Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ"

Transcript

1 Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24

2 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο ηεο ΕΟΚΝΑ επηδνηνύκελεο από ην πξόγξακκα HACC (1) Κνηλσληθό Πξόγξακκα «Φηινμελία» (2) Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα «Ληκάλη» (3) Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο (4) Πξόγξακκα Καη Οίθνλ ηήξημεο (5) Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Φξνληηζηώλ (6) Πξόγξακκα Εζεινληώλ (7) Αζθάιεηα ζην ζπίηη Υάξηεο Δηθαησκάησλ θαη Τπνρξεώζεσλ ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ πρλέο εξσηήζεηο Θα πξέπεη λα πιεξώζσ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο HACC ηεο ΕΟΚΝΑ; Σν δηθαίσκα ρξήζεο ζπλεγόξνπ (κε ρξήζηκεο δηεπζύλζεηο) Σν δηθαίσκα ππνβνιήο ζρνιίσλ, παξαπόλσλ θαη πξνζθπγώλ (κε ρξήζηκεο δηεπζύλζεηο) Υξήζηκεο δηεπζύλζεηο θαη ηειέθσλα 2 23

3 22 ΥΡΗΙΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΣΗΛΕΦΩΝΑ ACAT (Aged Care Assessment Team) Aged Care Complaints Investigation Scheme Aged Right Advocacy Service Alzheimer s Australia Carer Support & Respite Centre Centrelink - Seniors Disability, Sickness & Carers Financial Information Commonwealth Carelink Centres Council of the Ageing (COTA) Diabetes SA Disability Information & Resource Centre Disability SA Disability Ageing & Carers Domiciliary Care SA Domiciliary Care Equipment Services Emergency Monitoring Pendants Call Direct Vital Call Care Alert Ethnic Link Services Greek Meal Service SAPOL Home Assist Program Independent Advocacy Independent Living Centre Italian Meal Service DRAS Inc Maltese Meal Service Meals on Wheels Mental Health Services for Older People (East) Metropolitan Home Link Polish Meals Program Public Trustee Royal District Nursing Services Royal Society for the Blind Seniors Information Services Taxi Yellow Cabs Suburban Taxi Independent Taxi The Multiple Sclerosis Society Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας και Κοινωνικής Μέριμνας (HACC) Η Διιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα, κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηεο πνπ ρξεκαηνηνδνηνύληαη από ην ην Πξόγξακκα Καη Οίθνλ Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (HACC), επηρεηξεί λα βνεζήζεη εππαζή ειηθησκέλα άηνκα ή λεώηεξα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηα θξνληίδνπλ, κέζσ ηνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηόο ηεο. Δπηρεηξεί επίζεο λα ζηεξίμεη ηα άηνκα απηά ώζηε λα παξακείλνπλ πγηή, αλεμάξηεηα θαη ελεξγά κέιε ηεο παξνηθίαο. Σν πξόγξακκα HACC πνπ πξνζθέξεη ε Διιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα ΝΑ (ΔΟΚΝΑ) έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ δηθαηνύρσλ, ησλ θξνληηζηώλ ηνπο θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ ηα εππαζή ειηθησκέλα άηνκα ηεο παξνηθίαο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη θξνληηζηέο ηνπο λα απνιακβάλνπλ κηα πην αλεμάξηεηε δσή κέζα θαη έμσ από ην ζπίηη. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε εππαζή ειηθησκέλα άηνκα θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Κνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε δηάθνξα κέξε, ζρεδηαζκέλεο λα βειηηώλνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ ειηθησκέλσλ Μεηαθηλήζεηο εθηόο νηθίαο γηα ηαηξηθά ξαληεβνύ, ςώληα, θιπ. Ληκάλη Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα Οηθηαθή βνήζεηα πληήξεζε νηθίαο θαη παξνρή βνήζεηαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο Μηθξέο νηθηαθέο επηζθεπέο Μηα νκάδα αθνζησκέλσλ αλζξώπσλ κεξηκλά γηα ηελ πνηνηηθή παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ, έηζη ώζηε απηέο λα πξνζαξκόδνληαη κε ηνλ θαηαιιειόηεξν δπλαηό ηξόπν ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ δηθαηνύρσλ, αιιά θαη λα είλαη αξθεηά επέιηθηεο ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ζην ή λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο

4 4 Κξηηήξηα Επηινγήο Σν Πξόγξακκα Καη Οίθνλ Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα βνεζήζεη άηνκα πνπ δνπλ ζηελ παξνηθία θαη δελ έρνπλ ππνζηήξημε ή βνήζεηα ζε βαζηθά ζέκαηα ζπληήξεζεο ηεο νηθίαο ηνπο θαη θαη απηόλ ηνλ ηξόπν ίζσο ρξεηαζηεί λα εηζαρζνύλ πξόσξα ζε θάπνην ίδξπκα. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα είλαη: Δππαζή, απνκνλσκέλα, ειηθησκέλα άηνκα πνπ θηλδπλεύνπλ λα εηζαρζνύλ πξόσξα ζε θάπνην ίδξπκα. Άηνκα λεώηεξα ζε ειηθία κε κέηξηα ή ζνβαξή αλαπεξία. Άηνκα κε ηαηξηθή δηάγλσζε άλνηαο ή παξεκθεξώλ αζζελεηώλ. Όζνη θξνληίδνπλ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Κάπνηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επηπξόζζεηα θξηηήξηα επηινγήο. Δπηπιένλ, ζε θάπνηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα ππάξρεη ιίζηα αλακνλήο, όπσο π.ρ. ζην πξόγξακκα Καη Οίθνλ ηήξημεο. Τςειή Πξνηεξαηόηεηα Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ή βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή είλαη απνκνλσκέλα (π.ρ. άηνκα πνπ πάζρνπλ από άλνηα, άηνκα πνπ κόιηο έρνπλ βγεη από ην λνζνθνκείν θαη βξίζθνληαη ζε αλάξξσζε, ή άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο). Φξνληηζηέο ζε θξίζηκε θαηάζηαζε. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη επξύηεξε ππνζηήξημε γεληθά. Άηνκα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη αμηνιόγεζε από άιιεο ππεξεζίεο θαη έρεη θξηζεί όηη ρξεηάδνληαη νπζηαζηηθή βνήζεηα. Μεζαία Πξνηεξαηόηεηα Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, όπσο θαζάξηζκα ζπηηηνύ, ζηξώζηκν θξεβαηηώλ, πιύζηκν ξνύρσλ. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηα ςώληα ηνπο. Άηνκα πνπ επηζπκνύλ λα επηζθέπηνληαη ηνπο θίινπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κέλνπλ ζε επαθή κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο παξνηθίαο. Υακειή Πξνηεξαηόηεηα Άηνκα πνπ έρνπλ θαιή θνηλσληθή δηθηύσζε θαη νηθνγελεηαθή ππνζηήξημε. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζηαζηαθά βνήζεηα ζην θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνύ, ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ ή ην ζηξώζηκν ησλ θξεβαηηώλ. Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο ΔΟΚΝΑ θξνληίδνπλ ώζηε ηα άηνκα ηα νπνία ρξεηάδνληαη παξαπνκπή ζε ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο λα κπνξνύλ λα έξζνπλ εύθνια ζε επαθή κε ην πξνζσπηθό θαη λα ιακβάλνπλ μεθάζαξεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο επέιηθηεο δηαδηθαζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Σν πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο αμηνινγεί, επίζεο, όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, κε ηξόπν επαγγεικαηηθό θαη άκεζν, δηαζέηνληαο εκπεηξία θαη θαηάιειια εξγαιεία αμηνιόγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκά ζαο παξακέλεη αληθαλνπνίεην ή δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνηέιεζκα, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηα εμσηεξηθή ππεξεζία. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαηε λα απεπζπλζείηε. Τπεξεζία Παξαπόλσλ Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ Aged Care Complaints Scheme Department of Health GPO Box 9848 Adelaide SA 5000 Tel: Τπεξεζία πλεγόξνπ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Ηιηθησκέλσλ Aged Right Advocacy Service (ARAS) 16 Hutt St Adelaide SA 5000 Tel: (08) Ethnic Link Services Crn. Glebe St & Port Rd. Alberton SA 5014 Tel: , (08) Επίηξνπνο Παξαπόλσλ Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Health and Community Services Complaints Commissioner Level 4 East Wing 50 Grenfell St Adelaide SA 5000 Tel: (08) Interpreter Service available TTY No: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Πξνγξάκκαηα Καη Οίθνλ Φξνληίδαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο ΕΟΚΝΑ, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηηο: 21 Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 282 Waymouth St. Adelaide SA 5000 Σει: Φαμ: Web:

5 ρόιηα, παξάπνλα, πξνζθπγέο Η ΔΟΚΝΑ ελζαξξύλεη ηελ ππνβνιή ζρνιίσλ εθ κέξνπο ζαο, ώζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα βειηηώλνπκε ηηο ππεξεζίεο καο. Αλ κείλαηε επραξηζηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο καο, κπνξείηε λα καο ην πείηε. Δάλ δελ είζηε επραξηζηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΟΚΝΑ, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε ην πξόβιεκά ζαο ή λα ππνβάιεηε ηα παξάπνλά ζαο. Γηα λα ππνβάιεηε νπνηνδήπνηε ζρόιην, παξάπνλν ή θηινθξόλεζε, επηθνηλσλήζηε κε ηε: Γηεπζύληξηα ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ζην Σα ζρόιηά ζαο ζα ιεθζνύλ ακέζσο ππόςηλ, ζα ππάξμεη ερεκύζεηα θαη ζα ελεκεξσζείηε γηα όπνην απνηέιεζκα ή απόθαζε. Δάλ δελ κείλεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην απνηέιεζκα, κπνξείηε εζείο νη ίδηνη ή ν ζπλήγνξόο ζαο λα απεπζπλζείηε γξαπηώο ζηελ: Manager, CCS 282 Waymouth St Adelaide SA 5000 Τπεξεζίεο ηεο ΕΟΚΝΑ επηδνηνύκελεο από ην πξόγξακκα HACC Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο ΔΟΚΝΑ δηαζέηεη δηάθνξεο ππεξεζίεο επηδνηνύκελεο από ην πξόγξακκα HACC, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηόρν λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πνιηηηζκηθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. 1. Πξόγξακκα «Φηινμελία» Κύξηνο ζηόρνο ηνπ Κοινυνικού Ππογπάμμαηορ ηεο ΔΟΚΝΑ είλαη λα ζπλδέζεη ηνπο δηθαηνύρνπο κε ππεξεζίεο όπσο εκεξήζηα θέληξα θξνληίδαο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη κεηαθνξέο κεηαθηλήζεηο. Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φηινμελία», ε ΔΟΚΝΑ ελζαξξύλεη θνηλσληθά θαη/ή γεσγξαθηθά απνκνλσκέλα άηνκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Ππόγπαμμα Ομάδυν Ηλικιυμένυν. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ παξέρεηαη επίζεο δηεπθόιπλζε ζηε κεηαθίλεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη Οκάδεο Ηιηθησκέλσλ (Σξαπέδηα ηεο Αγάπεο) πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 10 δηαθνξεηηθά θέληξα παξνρήο ππεξεζηώλ θάζε δεθαπελζήκεξν/κήλα από ηηο π.κ. έσο ηε 1.00 κ.κ. Σα 10 θέληξα παξνρήο ππεξεζηώλ βξίζθνληαη ζηα εμήο ζεκεία: Αδειαΐδα: Olympic House, 288 Franklin Street Croydon: Αίζνπζα Ι.Ν. Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, 1Α William Street Goodwood: Αίζνπζα Ι. Ν. Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, 1 Florence Street Thebarton: Αίζνπζα Ι.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, 71 George Street Glandore: Glandore Community Centre, 25 Naldera Street Mitcham, Mitcham Community Centre, 103 Princes Road Salisbury: St John s Anglican Church, Church Street Thebarton: Έιιελεο πληαμηνύρνη, South Road Keswick: Έιιελεο ηεο Αηγύπηνπ, 59 Richmond Road Welland: ύλδεζκνο Κππξίσλ πληαμηνύρσλ & Ηιηθησκέλσλ, 6-8 Barrpowell Street, Welland 2. Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα «Ληκάλη» Σν Πξόγξακκα Αλαθνύθηζεο Παζρόλησλ από Άλνηα, «Ληκάλη» είλαη έλα πξόγξακκα πνπ παξέρεη εκεξήζηα θξνληίδα θαη ηόλσζε, ζε έλα πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ρώξν. Απεπζύλεηαη ζε άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο κε απώιεηα κλήκεο θαη/ή ζύγρπζε, θαηάζιηςε θαη θνηλσληθή απνκόλσζε, ηα νπνία δηακέλνπλ ζηελ παξνηθία, θαζώο θαη ηνπο θξνληηζηέο ηνπο. 20 5

6 Σν Πξόγξακκα Ληκάλη έρεη σο ζηόρν: λα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή, αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε ζην Μνληεζνξηαλό κνληέιν 6 λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θξνληηζηέο πνπ δηακέλνπλ ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ζηε θξνληίδα αηόκσλ κε απώιεηα κλήκεο θαη/ή ζύγρπζε λα πξνζθέξεη ζηνπο θξνληηζηέο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα από ηνλ ξόιν ηνπο, παξέρνληάο ηνπο ππεξεζίεο αλαθνύθηζεο (respite) λα πξνσζήζεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη απηναμίαο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλαζθαιέο, γεκάην θξνληίδα θαη θαηάιιειν πνιηηηζκηθά λα εληζρύζεη ηελ πνηόηεηα δσήο, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηνλ ζεβαζκό ησλ αηόκσλ δηαθπιάζζνληαο παξάιιεια ηελ ηδησηηθή δσή ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο λα απμήζεη ηελ επίγλσζε ησλ κειώλ ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηεο άλνηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο απώιεηαο κλήκεο θαη ζύγρπζεο Επηκόξθσζε Φξνληηζηώλ Παξέρνληαη δσξεάλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία «Αιηζράηκεξ» ηεο Απζηξαιίαο, ζε κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ή θίινπο πνπ θξνληίδνπλ άηνκα κε άλνηα. Τνκείο πνπ θαιύπηνπλ ηα ζεκηλάξηα: θαηαλόεζε ηεο άλνηαο αληαπόθξηζε ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θξνληίδα ηνπ εαπηνύ καο κειινληηθόο ζρεδηαζκόο θαη λνκηθά δεηήκαηα ππνζηήξημε θαη δηαζέζηκεο ππεξεζίεο Το Ππόγπαμμα Λιμάνι μποπεί να ζαρ παπαπέμτει ζηο Ππόγπαμμα Υποζηήπιξηρ Φπονηιζηών ηηρ ΕΟΚΝΑ 19 Σν δηθαίσκα ρξήζεο ζπλεγόξνπ Έρεηε δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπλήγνξν ηεο επηινγήο ζαο. πλήγνξνο κπνξεί λα είλαη έλαο ζπγγελήο, θίινο, γείηνλαο ή θάπνην άηνκν από ηηο ππεξεζίεο ζπλεγόξνπ, π.ρ. ηελ Τπεξεζία πλεγόξνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Ηιηθησκέλσλ (Aged Rights Advocacy Service ΑRAS) ν νπνίνο: Δλεξγεί θάησ από ηηο εληνιέο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη/ή ηνπ θξνληηζηή ηνπ. Τπνζηεξίδεη θαη ελζαξξύλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη/ή ηνλ θξνληηζηή ηνπ. Δξγάδεηαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη/ή ηνπ θξνληηζηή ηνπ. Δθπξνζσπεί ηνλ ελδηαθεξόκελν θαη/ή ηνλ θξνληηζηή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Δίλαη δηθαίσκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα έρεη έλαλ ζπλήγνξν ν νπνίνο ζα εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη ζα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα παξνρήο ππεξεζηώλ. Οη αθόινπζνη θνξείο παξέρνπλ ππεξεζίεο πλεγόξνπ: Τπεξεζία πλεγόξνπ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Ηιηθησκέλσλ Aged Right Advocacy Service (ARAS) 16 Hutt St Adelaide SA 5000 Tel: (08) Έλσζε Φξνληηζηώλ ΝΑ Carers Association of SA 66 Greenhill Rd Wayville SA 5034 Tel: (08) Τπεξεζία πλεγόξνπ Αηόκσλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο DRAS Inc. (Disability Rights Advocacy Service πξώελ MALSSA) Shop 4, 80 Henley Beach Rd. Mile End SA 5031 Tel: (08) Γξαθείν Δεκόζηνπ πλεγόξνπ Office of the Public Advocate ABC Building, level 7 85 North East Rd. Collinswood SA 5082 Tel: (08)

7 Κξηηήξηα Επηινγήο πρλέο εξσηήζεηο Θα πξέπεη λα πιεξώζσ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκαηνο HACC ηεο ΕΟΚΝΑ; Η πνιηηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο HACC ηεο ΔΟΚΝΑ όζνλ αθνξά ηε ρξέσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ βαζίδεηαη ζε κία εύινγε θαη δίθαηε δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλνπλ. Πξνηνύ μεθηλήζεη ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ, ν ζπληνληζηήο ή ε ζπληνλίζηξηα ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο γηα ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλάςεηε ζπκθσλία γηα ην πνζό ην νπνίν ζα ρξεηαζηεί λα ζπλεηζθέξεηε. Δάλ θάπνηνο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ, δελ ζεκαίλεη όηη ζα απνθιεηζζεί από απηέο. Σν πξόγξακκα «Ληκάλη» απεπζύλεηαη ζε: Άηνκα κε κεηξηθή γιώζζα ηελ ειιεληθή πνπ πάζρνπλ από άλνηα ζην πξώηκν ή κεζαίν ζηάδην ηεο αζζέλεηαο. Άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα δηακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο εληόο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. Άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηηο δπηηθέο, λόηηεο θαη βόξεηεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο Αδειαΐδαο. Σν πξόγξακκα έρεη σο έδξα ηνπ ην Διιεληθό Γεξνθνκείν ηνπ Ρίληιεηνλ θαη δηεμάγεηαη θάζε: Δεπηέξα, Σξίηε & Πέκπηε από ηηο π.κ. έσο ηηο 2.30 κ.κ. Σεηάξηε & Παξαζθεπή από ηηο 2.00 κ.κ. έσο ηηο 6.00 κ.κ. (θιεηζηά θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο) 3. Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλωληθήο Σηήξημεο είλαη λα αμηνινγεί θαη λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε ππεξεζίεο π- πνζηήξημεο, κε ηα εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θέληξσλ πνπ παξέρνπλ θνηλσληθή ζηήξημε, θηιηθέο επηζθέςεηο, βνήζεηα ζηελ αιιεινγξαθία ή ηειεθσληθέο ππεξεζίεο θαζώο θαη κεηαθίλεζε κε απηνθίλεην ή ην Κνηλνηηθό Λεσθνξείν. Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο ηήξημεο παξέρνληαη από έλαλ ζπλνδό (κηζζσηό ή εζεινληή) είηε θαη νίθνλ είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη θηιηθέο επηζθέςεηο, βνήζεηα κε ηελ αιιεινγξαθία, βνήζεηα κε ηα ςώληα θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ. Αγνξέο (ςώληα) θαη ηαηξηθά ξαληεβνύ: πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα εζεινληή ή ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ηε ζπλδξνκή εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ελόο ή δύν δνιαξίσλ (gold coin donation). Οη αγνξέο (ςώληα) θαη ε πιεξσκή ινγαξηαζκώλ πξέπεη λα γίλνληαη κέζα ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πειάηεο. Όηαλ ν πειάηεο ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεη θάηη ην ηδηαίηεξν από ειιεληθό καγαδί, απηό κπνξεί λα γίλεη κία θνξά ή ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Παξαθαινύκε λα ιάβεηε ππ όςηλ ζαο όηη ην Πνιππνιηηηζκηθό Κνηλνηηθό Κέληξν (Multicultural Community Centre MMC) κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε δηθαηνύρνπο κία δηαδξνκή ην κήλα ζε ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά καγαδηά. 18 7

8 4. Πξόγξακκα Καη νίθνλ ηήξημεο Οη παξαθάησ ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο θαζώο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καη Οίθνλ ηήξημεο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο: Καζάξηζκα νηθίαο Πιύζηκν θαη ζηδέξσκα Γεληθόηεξε βνήζεηα ζε ζέκαηα λνηθνθπξηνύ, όπσο πιεξσκή ινγαξηαζκώλ, βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ, θιπ. Καζαξηόηεηα Παξέρνληαη ζύληνκεο ή ζπλερείο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο ζε δηθαηνύρνπο. Υπεξεζίεο γηα Σύληνκν Φξνληθό δηάζηεκα Αθνξά ππνζηήξημε αηόκσλ πνπ κόιηο έρνπλ βγεη από ην λνζνθνκείν, γηα έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, έμη έσο νθηώ, ην πνιύ, επηζθέςεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη αλά εβδνκάδα ή δεθαπελζήκεξν, κέρξηο όηνπ ν δηθαηνύρνο αλαξξώζεη εληειώο θαη αλαιάβεη πιήξσο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. Η παξαπάλσ π- πεξεζία κπνξεί λα αθνξά έσο θαη 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα. Υπεξεζίεο Καζαξηζκόο νηθίαο Πιύζηκν θαη ζηδέξσκα Βνήζεηα κε ηα ςώληα Μεηαθνξά πξνο θαη από ηξάπεδεο, ηαηξηθά ξαληεβνύ, θηι. Γεληθόηεξε ππνζηήξημε κε ην λνηθνθπξηό, όπσο γηα παξάδεηγκα ηαθηνπνίεζε αιιεινγξαθίαο, βνήζεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εηνηκαζία ησλ γεπκάησλ θιπ. Τπνρξεώζεηο Ωο δηθαηνύρνο ησλ ππεξεζηώλ HACC έρεηε ηηο αθόινπζεο ππνρξεώζεηο: Να καο ελεκεξώλεηε εγθαίξσο αλ δελ αηζζάλεζζε θαιά ή δελ είζηε ζε ζέζε λα ιάβεηε κηα ππεξεζία ώζηε λα ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα ηελ αθύξσζή ηεο. Να καο ελεκεξώλεηε θάζε θνξά πνπ νη αλάγθεο ζαο ή νη πεξηζηάζεηο αιιάδνπλ. Να κεηαρεηξίδεζηε ην πξνζσπηθό, ηνπο εζεινληέο θαη ηνπο άιινπο δηθαηνύρνπο κε ζεβαζκό. Να εμαζθαιίδεηε ηε δηθή ζαο αζθάιεηα θαη ησλ ππνινίπσλ. Ιδησηηθό απόξξεην θαη ερεκύζεηα Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεύνληαη από ηελ ΔΟΚΝΑ παξακέλνπλ απόξξεηεο θαη εκπηζηεπηηθέο. Οη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα κεηά από ζπλελλόεζε. Καλέλα πξνζσπηθό δεδνκέλν δελ απνθαιύπηεηαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνύρνπ ή ηνπ εγθεθξηκέλνπ αληηπξνζώπνπ ή ζπλεγόξνπ ηνπ. Υπεξεζίεο γηα Σπλερέο Φξνληθό Δηάζηεκα Αθνξά ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο 12 κελώλ θαη πξννξίδεηαη γηα δηθαηνύρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο HACC, ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξεο από ηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία ή κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηε ιίζηα αλακνλήο άιισλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο κέξηκλαο. Πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζε απηνύο πνπ έρνπλ ηηο κεγαιύηεξεο αλάγθεο θαη ηελ κηθξόηεξε ππνζηήξημε. Η βνήζεηα παξέρεηαη γηα κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα 52 σξώλ θαη νη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ αλ επηζπκνύλ ηηο ππεξεζίεο απηέο αλά εβδνκάδα ή αλά δεθαπελζήκεξν. Αλνημηάηηθν θαζάξηζκα Έσο 4 ώξεο αλά έηνο. Η ππεξεζία απηή έρεη σο ζθνπό λα βνεζήζεη κε ην βαξύηεξν θαζάξηζκα θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαζάξηζκα παξαζύξσλ, κηθξέο επηζθεπέο, νξνθέο θαη εμαεξηζηήξεο, θνπξηίλεο, θιπ. Οικονομική Επιβάρυνςη Πελατών: Καη Οίθνλ ηήξημε Ο δηθαηνύρνο επηβαξύλεηαη κε έλα ζπκβνιηθό πνζό 8 17

9 Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ζαο Οη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο πεξηιακβάλνπλ: Οη ππεξεζίεο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Κνηλσληθή Μέξηκλα πξέπεη λα πιεξνύλ νξηζκέλεο θξαηηθέο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πνηνηηθή θξνληίδα. Δηθαηώκαηα Ωο δηθαηνύρνο ησλ ππεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο έρεηε ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: Αιιαγή ζεληνληώλ θαη ζηξώζηκν θξεβαηηνύ εθόζνλ απαηηείηαη, πιύζηκν θαη άπισκα ζεληνληώλ, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε ην ζπληνληζηή ή ηε ζπληνλίζηξηα Καζάξηζκα ηνπαιέηαο θνύπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα παησκάησλ θνύπηζκα κνθέηαο Καζάξηζκα πιαθηδίσλ κπάληνπ θαη ληνπδηέξαο Καζάξηζκα πάγθνπ θνπδίλαο θαη κπάληνπ Σήξεζε ηνπ ηδησηηθνύ απνξξήηνπ θαη ύπαξμε ερεκύζεηαο. Να ελεκεξώλεζηε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη λα κπνξείηε λα επηιέγεηε ηελ θαηαιιειόηεξε γηα εζάο. Να αμηνινγείζηε ρσξίο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ζαο. Να πξνηείλεηε αιιαγέο ή βειηηώζεηο ζηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεηε. Να ζπκκεηέρεηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζαο αθνξνύλ. Να ππνβάιιεηε παξάπνλα γηα κηα ππεξεζία ρσξίο λα θνβάζηε όηη ζα πέζεηε ζε δπζκέλεηα. Να νξίδεηε ζπλήγνξν ηεο επηινγήο ζαο (π.ρ. κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, θίιν, εθπξόζσπν ηεο θνηλόηεηαο). Να έρεηε πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία λα απνζεθεύνληαη σο απόξξεηα θαη εκπηζηεπηηθά. Να κελ επηηξέςεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία λα απνζεθεπηνύλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ HACC ή νη ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεηε λα κελ αλαθέξνληαη ζηελ Απζηξαιηαλή Κπβέξλεζε. Να επαλαμηνινγεζείηε ρσξίο πξνθαηάιεςε θαη λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο είραηε απνξξηθζεί παιαηόηεξα. Να απνζύξεηε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ηε ζπγθαηάζεζή ζαο όζνλ αθνξά ηελ απνθάιπςε ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ. 16 9

10 Οη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο δελ πεξηιακβάλνπλ: Καζάξηζκα ληνπιαπηώλ Καζάξηζκα αλεκηζηήξσλ ή εμαεξηζηήξσλ Καζάξηζκα ςπγείνπ ή θνύξλνπ Καζάξηζκα ζνβαηεπί, θνπθσκάησλ, παληδνπξηώλ Καζάξηζκα ηνίρσλ Απνκάθξπλζε / θαζάξηζκα αθαζαξζηώλ δώσλ Ξεζθόληζκα Μεηαθίλεζε επίπισλ Σξίςηκν παησκάησλ θνύπηζκα πξόζνςεο νηθίαο Καηέβαζκα θνπξηίλσλ Γύξηζκα ζηξσκάησλ Πιύζηκν πηάησλ Καζάξηζκα παξαζύξσλ πληήξεζε Καηνηθίαο Οη ππεξεζίεο πληήξεζεο Καηνηθίαο πεξηιακβάλνπλ κηθξέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηδηόξζσζεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο ελνίθνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα ηηο εθηειέζνπλ ιόγσ αδπλακίαο. Σα ζρεηηθά θαζήθνληα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: Μηθξέο μπινπξγηθέο επηδηνξζώζεηο Μηθξέο επηδηνξζώζεηο ζε θξάρηεο Μηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηνηθία γηα ιόγνπο αζθαιείαο Μηθξέο επηδηνξζώζεηο αιιαγή ιακπηήξσλ, αιιαγή κπαηαξηώλ ζηνπο αληρλεπηέο θαπλνύ, αιιαγή βξύζεο Κιάδεκα θαη γεληθό θαζάξηζκα θήπνπ γηα ιόγνπο αζθαιείαο Απνκάθξπλζε απνξξηκάησλ ηνπ θήπνπ Καζάξηζκα παξαζύξσλ (κία θνξά ην ρξόλν) Οικονομική επιβάπςνζη δικαιούσυν: πληήξεζε θαηνηθίαο $10.00/άηνκν/ώξα ή $12.00 αλά δεύγνο Απνκάθξπλζε ζθνππηδηώλ $35.00 αλά θνξηίν (ηξέηιεξ) Κόζηνο πιηθώλ 10 15

11 Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαηνηθίαο δελ πεξηιακβάλνπλ: 6. Πξόγξακκα Εζεινληώλ Ωο εζεινληήο ή εζειόληξηα ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο Κνηλόηεηαο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνθηήζεηε θαηλνύξηεο δεμηόηεηεο, λα ζπλεξγαζηείηε κε αμηόινγα άηνκα θαη λα πξνζθέξεηε έξγν ζηελ Κνηλόηεηα. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ εζεινληηζκνύ είλαη ην ακνηβαίν δνύλαη θαη ιαβείλ. Πξνζθέξνπκε πνιιέο θαη πνηθίιεο επθαηξίεο ζηνπο εζεινληέο κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Έηζη, νη εζεινληέο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο εμήο ηνκείο: Ωο νδεγνί ηνπ ιεσθνξείνπ ηεο Κνηλόηεηαο Ωο βνεζνί ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ή ζηελ θνπδίλα ησλ Κνηλσληθώλ Πξνγξακκάησλ «Φηινμελία» Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζε ηαηξηθά ξαληεβνύ Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζηηο αγνξέο ηνπο Ωο ζπλνδνί ησλ δηθαηνύρσλ ζε θηιηθέο επηζθέςεηο 7. Αζθάιεηα ζην πίηη Η ππεξεζία απηή κπνξεί λα νξγαλωζεί κέζω ηεο Αζηπλνκίαο θαη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα βνεζήζεη ηνπο δηθαηνύρνπο λα δηαηεξoύλ ηελ νηθία ηνπο αζθαιή. Ηιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο Έιεγρν γηα ηελ ύπαξμε ηεξκηηώλ ή ππνθαπληζκό γηα ηελ εμνιόζξεπζή ηνπο Βάςηκν νηθίαο πληήξεζε άιισλ θαηνηθηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πξνο εθκεηάιιεπζε Κνύξεκα γθαδόλ ή θύηεκα Σνπνζέηεζε δνισκάησλ γηα αξνπξαίνπο ή παξάζηηα Μεγάιεο πδξαπιηθέο εξγαζίεο Ακπαιάξηζκα ή απνκάθξπλζε επίπισλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ κνθεηώλ Απνκάθξπλζε αζβέζηε Απνκάθξπλζε κπαδώλ Απνκάθξπλζε ή θιάδεκα δέληξσλ άλσ ησλ 2,5 κέηξσλ, δέληξσλ ησλ γεηηόλσλ ή δέληξσλ ησλ νπνίσλ ηα θιαδηά έρνπλ κπιερηεί ζηα ειεθηξηθά ζύξκαηα Απνκάθξπλζε ζθεθνθσιηώλ, κειηζζώλ, γάησλ, ζθύισλ, πόζνπκ ή θηδηώλ Δπηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε θξαρηώλ Αληηθαηάζηαζε θεξακηδηώλ ή ιακαξίλαο ζηε ζθεπή εκείσζε: Οξηζκέλεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο κπνξεί λα κελ παξέρνληαη γηα θαηνηθίεο πνπ αλήθνπλ ζην Housing SA, γηα θαηνηθίεο πνπ έρνπλ πεξηνξηζκνύο από ηελ πνιενδνκία, πνπ ελνηθηάδνληαη ή αλήθνπλ ζε ζπγθξνηήκαηα γηα ζπλζπληαμηνύρνπο

12 5. Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Φξνληηζηώλ Ση είλαη νη Φξνληηζηέο Οη θξνληηζηέο είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινη πνπ θξνληίδνπλ παηδηά ή ελήιηθεο κε θάπνηα αλαπεξία, ςπρηθή αζζέλεηα ή ρξόληα πάζεζε. Δπίζεο θξνληηζηέο είλαη όζνη θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο πνπ δελ είλαη πηα ζε ζέζε λα θξνληίζνπλ κόλνη ηνπο ηνλ εαπηό ηνπο. Κξηηήξηα επηινγήο Άηνκα ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηε θξνληίδα: Ση πξνζθέξεη ην Πξόγξακκα Τπνζηήξημεο Φξνληηζηώλ: Τπνζηήξημε κέζα από κεληαίεο ζπλαληήζεηο Πιεξνθνξηαθά ζεκηλάξηα Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε ζέκαηα άλνηαο Σειεθσληθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα πκβνπιεπηηθή από εηδηθεπκέλν ζύκβνπιν πνπ κηιά ηελ ειιεληθή Παξαπνκπή θαη δηαζύλδεζε κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο πλεγνξία Δθδξνκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θηιηθνύ πξνζώπνπ ειηθησκέλνπ αηόκνπ αηόκνπ πνπ πάζρεη από άλνηα ή απώιεηα κλήκαο αηόκνπ κε θπζηθή, πλεπκαηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία αηόκνπ πνπ ππνθέξεη από αζζέλεηα θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε Μποπούμε να κανονίζοςμε για ανηικαηαζηάηη και/ή μεηαθοπικό μέζο πποκειμένος να μποπέζεηε να ζςμμεηάζσεηε ζηα ππογπάμμαηά μαρ. Σν Πξόγξακκα έρεη σο ηόρν Να πξνζθέξεη ζηνπο θξνληηζηέο ηελ επθαηξία λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα από ηνλ ξόιν ηνπο. Να παξάζρεη ζηνπο θξνληηζηέο έλα αζθαιέο, άλεην, θαη θηιηθό πεξηβάιινλ. Να ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε ζεηηθώλ εκπεηξηώλ θαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κέζα από θνηλά ζεκεία επαθήο. Να πξνζθέξεη πιεξνθνξηαθά θαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηνπο θξνληηζηέο ώζηε λα ηνπο ππνζηεξίμεη ζηνλ ξόιν ηνπο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  Η παξνύζα έθδνζε ηνπ Δειηίνπ Ελεκέξσζεο γηα Δηθαηώκαηα θαη Παξνρέο ηζρύεη από ηηο 2 Ινπλίνπ 2014 Μελ μερλάηε ηα δηθαηώκαηά ζαο όζν είζηε ππό θξάηεζε Τα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ Γειηίν είλαη εγγπεκέλα ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Αγγιίαο θαη Οπαιίαο θαη ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα