Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ"

Transcript

1 Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24

2 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο ηεο ΕΟΚΝΑ επηδνηνύκελεο από ην πξόγξακκα HACC (1) Κνηλσληθό Πξόγξακκα «Φηινμελία» (2) Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα «Ληκάλη» (3) Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο (4) Πξόγξακκα Καη Οίθνλ ηήξημεο (5) Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Φξνληηζηώλ (6) Πξόγξακκα Εζεινληώλ (7) Αζθάιεηα ζην ζπίηη Υάξηεο Δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ πρλέο εξσηήζεηο Θα πξέπεη λα πιεξώζσ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο HACC ηεο ΕΟΚΝΑ; Σν δηθαίσκα ρξήζεο ζπλεγόξνπ (κε ρξήζηκεο δηεπζύλζεηο) Σν δηθαίσκα ππνβνιήο ζρνιίσλ, παξαπόλσλ θαη πξνζθπγώλ (κε ρξήζηκεο δηεπζύλζεηο) Υξήζηκεο δηεπζύλζεηο θαη ηειέθσλα 2 23

3 22 ΥΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΛΕΦΩΝΑ ACAT (Aged Care Assessment Team) Aged Care Complaints Investigation Scheme Aged Right Advocacy Service Alzheimer s Australia Carer Support & Respite Centre Centrelink - Seniors Disability, Sickness & Carers Financial Information Commonwealth Carelink Centres Council of the Ageing (COTA) Diabetes SA Disability Information & Resource Centre Disability SA Disability Ageing & Carers Domiciliary Care SA Domiciliary Care Equipment Services Emergency Monitoring Pendants Call Direct Vital Call Care Alert Ethnic Link Services Greek Meal Service SAPOL Home Assist Program Independent Advocacy Independent Living Centre Italian Meal Service DRAS Inc Maltese Meal Service Meals on Wheels Mental Health Services for Older People (East) Metropolitan Home Link Polish Meals Program Public Trustee Royal District Nursing Services Royal Society for the Blind Seniors Information Services Taxi Yellow Cabs Suburban Taxi Independent Taxi The Multiple Sclerosis Society Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας και Κοινωνικής Μέριμνας (HACC) Η Διιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα, κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ ρξεκαηνηνδνηνύληαη από ην ην Πξόγξακκα Καη Οίθνλ Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (HACC), επηρεηξεί λα βνεζήζεη εππαζή ειηθησκέλα άηνκα ή λεώηεξα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηα θξνληίδνπλ, κέζσ ηνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηόο ηεο. Δπηρεηξεί επίζεο λα ζηεξίμεη ηα άηνκα απηά ώζηε λα παξακείλνπλ πγηή, αλεμάξηεηα θαη ελεξγά κέιε ηεο παξνηθίαο. Σν πξόγξακκα HACC πνπ πξνζθέξεη ε Διιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα ΝΑ (ΔΟΚΝΑ) έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηθαηνύρσλ, ησλ θξνληηζηώλ ηνπο θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ ηα εππαζή ειηθησκέλα άηνκα ηεο παξνηθίαο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο λα απνιακβάλνπλ κηα πην αλεμάξηεηε δσή κέζα θαη έμσ από ην ζπίηη. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε εππαζή ειηθησκέλα άηνκα θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Κνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε δηάθνξα κέξε, ζρεδηαζκέλεο λα βειηηώλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ Μεηαθηλήζεηο εθηόο νηθίαο γηα ηαηξηθά ξαληεβνύ, ςώληα, θιπ. Ληκάλη Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα Οηθηαθή βνήζεηα πληήξεζε νηθίαο θαη παξνρή βνήζεηαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο Μηθξέο νηθηαθέο επηζθεπέο Μηα νκάδα αθνζησκέλσλ αλζξώπσλ κεξηκλά γηα ηελ πνηνηηθή παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ, έηζη ώζηε απηέο λα πξνζαξκόδνληαη κε ηνλ θαηαιιειόηεξν δπλαηό ηξόπν ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ δηθαηνύρσλ, αιιά θαη λα είλαη αξθεηά επέιηθηεο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ζην ή λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο

4 4 Κξηηήξηα Επηινγήο Σν Πξόγξακκα Καη Οίθνλ Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα βνεζήζεη άηνκα πνπ δνπλ ζηελ παξνηθία θαη δελ έρνπλ ππνζηήξημε ή βνήζεηα ζε βαζηθά ζέκαηα ζπληήξεζεο ηεο νηθίαο ηνπο θαη θαη απηόλ ηνλ ηξόπν ίζσο ρξεηαζηεί λα εηζαρζνύλ πξόσξα ζε θάπνην ίδξπκα. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα είλαη: Δππαζή, απνκνλσκέλα, ειηθησκέλα άηνκα πνπ θηλδπλεύνπλ λα εηζαρζνύλ πξόσξα ζε θάπνην ίδξπκα. Άηνκα λεώηεξα ζε ειηθία κε κέηξηα ή ζνβαξή αλαπεξία. Άηνκα κε ηαηξηθή δηάγλσζε άλνηαο ή παξεκθεξώλ αζζελεηώλ. Όζνη θξνληίδνπλ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Κάπνηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επηπξόζζεηα θξηηήξηα επηινγήο. Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα ππάξρεη ιίζηα αλακνλήο, όπσο π.ρ. ζην πξόγξακκα Καη Οίθνλ ηήξημεο. Τςειή Πξνηεξαηόηεηα Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ή βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή είλαη απνκνλσκέλα (π.ρ. άηνκα πνπ πάζρνπλ από άλνηα, άηνκα πνπ κόιηο έρνπλ βγεη από ην λνζνθνκείν θαη βξίζθνληαη ζε αλάξξσζε, ή άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο). Φξνληηζηέο ζε θξίζηκε θαηάζηαζε. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη επξύηεξε ππνζηήξημε γεληθά. Άηνκα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη αμηνιόγεζε από άιιεο ππεξεζίεο θαη έρεη θξηζεί όηη ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθή βνήζεηα. Μεζαία Πξνηεξαηόηεηα Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, όπσο θαζάξηζκα ζπηηηνύ, ζηξώζηκν θξεβαηηώλ, πιύζηκν ξνύρσλ. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηα ςώληα ηνπο. Άηνκα πνπ επηζπκνύλ λα επηζθέπηνληαη ηνπο θίινπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κέλνπλ ζε επαθή κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο παξνηθίαο. Υακειή Πξνηεξαηόηεηα Άηνκα πνπ έρνπλ θαιή θνηλσληθή δηθηύσζε θαη νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζηαζηαθά βνήζεηα ζην θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνύ, ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ ή ην ζηξώζηκν ησλ θξεβαηηώλ. Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο ΔΟΚΝΑ θξνληίδνπλ ώζηε ηα άηνκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο λα κπνξνύλ λα έξζνπλ εύθνια ζε επαθή κε ην πξνζσπηθό θαη λα ιακβάλνπλ μεθάζαξεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο επέιηθηεο δηαδηθαζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σν πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο αμηνινγεί, επίζεο, όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, κε ηξόπν επαγγεικαηηθό θαη άκεζν, δηαζέηνληαο εκπεηξία θαη θαηάιειια εξγαιεία αμηνιόγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκά ζαο παξακέλεη αληθαλνπνίεην ή δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνηέιεζκα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηα εμσηεξηθή ππεξεζία. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαηε λα απεπζπλζείηε. Τπεξεζία Παξαπόλσλ Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ Aged Care Complaints Scheme Department of Health GPO Box 9848 Adelaide SA 5000 Tel: Τπεξεζία πλεγόξνπ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Ηιηθησκέλσλ Aged Right Advocacy Service (ARAS) 16 Hutt St Adelaide SA 5000 Tel: (08) Ethnic Link Services Crn. Glebe St & Port Rd. Alberton SA 5014 Tel: , (08) Επίηξνπνο Παξαπόλσλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Health and Community Services Complaints Commissioner Level 4 East Wing 50 Grenfell St Adelaide SA 5000 Tel: (08) Interpreter Service available TTY No: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Πξνγξάκκαηα Καη Οίθνλ Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο ΕΟΚΝΑ, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηηο: 21 Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 282 Waymouth St. Adelaide SA 5000 Σει: Φαμ: Web:

5 ρόιηα, παξάπνλα, πξνζθπγέο Η ΔΟΚΝΑ ελζαξξύλεη ηελ ππνβνιή ζρνιίσλ εθ κέξνπο ζαο, ώζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα βειηηώλνπκε ηηο ππεξεζίεο καο. Αλ κείλαηε επραξηζηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο καο, κπνξείηε λα καο ην πείηε. Δάλ δελ είζηε επραξηζηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΟΚΝΑ, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε ην πξόβιεκά ζαο ή λα ππνβάιεηε ηα παξάπνλά ζαο. Γηα λα ππνβάιεηε νπνηνδήπνηε ζρόιην, παξάπνλν ή θηινθξόλεζε, επηθνηλσλήζηε κε ηε: Γηεπζύληξηα ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ζην Σα ζρόιηά ζαο ζα ιεθζνύλ ακέζσο ππόςηλ, ζα ππάξμεη ερεκύζεηα θαη ζα ελεκεξσζείηε γηα όπνην απνηέιεζκα ή απόθαζε. Δάλ δελ κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην απνηέιεζκα, κπνξείηε εζείο νη ίδηνη ή ν ζπλήγνξόο ζαο λα απεπζπλζείηε γξαπηώο ζηελ: Manager, CCS 282 Waymouth St Adelaide SA 5000 Τπεξεζίεο ηεο ΕΟΚΝΑ επηδνηνύκελεο από ην πξόγξακκα HACC Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο ΔΟΚΝΑ δηαζέηεη δηάθνξεο ππεξεζίεο επηδνηνύκελεο από ην πξόγξακκα HACC, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηόρν λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. 1. Πξόγξακκα «Φηινμελία» Κύξηνο ζηόρνο ηνπ Κοινυνικού Ππογπάμμαηορ ηεο ΔΟΚΝΑ είλαη λα ζπλδέζεη ηνπο δηθαηνύρνπο κε ππεξεζίεο όπσο εκεξήζηα θέληξα θξνληίδαο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη κεηαθνξέο κεηαθηλήζεηο. Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φηινμελία», ε ΔΟΚΝΑ ελζαξξύλεη θνηλσληθά θαη/ή γεσγξαθηθά απνκνλσκέλα άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Ππόγπαμμα Ομάδυν Ηλικιυμένυν. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ παξέρεηαη επίζεο δηεπθόιπλζε ζηε κεηαθίλεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη Οκάδεο Ηιηθησκέλσλ (Σξαπέδηα ηεο Αγάπεο) πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 10 δηαθνξεηηθά θέληξα παξνρήο ππεξεζηώλ θάζε δεθαπελζήκεξν/κήλα από ηηο π.κ. έσο ηε 1.00 κ.κ. Σα 10 θέληξα παξνρήο ππεξεζηώλ βξίζθνληαη ζηα εμήο ζεκεία: Αδειαΐδα: Olympic House, 288 Franklin Street Croydon: Αίζνπζα Ι.Ν. Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, 1Α William Street Goodwood: Αίζνπζα Ι. Ν. Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, 1 Florence Street Thebarton: Αίζνπζα Ι.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, 71 George Street Glandore: Glandore Community Centre, 25 Naldera Street Mitcham, Mitcham Community Centre, 103 Princes Road Salisbury: St John s Anglican Church, Church Street Thebarton: Έιιελεο πληαμηνύρνη, South Road Keswick: Έιιελεο ηεο Αηγύπηνπ, 59 Richmond Road Welland: ύλδεζκνο Κππξίσλ πληαμηνύρσλ & Ηιηθησκέλσλ, 6-8 Barrpowell Street, Welland 2. Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα «Ληκάλη» Σν Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα, «Ληκάλη» είλαη έλα πξόγξακκα πνπ παξέρεη εκεξήζηα θξνληίδα θαη ηόλσζε, ζε έλα πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ρώξν. Απεπζύλεηαη ζε άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο κε απώιεηα κλήκεο θαη/ή ζύγρπζε, θαηάζιηςε θαη θνηλσληθή απνκόλσζε, ηα νπνία δηακέλνπλ ζηελ παξνηθία, θαζώο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. 20 5

6 Σν Πξόγξακκα Ληκάλη έρεη σο ζηόρν: λα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή, αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζην Μνληεζνξηαλό κνληέιν 6 λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θξνληηζηέο πνπ δηακέλνπλ ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ζηε θξνληίδα αηόκσλ κε απώιεηα κλήκεο θαη/ή ζύγρπζε λα πξνζθέξεη ζηνπο θξνληηζηέο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα από ηνλ ξόιν ηνπο, παξέρνληάο ηνπο ππεξεζίεο αλαθνύθηζεο (respite) λα πξνσζήζεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη απηναμίαο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλαζθαιέο, γεκάην θξνληίδα θαη θαηάιιειν πνιηηηζκηθά λα εληζρύζεη ηελ πνηόηεηα δσήο, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ αηόκσλ δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ηελ ηδησηηθή δσή ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο λα απμήζεη ηελ επίγλσζε ησλ κειώλ ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηεο άλνηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο απώιεηαο κλήκεο θαη ζύγρπζεο Επηκόξθσζε Φξνληηζηώλ Παξέρνληαη δσξεάλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία «Αιηζράηκεξ» ηεο Απζηξαιίαο, ζε κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ή θίινπο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε άλνηα. Τνκείο πνπ θαιύπηνπλ ηα ζεκηλάξηα: θαηαλόεζε ηεο άλνηαο αληαπόθξηζε ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θξνληίδα ηνπ εαπηνύ καο κειινληηθόο ζρεδηαζκόο θαη λνκηθά δεηήκαηα ππνζηήξημε θαη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο Το Ππόγπαμμα Λιμάνι μποπεί να ζαρ παπαπέμτει ζηο Ππόγπαμμα Υποζηήπιξηρ Φπονηιζηών ηηρ ΕΟΚΝΑ 19 Σν δηθαίσκα ρξήζεο ζπλεγόξνπ Έρεηε δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπλήγνξν ηεο επηινγήο ζαο. πλήγνξνο κπνξεί λα είλαη έλαο ζπγγελήο, θίινο, γείηνλαο ή θάπνην άηνκν από ηηο ππεξεζίεο ζπλεγόξνπ, π.ρ. ηελ Τπεξεζία πλεγόξνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Ηιηθησκέλσλ (Aged Rights Advocacy Service ΑRAS) ν νπνίνο: Δλεξγεί θάησ από ηηο εληνιέο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη/ή ηνπ θξνληηζηή ηνπ. Τπνζηεξίδεη θαη ελζαξξύλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη/ή ηνλ θξνληηζηή ηνπ. Δξγάδεηαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη/ή ηνπ θξνληηζηή ηνπ. Δθπξνζσπεί ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη/ή ηνλ θξνληηζηή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Δίλαη δηθαίσκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα έρεη έλαλ ζπλήγνξν ν νπνίνο ζα εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη ζα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ. Οη αθόινπζνη θνξείο παξέρνπλ ππεξεζίεο πλεγόξνπ: Τπεξεζία πλεγόξνπ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Ηιηθησκέλσλ Aged Right Advocacy Service (ARAS) 16 Hutt St Adelaide SA 5000 Tel: (08) Έλσζε Φξνληηζηώλ ΝΑ Carers Association of SA 66 Greenhill Rd Wayville SA 5034 Tel: (08) Τπεξεζία πλεγόξνπ Αηόκσλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο DRAS Inc. (Disability Rights Advocacy Service πξώελ MALSSA) Shop 4, 80 Henley Beach Rd. Mile End SA 5031 Tel: (08) Γξαθείν Δεκόζηνπ πλεγόξνπ Office of the Public Advocate ABC Building, level 7 85 North East Rd. Collinswood SA 5082 Tel: (08)

7 Κξηηήξηα Επηινγήο πρλέο εξσηήζεηο Θα πξέπεη λα πιεξώζσ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκαηνο HACC ηεο ΕΟΚΝΑ; Η πνιηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο HACC ηεο ΔΟΚΝΑ όζνλ αθνξά ηε ρξέσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ βαζίδεηαη ζε κία εύινγε θαη δίθαηε δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ. Πξνηνύ μεθηλήζεη ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, ν ζπληνληζηήο ή ε ζπληνλίζηξηα ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο γηα ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλάςεηε ζπκθσλία γηα ην πνζό ην νπνίν ζα ρξεηαζηεί λα ζπλεηζθέξεηε. Δάλ θάπνηνο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ, δελ ζεκαίλεη όηη ζα απνθιεηζζεί από απηέο. Σν πξόγξακκα «Ληκάλη» απεπζύλεηαη ζε: Άηνκα κε κεηξηθή γιώζζα ηελ ειιεληθή πνπ πάζρνπλ από άλνηα ζην πξώηκν ή κεζαίν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα δηακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο εληόο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. Άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηηο δπηηθέο, λόηηεο θαη βόξεηεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο Αδειαΐδαο. Σν πξόγξακκα έρεη σο έδξα ηνπ ην Διιεληθό Γεξνθνκείν ηνπ Ρίληιεηνλ θαη δηεμάγεηαη θάζε: Δεπηέξα, Σξίηε & Πέκπηε από ηηο π.κ. έσο ηηο 2.30 κ.κ. Σεηάξηε & Παξαζθεπή από ηηο 2.00 κ.κ. έσο ηηο 6.00 κ.κ. (θιεηζηά θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο) 3. Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωληθήο Σηήξημεο είλαη λα αμηνινγεί θαη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε ππεξεζίεο π- πνζηήξημεο, κε ηα εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θέληξσλ πνπ παξέρνπλ θνηλσληθή ζηήξημε, θηιηθέο επηζθέςεηο, βνήζεηα ζηελ αιιεινγξαθία ή ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαζώο θαη κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην ή ην Κνηλνηηθό Λεσθνξείν. Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο παξέρνληαη από έλαλ ζπλνδό (κηζζσηό ή εζεινληή) είηε θαη νίθνλ είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη θηιηθέο επηζθέςεηο, βνήζεηα κε ηελ αιιεινγξαθία, βνήζεηα κε ηα ςώληα θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ. Αγνξέο (ςώληα) θαη ηαηξηθά ξαληεβνύ: πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα εζεινληή ή ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηε ζπλδξνκή εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ελόο ή δύν δνιαξίσλ (gold coin donation). Οη αγνξέο (ςώληα) θαη ε πιεξσκή ινγαξηαζκώλ πξέπεη λα γίλνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πειάηεο. Όηαλ ν πειάηεο ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεη θάηη ην ηδηαίηεξν από ειιεληθό καγαδί, απηό κπνξεί λα γίλεη κία θνξά ή ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππ όςηλ ζαο όηη ην Πνιππνιηηηζκηθό Κνηλνηηθό Κέληξν (Multicultural Community Centre MMC) κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε δηθαηνύρνπο κία δηαδξνκή ην κήλα ζε ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά καγαδηά. 18 7

8 4. Πξόγξακκα Καη νίθνλ ηήξημεο Οη παξαθάησ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο θαζώο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καη Οίθνλ ηήξημεο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο: Καζάξηζκα νηθίαο Πιύζηκν θαη ζηδέξσκα Γεληθόηεξε βνήζεηα ζε ζέκαηα λνηθνθπξηνύ, όπσο πιεξσκή ινγαξηαζκώλ, βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ, θιπ. Καζαξηόηεηα Παξέρνληαη ζύληνκεο ή ζπλερείο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο ζε δηθαηνύρνπο. Υπεξεζίεο γηα Σύληνκν Φξνληθό δηάζηεκα Αθνξά ππνζηήξημε αηόκσλ πνπ κόιηο έρνπλ βγεη από ην λνζνθνκείν, γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έμη έσο νθηώ, ην πνιύ, επηζθέςεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη αλά εβδνκάδα ή δεθαπελζήκεξν, κέρξηο όηνπ ν δηθαηνύρνο αλαξξώζεη εληειώο θαη αλαιάβεη πιήξσο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. Η παξαπάλσ π- πεξεζία κπνξεί λα αθνξά έσο θαη 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα. Υπεξεζίεο Καζαξηζκόο νηθίαο Πιύζηκν θαη ζηδέξσκα Βνήζεηα κε ηα ςώληα Μεηαθνξά πξνο θαη από ηξάπεδεο, ηαηξηθά ξαληεβνύ, θηι. Γεληθόηεξε ππνζηήξημε κε ην λνηθνθπξηό, όπσο γηα παξάδεηγκα ηαθηνπνίεζε αιιεινγξαθίαο, βνήζεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εηνηκαζία ησλ γεπκάησλ θιπ. Τπνρξεώζεηο Ωο δηθαηνύρνο ησλ ππεξεζηώλ HACC έρεηε ηηο αθόινπζεο ππνρξεώζεηο: Να καο ελεκεξώλεηε εγθαίξσο αλ δελ αηζζάλεζζε θαιά ή δελ είζηε ζε ζέζε λα ιάβεηε κηα ππεξεζία ώζηε λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα ηελ αθύξσζή ηεο. Να καο ελεκεξώλεηε θάζε θνξά πνπ νη αλάγθεο ζαο ή νη πεξηζηάζεηο αιιάδνπλ. Να κεηαρεηξίδεζηε ην πξνζσπηθό, ηνπο εζεινληέο θαη ηνπο άιινπο δηθαηνύρνπο κε ζεβαζκό. Να εμαζθαιίδεηε ηε δηθή ζαο αζθάιεηα θαη ησλ ππνινίπσλ. Ιδησηηθό απόξξεην θαη ερεκύζεηα Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεύνληαη από ηελ ΔΟΚΝΑ παξακέλνπλ απόξξεηεο θαη εκπηζηεπηηθέο. Οη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα κεηά από ζπλελλόεζε. Καλέλα πξνζσπηθό δεδνκέλν δελ απνθαιύπηεηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ή ηνπ εγθεθξηκέλνπ αληηπξνζώπνπ ή ζπλεγόξνπ ηνπ. Υπεξεζίεο γηα Σπλερέο Φξνληθό Δηάζηεκα Αθνξά ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο 12 κελώλ θαη πξννξίδεηαη γηα δηθαηνύρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο HACC, ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξεο από ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία ή κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηε ιίζηα αλακνλήο άιισλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο κέξηκλαο. Πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζε απηνύο πνπ έρνπλ ηηο κεγαιύηεξεο αλάγθεο θαη ηελ κηθξόηεξε ππνζηήξημε. Η βνήζεηα παξέρεηαη γηα κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα 52 σξώλ θαη νη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ αλ επηζπκνύλ ηηο ππεξεζίεο απηέο αλά εβδνκάδα ή αλά δεθαπελζήκεξν. Αλνημηάηηθν θαζάξηζκα Έσο 4 ώξεο αλά έηνο. Η ππεξεζία απηή έρεη σο ζθνπό λα βνεζήζεη κε ην βαξύηεξν θαζάξηζκα θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαζάξηζκα παξαζύξσλ, κηθξέο επηζθεπέο, νξνθέο θαη εμαεξηζηήξεο, θνπξηίλεο, θιπ. Οικονομική Επιβάρυνςη Πελατών: Καη Οίθνλ ηήξημε Ο δηθαηνύρνο επηβαξύλεηαη κε έλα ζπκβνιηθό πνζό 8 17

9 Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ζαο Οη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πεξηιακβάλνπλ: Οη ππεξεζίεο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Κνηλσληθή Μέξηκλα πξέπεη λα πιεξνύλ νξηζκέλεο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πνηνηηθή θξνληίδα. Δηθαηώκαηα Ωο δηθαηνύρνο ησλ ππεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο έρεηε ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: Αιιαγή ζεληνληώλ θαη ζηξώζηκν θξεβαηηνύ εθόζνλ απαηηείηαη, πιύζηκν θαη άπισκα ζεληνληώλ, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ην ζπληνληζηή ή ηε ζπληνλίζηξηα Καζάξηζκα ηνπαιέηαο θνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα παησκάησλ θνύπηζκα κνθέηαο Καζάξηζκα πιαθηδίσλ κπάληνπ θαη ληνπδηέξαο Καζάξηζκα πάγθνπ θνπδίλαο θαη κπάληνπ Σήξεζε ηνπ ηδησηηθνύ απνξξήηνπ θαη ύπαξμε ερεκύζεηαο. Να ελεκεξώλεζηε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη λα κπνξείηε λα επηιέγεηε ηελ θαηαιιειόηεξε γηα εζάο. Να αμηνινγείζηε ρσξίο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ζαο. Να πξνηείλεηε αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεηε. Να ζπκκεηέρεηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζαο αθνξνύλ. Να ππνβάιιεηε παξάπνλα γηα κηα ππεξεζία ρσξίο λα θνβάζηε όηη ζα πέζεηε ζε δπζκέλεηα. Να νξίδεηε ζπλήγνξν ηεο επηινγήο ζαο (π.ρ. κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θίιν, εθπξόζσπν ηεο θνηλόηεηαο). Να έρεηε πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία λα απνζεθεύνληαη σο απόξξεηα θαη εκπηζηεπηηθά. Να κελ επηηξέςεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία λα απνζεθεπηνύλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ HACC ή νη ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεηε λα κελ αλαθέξνληαη ζηελ Απζηξαιηαλή Κπβέξλεζε. Να επαλαμηνινγεζείηε ρσξίο πξνθαηάιεςε θαη λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο είραηε απνξξηθζεί παιαηόηεξα. Να απνζύξεηε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ηε ζπγθαηάζεζή ζαο όζνλ αθνξά ηελ απνθάιπςε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ. 16 9

10 Οη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο δελ πεξηιακβάλνπλ: Καζάξηζκα ληνπιαπηώλ Καζάξηζκα αλεκηζηήξσλ ή εμαεξηζηήξσλ Καζάξηζκα ςπγείνπ ή θνύξλνπ Καζάξηζκα ζνβαηεπί, θνπθσκάησλ, παληδνπξηώλ Καζάξηζκα ηνίρσλ Απνκάθξπλζε / θαζάξηζκα αθαζαξζηώλ δώσλ Ξεζθόληζκα Μεηαθίλεζε επίπισλ Σξίςηκν παησκάησλ θνύπηζκα πξόζνςεο νηθίαο Καηέβαζκα θνπξηίλσλ Γύξηζκα ζηξσκάησλ Πιύζηκν πηάησλ Καζάξηζκα παξαζύξσλ πληήξεζε Καηνηθίαο Οη ππεξεζίεο πληήξεζεο Καηνηθίαο πεξηιακβάλνπλ κηθξέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο ελνίθνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα ηηο εθηειέζνπλ ιόγσ αδπλακίαο. Σα ζρεηηθά θαζήθνληα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: Μηθξέο μπινπξγηθέο επηδηνξζώζεηο Μηθξέο επηδηνξζώζεηο ζε θξάρηεο Μηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηνηθία γηα ιόγνπο αζθαιείαο Μηθξέο επηδηνξζώζεηο αιιαγή ιακπηήξσλ, αιιαγή κπαηαξηώλ ζηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ, αιιαγή βξύζεο Κιάδεκα θαη γεληθό θαζάξηζκα θήπνπ γηα ιόγνπο αζθαιείαο Απνκάθξπλζε απνξξηκάησλ ηνπ θήπνπ Καζάξηζκα παξαζύξσλ (κία θνξά ην ρξόλν) Οικονομική επιβάπςνζη δικαιούσυν: πληήξεζε θαηνηθίαο $10.00/άηνκν/ώξα ή $12.00 αλά δεύγνο Απνκάθξπλζε ζθνππηδηώλ $35.00 αλά θνξηίν (ηξέηιεξ) Κόζηνο πιηθώλ 10 15

11 Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαηνηθίαο δελ πεξηιακβάλνπλ: 6. Πξόγξακκα Εζεινληώλ Ωο εζεινληήο ή εζειόληξηα ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο Κνηλόηεηαο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνθηήζεηε θαηλνύξηεο δεμηόηεηεο, λα ζπλεξγαζηείηε κε αμηόινγα άηνκα θαη λα πξνζθέξεηε έξγν ζηελ Κνηλόηεηα. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ εζεινληηζκνύ είλαη ην ακνηβαίν δνύλαη θαη ιαβείλ. Πξνζθέξνπκε πνιιέο θαη πνηθίιεο επθαηξίεο ζηνπο εζεινληέο κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Έηζη, νη εζεινληέο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο εμήο ηνκείο: Ωο νδεγνί ηνπ ιεσθνξείνπ ηεο Κνηλόηεηαο Ωο βνεζνί ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ή ζηελ θνπδίλα ησλ Κνηλσληθώλ Πξνγξακκάησλ «Φηινμελία» Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζε ηαηξηθά ξαληεβνύ Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζηηο αγνξέο ηνπο Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζε θηιηθέο επηζθέςεηο 7. Αζθάιεηα ζην πίηη Η ππεξεζία απηή κπνξεί λα νξγαλωζεί κέζω ηεο Αζηπλνκίαο θαη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα βνεζήζεη ηνπο δηθαηνύρνπο λα δηαηεξoύλ ηελ νηθία ηνπο αζθαιή. Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο Έιεγρν γηα ηελ ύπαξμε ηεξκηηώλ ή ππνθαπληζκό γηα ηελ εμνιόζξεπζή ηνπο Βάςηκν νηθίαο πληήξεζε άιισλ θαηνηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνο εθκεηάιιεπζε Κνύξεκα γθαδόλ ή θύηεκα Σνπνζέηεζε δνισκάησλ γηα αξνπξαίνπο ή παξάζηηα Μεγάιεο πδξαπιηθέο εξγαζίεο Ακπαιάξηζκα ή απνκάθξπλζε επίπισλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ κνθεηώλ Απνκάθξπλζε αζβέζηε Απνκάθξπλζε κπαδώλ Απνκάθξπλζε ή θιάδεκα δέληξσλ άλσ ησλ 2,5 κέηξσλ, δέληξσλ ησλ γεηηόλσλ ή δέληξσλ ησλ νπνίσλ ηα θιαδηά έρνπλ κπιερηεί ζηα ειεθηξηθά ζύξκαηα Απνκάθξπλζε ζθεθνθσιηώλ, κειηζζώλ, γάησλ, ζθύισλ, πόζνπκ ή θηδηώλ Δπηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε θξαρηώλ Αληηθαηάζηαζε θεξακηδηώλ ή ιακαξίλαο ζηε ζθεπή εκείσζε: Οξηζκέλεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο κπνξεί λα κελ παξέρνληαη γηα θαηνηθίεο πνπ αλήθνπλ ζην Housing SA, γηα θαηνηθίεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκνύο από ηελ πνιενδνκία, πνπ ελνηθηάδνληαη ή αλήθνπλ ζε ζπγθξνηήκαηα γηα ζπλζπληαμηνύρνπο

12 5. Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Φξνληηζηώλ Ση είλαη νη Φξνληηζηέο Οη θξνληηζηέο είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινη πνπ θξνληίδνπλ παηδηά ή ελήιηθεο κε θάπνηα αλαπεξία, ςπρηθή αζζέλεηα ή ρξόληα πάζεζε. Δπίζεο θξνληηζηέο είλαη όζνη θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο πνπ δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα θξνληίζνπλ κόλνη ηνπο ηνλ εαπηό ηνπο. Κξηηήξηα επηινγήο Άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε θξνληίδα: Ση πξνζθέξεη ην Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Φξνληηζηώλ: Τπνζηήξημε κέζα από κεληαίεο ζπλαληήζεηο Πιεξνθνξηαθά ζεκηλάξηα Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα άλνηαο Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα πκβνπιεπηηθή από εηδηθεπκέλν ζύκβνπιν πνπ κηιά ηελ ειιεληθή Παξαπνκπή θαη δηαζύλδεζε κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο πλεγνξία Δθδξνκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θηιηθνύ πξνζώπνπ ειηθησκέλνπ αηόκνπ αηόκνπ πνπ πάζρεη από άλνηα ή απώιεηα κλήκαο αηόκνπ κε θπζηθή, πλεπκαηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία αηόκνπ πνπ ππνθέξεη από αζζέλεηα θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε Μποπούμε να κανονίζοςμε για ανηικαηαζηάηη και/ή μεηαθοπικό μέζο πποκειμένος να μποπέζεηε να ζςμμεηάζσεηε ζηα ππογπάμμαηά μαρ. Σν Πξόγξακκα έρεη σο ηόρν Να πξνζθέξεη ζηνπο θξνληηζηέο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα από ηνλ ξόιν ηνπο. Να παξάζρεη ζηνπο θξνληηζηέο έλα αζθαιέο, άλεην, θαη θηιηθό πεξηβάιινλ. Να ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε ζεηηθώλ εκπεηξηώλ θαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κέζα από θνηλά ζεκεία επαθήο. Να πξνζθέξεη πιεξνθνξηαθά θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηνπο θξνληηζηέο ώζηε λα ηνπο ππνζηεξίμεη ζηνλ ξόιν ηνπο

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα