Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι"

Transcript

1 Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

2 Ρεηξντνί Σαμηλόκεζε Family: Retroviridae Group: Group VI ( ss RNA-RT ) Genera Subfamily: Orthoretrovirinae Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Subfamily: Spumaretrovirinae Spumavirus Η ζεηξά ησλ βεκάησλ από ην ξεηξντηθό γνλίδην ζε κηα πξσηεΐλε είλαη: RNA DNA RNA πξσηεΐλε

3 Φπινγελεηηθόηεηα Ρεηξντώλ

4 HIV Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus) είλαη έλαο lenti ηόο (κέινο ηεο νκάδαο ησλ ξεηξνηώλ), ν νπνίνο όηαλ πξνζβάιιεη ηνλ άλζξσπν κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ύλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (ΔΑΑ) ή αιιηώο AIDS. Πξνεγνύκελεο νλνκαζίεο ηνπ ηνύ ήηαλ: HTLV-III (Human T- Lymphotropic Virus-III), LAV (Lymphadenopathy Associated Virus) θαη ARV (AIDS associated Retrovirus).

5 Η Ιζηνξία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ HIV Ο ηόο HIV αλαθαιύθζεθε ην 1983 από ηνλ Γάιιν επηζηήκνλα Luc Montagnier, ελώ έλα ρξόλν αξγόηεξα θαη από ηνλ Ακεξηθάλν εξεπλεηή Robert Gallo, νη νπνίνη δηεθδίθεζαλ ηα πξσηεία γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ. Σν 1987 ε δηακάρε δηεπζεηήζεθε ζε πνιηηηθό επίπεδν κε ηηο δύν εξεπλεηηθέο νκάδεο λα πηζηώλνληαη εμίζνπ ηα εύζεκα ηεο αλαθάιπςεο. Σν 1991 όκσο κηα έξεπλα έδεημε όηη ηα δείγκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Gallo αλήθαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ Montagnier. Σν 1994 ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ παξαδέρζεθε όηη ν Γάιινο εξεπλεηήο ζα έπξεπε λα ιάβεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο όζνλ αθνξά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ ηνύ. Σν 2008 ην Ιλζηηηνύην Karolinska απέλεηκε ην βξαβείν Νόκπει ζηνπο Montagnier θαη Sinoussi γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ HIV, ελώ δήισζε όηη ακέζσο κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ, άιιεο νκάδεο επηζηεκόλσλ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ απόδεημε ηνπ HIV σο ηελ αηηία ηνπ AIDS (ΔΑΑ).

6

7 Σξόπνη κεηάδνζεο Η κεηάδνζε θαη κόιπλζε ηνπ HIV ζπκβαίλεη κέζσ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ απηνύ, ζπέξκαηνο, θνιπηθώλ πγξώλ, πξνεθζπεξκαηηθώλ πγξώλ ή ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο. ε απηέο ηηο ζσκαηηθέο εθθξίζεηο, ν ηόο βξίζθεηαη σο ειεύζεξα ηηθά ζσκαηίδηα αιιά θαη εληόο επηκνιπζκέλσλ αλνζνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ. Οη θύξηεο νδνί κεηάδνζεο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηε ζσκαηηθή επαθή ρσξίο ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθώλ κέζσλ, επηκνιπζκέλεο βειόλεο, ην κεηξηθό γάια, ηελ θάζεηε κεηάδνζε (κεηέξα - παηδί) θαη ζπαλίσο κε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο θαη πξντόλησλ ηνπ (θπξίσο ιόγσ ηνπ ελδειερνύο ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο).

8 Σύπνη ηνπ HIV Τπάξρνπλ δύν είδε ηνπ ηνύ HIV : HIV-1 θαη HIV-2. Ο ηόο HIV-1 είλαη ν πξώηνο πνπ αλαθαιύθζεθε θαη νλνκάζηεθε LAV. Καηέρεη κεγαιύηεξε ηηθή δύλακε, κεηαδίδεηαη ζρεηηθά εύθνια θαη είλαη ε αηηία ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ HIV ινηκώμεσλ παγθνζκίσο. Ο ηόο HIV-2 δελ κεηαδίδεηαη ην ίδην εύθνια θαη είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηε Γπηηθή Αθξηθή. Comparison of HIV species Species Virulence Transmittability Prevalence Purported 0rigin HIV-1 High High Global Common Chimpanzee HIV-2 Lower Low West Africa Sooty Mangabey

9

10 Ολνκαηνινγία ηνπ ΗΙV-1 ΟΜΑΔΕ: Πνιύ δηαθξηηέο θπινγελεηηθέο ζεηξέο (lineages) ηνπ HIV-1 - M (Main) - O (Outlier) - N (Non-M-non-Ο / New) YΠΟΣΤΠΟΙ: Κύξηνη θιάδνη ηεο νκάδαο Μ: Α, Β, C, D, F, G, H, J, K. (ππόηππνο Δ: ίζσο αλαζπλδπαζκόο ησλ Α θαη Δ) ΤΠΟ-ΤΠΟΣΤΠΟΙ: Γηαθξηηέο ζεηξέο πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κε έλαλ εηδηθό ππόηππν, π.ρ F1, F2. KYΚΛΟΦΟΡΟΤΕ ΑΝΑΤΝΔΤΑΜΕΝΕ ΜΟΡΦΕ (Circulating Recombinant Forms - CRFs) - Αλαζπλδπαζκέλεο ζεηξέο (lineages), δειαδή γνληδηώκαηα ηνπ HIV-1, πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην αλαζπλδπαζκό. Κάζε κνξθή έρεη ηαπηόζεκε κσζατθή δνκή. - Μεραληζκόο εμέιημεο ηνπ HIV-1

11

12 Πξνέιεπζε ηνπ HIV Ο HIV πηζηεύεηαη όηη πξνήιζε από πξσηεύνληα ζειαζηηθά ζηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη κεηαδόζεθε ζηνπο αλζξώπνπο θάπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα. Η πξώηε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε πεξηζηαηηθά επθαηξηαθώλ ινηκώμεσλ δεκνζηεύζεθε ζηηο 4 Ινπλίνπ 1981 (αθνξνύζε ηελ PCP). Γύν είδε ηνπ HIV πξνζβάιινπλ ηνλ άλζξσπν: Ο HIV-1 θαη ν HIV-2, ελώ θαη ηα δύν πηζηεύεηαη όηη πξνέξρνληαη από ηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή όπνπ θαη κεηαπήδεζαλ από ηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά ζηνλ άλζξσπν (zoonosis). Ο HIV-1 πηζηεύεηαη όηη πξσηνεκθαλίζηεθε ζην Νόηην Κακεξνύλ αθνύ εμειίρζεθε από ηνλ SIV (Simian Immunodeficiency Virus SIVcpz) θαη κεηαπήδεζε από άγξηνπο ρηκπαηδήδεο (Pan troglodytes) ζε αλζξώπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηώλα. Ο HIV-2 πηζηεύεηαη όηη πξνήιζε από ηνλ Sooty Mangabey (Cercocebus atys), έλα είδνο πηζήθνπ πνπ απαληάηαη ζηε Γνπηλέα, ζηελ Γθακπόλ θαη ζην Κακεξνύλ.

13 Pan troglodytes: The Primate Source of HIV-1

14 Sooty Mangabey (Cercocebus atys)

15 1981 / 1982 Δκθαλίδεηαη ην AIDS

16 Adults and children estimated to be living with HIV/AIDS North America Caribbean Latin America 1.4 million Western Europe North Africa & Middle East Sub-Saharan Africa 29.4 million Eastern Europe & Central Asia 1.2 million East Asia & Pacific South 1.2 million & South-East Asia 6 million Australia & New Zealand Total: 42 million Source: UNAIDS/WHO, 2003

17 Estimated number of adults and children newly infected with HIV North America Caribbean Latin America Western Europe North Africa & Middle East Sub-Saharan Africa 3.5 million Eastern Europe & Central Asia East Asia & Pacific South & South-East Asia Australia & New Zealand 500 Total: 5 million Source: UNAIDS/WHO, 2003

18 Global estimates for adults and children People living with HIV/AIDS New HIV infections Deaths due to HIV/AIDS 39.4 million / 33.4 million 4.9 million / 2.6 million 3.1 million / 25 million 2003, N. Hema / WHO, 2010

19 % HIV Positive Increasing Prevalence of HIV in 4 of the Most Severe Epidemics Botswana Namibia South Africa Swaziland Source: Alan Whiteside, South Africa, 2001

20 πλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ πνπ δνπλ κε HIV, παγθόζκηα WHO, 2010

21 Αξηζκόο αηόκσλ πνπ δνπλ κε HIV αλάινγα κε ηελ πεξηνρή WHO, 2010

22 Andris Piebalgs, European Commissioner for Development, 2010 Παξά ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ κνιύλζεσλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ κε ηνλ HIV ζε παγθόζκην επίπεδν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη Ο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ κε ηνλ HIV ζε παγθόζκην επίπεδν αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 33,4 εθαηνκκύξηα Η Τπνζαράξηα Αθξηθή παξακέλεη ε ρεηξόηεξα πιεγείζα πεξηνρή, αληηπξνζσπεύνληαο ην 71% όισλ ησλ λέσλ κνιύλζεσλ από ηνλ HIV ην 2008

23 Γνκή ηνπ HIV Ο HIV είλαη δηαθνξεηηθόο σο πξνο ηε δνκή ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο ξεηξνηνύο. Δίλαη ζρεδόλ ζθαηξηθόο κε δηάκεηξν πεξίπνπ 120 nm, 60 θνξέο πεξίπνπ κηθξόηεξνο από έλα εξπζξό αηκνζθαίξην. Απαξηίδεηαη από δύν αληίγξαθα ζεηηθήο κνλήο έιηθαο RNA, πνπ πεξηβάιινληαη από θσληθό θαςίδην απνηεινύκελν από 2000 αληίγξαθα ηεο ηηθήο πξσηεΐλεο p24. Σν RNA κνλήο έιηθαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε λνπθιενθαςηδηθέο πξσηεΐλεο p7 θαη ηα έλδπκα αλάζηξνθε ηξαλζθξηπηάζε, πξσηεάζεο, ξηβνλνπθιεάζε θαη ηληεγξάζε. Σν ηηθό πεξίβιεκα απνηειείηαη από δύν ζηξώκαηα θσζθνιηπηδίσλ. Δλζσκαηώλεη πξσηεΐλεο από ην θύηηαξν ηνπ μεληζηή θαη ηε ζύκπινθε HIV πξσηεΐλε Env. Η πξσηεΐλε απηή απνηειείηαη από ηε γιπθνπξσηείλε gp120 θαη ηελ gp41. Σν ζύκπιεγκα ησλ πξσηετλώλ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ πξνζθόιιεζε θαη ηε ζπλέλσζε κε ηα θύηηαξα ζηόρνπο ώζηε λα μεθηλήζεη ν θύθινο κόιπλζεο.

24

25

26

27 HIV Ο HIV πξνζβάιιεη πξσηίζησο θύηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο ηα βνεζεηηθά Σ ιεκθνθύηηαξα (T - helper cells) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα CD4+ Σ ιεκθνθύηηαξα, ηα καθξνθάγα, θαη ηα δελδξηηηθά θύηηαξα. Η HIV ινίκσμε νδεγεί ζε ρακειά επίπεδα CD4+ Σ θπηηάξσλ θπξίσο κέζσ ηξηώλ κεραληζκώλ: ηνλ απεπζείαο ζάλαην ησλ επηκνιπζκέλσλ από ηνλ ηό θπηηάξσλ, ηελ απμεκέλε ζπρλόηεηα απόπησζεο ησλ επηκνιπζκέλσλ θπηηάξσλ θαη ην ζάλαην ησλ επηκνιπζκέλσλ CD4+ Σ θπηηάξσλ από CD8 θπηηαξνηνμηθά ιεκθνθύηηαξα. Όηαλ ν αξηζκόο ησλ CD4+ Σ θπηηάξσλ κεησζεί θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν όξην, ε θπηηαξηθή αλνζία ράλεηαη θαη ν νξγαληζκόο γίλεηαη ζηαδηαθά πεξηζζόηεξν επαίζζεηνο ζε επθαηξηαθέο ινηκώμεηο.

28 Σξνπηζκόο ηνπ ηνύ (Ι) Οξηζκόο : Αλαθέξεηαη ζην είδνο ησλ θπηηάξσλ πνπ κνιύλεη ν HIV Σα θύηηαξα απηά είλαη: CD4+ T θύηηαξα, καθξνθάγα θαη κηθξνγινηαθά. Η είζνδνο ηνπ HIV-1 ζηα καθξνθάγα θαη ηα CD4+ T θύηηαξα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αιιειεπίδξαζεο ησλ γιπθνπξσηετλώλ (gp120) ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ηνύ κε ηα CD4 κόξηα ηνπ θπηηάξνπ-ζηόρνπ θαη κε ηνπο ζπλππνδνρείο ησλ ρπκνθηλώλ. Σα ζηειέρε ηνπ HIV-1 (M-tropic), πνπ πξνζβάιινπλ ηα καθξνθάγα ή κή ζπγθπηηαθά ζηειέρε (NSI), ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνδνρέα ηεο β - ρπκνθίλεο CCR5 γηα ηελ είζνδν θαη αληηγξαθή ζηα θύηηαξα Σα ζπγθπηηαθά ζηειέρε (SI) αληηγξάθνληαη ζηα CD4+ Σ θύηηαξα θαη ζηα καθξνθάγα θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνδνρέα ηεο α - ρπκνθίλεο, CXCR4, γηα ηελ είζνδό ηνπο. Σα καθξνθάγα θαη ηα κηθξνγινηαθά θύηηαξα είλαη απηά πνπ κνιύλνληαη από ηνλ HIV ζην ΚΝ.

29 Σξνπηζκόο ηνπ ηνύ (ΙΙ) Τπάξρνπλ επίζεο ζηειέρε ηνπ HIV, ππό κεηαζηξνθή, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηνπο δύν ππνδνρείο (CCR5 θαη CXCR4) γηα ηελ είζνδν ηνπο. Ο HIV πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλν ηνλ ππνδνρέα CCR5 απνθαιείηαη R5, ν HIV πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλν ηνλ CXCR4 απνθαιείηαη X4, ελώ R5X4 νλνκάδεηαη ν αληίζηνηρνο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δύν ππνδνρείο. Δληνύηνηο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ δελ εμεγεί απνιύησο ηνλ ηηθό ηξνπηζκό. Ο HIV κπνξεί επίζεο λα πξνζβάιιεη έλα ππόηππν δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ πνπ πηζαλόλ απνηεινύλ κηα δεμακελή δηαηήξεζεο ηεο ινίκσμεο όηαλ ηα CD4+ ειαηησζνύλ ζεκαληηθά. Έρεη απνδεηρζεί όηη ηα καθξνθάγα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ HIV ινίκσμε, απνηεινύλ ηα πξώηα θύηηαξα πνπ κνιύλνληαη από ηνλ ηό θαη παξακέλνπλ ε πεγή ηεο παξαγσγήο ηνπ HIV όηαλ ηα CD4+ κεησζνύλ δξακαηηθά θαηά ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ.

30

31 Κύθινο δσήο / αλαπαξαγσγήο ηνπ HIV 1. Δίζνδνο ζην θύηηαξν. 2. Αλάζηξνθε κεηαγξαθή (RNA c- DNA) 3. ύκπιεγκα πξνελζσκάησζεο. 4. Δλζσκάησζε ζην DNA ηνπ μεληζηή. 5. Δλεξγνπνίεζε ηηθνύ DNA Μεηαγξαθή. 6. Γεκηνπξγία RNA θαη πξσηετλώλ ηνύ. 7. πλαξκνιόγεζε. 8. Ωξίκαλζε θαη εθβιάζηεζε (έμνδνο)

32 ηάδηα εηζόδνπ HIV 1. Πξνζθόιιεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ 2. Έλσζε gp120 κε ππνδνρέα CD4 3. Έλσζε κε ζπλππνδνρείο ρπκνθηλώλ (CCR5, CXCR4 θ.α) 4. ύληεμε κεκβξαλώλ (gp41: HR1 HR2 πεπηίδην ζύληεμεο)

33 Κύθινο αλαπαξαγσγήο ηνπ HIV Δίζνδνο ζην θύηηαξν Ο ΗΙV εηζέξρεηαη ζηα καθξνθάγα θαη ηα CD4+ θύηηαξα κε ηελ πξνζξόθεζε ησλ γιπθνπξσηεηλώλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ από ππνδνρείο ησλ θπηηάξσλζηόρσλ, πνπ αθνινπζείηαη από ζπλέλσζε ηνπ ηηθνύ πεξηβιήκαηνο κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη απειεπζέξσζε ηηθώλ θαςηδίσλ ζην θύηηαξν. Η είζνδνο ζην θύηηαξν μεθηλά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπκπιόθνπ gp160 πξνο ηα CD4+ θαη ηνπο ππνδνρείο (CCR5 ή CXCR4) ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ. Αθνινπζεί δνκηθή κεηαβνιή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ πεξηβιήκαηνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε ηνπ πεπηηδίνπ gp41 ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ηόο έξρεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε επηηξέπνληαο ζύληεμε θαη είζνδν ηνπ ηνύ ζην θύηηαξν.

34 Δίζνδνο ζην θύηηαξν

35 Μεηά ηελ έλσζε ηνπ HIV κε ην θύηηαξν-ζηόρν, ην HIV RNA θαη δηάθνξα έλδπκα, όπσο ε αλάζηξνθε ηξαλζθξηπηάζε, ηληεγθξάζε, ξηβνλνπθιεάζε θαη πξσηεάζε εηζέξρνληαη ζην θύηηαξν. Ο HIV κπνξεί λα κνιύλεη ηα δελδξηηηθά θύηηαξα (DCs) είηε κέζσ ηεο CD4-CCR5 νδνύ ή ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθνύο ππνδνρείο ιεθηίλεο, όπσο ηνπο DC-SIGN. Σα δελδξηηηθά θύηηαξα είλαη από ηα πξώηα πνπ πξνζβάιινληαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή κεηάδνζε θαη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν κεηαδίδνληαο ηνλ HIV ζηα Σ-θύηηαξα κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζην βιελλνγόλν.

36 Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ ηηθνύ θαςηδίνπ ζην θύηηαξν, ε αλάζηξνθε κεηαγξαθάζε (ηξαλζθξηπηάζε) απειεπζεξώλεη ην κνλήο έιηθαο (+) RNA από ηηο ζπλδεόκελεο ηηθέο πξσηεΐλεο θαη ην κεηαγξάθεη ζε ζπκπιεξσκαηηθό DNA. Η δηεξγαζία ηεο αλάζηξνθεο κεηαγξαθήο είλαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε ιάζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππάξρεη ε πεξίπησζε κεηάιιαμεο. Η αλάζηξνθε κεηαγξαθάζε ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί κηα ζπκπιεξσκαηηθή έιηθα DNA έρνληαο σο απνηέιεζκα ην δηπιήο έιηθαο ηηθό DNA ελδηάκεζν (vdna). Απηό ακέζσο κεηά κεηαθέξεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ θαη ελζσκαηώλεηαη ζην γέλσκα ηνπ θπηηάξνπ-μεληζηή κέζσ ελόο άιινπ ηηθνύ ελδύκνπ, ηελ ηληεγθξάζε ( ηηθό RNA)

37 πλαξκνιόγεζε θαη απειεπζέξσζε Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ ηηθνύ θύθινπ, ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ λέσλ HIV-1 ζσκαηηδίσλ, μεθηλά ζηελ πιαζκαηνθπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ μεληζηή. Η πνιππξσηείλε Env (gp160) ηεκαρίδεηαη από πξσηεάζεο θαη δηαρσξίδεηαη ζηηο δύν HIV γιπθνπξσηείλεο gp41 θαη gp120. Οη γιπθνπξσηείλεο gp41 θαη gp120 κεηαθέξνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ πιαζκαηνθπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ μεληζηή, όπνπ ε gp41 αγθηζηξώλεη ηελ gp120 ζηε κεκβξάλε ηνπ επηκνιπζκέλνπ θπηηάξνπ. Οη πνιππξσηείλεο Gag (p55) θαη Gag- Pol (p160) ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ έζσ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο θαη ην ηηθό HIV RNA (ζρεκαηηδόκελν ηηθό ζσκαηίδην ) εμέξρεηαη από ην θύηηαξν-μεληζηή. Σα δηάθνξα δνκηθά ζπζηαηηθά ζπγθεληξώλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ώξηκνπ HIV ηηθνύ ζσκαηηδίνπ. Ο ώξηκνο ηόο έρεη πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα κνιύλεη θαη άιια πγηή θύηηαξα.

38 σναρμολόγηζη και απελεσθέρωζη

39 Κύθινο δσήο / αλαπαξαγσγήο ηνπ HIV

40 Σ- ιεκθνθύηηαξν κνιπζκέλν κε HIV

41

42 Κιηληθή πνξεία Η ινίκσμε από ηνλ HIV-1 ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ CD4+ T θπηηάξσλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ηηθνύ θνξηίνπ. Σν ζηάδην ηεο ινίκσμεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί από ηνλ αξηζκό ησλ CD4+ T θπηηάξσλ ηνπ αζζελνύο θαη ηα επίπεδα ηνπ HIV ζην αίκα. Η HIV ινίκσμε έρεη ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: ηελ πεξίνδν επώαζεο ηνπ ηνύ, ηελ νμεία ινίκσμε, ην ιαλζάλνλ ζηάδην θαη ην ζηάδην ηνπ AIDS. Η αξρηθή πεξίνδνο επώαζεο κεηά ηε ινίκσμε είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ζπλήζσο δηαξθεί κεηαμύ δύν έσο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Σν δεύηεξν ζηάδην, ε νμεία ινίκσμε, δηαξθεί θαηά κέζν όξν 28 εκέξεο θαη κπνξεί λα δίδεη ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηό, ιεκθαδελνπάζεηα, θαξπγγίηηδα, εμαλζήκαηα, κπαιγίεο, θαθνπρία, ζηνκαηηθά ή νηζνθαγηθά έιθε, θεθαιαιγία, λαπηία, εκεηνί, επαην /ζπιελνκεγαιία, απώιεηα βάξνπο Σν ιαλζάλνλ ζηάδην δίδεη ιίγα ή θαζόινπ ζπκπηώκαηα θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη από δύν εβδνκάδεο έσο θαη πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα. Σν AIDS, ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ινίκσμεο, εκθαλίδεηαη κε ζπκπηώκαηα δηαθόξσλ ινηκώμεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ.

43 Κιηληθέο θαηεγνξίεο - Σαμηλόκεζε

44 Καηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην θιηληθό ζηάδην Α Αζπκπησκαηηθή ινίκσμε Γεληθεπκέλε ιεκθαδελνπάζεηα Ομύ ξεηξντηθό ζύλδξνκν (ζύλδξνκν νξνκεηαηξνπήο)

45 Καηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην θιηληθό ζηάδην Β (έθεβνη-ελήιηθεο, 1993) Βαθηεξηαθή αγγεησκάησζε Καληηληίαζε (ζηνκαηνθαξπγγηθή αηδνηνθνιπηθή ) Γπζπιαζία ηξαρήινπ-θαξθίλνο in situ πζηεκαηηθέο εθδειώζεηο (ππξεηόο >38,5 C ή δηάξξνηα >1κήλα) Σξηρσηή ιεπθνπιαθία γιώζζαο Έξπεο δσζηήξ >1 λεπξνηόκηα Ιδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα Ληζηεξίσζε Φιεγκνλώδεο λόζνο ηεο ππέινπ (+/- ζαιπηγγνσνζεθηθό απόζηεκα) Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα

46 Καηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζηάδην C/AIDS (ελήιηθεο, 1993) Καληηληίαζε νηζνθάγνπ, ηξαρείαο, βξόγρσλ ή πλεπκόλσλ Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο* Κνθθηδηνεηδνκύθσζε εμσπλεπκνληθή Κξππηνζπνξηδίσζε κε δηάξξνηα Κξππηνθόθθσζε εμσπλεπκνληθή CMV εθηόο από ήπαξ Ιζηνπιάζκσζε εμσπλεπκνληθή Ιζνζπόξσζε κε δηάξξνηα Πλεπκνλία από Ρneumocystis jirovecii Απιόο έξπεο κε έιθνο>1κήλα ή πλεπκνλίηηδα, βξνγρίηηδα, νηζνθαγίηηδα Τπνηξνπηάδνληα επεηζόδηα πλεπκνλίαο* ύλδξνκν απίζρλαζεο ζρεηηδόκελν κε ηνλ ηό HIV Άλνηα ζπζρεηηδόκελε κε ηνλ ηό HIV άξθσκα Kaposi s Βαθηεξηαηκία από Salmonella ( nontyphi ) ππνηξνπηάδνπζα Γηάζπαξηε ινίκσμε από Mycobacterium avium Λνίκσμε από Mycobacterium tuberculosis, πλεπκνληθή*- εμσπλεπκνληθή Λέκθσκα (Burkitt s, αλνζνβιαζηηθό, πξσηνπαζέο εγθεθάινπ) Πξννδεπηηθή πνιπεζηηαθή ιεπθνεγθεθαινπάζεηα * Πξνζηέζεθαλ κε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 1993

47 Κιηληθή δηάγλσζε HIV ινίκσμεο (ππνςία) πκπεξηθνξά πςεινύ θηλδύλνπ Αζζελείο κε ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα Ομύ ξεηξντηθό ζύλδξνκν (primary infection) Καηαζηάζεηο θαζνξηζηηθέο ή ζρεηηδόκελεο κε AIDS Λνηκώμεηο θαη λενπιάζκαηα ζρεηηδόκελα κε AIDS Γεληθεπκέλε ιεκθαδελνπάζεηα, αλεμήγεηε άλνηα, άζεπηε κεληγγίηηδα ή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα Αλεμήγεην επηκέλνλ εκπύξεην, δηάξξνηα θαη απώιεηα βάξνπο Υξόληνο απινύο έξπεο, έξπεο δσζηήξ >2 λεπξνηόκηα Μπθεηίαζε ζηόκαηνο, ηξηρσηή ιεπθνπιαθία Αλεμήγεηεο πελίεο [αλαηκία, ιεπθνπελία, ζξνκβνπελία (ITP), ιεκθνπελία] >2 επεηζόδηα βαθηεξηαθήο πλεπκνλίαο / έηνο Βαθηεξηαηκηθή ζαικνλειιηθή ινίκσμε ύλδξνκν νξνκεηαηξνπήο Φπκαηίσζε

48 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε HIV ινίκσμεο Αιγόξηζκνο HIV ινίκσμεο: ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νξηζηηθή επηβεβαίσζε ή νξηζηηθό απνθιεηζκό ηεο ινίκσμεο 1 ν Βήκα: αλαδήηεζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HIV 1/2 θαη αληηγόλνπ κε αλνζνελδπκηθέο ηερληθέο ηειεπηαίαο γελεάο ή πξνεγκέλεο ηερληθέο ρεκεηνθσηαύγεηαο (πξσηνγελήο έιεγρνο) 2 ν Βήκα: ζε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηνπ πξσηνγελνύο ειέγρνπ αθνινπζεί έιεγρνο κε επηβεβαησηηθή δνθηκή αλνζναπνηύπσζεο Western Blot. 3 ν Βήκα: ελαιιαθηηθά επηβεβαίσζε ζεηηθήο Western Blot θαη κε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο NAT HIV RNA.

49

50 HIV Viremia during early infection Peak viremia: geq/ml Ramp-up viremia DT = 21.5 hrs HIV RNA (plasma) HIV p24 Ag HIV Antibody blip viremia p24 Ag EIA - HIV MP-NAT - HIV ID-NAT rd gen 2 nd gen 1 st gen Viral set-point: geq/ml

51 HIV

52 Δθηίκεζε απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο 1st generation ELISA (63 days) (1985) Western Blot (1987) 2nd generation ELISA (42 days) (1988) p24 detection (16 days) (1989) Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα κεζόδσλ Οη ηερληθέο ELISA / CHLIA έρνπλ πςειή επαηζζεζία ηεο ηάμεο ηνπ 99.9% Η επηβεβαησηηθή ηερληθή αλνζναπνηύπσζεο Western Blot έρεη πςειή εηδηθόηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 99.8% Ιζηορία μεθοδολογίας και περίοδος παραθύροσ 3rd generation ELISA: sandwich antibody techniques (22days) (1990) 4th generation ELISA (Ab / Ag) / CLIA (16days) (2005) Nucleic acid testing (NAT): PCR methodology (11 days) (2001) / (2006)

53 Reduction of Diagnostic Window by New Fourth-Generation Human Immunodeficiency Virus Screening Assays The fourth-generation HIV EIAs, CHLIAs evaluated in this study offer the best sensitivities of any single tests, combined with still-high specificity, and will thus help to further improve the safety of the blood supply. J Clin Microbiol August; 36(8):

54 Western blot for HIV antibody The most important antibodies are those against the envelope glycoproteins gp120, gp160, and gp41 p24 antibody is usually present but may be absent in the later stages of HIV infection

55

56 Πιενλεθηήκαηα ηεο ΝΑΣ Μείσζε κεηαμύ κόιπλζεο θαη αλίρλεπζεο θαηά 34 92% Ιόο Οξνινγηθόο έιεγρνο (εκέξεο) ΝΑΣ (εκέξεο) HIV ή 22 ή (5.6) HCV 58.3 ή (4.9) HBV 53.3 ή εύξνο (37-87) 34 Busch M.P, Transfusion 2005, Kleinmann S.H,J. Clin.Virol 2006

57 ηξαηεγηθέο ειέγρνπ HIV ινίκσμεο

58 Μήλπκα

59 Πξέπεη πάληα λα ζπκόκαζηε όηη: Ο έιεγρνο γηα ηνλ HIV είλαη εζεινληηθόο θαη πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνύο ζε ελαξκόληζε κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ηεο πνιηηείαο* Η εκπηζηεπηηθόηεηα θαη απνθπγή ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηάθξηζεο ηνπ αηόκνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία Τπνρξεσηηθόο έιεγρνο γίλεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο δσξεάο ηζηώλ/νξγάλσλ θαη αηκνδνζίαο Έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα πεξηπηώζεηο επείγνπζαο ηαηξηθήο αλάγθεο πξνο όθεινο ηνπ αζζελνύο *Revised guidelines CDC 2006: opt-out

60 HTLV I/II

61 Ογθνγόλνη Retroviruses HTLV I/II Οη RNA ηνί όγθνπ δεκηνπξγνύλ νγθνγνλίδηα κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκό, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε ησλ ξπζκίζεσλ ησλ θπηηαξηθώλ γνληδίσλ ( πξσην-νγθνγνλίδηα ) Η αληηγξαθή ησλ RNA ηώλ δελ απαηηείηαη γηα ηελ νγθνγέλεζε

62 HTLV-I θαη HTLV-II Οηθνγέλεηα ησλ retroviruses Αλήθνπλ ζηνπο oncornavirus ssrna ηνί κε πεξίβιεκα Οη HTLV-I θαη HTLV-II έρνπλ ηξνπηζκό γηα ηα OKT4+ T-helper ιεκθνθύηηαξα αιιά είλαη δπλαηόλ λα κνιύλνπλ θαη άιια θύηηαξα Καη νη δύν ηνί παξά ηελ ηθαλόηεηα λα κεηαηξέπνπλ / κεηαζρεκαηίδνπλ, δελ δηαζέηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν νγθνγνληδίν ε αληίζεζε κε ηνλ ηό HIV, ν θπηηαξηθόο ππνδνρέαο δελ είλαη γλσζηόο Οη HTLV-I θαη HTLV-II, κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ / κεηαζρεκαηίζνπλ θαηάιιεια θύηηαξα ζηόρνπο in vitro.

63 Δπηδεκηνινγία ηνπ HTLV-I Δλδεκηθόο ζε Southern Japan (15-30%), Papua New Guinea, South America, Africa θαη Caribbean (3-6%), κε ππνινγηδόκελν αξηζκό κνιπζκέλσλ αηόκσλ παγθόζκηα γύξσ ζηα εθαηνκκύξηα Η HTLV-I ινίκσμε εκθαλίδεηαη ζε νκάδεο, ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η νξνεπηθξάηεζε ηνπ HTLV-I απμάλεη κε ηελ ειηθία Η ζπρλόηεηά ηνπ είλαη δύν θνξέο πςειόηεξε ζε γπλαίθεο από όηη ζε άλδξεο

64 Δπηδεκηνινγία ηνπ HTLV-IΙ Δίλαη ηδηαίηεξα θνηλόο ζε : Υξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηώλ ε νκάδεο αηόκσλ South American Indians

65 Human T cell Leukemia Virus type I (HTLV-I) πζρεηίδεηαη θπξίσο κε 2 ζαλαηεθόξεο αζζέλεηεο : ηελ Σ θπηηαξηθή ιεπραηκία ησλ ελειίθσλ ( Adult T cell leukemia - ATL), πνπ είλαη θισληθή θαθνήζεηα ησλ κνιπζκέλσλ ώξηκσλ CD4 + Σ θύηηαξα ηελ Σξνπηθή ζπαζηηθή παξαπάξεζε ( HTLV-1 Tropical spastic paraparesis/htlv-1 associated myelopathy ) πνπ είλαη ζπζρεηηδόκελε κπεινπάζεηα θαη λεπξνεθθπιηζηηθή αζζέλεηα ηνπ αλζξώπνπ Καη επηπιένλ κε: HTLV-I ζρεηηδόκελε ινηκώδε δεξκαηίηηδα HTLV-I ζρεηηδόκελε ξαγνεηδίηηδα

66 Human T cell Leukemia Virus type I (HTLV-I) Ο ηόο είλαη σο επί ην πιείζηνλ αζπκπησκαηηθόο κε πεξίπνπ 2-5% ησλ HTLV-I θνξέσλ λα αλαπηύζζνπλ λόζν 20-40yrs κεηά ηε ινίκσμε Ο ηόο κνιύλεη πξσηαξρηθά ηα CD4+ T θύηηαξα Η καθξά θιηληθά ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη ην ρακειό πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ αλαπηύζζνπλ ιεπραηκία δείρλνπλ όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ T-θπηηάξσλ εκθαλίδεηαη κεηά από κηα ζεηξά από θπηηαξηθέο αιινηώζεηο θαη κεηαιιάμεηο

67 Μεηάδνζε HTLV Ι/ΙΙ Δθηεηακέλε ζηελή επαθή (κε θύηηαξα ηνπ ηνύ) εμνπαιηθή επαθή ( 60% αξζεληθό/ ζειπθό έλαληη 1% ζειπθό/ αξζεληθό) πάληα κε κεηάγγηζε αίκαηνο (έιεγρνο αίκαηνο από ην 1988) Κάζεηε κεηάδνζε (ζειαζκόο: 20% ησλ παηδηώλ κε κεηέξεο νξνζεηηθέο)

68 HTLV-I γονιδίωμα 9 kilobase RNA γνληδηώκαηνο Ο HTLV-I δελ κεηαθέξεη θπηηαξηθά - πξνεξρόκελν νγθνγνλίδην Μνλαδηθέο ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο Tax and Rev Απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνύ κε ιεηηνπξγία ζηελ ηηθή γνληδηαθή έθθξαζε LTR gag pro pol env tax rev LTR

69 HTLV-I and ATL Σν 1980 ν Gallo απνκνλώλεη ηνλ ξεηξντό ηύπνπ C (HTLV Ι) από αζζελή κε «δεξκαηηθό ιέκθσκα Σ θπηηάξσλ " Ο πξντόο είλαη παξώλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ATL Η ελζσκάησζε εκθαλίδεηαη ζην ίδην ζεκείν ζε όια ηα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από όγθν ATL (κνλνθισληθό) Η πεξηνρή ηεο έληαμεο πνηθίιιεη ζε δηαθνξεηηθνύο αζζελείο Η ελζσκάησζε δελ παξνπζηάδεηαη ζε κηα πξνηηκώκελε ρξσκνζσκηθή πεξηνρή (όρη cis - ελεξγνπνίεζε ησλ νγθνγνληδίσλ ) Η HTLV-Ι νγθνγέλεζε ζπλεπάγεηαη κε δνκηθέο ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο ηνύ (πξσηεΐλεο Tax ) Φαίλεηαη όηη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ATL απαηηείηαη κία πεξίνδνο επώαζεο 15 έσο 20 εηώλ

70 Πξσηεΐλε Tax θαη Ογθνγέλεζε Πξσηεΐλε Tax απαξαίηεηε γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνύ 40 kda θσζθνπξσηεΐλε Μεηαγξαθηθόο ελεξγνπνηεηήο γηα HTLV-I γνληδίσκα ηνρεύεη ηνγελείο LTR γηα ηελ ηζρπξή ελεξγνπνίεζε γνληδηαθήο έθθξαζεο ζε ζπλελλόεζε κε θπηηαξηθνύο παξάγνληεο Αιιειεπηδξά κε κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ζεκαηνδνηηθά κόξηα γηα ηελ ελίζρπζε ή ηελ θαηαζηνιή θπηηαξηθήο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ Η πξσηεΐλε Tax κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηλνβιάζηεο ζε θαιιηέξγεηα, όηαλ ζπλεθθξάδεηαη κε ras Tax δηαγνληδηαθά πνληίθηα αλαπηύζζνπλ όγθνπο

71 Clinical Syndromes Reported in Association with Human T-Cell Lymphotropic Virus Types I and II (HTLV-I and HTLV-II) HTLV-I Adult T-cell leukemia/lymphoma HTLV-II Atypical hairy cell leukemia? Large granular lymphocytic leukemia? HTLV associated myelopathy Mycosis fungoides? Increased susceptibility to infections Polymyositis Myelopathy, cerebellar ataxia Mycosis fungoides? Increased susceptibility to infections Myositis Uveitis Arthropathy Sjogren's syndrome Pulmonary syndrome, alveolitis Infectious dermatitis

72 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε HTLV-I θαη HTLV-II ινίκσμεο Αιγόξηζκνο HTLV-I θαη HTLV-II ινίκσμεο: ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νξηζηηθή επηβεβαίσζε ή νξηζηηθό απνθιεηζκό ηεο ινίκσμεο 1 ν Βήκα: αλαδήηεζε αληηζσκάησλ έλαληη HTLV-I θαη HTLV-II κε αλνζνελδπκηθέο ηερληθέο ηειεπηαίαο γελεάο ή πξνεγκέλεο ηερληθέο ρεκεηνθσηαύγεηαο (πξσηνγελήο έιεγρνο) 2 ν Βήκα: ζε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηνπ πξσηνγελνύο ειέγρνπ αθνινπζεί έιεγρνο κε επηβεβαησηηθή δνθηκή αλνζναπνηύπσζεο Western Blot. 3 ν Βήκα: Δπηβεβαίσζε ζεηηθήο Western Blot θαη κε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο PCR ή αλίρλεπζε proviral DNA Παζεηηθή ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Οη ππάξρνπζεο EIAs δελ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμύ HTLV-I and HTLV-II Η ηερληθή Western Blot ρξεζηκνπνηεί αλαζπλδπαζκέλα HTLV αληηγόλα θαη δηαρσξίδεη ηελ ινίκσμε κεηαμύ HTLV-I and HTLV-II

73 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε HTLV-I θαη HTLV-II ινίκσμεο Αλίρλεπζε proviral DNA Η PCR: Υξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλίρλεπζε HTLV ηα κνλνθύηηαξα από πεξηθεξηθό αίκα Η πνζνηηθή PCR ππνινγίδεη ην ηηθό θνξηίν Γύλαηαη λα δηαθξίλεη θαη δηαρσξίδεη κεηαμύ HTLV-1 θαη HTLV-II ηνπο HTLV-I θνξείο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ πςεινύ ηηθνύ θνξηίνπ θαη αλάπηπμεο ATL - TSP

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΟΡΙΑ CD4 ΚΑΙ CD8. (accessory molecule) CD4 ή CD8.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΟΡΙΑ CD4 ΚΑΙ CD8. (accessory molecule) CD4 ή CD8. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΟΡΙΑ CD4 ΚΑΙ CD8 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα πνπ είλαη αβ + εθθξάδνπλ, εθηόο από ην CD3 ζύκπιεγκα, θαη έλα άιιν δηακεκβξαληθό πξωηεϊληθό κόξην, ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζηνλ TCR ππνδνρέα, ρωξίο όκωο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα