ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : Fax: Αζήλα Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. Θέμα : Πεπί ηηρ ζςμβαηόηηηαρ ή μη με ηο άπθπο 9 ηος Σςνηάγμαηορ, ηυν πποβλέτευν ηυν άπθπυν 25 3 και 40 3 ηος Κώδικα Φοπολογικήρ Διαδικαζίαρ (Ν 4174/2013). Με ηελ ππ αξηζκ. 256/2014 γλσκνδφηεζή ηεο ε Α Σαθηηθή Οινκέιεηα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απνθάλζεθε θαηά πιεηνςεθία φηη θείληαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 παξ.3 θαη 40 παξ. 3 ηνπ Ν 4174/2013 πνπ πξνβιέπνπλ ηελ είζνδν νξγάλσλ ηελ θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζηελ θαηνηθία θνξνινγνπκέλσλ, με απλή ενηολή ηος Ειζαγγελέα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε έξεπλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ είζπξαμε θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ. Σν ζθεπηηθφ ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ γλσκνδφηεζε απηή, έρεη θαηά ηα ελδηαθέξνληα, ελ πξνθεηκέλσ, ζεκεία ηνπ, σο εμήο: «Παξά ηελ απφιπηε θαη αδηάζηηθηε δηαηχπσζε ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 9 1 εδάθην α ηνπ πληάγκαηνο, γίλεηαη δεθηφ φηη ε πξνβιεπφκελε ζε απηήλ πξνζηαζία ηνπ αζχινπ, αθνξά κφλν ζηελ θαη νίθνλ έξεπλα, πνπ απνζθνπεί ζηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηαπίζησζε εγθιεκάησλ, ζηελ αλαθάιπςε ή ζχιιεςε ηνπ δξάζηε θαη, ελ γέλεη, ζηελ πξφιεςε ή θαηαζηνιή ελεξγεηψλ πνπ ζπληζηνχλ πνηληθά αδηθήκαηα (βι θαη άξζξν 253 Κ.ΠΓ). Αληηζέησο, θαηά ηελ θξαηνχζα θαη νξζνηέξα άπνςε, γίλεηαη δεθηφ φηη ιηγφηεξν επαρζείο πεξηνξηζκνί, νη νπνίνη είλαη αλαγθαίνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηεξήζεσο ησλ λφκσλ, δελ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε παξνπζίαο εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο γηα ηελ δηελέξγεηα θαη νίθνλ έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο επηζεσξήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο πγεηνλνκηθήο, εξγαηηθήο, νηθνλνκηθήο - επαγγεικαηηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο...τπφ ηα σο άλσ γελφκελα δεθηά, ε δηελέξγεηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζηελ θαηνηθία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 40 ηνπ Κ.Φ.Γ, κε κφλε ηελ εληνιή ηνπ εηζαγγειέα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο, δελ έξρεηαη αληηκέησπε κε ην άξζξν 9 ηνπ πληάγκαηνο...». Η γλσκνδφηεζε απηή καο δηαβηβάζηεθε ελ αληηγξάθσ κε ην ππ αξηζκ. πξση. ΓΔΛΑ ΔΞ 2014 ΔΜΠ έγγξαθφ ζαο γηα ελεκέξσζε, ελψ ηαπηφρξνλα καο δεηείηε λα εθθέξνπκε ηηο απφςεηο καο επί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο. Καηφπηλ απηψλ, ε γλψκε καο επί ηνπ δεηήκαηνο απηνχ είλαη ε εμήο:

2 Με ην άξζξν 9 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη : «1. Η θαηνηθία ηνπ θαζελφο είλαη άζπιν. Η ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ αηφκνπ είλαη απαξαβίαζηε. Κακία έξεπλα δελ γίλεηαη ζε θαηνηθία, παξά κφλν φηαλ θαη φπσο νξίδεη ν λφκνο και πάνηοηε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 2. Οη παξαβάηεο ηεο πξνεγνχκελεο δηάηαμεο ηηκσξνχληαη γηα παξάβαζε ηνπ νηθηαθνχ αζχινπ θαη γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη ππνρξενχληαη ζε πιήξε απνδεκίσζε ηνπ παζφληνο, φπσο λφκνο νξίδεη». Με ην άξζξν απηφ ζεζπίδεηαη ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, κε ηελ απεηιή πνηληθψλ θπξψζεσλ θαηά ησλ παξαβαηψλ (άξζξα 239 θαη 251 ηνπ Π.Κ) θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα απνδεκηψζνπλ ηνλ παζφληα. Ωο θαηνηθία θαηά ην πην πάλσ άξζξν, ζεσξείηαη θάζε ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαβίσζε, δηακνλή, αθφκε θαη γηα εξγαζία, πνπ δελ είλαη πξνζηηφο ζε φινπο, ζηελ έλλνηα δε απηή εκπίπηεη ηφζν ε ακηγήο, φζν θαη ε κηθηή θαηνηθία, απηή δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο έδξα ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Οη εγγπήζεηο ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο θαηά ην ηζρχνλ χληαγκα, είλαη δξαζηηθφηεξεο απφ εθείλεο πνπ παξείραλ ηα πληάγκαηα ηνπ 1952 θαη 1968, ηα νπνία πξνέβιεπαλ θαη νίθνλ έξεπλα κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ λφκνπ (ηππηθνχ ή νπζηαζηηθνχ), ρσξίο λα απαηηνχλ ηελ παξνπζία θαη απηήλ εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1952 νξηδφηαλ φηη «Η θαηνηθία εθάζηνπ είλαη άζπινλ. Οπδεκία θαη' νίθνλ έξεπλα ελεξγείηαη, εηκή φηε θαη φπσο ν λφκνο δηαηάζζεη. Οη παξαβάηαη ησλ δηαηάμεσλ ηνχησλ ηηκσξνχληαη επί θαηαρξήζεη ηεο εμνπζίαο ηεο αξρήο, ππνρξενχληαη δε εηο πιήξε απνδεκίσζηλ ηνπ παζφληνο θαη πξνζέηη εηο ηθαλνπνίεζηλ απηνχ δηα ρξεκαηηθνχ πνζνχ, σο λφκνο νξίδεη.». Σαπηφζεκε ήηαλ θαη ε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1968, κε ην νπνίν νξηδφηαλ φηη «Η θαηνηθία εθάζηνπ είλαη άζπινλ. Οπδεκία θαη νίθνλ έξεπλα ελεξγείηαη εηκή φηαλ θαη φπσο ν λφκνο νξίδεη. 2. Οη παξαβάηαη ηεο αλσηέξσ δηαηάμεσο ηηκσξνχληαη επί παξαβηάζεη ηνπ νηθηαθνχ αζχινπ, ππνρξενχληαη δε εηο πιήξε απνδεκίσζηλ ηνπ παζφληνο θαη εηο ηθαλνπνίεζηλ απηνχ δηα ρξεκαηηθνχ πνζνχ, σο λφκνο νξίδεη». Υξήζηκν είλαη λα ζεκεησζεί φηη ε πξφβιεςε ηεο παξνπζίαο εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο θαηά ηελ θαη νίθνλ έξεπλα, ππήξρε θαη ζην χληαγκα ηνπ 1925 (άξζξν 12 ) ζχκθσλα κε ην νπνίν απηή δηεμαγφηαλ «πάληνηε παξνχζεο ηεο δηθαζηηθήο αξρήο». Έξεπλα θαη νίθνλ είλαη, είλαη ε πξάμε πνπ ελεξγείηαη απφ φξγαλα ηεο δεκφζηαο αξρήο θαη απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ, ζε κηα θαηνηθία. Μηα ηέηνηα έξεπλα επηηξέπεηαη κφλν «φηαλ θαη φπσο ν λφκνο νξίδεη» θαη πάληνηε παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο. Γηαηάμεηο λφκσλ πνπ ηελ πξνβιέπνπλ, επξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζηελ λνκνζεζία. Κπξίσο φκσο θαη πξσηίζησο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κ.Π.Γ (άξζξα 253, 254, 255 θαη 256), ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ην φηη θαη ν Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (άξζξν 929, αιιά θαη ν Κ.Δ.Γ.Δ( άξζξν 11 ηνπ ΝΓ 356/1974), πξνβιέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ζηα πιαίζηα ηεο αλαγθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο. Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 253 ηνπ Κ.Π.Γ έξεπλα δηελεξγείηαη φηαλ δηεμάγεηαη αλάθξηζε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε πξναλάθξηζε, είηε απηή γίλεηαη κε παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα (άξζξν 243 παξ.ικ.πγ), είηε ρσξίο απηήλ (άξζξν 243 παξ.2 Κ.Π.Γ), φηαλ κπνξεί βάζηκα λα ππνηεζεί φηη ε βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο ή ε απνθάιπςε ή ε ζχιιεςε ησλ δξαζηψλ ή ηέινο ε βεβαίσζε ή ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε, είλαη δπλαηφλ λα

3 πξαγκαηνπνηεζεί ή λα δηεπθνιπλζεί κφλν κε απηήλ, ελψ ην άξζξν 254 ηνπ Κ.Π.Γ θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε έξεπλα ζε θαηνηθία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχθηαο. Απφ ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε θαη ππφ ηελ ηζρχ ηνπ άξζξν 9 ηνπ πληάγκαηνο, πξέπεη λα ζεσξείηαη ζησπεξά θαηαξγεζέλ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, ην νπνίν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, επηηξέπεη ηελ θαη νίθνλ έξεπλα ζε αμησκαηηθφ ηεο αζηπλνκίαο ή ηεο ήδε θαηαξγεζείζεο ρσξνθπιαθήο, ρσξίο ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, ελψ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαηαξγεζέλ πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 255, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ δηελέξγεηα έξεπλαο απφ αμησκαηηθφ ε ππαμησκαηηθφ ηεο ρσξνθπιαθήο ή ηεο αζηπλνκίαο πφιεσλ ( βι. ζρεη. ηελ ππ αξηζκ.4007/1975 Γλσκνδ. Δηζαγγ. Α.Π Νν.Β ). Η παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ ζηηο θαη νίθνλ έξεπλεο, απνηειεί πξνυπφζεζε εθ ησλ νπθ άλεπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, είηε πξφθεηηαη πεξί εξεπλψλ ζηα πιαίζηα αλάθξηζεο, είηε πεξί ηνηνχησλ ζηα πιαίζηα αλαγθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ηνχην δε πξνθχπηεη ζαθψο απφ ηελ αδηάζηηθηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πληάγκαηνο, ζην νπνίν δελ γίλεηαη θακία δηάθξηζε. πλεπψο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, λφκσλ πξνγελέζηεξσλ ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ δηελέξγεηα ηέηνηνπ είδνπο εξεπλψλ, πξέπεη λα εξκελεχνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο σο άλσ ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο, πνπ απαηηεί απηέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο (βι. ζρεη. Π Γαγηφγινπ : Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα: έθδνζε 1991 ζειίδα 342, Γλσκ. Δηζαγγ. Πξση. Παηξψλ 12/1975 Νν.Β ,contra Γλσκ. Δηζαγγ. Πξση. Παηξψλ 19/1975 Νν.Β 1117). ηε ζπληαγκαηηθή ζεσξία γίλεηαη δεθηφ φηη ιηγφηεξν επαρζείο πεξηνξηζκνί ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο, νη νπνίνη είλαη αλαγθαίνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηεξήζεσο ηνπ λφκνπ, φπσο νη έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ θείκελε δηνηθεηηθή λνκνζεζία, ζηελ έλλνηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη θαη ε θνξνινγηθή ηνηαχηε, δελ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 9 παξ.1 εδάθην 3 ηνπ πληάγκαηνο, ε έθθξαζε ηνπ νπνίνπ «θακία έξεπλα», πξέπεη λα εξκελεπζεί ζπζηαιηηθά. Γηφηη δηαθνξεηηθά, θαηά ηελ άπνςε απηή, θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαηε ε επνπηεία ηεο ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο, πγεηνλνκηθήο, θνξνινγηθήο θ.ιπ λνκνζεζίαο ( βι. ζρεη. Γαγηφγινπ :Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα, έθδνζε 1991 ζειίδα 344, Υξπζφγνλνπ Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα: έθδνζε 2006, ζειίδα 249 θνπξήο -Σάρνο, Γίθαην Γεκφζηαο Σάμεο, έθδνζε 1990,ζειίδα 68). χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ηελ νπνία απνδέρεηαη θαη ε ππ αξηζκ. 10/1992 γλσκνδφηεζε ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Α.Π. ( βι απηήλ ζε Γηθαηνζχλε ), νη δηνηθεηηθέο έξεπλεο ζπληζηνχλ εγγελείο πεξηνξηζκνχο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ αζχινπ θαη δηελεξγνχληαη ρσξίο ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, ελψ νη έξεπλεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πληάγκαηνο, αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο αλαθξηηηθέο ηνηαχηεο. Η άπνςε απηή, πέξαλ ηνπ φηη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ελδνηαζκνχο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο ζρεηηθά κε ηελ λνκηκφηεηα ησλ θαη νίθνλ εξεπλψλ ζηα πιαίζηα ηεο αλαγθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ρσξίο ηελ παξνπζία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, θάηη ην νπνίν απνηειεί παγίσο εθαξκνδφκελε πξαθηηθή, φπσο θαη νη ίδηνη ζπλνκνινγνχλ ( ελζ. αλση. ), δελ είλαη πεηζηηθή. Γηαηί αθ ελφο κελ δελ ζηεξίδεηαη ζην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ πληάγκαηνο, ζην νπνίν δελ γίλεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ πνηληθψλ ή δηνηθεηηθψλ εξεπλψλ, θπξίσο φκσο θαη πξνερφλησο γηαηί

4 δελ εμεγεί πεηζηηθά, γηαηί είλαη ιηγφηεξν επαρζείο νη πεξηνξηζκνί ηνπ νηθηαθνχ αζχινπ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο δηνηθεηηθήο λνκνζεζίαο, ή γηαηί ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο εθείλνπ ν νπνίνο είλαη χπνπηνο ηέιεζεο κηαο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ηδηαδφλησο εηδερζήο, ή δηψθεηαη γγ απηήλ (π.ρ ελφο δνινθφλνπ ε ελφο ηξνκνθξάηε), ή έζησ εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αλαγθαζηηθή ή δηνηθεηηθή εθηέιεζε (ελφο δειαδή αζπλεπνχο νθεηιέηε, ε νθεηιή ηνπ νπνίνπ έρεη βεβαησζεί κε εθηειεζηή δηθαζηηθή απφθαζε ε εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε ), πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη πεξηζζφηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ην άζπιν ηεο θαηνηθίαο εθείλνπ πνπ ειέγρεηαη απιά θαη κφλν γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ ή κε ζηελ δηνηθεηηθή λνκνζεζία. Δάλ κε ηελ απνδνρή ηεο άπνςεο φηη ε παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο αξρήο είλαη ππνρξεσηηθή ζε νπνηνζδήπνηε κνξθήο έξεπλα θαη νίθνλ, νδεγνχκεζα ζε αδπλακία λα επνπηεχζνπκε ηελ ηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο λνκνζεζίαο, είλαη έξγν ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαη δε κηαο Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο, λα παξέκβεη θαη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα θαη φρη ηνπ εξκελεπηή θαη εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ (ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Δηζαγγειέα), ν νπνίνο θάλνληαο ζπζηαιηηθή εξκελεία ηεο ζρεηηθήο πληαγκαηηθήο Γηάηαμεο θαη πεξηνξίδνληαο ην εχξνο πξνζηαζίαο ελφο αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο, επξίζθεηαη πάληνηε πξν ηεο πηζαλφηεηαο αλαδήηεζεο απφ απηφλ πνηληθψλ επζπλψλ, αθφκε θαη επζπλψλ απνδεκίσζεο. Σέινο ηα φξηα κεηαμχ πξνιεπηηθνχ θαη θαηαζηαιηηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, είλαη εληειψο δπζδηάθξηηα. Πξάγκαηη ε αζξφα πνηληθνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαη ε θαζηέξσζε ησλ θνξνινγηθψλ εγθιεκάησλ σο δηαξθψο απηφθσξσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζνιφ λνκηθφ ηνπίν, εληφο ηνπ νπνίνπ ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο απηνχ ηνπ είδνπο, κπνξεί λα πξνζιάβεη ραξαθηήξα πνηληθφ, κε ηνλ εληνπηζκφ θαη θαηάζρεζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, αλεπίζεκσλ θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ ή θαη ρξεκάησλ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ πξντφληα εγθιήκαηνο, φπσο κε απνδνζέληνο (ππεμαηξεζέληνο) Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε κε επίηεπμεο δηνηθεηηθνχ ζπκβηβαζκνχ (άξζξν 24 παξ.2 ηνπ Ν 2523/1997), ν εληνπηζκφο θαη ε θαηάζρεζε ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρείσλ, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ ππνβνιή κελπηήξηαο αλαθνξάο (άξζξν 21 ηνπ Ν 2523/1997) θαηά ηνπ ππαηηίνπ, νπφηε ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε κηα πνηληθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ζπλεπψο ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο λφκηκα απνδεηθηηθά κέζα (άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο ), επηβάιιεηαη νη θαη νίθνλ έξεπλεο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα πιαίζηα απηά, λα πεξηβιεζνχλ κε ηηο ίδηεο δηθαηνθξαηηθέο εγγπήζεηο πνπ πεξηβάιινληαη θαη νη αλαθξηηηθέο έξεπλεο, απηέο δειαδή πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηαθξίβσζε ηεο ηέιεζεο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, πεξί ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη δηελεξγνχληαη πάληνηε κε ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Καη αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, θαηά ηελ γλψκε καο, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν 4174/2013, κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη «...ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα δηελεξγεί επηηφπην θνξνινγηθφ έιεγρν θαη εθηφο ηνπ επίζεκνπ σξαξίνπ εξγαζίαο εθφζνλ απαηηείηαη απφ ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηελ εληνιή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Η είζοδορ ζηην καηοικία ηος θοπολογούμενος επιηπέπεηαι μόνο με ενηολή ηος απμόδιος Ειζαγγελέα.», θαζψο θαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ απηνχ σο άλσ λφκνπ, κε

5 ην νπνίν νξίδεηαη φηη «ν Γεληθφο Γξακκαηέαο (Γεκνζίσλ Δζφδσλ) ή ηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε δηθαζηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ είζπξαμε θφξσλ θαη ινηπψλ εζφδσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηεο θαηάζεζεο αίηεζεο πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε ηνπ Γεκνζίνπ ηεο άζθεζεο αγσγήο δηάξξεμεο. Καηά ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος παπόνηορ άπθπος, ιζσύει αναλόγυρ η διάηαξη ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 25 ηος Κώδικα.», κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα θαη νίθνλ εξεπλψλ απφ φξγαλα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, κε απιή εληνιή ηνπ εηζαγγειέα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αλ γίλνληαη απηέο θαη νπνηνλδήπνηε ζθνπφ θαη αλ εμππεξεηνχλ, κείνηαι εκηόρ ηος πλαιζίος ηηρ ζςνηαγμαηικήρ μαρ ηάξηρ. Αζήλα, 14 Οθησβξίνπ 2014 Ο Αληηεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Νηθφιανο Παληειήο Κνηλνπνίεζε : α) θ. Δηζαγγειείο Δθεηψλ ηνπ Κξάηνπο θαη δη απηψλ ζηνπο θ.δηζαγγειείο Πξσηνδηθψλ. β) θ. Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο

Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Αντισυνταγματικό το αυτόυωρο για χρέη στο Δημόσιο Ζ εηζαγγειηθή πξφηαζε: Σχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο δέθαηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 21 Ν 2523/1997, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ζηνηρ. ηγ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα