Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών"

Transcript

1 Αξιοποίηση της πλατφόρµας Dokuwiki για την ανάπτυξη περιβάλλοντος εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών Μακεδών Γεώργιος 1, Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 2, Μαστοράκου Αικατερίνη 3 1 Καθηγητής Φυσικός Ρ/Η, 1 ο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης 2 Φυσικός, Υπεύθυνος EΚΦΕ Αγ. Αναργύρων 3 Καθηγήτρια Φυσικός, 1 ο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα λογισµικού Dokuwiki από οµάδα εκπαιδευτικών οι οποίοι επιχειρούν να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον εικονικής ασύγχρονης συνεργασίας, προκειµένου να ταξινοµήσουν το υπάρχον ψηφιακό τους υλικό, αλλά και να δηµιουργήσουν µια βάση γνώσης πάνω στη Φυσική Λυκείου. Γίνεται, επίσης, µια σύντοµη περιγραφή του λογισµικού, των δυνατοτήτων του και της λειτουργίας του σε πραγµατικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον τρόπο οργάνωσης του ψηφιακού υλικού και στον τρόπο ταξινόµησης της ρητής γνώσης την οποία πραγµατεύεται η κοινότητα. Τέλος, παρουσιάζονται και τα σενάρια αξιοποίησης της πλατφόρµας στην σχολική τάξη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εικονική συνεργασία, wiki, ψηφιακό υλικό ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η συνεργατική µάθηση θα λέγαµε ότι θεωρητικά υπάγεται στην οργανωσιακή µάθηση, ένα φαινόµενο το οποίο µελέτησαν ιδιαίτερα οι Nonaka και Τacheuchi. Η βασική παραδοχή του µοντέλου Nonaka και Takeuchi (1995) είναι πως η γνώση συντίθεται από άρρητα (tacit) και ρητά (explicit) συστατικά. Με βάση τη θέση τους, η άρρητη γνώση ορίζεται ως η µη εκφρασµένη γνώση, η διαισθητικά επηρεαζόµενη και η µη καταγεγραµµένη. Αντιθέτως, η ρητή γνώση είναι εκφρασµένη και αποτυπωµένη γνώση. Η προσέγγιση των Nonaka και Takeuchi διακρίνει τέσσερις καταστάσεις µέσω των οποίων γίνεται ένας δυναµικός µετασχηµατισµός από µια µορφή γνώσης σε άλλη. Έτσι, µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης επέρχεται ο µετασχηµατισµός της άρρητης γνώσης σε νέα άρρητη γνώση, ενώ µε τη διαδικασία της εξωτερίκευσης επέρχεται η τροποποίησή της σε ρητή. Επίσης, το µοντέλο παραδέχεται ότι η ρητή γνώση µετασχηµατίζεται σε νέα ρητή γνώση µέσω του µηχανισµού του συνδυασµού, ενώ µέσω της διαδικασίας της εσωτερίκευσης µετατρέπεται σε άρρητη γνώση (σχήµα 1). Οι µετασχηµατισµοί αυτοί είναι δυνατόν να επιτευχθούν µόνο µέσα στο πλαίσιο Οργανισµών ή Κοινοτήτων που χαρακτηρίζονται Μαθησιακοί. H δηµιουργία µαθησιακών οργανισµών βασίζεται στη δυνατότητα υλοποίησης µαθησιακών συζητήσεων (learning conversations) οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν την ύπαρξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος. Ο Gordon Pask (1976, 1996), ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία των µαθησιακών συζητήσεων, διαχώρισε δυο βασικές οντότητες, την p- οντότητα, η οποία περιλαµβάνει το συνεπαγωγικό πλέγµα της παραγόµενης Σχήµα 1: Μοντέλο συνεργατικής µάθησης συµφωνηµένης ρητής γνώσης, και τη m- Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ οντότητα, η οποία περιλαµβάνει την τεχνολογική βάση πάνω στην οποία υλοποιείται η p-οντότητα. Mε άλλα λόγια, κάθε µαθησιακή συζήτηση στο πλαίσιο της οργανωσιακής µάθησης έχει ως σκοπό την παραγωγή ρητής συµφωνηµένης γνώσης µε τη χρήση µιας προκαθορισµένης τεχνολογικής υποδοµής. Υπό την παραπάνω οπτική, ισχύει και το αντίστροφο: η ύπαρξη µιας ικανής τεχνολογικής πλατφόρµας δύναται να ενεργοποιήσει µαθησιακές συζητήσεις οι οποίες µπορούν να µοχλεύσουν τη µάθηση σε επίπεδο οµάδας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε την πλατφόρµα dokuwiki η οποία υποστηρίζει τη συνεργασία οµάδας τριών εκπαιδευτικών για την οργάνωση και παραγωγή ψηφιακού υλικού. WEB2: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ Πιθανώς µια από τις σηµαντικότερες προσφορές της τεχνολογικής πλατφόρµας του Web2 είναι η ανάπτυξη των περιβαλλόντων συµπαραγωγής γνώσης τύπου wiki. Σήµερα υπάρχουν περί τις 120 διαφορετικές υλοποιήσεις wiki, ουσιαστικά της ιδέας του κοινωνικού δικτύου το οποίο επεξεργάζεται και σταθεροποιεί τη δική του γνώση µέσω της ελεύθερης παρέµβασης. Οι τεχνολογικές αυτές πλατφόρµες περιέχουν µικρές διαφοροποιήσεις που αφορούν κυρίως στα παρακάτω θέµατα. Α) Τη δυνατότητα αποθήκευσης προηγούµενων εκδόσεων σελίδων και παρακολούθηση του ιστορικού των σελίδων Β) Τη δυνατότητα χρήσης WYSIWYG (What You See Is What You Get) ή κώδικα σήµανσης (Markup code) Γ) Την πολυγλωσσία ) Την ιδιοκτησία της πλατφόρµας Ε) Τον τύπο της βάσης δεδοµένων ΣΤ) Τη δυνατότητα λειτουργίας σε τοπικό επίπεδο localhost και intranet Μια αναλυτική σύγκριση των δυνατοτήτων των διαφόρων λογισµικών τύπου wiki πραγµατοποιείται στη σελίδα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ OMA ΑΣ ΕΡΓΟΥ Η οµάδα έργου η οποία ανέπτυξε και υλοποίησε τη συνεργατική πλατφόρµα αποτελείται στη στενή της µορφή από έναν πυρήνα εκπαιδευτικών, ενώ σε πιο διευρυµένη κλίµακα από έναν κύκλο εκπαιδευτικών συνεργαζόµενων µε τους πρώτους. Ο βασικός πυρήνας εκπαιδευτικών έχει την τεχνική και διαχειριστική ευθύνη, ενώ παράλληλα δηµιουργεί και οργανώνει το υλικό της πλατφόρµας. Παραµετροποιεί, επίσης, και ενηµερώνει το λογισµικό, ενώ έχει και την ευθύνη του εξυπηρετητή. Υπό µια έννοια ο βασικός πυρήνας των εκπαιδευτικών κινείται τόσο στο επίπεδο του συνδροµητή περιεχοµένου όσο και σε αυτό του διαχειριστή. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών του βασικού πυρήνα πραγµατοποιείται σε εικονικό επίπεδο και δεν απαιτεί φυσική συνάντηση. Η όλη υλοποίηση έχει τη µορφή αυτοοργανωνόµενου έργου (self organized project) υποκινούµενου από την ανάγκη οργάνωσης και ανταλλαγής αξιόπιστου ψηφιακού υλικού. Αποτελεί δε και µια περίπτωση προσέγγισης του προτύπου Teacher as a developer στην πράξη (Whittier, D., 2005), όπως επίσης και προτύπων stakeholder approach (Reigeluth, 2002). Όµως, το πιο σηµαντικό στοιχείο της ανάπτυξης της πλατφόρµας αποτελεί η αποκάλυψη του δυναµικού της εικονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών και η προώθηση της κουλτούρας της ανταλλαγής. Στο σχήµα 2 έχουµε ένα βασικό µηχανισµό εικονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών. Με βάση το µοντέλο αυτό, πίσω από τη δηµιουργία µιας Εικονικής Κοινότητας βρίσκεται η αναζήτηση τρόπων αύξησης της παραγωγής «παιδαγωγικής αξίας». Στην πορεία προς την εικονική συνεργασία ο εκπαιδευτικός έχει να αντιµετωπίσει κάποια εµπόδια τα οποία δύναται να ξεπεράσει στο πλαίσιο της λειτουργίας των Εικονικών Κοινοτήτων (Carr, 2006). Οι Nicholson και Bond (2003) και Mason (2000) διαπιστώνουν τη σηµασία των άτυπων Κοινοτήτων εκπαιδευτικών στην επαγγελµατική ανάπτυξη των νέων µελών της εκπαιδευτικής Κοινότητας, ενώ οι Sherry και Chero (2004) επισηµαίνουν τη σηµασία της εικονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την έγχυση της τεχνολογίας στο σύγχρονο σχολείο. Αναφέρουν, µάλιστα, ως πολύ σηµαντικές επιδράσεις την αναγνώριση του ρόλου της τεχνολογίας από τους συµµετέχοντες στις Εικονικές Κοινότητες και την ανάπτυξη τρόπων ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Τη σηµασία της εικονικής σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας επισηµαίνουν, επίσης, οι Kurtts et al. (2005) οι οποίοι διαπιστώνουν ότι κυρίως η ασύγχρονη επικοινωνία έχει µια βαθιά διαµορφωτική επίδραση στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς. Σηµειώνουν, ακόµη, ως παράγοντες επιτυχίας της εικονικής συνεργασίας την τεχνολογία, τη σύνθεση των οµάδων, τα εγχειρήµατα, τη διαχείριση, τις ατοµικές διαφορές και την ατοµική υπευθυνότητα. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Gragner (2002), η

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 συµµετοχή σε άτυπα κοινωνικά δίκτυα ικανοποιεί τις άµεσες ανάγκες και επιθυµίες του εκπαιδευτικού, δηµιουργώντας ένα κλίµα παροχής γνώσης Just-in-Time σε αντίθεση µε το κλίµα παροχής γνώσης Just-in-Case το οποίο δηµιουργούν οι κάθε είδους επιµορφώσεις. Σχήµα 2: Σχηµατική αναπαράσταση των βασικών εµποδίων στη συµµετοχή σε Εικονικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών (προσαρµογή από Carr, 2006) Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ DOKUWIKI Η πλατφόρµα Dokuwiki είναι µια πλατφόρµα ανοιχτού λογισµικού η οποία αναπτύχθηκε µε σκοπό την αποτύπωση της ρητής γνώσης µικρής οµάδας ή οργανισµού. Ανήκει στην οικογένεια λογισµικού τύπου wiki και έχει µια σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Α) Είναι text based, δεν απαιτεί δηλαδή τη χρήση βάσης δεδοµένων, οπότε όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε κείµενο στον server. Αυτό έχει µια σειρά πλεονεκτήµατα µε βασικότερα την ταχύτητα εκτέλεσης, την ασφάλεια και τη δυνατότητα εύκολης µεταφοράς σε άλλο εξυπηρετητή χωρίς την ανάγκη παραµετροποίησης της βάσης δεδοµένων. Β) Έχει έναν ελαφρύ πυρήνα ως βάση, ενώ γίνεται επέκταση της χρηστικότητας µε την προσθήκη επεκτάσεων (plugins). Πάνω από 1000 διαθέσιµες επεκτάσεις καλύπτουν όλες σχεδόν τις ανάγκες. Γ) Έχει δυνατότητα αναζήτησης σε επίπεδο πλήρους κειµένου. ) Υποστηρίζει την οµαδοποίηση και ταξινόµησης χρηστών. Οι χρήστες είναι δυνατόν να οµαδοποιούνται και να αλλάζουν τα δικαιώµατα ανάλογα µε την οµάδα. Ε) Μπορεί να λειτουργεί τόσο σε επίπεδο server όσο και σε επίπεδο localhost. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όλη η πλατφόρµα µεταφέρεται µε απλή αντιγραφή των αρχείων χωρίς µεταφορά βάσης δεδοµένων. ΣΤ) Μπορεί να λειτουργεί καλά ακόµη και σε εξυπηρετητές µε σχετικά µεγάλο φορτίο. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ εδοµένου ότι το dokuwiki δεν απαιτεί βάση δεδοµένων, για την εγκατάσταση αρκεί η απλή µεταφορά µέσω ftp στον διαδικτυακό εξυπηρετητή. Με κλήση στη διεύθυνση έχουµε πρόσβαση στο περιεχόµενο της πλατφόρµας. Η µεταφορά σε άλλον εξυπηρετητή είναι απλούστατη, µιας και περιλαµβάνει µόνο τη µεταφορά των αρχείων. Το ίδιο εύκολη είναι και η εγκατάσταση σε τοπικό επίπεδο. Αντιγράφοντας τα αρχεία στο http φάκελο του δηµοφιλούς XAMPP (σχήµα 3α), µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο περιεχόµενο µέσω της διεύθυνσης ίδεται µε τον τρόπο αυτό η δυνατότητα να γίνεται off-line πρόσβαση του υλικού. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΟ DOKUWIKI Η οργάνωση µιας wiki πραγµατοποιείται µε τη σωστή οργάνωση των γνωσιακών χώρων (wikispaces). Από αυτήν την πλευρά, το dokuwiki προσφέρει ιεραρχική διαισθητική οργάνωση η οποία είναι πολύ κοντινή στην παραδοσιακή οργάνωση φακέλων. Για την ακρίβεια, η οργάνωση των

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ wikispaces αντιστοιχεί στην οργάνωση των φακέλων του server. Για παράδειγµα, αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε έναν γνωσιακό χώρο (wikispace) για την ανάπτυξη της έννοιας «έργο», το οποίο ανήκει στο wikispace «Μηχανική» το οποίο µε τη σειρά του ανήκει στο wikispace «Φυσική Α Λυκείου», τότε θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τη διεύθυνση: vasiki_theoria:fisiki_a_lykeioy:mixaniki:ergo Έργο Η παραπάνω διεύθυνση αντιστοιχεί στην οργάνωση φακέλων του σχήµατος 3β. To αρχείο ergo.txt περιέχει το κείµενο και τον κώδικα της ενότητας «Έργο». (α) Σχήµα 3: (a) οµή του εξυπηρετητή (β) Σύστηµα διευθυνσιοδότησης του Dokuwiki Η χρήση των αγγλικών χαρακτήρων επιβάλλεται, προκειµένου να δηµιουργηθούν σωστά οι φάκελοι στον εξυπηρετητή. Ο χρήστης βλέπει τη λέξη «Έργο» η οποία αποτελεί και το όνοµα της διεύθυνσης. Στη γνωσιακή οργάνωση του συνεργατικού περιβάλλοντος µπορεί να γίνει υπερσύνδεση µε την έννοια «Έργο» µε την επικόλληση του κώδικα. [[vasiki_theoria:fisiki_a_lykeioy:mixaniki:ergo Έργο]] Ο ΚΩ ΙΚΑΣ ΤΗΣ DOKUWIKI Όπως γίνεται µε την πλειονότητα των λογισµικών τύπου wiki, η οπτική παρουσίαση των πληροφοριών πραγµατοποιείται µε τη χρήση κώδικα σήµανσης (markup). Ο κώδικας είναι πολύ εύκολος και επαναλαµβανόµενος. Η χρήση κώδικα δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης παρέµβασης στο περιεχόµενο της wiki οποιαδήποτε στιγµή και από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης. Ο κώδικας είναι πολύ κοντινός στον κώδικα σήµανσης της mediawiki πάνω στην οποία έχει δηµιουργηθεί η wikipedia η οποία αποτελεί και σηµείο αναφοράς πλατφόρµας συνεργατικής συµπαραγωγής γνώσης. Για παράδειγµα ο κώδικας του σχήµατος 4α δηµιουργεί την οπτική διάταξη του σχήµατος 4β: (β) (α) Σχήµα 4: Κώδικας Dokuwiki (α) και αντίστοιχη υλοποίηση από τον εξυπηρετητή (β) Με τον παραπάνω τρόπο χτίζεται σταδιακά µια ευέλικτη, γρήγορη και αξιόπιστη πλατφόρµα διαχείρισης γνώσης και υλικού. Οι δυνατότητες οργάνωσης της οντολογίας της γνώσης είναι πάρα πολλές. Είναι για τον λόγο αυτό απαραίτητο να προηγηθεί ένας συστηµατικός σχεδιασµός του τρόπου οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης. (β)

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η πλατφόρµα dokuwiki δίνει τη δυνατότητα γραφής µαθηµατικών µε κώδικα LaTeX ο οποίος ενσωµατώνεται στον βασικό οικείο κώδικα σήµανσης, όπως φαίνεται στο σχήµα 5α. ίνεται, επίσης, η δυνατότητα δηµιουργίας διαγραµµάτων µε τη χρήση πρόσθετου λογισµικού. Το αποτέλεσµα είναι, όπως φαίνεται στο σχήµα 5β, ένα ευανάγνωστο κείµενο το οποίο θυµίζει βιβλίο. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα δηµιουργίας βιβλίου pdf µε σύνθεση επιλεγµένων σελίδων από το περιεχόµενο της dokuwiki. (α) Σχήµα 5: Κώδικας Dokuwiki µε µαθηµατικά (α) και διάγραµµα (αντίστοιχη υλοποίηση από τον εξυπηρετητή) (β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ανάπτυξη του διδακτικού, αλλά και του υποστηρικτικού υλικού αποτέλεσε το πιο δύσκολο σηµείο της εφαρµογής. Ο σχεδιασµός του θα έπρεπε να λάβει υπόψη ορισµένες παραµέτρους, όπως η ταξινόµηση, η παραµετροποίηση του διδακτικού και του υποστηρικτικού υλικού, η κατασκευή των κατάλληλων µεταδεδοµένων, η πολυπαραµετρική αναζήτηση, αλλά και η ευκολία συνεισφοράς υλικού. Σε πρώτη φάση δηµιουργήσαµε τις επιλογές πάνω στις οποίες βασίζεται το διδακτικό καθώς και το υποστηρικτικό υλικό. Και τα δύο διαρθρώνονται ανάλογα µε το µάθηµα (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία) και την τάξη (Α', Β' ή Γ' τάξη του Λυκείου). Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το διδακτικό υλικό, όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 6, διακρίνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: (β) Σχήµα 6: ιάρθρωση του ιδακτικού Υλικού

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Το βασικό υλικό διδασκαλίας, είναι το υλικό που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελείται από: µια βάση για Ασκήσεις µια βάση για Φύλλα Αξιολόγησης µια βάση Ερωτήσεων Θεωρίας µια βάση για Φύλλα Εργασίας ανά ιδακτική Ενότητα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ανάπτυξη του υλικού διδασκαλίας, είναι το υλικό (ασκήσεις, ερωτήσεις, σχέδια µαθήµατος, φύλλα αξιολόγησης), που µπορεί οποιοσδήποτε εγκεκριµένος χρήστης να υποβάλει προς έγκριση συζήτηση στην οµάδα διαχείρισης της εφαρµογής. Η ανάπτυξη αυτού του υλικού αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία συνεργατικότητας της βάσης. ιακρίνεται σε: προτάσεις για εισαγωγή νέων Ασκήσεων. προτάσεις για εισαγωγή νέων Κριτηρίων Αξιολόγησης. προτάσεις για εισαγωγή νέων ή τροποποιηµένων Σχεδίων Μαθήµατος ανά ιδακτική Ενότητα. ΥΛΙΚΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Το υλικό διδασκαλίας µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, είναι το υλικό που χρησιµοποιεί ένας εκπαιδευτικός για να προσεγγίσει µε δυναµικό, διερευνητικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο διάφορες διδακτικές ενότητες. Το υλικό αυτό αποτελείται από: Applets PPTs Προσοµοιώσεις µε το interactive physics Εικονικά πειράµατα µε βοηθητικά λογισµικά Ενδεικτικά Video ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Σ αυτό το τµήµα περιλαµβάνεται το υλικό (υποδειγµατική διδασκαλία) που ένας εκπαιδευτικός θέτει προς συζήτηση στην κοινότητα συνεργασίας. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είναι το υλικό που επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να προσεγγίσουν πειραµατικά τις έννοιες που έχουν διδαχθεί θεωρητικά. Στο υλικό αυτό παρουσιάζονται οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους µεγαλύτερη εµβάθυνση των εννοιών που πραγµατεύθηκαν στη θεωρία. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υποστηρικτικό υλικό, όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 7, διακρίνεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Σχήµα 7: ιάθρωση του υποστηρικτικού υλικού

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 7 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Περιλαµβάνει τη θεωρία, ταξινοµηµένη ανά µάθηµα, µε ελεύθερο τρόπο, µη προσαρµοζόµενο απαραίτητα σε σχολικό επίπεδο. ΣΧΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Περιλαµβάνει τη θεωρία, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ταξινοµηµένη ανά τάξη (Α', Β' και Γ' τάξη του Γ.Ε.Λ. ή του ΕΠΑ.Λ) και ανά µάθηµα (Φυσική Χηµεία Βιολογία), όπως φαίνεται στο σχήµα 8 Σχήµα 8: Έννοιες ταξινοµηµένες αλφαβητικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιλαµβάνει τη βασική νοµοθεσία χωρισµένη σε δύο ενότητες : Γενικά Μαθήµατα ( ΕΠΠΣ, ΑΠΣ) Ι ΑΚΤΙΚΗ Περιλαµβάνει θεωρία σχετική µε τη διδακτική και τα παιδαγωγικά ταξινοµηµένη σε δύο ενότητες: Βασικές έννοιες Ειδική ιδακτική ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Περιλαµβάνει το υλικό που πρακτικά µας δανείζει το Ε.Κ.Φ.Ε. Αγ. Αναργύρων (www.e-ekfe.net) και στην ουσία λύνει απορίες που γεννιούνται από τη θεωρητική µελέτη ενός θέµατος. Για να περιηγηθεί κάποιος στο διδακτικό, αλλά και στο υποστηρικτικό υλικό, πρέπει να µπει στο site Στο σχήµα 9 φαίνεται το µενού όπου µπορούµε να επιλέξουµε όποια υποενότητα επιθυµούµε πατώντας απλώς πάνω της. Οι υποενότητες που έχουν κόκκινο χρώµα απλώς δεν έχουν ακόµα υλικό προς διαχείριση, επεξεργασία ή κριτική. Σχήµα 9: Μενού διδακτικού και υποστηρικτικού υλικού

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν να φανεί το πόσο ευέλικτη, εύχρηστη και χρήσιµη είναι η εφαρµογή που αναπτύξαµε για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο χώρος στον οποίο υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σενάριο ήταν το Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης, επειδή παρέχεται σ αυτό γρήγορη online δυνατότητα της εφαρµογής, καθώς και χρήση διαδραστικού πίνακα. Το τµήµα που συµµετείχε στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν το τµήµα Α7 Γενικής Παιδείας της Α' τάξης του 1 ου ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης, στο οποίο διδάσκει το µάθηµα της Φυσικής ο εκπαιδευτικός Γεώργιος Μακεδών (ένας από τους συγγραφείς της εργασίας αυτής). Η διδακτική ενότητα που επεξεργαστήκαµε είχε ως θέµα: «Η έννοια της δύναµης. Συγγραµµικές δυνάµεις και η σύνθεσή τους.» Κατ αρχάς εισήλθαµε στην πλατφόρµα της εφαρµογής και, επιλέγοντας από το µενού ιδακτικό υλικό βάση φύλλων εργασίας ανά διδακτική ενότητα 13_d.e..pdf, εµφανίζεται το φύλλο εργασίας που θα επεξεργαστούµε στο πρώτο µέρος της διδακτικής ώρας. Στη συνέχεια, ορίσαµε τις έννοιες της δύναµης, της πλαστικής παραµόρφωσης και της ελαστικής παραµόρφωσης (Ν. Hooke), επιλέγοντας διαδοχικά από το µενού τη διαδροµή Σχολική Θεωρία Φυσική Α' Λυκείου (Πίνακας Περιεχοµένων) ύναµη και στη συνέχεια, πατώντας στο πάνω µέρος της σελίδας της ύναµης το [Βασική Θεωρία Α Λυκείου] για να επιστρέψουµε στον (Πίνακας Περιεχοµένων) όπου, ακολουθώντας τη διαδροµή Ν Νόµος του Hooke, ολοκληρώσαµε τις έννοιες που έπρεπε να αναπτύξουµε από το φύλλο εργασίας 13_d.e..pdf. Για το δεύτερο µέρος της διδακτικής ώρας επιλέξαµε από το µενού τη διαδροµή ιδακτικό υλικό βάση φύλλων εργασίας ανά διδακτική ενότητα 14_d.e..pdf όπου και εµφανίσαµε το φύλλο εργασίας µε το οποίο εισαγάγαµε τις έννοιες των Συγγραµµικών υνάµεων και τη σύνθεσή τους. Επιλέξαµε γι αυτόν το σκοπό τη διαδροµή Σχολική Θεωρία Φυσική Α' Λυκείου (Πίνακας Περιεχοµένων) υνάµεις Συγγραµµικές Σύνθεση. Στο τρίτο µέρος της διδακτικής ώρας βάλαµε τους µαθητές να παίξουν µε µια προσοµοίωση σε Java Applets, ακολουθώντας τη διαδροµή ιδακτικό υλικό Υλικό διδασκαλίας µε νέες Τεχνολογίες APPLETs Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ύναµη. Επειδή, όµως, το πείραµα είναι για τους µαθητές κάτι που τους εντυπωσιάζει, ακολουθώντας τη διαδροµή ιδακτικό υλικό Εργαστηριακές ραστηριότητες Ελατήριο και υνάµεις, τους δείξαµε σε εικόνες µια πειραµατική διαδικασία που θα έπρεπε να εκτελέσουν εκείνη τη στιγµή. Στο τέλος της διδασκαλίας δώσαµε στους µαθητές κριτήριο σύντοµης αξιολόγησης, ακολουθώντας τη διαδροµή: ιδακτικό υλικό Βάση Κριτηρίων Αξιολόγησης Κριτήρια Σύντοµης Αξιολόγησης Ενότητα Αξιολόγησης ( ύναµη-συγγραµµικές υνάµεις & Σύνθεσή τους 7o Sh.Ev.Sheet). Το κριτήριο σύντοµης αξιολόγησης το οποίο δόθηκε στους µαθητές που συµµετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω της πλατφόρµας της εφαρµογής δόθηκε και στους µαθητές των τµηµάτων Α1 και Α3 στα οποία η διδασκαλία της ίδιας διδακτικής ενότητας έγινε χωρίς τη χρήση της πλατφόρµας της εφαρµογής. Από την επεξεργασία των κριτηρίων αξιολόγησης προέκυψε ότι οι µαθητές που είχαν προσεγγίσει τις έννοιες της Φυσικής µε τη βοήθεια της πλατφόρµας της εφαρµογής παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσµατα κατά µέσο όρο σε σχέση µε τους µαθητές των άλλων τµηµάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε επόµενη διδακτική ώρα), µοιράσαµε ερωτηµατολόγιο (ανώνυµο) στους µαθητές που συµµετείχαν στη διαδικασία, για να αξιολογήσουν αυτόν τον τρόπο προσέγγισης του µαθήµατος της Φυσικής. Από την αποδελτίωση των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: Η προσέγγιση των βασικών φυσικών εννοιών είναι ευκολότερη µε τη χρήση της πλατφόρµας της εφαρµογής. Η χρήση της πλατφόρµας της εφαρµογής δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους µαθητές να συµµετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της διδασκαλίας. Η εύκολη προσβασιµότητα στη διδασκόµενη ύλη µέσω διαδικτύου αξιολογήθηκε θετικά. Θετική ήταν και η αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσβασης µέσω της πλατφόρµας της εφαρµογής σε εικονικό (applets) και σε πραγµατικό εργαστήριο (µέσω βιντεοσκόπησης). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλατφόρµα Dokuwiki αποτελεί µια εύκολη αλλά και συνάµα αξιόπιστη υλοποίηση της ασύγχρονης εικονικής συνεργασίας για την ταξινόµηση αλλά και παραγωγή γνώσης. Με ιδιαίτερα στοιχεία, όπως η εύκολη µεταφορά σε αποµακρυσµένο ή τοπικό εξυπηρετητή, η υποστήριξη

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 9 σχηµάτων και µαθηµατικών συµβόλων, αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία wiki, µπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν την γνώση αλλά και το υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό. Η υλοποίηση της πλατφόρµας σε αποµακρυσµένο εξυπηρετητή µέσω του δικτυακού τόπου και η αξιοποίησή της σε πραγµατικό περιβάλλον διδασκαλίας στο ΕΠΑ.Λ Πετρούπολης αποδεικνύει ότι η τεχνολογία είναι σε θέση να προσφέρει και εξατοµικευµένες λύσεις για τον εκπαιδευτικό ο οποίος αναζητά ολοκληρωµένες λύσεις πληροφοριακών συστηµάτων πέραν των κεντρικών και µαζικών λύσεων φιλοξενίας που προσφέρονται. Στις σύγχρονες σχολικές τάξεις οι οποίες µετασχηµατίζονται σε κλειστές οργανωσιακά αλλά ανοιχτές πληροφοριακά δοµές, η δηµιουργία κέντρων γνώσης και βιβλιοθηκών υλικού, όπως αυτή η οποία προτείνεται στην παρούσα εργασία, δύναται να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην υλοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Θεοχαρόπουλος, I. (2010). Συστηµικές - Κυβερνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Εφαρµογή στον Σχεδιασµό, την Ανάλυση και την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος για την Ανάπτυξη Εικονικών Κοινοτήτων Συνεργασίας και Μάθησης Εκπαιδευτικών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πειραιάς. Θεοχαρόπουλος, I., Mακεδών, Γ., Μαστοράκου, Α. (2010). Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος για την υποστήριξη Κοινής Τράπεζας Θεµάτων σε Επίπεδο Σχολικής Μονάδας, 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Πάτρα. Ιστότοπος Ιστότοπος Carr, N., & Chambers, D. (2006). Cultural and organisational issues facing online learning communities of teachers. Education and Information Technologies, 11(3), Dokuwiki.org. Retrieved 12/10, 2010, from Granger, C., Morbey, M., Lotherington, H., Owston, R., Wideman, H. (2002). Factors contributing to teachers' successful implementation of IT. Journal of Computer Assisted Learning, 18(4), Kurtts, S. (2005). Collaborative Online Problem Solving with Preservice General Education and Special Education Teachers. JI. of Technology and Teacher Education, 13(3), Mason, C. L. (2000). Online teacher education: An analysis of student teachers' use of computermediated communication. International Journal of Social Education, 15(1), Nicholson, S. A., & Bond, N. (2003). Collaborative Reflection and Professional Community Building An Analysis of Preservice Teachers' Use of an Electronic Discussion Board. Journal of Technology and Teacher Education 11(2), Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press. Pask, G. (1976). Conversation Theory: Applications in Education and Epistemology. New York: Elsevier. Pask, G. (1996). Heinz von Foerster's Self Organisation Theory, the progenitor of Conversation and Interaction Theories Systems Research, 13(3), Reigeluth, C. (1993). Principles of educational systems design International Journal of Educational Research, 19(2), Sherry, L., & Chiero, R. (2004). Project TALENT Infusing Technology in K-12 Field Placements Through a Learning Community Model. Journal of Technology and Teacher Education 12(2), Whittier, D. (2005). The teacher as software developer. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(1),

Prezi: Μια ολοκληρωµένη εφαρµογή Web2 για την ανάπτυξη, οργάνωση και διανοµή µη γραµµικών παρουσιάσεων

Prezi: Μια ολοκληρωµένη εφαρµογή Web2 για την ανάπτυξη, οργάνωση και διανοµή µη γραµµικών παρουσιάσεων Prezi: Μια ολοκληρωµένη εφαρµογή Web2 για την ανάπτυξη, οργάνωση και διανοµή µη γραµµικών παρουσιάσεων Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 1, Μπίλλα Πολυξένη 2 1 Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Αγ.Αναργύρων itheo@unipi.gr 2 Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή: Τζάµπερ Φάντυ (Α.Μ 6501) «Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» Επιβλέπων: ρ. Γκόγκος Χρήστος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα Πρέβεζα, Νοέµβριος 2009 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα