ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ"

Transcript

1 ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1

2 Η αλάπηπμε, αιιά θαη ν καξαζκόο, είλαη πξντόληα αλζξώπηλεο ζθέςεο 2

3 Η Διιάδα γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Η Διιάδα είλαη ε αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δίλαη ε ρώξα κε ηελ κεγαιύηεξε αθηνγξακκή ζε κηα πνιύ επαίζζεηε πεξηνρή. Η γεσγξαθηθή καο ζέζε δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 3

4 Η Διιάδα είλαη ζε θεληξηθή ζέζε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Μεγαινπξγνύζε όηαλ αγθάιηαδε ηελ ζάιαζζα θαη ην εκπόξην Μπνξεί λα γίλεη: Ναπηηιηαθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πξνζειθύνληαο δηεζλείο επελδύζεηο Πξννξηζκό αλαςπρήο θαη ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνύ ηεο Δ.Δ. πξνζειθύνληαο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν Κύξηα αθεηεξία (home-porting hub) θξνπαδηεξόπινησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Γηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθό θέληξν Υξεηάδεηαη όξακα θαη θαηάιιειν, ζηαζεξό, θηιόμελν επηρεηξεκαηηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, απαιιαγκέλν από γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιώζεηο. Έηζη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζα είλαη πάξα πνιιέο. 4

5 ΜΔΓΑΛΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Shanghai London Singapore Hong Kong Shanghai 5

6 Έλα λαπηηιηαθό θέληξν ρξεηάδεηαη θπξίσο: -Τγηέο ρξεκαηηζηήξην, ηξάπεδεο & ρξεκαηνπηζησηηθέο δπλαηόηεηεο -Αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο -Γηεζλώο θαηαμησκέλεο λνκηθέο ππεξεζίεο, δηθαζηήξηα, δηαηηεζίεο θαη ηερληθή ππνζηήξημε -Έδξεο εκπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη λαπισηώλ Έηζη πξνζειθύεη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο Shanghai, Singapore, Hong Kong, Κύπξνο θαη Μάιηα πνπ πξνζειθύνπλ, ήηαλ όιεο Βξεηαληθέο απνηθίεο κε αληίζηνηρε νξγάλσζε πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθαλ κεηά ηνλ Β Παγθόζκην Πόιεκν Ο Πεηξαηάο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 έθαλε θπξίσο πιεξώκαηα Η Singapore έρεη 5.5 εθ. θαηνίθνπο ζε έθηαζε κηζήο Ρόδνπ θαη 3 θνξέο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο Διιάδαο Άιιε ζθέςε, άιιε νξγάλσζε, άιιε αλάπηπμε 6

7 7

8 Διιελόθηεηε πνληνπόξνο λαπηηιία Αηηηθή: Δηζξένπλ 13-19δηο δεκηνπξγώληαο κε ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγώληαο ~ 7%+ ΑΔΠ (Π. Πεηξαηώο, ΙΟΒΔ) - Κπξίσο λαπηηιηαθά γξαθεία Λνλδίλν: εηζξένπλ 37δηο εηεζίσο δεκηνπξγώληαο ζέζεηο εξγαζίαο- Κπξίσο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο Γηπιάζην κέζν κέγεζνο πινίσλ από ινηπό παγθόζκην ζηόιν Αμηόπηζηνο κεηαθνξηθόο εηαίξνο κεγάισλ νηθνλνκηώλ 8

9 9

10 -133 εθηάξηα νηθόπεδν θνηηεηέο ζην ζύλνιν ζηηο ρνιέο Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ πινίσλ -πλεξγαζία κε 60 μέλεο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο θαη Παλεπηζηήκηα -Σν DNV είλαη ν εμσηεξηθόο ειεγθηήο ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 10

11 ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο εθνπιηζκόο δηαρξνληθά πηέδεη γηα: αλαβάζκηζε ζπνπδώλ θαη πεξηζζόηεξνπο εηζαθηένπο Σπκθέξεη: Κόζηνο ζπνπδώλ ~ 20,000 ζηελ δηάξθεηα δσήο εηζξένπλ εθ ΔΜΠ παξάγεη ~50 MSc Ναππεγνύο Μεραλνιόγνπο Μεραληθνύο/ ρξόλν Λνηπά παλεπηζηήκηα ~350 BSc, MSc λαπηηιηαθώλ ζπνπδώλ/ ρξόλν 11

12 12

13 Αθηνπινΐα Δμππεξεηεί 1.6 εθ λεζηώηεο θαη 75% ησλ ηνπξηζηηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ Παξάγεη 6.5% ηνπ ΑΔΠ θαη ~ ζέζεηο εξγαζίαο (ΙΟΒΔ) Γηα ρξόληα δεκηνγόλνο κε δηαθαηλόκελε κηθξή βειηίσζε θέηνο. Από ηα 43 επηβαηεγά πινία πνπ λαππεγήζεθαλ ήδε πνπιήζεθαλ 12. Αλ δελ θαηαζηεί θεξδνθόξνο γηα λα αλαλεώλνληαη ηα πινία, ζα ρξεηαζηνύλ 3+δηο λα αγνξαζηνύλ λέα. 13

14 14

15 Κξνπαδηέξα Γελ αλαπηύζζεηαη ην Homeporting πνπ απνθέξεη 5πιάζηα έζνδα. Θα δεκηνπξγνύζε 1δηο κεγαιύηεξεο εηζξνέο θαη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η Ιζπαλία έρεη 5.5 θνξέο κεγαιύηεξε ζρέζε επηζθέςεσλ/αθίμεσλ Η Ιηαιία 6.5 θνξέο Οη επηζθέςεηο από ην ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ 7% ελώ ζηελ Ιηαιία 40% θαη Ιζπαλία 45% - Απηά πξέπεη λα πξνβιεκαηίδνπλ. Βαζηθέο αηηίεο: -Τν Δι. Βεληδέινο έγηλε αθξηβό πεξηθεξεηαθό αεξνδξόκην (δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο απεπζείαο πηήζεηο κε Ακεξηθή θαη Άπσ Αλαηνιή) -Αλεπαξθείο ε αθαηάιιειεο ππνδνκέο -Καηάιιεια αλαβαζκηζκέλνη πξννξηζκνί θαη ζσζηό marketing ιηκαληώλ ζηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο. 15

16 16

17 θάθε αλαςπρήο Σήκεξα θηινμελνύληαη ~ πνπ ζπληεξνύλ ~ ζέζεηο εξγαζίαο Με ηνλ Ν.3790 ηνπ 2009 έθπγαλ ~ ζθάθε θαη καδί ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζέζεηο εξγαζίαο Διιάδα 1 ζθάθνο αλαςπρήο αλά 621 θαηνίθνπο, Δπξώπε 1 αλά 164 θαηνίθνπο! Η πξόζθαηε λνκνζεζία είλαη πηα αληαγσληζηηθή θαη ζα πξνζειθύζεη. Αλ θηινμελνύζακε άιια θπξίσο κεγαιύηεξα ζθάθε ζα δεκηνπξγνύζακε ηνπιάρηζηνλ πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο 17

18 18

19 19

20 Ο ρξόλνο είλαη ρξήκα Μέζσ Πεηξαηά ν ρξόλνο κεηαθνξάο πξνο ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξώπε είλαη 4 εκέξεο ζπληνκόηεξνο. Πξνο δπηηθή Δπξώπε πεξίπνπ 6 ήκεξεο ζπληνκόηεξνο. Τν θόζηνο αμίαο ηνπ εκπνξεύκαηνο ππνινγίδεηαη κεηαμύ 0.6%-2.3% κεγαιύηεξν αλά εκέξα θαζπζηεξήζεσο Η παξαγσγηθόηεηα ηνπ Πξνβιήηα 2 θαη 3 ηεο COSCO έρεη ππεξηξηπιαζηαζηεί Τν κεγαιύηεξν όθεινο γηα ηελ Διιάδα ζα είλαη ε δεκηνπξγία ειαθξώλ κεηαπνηεηηθώλ βηνκεραληώλ πνπ λα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία ζηηο εηζαγσγέο πξνο απνθπγή δαζκώλ Πξέπεη λα αλαβαζκηζζεί θαη λα ηειεηώζεη (ζήξαγγεο Καιιηδξνκίνπ) ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν σο ηα ζύλνξα. 20

21 21

22 Ναππεγνεπηζθεπή Από ην 1975 έσο ην 1985 άιιαμαλ ρέξηα νη θάπνηε παξαγσγηθέο θαη θεξδνθόξεο λαππεγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Παξ όια ηα πιενλεθηήκαηα ζέζεο έθηνηε θπηνδσνύλ θαη επηβαξύλνπλ ηνλ θνξνινγνύκελν Από ηα 43 αθηνπιντθά πνπ θηίζηεθαλ θπξίσο ζε αθξηβόηεξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη αιινύ, κόλνλ 2 θηίζηεθαλ ζηελ Διιάδα. Τν «Νήζνο Υίνο» θαη ην «Νήζνο Μύθνλνο». Δλώ όπνπ αιινύ θηίδνληαη ζε πεξίπνπ 2 ρξόληα, εδώ έθαλαλ πεξίπνπ 6! Πξνρζέο θαηέπιεπζε ην θξνπαδηεξόπινην «Quantum of the Seas», θηηζκέλν ζηελ Meyer Werft, Pappenberg, Γεξκαλία θόζηνπο $1δηο Γηα λα πάξεη κπξνζηά ε λαππεγνεπηζθεπή ζηε Διιάδα ρξεηάδεηαη Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Σπλέπεηα Οη ηερλίηεο είλαη θαινί. Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θηαίεη 22

23 ΔΤΥΑΡΙΣΩ Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο 23

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Δλ όςεη ησλ επξσπατθώλ εθινγώλ 22-25 Μαΐνπ 2014 Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Aληηπξνζώπσλ ησλ Οξζνδόμσλ Δθθιεζηώλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CROCEU)* i ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηηο Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα