Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα µουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα µουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών)."

Transcript

1 Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα µουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών). Παυλογεωργάτος Γ. 1, Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαµωλή Μ., Παναγάκος Π. 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας αποτέλεσε η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών από τα Ελληνικά Μουσεία και Συλλογές, µε τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων σε τυχαίο δείγµα. Πιο συγκεκριµένα, ο στόχος ήταν ο προσδιορισµός του ποσοστού χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών από τα ελληνικά µουσεία στους τοµείς της ασφάλειας, διαχείρισης, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής των συλλογών τους. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα της έρευνας είναι πως υπάρχει µακρύς και δύσκολος δρόµος για να ενταχθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες στα ελληνικά µουσεία, κυρίως λόγω της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού και των απαραίτητων κονδυλίων. Λέξεις-κλειδιά: Μουσεία, σύγχρονες τεχνολογίες, περιβαλλοντικές συνθήκες, φέρουσα ικανότητα, σχέδια εκτάκτου ανάγκης, στατιστική του πολιτισµού. ABSTRACT This survey, based on the analysis of questionnaires, completed by a sample of museums, chosen randomly, aims at the evaluation of the use of new technologies by the Greek museums and collections. More specifically, the survey aims at the determination of the percentage of the use of the new technologies by museums, in security, management, and promotion of their collections. The most important conclusion is that Greek museums are far away from involving the new technologies in their strategies, mainly because of the lack of trained personnel and necessary funds. Key-Words: Museums, new technologies, environmental conditions, carrying capacity, emergency planning, cultural statistics. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ριζικός επαναπροσδιορισµός της αποστολής του µουσείου, κυρίως από το τελευταίο τέταρτο του περασµένου αιώνα, για τη µετατροπή του σε ένα ζωντανό κύτταρο ενός συνεχώς µεταλλασσόµενου κοινωνικού ιστού, έθεσε τις βάσεις για την αναζήτηση νέων πρακτικών και στρατηγικών διαχείρισης από τους ιθύνοντες. Στα πλαίσια αυτά, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, διεξάγονται συστηµατικές έρευνες (UNESCO, 2000), από πανεπιστηµιακούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς (Wright, Selwood, Creaser and Davis, 2001; Selwood, 2002; Kane and Nankivell, 2004),που απευθύνονται τόσο στα µουσεία όσο και στο κοινό τους και που αποσκοπούν στη διαµόρφωση δεικτών που θα συµβάλλουν στην κατανόηση των αναγκών και των ελλείψεων του παρόντος αλλά και των απαιτήσεων και των προοπτικών του 1 O Γεράσιµος Παυλογεωργάτος είναι Λέκτορας στο Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου ιαχείρισης της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς και µέλος του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Παν. Αιγαίου. Από το 1992 έχει εργαστεί σε δεκάδες πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες σχετικά µε τη διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Έχει πάνω από 25 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια µε εξωτερικούς κριτές και είναι συγγραφέας του βιβλίου µε τίτλο: «ιατήρηση της υλικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2 Οι Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαµωλή Μ. και Παναγάκος Π., είναι πτυχιούχοι Αρχαιολόγοι και µεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΜΠΣ «Πολιτισµικής Πληροφορικής» του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Είναι ερευνητές του Εργαστηρίου ιαχείρισης της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 21

2 µέλλοντος, όπως επιτάσσει η οργάνωση ενός σοβαρού οργανισµού µε µακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασµό (Economou, 1999). Ωστόσο, η έλλειψη ενός κοινού προτύπου και ενός κοινού λεξιλογίου, η ανοµοιοµορφία στους στόχους διερεύνησης και αναζήτησης σε συνδυασµό µε την ελεγχόµενη αξιοπιστία των συγκεντρωθέντων δεδοµένων, καθιστούν προς το παρόν τις πρακτικές αυτές ελάχιστα αξιοποιήσιµες για την εξαγωγή απόλυτων και κυρίως συγκριτικών συµπερασµάτων. Για την υπέρβαση αυτού του εµποδίου, διοργανώνονται διεθνή συνέδρια και αναπτύσσεται ένας γενικότερος προβληµατισµός και σχεδιασµός από τους αρµόδιους φορείς (UNESCO Institute for Statistics and Institut de la statistique du Québec, 2003; UNESCO Institute for Statistics, 2003) για τη χάραξη µιας κοινής πολιτικής. Σε αντίθεση µε όλη αυτή τη διεθνή κινητικότητα, στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική στασιµότητα, τόσο από πλευράς του επίσηµου κράτους όσο και των εκπροσώπων των µουσειακών οργανισµών, στην εκπόνηση παρόµοιων ερευνών, µε αποτέλεσµα την παντελή έλλειψη στατιστικών δεδοµένων. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα στοιχεία επισκεψιµότητας των µουσείων, που συλλέγονται όµως µόνο για ορισµένα µουσεία (αρχαιολογικά και βυζαντινά κυρίως). Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής είναι ότι η λίστα µε τα στοιχεία επικοινωνίας των Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών, που εµφανίζεται στον επίσηµο ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισµού, αποδείχτηκε στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας ανεπαρκής, εξαιτίας τόσο ελλιπών όσο και λανθασµένων στοιχείων που εµπεριέχει (Υπουργείο Πολιτισµού 2005α). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τις ανανεωµένες λίστες που µας παραδόθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, κατόπιν αιτήσεως, στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας (Υπουργείο Πολιτισµού 2005β,γ). Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι αρκετά Μουσεία και Συλλογές (κυρίως λαογραφικά) δεν εποπτεύονται άµεσα από το Υπουργείο Πολιτισµού αλλά από άλλους φορείς (ΟΤΑ, Περιφέρειες, ιδιώτες κλπ.), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπρόσθετων προβληµάτων στη διενέργεια παρόµοιων ερευνών. Η απουσία, λοιπόν, αντίστοιχων (προσβάσιµων) δεδοµένων για τον ελλαδικό χώρο, έδωσε το έναυσµα για την παρούσα έρευνα. Στόχος της ερευνητικής οµάδας υπήρξε η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των ελληνικών µουσείων αναφορικά µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη συντήρηση, τη διαχείριση και την προβολή των µουσειακών τους συλλογών. Στη συγκεκριµένη έρευνα συµπεριλήφθησαν µουσεία των εξής κατηγοριών: αρχαιολογικά βυζαντινά, ιστορικά - λαογραφικά, τέχνης - πινακοθήκες, ναυτικά πολεµικά, επιστήµης και τεχνολογίας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα διεξήχθη µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο απεστάλη µέσω τηλεοµοιοτυπίας στα µουσεία, απευθυνόµενο στο διευθυντή ή τον υπεύθυνο διαχείρισης των συλλογών, τον άµεσα δηλαδή αρµόδιο για τη συµπλήρωσή του. Τη δοµή, το περιεχόµενο και την έκταση του ερωτηµατολογίου υπαγόρευσαν δύο παράµετροι: πρώτον η ανάγκη για τη διερεύνηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου φάσµατος ζητηµάτων που απασχολούν τα Ελληνικά Mουσεία και δεύτερον, ο περιορισµός του χρόνου που θα χρειαζόταν για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, µε στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων απαντηµένων ερωτηµατολογίων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συλλογή ικανού αντιπροσωπευτικού δείγµατος. Ως προς το πρώτο, προτάχθηκε ο γενικός χαρακτήρας των ερωτήσεων, ως µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του κάθε ζητήµατος, εν γνώσει των µελών της ερευνητικής οµάδας ότι κάθε µία από τις 22

3 ερωτήσεις αυτές θα µπορούσε να αποτελέσει µεµονωµένο αντικείµενο έρευνας. Ως προς το δεύτερο, σε µια προσπάθεια ενθάρρυνσης των παραληπτών να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, επελέγη σκόπιµα η σύµπτυξη του ερωτηµατολογίου στις δύο σελίδες και η διατύπωση εννέα ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπου ο ερωτώµενος καλείται να απαντήσει ουσιαστικά µε ένα ναι ή ένα όχι, και σε µία µόνο περίπτωση στον αριθµό µόνιµων και συµβασιούχων εργαζοµένων ανά τοµέα εξειδίκευσης µε µετρήσιµες µονάδες. Ο κλειστός τύπος ερωτήσεων θεωρείται και είναι ο πιο ενδεδειγµένος για µία πρώτη εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης, απαιτεί λιγότερο χρόνο για να απαντηθεί, ενώ χρειάζεται µικρότερο χρόνο στατιστικής επεξεργασίας από τους υπόλοιπους τύπους ερωτήσεων. Το στοιχείο της αβεβαιότητας για την ειλικρίνεια των απαντήσεων, που εµπεριέχουν οι κλειστές ερωτήσεις, αντιµετωπίστηκε και µε την πρόβλεψη ειδικότερων ερωτήσεων, σε µια έµµεση προσπάθεια ελέγχου της συνέπειάς τους. Συµπληρωτικά, στο τέλος του ερωτηµατολογίου, δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώµενους για την ελεύθερη διατύπωση περαιτέρω επεξηγήσεων, διευκρινήσεων και παρατηρήσεων σε σχέση µε το περιεχόµενο των απαντήσεων τους (Duverger, 1978; Sudman and Bradburn, 1982; αουτόπουλος, 1994; Φίλιας 1996; Javeau 1996). Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του προγράµµατος Microsoft Excel vs Ο συνολικός αριθµός Μουσείων που εστάλη το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο ήταν 184 µε ποσοστό απόκρισης 57,1% µετά από 6 µήνες και συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία. Από τα 105 Μουσεία που απάντησαν: - τα 67 ήταν κρατικά ή δηµοτικά (63,5%), ενώ τα υπόλοιπα 38 ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς (37,5%) ήταν αρχαιολογικά, 24 ιστορικά ή λαογραφικά, 18 µουσεία τέχνης ή πινακοθήκες, 9 βυζαντινά, 9 επιστήµης και τεχνολογίας και 6 ναυτικά πολεµικά. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας είναι τα εξής: 3.1 Ερώτηση 1: «Από ποια υλικά αποτελούνται οι συλλογές σας: 1. Πέτρα, 2. µέταλλα, 3. πηλός, 4. υφάσµατα, 5. ξύλο, 6. γυαλί, 7. χαρτί, 8 δέρµατα, 9. οστά, 10 καµβά ή άλλο υπόστρωµα ζωγραφικής, 11. άλλα:». Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις, τα δηµοφιλέστερα έξι υλικά που φιλοξενούνται στις µουσειακές συλλογές, είναι κατά σειρά: τα µέταλλα µε ποσοστό εµφάνισης 79,8%, η πέτρα µε 67,3%, ο πηλός µε 64,4%, το γυαλί µε 59,2%, το ξύλο µε 51,9% και το χαρτί µε 47,1%. Για τα υπόλοιπα δεκαπέντε υλικά που αναφέρθηκαν από τα µουσεία, η συχνότητα εµφάνισης τους κυµαίνεται από 37,5% έως 0,96% (κατά σειρά εµφάνισης: υφάσµατα, υποστρώµατα ζωγραφικής, οστά, δέρµατα, ψηφιδωτά, ταριχευµένα ζώα, πλαστικό, κερί, σοβάς, αρνητικά φωτογραφιών, ζελατίνα, ζωντανοί οργανισµοί, φτερά, φυτά και κοχύλια). Χωρίς να παραγνωρίζεται η σηµασία δευτερευόντων ως προς τη συχνότητα εµφάνισης υλικών, διαπιστώνεται ότι τα τέσσερα από τα έξι πιο κοινά εµφανιζόµενα υλικά των µουσειακών συλλογών τα µέταλλα, το γυαλί, το ξύλο και το χαρτί - είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσής τους (Παυλογεωργάτος 2003; Pavlogeorgatos 2003) και ως εκ τούτου χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπεύθυνους των Μουσείων και των Συλλογών. 23

4 3.2 Ερώτηση 2 και 2α: «Χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στο µουσείο σας;» και «Εάν ναι, σε ποιον από τους ακόλουθους τοµείς χρησιµοποιείτε τις σύγχρονες τεχνολογίες; Συστήµατα επίβλεψης και προστασίας των χώρων του µουσείου (π.χ. κάµερες, συστήµατα πυρασφάλειας κ.τ.λ.) Συντήρηση των εκθεµάτων Στην καταγραφή και τεκµηρίωση των συλλογών (π.χ. βάσεις δεδοµένων) Στην ανάδειξη και προβολή των συλλογών σας (π.χ. Internet site, cd-rom, συσκευές ψηφιακής ξενάγησης, εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.τ.λ.) Στον έλεγχο και τη ρύθµιση των περιβαλλοντικών παραµέτρων, όσον αφορά στη διατήρηση των συλλογών (π.χ. έλεγχος και ρύθµιση της θερµοκρασίας, υγρασίας, φωτισµού, ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ηχητικής ρύπανσης κ.τ.λ.) Άλλο τοµέα:». Το 91,3% των ελληνικών µουσείων απάντησε ότι χρησιµοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν στην επόµενη ερώτηση να απαντήσουν σε ποιους συγκεκριµένους επιµέρους τοµείς ενός µουσείου κάνουν χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων µειώθηκε στο 53,9% κατά µέσο όρο. Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε και µε το γεγονός ότι µόνο το 60,6% των Μουσείων της έρευνάς µας, δήλωσε ότι διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) και µόλις το 33,7% ότι διαθέτει ηλεκτρονική διαδικτυακή τοποθεσία (web site). Στο σηµείο αυτό, άξια µνείας είναι η σηµαντική απόκλιση από το µέσο όρο µεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν από τα δηµόσια και ιδιωτικά Μουσεία της συγκεκριµένης έρευνας. Έτσι ηλεκτρονικό ταχυδροµείο διαθέτει το 94,7% των ιδιωτικών µουσείων έναντι του 40,9% των δηµοσιών, ενώ διαδικτυακή τοποθεσία διαθέτει το 63,2% των ιδιωτικών έναντι του 15,2% των δηµόσιων Μουσείων. Από τα στοιχεία αυτά γίνεται σαφές ότι η αντίληψη και οι γνώσεις των υπευθύνων των ελληνικών µουσείων σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες σε ένα µουσείο είναι αποσπασµατικές ή/και ελλιπείς. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των µουσείων, σε σχέση µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών σε επιµέρους τοµείς, είναι τα εξής: - επίβλεψη και προστασία των συλλογών 84,6%, - συντήρηση των συλλογών 52,9%, - καταγραφή και τεκµηρίωση των συλλογών 67,3%, - ανάδειξη και προβολή των συλλογών 67,3%, - έλεγχο και ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών των χώρων έκθεσης και αποθήκευσης των συλλογών 53,9%. Ερώτηση 3: «Ποια συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης των περιβαλλοντικών παραµέτρων διαθέτετε; 1. Θερµοϋδρογράφους. 2. Φωτόµετρα και µετρητές υπεριώδους ακτινοβολίας. 3. Κλιµατιστικό σύστηµα. 4. Συστήµατα διατήρησης επιθυµητών επιπέδων σχετικής υγρασίας στα εκθέµατα. 5. Ειδικές λάµπες φωτισµού για τις φωτοευαίσθητες συλλογές σας. 6. Φίλτρα UV στα παράθυρα των εκθεσιακών χώρων. 7. Άλλα:». Αν και το ποσοστό των θετικών απαντήσεων των ελληνικών µουσείων, που αφορούσε στη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στον τοµέα του ελέγχου και της ρύθµισης των περιβαλλοντικών συνθηκών στην προηγούµενη ερώτηση ανήλθε στο 53,9%, όταν κλήθηκαν σε αυτήν την ερώτηση οι 24

5 υπεύθυνοι των µουσείων να απαντήσουν ποια συγκεκριµένα συστήµατα διαθέτουν, το ποσοστό των απαντήσεων µειώθηκε στο 33%. Από τα µουσεία που απάντησαν ότι διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσης των συλλογών τους, τα ποσοστά ανά σύστηµα είναι τα εξής: Α. Θερµοϋδρογράφους 31,7%, Β. Φωτόµετρα και µετρητές υπεριώδους ακτινοβολίας 12,5%, Γ. Κλιµατιστικά συστήµατα 66,4%,. Συστήµατα διατήρησης επιθυµητών επιπέδων σχετικής υγρασίας στα εκθέµατα 32,7%, Ε. Ειδικές λάµπες φωτισµού για τις φωτοευαίσθητες συλλογές 34,6% Στ. Φίλτρα UV 20,2%. Ερώτηση 4 και 4α: «Υπάρχει ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή που στεγάζεται το µουσείο σας;» και «Εάν ναι, έχετε λάβει µέτρα προστασίας των εκθεµάτων σας από τη ρύπανση;» Αν και το πιθανότερο είναι ότι οι απαντήσεις των υπευθύνων περί στέγασης των µουσειακών συλλογών σε περιοχή όπου υπάρχει ή µη ατµοσφαιρική ρύπανση στηρίζονται σε εµπειρικές εκτιµήσεις κι όχι σε επιστηµονικές µετρήσεις, το ποσοστό των µουσείων που φιλοξενούνται σε περιοχές όπου υπάρχει ατµοσφαιρική ρύπανση ανέρχεται στο 39,4% (41 µουσεία). Από αυτά τα 41 µουσεία, µόνο το 41,5% (17 µουσεία) έχει προβεί στη λήψη µέτρων προστασίας, χωρίς να γίνονται γνωστές περαιτέρω λεπτοµέρειες. Είναι λοιπόν σηµαντικό ότι το 58,5% των µουσείων της έρευνας που σύµφωνα µε τη δήλωση των υπευθύνων τους στεγάζονται σε περιοχές µε αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση, δεν έχει λάβει κανένα µέτρο προστασίας των συλλογών τους από αυτή. Ερώτηση 5: «Υπάρχει σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, όσον αφορά στη διατήρηση των συλλογών (π.χ. σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.τ.λ.);» Το 49,5% των ελληνικών µουσείων δήλωσαν ότι διαθέτουν σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, ποσοστό που είναι συγκρίσιµο και µε αντίστοιχο ποσοστό που αναφέρθηκε σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία (Wright, Selwood, Creaser and Davis, 2001) [1]. Ερώτηση 6: «Ελέγχετε το µέγιστο αριθµό επισκεπτών που µπορεί να φιλοξενείται στους χώρους του µουσείου σας ταυτόχρονα, µε στόχο την ασφάλεια και προστασία των εκθεµάτων σας;» Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στη συγκεκριµένη ερώτηση κυµαίνεται στο 87,5%. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή, τίθεται το ερώτηµα αν οι απαντήσεις αυτές σχετίζονται µόνο µε την πρόκληση ζηµιών λόγω του υπεράριθµου των επισκεπτών ή και µε τη συνακόλουθη µεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. θερµοκρασία, σχετική υγρασία κλπ.), ζήτηµα που εµπεριέχεται στο σκεπτικό της ερώτησης. Ερώτηση 7 και 7α: «Ο χώρος που στεγάζονται οι συλλογές σας κατασκευάστηκε, εξαρχής, µε σκοπό να φιλοξενήσει µουσείο;» και «Εάν όχι, η ανάπλαση και η διαµόρφωσή του πληροί τις προδιαγραφές στέγασης µουσειακών συλλογών;» Στο ερώτηµα της εξαρχής κατασκευής των κτηρίων για τη λειτουργία τους ως µουσεία, στοιχείο που αφορά όχι µόνο την ασφάλεια των εκθεµάτων αλλά και επηρεάζει όπως αποδεικνύουν σχετικές έρευνες (Jeong and Lee, 2005) 25

6 σηµαντικά τα ποσοστά επισκεψιµότητας και την ποιότητα της µουσειακής εµπειρίας, το 49% των µουσείων (51 µουσεία) απάντησε θετικά. Από τα υπόλοιπα µουσεία, τα 34 έχουν µεριµνήσει για την ανάπλαση και διαµόρφωση των χώρων τους ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές στέγασης µουσειακών συλλογών. Συνεπώς, το ένα πέµπτο περίπου των µουσείων που έλαβαν µέρος στην έρευνα (ποσοστό 18,3%), δε θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα, µε βάση την οµολογία των υπευθύνων τους, από αρχιτεκτονικής άποψης και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται για τη στέγαση των µουσειακών τους συλλογών. Ερώτηση 8 και 9: «Υπάρχει πληρότητα προσωπικού στο µουσείο σας στους ακόλουθους τοµείς; Τοµέας Ναι Όχι Φύλαξη χώρων Συντήρηση συλλογών ιαχείριση συλλογών Επικοινωνία και προβολή του µουσείου ιοικητικό προσωπικό Τεχνικό προσωπικό και «Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού του µουσείου σας στους ακόλουθους τοµείς; Τοµέας Φύλαξη χώρων Συντήρηση συλλογών ιαχείριση συλλογών Επικοινωνία και προβολή του µουσείου ιοικητικό προσωπικό Τεχνικό προσωπικό Μόνιµο (αριθµός ατόµων) Με σύµβαση (αριθµός ατόµων) Οι ερωτήσεις 8 και 9 επικεντρώνονται στο ανθρώπινο δυναµικό των µουσείων. Ειδικότερα, στην ερώτηση 8 διερευνάται η πληρότητά τους στους προαναφερθέντες επιµέρους εργασιακούς τοµείς, ενώ στην ερώτηση 9 επιδιώκεται η διαπίστωση της αναλογίας µεταξύ των µόνιµων και συµβασιούχων εργαζοµένων στους τοµείς αυτούς. Οι απαντήσεις των µουσείων αναδεικνύουν τις σηµαντικές ελλείψεις των ελληνικών µουσείων σε ανθρώπινο δυναµικό, καθώς τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό κυµαίνονται από 51,9% στον τοµέα της φύλαξης των χώρων έως και το 25% στον τοµέα της συντήρησης των εκθεµάτων. Αντίστοιχα, η συνολική αναλογία µεταξύ µόνιµων/συµβασιούχων εργαζοµένων στους προαναφερθέντες τοµείς διαµορφώνεται σε ποσοστά 61,8% προς 38,2% [2]. Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων στα µουσεία απασχολείται στον τοµέα της φύλαξης των χώρων (811 ή 44,6% του συνόλου των εργαζοµένων), ενώ µόνο 106 άτοµα (5,8%) είναι επιφορτισµένα µε την επικοινωνία και προβολή των µουσειακών συλλογών και δραστηριοτήτων. Ερώτηση 10: «Σε ποιο βαθµό καλύπτουν τις ανάγκες σας τα έσοδα του µουσείου σας; Πολύ λίγο Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ ικανοποιητικά Πλήρως». 26

7 Και στην τελευταία ερώτηση, την ερώτηση 10, καταγράφεται εκ νέου η δυσφορία των υπευθύνων των ελληνικών µουσείων, όπως αναδεικνύεται από τις απαντήσεις που έδωσαν σχετικά µε την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών των οργανισµών τους. Είναι καταρχήν άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι 26 µουσεία (25%) απέφυγαν να απαντήσουν στο ερώτηµα, ενώ ακόµα πιο ενδεικτικός είναι ο αριθµός των 45 µουσείων (43,3%) που δήλωσαν ότι τα έσοδά τους συµβάλλουν σε πολύ µικρό βαθµό («πολύ λίγο») στην κάλυψη των οικονοµικών τους αναγκών. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις κρατικών µουσείων τονίσθηκε, στις σκόπιµα παραχωρούµενες γραµµές των παρατηρήσεων, ότι τα έσοδα τους κατατίθενται στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και η οικονοµική τους επιβίωση στηρίζεται στις περιορισµένες επιχορηγήσεις από το ΥΠ.ΠΟ. Αντίστοιχα, 16 µουσεία δήλωσαν ότι τα έσοδα τους καλύπτουν τις ανάγκες τους σε µικρό βαθµό («λίγο»), 11 σε ικανοποιητικό («ικανοποιητικά»), κανένα σε µεγάλο βαθµό («πολύ»), ενώ µόνο 3 µουσεία δήλωσαν ότι τα έσοδά τους καλύπτουν «πλήρως» τις ανάγκες τους. Σε τρεις περιπτώσεις, τέλος, οι υπεύθυνοι των µουσείων προσέθεσαν µόνοι τους δίπλα στις πιθανές απαντήσεις τη λέξη «καθόλου», κάτι που ούτε η οµάδα εργασίας είχε προβλέψει. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν, από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι υπεύθυνοι των ελληνικών µουσείων που έλαβαν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα, είναι τα εξής: 1) Αν και το 91,3% των ερωτηθέντων µουσείων δήλωσαν αρχικά ότι χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, το ποσοστό αυτό µειώθηκε σηµαντικά σε 53,9% κατά µέσο όρο, όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν σε ποιους συγκεκριµένους τοµείς τις χρησιµοποιούν. Είναι ενδεικτικά τα ποσοστά των µουσείων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (60,6%) ή διαθέτουν διαδικτυακή τοποθεσία (33,7%) µε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των απαντήσεων των ιδιωτικών και των δηµόσιων µουσείων, µε τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων να εµφανίζονται στα πρώτα. 2) Αν και αρχικά το 53,9% των µουσείων δήλωσε ότι χρησιµοποιεί συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσης των συλλογών τους, το ποσοστό αυτό µειώθηκε επίσης στο 33% κατά µέσο όρο, όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν ποια συγκεκριµένα συστήµατα χρησιµοποιούν. Με δεδοµένο ότι τα 4 από τα 6 πιο κοινά υλικά από τα οποία αποτελούνται οι µουσειακές συλλογές των µουσείων της έρευνας, είναι ευαίσθητα στις µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους τους, το ποσοστό του 33% µπορεί να θεωρηθεί χαµηλό. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το 58,5% των µουσείων που, σύµφωνα µε τη γνώµη των υπευθύνων τους, στεγάζονται σε περιοχές µε αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση, δε λαµβάνουν κανένα µέτρο προστασίας των συλλογών τους από αυτήν. Τα δεδοµένα, αυτά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δηλώνεται έλλειψη προσωπικού στο 75% των µουσείων στον τοµέα της συντήρησης των εκθεµάτων, αν µη τι άλλο θα πρέπει να προβληµατίσει σχετικά µε τη συνειδητοποίηση και επιτυχή διεκπεραίωση του πρωταρχικού προορισµού των µουσείων, τη διαφύλαξη των εκθεµάτων τους για τις επόµενες γενεές. 3) Μόνο 14 από τα 105 µουσεία από αυτά που έλαβαν µέρος στην έρευνα απάντησαν ότι τα έσοδα τους καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ικανοποιητικό βαθµό ή και περισσότερο, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό κυµαίνονται από 48,1% έως και 75% ανάλογα µε την ειδικότητα. Είναι λοιπόν φανερή η έλλειψη προσωπικού αλλά και κονδυλίων στα ελληνικά µουσεία, γεγονός που δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό το 27

8 χαµηλό ποσοστό χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες σε αυτά. Ενδεικτικό είναι ότι µόνο το 5,8% των εργαζοµένων στα ελληνικά µουσεία ασχολούνται αποκλειστικά µε την επικοινωνία και προβολή των συλλογών και των δραστηριοτήτων των µουσείων, εκ των οποίων το 43,4% είναι συµβασιούχοι. 4) Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι σηµαντικά υψηλότερη στα ιδιωτικά απ ότι στα δηµόσια µουσεία. Επίσης µε βάση τις απαντήσεις των υπευθύνων, τα ιδιωτικά µουσεία έχουν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό, περισσότερα κονδύλια και παρουσιάζουν συνολικά καλύτερη εικόνα σε σχέση µε τα δηµόσια στη διαχείριση, συντήρηση και προβολή των συλλογών τους. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληµατίσει ιδιαίτερα το Υπουργείο Πολιτισµού, µε δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο µέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, φυλάσσεται στα δηµόσια µουσεία. 5) Η αναζήτηση διεθνούς και ελληνικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας, µε στόχο την εύρεση στοιχείων που θα συνέβαλαν στη σύγκριση των επί µέρους αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας µε τα αποτελέσµατα άλλων αντιστοίχων ερευνών, δυστυχώς δεν απέδωσε επαρκώς. Γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και τάσης των µουσείων, σε επίπεδο τουλάχιστον κράτους. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε χώρες του εξωτερικού, π.χ. στην Αγγλία (www.museumsassociation.org), παρόµοιες µελέτες αποτελούν αντικείµενο εργασίας των ενώσεων των µουσείων, οι οποίες αναθέτουν σε πανεπιστήµια και ερευνητικούς φορείς την υλοποίησή τους. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών οδηγούν αρκετές φορές στη δηµιουργία προδιαγραφών, τις οποίες καλούνται στη συνέχεια τα µουσεία µέλη των ενώσεων να τηρήσουν. υστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται ακόµη µακριά από τέτοιες πρακτικές. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η σχετική µε τα µουσεία πανεπιστηµιακή έρευνα δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και µε την ανύπαρκτη οικονοµική στήριξη της πολιτείας. 6) Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριµένη αναφορά παρουσιάζονται τα πρώτα και βασικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη έρευνα, η περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των οποίων είναι δυνατόν να αναδείξει τις σχέσεις µεταξύ των απαντήσεων ανά κατηγορία ερωτήσεων που τέθηκαν. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ αουτόπουλος, Γ., 1994, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο 2, εκδ. του ιδίου, Θεσσαλονίκη, σελ 107 κε. Duverger, M., 1978, Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστηµών 2, τόµος 2 ος, µετ. Νίκου Παπαδήµα, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 159 κε. Economou, M., 1999, Evaluation Strategy for the re-development of the displays and visitor facilities at the Museum and Art Gallery, Kelvingrove, Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow. Javeau, C., 1996, Η Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο: Το Εγχειρίδιο του Καλού Ερευνητή, µετ. Κατερίνα Τζαννόνε Τζώρτζη, εκδ. τυπωθήτω Γιώργος αρδάνος, Αθήνα. Jeong, J.-H., Lee, K.-H., 2005, Τhe physical environment in museums and its effects on visitors satisfaction, Building and Environment (in press). Kane D., Nankivell, C., 2004, The Bigger Picture: A survey of London s museums and their needs. Final report and needs analysis, CIRT, UCE, Birmingham. Παυλογεωργάτος Γ. 2003, ιατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, ISBN , σελ Pavlogeorgatos G., 2003, Environmental parameters of the museums. Building and Environment, vol. 38 no. 12, pp

9 Selwood, S., 2002, What difference museums make? Producing evidence on the impact of museums, Critical Quarterly, vol. 44, no. 4, pp. 65. Sudman S., Bradburn, N.M., 1982, Asking Questions: A Practical Guide to Questionnaire Design, Jossey Bass Inc, Publishers, San Francisco UNESCO, 2000, Statistics on museums and related institutions in 1999 (December 2000), UIS/C/ 2000 D, Paris. UNESCO Institute for Statistics, 2003, Measuring and monitoring the information and knowledge societies: a statistical challenge, UNESCO, Paris, pp UNESCO Institute for Statistics, Institut de la statistique du Québec (June 2003). Proceedings of the International Symposium on Culture Statistics, Montréal, Canada, 21 to 23 October, National Library of Canada - Bibliothèque nationale du Québec, Québec, τελευταία επίσκεψη στις 18/8/2005: (http://www.colloque2002symposium.gouv.qc.ca) Υπουργείο Πολιτισµού 2005 α, επίσηµη διαδικτυακή τοποθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού, ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης στις 6/9/2005: (www.culture.gr). Υπουργείο Πολιτισµού, 2005 β, ενηµερωµένος κατάλογος ηµοσίων Αρχαιολογικών και Βυζαντινών Μουσείων και Συλλογών, Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ιεύθυνση Μουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, Τµήµα ηµοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Επιστολή µε Α.Π. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΓΕΝ/64707/953, Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισµού, 2005 γ, ενηµερωµένος κατάλογος Μουσείων Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ιεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Τµήµα, Επιστολή µε Α.Π. ΥΠΠΟ/ ΙΝΕΠΟΚ/ 62437/966, Αθήνα, Φίλιας, Β., 1996, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών 2, εκδ. Gutenberg, σελ 145 κε. Wright, M., Selwood, S., Creaser, C. and Davis, J.E., 2001, UK Museums Retrospective Statistics Project (unpublished report for Resource), LISU, τελευταία επίσκεψη στις 18/8/2005: 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: [1] [2] Στο αντίστοιχο ερώτηµα, για το έτος 1999, οι απαντήσεις των µουσείων, που πήραν µέρος σε µια έρευνα που αφορούσε τα βρετανικά µουσεία, κυµάνθηκαν σε παρόµοιο ποσοστό (52%) ωστόσο συνοδεύεται από το σχολιασµό των συγγραφέων του άρθρου ότι το ποσοστό αυτό είναι πιθανώς πλασµατικό, καθώς αµφισβητείται από πολλούς η ύπαρξη πραγµατικού σχεδίου, βλ. Wright, M., Selwood, S., Creaser, C. and Davis, J.E., 2001, UK Museums Retrospective Statistics Project (unpublished report for Resource), LISU, σελ Στο αντίστοιχο ερώτηµα τα ποσοστά διαφοροποιούνται σηµαντικά από αυτά που εξάγονται από την έρευνά µας, καθώς διαµορφώνεται σε 84,6% προς 15,4% θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η διαφοροποίηση αυτή πιθανώς οφείλεται στην ευρύτατη διάδοση, στην περίπτωση των βρετανικών µουσείων, του θεσµού των εθελοντών, βλ. Wright, M., Selwood, S., Creaser, C. and Davis, J.E., 2001, UK Museums Retrospective Statistics Project (unpublished report for Resource), LISU, σελ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 2 η Ενδιάµεση Έκθεση Έκθεση Απολογισµού για την Ανάπτυξη και Λειτουργία του Web site http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα