ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info."

Transcript

1 ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηε πγεία ηνπο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζην πφζν επηπρηζκέλνη θαη ήξεκνη ληψζνπλ (δηάζηαζε ςπρηθή πγεία ) θαζψο θαη ζην πφζν θαιή ζεσξνχλ φηη είλαη ε πξνζσπηθή ηνπο πγεία (δηάζηαζε γεληθή πγεία ) δειψλνπλ νη Έιιελεο ζπγθξηηηθά κε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο φπσο ε Οιιαλδία, ε Σνπεδία θαη ε Μ. Βξεηαλία αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνλ Καλαδά θαη ηηο ΗΠΑ (Πίλαθαο 1). Τα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε έξεπλα γηα ηελ πγεία, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο ησλ Διιήλσλ, κε ηίηιν «Hellas Health I», πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζήκεξα απφ ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο Γηάλλε Σνύληα, δηεπζπληή ηνπ Θλζηηηνύηνπ Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Θαηξηθήο (ΙΚΠΙ), ηελ θα Φξηζηίλα Γεκεηξαθάθε, ςπρνιφγν έξεπλαο, επηζηεκνληθή ζπλεξγάηξηα ηνπ Κέληξνπ Μειεηψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη ηνλ θ. Γεκήηξε Μπνπιακάηζε ηεο Metron Analysis. Η Παλειιαδηθή Έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ιλζηηηνχην θαη ην Κέληξν Μειεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ηεο Θαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Metron Analysis, κε ζπλεληεχμεηο ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζπλνιηθά 1000 αηφκσλ άλσ ησλ 18 εηψλ. Όπσο εμήγεζε ν θ. Τνχληαο, σο έλλνηα ε πνηφηεηα δσήο ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο πηπρέο ηεο πγείαο (ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή πγεία θαη επεκεξία) έηζη φπσο ηελ αμηνινγεί ην ίδην ην άηνκν ή έλαο πιεζπζκφο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αλεμαξηήησο ειηθίαο, νη γπλαίθεο αιιά θαη όζνη αλήθνπλ ζηηο θαηώηεξεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο, φπσο ηζρχεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, δειψλνπλ ρεηξόηεξε πνηόηεηα δσήο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο, ελψ νη θάηνηθνη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ δειψλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζηηο δηαζηάζεηο ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη γεληθή πγεία ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ κε-αζηηθψλ θέληξσλ (Πίλαθεο 2 θαη 3). Η κειέηε έδεημε φηη νη αλψηεξεο θαη νη αζηηθέο ηάμεηο πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν ηε δηαηξνθή ηνπο θαη γεληθφηεξα ηελ πγεία ηνπο, θαζψο δηελεξγνχλ πνιχ ζπρλφηεξα πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, φπσο έιεγρν ηεο πίεζεο θαη ςειάθεζε καζηνχ. Σε γεληθέο γξακκέο ε κειέηε δείρλεη φηη νη θάηνηθνη ηεο ρψξα καο ζε κεγάιν πνζνζηφ δελ πξνζέρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο αξθεηά, δε γπκλάδνληαη αξθεηά, θαπλίδνπλ πνιύ - ηδηαίηεξα νη λένη-, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα κε ηνλ ύπλν ηνπο, 1

2 ελώ δελ πξαγκαηνπνηνύλ πξνιεπηηθνύο ειέγρνπο πνπ αθνξνύλ ηελ πγεία ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 ρξόληα επηπιένλ δσήο από ηνλ κέζν ρξόλν δσήο ησλ Ειιήλσλ θαη λα κεηώλεηαη θαηά πνιύ ε πνηόηεηα δσήο ηνπο (δειαδή, ε θαζεκεξηλή επεμία θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο). Δηαηξνθή Οη Έιιελεο θαίλνληαη φηη αθνινπζνχλ πάλσ-θάησ κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή πνπ φκσο ζεθψλεη αξθεηέο βειηηψζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο ε θιαζηθή πξνζηαηεπηηθή κεζνγεηαθή δίαηηα. Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα, απμεκέλε παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο θαη γιπθώλ, ελψ κεησκέλε εκθαλίδεηαη λα είλαη ε θαηαλάισζε δεκεηξηαθψλ (θαη ηδηαίηεξα δεκεηξηαθψλ νιηθήο άιεζεο), θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη ςαξηψλ. Τν θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο κηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη αλώηεξεο ηάμεηο έρνπλ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, θαιχπηνληαο ηηο ζπζηάζεηο γηα ηα θξνχηα θαη ην % ησλ ζπζηάζεσλ γηα ηα ιαραληθά. Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα, ε κέζε θαηαλάισζε ςαξηνχ θαη ζαιαζζηλψλ είλαη πεξίπνπ 100 γξ/ εβδνκάδα, ε κέζε θαηαλάισζε θνηφπνπινπ είλαη 100 γξ/ εβδνκάδα ελψ ε κέζε θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο θηάλεη ηα 140 γξ/ εβδνκάδα. Σχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, ε θαηαλάισζε ςαξηνχ θαη ζαιαζζηλψλ ζα πξέπεη λα είλαη γξ εβδνκαδηαία, ε θαηαλάισζε πνπιεξηθψλ πεξίπνπ 240 γξ. εβδνκάδα θαη ε θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο κφλν γξ εβδνκαδηαία. Παξάιιεια ε θαηαλάισζε νζπξίσλ θαη μεξώλ θαξπώλ αγγίδεη κόιηο ην 25% ηεο ζπληζηώκελεο θαηαλάισζεο. Όζνλ αθνξά ηα δεκεηξηαθά, ε κέζε θαηαλάισζε είλαη πεξίπνπ 4 κεξίδεο, θαιχπηνληαο κφλν ην % ησλ ζπζηάζεσλ ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη αληίζεηα απφ ηα πξφηππα ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο, κόλν ην ¼ ησλ δεκεηξηαθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε είλαη νιηθήο άιεζεο. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ε κέζε θαηαλάισζε είλαη 2 θξνχηα θαη 2 κεξίδεο ιαραληθψλ ηελ εκέξα, πνπ δελ πιήξε ηηο ζπζηάζεηο. Η κέζε θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (γάια, ηπξί θαη γηανχξηη) είλαη πεξίπνπ 2 κεξίδεο ηελ εκέξα θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο. Η κέζε θαηαλάισζε ησλ γιπθψλ είλαη πεξίπνπ 2 κεξίδεο αλά εβδνκάδα, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ λέσλ ειηθίαο εηψλ λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 3 κεξίδεο γιπθψλ εβδνκαδηαίσο. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο, φηη πεξίπνπ ην 52% ησλ αηφκσλ είραλ πξσηλφ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο κέξεο ηεο εβδνκάδαο ελψ ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ δελ θαηαλαιώλεη πνηέ πξσηλό. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εζηίαζε εθηφο νηθίαο, κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 43% λα δειψλεη φηη ηξψεη εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά εθηφο νηθίαο. Οη άληξεο (%), ηα πςειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα (%), νη αλχπαληξνη (66%) θαη νη λένη ειηθίαο εηψλ (%) είλαη νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηξψλε πην ζπρλά εθηφο νηθίαο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη δε ε θνηλσληθή θχζε ηεο εζηίαζεο εθηφο νηθίαο - ηππηθή γηα ηεο κεζνγεηαθέο ρψξεο - κηα πνπ ην 94% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ηξψλε ζπρλά έμσ ην θάλνπλ κε παξέα θαη φρη κφλνη ηνπο. 2

3 Κάπληζκα Τα θάπληζκα ζηελ Διιάδα παξακέλεη κηα λνζνγφλν θαηάζηαζε κε ζρεηηθή απμεηηθή ηάζε απφ ην έηνο 2000 θαη γηα ηα δχν θχια. Σήκεξα, ην 40% ησλ Ειιήλσλ είλαη θαπληζηέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 49,9% ησλ ελήιηθσλ αλδξψλ θαη ην 30,8% ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ θαπλίδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σηάζηκα παξακέλνπλ θαη ηα πνζνζηά ησλ λέσλ (18-34 εηψλ) πνπ θαπλίδνπλ ζε ζχγθξηζε κε επξσπατθή κέηξεζε πξν πεληαεηίαο. Σπγθεθξηκέλα ην 44,3% ησλ λέσλ θαπλίδνπλ θαζεκεξηλά, ππνδειψλνληαο ηελ απνηπρία ή αδηαθνξία ηεο ππεχζπλσλ θνξέσλ λα πξνζηαηέςνπλ ηε λέα γεληά απφ ηελ επηδεκία ηνπ θαπλίζκαηνο κέζσ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξναγσγήο πγείαο. Όια ηα παξαπάλσ πνζνζηά εμαθνινπζνχλ βέβαηα λα καο θέξλνπλ ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ ρσξψλ κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά παλεπξσπατθά θαη αλάκεζα ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο δηεζλψο. Δληππσζηαθέο είλαη θαη νη δειψζεηο ησλ κε-θαπληζηψλ γηα ην παζεηηθφ θάπληζκα. Σπγθεθξηκέλα απφ ηνπο 4 πεξηζηαζηαθνχο ή κε-θαπληζηέο πνπ εξσηήζεθαλ ην 31,5% δήισζαλ παζεηηθό θάπληζκα ζην ζπίηη θαη ην 38% παζεηηθό θάπληζκα ζην ρώξν εξγαζίαο! Έλα ελζαξξπληηθφ κήλπκα φκσο πεξλάεη κέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θη απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη 2 ζηνπο 3 θαπληζηέο δειώλνπλ ζεηηθνί (απαληψληαο κε έλα λαη ή ίζσο ) ζηε δηαθνπή. Αϋπλία Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αυπλίαο θαηά ηνλ λπρηεξηλφ χπλν θαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζηε ρώξα καο είλαη απμεκέλα θαη θηάλνπλ ην 25,3% ππνινγίδνληαο φηη δηεζλψο θπκαίλνληαη κεηαμχ 10 έσο 30%. Σηε ρψξα καο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε ηνλ λπρηεξηλφ χπλν δειψλνπλ νη γπλαίθεο, νη θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη θπζηθά νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία. σκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Σν 34,5% ησλ αλδξώλ θαη ην 44,7% ησλ γπλαηθώλ δειώλνπλ αδξαλείο. Να ηνληζηεί εδψ φηη ηα άηνκα πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ ζπρλή (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δήισζαλ θαη ζεκαληηθά θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζρεηηδφκελε κε ηελ πγεία, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο Σηα πξνιεπηηθά ηεζη εληππσζηαθά είλαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: ε νζηενπόξσζε κε > % ησλ γπλαηθώλ ζε πεξηεκκελνπαπζηαθή ειηθία λα κελ έρεη κεηξήζεη νζηηθή ππθλόηεηα (θαη > % ζηηο ειηθίεο 55-64), ε απηνςειάθεζε καζηνύ λα κε γίλεηαη ζην 46% ησλ γπλαηθώλ (αμηνζεκείσην ην φηη 43,5% ησλ γπλαηθώλ δελ εμεηάδνληαη νύηε από ην γηαηξό ηνπο), ην 56% ησλ γπλαηθώλ δελ έρεη θάλεη πνηέ καζηνγξαθία, ε δαθηπιηθή εμέηαζε ζηνπο άλδξεο πνπ δελ γίλεηαη ζε πνζνζηό 86% (ζηηο ειηθίεο 45-54) θαη 65% (ζηηο ειηθίεο 65 θαη άλσ), 3

4 ην PSA πνπ επίζεο δε γίλεηαη ζε 69% (ζηηο ειηθίεο 45-54) θαη 45% (ζηηο ειηθίεο 65 θαη άλσ) θαη ην 27,2% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ δελ έρεη κεηξήζεη πνηέ ηε ρνιεζηεξόιε ηνπ (42% ζηηο ειηθίεο 25-34) ελώ νη νδεγίεο ζπληζηνύλ κηα πξώηε κέηξεζε/έιεγρν κεηά ηα 20 έηε. Τα παξαπάλσ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απιψλ θαη γηα νξηζκέλεο αλέμνδσλ εμεηάζεσλ κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε. Αξθεί λα ζεκεησζεί φηη ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο καζηνγξαθίαο ζε Σνπεδία θαη Φηιαλδία κείσζε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαηά ην 1/3, ελψ ζηνπο άληξεο ην 17% ησλ λέσλ θξνπζκάησλ θαξθίλνπ εληνπίδνληαη ζηνλ πξνζηάηε. Αλά θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο δαθηπιηθήο εμέηαζεο, κε ηνπο άληξεο αλψηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ (53,2% έλαληη 28,2% αληίζηνηρα γηα ηελ εμέηαζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 10,2% έλαληη 3,0% αληίζηνηρα γηα ηε δαθηπιηθή εμέηαζε). Σηηο γπλαίθεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλά θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη ζηελ ςειάθεζε καζηνχ απφ ηνλ γηαηξφ αιιά θαη ζηελ απηνςειάθεζε καζηνχ κε ηηο γπλαίθεο αλψηεξσλ ζηξσκάησλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ (37,1% έλαληη 20,1% αληίζηνηρα γηα ηελ ςειάθεζε καζηνύ από ηνλ γηαηξό θαη 30,3% έλαληη 15,7% γηα ηελ απηνςειάθεζε). Υξόληα λνζήκαηα Τν 35% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ ρξφληνπ λνζήκαηνο. Υπέξηαζε: Τν 16% δειψλεη φηη έρεη ππέξηαζε ελψ ην 20% δελ έρεη θπζηνινγηθή πίεζε θαη γλσξίδνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ ππεξηαζηθψλ εθηηκάηαη ζην 25%. Απηφ δείρλεη ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξν πξνιεπηηθφ έιεγρν. Υπεξρνιεζηεξνιαηκία: Τν 17,6% αλαθέξεη κε θπζηνινγηθή κέηξεζε, ελψ κφιηο ην 9,1% δειψλεη φηη έρεη ππεξρνιεζηεξνιαηκία (πεξίπνπ φζνη παίξλνπλ θαη θάξκαθα) ελψ πάιη γλσξίδνπκε φηη ην πνζνζηφ ησλ ππεξρνιεζηεξηλαηκηθψλ εθηηκάηαη ζε 20% ηνπ πιεζπζκνχ. Γεληθά, ε ζπρλφηεηα ησλ Φξφλησλ Ννζεκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη πξνο ην παξψλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο αιιά νη ηάζεηο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, πνπ κάιινλ απμάλνληαη αληί λα κεηψλνληαη, είλαη αλεζπρεηηθέο (Πίλαθαο 4). Τν ζίγνπξν είλαη φηη απηά ηα ρξφληα λνζήκαηα (πνπ θαηά κεγάιν βαζκφ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ!) επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ, ηφζν ζηελ ζσκαηηθή φζν θαη ζηελ ςπρηθή ηεο δηάζηαζε (Πίλαθαο 5). ΠΡΟΛΗΦΗ: ΠΡΟΣΑΗ ΖΧΗ Τν Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο ζέινληαο λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ πγεία ησλ ειιήλσλ, νξγάλσζε κία εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ην 4

5 Υυηλόηερες ηιμές σποδηλώνοσν καλύηερη Ποιόηηηα Ζφής δηάζηεκα Ννέκβξην-Γεθέκβξην 2006 κε ηίηιν: ΠΡΟΛΗΦΗ: ΠΡΟΣΑΗ ΖΧΗ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: α) αλνηθηή ζπκβνπιεπηηθή γξακκή γηα ζέκαηα Πξφιεςεο: β) εηδηθή ηζηνζειίδα κε πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο Πξφιεςεο θαη Αγσγήο Υγείαο: γ) εθηχπσζε θαη δηαλνκή 2 εληχπσλ (θπιιάδην επαηζζεηνπνίεζεο θαη Οδεγφο Πξφιεςεο 52 ζειίδσλ). δ) ηειενπηηθφ θαη ξαδηνθσληθφ κήλπκα ε) θαηαρσξήζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ζη) παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα: δηαθνπή θαπλίζκαηνο βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο έιεγρν ηνπ ζηξεο αχμεζε θπζηθήο άζθεζεο Τφζν ε έξεπλα Hellas Health Ι φζν θαη ε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ράξηο ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ εηαηξηψλ Coca Cola 3E κε ηελ Amita, Cream, Διαΐο Unilever κε ην Ιλζηηηνχην Βecel, Interamerican, Novo Nordisk, Pfizer, Wyeth Hellas, ηηο νπνίεο θαη επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο. Γηάλλεο Τνχληαο Αλ. Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο Γηεπζπληήο Πίλαθαο 1 Σύγκριζη ηης Ποιόηηηας Ζφής ζτεηιζόμενης με ηην Υγεία ζε επιλεγμένες τώρες δφηηθόηεηα/ελέργεηα θοηλφληθή ιεηηοσργηθόηεηα ηοσ αηόκοσ ζσλαηζζεκαηηθή ιεηηοσργηθόηεηα ζηοσς θαζεκερηλούς ρόιοσς (π.τ εργαζία, οηθογέλεηα) υστηθή σγεία ζφκαηηθή ιεηηοσργηθόηεηα ηοσ αηόκοσ ζφκαηηθή ιεηηοσργηθόηεηα ζηοσς θαζεκερηλούς ρόιοσς ζφκαηηθός πόλος γεληθή σγεία Διιάδα οσεδία Κροαηία Οιιαλδία Μ. Βρεηαλία ΗΠΑ Καλαδάς διαζηάζεις Ποιόηηηας Ζφής 5

6 ςψηλόηεπερ ηιμέρ ςποδηλώνοςν καλύηεπη Ποιόηηηα Ζωήρ ςψηλόηεπερ ηιμέρ ςποδηλώνοςν καλύηεπη Ποιόηηηα Ζωήρ Πίλαθαο 2 Σύγκπιζη ηηρ Ποιόηηηα Ζωήρ ηων ελλήνων ανδπών και γςναικών Γσναίκες Άντρες 55 τοσ ατόμοσ στοσς καθημερινούς ρόλοσς σφματικός πόνος γενική σγεία ζφτικότητα/ενέργεια κοινφνική Διαζηάζειρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ σσναισθηματική στοσς καθημερινούς ρόλοσς (π.τ εργασία, οικογένεια) υστική σγεία Πίλαθαο 3 Ποιόηηηα Ζωήρ ηων Ελλήνων ανά κοινωνική ηάξη ανώτερη μεσαία π ρος ανώτερη μεσαία π ρος κατώτερη κατώτερη 55 τοσ ατόμοσ στοσς καθημερινούς ρόλοσς σφματικός πόνος γενική σγεία ζφτικότητα/ενέργεια κοινφνική σσναισθηματική στοσς καθημερινούς ρόλοσς (π.τ εργασία, οικογένεια) υστική σγεία διαζηάζειρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ 6

7 Πίλαθαο 4 Ποζοζηά Χρόνιφν νοζημάηφν ζε διάθορες Εσρφπαχκες τώρες Διιάδα Γαιιία Γερκαλία Μ. Βρεηηαλία Κροαηία Ροσκαλία ιοβαθία Γεκοθραηία ηες Σζετίας Πίλαθαο 5 Η ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΣΑ ΥΡΟΝΘΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ υστηθή σγεία γεληθή σγεία αθταρώδες δηαβήηες ηύποσ ΙΙ (ελήιηθοσ) Τπερηαζε Τπερτοιεζηεροιαηκία Καρδηαθή αλεπάρθεηα Αζζκα Οζηεοαρζρίηηδα ηζτίοσ ή γόλαηος ύλδροκο εσερέζηζηοσ εληέροσ (ζπαζηηθή θοιίηηδα) Καηάζιηυε Αγτώδεης δηαηαρατές Υρόληα βρογτίηηδα ή εκθύζεκα Καλέλα τρόληα λοζήκαηα Επιλεγμένες τρόνιες αζθένειες 7

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα