Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι"

Transcript

1 Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

2 Ρεηξντνί Σαμηλόκεζε Family: Retroviridae Group: Group VI ( ss RNA-RT ) Genera Subfamily: Orthoretrovirinae Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus Deltaretrovirus Epsilonretrovirus Lentivirus Subfamily: Spumaretrovirinae Spumavirus Η ζεηξά ησλ βεκάησλ από ην ξεηξντηθό γνλίδην ζε κηα πξσηεΐλε είλαη: RNA DNA RNA πξσηεΐλε

3 Φπινγελεηηθόηεηα Ρεηξντώλ

4 HIV Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus) είλαη έλαο lenti ηόο (κέινο ηεο νκάδαο ησλ ξεηξνηώλ), ν νπνίνο όηαλ πξνζβάιιεη ηνλ άλζξσπν κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ύλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (ΔΑΑ) ή αιιηώο AIDS. Πξνεγνύκελεο νλνκαζίεο ηνπ ηνύ ήηαλ: HTLV-III (Human T- Lymphotropic Virus-III), LAV (Lymphadenopathy Associated Virus) θαη ARV (AIDS associated Retrovirus).

5 Η Ιζηνξία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ HIV Ο ηόο HIV αλαθαιύθζεθε ην 1983 από ηνλ Γάιιν επηζηήκνλα Luc Montagnier, ελώ έλα ρξόλν αξγόηεξα θαη από ηνλ Ακεξηθάλν εξεπλεηή Robert Gallo, νη νπνίνη δηεθδίθεζαλ ηα πξσηεία γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ. Σν 1987 ε δηακάρε δηεπζεηήζεθε ζε πνιηηηθό επίπεδν κε ηηο δύν εξεπλεηηθέο νκάδεο λα πηζηώλνληαη εμίζνπ ηα εύζεκα ηεο αλαθάιπςεο. Σν 1991 όκσο κηα έξεπλα έδεημε όηη ηα δείγκαηα πνπ βξέζεθαλ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Gallo αλήθαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ Montagnier. Σν 1994 ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ παξαδέρζεθε όηη ν Γάιινο εξεπλεηήο ζα έπξεπε λα ιάβεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο όζνλ αθνξά ζηελ αλαθάιπςε ηνπ ηνύ. Σν 2008 ην Ιλζηηηνύην Karolinska απέλεηκε ην βξαβείν Νόκπει ζηνπο Montagnier θαη Sinoussi γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ HIV, ελώ δήισζε όηη ακέζσο κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ, άιιεο νκάδεο επηζηεκόλσλ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ απόδεημε ηνπ HIV σο ηελ αηηία ηνπ AIDS (ΔΑΑ).

6

7 Σξόπνη κεηάδνζεο Η κεηάδνζε θαη κόιπλζε ηνπ HIV ζπκβαίλεη κέζσ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ απηνύ, ζπέξκαηνο, θνιπηθώλ πγξώλ, πξνεθζπεξκαηηθώλ πγξώλ ή ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο. ε απηέο ηηο ζσκαηηθέο εθθξίζεηο, ν ηόο βξίζθεηαη σο ειεύζεξα ηηθά ζσκαηίδηα αιιά θαη εληόο επηκνιπζκέλσλ αλνζνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ. Οη θύξηεο νδνί κεηάδνζεο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηε ζσκαηηθή επαθή ρσξίο ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθώλ κέζσλ, επηκνιπζκέλεο βειόλεο, ην κεηξηθό γάια, ηελ θάζεηε κεηάδνζε (κεηέξα - παηδί) θαη ζπαλίσο κε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο θαη πξντόλησλ ηνπ (θπξίσο ιόγσ ηνπ ελδειερνύο ειέγρνπ ηνπ αίκαηνο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο).

8 Σύπνη ηνπ HIV Τπάξρνπλ δύν είδε ηνπ ηνύ HIV : HIV-1 θαη HIV-2. Ο ηόο HIV-1 είλαη ν πξώηνο πνπ αλαθαιύθζεθε θαη νλνκάζηεθε LAV. Καηέρεη κεγαιύηεξε ηηθή δύλακε, κεηαδίδεηαη ζρεηηθά εύθνια θαη είλαη ε αηηία ηεο πιεηνλόηεηαο ησλ HIV ινηκώμεσλ παγθνζκίσο. Ο ηόο HIV-2 δελ κεηαδίδεηαη ην ίδην εύθνια θαη είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηε Γπηηθή Αθξηθή. Comparison of HIV species Species Virulence Transmittability Prevalence Purported 0rigin HIV-1 High High Global Common Chimpanzee HIV-2 Lower Low West Africa Sooty Mangabey

9

10 Ολνκαηνινγία ηνπ ΗΙV-1 ΟΜΑΔΕ: Πνιύ δηαθξηηέο θπινγελεηηθέο ζεηξέο (lineages) ηνπ HIV-1 - M (Main) - O (Outlier) - N (Non-M-non-Ο / New) YΠΟΣΤΠΟΙ: Κύξηνη θιάδνη ηεο νκάδαο Μ: Α, Β, C, D, F, G, H, J, K. (ππόηππνο Δ: ίζσο αλαζπλδπαζκόο ησλ Α θαη Δ) ΤΠΟ-ΤΠΟΣΤΠΟΙ: Γηαθξηηέο ζεηξέο πνπ ζρεηίδνληαη ζηελά κε έλαλ εηδηθό ππόηππν, π.ρ F1, F2. KYΚΛΟΦΟΡΟΤΕ ΑΝΑΤΝΔΤΑΜΕΝΕ ΜΟΡΦΕ (Circulating Recombinant Forms - CRFs) - Αλαζπλδπαζκέλεο ζεηξέο (lineages), δειαδή γνληδηώκαηα ηνπ HIV-1, πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην αλαζπλδπαζκό. Κάζε κνξθή έρεη ηαπηόζεκε κσζατθή δνκή. - Μεραληζκόο εμέιημεο ηνπ HIV-1

11

12 Πξνέιεπζε ηνπ HIV Ο HIV πηζηεύεηαη όηη πξνήιζε από πξσηεύνληα ζειαζηηθά ζηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη κεηαδόζεθε ζηνπο αλζξώπνπο θάπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα. Η πξώηε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε πεξηζηαηηθά επθαηξηαθώλ ινηκώμεσλ δεκνζηεύζεθε ζηηο 4 Ινπλίνπ 1981 (αθνξνύζε ηελ PCP). Γύν είδε ηνπ HIV πξνζβάιινπλ ηνλ άλζξσπν: Ο HIV-1 θαη ν HIV-2, ελώ θαη ηα δύν πηζηεύεηαη όηη πξνέξρνληαη από ηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Αθξηθή όπνπ θαη κεηαπήδεζαλ από ηα πξσηεύνληα ζειαζηηθά ζηνλ άλζξσπν (zoonosis). Ο HIV-1 πηζηεύεηαη όηη πξσηνεκθαλίζηεθε ζην Νόηην Κακεξνύλ αθνύ εμειίρζεθε από ηνλ SIV (Simian Immunodeficiency Virus SIVcpz) θαη κεηαπήδεζε από άγξηνπο ρηκπαηδήδεο (Pan troglodytes) ζε αλζξώπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20 νπ αηώλα. Ο HIV-2 πηζηεύεηαη όηη πξνήιζε από ηνλ Sooty Mangabey (Cercocebus atys), έλα είδνο πηζήθνπ πνπ απαληάηαη ζηε Γνπηλέα, ζηελ Γθακπόλ θαη ζην Κακεξνύλ.

13 Pan troglodytes: The Primate Source of HIV-1

14 Sooty Mangabey (Cercocebus atys)

15 1981 / 1982 Δκθαλίδεηαη ην AIDS

16 Adults and children estimated to be living with HIV/AIDS North America Caribbean Latin America 1.4 million Western Europe North Africa & Middle East Sub-Saharan Africa 29.4 million Eastern Europe & Central Asia 1.2 million East Asia & Pacific South 1.2 million & South-East Asia 6 million Australia & New Zealand Total: 42 million Source: UNAIDS/WHO, 2003

17 Estimated number of adults and children newly infected with HIV North America Caribbean Latin America Western Europe North Africa & Middle East Sub-Saharan Africa 3.5 million Eastern Europe & Central Asia East Asia & Pacific South & South-East Asia Australia & New Zealand 500 Total: 5 million Source: UNAIDS/WHO, 2003

18 Global estimates for adults and children People living with HIV/AIDS New HIV infections Deaths due to HIV/AIDS 39.4 million / 33.4 million 4.9 million / 2.6 million 3.1 million / 25 million 2003, N. Hema / WHO, 2010

19 % HIV Positive Increasing Prevalence of HIV in 4 of the Most Severe Epidemics Botswana Namibia South Africa Swaziland Source: Alan Whiteside, South Africa, 2001

20 πλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ πνπ δνπλ κε HIV, παγθόζκηα WHO, 2010

21 Αξηζκόο αηόκσλ πνπ δνπλ κε HIV αλάινγα κε ηελ πεξηνρή WHO, 2010

22 Andris Piebalgs, European Commissioner for Development, 2010 Παξά ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ κνιύλζεσλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ κε ηνλ HIV ζε παγθόζκην επίπεδν ζπλερίδεη λα απμάλεηαη Ο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ κε ηνλ HIV ζε παγθόζκην επίπεδν αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 33,4 εθαηνκκύξηα Η Τπνζαράξηα Αθξηθή παξακέλεη ε ρεηξόηεξα πιεγείζα πεξηνρή, αληηπξνζσπεύνληαο ην 71% όισλ ησλ λέσλ κνιύλζεσλ από ηνλ HIV ην 2008

23 Γνκή ηνπ HIV Ο HIV είλαη δηαθνξεηηθόο σο πξνο ηε δνκή ηνπ ζε ζρέζε κε άιινπο ξεηξνηνύο. Δίλαη ζρεδόλ ζθαηξηθόο κε δηάκεηξν πεξίπνπ 120 nm, 60 θνξέο πεξίπνπ κηθξόηεξνο από έλα εξπζξό αηκνζθαίξην. Απαξηίδεηαη από δύν αληίγξαθα ζεηηθήο κνλήο έιηθαο RNA, πνπ πεξηβάιινληαη από θσληθό θαςίδην απνηεινύκελν από 2000 αληίγξαθα ηεο ηηθήο πξσηεΐλεο p24. Σν RNA κνλήο έιηθαο είλαη ζπλδεδεκέλν κε λνπθιενθαςηδηθέο πξσηεΐλεο p7 θαη ηα έλδπκα αλάζηξνθε ηξαλζθξηπηάζε, πξσηεάζεο, ξηβνλνπθιεάζε θαη ηληεγξάζε. Σν ηηθό πεξίβιεκα απνηειείηαη από δύν ζηξώκαηα θσζθνιηπηδίσλ. Δλζσκαηώλεη πξσηεΐλεο από ην θύηηαξν ηνπ μεληζηή θαη ηε ζύκπινθε HIV πξσηεΐλε Env. Η πξσηεΐλε απηή απνηειείηαη από ηε γιπθνπξσηείλε gp120 θαη ηελ gp41. Σν ζύκπιεγκα ησλ πξσηετλώλ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ πξνζθόιιεζε θαη ηε ζπλέλσζε κε ηα θύηηαξα ζηόρνπο ώζηε λα μεθηλήζεη ν θύθινο κόιπλζεο.

24

25

26

27 HIV Ο HIV πξνζβάιιεη πξσηίζησο θύηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο ηα βνεζεηηθά Σ ιεκθνθύηηαξα (T - helper cells) θαη ζπγθεθξηκέλα ηα CD4+ Σ ιεκθνθύηηαξα, ηα καθξνθάγα, θαη ηα δελδξηηηθά θύηηαξα. Η HIV ινίκσμε νδεγεί ζε ρακειά επίπεδα CD4+ Σ θπηηάξσλ θπξίσο κέζσ ηξηώλ κεραληζκώλ: ηνλ απεπζείαο ζάλαην ησλ επηκνιπζκέλσλ από ηνλ ηό θπηηάξσλ, ηελ απμεκέλε ζπρλόηεηα απόπησζεο ησλ επηκνιπζκέλσλ θπηηάξσλ θαη ην ζάλαην ησλ επηκνιπζκέλσλ CD4+ Σ θπηηάξσλ από CD8 θπηηαξνηνμηθά ιεκθνθύηηαξα. Όηαλ ν αξηζκόο ησλ CD4+ Σ θπηηάξσλ κεησζεί θάησ από έλα ζπγθεθξηκέλν όξην, ε θπηηαξηθή αλνζία ράλεηαη θαη ν νξγαληζκόο γίλεηαη ζηαδηαθά πεξηζζόηεξν επαίζζεηνο ζε επθαηξηαθέο ινηκώμεηο.

28 Σξνπηζκόο ηνπ ηνύ (Ι) Οξηζκόο : Αλαθέξεηαη ζην είδνο ησλ θπηηάξσλ πνπ κνιύλεη ν HIV Σα θύηηαξα απηά είλαη: CD4+ T θύηηαξα, καθξνθάγα θαη κηθξνγινηαθά. Η είζνδνο ηνπ HIV-1 ζηα καθξνθάγα θαη ηα CD4+ T θύηηαξα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αιιειεπίδξαζεο ησλ γιπθνπξσηετλώλ (gp120) ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ηνύ κε ηα CD4 κόξηα ηνπ θπηηάξνπ-ζηόρνπ θαη κε ηνπο ζπλππνδνρείο ησλ ρπκνθηλώλ. Σα ζηειέρε ηνπ HIV-1 (M-tropic), πνπ πξνζβάιινπλ ηα καθξνθάγα ή κή ζπγθπηηαθά ζηειέρε (NSI), ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνδνρέα ηεο β - ρπκνθίλεο CCR5 γηα ηελ είζνδν θαη αληηγξαθή ζηα θύηηαξα Σα ζπγθπηηαθά ζηειέρε (SI) αληηγξάθνληαη ζηα CD4+ Σ θύηηαξα θαη ζηα καθξνθάγα θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνδνρέα ηεο α - ρπκνθίλεο, CXCR4, γηα ηελ είζνδό ηνπο. Σα καθξνθάγα θαη ηα κηθξνγινηαθά θύηηαξα είλαη απηά πνπ κνιύλνληαη από ηνλ HIV ζην ΚΝ.

29 Σξνπηζκόο ηνπ ηνύ (ΙΙ) Τπάξρνπλ επίζεο ζηειέρε ηνπ HIV, ππό κεηαζηξνθή, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηνπο δύν ππνδνρείο (CCR5 θαη CXCR4) γηα ηελ είζνδν ηνπο. Ο HIV πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλν ηνλ ππνδνρέα CCR5 απνθαιείηαη R5, ν HIV πνπ ρξεζηκνπνηεί κόλν ηνλ CXCR4 απνθαιείηαη X4, ελώ R5X4 νλνκάδεηαη ν αληίζηνηρνο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δύν ππνδνρείο. Δληνύηνηο ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ δελ εμεγεί απνιύησο ηνλ ηηθό ηξνπηζκό. Ο HIV κπνξεί επίζεο λα πξνζβάιιεη έλα ππόηππν δελδξηηηθώλ θπηηάξσλ πνπ πηζαλόλ απνηεινύλ κηα δεμακελή δηαηήξεζεο ηεο ινίκσμεο όηαλ ηα CD4+ ειαηησζνύλ ζεκαληηθά. Έρεη απνδεηρζεί όηη ηα καθξνθάγα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ HIV ινίκσμε, απνηεινύλ ηα πξώηα θύηηαξα πνπ κνιύλνληαη από ηνλ ηό θαη παξακέλνπλ ε πεγή ηεο παξαγσγήο ηνπ HIV όηαλ ηα CD4+ κεησζνύλ δξακαηηθά θαηά ηελ εμέιημε ηεο λόζνπ.

30

31 Κύθινο δσήο / αλαπαξαγσγήο ηνπ HIV 1. Δίζνδνο ζην θύηηαξν. 2. Αλάζηξνθε κεηαγξαθή (RNA c- DNA) 3. ύκπιεγκα πξνελζσκάησζεο. 4. Δλζσκάησζε ζην DNA ηνπ μεληζηή. 5. Δλεξγνπνίεζε ηηθνύ DNA Μεηαγξαθή. 6. Γεκηνπξγία RNA θαη πξσηετλώλ ηνύ. 7. πλαξκνιόγεζε. 8. Ωξίκαλζε θαη εθβιάζηεζε (έμνδνο)

32 ηάδηα εηζόδνπ HIV 1. Πξνζθόιιεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ 2. Έλσζε gp120 κε ππνδνρέα CD4 3. Έλσζε κε ζπλππνδνρείο ρπκνθηλώλ (CCR5, CXCR4 θ.α) 4. ύληεμε κεκβξαλώλ (gp41: HR1 HR2 πεπηίδην ζύληεμεο)

33 Κύθινο αλαπαξαγσγήο ηνπ HIV Δίζνδνο ζην θύηηαξν Ο ΗΙV εηζέξρεηαη ζηα καθξνθάγα θαη ηα CD4+ θύηηαξα κε ηελ πξνζξόθεζε ησλ γιπθνπξσηεηλώλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ από ππνδνρείο ησλ θπηηάξσλζηόρσλ, πνπ αθνινπζείηαη από ζπλέλσζε ηνπ ηηθνύ πεξηβιήκαηνο κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη απειεπζέξσζε ηηθώλ θαςηδίσλ ζην θύηηαξν. Η είζνδνο ζην θύηηαξν μεθηλά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπκπιόθνπ gp160 πξνο ηα CD4+ θαη ηνπο ππνδνρείο (CCR5 ή CXCR4) ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ. Αθνινπζεί δνκηθή κεηαβνιή ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ πεξηβιήκαηνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε ηνπ πεπηηδίνπ gp41 ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Με ηνλ ηξόπν απηό ν ηόο έξρεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε επηηξέπνληαο ζύληεμε θαη είζνδν ηνπ ηνύ ζην θύηηαξν.

34 Δίζνδνο ζην θύηηαξν

35 Μεηά ηελ έλσζε ηνπ HIV κε ην θύηηαξν-ζηόρν, ην HIV RNA θαη δηάθνξα έλδπκα, όπσο ε αλάζηξνθε ηξαλζθξηπηάζε, ηληεγθξάζε, ξηβνλνπθιεάζε θαη πξσηεάζε εηζέξρνληαη ζην θύηηαξν. Ο HIV κπνξεί λα κνιύλεη ηα δελδξηηηθά θύηηαξα (DCs) είηε κέζσ ηεο CD4-CCR5 νδνύ ή ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθνύο ππνδνρείο ιεθηίλεο, όπσο ηνπο DC-SIGN. Σα δελδξηηηθά θύηηαξα είλαη από ηα πξώηα πνπ πξνζβάιινληαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή κεηάδνζε θαη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν κεηαδίδνληαο ηνλ HIV ζηα Σ-θύηηαξα κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζην βιελλνγόλν.

36 Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ ηηθνύ θαςηδίνπ ζην θύηηαξν, ε αλάζηξνθε κεηαγξαθάζε (ηξαλζθξηπηάζε) απειεπζεξώλεη ην κνλήο έιηθαο (+) RNA από ηηο ζπλδεόκελεο ηηθέο πξσηεΐλεο θαη ην κεηαγξάθεη ζε ζπκπιεξσκαηηθό DNA. Η δηεξγαζία ηεο αλάζηξνθεο κεηαγξαθήο είλαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε ιάζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππάξρεη ε πεξίπησζε κεηάιιαμεο. Η αλάζηξνθε κεηαγξαθάζε ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί κηα ζπκπιεξσκαηηθή έιηθα DNA έρνληαο σο απνηέιεζκα ην δηπιήο έιηθαο ηηθό DNA ελδηάκεζν (vdna). Απηό ακέζσο κεηά κεηαθέξεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ θαη ελζσκαηώλεηαη ζην γέλσκα ηνπ θπηηάξνπ-μεληζηή κέζσ ελόο άιινπ ηηθνύ ελδύκνπ, ηελ ηληεγθξάζε ( ηηθό RNA)

37 πλαξκνιόγεζε θαη απειεπζέξσζε Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ ηηθνύ θύθινπ, ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ λέσλ HIV-1 ζσκαηηδίσλ, μεθηλά ζηελ πιαζκαηνθπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ μεληζηή. Η πνιππξσηείλε Env (gp160) ηεκαρίδεηαη από πξσηεάζεο θαη δηαρσξίδεηαη ζηηο δύν HIV γιπθνπξσηείλεο gp41 θαη gp120. Οη γιπθνπξσηείλεο gp41 θαη gp120 κεηαθέξνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ πιαζκαηνθπηηαξηθή κεκβξάλε ηνπ μεληζηή, όπνπ ε gp41 αγθηζηξώλεη ηελ gp120 ζηε κεκβξάλε ηνπ επηκνιπζκέλνπ θπηηάξνπ. Οη πνιππξσηείλεο Gag (p55) θαη Gag- Pol (p160) ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ έζσ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο θαη ην ηηθό HIV RNA (ζρεκαηηδόκελν ηηθό ζσκαηίδην ) εμέξρεηαη από ην θύηηαξν-μεληζηή. Σα δηάθνξα δνκηθά ζπζηαηηθά ζπγθεληξώλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ώξηκνπ HIV ηηθνύ ζσκαηηδίνπ. Ο ώξηκνο ηόο έρεη πιένλ ηε δπλαηόηεηα λα κνιύλεη θαη άιια πγηή θύηηαξα.

38 σναρμολόγηζη και απελεσθέρωζη

39 Κύθινο δσήο / αλαπαξαγσγήο ηνπ HIV

40 Σ- ιεκθνθύηηαξν κνιπζκέλν κε HIV

41

42 Κιηληθή πνξεία Η ινίκσμε από ηνλ HIV-1 ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ CD4+ T θπηηάξσλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ ηηθνύ θνξηίνπ. Σν ζηάδην ηεο ινίκσμεο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί από ηνλ αξηζκό ησλ CD4+ T θπηηάξσλ ηνπ αζζελνύο θαη ηα επίπεδα ηνπ HIV ζην αίκα. Η HIV ινίκσμε έρεη ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: ηελ πεξίνδν επώαζεο ηνπ ηνύ, ηελ νμεία ινίκσμε, ην ιαλζάλνλ ζηάδην θαη ην ζηάδην ηνπ AIDS. Η αξρηθή πεξίνδνο επώαζεο κεηά ηε ινίκσμε είλαη αζπκπησκαηηθή θαη ζπλήζσο δηαξθεί κεηαμύ δύν έσο ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Σν δεύηεξν ζηάδην, ε νμεία ινίκσμε, δηαξθεί θαηά κέζν όξν 28 εκέξεο θαη κπνξεί λα δίδεη ζπκπηώκαηα όπσο ππξεηό, ιεκθαδελνπάζεηα, θαξπγγίηηδα, εμαλζήκαηα, κπαιγίεο, θαθνπρία, ζηνκαηηθά ή νηζνθαγηθά έιθε, θεθαιαιγία, λαπηία, εκεηνί, επαην /ζπιελνκεγαιία, απώιεηα βάξνπο Σν ιαλζάλνλ ζηάδην δίδεη ιίγα ή θαζόινπ ζπκπηώκαηα θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη από δύν εβδνκάδεο έσο θαη πεξηζζόηεξν από 20 ρξόληα. Σν AIDS, ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ινίκσμεο, εκθαλίδεηαη κε ζπκπηώκαηα δηαθόξσλ ινηκώμεσλ θαη άιισλ εθδειώζεσλ.

43 Κιηληθέο θαηεγνξίεο - Σαμηλόκεζε

44 Καηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην θιηληθό ζηάδην Α Αζπκπησκαηηθή ινίκσμε Γεληθεπκέλε ιεκθαδελνπάζεηα Ομύ ξεηξντηθό ζύλδξνκν (ζύλδξνκν νξνκεηαηξνπήο)

45 Καηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην θιηληθό ζηάδην Β (έθεβνη-ελήιηθεο, 1993) Βαθηεξηαθή αγγεησκάησζε Καληηληίαζε (ζηνκαηνθαξπγγηθή αηδνηνθνιπηθή ) Γπζπιαζία ηξαρήινπ-θαξθίλνο in situ πζηεκαηηθέο εθδειώζεηο (ππξεηόο >38,5 C ή δηάξξνηα >1κήλα) Σξηρσηή ιεπθνπιαθία γιώζζαο Έξπεο δσζηήξ >1 λεπξνηόκηα Ιδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα Ληζηεξίσζε Φιεγκνλώδεο λόζνο ηεο ππέινπ (+/- ζαιπηγγνσνζεθηθό απόζηεκα) Πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα

46 Καηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζηάδην C/AIDS (ελήιηθεο, 1993) Καληηληίαζε νηζνθάγνπ, ηξαρείαο, βξόγρσλ ή πλεπκόλσλ Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο* Κνθθηδηνεηδνκύθσζε εμσπλεπκνληθή Κξππηνζπνξηδίσζε κε δηάξξνηα Κξππηνθόθθσζε εμσπλεπκνληθή CMV εθηόο από ήπαξ Ιζηνπιάζκσζε εμσπλεπκνληθή Ιζνζπόξσζε κε δηάξξνηα Πλεπκνλία από Ρneumocystis jirovecii Απιόο έξπεο κε έιθνο>1κήλα ή πλεπκνλίηηδα, βξνγρίηηδα, νηζνθαγίηηδα Τπνηξνπηάδνληα επεηζόδηα πλεπκνλίαο* ύλδξνκν απίζρλαζεο ζρεηηδόκελν κε ηνλ ηό HIV Άλνηα ζπζρεηηδόκελε κε ηνλ ηό HIV άξθσκα Kaposi s Βαθηεξηαηκία από Salmonella ( nontyphi ) ππνηξνπηάδνπζα Γηάζπαξηε ινίκσμε από Mycobacterium avium Λνίκσμε από Mycobacterium tuberculosis, πλεπκνληθή*- εμσπλεπκνληθή Λέκθσκα (Burkitt s, αλνζνβιαζηηθό, πξσηνπαζέο εγθεθάινπ) Πξννδεπηηθή πνιπεζηηαθή ιεπθνεγθεθαινπάζεηα * Πξνζηέζεθαλ κε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ 1993

47 Κιηληθή δηάγλσζε HIV ινίκσμεο (ππνςία) πκπεξηθνξά πςεινύ θηλδύλνπ Αζζελείο κε ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα Ομύ ξεηξντηθό ζύλδξνκν (primary infection) Καηαζηάζεηο θαζνξηζηηθέο ή ζρεηηδόκελεο κε AIDS Λνηκώμεηο θαη λενπιάζκαηα ζρεηηδόκελα κε AIDS Γεληθεπκέλε ιεκθαδελνπάζεηα, αλεμήγεηε άλνηα, άζεπηε κεληγγίηηδα ή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα Αλεμήγεην επηκέλνλ εκπύξεην, δηάξξνηα θαη απώιεηα βάξνπο Υξόληνο απινύο έξπεο, έξπεο δσζηήξ >2 λεπξνηόκηα Μπθεηίαζε ζηόκαηνο, ηξηρσηή ιεπθνπιαθία Αλεμήγεηεο πελίεο [αλαηκία, ιεπθνπελία, ζξνκβνπελία (ITP), ιεκθνπελία] >2 επεηζόδηα βαθηεξηαθήο πλεπκνλίαο / έηνο Βαθηεξηαηκηθή ζαικνλειιηθή ινίκσμε ύλδξνκν νξνκεηαηξνπήο Φπκαηίσζε

48 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε HIV ινίκσμεο Αιγόξηζκνο HIV ινίκσμεο: ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νξηζηηθή επηβεβαίσζε ή νξηζηηθό απνθιεηζκό ηεο ινίκσμεο 1 ν Βήκα: αλαδήηεζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ HIV 1/2 θαη αληηγόλνπ κε αλνζνελδπκηθέο ηερληθέο ηειεπηαίαο γελεάο ή πξνεγκέλεο ηερληθέο ρεκεηνθσηαύγεηαο (πξσηνγελήο έιεγρνο) 2 ν Βήκα: ζε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηνπ πξσηνγελνύο ειέγρνπ αθνινπζεί έιεγρνο κε επηβεβαησηηθή δνθηκή αλνζναπνηύπσζεο Western Blot. 3 ν Βήκα: ελαιιαθηηθά επηβεβαίσζε ζεηηθήο Western Blot θαη κε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο NAT HIV RNA.

49

50 HIV Viremia during early infection Peak viremia: geq/ml Ramp-up viremia DT = 21.5 hrs HIV RNA (plasma) HIV p24 Ag HIV Antibody blip viremia p24 Ag EIA - HIV MP-NAT - HIV ID-NAT rd gen 2 nd gen 1 st gen Viral set-point: geq/ml

51 HIV

52 Δθηίκεζε απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο 1st generation ELISA (63 days) (1985) Western Blot (1987) 2nd generation ELISA (42 days) (1988) p24 detection (16 days) (1989) Δπαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα κεζόδσλ Οη ηερληθέο ELISA / CHLIA έρνπλ πςειή επαηζζεζία ηεο ηάμεο ηνπ 99.9% Η επηβεβαησηηθή ηερληθή αλνζναπνηύπσζεο Western Blot έρεη πςειή εηδηθόηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 99.8% Ιζηορία μεθοδολογίας και περίοδος παραθύροσ 3rd generation ELISA: sandwich antibody techniques (22days) (1990) 4th generation ELISA (Ab / Ag) / CLIA (16days) (2005) Nucleic acid testing (NAT): PCR methodology (11 days) (2001) / (2006)

53 Reduction of Diagnostic Window by New Fourth-Generation Human Immunodeficiency Virus Screening Assays The fourth-generation HIV EIAs, CHLIAs evaluated in this study offer the best sensitivities of any single tests, combined with still-high specificity, and will thus help to further improve the safety of the blood supply. J Clin Microbiol August; 36(8):

54 Western blot for HIV antibody The most important antibodies are those against the envelope glycoproteins gp120, gp160, and gp41 p24 antibody is usually present but may be absent in the later stages of HIV infection

55

56 Πιενλεθηήκαηα ηεο ΝΑΣ Μείσζε κεηαμύ κόιπλζεο θαη αλίρλεπζεο θαηά 34 92% Ιόο Οξνινγηθόο έιεγρνο (εκέξεο) ΝΑΣ (εκέξεο) HIV ή 22 ή (5.6) HCV 58.3 ή (4.9) HBV 53.3 ή εύξνο (37-87) 34 Busch M.P, Transfusion 2005, Kleinmann S.H,J. Clin.Virol 2006

57 ηξαηεγηθέο ειέγρνπ HIV ινίκσμεο

58 Μήλπκα

59 Πξέπεη πάληα λα ζπκόκαζηε όηη: Ο έιεγρνο γηα ηνλ HIV είλαη εζεινληηθόο θαη πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνύο ζε ελαξκόληζε κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ηεο πνιηηείαο* Η εκπηζηεπηηθόηεηα θαη απνθπγή ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη δηάθξηζεο ηνπ αηόκνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία Τπνρξεσηηθόο έιεγρνο γίλεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο δσξεάο ηζηώλ/νξγάλσλ θαη αηκνδνζίαο Έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν γηα πεξηπηώζεηο επείγνπζαο ηαηξηθήο αλάγθεο πξνο όθεινο ηνπ αζζελνύο *Revised guidelines CDC 2006: opt-out

60 HTLV I/II

61 Ογθνγόλνη Retroviruses HTLV I/II Οη RNA ηνί όγθνπ δεκηνπξγνύλ νγθνγνλίδηα κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκό, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θαηάξγεζε ησλ ξπζκίζεσλ ησλ θπηηαξηθώλ γνληδίσλ ( πξσην-νγθνγνλίδηα ) Η αληηγξαθή ησλ RNA ηώλ δελ απαηηείηαη γηα ηελ νγθνγέλεζε

62 HTLV-I θαη HTLV-II Οηθνγέλεηα ησλ retroviruses Αλήθνπλ ζηνπο oncornavirus ssrna ηνί κε πεξίβιεκα Οη HTLV-I θαη HTLV-II έρνπλ ηξνπηζκό γηα ηα OKT4+ T-helper ιεκθνθύηηαξα αιιά είλαη δπλαηόλ λα κνιύλνπλ θαη άιια θύηηαξα Καη νη δύν ηνί παξά ηελ ηθαλόηεηα λα κεηαηξέπνπλ / κεηαζρεκαηίδνπλ, δελ δηαζέηνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν νγθνγνληδίν ε αληίζεζε κε ηνλ ηό HIV, ν θπηηαξηθόο ππνδνρέαο δελ είλαη γλσζηόο Οη HTLV-I θαη HTLV-II, κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ / κεηαζρεκαηίζνπλ θαηάιιεια θύηηαξα ζηόρνπο in vitro.

63 Δπηδεκηνινγία ηνπ HTLV-I Δλδεκηθόο ζε Southern Japan (15-30%), Papua New Guinea, South America, Africa θαη Caribbean (3-6%), κε ππνινγηδόκελν αξηζκό κνιπζκέλσλ αηόκσλ παγθόζκηα γύξσ ζηα εθαηνκκύξηα Η HTLV-I ινίκσμε εκθαλίδεηαη ζε νκάδεο, ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η νξνεπηθξάηεζε ηνπ HTLV-I απμάλεη κε ηελ ειηθία Η ζπρλόηεηά ηνπ είλαη δύν θνξέο πςειόηεξε ζε γπλαίθεο από όηη ζε άλδξεο

64 Δπηδεκηνινγία ηνπ HTLV-IΙ Δίλαη ηδηαίηεξα θνηλόο ζε : Υξήζηεο ελδνθιέβησλ νπζηώλ ε νκάδεο αηόκσλ South American Indians

65 Human T cell Leukemia Virus type I (HTLV-I) πζρεηίδεηαη θπξίσο κε 2 ζαλαηεθόξεο αζζέλεηεο : ηελ Σ θπηηαξηθή ιεπραηκία ησλ ελειίθσλ ( Adult T cell leukemia - ATL), πνπ είλαη θισληθή θαθνήζεηα ησλ κνιπζκέλσλ ώξηκσλ CD4 + Σ θύηηαξα ηελ Σξνπηθή ζπαζηηθή παξαπάξεζε ( HTLV-1 Tropical spastic paraparesis/htlv-1 associated myelopathy ) πνπ είλαη ζπζρεηηδόκελε κπεινπάζεηα θαη λεπξνεθθπιηζηηθή αζζέλεηα ηνπ αλζξώπνπ Καη επηπιένλ κε: HTLV-I ζρεηηδόκελε ινηκώδε δεξκαηίηηδα HTLV-I ζρεηηδόκελε ξαγνεηδίηηδα

66 Human T cell Leukemia Virus type I (HTLV-I) Ο ηόο είλαη σο επί ην πιείζηνλ αζπκπησκαηηθόο κε πεξίπνπ 2-5% ησλ HTLV-I θνξέσλ λα αλαπηύζζνπλ λόζν 20-40yrs κεηά ηε ινίκσμε Ο ηόο κνιύλεη πξσηαξρηθά ηα CD4+ T θύηηαξα Η καθξά θιηληθά ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαη ην ρακειό πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ αλαπηύζζνπλ ιεπραηκία δείρλνπλ όηη ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ T-θπηηάξσλ εκθαλίδεηαη κεηά από κηα ζεηξά από θπηηαξηθέο αιινηώζεηο θαη κεηαιιάμεηο

67 Μεηάδνζε HTLV Ι/ΙΙ Δθηεηακέλε ζηελή επαθή (κε θύηηαξα ηνπ ηνύ) εμνπαιηθή επαθή ( 60% αξζεληθό/ ζειπθό έλαληη 1% ζειπθό/ αξζεληθό) πάληα κε κεηάγγηζε αίκαηνο (έιεγρνο αίκαηνο από ην 1988) Κάζεηε κεηάδνζε (ζειαζκόο: 20% ησλ παηδηώλ κε κεηέξεο νξνζεηηθέο)

68 HTLV-I γονιδίωμα 9 kilobase RNA γνληδηώκαηνο Ο HTLV-I δελ κεηαθέξεη θπηηαξηθά - πξνεξρόκελν νγθνγνλίδην Μνλαδηθέο ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο Tax and Rev Απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνύ κε ιεηηνπξγία ζηελ ηηθή γνληδηαθή έθθξαζε LTR gag pro pol env tax rev LTR

69 HTLV-I and ATL Σν 1980 ν Gallo απνκνλώλεη ηνλ ξεηξντό ηύπνπ C (HTLV Ι) από αζζελή κε «δεξκαηηθό ιέκθσκα Σ θπηηάξσλ " Ο πξντόο είλαη παξώλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ATL Η ελζσκάησζε εκθαλίδεηαη ζην ίδην ζεκείν ζε όια ηα θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από όγθν ATL (κνλνθισληθό) Η πεξηνρή ηεο έληαμεο πνηθίιιεη ζε δηαθνξεηηθνύο αζζελείο Η ελζσκάησζε δελ παξνπζηάδεηαη ζε κηα πξνηηκώκελε ρξσκνζσκηθή πεξηνρή (όρη cis - ελεξγνπνίεζε ησλ νγθνγνληδίσλ ) Η HTLV-Ι νγθνγέλεζε ζπλεπάγεηαη κε δνκηθέο ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο ηνύ (πξσηεΐλεο Tax ) Φαίλεηαη όηη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ATL απαηηείηαη κία πεξίνδνο επώαζεο 15 έσο 20 εηώλ

70 Πξσηεΐλε Tax θαη Ογθνγέλεζε Πξσηεΐλε Tax απαξαίηεηε γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ηνύ 40 kda θσζθνπξσηεΐλε Μεηαγξαθηθόο ελεξγνπνηεηήο γηα HTLV-I γνληδίσκα ηνρεύεη ηνγελείο LTR γηα ηελ ηζρπξή ελεξγνπνίεζε γνληδηαθήο έθθξαζεο ζε ζπλελλόεζε κε θπηηαξηθνύο παξάγνληεο Αιιειεπηδξά κε κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη ζεκαηνδνηηθά κόξηα γηα ηελ ελίζρπζε ή ηελ θαηαζηνιή θπηηαξηθήο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ Η πξσηεΐλε Tax κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηλνβιάζηεο ζε θαιιηέξγεηα, όηαλ ζπλεθθξάδεηαη κε ras Tax δηαγνληδηαθά πνληίθηα αλαπηύζζνπλ όγθνπο

71 Clinical Syndromes Reported in Association with Human T-Cell Lymphotropic Virus Types I and II (HTLV-I and HTLV-II) HTLV-I Adult T-cell leukemia/lymphoma HTLV-II Atypical hairy cell leukemia? Large granular lymphocytic leukemia? HTLV associated myelopathy Mycosis fungoides? Increased susceptibility to infections Polymyositis Myelopathy, cerebellar ataxia Mycosis fungoides? Increased susceptibility to infections Myositis Uveitis Arthropathy Sjogren's syndrome Pulmonary syndrome, alveolitis Infectious dermatitis

72 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε HTLV-I θαη HTLV-II ινίκσμεο Αιγόξηζκνο HTLV-I θαη HTLV-II ινίκσμεο: ε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νξηζηηθή επηβεβαίσζε ή νξηζηηθό απνθιεηζκό ηεο ινίκσμεο 1 ν Βήκα: αλαδήηεζε αληηζσκάησλ έλαληη HTLV-I θαη HTLV-II κε αλνζνελδπκηθέο ηερληθέο ηειεπηαίαο γελεάο ή πξνεγκέλεο ηερληθέο ρεκεηνθσηαύγεηαο (πξσηνγελήο έιεγρνο) 2 ν Βήκα: ζε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηνπ πξσηνγελνύο ειέγρνπ αθνινπζεί έιεγρνο κε επηβεβαησηηθή δνθηκή αλνζναπνηύπσζεο Western Blot. 3 ν Βήκα: Δπηβεβαίσζε ζεηηθήο Western Blot θαη κε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο PCR ή αλίρλεπζε proviral DNA Παζεηηθή ζπγθνιιεηηλναληίδξαζε Οη ππάξρνπζεο EIAs δελ κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμύ HTLV-I and HTLV-II Η ηερληθή Western Blot ρξεζηκνπνηεί αλαζπλδπαζκέλα HTLV αληηγόλα θαη δηαρσξίδεη ηελ ινίκσμε κεηαμύ HTLV-I and HTLV-II

73 Δξγαζηεξηαθή δηάγλσζε HTLV-I θαη HTLV-II ινίκσμεο Αλίρλεπζε proviral DNA Η PCR: Υξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλίρλεπζε HTLV ηα κνλνθύηηαξα από πεξηθεξηθό αίκα Η πνζνηηθή PCR ππνινγίδεη ην ηηθό θνξηίν Γύλαηαη λα δηαθξίλεη θαη δηαρσξίδεη κεηαμύ HTLV-1 θαη HTLV-II ηνπο HTLV-I θνξείο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ πςεινύ ηηθνύ θνξηίνπ θαη αλάπηπμεο ATL - TSP

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα