ήταν 2 ώρες

3 ΑΣΚΗΣΗ 5 Μεγάλη πόλη υδρεύεται από δύο ταµιευτήρες. Με βάση τα υδρολογικά δεδοµένα 30 ετών, η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της ετήσιας εισροής στον πρώτο ταµιευτήρα είναι 10 και 3 m 3 /s, ενώ τα αντίστοιχα µεγέθη για το δεύτερο ταµιευτήρα είναι 8 και 3 m 3 /s. Στην αρχή του υδρολογικού έτους οι δυο ταµιευτήρες έχουν ωφέλιµο απόθεµα 50 και 30 εκατοµµύρια m 3 αντίστοιχα, ενώ η ετήσια αναµενόµενη απόληψη για την ύδρευση της πόλης εκτιµάται σε 350 εκατοµµύρια m To συνολικό απόθεµα των δύο ταµιευτήρων στην αρχή του επόµενου υδρολογικού έτους αν οι δύο ετήσιες εισροές είναι ίσες µε τη µέση τιµή 2. To συνολικό απόθεµα των δύο ταµιευτήρων στην αρχή του επόµενου υδρολογικού έτους αν οι δύο ετήσιες εισροές αντιστοιχούν σε περίοδο επαναφοράς Τ=5 έτη 3. To συνολικό απόθεµα των δύο ταµιευτήρων στην αρχή του επόµενου υδρολογικού έτους αν οι δύο ετήσιες εισροές αντιστοιχούν σε περίοδο επαναφοράς Τ=1.1 έτη 4. Το απόθεµα του δεύτερου ταµιευτήρα στην αρχή του επόµενου υδρολογικού έτους, εφόσον το απόθεµα του πρώτου την ίδια χρονική στιγµή είναι 220 εκατοµµύρια m 3, ενώ οι ετήσιες εισροές που παρατηρήθηκαν στους ταµιευτήρες Α και Β αντιστοιχούσαν σε περιόδους επαναφοράς Τ=5 έτη και Τ=3 έτη αντίστοιχα Παραδοχές: Οι ετήσιες εισροές των δύο ταµιευτήρων ακολουθούν την κανονική κατανοµή H βροχή στους δύο ταµιευτήρες είναι ίση µε την εξάτµιση, ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες ισοζυγίου των ταµιευτήρων είναι αµελητέες. ΑΣΚΗΣΗ 6 Οι όµβριες καµπύλες σε λεκάνης απορροής δίδονται από τη σχέση h=12.3*t 0.34 *T 0.26 όπου h το ύψος βροχής, t η διάρκεια βροχής και T η περίοδος επαναφοράς. Η λεκάνη απορροής έχει έκταση 100 km 2 και χρόνο συρροής 3.5 hr. Η απορροή του ποταµού στην έξοδο της λεκάνης συγκεντρώνεται σε διώρυγα ορθογωνικής διατοµής µε πλάτος 12 m, ύψος 6 m και κατά µήκος κλίση Την εποχή που ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πραγµατοποιήθηκε µία υδροµέτρηση, όπου η παροχή και η στάθµη µετρήθηκαν 120 m 3 /s και 2.80 m αντίστοιχα. 1. Η εκτίµηση του συντελεστή τραχύτητας της διώρυγας, χρησιµοποιώντας τη σχέση του Manning 2. Η παροχή υπερχείλισης της διώρυγας 3. Η ανώτατη στάθµη του νερού στη διώρυγα αν συµβεί πληµµυρικό επεισόδιο που θα προέλθει από βροχόπτωση διάρκειας ίσης µε το χρόνο συρροής και περιόδου επαναφοράς 50 έτη. Η παροχή αιχµής να υπολογιστεί µε την ορθολογική µέθοδο θεωρώντας ότι ο συντελεστής απορροής πληµµύρας είναι 0.7

4 ΑΣΚΗΣΗ 7 Σε µεγάλο ποταµό έχουν κατασκευαστεί δύο ταµιευτήρες Α και Β χωρητικότητας 700 και 400 εκατοµµυρίων m 3 αντίστοιχα µε κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι µέγιστες παροχές που µπορούν να διέρχονται από τους δύο υδροηλεκτρικούς σταθµούς (ΥΗΣ) είναι 100 m 3 /s ενώ οι δύο υπερχειλιστές έχουν δυνατότητα παροχέτευσης 550 m 3 /s για τον ανάντη και 700 m 3 /s για τον κατάντη ταµιευτήρα (βλέπε σχήµα). Στον κατάντη ταµιευτήρα εισρέει το σύνολο των εκροών του ανάντη, ενώ οι εισροές από την ενδιάµεση λεκάνη είναι αµελητέες. Ταµιευτήρας Α Χωρητικότητα 700*10 6 m 3 υπερχειλιστή Α 550 m 3 /s ΥΗΣ Α 100 m 3 /s Ταµιευτήρας B Χωρητικότητα 400*10 6 m 3 υπερχειλιστή Β 700 m 3 /s ΥΗΣ Β 100 m 3 /s Την 1 η εκεµβρίου ξεκίνησαν ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις που κράτησαν λίγες ηµέρες και προκάλεσαν σηµαντικές εισροές στο υδροσύστηµα. Την εποχή εκείνη οι δύο υδροηλεκτρικοί σταθµοί ήταν εκτός λειτουργίας για διαχειριστικούς λόγους, αλλά από τις 2 εκεµβρίου ο ανάντη ταµιευτήρας άρχισε να παροχετεύει τη µέγιστη ποσότητα νερού (100 m 3 /s). Στον Πίνακα 1 δίνονται τα αποθέµατα στο τέλος της 30/11, οι ηµερήσιες εισροές από τη λεκάνη στον ανάντη ταµιευτήρα και οι εκροές των υδροηλεκτρικών σταθµών των δύο ταµιευτήρων Πίνακας 1 Ανάντη ταµιευτήρας Κατάντη ταµιευτήρας Ηµέρα Απόθεµα (10 6 m 3 ) Εισροή από λεκάνη (10 6 m 3 ) Εκροή ΥΗΣ (m 3 /s) Απόθεµα (10 6 m 3 ) Εκροή ΥΗΣ (m 3 /s) 30/ /12? 5 0? 0 2/12? 8 100? 0 3/12? ? 0 4/12? ? 0 5/12? ? 0 6/12? ? 50 7/12? ? 50 8/12? ? 50 9/12? ? 50 10/12? ? 50 11/12?? 100??

5 1. Η διακύµανση των αποθεµάτων των δύο ταµιευτήρων κατά το πενταήµερο 1-5/12 2. Η διακύµανση των αποθεµάτων και οι τυχόν υπερχειλίσεις των δύο ταµιευτήρων τις επόµενες πέντε ηµέρες (6-10/12), αν οι βροχοπτώσεις ενταθούν και οι ηµερήσιες εισροές από τη λεκάνη στον ανάντη ταµιευτήρα κατά το δεύτερο πενταήµερο, είναι διπλάσιες από τις αντίστοιχες του πρώτου πενταηµέρου. Θεωρείστε ότι από τις 6/12 ο ανάντη υδροηλεκτρικός σταθµός συνεχίζει να παροχετεύει τη µέγιστη ποσότητα νερού (100 m 3 /s), ενώ ο κατάντη σταθµός παροχετεύει 50 m 3 /s 3. Η τιµή της εισροής στις 11/12 που θα κάνει το ανάντη φράγµα Α να κινδυνέψει από υπερπήδηση (λειτουργία του υπερχειλιστή στο όριο της δυνατότητας παροχέτευσης) 4. Η ποσότητα που θα υπερχειλίσει από το κατάντη φράγµα Β στην παραπάνω περίπτωση ΑΣΚΗΣΗ 8 Στην κοίτη χειµάρρου έχει κατασκευαστεί µικρό υδραυλικό έργο (υδροληψία) για την εκτροπή ποσοτήτων νερού σε παρακείµενο µικρό αρδευτικό ταµιευτήρα (λιµνοδεξαµενή). Για περιβαλλοντικούς λόγους το έργο εκτρέπει το νερό του χειµάρρου µόνο αν η ποσότητα είναι µεγαλύτερη από 1 m 3 /s. Χείµαρρος Λιµνοδεξαµενή Υδροληψία Στον παρακάτω πίνακα δίδεται το µοναδιαίο υδρογράφηµα 1 ώρας στη θέση υδροληψίας. Χρόνος (hr) (m 3 /s) Βροχόπτωση διάρκειας 2 ωρών σταθερής έντασης και ενεργού ύψους 25 mm προκάλεσε πληµµύρα. Η βασική ροή του χειµάρρου εκείνη την ηµέρα ήταν σταθερή και ίση µε 0.5 m 3 /s. 1. Το πληµµυρογράφηµα της λεκάνης στη θέση υδροληψίας 2. Η ποσότητα νερού που θα εισρεύσει στη λιµνοδεξαµενή µε δεδοµένο ότι το σύνολο της πληµµυρικής παροχής (πέραν του 1 m 3 /s) µπορεί να διοχετευθεί από την υδροληψία 3. Η έκταση των καλλιεργειών που µπορούν να αρδευτούν µε την παραπάνω ποσότητα. Οι αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών εκτιµώνται σε 600 mm 4. Το πληµµυρογράφηµα κατάντη της υδροληψίας

6 ΑΣΚΗΣΗ 9 Σε θέση που προβλέπεται να κατασκευαστεί αρδευτικός ταµιευτήρας διατίθεται δείγµα ετησίων παροχών το οποίο έχει µέση τιµή και τυπική απόκλιση 8 και 2 m 3 /s αντίστοιχα. 1. Η προσαρµογή στο δείγµα της κανονικής κατανοµής και της κατανοµής Gumbel µεγίστων 2. Ο υπολογισµός της ετήσιας εισροής στον ταµιευτήρα σε εκατοµµύρια m 3 που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ=2 έτη σύµφωνα µε τις δύο κατανοµές 3. Χρησιµοποιώντας την κανονική κατανοµή να υπολογιστεί η περίοδος επαναφοράς της τιµής η οποία αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ=10 έτη σύµφωνα µε την κατανοµή Gumbel ΑΣΚΗΣΗ 10 Σε παλιά υδρολογική µελέτη έχει καταρτιστεί όµβρια καµπύλη για περίοδο επαναφορά Τ= 20 έτη η οποία έχει τη µορφή h=a*t b, όπου h το ύψος βροχής σε mm και t η διάρκεια βροχής σε hr. Στη µελέτη δεν αναφέρονταν οι τιµές των παραµέτρων a και b αλλά εντοπίστηκαν δύο εφαρµογές της όµβριας καµπύλης, σύµφωνα µε τις οποίες αντιστοιχούσαν 32.5 mm βροχής για t=2 hr και 70.1 mm βροχής για t=6 hr. Με βάση τα προηγούµενα δεδοµένα να εκτιµηθεί το ύψος βροχής που αντιστοιχεί σε διάρκεια βροχής t=4 hr και περίοδο επαναφοράς Τ=20 έτη. ΑΣΚΗΣΗ 11 Φυσική λίµνη µε µέση επιφάνεια 5 km 2 τροφοδοτείται αποκλειστικά από µικροχειµάρρους µε συνολική λεκάνη 50 km 2. Με βάση ιστορικά δεδοµένα 30 ετών η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της επιφανειακής βροχόπτωσης στην περιοχή (λεκάνη και λίµνη) είναι 800 και 300 mm αντίστοιχα και η µέση τιµή και η τυπική απόκλιση της δυνητικής εξατµισοδιαπνοής είναι 1200 και 200 mm αντίστοιχα. Θεωρώντας ότι: ο ετήσιος συντελεστής απορροής της εδαφικής έκτασης είναι 0.5 η ετήσια βροχόπτωση και εξάτµιση ακολουθούν την κανονική κατανοµή και οι υπόλοιπες συνιστώσες ισοζυγίου της λίµνης (διαφυγές, απολήψεις) είναι αµελητέες Λεκάνη 50 km 2 Λίµνη 5 km 2 Χείµαρροι 1. Η µεταβολή αποθέµατος της λίµνης το επόµενο υδρολογικό έτος αν η ετήσια βροχόπτωση και εξάτµιση είναι ίσες µε τις µέσες τιµές 2. Η µεταβολή αποθέµατος της λίµνης το επόµενο υδρολογικό έτος αν η ετήσια βροχόπτωση και εξάτµιση αντιστοιχούν σε περίοδο επαναφοράς Τ=5 έτη 3. Η µεταβολή αποθέµατος της λίµνης το επόµενο υδρολογικό έτος αν η ετήσια βροχόπτωση και εξάτµιση αντιστοιχούν σε περίοδο επαναφοράς Τ=1.2 έτη 4. Η µεταβολή στάθµης στις παραπάνω περιπτώσεις εφόσον θεωρηθεί ότι η επιφάνεια της λίµνης παραµένει περίπου σταθερή

7 ΑΣΚΗΣΗ 12 Σε θέση υδροµετρικού σταθµού έχει καταρτιστεί η καµπύλη στάθµης παροχής και δίδεται από τη σχέση: Q=7.3*H 2.9 όπου Η η στάθµη (m) και Q η παροχή (m 3 /s). Η λεκάνη ανάντη του υδροµετρικού σταθµού έχει έκταση 50 km 2 και χρόνο συρροής 3 h. Οι όµβριες καµπύλες της λεκάνης απορροής δίδονται από τη σχέση: h=12.3*t 0.4 *T 0.35 όπου h το ύψος βροχής (mm), t η διάρκεια βροχής (hr) και T η περίοδος επαναφοράς (έτη). 1. Η παροχή αιχµής που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη µε βάση την ορθολογική µέθοδο. Ο συντελεστής απορροής πληµµύρας να θεωρηθεί Η στάθµη του ποταµού στη θέση του υδροµετρικού σταθµού, που αντιστοιχεί στην παραπάνω παροχή αιχµής 3. Η περίοδος επαναφοράς της τρίωρης βροχόπτωσης, που θα προκαλούσε παροχή αιχµής τέτοια ώστε να ανέβει η στάθµη του ποταµού στην ίδια θέση κατά ένα ακόµη µέτρο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3.6-5... 25 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ... 3.1 Γενικά... 3. Είσοδος σε σωλήνα Μήκος εισόδου- Οµοιόµορφη ροή... 3.3 Εξίσωση Darcy-Weisbach Απώλειες ενέργειας εξαιτίας τριβών... 5 3.4 Κατανοµή διατµητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη

Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη Ο κύκλος του νερού στην Αττική γη 1 Αφιέρωμα Ένας άρρηκτος δεσμός ζωής δένει τον άνθρωπο με το νερό. Δεν είναι μόνο το στοιχειώδες αγαθό για την επιβίωσή του πάνω στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 155 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro 9.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μάρης Φ. - Παπαρρίζος Σ. Τα κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα