Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών Μακεδών Γεώργιος 1, Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 2, Μαστοράκου Αικατερίνη 3 1 Καθηγητής Φυσικός Ρ/Η, 1 ο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης 2 Φυσικός, Υπεύθυνος EΚΦΕ Αγ. Αναργύρων 3 Καθηγήτρια Φυσικός, 1 ο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα λογισµικού Dokuwiki από οµάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι επιχειρούν να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον εικονικής ασύγχρονης συνεργασίας, προκειµένου να ταξινοµήσουν το υπάρχον ψηφιακό τους υλικό, αλλά και να δηµιουργήσουν µια βάση γνώσης πάνω στη Φυσική Λυκείου. Γίνεται, επίσης, µια σύντοµη περιγραφή του λογισµικού, των δυνατοτήτων του και της λειτουργίας του σε πραγµατικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον τρόπο οργάνωσης του ψηφιακού υλικού και στον τρόπο ταξινόµησης της ρητής γνώσης την οποία πραγµατεύεται η κοινότητα. Τέλος, παρουσιάζονται και τα σενάρια αξιοποίησης της πλατφόρµας στην σχολική τάξη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εικονική συνεργασία, wiki, ψηφιακό υλικό ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η συνεργατική µάθηση θα λέγαµε ότι θεωρητικά υπάγεται στην οργανωσιακή µάθηση, ένα φαινόµενο το οποίο µελέτησαν ιδιαίτερα οι Nonaka και Τacheuchi. Η βασική παραδοχή του µοντέλου Nonaka και Takeuchi (1995) είναι πως η γνώση συντίθεται από άρρητα (tacit) και ρητά (explicit) συστατικά. Με βάση τη θέση τους, η άρρητη γνώση ορίζεται ως η µη εκφρασµένη γνώση, η διαισθητικά επηρεαζόµενη και η µη καταγεγραµµένη. Αντιθέτως, η ρητή γνώση είναι εκφρασµένη και αποτυπωµένη γνώση. Η προσέγγιση των Nonaka και Takeuchi διακρίνει τέσσερις καταστάσεις µέσω των οποίων γίνεται ένας δυναµικός µετασχηµατισµός από µια µορφή γνώσης σε άλλη. Έτσι, µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης επέρχεται ο µετασχηµατισµός της άρρητης γνώσης σε νέα άρρητη γνώση, ενώ µε τη διαδικασία της εξωτερίκευσης επέρχεται η τροποποίησή της σε ρητή. Επίσης, το µοντέλο παραδέχεται ότι η ρητή γνώση µετασχηµατίζεται σε νέα ρητή γνώση µέσω του µηχανισµού του συνδυασµού, ενώ µέσω της διαδικασίας της εσωτερίκευσης µετατρέπεται σε άρρητη γνώση (σχήµα 1). Οι µετασχηµατισµοί αυτοί είναι δυνατόν να επιτευχθούν µόνο µέσα στο πλαίσιο Οργανισµών ή Κοινοτήτων που χαρακτηρίζονται Μαθησιακοί. H δηµιουργία µαθησιακών οργανισµών βασίζεται στη δυνατότητα υλοποίησης µαθησιακών συζητήσεων (learning conversations) οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος. Ο Gordon Pask (1976, 1996), ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία των µαθησιακών συζητήσεων, διαχώρισε δυο βασικές οντότητες, την p- οντότητα, η οποία περιλαµβάνει το συνεπαγωγικό πλέγµα της παραγόµενης Σχήµα 1: Μοντέλο συνεργατικής µάθησης συµφωνηµένης ρητής γνώσης, και τη m- Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ οντότητα, η οποία περιλαµβάνει την τεχνολογική βάση πάνω στην οποία υλοποιείται η p-οντότητα. Mε άλλα λόγια, κάθε µαθησιακή συζήτηση στο πλαίσιο της οργανωσιακής µάθησης έχει ως σκοπό την παραγωγή ρητής συµφωνηµένης γνώσης µε τη χρήση µιας προκαθορισµένης τεχνολογικής υποδοµής. Υπό την παραπάνω οπτική, ισχύει και το αντίστροφο: η ύπαρξη µιας ικανής τεχνολογικής πλατφόρµας δύναται να ενεργοποιήσει µαθησιακές συζητήσεις οι οποίες µπορούν να µοχλεύσουν τη µάθηση σε επίπεδο οµάδας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε την πλατφόρµα dokuwiki η οποία υποστηρίζει τη συνεργασία οµάδας τριών εκπαιδευτικών για την οργάνωση και παραγωγή ψηφιακού υλικού. WEB2: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ Πιθανώς µια από τις σηµαντικότερες προσφορές της τεχνολογικής πλατφόρµας του Web2 είναι η ανάπτυξη των περιβαλλόντων συµπαραγωγής γνώσης τύπου wiki. Σήµερα υπάρχουν περί τις 120 διαφορετικές υλοποιήσεις wiki, ουσιαστικά της ιδέας του κοινωνικού δικτύου το οποίο επεξεργάζεται και σταθεροποιεί τη δική του γνώση µέσω της ελεύθερης παρέµβασης. Οι τεχνολογικές αυτές πλατφόρµες περιέχουν µικρές διαφοροποιήσεις που αφορούν κυρίως στα παρακάτω θέµατα. Α) Τη δυνατότητα αποθήκευσης προηγούµενων εκδόσεων σελίδων και παρακολούθηση του ιστορικού των σελίδων Β) Τη δυνατότητα χρήσης WYSIWYG (What You See Is What You Get) ή κώδικα σήµανσης (Markup code) Γ) Την πολυγλωσσία ) Την ιδιοκτησία της πλατφόρµας Ε) Τον τύπο της βάσης δεδοµένων ΣΤ) Τη δυνατότητα λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο localhost και intranet Μια αναλυτική σύγκριση των δυνατοτήτων των διαφόρων λογισµικών τύπου wiki πραγµατοποιείται στη σελίδα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ OMA ΑΣ ΕΡΓΟΥ Η οµάδα έργου η οποία ανέπτυξε και υλοποίησε τη συνεργατική πλατφόρµα αποτελείται στη στενή της µορφή από έναν πυρήνα εκπαιδευτικών, ενώ σε πιο διευρυµένη κλίµακα από έναν κύκλο εκπαιδευτικών συνεργαζόµενων µε τους πρώτους. Ο βασικός πυρήνας εκπαιδευτικών έχει την τεχνική και διαχειριστική ευθύνη, ενώ παράλληλα δηµιουργεί και οργανώνει το υλικό της πλατφόρµας. Παραµετροποιεί, επίσης, και ενηµερώνει το λογισµικό, ενώ έχει και την ευθύνη του εξυπηρετητή. Υπό µια έννοια ο βασικός πυρήνας των εκπαιδευτικών κινείται τόσο στο επίπεδο του συνδροµητή περιεχοµένου όσο και σε αυτό του διαχειριστή. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών του βασικού πυρήνα πραγµατοποιείται σε εικονικό επίπεδο και δεν απαιτεί φυσική συνάντηση. Η όλη υλοποίηση έχει τη µορφή αυτοοργανωνόµενου έργου (self organized project) υποκινούµενου από την ανάγκη οργάνωσης και ανταλλαγής αξιόπιστου ψηφιακού υλικού. Αποτελεί δε και µια περίπτωση προσέγγισης του προτύπου Teacher as a developer στην πράξη (Whittier, D., 2005), όπως επίσης και προτύπων stakeholder approach (Reigeluth, 2002). Όµως, το πιο σηµαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της πλατφόρµας αποτελεί η αποκάλυψη του δυναµικού της εικονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών και η προώθηση της κουλτούρας της ανταλλαγής. Στο σχήµα 2 έχουµε ένα βασικό µηχανισµό εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών. Με βάση το µοντέλο αυτό, πίσω από τη δηµιουργία µιας Εικονικής Κοινότητας βρίσκεται η αναζήτηση τρόπων αύξησης της παραγωγής «παιδαγωγικής αξίας». Στην πορεία προς την εικονική συνεργασία ο εκπαιδευτικός έχει να αντιµετωπίσει κάποια εµπόδια τα οποία δύναται να ξεπεράσει στο πλαίσιο της λειτουργίας των Εικονικών Κοινοτήτων (Carr, 2006). Οι Nicholson και Bond (2003) και Mason (2000) διαπιστώνουν τη σηµασία των άτυπων Κοινοτήτων εκπαιδευτικών στην επαγγελµατική ανάπτυξη των νέων µελών της εκπαιδευτικής Κοινότητας, ενώ οι Sherry και Chero (2004) επισηµαίνουν τη σηµασία της εικονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την έγχυση της τεχνολογίας στο σύγχρονο σχολείο. Αναφέρουν, µάλιστα, ως πολύ σηµαντικές επιδράσεις την αναγνώριση του ρόλου της τεχνολογίας από τους συµµετέχοντες στις Εικονικές Κοινότητες και την ανάπτυξη τρόπων ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Τη σηµασία της εικονικής σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας επισηµαίνουν, επίσης, οι Kurtts et al. (2005) οι οποίοι διαπιστώνουν ότι κυρίως η ασύγχρονη επικοινωνία έχει µια βαθιά διαµορφωτική επίδραση στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς. Σηµειώνουν, ακόµη, ως παράγοντες επιτυχίας της εικονικής συνεργασίας την τεχνολογία, τη σύνθεση των οµάδων, τα εγχειρήµατα, τη διαχείριση, τις ατοµικές διαφορές και την ατοµική υπευθυνότητα. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Gragner (2002), η

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 συµµετοχή σε άτυπα κοινωνικά δίκτυα ικανοποιεί τις άµεσες ανάγκες και επιθυµίες του εκπαιδευτικού, δηµιουργώντας ένα κλίµα παροχής γνώσης Just-in-Time σε αντίθεση µε το κλίµα παροχής γνώσης Just-in-Case το οποίο δηµιουργούν οι κάθε είδους επιµορφώσεις. Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση των βασικών εµποδίων στη συµµετοχή σε Εικονικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών (προσαρµογή από Carr, 2006) Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DOKUWIKI Η πλατφόρµα Dokuwiki είναι µια πλατφόρµα ανοιχτού λογισµικού η οποία αναπτύχθηκε µε σκοπό την αποτύπωση της ρητής γνώσης µικρής οµάδας ή οργανισµού. Ανήκει στην οικογένεια λογισµικού τύπου wiki και έχει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Α) Είναι text based, δεν απαιτεί δηλαδή τη χρήση βάσης δεδοµένων, οπότε όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε κείµενο στον server. Αυτό έχει µια σειρά πλεονεκτήµατα µε βασικότερα την ταχύτητα εκτέλεσης, την ασφάλεια και τη δυνατότητα εύκολης µεταφοράς σε άλλο εξυπηρετητή χωρίς την ανάγκη παραµετροποίησης της βάσης δεδοµένων. Β) Έχει έναν ελαφρύ πυρήνα ως βάση, ενώ γίνεται επέκταση της χρηστικότητας µε την προσθήκη επεκτάσεων (plugins). Πάνω από 1000 διαθέσιµες επεκτάσεις καλύπτουν όλες σχεδόν τις ανάγκες. Γ) Έχει δυνατότητα αναζήτησης σε επίπεδο πλήρους κειµένου. ) Υποστηρίζει την οµαδοποίηση και ταξινόµησης χρηστών. Οι χρήστες είναι δυνατόν να οµαδοποιούνται και να αλλάζουν τα δικαιώµατα ανάλογα µε την οµάδα. Ε) Μπορεί να λειτουργεί τόσο σε επίπεδο server όσο και σε επίπεδο localhost. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όλη η πλατφόρµα µεταφέρεται µε απλή αντιγραφή των αρχείων χωρίς µεταφορά βάσης δεδοµένων. ΣΤ) Μπορεί να λειτουργεί καλά ακόµη και σε εξυπηρετητές µε σχετικά µεγάλο φορτίο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ εδοµένου ότι το dokuwiki δεν απαιτεί βάση δεδοµένων, για την εγκατάσταση αρκεί η απλή µεταφορά µέσω ftp στον διαδικτυακό εξυπηρετητή. Με κλήση στη διεύθυνση έχουµε πρόσβαση στο περιεχόµενο της πλατφόρµας. Η µεταφορά σε άλλον εξυπηρετητή είναι απλούστατη, µιας και περιλαµβάνει µόνο τη µεταφορά των αρχείων. Το ίδιο εύκολη είναι και η εγκατάσταση σε τοπικό επίπεδο. Αντιγράφοντας τα αρχεία στο http φάκελο του δηµοφιλούς XAMPP (σχήµα 3α), µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο περιεχόµενο µέσω της διεύθυνσης ίδεται µε τον τρόπο αυτό η δυνατότητα να γίνεται off-line πρόσβαση του υλικού. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΟ DOKUWIKI Η οργάνωση µιας wiki πραγµατοποιείται µε τη σωστή οργάνωση των γνωσιακών χώρων (wikispaces). Από αυτήν την πλευρά, το dokuwiki προσφέρει ιεραρχική διαισθητική οργάνωση η οποία είναι πολύ κοντινή στην παραδοσιακή οργάνωση φακέλων. Για την ακρίβεια, η οργάνωση των

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ wikispaces αντιστοιχεί στην οργάνωση των φακέλων του server. Για παράδειγµα, αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε έναν γνωσιακό χώρο (wikispace) για την ανάπτυξη της έννοιας «έργο», το οποίο ανήκει στο wikispace «Μηχανική» το οποίο µε τη σειρά του ανήκει στο wikispace «Φυσική Α Λυκείου», τότε θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τη διεύθυνση: vasiki_theoria:fisiki_a_lykeioy:mixaniki:ergo Έργο Η παραπάνω διεύθυνση αντιστοιχεί στην οργάνωση φακέλων του σχήµατος 3β. To αρχείο ergo.txt περιέχει το κείµενο και τον κώδικα της ενότητας «Έργο». (α) Σχήµα 3: (a) οµή του εξυπηρετητή (β) Σύστηµα διευθυνσιοδότησης του Dokuwiki Η χρήση των αγγλικών χαρακτήρων επιβάλλεται, προκειµένου να δηµιουργηθούν σωστά οι φάκελοι στον εξυπηρετητή. Ο χρήστης βλέπει τη λέξη «Έργο» η οποία αποτελεί και το όνοµα της διεύθυνσης. Στη γνωσιακή οργάνωση του συνεργατικού περιβάλλοντος µπορεί να γίνει υπερσύνδεση µε την έννοια «Έργο» µε την επικόλληση του κώδικα. [[vasiki_theoria:fisiki_a_lykeioy:mixaniki:ergo Έργο]] Ο ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΣ DOKUWIKI Όπως γίνεται µε την πλειονότητα των λογισµικών τύπου wiki, η οπτική παρουσίαση των πληροφοριών πραγµατοποιείται µε τη χρήση κώδικα σήµανσης (markup). Ο κώδικας είναι πολύ εύκολος και επαναλαµβανόµενος. Η χρήση κώδικα δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης παρέµβασης στο περιεχόµενο της wiki οποιαδήποτε στιγµή και από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης. Ο κώδικας είναι πολύ κοντινός στον κώδικα σήµανσης της mediawiki πάνω στην οποία έχει δηµιουργηθεί η wikipedia η οποία αποτελεί και σηµείο αναφοράς πλατφόρµας συνεργατικής συµπαραγωγής γνώσης. Για παράδειγµα ο κώδικας του σχήµατος 4α δηµιουργεί την οπτική διάταξη του σχήµατος 4β: (β) (α) Σχήµα 4: Κώδικας Dokuwiki (α) και αντίστοιχη υλοποίηση από τον εξυπηρετητή (β) Με τον παραπάνω τρόπο χτίζεται σταδιακά µια ευέλικτη, γρήγορη και αξιόπιστη πλατφόρµα διαχείρισης γνώσης και υλικού. Οι δυνατότητες οργάνωσης της οντολογίας της γνώσης είναι πάρα πολλές. Είναι για τον λόγο αυτό απαραίτητο να προηγηθεί ένας συστηµατικός σχεδιασµός του τρόπου οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης. (β)

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η πλατφόρµα dokuwiki δίνει τη δυνατότητα γραφής µαθηµατικών µε κώδικα LaTeX ο οποίος ενσωµατώνεται στον βασικό οικείο κώδικα σήµανσης, όπως φαίνεται στο σχήµα 5α. ίνεται, επίσης, η δυνατότητα δηµιουργίας διαγραµµάτων µε τη χρήση πρόσθετου λογισµικού. Το αποτέλεσµα είναι, όπως φαίνεται στο σχήµα 5β, ένα ευανάγνωστο κείµενο το οποίο θυµίζει βιβλίο. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα δηµιουργίας βιβλίου pdf µε σύνθεση επιλεγµένων σελίδων από το περιεχόµενο της dokuwiki. (α) Σχήµα 5: Κώδικας Dokuwiki µε µαθηµατικά (α) και διάγραµµα (αντίστοιχη υλοποίηση από τον εξυπηρετητή) (β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ανάπτυξη του διδακτικού, αλλά και του υποστηρικτικού υλικού αποτέλεσε το πιο δύσκολο σηµείο της εφαρµογής. Ο σχεδιασµός του θα έπρεπε να λάβει υπόψη ορισµένες παραµέτρους, όπως η ταξινόµηση, η παραµετροποίηση του διδακτικού και του υποστηρικτικού υλικού, η κατασκευή των κατάλληλων µεταδεδοµένων, η πολυπαραµετρική αναζήτηση, αλλά και η ευκολία συνεισφοράς υλικού. Σε πρώτη φάση δηµιουργήσαµε τις επιλογές πάνω στις οποίες βασίζεται το διδακτικό καθώς και το υποστηρικτικό υλικό. Και τα δύο διαρθρώνονται ανάλογα µε το µάθηµα (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία) και την τάξη (Α', Β' ή Γ' τάξη του Λυκείου). Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το διδακτικό υλικό, όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 6, διακρίνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: (β) Σχήµα 6: ιάρθρωση του ιδακτικού Υλικού

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Το βασικό υλικό διδασκαλίας, είναι το υλικό που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελείται από: µια βάση για Ασκήσεις µια βάση για Φύλλα Αξιολόγησης µια βάση Ερωτήσεων Θεωρίας µια βάση για Φύλλα Εργασίας ανά ιδακτική Ενότητα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ανάπτυξη του υλικού διδασκαλίας, είναι το υλικό (ασκήσεις, ερωτήσεις, σχέδια µαθήµατος, φύλλα αξιολόγησης), που µπορεί οποιοσδήποτε εγκεκριµένος χρήστης να υποβάλει προς έγκριση συζήτηση στην οµάδα διαχείρισης της εφαρµογής. Η ανάπτυξη αυτού του υλικού αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία συνεργατικότητας της βάσης. ιακρίνεται σε: προτάσεις για εισαγωγή νέων Ασκήσεων. προτάσεις για εισαγωγή νέων Κριτηρίων Αξιολόγησης. προτάσεις για εισαγωγή νέων ή τροποποιηµένων Σχεδίων Μαθήµατος ανά ιδακτική Ενότητα. ΥΛΙΚΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Το υλικό διδασκαλίας µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, είναι το υλικό που χρησιµοποιεί ένας εκπαιδευτικός για να προσεγγίσει µε δυναµικό, διερευνητικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο διάφορες διδακτικές ενότητες. Το υλικό αυτό αποτελείται από: Applets PPTs Προσοµοιώσεις µε το interactive physics Εικονικά πειράµατα µε βοηθητικά λογισµικά Ενδεικτικά Video ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Σ αυτό το τµήµα περιλαµβάνεται το υλικό (υποδειγµατική διδασκαλία) που ένας εκπαιδευτικός θέτει προς συζήτηση στην κοινότητα συνεργασίας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είναι το υλικό που επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να προσεγγίσουν πειραµατικά τις έννοιες που έχουν διδαχθεί θεωρητικά. Στο υλικό αυτό παρουσιάζονται οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους µεγαλύτερη εµβάθυνση των εννοιών που πραγµατεύθηκαν στη θεωρία. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υποστηρικτικό υλικό, όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 7, διακρίνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Σχήµα 7: ιάθρωση του υποστηρικτικού υλικού

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 7 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Περιλαµβάνει τη θεωρία, ταξινοµηµένη ανά µάθηµα, µε ελεύθερο τρόπο, µη προσαρµοζόµενο απαραίτητα σε σχολικό επίπεδο. ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Περιλαµβάνει τη θεωρία, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ταξινοµηµένη ανά τάξη (Α', Β' και Γ' τάξη του Γ.Ε.Λ. ή του ΕΠΑ.Λ) και ανά µάθηµα (Φυσική Χηµεία Βιολογία), όπως φαίνεται στο σχήµα 8 Σχήµα 8: Έννοιες ταξινοµηµένες αλφαβητικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιλαµβάνει τη βασική νοµοθεσία χωρισµένη σε δύο ενότητες : Γενικά Μαθήµατα ( ΕΠΠΣ, ΑΠΣ) Ι ΑΚΤΙΚΗ Περιλαµβάνει θεωρία σχετική µε τη διδακτική και τα παιδαγωγικά ταξινοµηµένη σε δύο ενότητες: Βασικές έννοιες Ειδική ιδακτική ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Περιλαµβάνει το υλικό που πρακτικά µας δανείζει το Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Αναργύρων (www.e-ekfe.net) και στην ουσία λύνει απορίες που γεννιούνται από τη θεωρητική µελέτη ενός θέµατος. Για να περιηγηθεί κάποιος στο διδακτικό, αλλά και στο υποστηρικτικό υλικό, πρέπει να µπει στο site Στο σχήµα 9 φαίνεται το µενού όπου µπορούµε να επιλέξουµε όποια υποενότητα επιθυµούµε πατώντας απλώς πάνω της. Οι υποενότητες που έχουν κόκκινο χρώµα απλώς δεν έχουν ακόµα υλικό προς διαχείριση, επεξεργασία ή κριτική. Σχήµα 9: Μενού διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν να φανεί το πόσο ευέλικτη, εύχρηστη και χρήσιµη είναι η εφαρµογή που αναπτύξαµε για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο χώρος στον οποίο υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σενάριο ήταν το Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης, επειδή παρέχεται σ αυτό γρήγορη online δυνατότητα της εφαρµογής, καθώς και χρήση διαδραστικού πίνακα. Το τµήµα που συµµετείχε στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν το τµήµα Α7 Γενικής Παιδείας της Α' τάξης του 1 ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης, στο οποίο διδάσκει το µάθηµα της Φυσικής ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Μακεδών (ένας από τους συγγραφείς της εργασίας αυτής). Η διδακτική ενότητα που επεξεργαστήκαµε είχε ως θέµα: «Η έννοια της δύναµης. Συγγραµµικές δυνάµεις και η σύνθεσή τους.» Κατ αρχάς εισήλθαµε στην πλατφόρµα της εφαρµογής και, επιλέγοντας από το µενού ιδακτικό υλικό βάση φύλλων εργασίας ανά διδακτική ενότητα 13_d.e..pdf, εµφανίζεται το φύλλο εργασίας που θα επεξεργαστούµε στο πρώτο µέρος της διδακτικής ώρας. Στη συνέχεια, ορίσαµε τις έννοιες της δύναµης, της πλαστικής παραµόρφωσης και της ελαστικής παραµόρφωσης (Ν. Hooke), επιλέγοντας διαδοχικά από το µενού τη διαδροµή Σχολική Θεωρία Φυσική Α' Λυκείου (Πίνακας Περιεχοµένων) ύναµη και στη συνέχεια, πατώντας στο πάνω µέρος της σελίδας της ύναµης το [Βασική Θεωρία Α Λυκείου] για να επιστρέψουµε στον (Πίνακας Περιεχοµένων) όπου, ακολουθώντας τη διαδροµή Ν Νόµος του Hooke, ολοκληρώσαµε τις έννοιες που έπρεπε να αναπτύξουµε από το φύλλο εργασίας 13_d.e..pdf. Για το δεύτερο µέρος της διδακτικής ώρας επιλέξαµε από το µενού τη διαδροµή ιδακτικό υλικό βάση φύλλων εργασίας ανά διδακτική ενότητα 14_d.e..pdf όπου και εµφανίσαµε το φύλλο εργασίας µε το οποίο εισαγάγαµε τις έννοιες των Συγγραµµικών υνάµεων και τη σύνθεσή τους. Επιλέξαµε γι αυτόν το σκοπό τη διαδροµή Σχολική Θεωρία Φυσική Α' Λυκείου (Πίνακας Περιεχοµένων) υνάµεις Συγγραµµικές Σύνθεση. Στο τρίτο µέρος της διδακτικής ώρας βάλαµε τους µαθητές να παίξουν µε µια προσοµοίωση σε Java Applets, ακολουθώντας τη διαδροµή ιδακτικό υλικό Υλικό διδασκαλίας µε νέες Τεχνολογίες APPLETs Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ύναµη. Επειδή, όµως, το πείραµα είναι για τους µαθητές κάτι που τους εντυπωσιάζει, ακολουθώντας τη διαδροµή ιδακτικό υλικό Εργαστηριακές ραστηριότητες Ελατήριο και υνάµεις, τους δείξαµε σε εικόνες µια πειραµατική διαδικασία που θα έπρεπε να εκτελέσουν εκείνη τη στιγµή. Στο τέλος της διδασκαλίας δώσαµε στους µαθητές κριτήριο σύντοµης αξιολόγησης, ακολουθώντας τη διαδροµή: ιδακτικό υλικό Βάση Κριτηρίων Αξιολόγησης Κριτήρια Σύντοµης Αξιολόγησης Ενότητα Αξιολόγησης ( ύναµη-συγγραµµικές υνάµεις & Σύνθεσή τους 7o Sh.Ev.Sheet). Το κριτήριο σύντοµης αξιολόγησης το οποίο δόθηκε στους µαθητές που συµµετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω της πλατφόρµας της εφαρµογής δόθηκε και στους µαθητές των τµηµάτων Α1 και Α3 στα οποία η διδασκαλία της ίδιας διδακτικής ενότητας έγινε χωρίς τη χρήση της πλατφόρµας της εφαρµογής. Από την επεξεργασία των κριτηρίων αξιολόγησης προέκυψε ότι οι µαθητές που είχαν προσεγγίσει τις έννοιες της Φυσικής µε τη βοήθεια της πλατφόρµας της εφαρµογής παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσµατα κατά µέσο όρο σε σχέση µε τους µαθητές των άλλων τµηµάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε επόµενη διδακτική ώρα), µοιράσαµε ερωτηµατολόγιο (ανώνυµο) στους µαθητές που συµµετείχαν στη διαδικασία, για να αξιολογήσουν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης του µαθήµατος της Φυσικής. Από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Η προσέγγιση των βασικών φυσικών εννοιών είναι ευκολότερη µε τη χρήση της πλατφόρµας της εφαρµογής. Η χρήση της πλατφόρµας της εφαρµογής δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους µαθητές να συµµετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας. Η εύκολη προσβασιµότητα στη διδασκόµενη ύλη µέσω διαδικτύου αξιολογήθηκε θετικά. Θετική ήταν και η αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσβασης µέσω της πλατφόρµας της εφαρµογής σε εικονικό (applets) και σε πραγµατικό εργαστήριο (µέσω βιντεοσκόπησης). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλατφόρµα Dokuwiki αποτελεί µια εύκολη αλλά και συνάµα αξιόπιστη υλοποίηση της ασύγχρονης εικονικής συνεργασίας για την ταξινόµηση αλλά και παραγωγή γνώσης. Με ιδιαίτερα στοιχεία, όπως η εύκολη µεταφορά σε αποµακρυσµένο ή τοπικό εξυπηρετητή, η υποστήριξη

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 9 σχηµάτων και µαθηµατικών συµβόλων, αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία wiki, µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν την γνώση αλλά και το υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό. Η υλοποίηση της πλατφόρµας σε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή µέσω του δικτυακού τόπου και η αξιοποίησή της σε πραγµατικό περιβάλλον διδασκαλίας στο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης αποδεικνύει ότι η τεχνολογία είναι σε θέση να προσφέρει και εξατοµικευµένες λύσεις για τον εκπαιδευτικό ο οποίος αναζητά ολοκληρωµένες λύσεις πληροφοριακών συστηµάτων πέραν των κεντρικών και µαζικών λύσεων φιλοξενίας που προσφέρονται. Στις σύγχρονες σχολικές τάξεις οι οποίες µετασχηµατίζονται σε κλειστές οργανωσιακά αλλά ανοιχτές πληροφοριακά δοµές, η δηµιουργία κέντρων γνώσης και βιβλιοθηκών υλικού, όπως αυτή η οποία προτείνεται στην παρούσα εργασία, δύναται να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην υλοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Θεοχαρόπουλος, I. (2010). Συστηµικές - Κυβερνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Εφαρµογή στον Σχεδιασµό, την Ανάλυση και την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος για την Ανάπτυξη Εικονικών Κοινοτήτων Συνεργασίας και Μάθησης Εκπαιδευτικών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πειραιάς. Θεοχαρόπουλος, I., Mακεδών, Γ., Μαστοράκου, Α. (2010). Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για την υποστήριξη Κοινής Τράπεζας Θεµάτων σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας, 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Πάτρα. Ιστότοπος Ιστότοπος Carr, N., & Chambers, D. (2006). Cultural and organisational issues facing online learning communities of teachers. Education and Information Technologies, 11(3), Dokuwiki.org. Retrieved 12/10, 2010, from Granger, C., Morbey, M., Lotherington, H., Owston, R., Wideman, H. (2002). Factors contributing to teachers' successful implementation of IT. Journal of Computer Assisted Learning, 18(4), Kurtts, S. (2005). Collaborative Online Problem Solving with Preservice General Education and Special Education Teachers. JI. of Technology and Teacher Education, 13(3), Mason, C. L. (2000). Online teacher education: An analysis of student teachers' use of computermediated communication. International Journal of Social Education, 15(1), Nicholson, S. A., & Bond, N. (2003). Collaborative Reflection and Professional Community Building An Analysis of Preservice Teachers' Use of an Electronic Discussion Board. Journal of Technology and Teacher Education 11(2), Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. Pask, G. (1976). Conversation Theory: Applications in Education and Epistemology. New York: Elsevier. Pask, G. (1996). Heinz von Foerster's Self Organisation Theory, the progenitor of Conversation and Interaction Theories Systems Research, 13(3), Reigeluth, C. (1993). Principles of educational systems design International Journal of Educational Research, 19(2), Sherry, L., & Chiero, R. (2004). Project TALENT Infusing Technology in K-12 Field Placements Through a Learning Community Model. Journal of Technology and Teacher Education 12(2), Whittier, D. (2005). The teacher as software developer. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(1),

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Σχεδίαση µικρών εξειδικευµένων προγραµµάτων, νόµοι κίνησης, Φύλλα εργασίας. Το «εικονικό εργαστήριο» για τη µελέτη των νόµων του Νεύτωνα σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα: Modellus, Interactive Physics, Microworlds Pro Ρόδος, 26 29 Σεπτεµβρίου 2002 Νίκος απόντες, Θανάσης Γεράγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Πάτρα, Απρίλιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

2.Παρατηρήσεις προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

2.Παρατηρήσεις προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ στα σχολεία αρμοδιότητάς σας. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΝΑΞΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα- ειδικότητα) : ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 04.01 Επιµορφωτής Β επιπέδου ιαδραστικών συστηµάτων 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική στο φωτόδεντρο: θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνολογίες

Η Φυσική στο φωτόδεντρο: θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνολογίες Η Φυσική στο φωτόδεντρο: θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία, τεχνολογίες Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Συνεργάτης ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού.

Τι είναι το Wiki. Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Ο όρος «Wiki» προέρχεται από τον Χαβανέζικο «Wiki-Wiki», τα γρήγορα λεωφορεία που κινούνται στο αεροδρόμιο της Χονολουλού. Τι είναι το Wiki Συνεργατική ανάπτυξη (παραγωγή) περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 1 ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης

ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης ό ή ύ ύ ύ ώ ά ς ύ ς ής ί ώ,..... Τοµέας Επιµόρφωσης & Κατάρτισης 1 Το Ε.Α.ΙΤΥ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ως Τεχνικού Συµβούλου της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 244 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Αγάθη Καραμπούλα Βιολόγος, καθηγήτρια 2ου Γυμνασίου Σύρου. Γιώργος Μακρυωνίτης Χημικός, υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLETS)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLETS) 416 ΣΥΝΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPLETS) Τζαμτζής Αθανάσιος Χημικός Β/θμιας Εκπ/σης Μεταπτυχιακός φοιτητής επί πτυχίω ΔιΧηΝΕΤ thanjam@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Λογισμικά μοντελοποίησης - προσομοίωσης Συνεργατική μάθηση Νέες μέθοδοι διδασκαλίας Γεώργιος Γιαννικόπουλος Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03

ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03 ΙΑ ΡΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ03 Στο Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί είναι το εγκεκριμένο για τα Κ.Σ.Ε. Στη συγκεκριμένη πρόταση το

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Αλέξανδρος Καπανιάρης Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Αλέξανδρος Καπανιάρης Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας Πληροφορικός, Μ.Α., M.ed. Υπ. Δρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα