Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα µουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα µουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών)."

Transcript

1 Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα µουσεία. (Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών). Παυλογεωργάτος Γ. 1, Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαµωλή Μ., Παναγάκος Π. 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας αποτέλεσε η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών από τα Ελληνικά Μουσεία και Συλλογές, µε τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων σε τυχαίο δείγµα. Πιο συγκεκριµένα, ο στόχος ήταν ο προσδιορισµός του ποσοστού χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών από τα ελληνικά µουσεία στους τοµείς της ασφάλειας, διαχείρισης, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής των συλλογών τους. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα της έρευνας είναι πως υπάρχει µακρύς και δύσκολος δρόµος για να ενταχθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες στα ελληνικά µουσεία, κυρίως λόγω της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού και των απαραίτητων κονδυλίων. Λέξεις-κλειδιά: Μουσεία, σύγχρονες τεχνολογίες, περιβαλλοντικές συνθήκες, φέρουσα ικανότητα, σχέδια εκτάκτου ανάγκης, στατιστική του πολιτισµού. ABSTRACT This survey, based on the analysis of questionnaires, completed by a sample of museums, chosen randomly, aims at the evaluation of the use of new technologies by the Greek museums and collections. More specifically, the survey aims at the determination of the percentage of the use of the new technologies by museums, in security, management, and promotion of their collections. The most important conclusion is that Greek museums are far away from involving the new technologies in their strategies, mainly because of the lack of trained personnel and necessary funds. Key-Words: Museums, new technologies, environmental conditions, carrying capacity, emergency planning, cultural statistics. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ριζικός επαναπροσδιορισµός της αποστολής του µουσείου, κυρίως από το τελευταίο τέταρτο του περασµένου αιώνα, για τη µετατροπή του σε ένα ζωντανό κύτταρο ενός συνεχώς µεταλλασσόµενου κοινωνικού ιστού, έθεσε τις βάσεις για την αναζήτηση νέων πρακτικών και στρατηγικών διαχείρισης από τους ιθύνοντες. Στα πλαίσια αυτά, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, διεξάγονται συστηµατικές έρευνες (UNESCO, 2000), από πανεπιστηµιακούς, κρατικούς και διεθνείς φορείς (Wright, Selwood, Creaser and Davis, 2001; Selwood, 2002; Kane and Nankivell, 2004),που απευθύνονται τόσο στα µουσεία όσο και στο κοινό τους και που αποσκοπούν στη διαµόρφωση δεικτών που θα συµβάλλουν στην κατανόηση των αναγκών και των ελλείψεων του παρόντος αλλά και των απαιτήσεων και των προοπτικών του 1 O Γεράσιµος Παυλογεωργάτος είναι Λέκτορας στο Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου ιαχείρισης της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς και µέλος του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Παν. Αιγαίου. Από το 1992 έχει εργαστεί σε δεκάδες πανεπιστηµιακά ερευνητικά προγράµµατα και µελέτες σχετικά µε τη διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Έχει πάνω από 25 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια µε εξωτερικούς κριτές και είναι συγγραφέας του βιβλίου µε τίτλο: «ιατήρηση της υλικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». 2 Οι Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαµωλή Μ. και Παναγάκος Π., είναι πτυχιούχοι Αρχαιολόγοι και µεταπτυχιακοί φοιτητές στο ΜΠΣ «Πολιτισµικής Πληροφορικής» του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Είναι ερευνητές του Εργαστηρίου ιαχείρισης της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 21

2 µέλλοντος, όπως επιτάσσει η οργάνωση ενός σοβαρού οργανισµού µε µακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασµό (Economou, 1999). Ωστόσο, η έλλειψη ενός κοινού προτύπου και ενός κοινού λεξιλογίου, η ανοµοιοµορφία στους στόχους διερεύνησης και αναζήτησης σε συνδυασµό µε την ελεγχόµενη αξιοπιστία των συγκεντρωθέντων δεδοµένων, καθιστούν προς το παρόν τις πρακτικές αυτές ελάχιστα αξιοποιήσιµες για την εξαγωγή απόλυτων και κυρίως συγκριτικών συµπερασµάτων. Για την υπέρβαση αυτού του εµποδίου, διοργανώνονται διεθνή συνέδρια και αναπτύσσεται ένας γενικότερος προβληµατισµός και σχεδιασµός από τους αρµόδιους φορείς (UNESCO Institute for Statistics and Institut de la statistique du Québec, 2003; UNESCO Institute for Statistics, 2003) για τη χάραξη µιας κοινής πολιτικής. Σε αντίθεση µε όλη αυτή τη διεθνή κινητικότητα, στην Ελλάδα παρατηρείται σηµαντική στασιµότητα, τόσο από πλευράς του επίσηµου κράτους όσο και των εκπροσώπων των µουσειακών οργανισµών, στην εκπόνηση παρόµοιων ερευνών, µε αποτέλεσµα την παντελή έλλειψη στατιστικών δεδοµένων. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα στοιχεία επισκεψιµότητας των µουσείων, που συλλέγονται όµως µόνο για ορισµένα µουσεία (αρχαιολογικά και βυζαντινά κυρίως). Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής είναι ότι η λίστα µε τα στοιχεία επικοινωνίας των Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών, που εµφανίζεται στον επίσηµο ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισµού, αποδείχτηκε στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας ανεπαρκής, εξαιτίας τόσο ελλιπών όσο και λανθασµένων στοιχείων που εµπεριέχει (Υπουργείο Πολιτισµού 2005α). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τις ανανεωµένες λίστες που µας παραδόθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, κατόπιν αιτήσεως, στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας (Υπουργείο Πολιτισµού 2005β,γ). Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι αρκετά Μουσεία και Συλλογές (κυρίως λαογραφικά) δεν εποπτεύονται άµεσα από το Υπουργείο Πολιτισµού αλλά από άλλους φορείς (ΟΤΑ, Περιφέρειες, ιδιώτες κλπ.), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπρόσθετων προβληµάτων στη διενέργεια παρόµοιων ερευνών. Η απουσία, λοιπόν, αντίστοιχων (προσβάσιµων) δεδοµένων για τον ελλαδικό χώρο, έδωσε το έναυσµα για την παρούσα έρευνα. Στόχος της ερευνητικής οµάδας υπήρξε η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των ελληνικών µουσείων αναφορικά µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη συντήρηση, τη διαχείριση και την προβολή των µουσειακών τους συλλογών. Στη συγκεκριµένη έρευνα συµπεριλήφθησαν µουσεία των εξής κατηγοριών: αρχαιολογικά βυζαντινά, ιστορικά - λαογραφικά, τέχνης - πινακοθήκες, ναυτικά πολεµικά, επιστήµης και τεχνολογίας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα διεξήχθη µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο απεστάλη µέσω τηλεοµοιοτυπίας στα µουσεία, απευθυνόµενο στο διευθυντή ή τον υπεύθυνο διαχείρισης των συλλογών, τον άµεσα δηλαδή αρµόδιο για τη συµπλήρωσή του. Τη δοµή, το περιεχόµενο και την έκταση του ερωτηµατολογίου υπαγόρευσαν δύο παράµετροι: πρώτον η ανάγκη για τη διερεύνηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου φάσµατος ζητηµάτων που απασχολούν τα Ελληνικά Mουσεία και δεύτερον, ο περιορισµός του χρόνου που θα χρειαζόταν για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, µε στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων απαντηµένων ερωτηµατολογίων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συλλογή ικανού αντιπροσωπευτικού δείγµατος. Ως προς το πρώτο, προτάχθηκε ο γενικός χαρακτήρας των ερωτήσεων, ως µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του κάθε ζητήµατος, εν γνώσει των µελών της ερευνητικής οµάδας ότι κάθε µία από τις 22

3 ερωτήσεις αυτές θα µπορούσε να αποτελέσει µεµονωµένο αντικείµενο έρευνας. Ως προς το δεύτερο, σε µια προσπάθεια ενθάρρυνσης των παραληπτών να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, επελέγη σκόπιµα η σύµπτυξη του ερωτηµατολογίου στις δύο σελίδες και η διατύπωση εννέα ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπου ο ερωτώµενος καλείται να απαντήσει ουσιαστικά µε ένα ναι ή ένα όχι, και σε µία µόνο περίπτωση στον αριθµό µόνιµων και συµβασιούχων εργαζοµένων ανά τοµέα εξειδίκευσης µε µετρήσιµες µονάδες. Ο κλειστός τύπος ερωτήσεων θεωρείται και είναι ο πιο ενδεδειγµένος για µία πρώτη εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης, απαιτεί λιγότερο χρόνο για να απαντηθεί, ενώ χρειάζεται µικρότερο χρόνο στατιστικής επεξεργασίας από τους υπόλοιπους τύπους ερωτήσεων. Το στοιχείο της αβεβαιότητας για την ειλικρίνεια των απαντήσεων, που εµπεριέχουν οι κλειστές ερωτήσεις, αντιµετωπίστηκε και µε την πρόβλεψη ειδικότερων ερωτήσεων, σε µια έµµεση προσπάθεια ελέγχου της συνέπειάς τους. Συµπληρωτικά, στο τέλος του ερωτηµατολογίου, δίνεται η δυνατότητα στους ερωτώµενους για την ελεύθερη διατύπωση περαιτέρω επεξηγήσεων, διευκρινήσεων και παρατηρήσεων σε σχέση µε το περιεχόµενο των απαντήσεων τους (Duverger, 1978; Sudman and Bradburn, 1982; αουτόπουλος, 1994; Φίλιας 1996; Javeau 1996). Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων πραγµατοποιήθηκε µε χρήση του προγράµµατος Microsoft Excel vs Ο συνολικός αριθµός Μουσείων που εστάλη το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο ήταν 184 µε ποσοστό απόκρισης 57,1% µετά από 6 µήνες και συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία. Από τα 105 Μουσεία που απάντησαν: - τα 67 ήταν κρατικά ή δηµοτικά (63,5%), ενώ τα υπόλοιπα 38 ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς (37,5%) ήταν αρχαιολογικά, 24 ιστορικά ή λαογραφικά, 18 µουσεία τέχνης ή πινακοθήκες, 9 βυζαντινά, 9 επιστήµης και τεχνολογίας και 6 ναυτικά πολεµικά. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας είναι τα εξής: 3.1 Ερώτηση 1: «Από ποια υλικά αποτελούνται οι συλλογές σας: 1. Πέτρα, 2. µέταλλα, 3. πηλός, 4. υφάσµατα, 5. ξύλο, 6. γυαλί, 7. χαρτί, 8 δέρµατα, 9. οστά, 10 καµβά ή άλλο υπόστρωµα ζωγραφικής, 11. άλλα:». Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις, τα δηµοφιλέστερα έξι υλικά που φιλοξενούνται στις µουσειακές συλλογές, είναι κατά σειρά: τα µέταλλα µε ποσοστό εµφάνισης 79,8%, η πέτρα µε 67,3%, ο πηλός µε 64,4%, το γυαλί µε 59,2%, το ξύλο µε 51,9% και το χαρτί µε 47,1%. Για τα υπόλοιπα δεκαπέντε υλικά που αναφέρθηκαν από τα µουσεία, η συχνότητα εµφάνισης τους κυµαίνεται από 37,5% έως 0,96% (κατά σειρά εµφάνισης: υφάσµατα, υποστρώµατα ζωγραφικής, οστά, δέρµατα, ψηφιδωτά, ταριχευµένα ζώα, πλαστικό, κερί, σοβάς, αρνητικά φωτογραφιών, ζελατίνα, ζωντανοί οργανισµοί, φτερά, φυτά και κοχύλια). Χωρίς να παραγνωρίζεται η σηµασία δευτερευόντων ως προς τη συχνότητα εµφάνισης υλικών, διαπιστώνεται ότι τα τέσσερα από τα έξι πιο κοινά εµφανιζόµενα υλικά των µουσειακών συλλογών τα µέταλλα, το γυαλί, το ξύλο και το χαρτί - είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσής τους (Παυλογεωργάτος 2003; Pavlogeorgatos 2003) και ως εκ τούτου χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας από τους υπεύθυνους των Μουσείων και των Συλλογών. 23

4 3.2 Ερώτηση 2 και 2α: «Χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στο µουσείο σας;» και «Εάν ναι, σε ποιον από τους ακόλουθους τοµείς χρησιµοποιείτε τις σύγχρονες τεχνολογίες; Συστήµατα επίβλεψης και προστασίας των χώρων του µουσείου (π.χ. κάµερες, συστήµατα πυρασφάλειας κ.τ.λ.) Συντήρηση των εκθεµάτων Στην καταγραφή και τεκµηρίωση των συλλογών (π.χ. βάσεις δεδοµένων) Στην ανάδειξη και προβολή των συλλογών σας (π.χ. Internet site, cd-rom, συσκευές ψηφιακής ξενάγησης, εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.τ.λ.) Στον έλεγχο και τη ρύθµιση των περιβαλλοντικών παραµέτρων, όσον αφορά στη διατήρηση των συλλογών (π.χ. έλεγχος και ρύθµιση της θερµοκρασίας, υγρασίας, φωτισµού, ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ηχητικής ρύπανσης κ.τ.λ.) Άλλο τοµέα:». Το 91,3% των ελληνικών µουσείων απάντησε ότι χρησιµοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν στην επόµενη ερώτηση να απαντήσουν σε ποιους συγκεκριµένους επιµέρους τοµείς ενός µουσείου κάνουν χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων µειώθηκε στο 53,9% κατά µέσο όρο. Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε και µε το γεγονός ότι µόνο το 60,6% των Μουσείων της έρευνάς µας, δήλωσε ότι διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) και µόλις το 33,7% ότι διαθέτει ηλεκτρονική διαδικτυακή τοποθεσία (web site). Στο σηµείο αυτό, άξια µνείας είναι η σηµαντική απόκλιση από το µέσο όρο µεταξύ των απαντήσεων που δόθηκαν από τα δηµόσια και ιδιωτικά Μουσεία της συγκεκριµένης έρευνας. Έτσι ηλεκτρονικό ταχυδροµείο διαθέτει το 94,7% των ιδιωτικών µουσείων έναντι του 40,9% των δηµοσιών, ενώ διαδικτυακή τοποθεσία διαθέτει το 63,2% των ιδιωτικών έναντι του 15,2% των δηµόσιων Μουσείων. Από τα στοιχεία αυτά γίνεται σαφές ότι η αντίληψη και οι γνώσεις των υπευθύνων των ελληνικών µουσείων σχετικά µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες σε ένα µουσείο είναι αποσπασµατικές ή/και ελλιπείς. Τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των µουσείων, σε σχέση µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών σε επιµέρους τοµείς, είναι τα εξής: - επίβλεψη και προστασία των συλλογών 84,6%, - συντήρηση των συλλογών 52,9%, - καταγραφή και τεκµηρίωση των συλλογών 67,3%, - ανάδειξη και προβολή των συλλογών 67,3%, - έλεγχο και ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών των χώρων έκθεσης και αποθήκευσης των συλλογών 53,9%. Ερώτηση 3: «Ποια συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης των περιβαλλοντικών παραµέτρων διαθέτετε; 1. Θερµοϋδρογράφους. 2. Φωτόµετρα και µετρητές υπεριώδους ακτινοβολίας. 3. Κλιµατιστικό σύστηµα. 4. Συστήµατα διατήρησης επιθυµητών επιπέδων σχετικής υγρασίας στα εκθέµατα. 5. Ειδικές λάµπες φωτισµού για τις φωτοευαίσθητες συλλογές σας. 6. Φίλτρα UV στα παράθυρα των εκθεσιακών χώρων. 7. Άλλα:». Αν και το ποσοστό των θετικών απαντήσεων των ελληνικών µουσείων, που αφορούσε στη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στον τοµέα του ελέγχου και της ρύθµισης των περιβαλλοντικών συνθηκών στην προηγούµενη ερώτηση ανήλθε στο 53,9%, όταν κλήθηκαν σε αυτήν την ερώτηση οι 24

5 υπεύθυνοι των µουσείων να απαντήσουν ποια συγκεκριµένα συστήµατα διαθέτουν, το ποσοστό των απαντήσεων µειώθηκε στο 33%. Από τα µουσεία που απάντησαν ότι διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσης των συλλογών τους, τα ποσοστά ανά σύστηµα είναι τα εξής: Α. Θερµοϋδρογράφους 31,7%, Β. Φωτόµετρα και µετρητές υπεριώδους ακτινοβολίας 12,5%, Γ. Κλιµατιστικά συστήµατα 66,4%,. Συστήµατα διατήρησης επιθυµητών επιπέδων σχετικής υγρασίας στα εκθέµατα 32,7%, Ε. Ειδικές λάµπες φωτισµού για τις φωτοευαίσθητες συλλογές 34,6% Στ. Φίλτρα UV 20,2%. Ερώτηση 4 και 4α: «Υπάρχει ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή που στεγάζεται το µουσείο σας;» και «Εάν ναι, έχετε λάβει µέτρα προστασίας των εκθεµάτων σας από τη ρύπανση;» Αν και το πιθανότερο είναι ότι οι απαντήσεις των υπευθύνων περί στέγασης των µουσειακών συλλογών σε περιοχή όπου υπάρχει ή µη ατµοσφαιρική ρύπανση στηρίζονται σε εµπειρικές εκτιµήσεις κι όχι σε επιστηµονικές µετρήσεις, το ποσοστό των µουσείων που φιλοξενούνται σε περιοχές όπου υπάρχει ατµοσφαιρική ρύπανση ανέρχεται στο 39,4% (41 µουσεία). Από αυτά τα 41 µουσεία, µόνο το 41,5% (17 µουσεία) έχει προβεί στη λήψη µέτρων προστασίας, χωρίς να γίνονται γνωστές περαιτέρω λεπτοµέρειες. Είναι λοιπόν σηµαντικό ότι το 58,5% των µουσείων της έρευνας που σύµφωνα µε τη δήλωση των υπευθύνων τους στεγάζονται σε περιοχές µε αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση, δεν έχει λάβει κανένα µέτρο προστασίας των συλλογών τους από αυτή. Ερώτηση 5: «Υπάρχει σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, όσον αφορά στη διατήρηση των συλλογών (π.χ. σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.τ.λ.);» Το 49,5% των ελληνικών µουσείων δήλωσαν ότι διαθέτουν σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, ποσοστό που είναι συγκρίσιµο και µε αντίστοιχο ποσοστό που αναφέρθηκε σε έρευνα που έγινε στην Αγγλία (Wright, Selwood, Creaser and Davis, 2001) [1]. Ερώτηση 6: «Ελέγχετε το µέγιστο αριθµό επισκεπτών που µπορεί να φιλοξενείται στους χώρους του µουσείου σας ταυτόχρονα, µε στόχο την ασφάλεια και προστασία των εκθεµάτων σας;» Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στη συγκεκριµένη ερώτηση κυµαίνεται στο 87,5%. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή, τίθεται το ερώτηµα αν οι απαντήσεις αυτές σχετίζονται µόνο µε την πρόκληση ζηµιών λόγω του υπεράριθµου των επισκεπτών ή και µε τη συνακόλουθη µεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. θερµοκρασία, σχετική υγρασία κλπ.), ζήτηµα που εµπεριέχεται στο σκεπτικό της ερώτησης. Ερώτηση 7 και 7α: «Ο χώρος που στεγάζονται οι συλλογές σας κατασκευάστηκε, εξαρχής, µε σκοπό να φιλοξενήσει µουσείο;» και «Εάν όχι, η ανάπλαση και η διαµόρφωσή του πληροί τις προδιαγραφές στέγασης µουσειακών συλλογών;» Στο ερώτηµα της εξαρχής κατασκευής των κτηρίων για τη λειτουργία τους ως µουσεία, στοιχείο που αφορά όχι µόνο την ασφάλεια των εκθεµάτων αλλά και επηρεάζει όπως αποδεικνύουν σχετικές έρευνες (Jeong and Lee, 2005) 25

6 σηµαντικά τα ποσοστά επισκεψιµότητας και την ποιότητα της µουσειακής εµπειρίας, το 49% των µουσείων (51 µουσεία) απάντησε θετικά. Από τα υπόλοιπα µουσεία, τα 34 έχουν µεριµνήσει για την ανάπλαση και διαµόρφωση των χώρων τους ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές στέγασης µουσειακών συλλογών. Συνεπώς, το ένα πέµπτο περίπου των µουσείων που έλαβαν µέρος στην έρευνα (ποσοστό 18,3%), δε θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλα, µε βάση την οµολογία των υπευθύνων τους, από αρχιτεκτονικής άποψης και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται για τη στέγαση των µουσειακών τους συλλογών. Ερώτηση 8 και 9: «Υπάρχει πληρότητα προσωπικού στο µουσείο σας στους ακόλουθους τοµείς; Τοµέας Ναι Όχι Φύλαξη χώρων Συντήρηση συλλογών ιαχείριση συλλογών Επικοινωνία και προβολή του µουσείου ιοικητικό προσωπικό Τεχνικό προσωπικό και «Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού του µουσείου σας στους ακόλουθους τοµείς; Τοµέας Φύλαξη χώρων Συντήρηση συλλογών ιαχείριση συλλογών Επικοινωνία και προβολή του µουσείου ιοικητικό προσωπικό Τεχνικό προσωπικό Μόνιµο (αριθµός ατόµων) Με σύµβαση (αριθµός ατόµων) Οι ερωτήσεις 8 και 9 επικεντρώνονται στο ανθρώπινο δυναµικό των µουσείων. Ειδικότερα, στην ερώτηση 8 διερευνάται η πληρότητά τους στους προαναφερθέντες επιµέρους εργασιακούς τοµείς, ενώ στην ερώτηση 9 επιδιώκεται η διαπίστωση της αναλογίας µεταξύ των µόνιµων και συµβασιούχων εργαζοµένων στους τοµείς αυτούς. Οι απαντήσεις των µουσείων αναδεικνύουν τις σηµαντικές ελλείψεις των ελληνικών µουσείων σε ανθρώπινο δυναµικό, καθώς τα ποσοστά κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό κυµαίνονται από 51,9% στον τοµέα της φύλαξης των χώρων έως και το 25% στον τοµέα της συντήρησης των εκθεµάτων. Αντίστοιχα, η συνολική αναλογία µεταξύ µόνιµων/συµβασιούχων εργαζοµένων στους προαναφερθέντες τοµείς διαµορφώνεται σε ποσοστά 61,8% προς 38,2% [2]. Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων στα µουσεία απασχολείται στον τοµέα της φύλαξης των χώρων (811 ή 44,6% του συνόλου των εργαζοµένων), ενώ µόνο 106 άτοµα (5,8%) είναι επιφορτισµένα µε την επικοινωνία και προβολή των µουσειακών συλλογών και δραστηριοτήτων. Ερώτηση 10: «Σε ποιο βαθµό καλύπτουν τις ανάγκες σας τα έσοδα του µουσείου σας; Πολύ λίγο Λίγο Ικανοποιητικά Πολύ ικανοποιητικά Πλήρως». 26

7 Και στην τελευταία ερώτηση, την ερώτηση 10, καταγράφεται εκ νέου η δυσφορία των υπευθύνων των ελληνικών µουσείων, όπως αναδεικνύεται από τις απαντήσεις που έδωσαν σχετικά µε την κάλυψη των οικονοµικών αναγκών των οργανισµών τους. Είναι καταρχήν άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι 26 µουσεία (25%) απέφυγαν να απαντήσουν στο ερώτηµα, ενώ ακόµα πιο ενδεικτικός είναι ο αριθµός των 45 µουσείων (43,3%) που δήλωσαν ότι τα έσοδά τους συµβάλλουν σε πολύ µικρό βαθµό («πολύ λίγο») στην κάλυψη των οικονοµικών τους αναγκών. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις κρατικών µουσείων τονίσθηκε, στις σκόπιµα παραχωρούµενες γραµµές των παρατηρήσεων, ότι τα έσοδα τους κατατίθενται στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και η οικονοµική τους επιβίωση στηρίζεται στις περιορισµένες επιχορηγήσεις από το ΥΠ.ΠΟ. Αντίστοιχα, 16 µουσεία δήλωσαν ότι τα έσοδα τους καλύπτουν τις ανάγκες τους σε µικρό βαθµό («λίγο»), 11 σε ικανοποιητικό («ικανοποιητικά»), κανένα σε µεγάλο βαθµό («πολύ»), ενώ µόνο 3 µουσεία δήλωσαν ότι τα έσοδά τους καλύπτουν «πλήρως» τις ανάγκες τους. Σε τρεις περιπτώσεις, τέλος, οι υπεύθυνοι των µουσείων προσέθεσαν µόνοι τους δίπλα στις πιθανές απαντήσεις τη λέξη «καθόλου», κάτι που ούτε η οµάδα εργασίας είχε προβλέψει. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν, από την επεξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν οι υπεύθυνοι των ελληνικών µουσείων που έλαβαν µέρος στη συγκεκριµένη έρευνα, είναι τα εξής: 1) Αν και το 91,3% των ερωτηθέντων µουσείων δήλωσαν αρχικά ότι χρησιµοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, το ποσοστό αυτό µειώθηκε σηµαντικά σε 53,9% κατά µέσο όρο, όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν σε ποιους συγκεκριµένους τοµείς τις χρησιµοποιούν. Είναι ενδεικτικά τα ποσοστά των µουσείων που κάνουν χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (60,6%) ή διαθέτουν διαδικτυακή τοποθεσία (33,7%) µε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των απαντήσεων των ιδιωτικών και των δηµόσιων µουσείων, µε τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων να εµφανίζονται στα πρώτα. 2) Αν και αρχικά το 53,9% των µουσείων δήλωσε ότι χρησιµοποιεί συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους έκθεσης και αποθήκευσης των συλλογών τους, το ποσοστό αυτό µειώθηκε επίσης στο 33% κατά µέσο όρο, όταν τους ζητήθηκε να αναφέρουν ποια συγκεκριµένα συστήµατα χρησιµοποιούν. Με δεδοµένο ότι τα 4 από τα 6 πιο κοινά υλικά από τα οποία αποτελούνται οι µουσειακές συλλογές των µουσείων της έρευνας, είναι ευαίσθητα στις µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους τους, το ποσοστό του 33% µπορεί να θεωρηθεί χαµηλό. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το 58,5% των µουσείων που, σύµφωνα µε τη γνώµη των υπευθύνων τους, στεγάζονται σε περιοχές µε αυξηµένη ατµοσφαιρική ρύπανση, δε λαµβάνουν κανένα µέτρο προστασίας των συλλογών τους από αυτήν. Τα δεδοµένα, αυτά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δηλώνεται έλλειψη προσωπικού στο 75% των µουσείων στον τοµέα της συντήρησης των εκθεµάτων, αν µη τι άλλο θα πρέπει να προβληµατίσει σχετικά µε τη συνειδητοποίηση και επιτυχή διεκπεραίωση του πρωταρχικού προορισµού των µουσείων, τη διαφύλαξη των εκθεµάτων τους για τις επόµενες γενεές. 3) Μόνο 14 από τα 105 µουσεία από αυτά που έλαβαν µέρος στην έρευνα απάντησαν ότι τα έσοδα τους καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ικανοποιητικό βαθµό ή και περισσότερο, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό κυµαίνονται από 48,1% έως και 75% ανάλογα µε την ειδικότητα. Είναι λοιπόν φανερή η έλλειψη προσωπικού αλλά και κονδυλίων στα ελληνικά µουσεία, γεγονός που δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό το 27

8 χαµηλό ποσοστό χρήσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες σε αυτά. Ενδεικτικό είναι ότι µόνο το 5,8% των εργαζοµένων στα ελληνικά µουσεία ασχολούνται αποκλειστικά µε την επικοινωνία και προβολή των συλλογών και των δραστηριοτήτων των µουσείων, εκ των οποίων το 43,4% είναι συµβασιούχοι. 4) Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες είναι σηµαντικά υψηλότερη στα ιδιωτικά απ ότι στα δηµόσια µουσεία. Επίσης µε βάση τις απαντήσεις των υπευθύνων, τα ιδιωτικά µουσεία έχουν λιγότερες ελλείψεις σε προσωπικό, περισσότερα κονδύλια και παρουσιάζουν συνολικά καλύτερη εικόνα σε σχέση µε τα δηµόσια στη διαχείριση, συντήρηση και προβολή των συλλογών τους. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληµατίσει ιδιαίτερα το Υπουργείο Πολιτισµού, µε δεδοµένο ότι το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο µέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, φυλάσσεται στα δηµόσια µουσεία. 5) Η αναζήτηση διεθνούς και ελληνικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας, µε στόχο την εύρεση στοιχείων που θα συνέβαλαν στη σύγκριση των επί µέρους αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης έρευνας µε τα αποτελέσµατα άλλων αντιστοίχων ερευνών, δυστυχώς δεν απέδωσε επαρκώς. Γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και τάσης των µουσείων, σε επίπεδο τουλάχιστον κράτους. Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε χώρες του εξωτερικού, π.χ. στην Αγγλία (www.museumsassociation.org), παρόµοιες µελέτες αποτελούν αντικείµενο εργασίας των ενώσεων των µουσείων, οι οποίες αναθέτουν σε πανεπιστήµια και ερευνητικούς φορείς την υλοποίησή τους. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών οδηγούν αρκετές φορές στη δηµιουργία προδιαγραφών, τις οποίες καλούνται στη συνέχεια τα µουσεία µέλη των ενώσεων να τηρήσουν. υστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται ακόµη µακριά από τέτοιες πρακτικές. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι η σχετική µε τα µουσεία πανεπιστηµιακή έρευνα δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, έστω και µε την ανύπαρκτη οικονοµική στήριξη της πολιτείας. 6) Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριµένη αναφορά παρουσιάζονται τα πρώτα και βασικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη έρευνα, η περαιτέρω στατιστική επεξεργασία των οποίων είναι δυνατόν να αναδείξει τις σχέσεις µεταξύ των απαντήσεων ανά κατηγορία ερωτήσεων που τέθηκαν. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ αουτόπουλος, Γ., 1994, Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο 2, εκδ. του ιδίου, Θεσσαλονίκη, σελ 107 κε. Duverger, M., 1978, Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστηµών 2, τόµος 2 ος, µετ. Νίκου Παπαδήµα, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 159 κε. Economou, M., 1999, Evaluation Strategy for the re-development of the displays and visitor facilities at the Museum and Art Gallery, Kelvingrove, Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow. Javeau, C., 1996, Η Έρευνα µε Ερωτηµατολόγιο: Το Εγχειρίδιο του Καλού Ερευνητή, µετ. Κατερίνα Τζαννόνε Τζώρτζη, εκδ. τυπωθήτω Γιώργος αρδάνος, Αθήνα. Jeong, J.-H., Lee, K.-H., 2005, Τhe physical environment in museums and its effects on visitors satisfaction, Building and Environment (in press). Kane D., Nankivell, C., 2004, The Bigger Picture: A survey of London s museums and their needs. Final report and needs analysis, CIRT, UCE, Birmingham. Παυλογεωργάτος Γ. 2003, ιατήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, ISBN , σελ Pavlogeorgatos G., 2003, Environmental parameters of the museums. Building and Environment, vol. 38 no. 12, pp

9 Selwood, S., 2002, What difference museums make? Producing evidence on the impact of museums, Critical Quarterly, vol. 44, no. 4, pp. 65. Sudman S., Bradburn, N.M., 1982, Asking Questions: A Practical Guide to Questionnaire Design, Jossey Bass Inc, Publishers, San Francisco UNESCO, 2000, Statistics on museums and related institutions in 1999 (December 2000), UIS/C/ 2000 D, Paris. UNESCO Institute for Statistics, 2003, Measuring and monitoring the information and knowledge societies: a statistical challenge, UNESCO, Paris, pp UNESCO Institute for Statistics, Institut de la statistique du Québec (June 2003). Proceedings of the International Symposium on Culture Statistics, Montréal, Canada, 21 to 23 October, National Library of Canada - Bibliothèque nationale du Québec, Québec, τελευταία επίσκεψη στις 18/8/2005: (http://www.colloque2002symposium.gouv.qc.ca) Υπουργείο Πολιτισµού 2005 α, επίσηµη διαδικτυακή τοποθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού, ηµεροµηνία τελευταίας επίσκεψης στις 6/9/2005: (www.culture.gr). Υπουργείο Πολιτισµού, 2005 β, ενηµερωµένος κατάλογος ηµοσίων Αρχαιολογικών και Βυζαντινών Μουσείων και Συλλογών, Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ιεύθυνση Μουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, Τµήµα ηµοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Επιστολή µε Α.Π. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΓΕΝ/64707/953, Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισµού, 2005 γ, ενηµερωµένος κατάλογος Μουσείων Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, ιεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Τµήµα, Επιστολή µε Α.Π. ΥΠΠΟ/ ΙΝΕΠΟΚ/ 62437/966, Αθήνα, Φίλιας, Β., 1996, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών 2, εκδ. Gutenberg, σελ 145 κε. Wright, M., Selwood, S., Creaser, C. and Davis, J.E., 2001, UK Museums Retrospective Statistics Project (unpublished report for Resource), LISU, τελευταία επίσκεψη στις 18/8/2005: 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: [1] [2] Στο αντίστοιχο ερώτηµα, για το έτος 1999, οι απαντήσεις των µουσείων, που πήραν µέρος σε µια έρευνα που αφορούσε τα βρετανικά µουσεία, κυµάνθηκαν σε παρόµοιο ποσοστό (52%) ωστόσο συνοδεύεται από το σχολιασµό των συγγραφέων του άρθρου ότι το ποσοστό αυτό είναι πιθανώς πλασµατικό, καθώς αµφισβητείται από πολλούς η ύπαρξη πραγµατικού σχεδίου, βλ. Wright, M., Selwood, S., Creaser, C. and Davis, J.E., 2001, UK Museums Retrospective Statistics Project (unpublished report for Resource), LISU, σελ Στο αντίστοιχο ερώτηµα τα ποσοστά διαφοροποιούνται σηµαντικά από αυτά που εξάγονται από την έρευνά µας, καθώς διαµορφώνεται σε 84,6% προς 15,4% θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η διαφοροποίηση αυτή πιθανώς οφείλεται στην ευρύτατη διάδοση, στην περίπτωση των βρετανικών µουσείων, του θεσµού των εθελοντών, βλ. Wright, M., Selwood, S., Creaser, C. and Davis, J.E., 2001, UK Museums Retrospective Statistics Project (unpublished report for Resource), LISU, σελ

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΙΑ ΗΣ 4 Η ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΣΕΙΙΡΑ ΙΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ Βαθµός ανταποδοτιικότητας πολιιτιιστιικών υπηρεσιιών καιι διιαφοροποιιηµένες πολιιτιικές τιιµών στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα