Επιμενίου 49 τθλ: εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε."

Transcript

1 Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ μασ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο κόςτοσ των ιατρικϊν πράξεων ι εξετάςεων ςτο ςυνεργαηόμενο με τθν ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗ ιατρικό δίκτυο. Ημερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ του Πίνακα: 26/06/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΚΟΤΜΕΝΣΑΚΗ ΕΤΘΤΜΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ Σκωλικοειδεκτομι Γενικόσ Χειρουργόσ 900 Ανοιχτι κυρεοειδεκτομι Λαπαροςκοπικι Χολυςτεκτομι Αφαίρεςθ Κφςτθσ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ Καηάνθ 7 τθλ: Ωοκικθσ - 50 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-80 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΚΡΗΣΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΛΗ ΠΟΠΗ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Γενικισ Ιατρικισ 20 θ ςυνεδρία για βελονιςμό Επιμενίου 49 τθλ: εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - 30 Γενικό αιματολογικό Check Up Μελεάγρου 7 & Μαρίασ Κάλλασ τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΡΤΠΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ τιμζσ του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. 30 Check Up με: Γενικι αίματοσ - ΑΓΡΙΝΙΟ Κφπρου 21 (2οσ όροφοσ) τθλ: Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξφ - Κρεατινίνθ - HDL - LDL - SGOT - SGPT - Λιπίδια ΑΡΑΧΩΒΙΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Γενικόσ Ιατρόσ Φοινικοσ & Βλαχερνϊν τθλ: εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Αδριανείου 26 & Α. Βεάκθ, Ν. Ψυχικό τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου BABYMED Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ Κορωπίου 2 & Φωκίδοσ, Γουδι 40 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% - 50% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Μ. Γερουλάνου, Αμπελόκθποι 15 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ Αμπελόκθποι, Κθφιςίασ 132 & Ραπαδά τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ρεριοχι Χίλτον, Μιχαλακοποφλου 2-6 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP: Κζντρο Ακθνϊν, Στουρνάρθ 29 τθλ: ) 27 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Τριγλυκερίδια ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Κθφιςιά, Κθφιςίασ 227 (κτιριο 2) τθλ: SGOT - SGPT - Γενικι οφρων Άλιμοσ, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 578 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - LDL - HDL Αγία Ραραςκευι, Μεςογείων 384 τθλ: Τριγλυκερίδια οροφ - SGOT - SGPT - γ-gt - Α/Α κϊρακοσ - Γενικι οφρων Κορυδαλλόσ, Γρθγ. Λαμπράκθ 106 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Καλλικζα, Ελ. Βενιηζλου τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Νζα Λωνία, Mελίνασ Μερκοφρθ 34 τθλ: Α/Α/ κϊρακοσ - Θλεκτροκαρδιογράφθμα Ρεριςτζρι, Ραναγι Τςαλδάρθ τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Χαλάνδρι, Λεωφ. Ρεντζλθσ 44 & Θρακλζουσ 2 τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Ρατιςια, Ρατθςίων 125 τθλ: TEST PAP - Θλεκτροκαρδιογράφθμα Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 187 τθλ: Αιγάλεω, Λεωφ. Ακθνϊν 429Α τθλ: ) 6 : Γενικι αίματοσ - Γενικι οφρων Υμθτοφ 7 & Ρεντζλθσ τθλ: Στουρνάρθ 29 τθλ: Ραλινθ, Κριτθσ & Σαλαμίνασ 87 τθλ:

2 Σελίδα 2 από 49 ΔΙΑΓΝΩΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςτισ εξετάςεισ που προβλζπονται από το ΦΕΚ ςτον τιμοκατάλογο Δθμοςίου Λ. ιανκοφρ 64 & Λαρίςθσ, Αμπελόκθποι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όςεσ εξετάςεισ δεν προβλζπονται ςτο τιμοκατάλογο του Δθμοςίου Ακτι Μιαοφλθ 85, Ρειραιάσ τθλ: θ επίςκεψθ ςτουσ ιατροφσ ειδικότθτοσ: Καρδιολόγου, ΩΛ, Ρακολόγου & Οφκαλμιάτρου Αγ. Λαφρασ 111 & Ρατθςίων 386, Ρατιςια τθλ: θ αιμολθψία κατ' οίκον εντόσ ορίων πρωτευοφςθσ Ρλατεία Μπιηανίου 2, Γλυφάδα τθλ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ CHECK UP που περιλαμβάνει: Γενικι Αίματοσ, Σάκχαρο, Χολθςτερόλθ, Σ. Σαράφθ & Λερά Οδόσ 219, Αιγάλεω τθλ: Τριγλυκερίδια, HDL χολθςτερόλθσ, LDL χολθςτερόλθσ Αγ. Δθμθτρίου 18, Αγ. Δθμιτριοσ τθλ: Λ. Αλεξάνδρασ 166 ζναντι ΓΑΔΑ τθλ: Υγείασ & Δερβενακίων 30 Ραλλινθ τθλ: ΙΑΣΡΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΟΜΙΛΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% ςτα ζξοδα νοςθλείασ πλθν φαρμάκων - υλικϊν -αμοιβϊν ιατρϊν Λ.Κ. Ακθνϊν Διςτόμου 5-7 Μαροφςι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Λ.Κ. Ραλαιοφ Φαλιρου Άρεωσ 36 Ρ. Φάλθρο τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ επιςκζψεισ ςτα τακτικά ψεξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβοφ Λ.Κ. Ψυχικοφ Άντερςεν 1 Ψυχικό τθλ: ανά επίςκεψθ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ των κλινικϊν ειδικοτιτων Ρακολόγου, Λ.Κ. Ρεριςτερίου Εκν. Μακαρίου 60 Ρεριςτζρι τθλ: Καρδιολόγου, Ορκοπεδικοφ, Χειρουργοφ και Ραιδιάτρου ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Λ.Κ. Δάφνθσ Κλειοφσ 8-10 Δάφνθ τθλ: ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ Α.Ε. ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Λεωφ. Βάρθσ - Κορωπίου Βάρθ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ MICRO CHECK ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βείκου 15-17, Γαλάτςι τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ MICRO CHECK CHECK UP με 25 : Σάκχαρο - Χολθςτερίνθ - Τιγλυκερίδια - Ουρικό οξφ - Ουρία - Καλι & κακι Τόμπρα 5, Αγία Ραραςκευι τθλ: χολθςτερίνθ - Σίδθροσ - SGOT - SGPT - γ-gt - Γενικι αίματοσ-οφρων - Ταχφτθτα κακίη. ερυκρϊν ΠΑΡΖΑΚΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ 40 Triplex καρδιάσ Χαλανδρίου 6 Αγ. Ραραςκευι τθλ: : Καρδιολογικόσ ζλεγχοσ + ΘΚΓ + Triplex Καρδιάσ + Συνταγογράφθςθ ΜΑΡΣΖΑΚΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο + Test Pap Μαιευτιρ Γυναικολόγοσ 40 για λοιποφσ μαιευτικοφσ - γυναικολογικοφσ υπεριχουσ - 30 απλι κολποςκόπθςθ Ευ. Γιαβάςθ 7 Αγ. Ραραςκευι τθλ: : Γυναικολογικι εξζταςθ + Test Pap + Υπζρθχο + Κολποςκόπθςθ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Οφκαλμίατροσ Θρ. Ρολυτεχν. 4 Αγ. Ραραςκευι τθλ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για τθν ίδια πάκθςθ Ορκοπαιδικόσ Αγ. Λωάννου 40 Αγ. Ραραςκευι τθλ: ΔΑΒΒΕΣΑ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Φυςικοκεραπεφτρια 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ελ.Βενιηζλου 41 & Ατταλειασ 2 Νζα Σμφρνθ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00

3 Σελίδα 3 από 49 ΙΑΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 60 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 10:00-16:00 Στρ. Τόμπρα 4 Αγ. Ραραςκευι τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 22:00-01:00 - αργίεσ ΠΑΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 20 : Ακουόγραμμα - 15 : Τυμπανομετρία - 20 : Ενδοςκόπθςθ λάρυγγοσ ι ινόσ - Φάρυγγοσ Θρ. Ρολυτεχν. 8 Αγ. Ραραςκευι τθλ: : Ωτομικροςκόπθςθ - 30 : Αφαίρεςθ βυςμάτων ωτϊν ΜΑΓΚΝΟΤ ΑΝΣΜΠΕΡΓΚ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ενδοκρινολόγοσ Χαλκθδόνοσ 8-12 Αμπελόκθποι τθλ: ΛΕΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο κατόπιν ραντεβοφ Ενδοκρινολόγοσ Λαρίςθσ 21 Αμπελόκθποι τθλ: ΒΕΡΤΚΟΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Ορκοπαιδικόσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Ευρυνόμθσ 44 Ηωγράφου τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ - Απλι υνταγογράφθςθ 10 ΖΙΩΓΑ ΜΙΛΣΙΑΔΗ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο κατόπιν ραντεβοφ ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Ορκοπαιδικόσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Χατηθςταματίου 6 Ραλλινθ τθλ: ΓΚΕΟΤΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30 : Γυναικολογικι εξζταςθ + Κλινικι εξζταςθ Μαςτϊν + Τεςτ ΡΑΡ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 30 : Απλι κολποςκόπθςθ Καφαντάρθ 26 τθλ: : Εξωτερικι Καρδιοτοκογραφία (Non Test - NST) ΣΙΣΕ ΓΕΩΡΓΙΟ 80 : Γυναικολογικι εξζταςθ + Κλινικι εξζταςθ Μαςτϊν + Τεςτ ΡΑΡ + Υπζρθχο ζςω οργάνων Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 40 : Ραρακολοφκθςθ κφθςθσ + Υπζρθχο Κφθςθσ Απλό Καφαντάρθ 26 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ ΞΕΝΟΦΟΝΣΕ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Μενελάου 62, Νζο Θράκλειο τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΜΠΙΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πνευμονολόγοσ 40 λειτουργικό ζλεγχο αναπνοισ & ςπειρομζτρθςθ - 10 Οξυμετρία - 40 Κεραπεία υπν/κοφ Ομιρου 59 Νζα Σμφρνθ τθλ: ςυνδρόμου - 50 κεραπεία καπνίςματοσ - 40 εξζταςθ κατ'οίκον - 50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΚΟΛΙΟΦΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 40 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Ταξιαρχϊν 82 Δραπετςϊνα τθλ: ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΙΑ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο μαηί με TEST PAP Γυναικολόγοσ 50 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ με TEST PAP & Κολπικό Υπερθχογράφθμα Σπφρου Μερκουρθ 27 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-90 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΑΝΝΑ ΠΕΠΠΑ ΔΩΡΕΑΝ προλθπτικόσ ζλεγχοσ και ενδοςτοματικι κεραπεία ςτο ιατρείο κατόπιν ραντεβοφ Οδοντίατροσ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ςτισ λοιπζσ οδοντιατρικζσ πράξεισ Χατηθςταματίου 6 Ραλλινθ τθλ: ΕΚΡΤΩΣΘ 10% ςτισ προςκετικζσ εργαςίεσ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειροφργοσ ορκοπαιδικόσ 10 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 28θσ Οκτωβρίου 374 Ν.Ρζραμοσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΚΑΜΠΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειροφργοσ ορκοπαιδικόσ 40 για ςυρραφι τραυμάτων, ζγχυςθ ενδαρκρικϊν ενζςεων, 50 τοποκζτθςθ γυψονάρκθκα ι γυψεπιδζςμου Ελ. Βενιηζλου 20 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ

4 Σελίδα 4 από 49 ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 60 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ 40 : Υπερθχοκαρδιογράφθμα - Triplex καρδιάσ - 30 : Triplex αορτικοφ τόξου Ρανόρμου τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ & ΘΚΓ κατ' οίκον ΛΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 60 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ ΑΘΗΝΑ Πακολόγοσ 40 : Υπερθχοκαρδιογράφθμα - Triplex καρδιάσ - 30 : Triplex αορτικοφ τόξου Αγ. Ραντελειμονοσ 6 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ & ΘΚΓ κατ' οίκον ΔΕΡΒΑ ΑΓΗΙΛΑΟ Πνευμονολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ Λεωφ. Κφπρου 19 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΔΕΒΕΚΟΤΖΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ΑΙΓΙΝΑ Ειδικόσ Γενικόσ ιατρόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Αφαίασ 25 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 50 : Triplex καρδιάσ - 50 : Τζςτ κοπϊςεωσ Ταγμ. Γεωργοφλθ 24 τθλ: : Holder πίεςθσ & ρυκμοφ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ 25 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για πακολογικι εξζταςθ Ειδικόσ Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ 35 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για διαβθτολογικι εξζταςθ Βετςοποφλου 72 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον κατόπιν ραντεβοφ ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 15 θ ςυνεδρία φυςιοκεραπείασ Φυςιοκεραπευτισ Βετςοποφλου 65 τθλ: ΑΜΟΙΡΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 5% ςτισ εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Βιοπακολόγοσ - Μικροβιολόγοσ 5 Γενικι Αίματοσ και Γενικι Οφρων Βετςοποφλου 68 τθλ: ΜΑΝΣΖΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ορκοπαιδικόσ 50 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-70 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Βετςοποφλου 65 τθλ: ενδαρκρικθ εγχυςθ, 30 μζτρθςθ οςτεοπόρωςθσ κερκίδοσ με υπζρθχουσ ΣΖΙΟΒΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Νευρολόγοσ 70 Θλεκτρομυογράφθμα-Νευρογράφθμα, 60 Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα Κεμ. Σοφοφλθ 34 τθλ: ΠΑΓΚΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 10 θ επίςκεψθ για κακε επόμενο παιδί Βετςοποφλου 126 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-35 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ

5 Σελίδα 5 από 49 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ανκεμίου 9 & Αυτοκρ. Κεοδωρασ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ δθμοςίου τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΡΕΝΑ ΣΕΡΓΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βενιηζλου 40 τθλ: ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 15 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ καρδιολόγοσ 45 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00-18:00 & 21:00-08:00 Κ. Ραλαιολόγου 37 τθλ: ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Γενικόσ Ιατρόσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00-21:00 Κ. Σνωκ 6 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 21:00-09:00 - αργίεσ ΧΑΣΖΗΠΑΠΑ ΧΡΗΣΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Βενιηζλου τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΒΑΡΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 15 κάκε επόμενθ επίςκεψθ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λ. Δραγοφμθ 18 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε καλλυντικά και ςυμπλθρϊματα διατροφισ Φαρμακείο 14θσ Μαϊου 16 τθλ: ΜΗΣΚΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε όλα τα παραφάρμακα Φαρμακείο Γαλατα και τροφζσ ςε προνομιακζσ τιμζσ Καβυρθ 1 τθλ: ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Δερματολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε κάκε πράξθ ιατρικισ αιςκθτικισ Αν. Κράκθσ 47 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00 ζωσ 17:30-40 από 21:30 ζωσ 23:30 και αργίεσ ΑΝΔΡΟΤΣΟΤ ΕΛΕΝΗ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Φυςικοκεραπεφτρια 14θσ Μαϊου 22 τθλ: ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ 30 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 22:00 Λ. Δθμοκρατίασ 282 τθλ: ΑΜΤΝΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΘΑ 28ου Συντάγματοσ πεηικοφ 11 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΩΦΡΟΝΙΔΗ ΩΦΡΟΝΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 40 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΑΡΓΟ Ευ. Γιαγκόπουλου 1 τθλ: ΟΡΕΣΙΚΟ ΓΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ Πακολόγοσ 40 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Διοικθτιριου 7 τθλ:

6 Σελίδα 6 από 49 ΚΑΙΩΝΗ ΧΡΗΣΟ - 20 θ επανεξζταςθ Χειροφργοσ Ω.Ρ.Λ. 15 εξζταςθ προλθπτικοφ ελζγχου, 10 ακουόγραμμα, 15 τυμπανόγραμμα, Λ. Βεργωτθ 108Α' τθλ: θχθτικά αντανακλαςτικά, 25 ενδοςκόπθςθ λάρυγγοσ, 30 ενδοςκόπθςθ ρινόσ/φάρυγγοσ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 25 θ επίςκεψθ για ςφράγιςμα - 25 για κακαριςμό - 65 εωσ 105 απονεφρωςθ ΑΡΓΟΣΟΛΙ Οδοντίατροσ 25 εξαγωγι λεφκανςθ Αντινωροσ 3 τθλ: ΔΕΛΛΑΛΗ - ΣΡΙΒΤΖΑ ΑΘΗΝΑ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χαροκόπου 25Α' τθλ: ΟΤΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ορκοπεδικόσ 35 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Λ. Κατςωνθ 7 τθλ: U/S μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αραντοσ Λοκρου 27 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΙΑΣΡΙΚΗ ΛΟΚΡΙΔΟ Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 1ο χλμ Αταλάντθσ-Σκάλασ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΠΕΠΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο + ΘΚΓ - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 35 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Σεραφείμ Κοκολα 17 τθλ: triplex καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ(45 κατ'οίκον)- 40 Test κοπϊςεωσ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΠΠΟ ΛΕΩΝΙΔΑ 15 θ κακε επίςκεψθ για φυςικοκεραπεία Οδ. Ανδροφτςου 13 τθλ: ΣΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟ ΘΩΜΑ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ Πακολόγοσ 35 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Ακαν. Διακου 26 τθλ:

7 Σελίδα 7 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΛΓΚΟΤΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ Βενιηζλου 32 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βενιηζλου 26 τθλ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ" ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Μ. Καρακωςτι 22 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 25 Ψθφιακι Α/Α - 25 Υ/Θ πρϊτο όργανο 5 κάκε επόμενο - 80 Ψθφ. Μαςτογραφία & ECHD ΧΑΣΖΙΔΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Γυναικολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Αγίου Ραταπίου 7 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 40 : Γυναικολογικι εξζεταςθ με U/S - 40 : Μαιευτικι εξζταςθ - 60 : Τεςτ PAP Χειρουργόσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 120 : Εμβολιαςμόσ κατά καρκίνου τραχιλου : Κολποςκόπθςθ : Υςτεροςκόπθςθ Ρροφιτθ Θλία 2 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ γυναικολογικζσ επεμβάςεισ και τοκετοφσ ΜΗΣΙΟΤ ΕΛΕΝΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Δερματολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00 ζωσ 23:00-60 τισ αργίεσ ΒΕΡΟΙΑ Ελιάσ 6 τθλ: ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ με Καρδιογράφθμα Ειδικόσ 40 Echo Καρδιάσ - 60 ζγχρωμο triplex Βενιηελου 32 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΓΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΡΓΤΡΙΟ - ΔΩΕΑΝ θ επανεξζταςθ 50 υπερθχογραφικι μελζτθ καρδιάσ Μ. Αλεξάνδρου & Βενιηζλου 23 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με καρδιογράφθμα Ειδικόσ 70 υπερθχογράφθμα Βενιηζλου 26 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-60 από τισ 23:00 ζωσ 07:00 & αργίεσ ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ - ΔΩΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ ενόσ μινα για τον ίδιο λόγο Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για διαβθτολογικι εξζταςθ Μ. Αλεξάνδρου 17 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ - 50 για ακτίνα πζραν 10km

8 Σελίδα 8 από 49 ΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπεδικόσ - Βελονιςτισ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Βενιηζλου 29 τθλ: ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για ιατρικι εξζταςθ Ρροφ. Θλια 15 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΠΤΛΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Ουρολόγοσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για ιατρικι εξζταςθ Μ. Καρακωςτι 10 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΙΟΤΚΙΟΤΡΟΓΛΟΤ ΧΡΗΣΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για ιατρικι εξζταςθ Βενιηελου 32 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΜΑΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ 20 θ πακολογικι εξζταςθ Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ 30 πλιρθσ διαβθτολογικόσ ζλεγχοσ (ΘΚΓ - ζλεγχοσ κυκλοφ. ςυςτιματοσ - υπζρθχοσ κοιλίασ) Αριςτοτζλουσ 2 & Βενιηελου τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΜΠΟΖΑ ΣΕΡΓΙΟ τισ κακθμερινζσ - 50 τισ αργίεσ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ 30 ζλεγχοσ γλαυκϊματοσ και βυκοφ με Goldman - 40 ζλεγχοσ κυκλοπλθγίασ για παιδιά Βενιηζλου 32 τθλ: ζλεγχοσ οπτικϊν πεδίων ΣΟΠΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για λιπομζτρθςθ - ζλεγχο βαςικοφ μεταβολιςμοφ - υγρϊν ΒΕΡΟΙΑ Διαιτολόγοσ - Διατροφολόγοσ & μυϊκισ μάηασ - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ με δίαιτα και λιπομζτρθςθ Ρρ. Θλία 6 τθλ: θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον - 20 θ κάκε επόμενθ ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ ΩΡΛ (Ρινοπλαςτικι - Ωτοπλαςτικι) 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Μ. Αλεξάνδρου 27 τθλ: ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο Λατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-40 από 23:00-07:00 & αργίεσ Ρλατεία Αντωνίου 1 τθλ: ΓΚΙΛΙΟΠΟΤΛΟ ΣΕΦΑΝΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για οδοντιατρικό ζλεγχο - εκτίμθςθ Χειρουργόσ οδοντίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςε όλεσ τισ οδοντιατρικζσ πράξεισ Ελθάσ 6 τθλ: ΚΟΓΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 7% ςτισ εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου Μικροβιολογικό εργαςτιριο ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου Μ. Αλεξάνδρου 23 τθλ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ "Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ" ΑΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΘΕΗ από δίκλινο ςε μονόκλινο και από μονόκλινο ςε ςουίτα επί του τρζχοντοσ ιδιωτικοφ καταλόγου, ςε περίπτωςθ Δευτεροβάκμιασ Τπθρεςίασ Τγείασ (Νοςθλεία) ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΓΧ/ΚΕ ΔΙΑΓ/ΚΕ ΑΙΜΑΣΟ & ΑΚΣ/ΦΙΑ για τουσ αςκενείσ που πραγματοποιοφν κλειςτι νοςθλεία. ΚΟΤΚΟΤΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για λιπομζτρθςθ - ζλεγχο βαςικοφ μεταβολιςμοφ - υγρϊν & μυϊκισ μάηασ Διαιτολόγοσ - Διατροφολόγοσ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ με δίαιτα - ΔΩΡΕΑΝ θ επιςκεψθ ςτο ιατρείο για ηφγιςμα Βενιηζλου 6 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00 ΠΑΛΠΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Φυςικοκεραπευτισ Βικζλα 1 τθλ:

9 Σελίδα 9 από 49 ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα νοςθλείασ επί του ιδιωτικοφ καταλόγου ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΕΛΠΙ" 50 Check Up : Γενικι αίματοσ - Τ.Κ.Ε - Γενικι οφρων - Ουρία - Σάκχαρο - Κρεατινίνθ - Ουρικό Άνκιμου Γαηι 118 τθλ: οξφ - Χολθςτερίνθ - Τριγλυκερίδια - HDL - LDL - SGOT - SGPT 40 εξζταςθ P.S.A Τζςτ κοπϊςεωσ - 60 Triplex - 40 Holter πιζςεωσ ι ρυκμοφ ΠΑΝΣΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πακολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Σπυρίδθ 38 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΒΟΛΟ ΝΙΚΑ ΘΕΟΔΟΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ Ουρολόγοσ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ραπάγου 2 Ν. Λωνία τθλ: ΚΩΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ορκοπαιδικόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Αγίου Νικολάου 17 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΣΑΝΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Ελ. Βενιηζλου 109 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΣΑΛΔΑΡΗ ΓΑΡΤΦΑΛΙΑ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πνευμονολόγοσ - Φυματιολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Σπυρίδθ 58 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΑΚΛΗΠΙΟ MEDICA ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Σταδίου 13 Γιαννιτςά τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 10 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ - 30 θ εξζταςθ + ΘΚΓ + Triplex 50 θ εξζταςθ + ΘΚΓ + Triplex + Τεςτ κόπωςθσ Ρλατεία Γκ. Γιϊτα τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΣΖΙΟΒΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Νευρολόγοσ 70 Θλεκτρομυογράφθμα-Νευρογράφθμα, 60 Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα Καπ. Νικθφόρου 6 τθλ: ΓΙΑΝΝΙΣΑ ΑΒΒΑΙΔΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ 15 θ ςυνεδρία φυςιοκεραπείασ Τπθρεςίεσ Φυςιοκεραπείασ 20θσ Οκτωβρίου τθλ: ΚΑΝΣΖΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟ 15 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Ειδικόσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Βελ. ωμα 13Α' τθλ: ΑΒΒΑΙΔΟΤ ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ 20 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Ψυχολόγοσ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00 Δ. Σταμκου& Αγαμζμνωνοσ τθλ: ΔΟΚΑ ΣΕΦΑΝΟ 30 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Γαςτρεντερολόγοσ Ελ. Βενιηζλου 111 τθλ: ΣΕΠΕΛΗ ΠΑΝΣΕΛΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Πακολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά από 23:00 ζωσ 07:00 & αργίεσ Χατηθδθμθτρίου 17 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον το Σαββατοκφριακο ΜΑΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ 15 θ ςυνεδρία φυςιοκεραπείασ ΓΟΤΜΕΝΙΑ Φυςικοκεραπευτισ Τζρμα Εκν. Αντιςτάςεωσ τθλ:

10 Σελίδα 10 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΟΦΟΚΛΗ Ευαγγελιςτρίασ 4 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΣΩ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για οδοντιατρικι εξζταςθ και εκτίμθςθ περιςτατικοφ Οδοντίατροσ 35 : ςφράγιςμα - 35 : εξαγωγι - 35 : κακαριςμόσ Κ. Ταλιαδοφρθ 28 τθλ: : θ ςτεφάνθ από πορςελάνθ ΛΙΑΝΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ ιατρικζσ πράξεισ και χειρουργικζσ επεμβάςεισ Φαιρδυνάνδου 2 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΠΑΠΑΞΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Πακολόγοσ Λ. Σοφοφ 7 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-60 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΧΟΤΣΟΤΡΑ ΧΡΗΣΟ 10 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΓΡΕΒΕΝΑ Πακολόγοσ Λ. Σοφοφ 1 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον όλο το 24ωρο εντόσ τθσ πόλεωσ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ ΣΕΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 15 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Μ. Αλεξάνδρου 9 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-30 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΖΗΚΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςε όλα τα είδθ του φαρμακείου πλθν των Φαρμάκων Φαρμακείο Μ. Αλεξάνδρου 17 τθλ: ΛΙΑΜΠΑ ΖΩΗ από Δεφτερα εωσ Ρααςκευι Χειρουργοσ Οφκαλμιατροσ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ βυκοςκόπθςθσ με μυδρίαςθ Φαρδυκαμπου 2 τθλ: ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χειρουργοσ Ουρολόγοσ 20 υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ, 10 ουρομετρία, 40 πλιρθσ ουρολογικόσ ζλεγχοσ Μ. Αλεξάνδρου 25 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΦΛΩΡΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Δερματολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ 20% ΕΚΠΣΩΗ ςε όλεσ τισ ιατρικζσ πράξεισ Ελ. Βενιηζλου 5 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 & αργίεσ ΦΟΤΣΙΣΖΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΟ 30 θ ζμφραξθ και ααποτρφγωςθ Βας. Αλεξάνδρου 23 τθλ: Δωρεάν ενδοςτοματικι κεραπεία ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ 10 θ επίςκεψθ για εξζταςθ εντόσ μθνόσ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ 25θσ Μαϊου 74 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:30 ζωσ 23:00 ΣΑΘΗ Γ. ΒΑΙΛΕΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Κατςαντϊνθ 11 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον & αργίεσ ΑΔΑΜΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Φυςικοκεραπευτισ-Χειροπρακτικόσ Διοικθτθρίου 45 τθλ:

11 Σελίδα 11 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟΓΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ Λ. Λαμπριανίδθ 14 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. Ρροφςςθσ 26 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΚΠΣΩΗ 43% επί των τιμϊν Ιδιωτικοφ καταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ειδικόσ Ακτινολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμϊν Ιδιωτικοφ καταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αγαμζμνωνοσ 39 τθλ: triplex αγγειων - 30 ψθφιακι μαςτογραφία + υπζρθχο & άλλεσ υπθρεςίεσ ςε προςιτζσ τιμζσ ΑΡΑΛΙΩΣΟΤ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ απλι εξζταςθ Μαιευτιρασ Χειρουργόσ Γυναικολόγοσ 50 θ εξζταςθ + Τεςτ PAP + κολπικόσ υπζρθχοσ - 30 θ εξζταςθ + κολπικόσ υπζρθχοσ Βελιςςαρίου 3 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 12:00-14:00-50 από 10:00-12:00 τισ αργίεσ ΠΑΠΑΣΖΙΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ για επανεξζταςθ Νευρολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00 ζωσ 17:00 εργάςιμεσ & αργίεσ Κ. Ραλαιολόγου 22 τθλ: ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ για επανεξζταςθ Ορκοπαιδικόσ Θφαιςτίωνοσ 3 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00-21:00-50 από 21:00-23:00 τισ αργίεσ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΤΛΟ ΟΔΤΕΑ - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ για επανεξζταςθ Ουρολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον εντόσ πόλεωσ κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ Ρτολεμαίων 6 τθλ: ΚΙΜΙΚΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Βεργίνασ 37 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 21:00-23:00 εντόσ πόλεωσ - 60 εκτόσ πόλεωσ ΓΚΙΟΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο χωρίσ παρακλινικζσ εξετάςεισ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ με παρακλινικζσ εξετάςεισ ΔΡΑΜΑ Ρτολεμαίων 10 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον 24 ϊρεσ το 24ωρο όλο το χρόνο ΘΕΟΦΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ςτοματικόσ ζλεγχοσ - 10 ακτινογραφία - 30 ςφράγιςμα χωρίσ άξονα, 40 με άξονα Χειρουργόσ οδοντίατροσ 30 αποτρφγωςθ - 80 κεραπεία ουλίτιδασ περιοδοντίτιδα ςτεφάνθ ακρυλικι Λ. Λαμπριανίδου τθλ: ςτεφάνθ πορςελάνθ ολικι οδοντοςτοιχία χωρίσ δοκό, 600 με δοκό ΨΑΛΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ Φυςιοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Θπείρου 39 τθλ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ Πνευμονολόγοσ 15% ζκπτωςθ ςτισ παρακλινικζσ εξετάςεισ Βεργίνασ 37 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 από 23:00-07:00 τισ αργίεσ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ Μικροβιολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αρμεν 33 τθλ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΗΛΕΚΣΡΑ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ Χειροφργοσ Οφκαλμίατροσ 30 θ εξζταςθ για γυαλιά οράςεωσ με ςυνταγογράφθςθ - 40 εξεταςθ με βυκοςκόπιο Γ. Ηερβοφ 45 τθλ: θ επίςκεψθ κατ' οίκον από 13:00-17:00(εντόσ πόλεωσ Δράμασ) - 50 (εκτόσ Δράμασ) Α. ΚΟΤΣΚΟΤ - Κ. ΠΑΣΚΑ Ο.Ε. 20 για υπερθχογράφθμα ενόσ οργάνου + 5 το κάκε επόμενο Ακτινολογικό εργαςτιριο 50 triplex - 30 ψθφιακι μαςτογραφία - 30 υπερθχογράφθμα μαςτϊν Κ. Ραλαιολογοφ 22, τθλ: για ακτινογραφία θ πρϊτθ λιψθ + 5 για κάκε επόμενθ

12 Σελίδα 12 από 49 ΕΤΦΡΑΙΜΙΔΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 2,5 για κατϋοίκον ενεςοκεραπεία - 5 για κατ' οίκον αιμολθψία Νοςθλεφτρια 8 για κατ' οίκον αιμολθψία & επίδοςθ αποτελεςμάτων - 10 λοφςιμο μαλλιϊν κλθνθροφσ αςκζνθ Κατακουηθνοφ 11, τθλ: για κατ' οίκον φλεβοκζντθςθ ι τοποκζτθςθ ουροκακετιρα - 20 πλιρεσ μπάνιο ΣΕΡΖΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΗ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Γενικθ Ιατρικι 10 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Ρτολεμαίων 7 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ θ ςυνταγογραφθςθ ΚΑΪΡΗ ΧΡΗΣΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο για ΘΚΓ + ECHO ΚΑΔΛΑΣ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ, 120 ECHO STRESS Ρτολεμαίων 4Α' τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-70 από 23:00-07:00 τισ αργίεσ ΚΕΛΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ Φυςικοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ ΔΡΑΜΑ Καςςου 25Α' τθλ: ΚΙΟΕ ΧΡΗΣΟ Φυςικοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Αγαμζμνονοσ 39 τθλ: ΜΑΤΡΙΔΟΤ ΑΒΒΙΝΑ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο (ςυμβουλευτικι, παρζμβαςθ & αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν Ψυχολόγοσ δυςκολιϊν, ψυχοκεραπεία, κρίςεισ πανικοφ, φοβίεσ) Βελιςςαρίου 3 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ που διακζτει θ κλινικι ωμανοφ 14 Ζδεςςα τθλ: ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΔΩΡΕΑΝ μία ετθςίωσ εξζταςθ Γεν. Αίματοσ και Οφρων ΑΚΛΗΠΙΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΕΔΕΑ Φιλικισ Εταιρίασ 14 Ζδεςςα τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΡΠΕΣΖΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριςτεσ επιςκζψεισ για εξετάςεισ κατά τισ εφθμερίεσ ςτθν κλινικι Αγ. Γεϊργιοσ Γενικόσ Χειρουργόσ Βεροίασ 13 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00-21:00-40 από 21:00-24:00 & αργίεσ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗ ΠΑΤΛΟ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριςτεσ επιςκζψεισ για εξετάςεισ κατά τισ εφθμερίεσ ςτθν κλινικι Αγ. Γεϊργιοσ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με υπζρθχο ωμανοφ 14 τθλ: ΡΩΙΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 10 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΕΔΕΑ Ορκοπαιδικόσ Μ. Ραντελι 12 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 18:00-24:00-40 από 24:00-09:00 τισ αργίεσ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Οφκαλμίατροσ Αριςτοτζλουσ 4 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον εντόσ πόλεωσ κατόπιν ραντεβοφ ΑΡΠΑΙΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00 ζωσ 21:00-30 μετά τισ 21:00 & αργίεσ Λουςτινιανοφ 11 τθλ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ωτορινολαρυγγολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 08:00 ζωσ 23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Δθμοκρατίασ 39 τθλ: ΚΟΤΡΣΗ ΧΑΡΗ-ΜΙΧΑΗΛ Φυςικοκεραπευτισ Φιλίππου 30 τθλ: θ ςυνεδρία

13 Σελίδα 13 από 49 ΣΟΤΚΑΛΑ ΣΑΤΡΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Γενικόσ ιατρόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΕΛΕΤΘ/ΠΟΛΗ Φρ. Ραπαχρθςτίδθ 140 τθλ: ΠΑΜΠΟΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 15 κάκε φυςικοκεραπεία ςτο φυςιοκεραπευτιριο ι ςτα Φυςικοκεραπευτισ Κζντρα Λατρικισ Βοικειασ τθσ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Φιλίππου 28 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΕΠΑΝΑ ΟΦΙΑ ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Ταβουλαρθ 38 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 7% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Α' ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Τεμπονζρα 8 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΚΑΛΑ Π. ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Γλάδςτωνοσ 2 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςε όλεσ τισ διαγνωςτικζσ και μικροβιολογικζσ εξετάςεισ ΒΙΒΑΡΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ Ψυχίατροσ 20 θ ςυνεδρία ςτο ιατρείο Κατθφόρθ 16 Αγ. Ραφλοσ τθλ: ΚΑΜΠΙΩΣΗ ΔΙΟΝΤΙΟ Ειδικόσ Πακολόγοσ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Γλάδςτωνοσ 3 τθλ: ΚΑΡΑΜΠΕΣΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ Οφκαλμίατροσ 30 πλιρθσ οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ ςτο ιατρείο Ταβουλάρθ 66 τθλ: ΛΕΤΣΑΚΗ ΔΙΟΝΤΙΟ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ 30 πλιρθσ οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ ςτο ιατρείο Ευγενίδου 4 τθλ: ΖΑΚΤΝΘΟ ΑΜΠΙΝΑ ΓΚΛΑΣ ΧΑΪΚΑΛΗ Δερματολόγοσ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Φιλιτά 58 τθλ: ΚΑΡΣΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Χειρουργόσ Ουρολόγοσ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Γλάδτωνοσ 9 τθλ: ΓΟΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Ευγενίδου 4 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΜΑΛΙΟΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00-17:30 Ν. Τεμπονζρα 2 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 24:00-07:00 - αργίεσ ΩΛΗΝΑΡΑΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ - 15 θ επανεξζταςθ Πνευμονολόγοσ - Φυματιολόγοσ 10 Οξυμετρία - 15 απλι ςπειρομζτρθςθ - 30 πλιρθσ ςπειρομζτρθςθ - 30 αζρια αίματοσ Αν. Ταβουλάρθ 62 τθλ: ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Φυςικοκεραπεφτρια 15 θ ςυνεδρία ςτο φυςικοκεραπευτιριο Γαϊτάνι Ηακφνκου τθλ: ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΗ Φυςικοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία ςτο φυςικοκεραπευτιριο Καρβελά & Δεςφλλα 12 τθλ:

14 Σελίδα 14 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ Κφπρου 24 (Εμπορικό Κζντρο) τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Αιματολογικϊν εξετάςεων ςε τιμζσ από 25 ζωσ 40 ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΤΓΕΙΑ" ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ 25 : Υ/Θ 1 όργανο - 35 : 2 όργανα - 40 : 3-4 όργανα - 50 : 5-6 όργανα - 60 : 7-8 όργανα Εγνατίασ 4 Λαδοχϊρι τθλ: : Triplex φλεβϊν, καροτίδων - 60 : Triplej λοιπϊν - 60 : CT : MRI : Dental ΩΣΗΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 15 θ ςυνεδρία Φυςικοκεραπευτισ Ρ. Ακθναγόρα 32 τθλ: ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΡΗΣΗ Ρλατεία Ελευκερίασ 45 τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου CRETA INTERCLINIC Μίνωοσ 63 τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν του Δθμοςίου τιμοκαταλόγου - ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμϊν του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον Δθμόςιο κατάλογο ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΝΩΟ Ι.Ε.Π.Ε. 39,98 Check Up: Γεν. Αίματοσ-Οφρων,Σάκχαρο,Κάλιο,Νάτριο,Αςβζςτιο,Ουρία,Κρεατινίνθ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Διαγνωςτικό - Μικροβιολογικό Κζντρο Ουρικό οξφ,ολικι Χολθςτερόλθ,HDL,LDL,Τριγλυκερίδια,SGOT,SGPT,γ-GT,Αλκαλικι Φωςφατάςθ Λεωφ. Κνωςοφ 174 τθλ: ,78 Chec Up: TSH, FT3, FT4,Anti-TG, Anti-TPO, TSI (TRAb) 48,28 Check Up: PSA,Γεν. Αίματοσ-Οφρων,Σάκχαρο,Κάλιο,Νάτριο,Αςβζςτιο,Ουρία,Κρεατινίνθ, Ουρικό οξφ,ολικι Χολθςτερόλθ,HDL,LDL,Τριγλυκερίδια,SGOT,SGPT,γ-GT,Αλκαλικι Φωςφατάςθ 49,49 Check Up: Μαςτογραφία,Γεν. Αίματοσ-Οφρων,Σάκχαρο,Κάλιο,Νάτριο,Αςβζςτιο,Ουρία, Κρεατινίνθ,Ουρικό οξφ,ολ.χολθςτερόλθ,hdl,ldl,τριγλυκερίδια,sgot,sgpt,γ-gt, Αλκ. Φωςφατ ΚΟΤΜΕΝΣΑΚΗ ΕΤΘΤΜΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ Σκωλικοειδεκτομι Γενικόσ Χειρουργόσ 900 Ανοιχτι κυρεοειδεκτομι Λαπαροςκοπικι Χολυςτεκτομι Αφαίρεςθ Κφςτθσ Λ. Κνωςςου 174 τθλ: Ωοκικθσ - 50 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-80 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΣΡΑΣΗΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ με ΘΚΜ - 10 κάκε επόμενθ επίςκεψθ - 10 ςυνταγογράφθςθ 50 Ζγρωμοσ Υπζρθχοσ + Triplex - 50 Test Κόπωςθσ - 50 Holter υκμοφ - 50 Holter Ρίεςθσ Μελίνασ Μερκοφρθ 66 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00 μόνον τισ εργάςιμεσ ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ Αρχ. Μακαρίου 56 τθλ: θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 60 θ γυναικολογικι εξζτςθ με Τεςτ ΡΑΡ

15 Σελίδα 15 από 49 ΞΤΛΟΤΡΗ ΣΕΛΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ Κολποςκόπθςθ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 100 Σπερματζγχυςθ - 80 καυτθριαςμόσ κονδθλωμάτων με τοπικι αναιςκθςία μζχρι Νο5 Σμφρνθσ 30 & Αβζρωφ τθλ: γυναικολογικι εξζταςθ με Τεςτ ΡΑΡ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ επανεξζταςθ, ΘΚΜ και οξυμζτρθςθ Πακολόγοσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Λ. Ραςτρικάκθ 11 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 15 απλι ςπιρομζτρθςθ - 10 οξυμετρία - 20 επίςκεψθ ςτο ιατρείο - 40 εξζταςθ κατ' οίκον Πνευμονολόγοσ 60 κεραπεία καπνίςματοσ - ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επανεξζταςθ Ζβανς τθλ: πλιρεσ πακζτοα (επίςκεψθ + οξυμετρία + ςπιρομζτρθςθ) ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΚΑΡΜΕΝ ΝΣΑΝΑ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για ςτοματολογικό ζλεγχο και εκτίμθςθ Οδοντίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 10% επί όλων των οδοντιατρικϊν και οδοντοπροςκετκϊν πράξεων ςτο ιατρείο Ρλατ. Κορνάρου 31 (Στοά Γιαλεράκθ) τθλ: ΔΩΡΕΑΝ οι μικρζσ ακτινογραφίεσ ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ δεφτερθ επίςκεψθ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανε- Ορκοπαιδικόσ ξζταςθ εντόσ 30 θμερϊν από τθν πρϊτθ επίςκεψθ - ΕΚΠΣΩΗ 10% ςτισ ιατρικζσ πράξεισ Αγ. Γεωργίου 20 Μοίρεσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από τισ 07:00 ζωσ τισ 23:00 μόνον τισ εργάςιμεσ ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 10 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 150 εγχείρθςθ αποκατάςταςθσ καρπιαίου ςωλινα λοιπζσ μικροεπεμβάςεισ ςτο χζρι ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μαυρολζνθσ 20 Ρλ. Κορνάρου τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ ΜΤΡΩΝ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 10 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 10 ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων, εξετάςεων, φυςιοκεραπειϊν - ΔΩΡΕΑΝ ζλεγχοσ παιδιϊν Αβζρωφ 25 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-60 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΧΡΙΣΟΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ επανεξζταςθ - 25 κάκε επόμενθ Ορκοπαιδικόσ (ειδικόσ οςτεοπόρωςθσ) εξζταςθ ςτο ιατρείο - 10 θ ςυνταγογράφθςθ για ΕΟΡΥΥ Λ. Κνωςςοφ 174 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον όλο το εικοςιτεράωρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΚΡΙΝΑ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για τθν ίδια αιτία 10 θ ςυνταγογράφθςθ για τον ΕΟΡΥΥ - 10 θ Λατρικι βεβαίωςθ Κλεάνκθ 13 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΕΡΑΦΕΙΔΗ ΝΕΚΣΑΡΙΑ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ δεφτερθ επίςκεψθ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανε- ξζταςθ εντόσ 30 θμερϊν από τθν πρϊτθ επίςκεψθ Λεικεραίου 42 Μαςταμπάσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον όλο το εικοςιτεράωρο ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΤΑΤΓΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 15 θ δεφτερθ επίςκεψθ τον ίδιο μθνα ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για τον ίδιο λόγο-δυνατότθτα διενζργειασ mantoux με 5 Ολυμπιονικων 35 Κεριςςόσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 απο 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΖΑΒΟΤΡΓΙΑΝΟ ΑΝΑΣΑΙΟ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Φυςιοκεραπευτισ Λ. Δθμοκρατίασ 55 τθλ:

16 Σελίδα 16 από 49 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP: 1) 27 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Τριγλυκερίδια Καλαμαριά, Εκνικισ Αντιςτάςεωσ τθλ: SGOT - SGPT - Γενικι οφρων Ξθροκρινθ, Γρ. Κολωνιάρθ 55 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - LDL - HDL ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ρεριοχι Λπποκράτειου, Κλεάνκουσ 8-10 τθλ: Τριγλυκερίδια οροφ - SGOT - SGPT - γ-gt - Α/Α κϊρακοσ - Γενικι οφρων ΓΕΝΙΚΑ Εφοςμοσ, Καραολι 150 & Δθμθτρίου τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Νεάπολθ, Ανδρζα Ραπανδρζου 246 τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Ρεραία, Λεωφ. Κεςςαλονίκθσ 2 τθλ: Α/Α/ κϊρακοσ - Θλεκτροκαρδιογράφθμα 4) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χολθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - TEST PAP - Θλεκτροκαρδιογράφθμα 5) 6 : Γενικι αίματοσ - Γενικι οφρων ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Μ. Αλεξάνδρου 108 Εφοςμοσ τθλ: ΣΟΤΛΦΑΪΔΗ ΕΔΟΤΑΡΔΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επανεξζταςθ Γενικόσ Χειρουργόσ 20 θ κάκε επόμενθ επανεξζταςθ μετά τθν πρϊτθ Ελ. Βενιηζλου 80 Αμπελόκθποι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% επί των χειρουργικϊν επεμβάςεων και λοιπϊν ιατρικϊν πράξεων ΜΠΡΑΣΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 20 Τεςτ PAP - 20 Γυναικολογικόσ ι Μαιευτικόσ υπζρθχοσ (πζραν τθσ επίςκεψθσ) Αριςτοτζλουσ 71 Εφοςμοσ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε όλεσ τισ μικροεπεμβάςεισ, χειρουργεία, τοκετοφσ ΚΟΣΑΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ 35 : Γυναικολογικι Εξζταςθ + Κλινικι εξζταςθ μαςτϊν + Τεςτ ΡΑΡ Γυναικολόγοσ - Μαιευτιρασ 20 : Ραρακολοφκθςθ + υπερθχογράφθμα κφθςθσ Φ.Φλϊρου 22Α Κορδελιό 25 : Ραρακολοφκθςθ + Υπερθχογράφθμα κφθςθσ + Καρδιοτοκογράφθμα ΔΤΣΙΚΗ τθλ: : Εκτίμθςθ υπογογονιμότθτασ + 3D γυναικολογικό υπερθχογράφθμα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΕΤΘΤΜΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 40% ςε όλεσ τισ ιατρικζσ εργαςίεσ και καρδιολογικζσ εξετάςεισ Ελ. Βενιηζλου 77 Αμπελόκθποι τθλ: ΠΑΠΑΠΕΣΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με Θλεκτροκαρδιογράφθμα 70 Holter υκμοφ Ρλάτωνοσ 58 Εφοςμοσ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον όλο το 24ωρο ΓΡΑΜΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΙΟΛΕΣΑ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Νευρολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Ελ. Βενιηζλου 80 Αμπελόκθποι τθλ: : δοκιμαςία Desmedt : Νευροφυςιολογικόσ ζλεγχοσ άνω & κάτω άκρων 60 : Νευρ/λογικόσ ζλεγχοσ άνω άκρων - 60 : Νευρ/λογικόσ ζλεγχοσ κάτω άκρων ΑΔΑΜΙΔΗ ΧΡΗΣΟ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Άρθ Βελουχιϊτθ 2 Αμπελόκθποι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 50% ςτισ παρακλινικζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ

17 Σελίδα 17 από 49 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 50% ςτισ παρακλινικζσ εξετάςεισ Διαβθτολόγου Μαιάνδρου 84 Εφοςμοσ τθλ: ΧΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ορκοπαιδικόσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Εμμαν. Ξάνκου 3 Εφοςμοσ τθλ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΤΣΤΧΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Χειρουργόσ Ουρολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ αμοιβζσ χειρουργικϊν πράξεων - 20 : Ουρολογικόσ ζλεγχοσ Ελ. Βενιηζλου 82 Αμπελόκθποι τθλ: : υπζρθχοσ νεφρϊν, ουρθτιρων, ουροδόχου κφςτεωσ και προςτάτθ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00-21:00-50 μετά τισ 21:00 & αργίεσ ΚΑΡΤΠΙΑΔΟΤ ΟΦΙΑ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Οφκαλμίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 20% επί όλων των παρακλινικϊν εξετάςεων και ιατρικϊν πράξεων Ελ. Βενιηζλου 71 Αμπελόκθποι τθλ: ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΙΩΣΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΗ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Μ. Αλεξάνδρου 59Α Εφοςμοσ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 10:00-18:00 μετά από ςυνεννόθςθ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΜΑΡΘΑ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 25 θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ υγείασ για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ Μ. Αλεξάνδρου Εφοςμοσ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ Ραιδίατροσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ - 10 θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν Μ. Αςίασ 86 Θλιοφπολθ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 16:00-181:00-40 από 09:00-21:00 τισ αργίεσ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για το ίδιο νόςθμα 10 : ιατρικζσ γνωματεφςεισ, ατομικά δελτία υγείασ & βεβαιϊςεισ για ακλθτιςμό Ελ. Βενιηζλου 82 Αμπελόκθποι τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΡΙΖΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Ραπανικολάου 99 Ρεφκα τθλ:

18 Σελίδα 18 από 49 ΚΛΙΝΙΚΗ "ΘΕΡΜΗ" ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν ιδιωτϊν ςε όλεσ τισ Διαγνωςτικζσ και Μικροβιολ/κεσ εξετάςεισ 14ο Χμ. Ε.Ο. Κεςςαλονίκθσ - Μουδανίων ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν ιδιωτϊν ςτα ζξοδα Νοςθλείασ τθλεφωνικό κζντρο: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΘΕΡΜΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΝΙΟΒΗ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ επί των τιμϊν του Δθμοςίου τιμοκαταλόγου Πυρθνικι Ιατρόσ ΕΚΠΣΩΗ 50% επί του ιδιωτικοφ τομοκαταλόγου ςε όςεσ δεν προβλζπονται από το Δθμόςιο Αγίου Γεωργίου 3 τθλ: Ειδικά Πακζτα εξετάςεων με Τπεριχουσ από ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 10 Test Pap (όταν ςυνοδεφεται από εξζταςθ) - ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ λοιπζσ εξετάςεισ ιατρείου ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ρλατεία Ραραμάνα 20 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΘΕΡΜΗ ΣΖΗΜΟ ΩΣΗΡΙΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με ΘΚΓ - 10 θ επανεξζταςθ με ΘΚΓ 30 : Ζγχρωμο Triplex καρδιάσ - 15 : Holter Ρίεςθσ ι υκμοφ Ελ. Βενιηζλου 15 τθλ: ΣΕΠΕΣΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ςε ςυνεργαηόμενεσ ιδιωτικζσ κλινικζσ Ρλατεία Ραραμάνα 4 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΓΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 10 Ενδοςκόπθςθ - 10 Ακουολογικόσ ζλεγχοσ Ρλατεία Ραραμάνα 20 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΨΩΜΑ ΣΕΦΑΝΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ ιατρικζσ πράξεισ και χειρουργικζσ επεμβάςεισ Δορυλαίου 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ

19 Σελίδα 19 από 49 ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ Διαγνωςτικζσ & Μικροβιολογικζσ εξετάςεισ που προβλζπονται ςτον τιμοκατάλογο του Δθμοςίου ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΠΛΑΣΩΝ" ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν του εκάςτοτε ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςτισ εξετάςεισ που δεν προβλζπονται ςτον Δθμόςιο Τιμοκατάλογο (ςτισ εξετάςεισ προγεννετικισ μζριμνασ 5%) Κεμιςτοκλι Σοφοφλθ 14 ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ: Ακτινογραφία 10 /Λιψθ - Ψθφιακι Μαςτογραφία 40 -Υπερθχογράφθμα τθλ: Μαςτϊν 25 - Ψθφιακι Μαςτογραφία + Υπζρθχο Μαςτϊν 60 - Τζςτ ΡΑΡ 16 Υπερθχογράφθμα Κυρεοειδοφσ 18 - Μαγνθτικι Τομογραφία 190 ΔΙΒΑΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ γυναικολογικζσ επεμβάςεισ - τοκετοφσ ςε ςυνεργαηόμενεσ κλινικζσ Μεταμορφϊςεωσ 8 & Αμιςοφ 34 τθλ: ΜΗΣΡΟΤΛΑ ΧΡΗΣΟ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 70 : Κλινικι εξζταςθ+θκγ+triplex 50 : Τζςτ Κόπωςθσ - 30 : Holter ρυκμοφ - 30 : Holter Ρίεςθσ - Σουμελά 37 τθλ: : Κλινικι εξζταςθ+θκγ+triplex Καρδιάσ+Τεςτ Κόπωςθσ ΛΙΓΟΤΡΑ ΣΕΦΑΝΟ - 10 θ ςυνταγογράφθςθ ΕΟΡΥΥ Ορκοπαιδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% για χειρουργικι επζμβαςθ ςε ιδιωτικι κλινικι Κομνθνϊν 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - 10 θ ςυνταγογράφθςθ ΕΟΡΥΥ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κομνθνϊν 47 τθλ: ΚΩΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Πακολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 08:00-22:00-50 μετά τισ 22:00 & αργίεσ Βρυοφλων 58 τθλ: ΔΟΤΛΟΤΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ παρακλινικζσ εξετάςεισ Κομνθνϊν 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΚΟΤΣΟΜΗΣΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ Πακολόγοσ - Νεφρολόγοσ 50 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον ςε επίγοντα περιςτατικά Μεταμορφωςεωσ 3 τθλ: ΦΑΡΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξεταςθ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 13:00-23:00-40 από 23:00-07:00 & αργίεσ Μαρμαρά 43 τθλ: ΚΛΟΤΔΑ ΑΘΗΝΑ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 50 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-70 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Εφζςςου 17 τθλ: Εξζταςθ νεογνοφ κατ' οίκον και ηφγιςμα με φορθτό θλεκτρονικό βρεφοηυγό, οξυμετρία ΓΟΤΣΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 30 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ που περιλαμβάνει ακουολογικό ζλεγχο, πλιρθ ενδο- Ωτορινολαρυγγολόγοσ ςκοπικό ζλεγχο και καταχϊρθςθ παραπεμπτικϊν - ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ Κομνθνϊν 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ

20 Σελίδα 20 από 49 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό & Ραι- Μαρίασ Κάλλασ 11 τθλ: δίατρο) ςε επειγοντα περιςτατικα 25 ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ EUROMEDICA ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο & Χειρουργό) Βιηφθσ και Βφηαντοσ 1 τθλ: ςε επειγοντα περιςτατικα 25 ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ μία (1) ετθςίωσ εξζταςθ Γενικισ Αίματοσ και Οφρων Βας. Γεωργίου 6 τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Μθτροπόλεωσ 86 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ερμοφ 53 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP για όλεσ τισ θλικίεσ, για άνδρεσ και γυναίκεσ Βαςιλίςθσ Πλγασ 154 τθλ: Check UP με: Γενικι Αίματοσ, Γενικι Οφρων, Ουρία, Κρεατινίνθ, Σάκχαρο, Χολθςτερίνθ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΛΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ουρικό Οξφ, SGOT, SGPT. ΚΕΝΣΡΟ Αμοργοφ 6-8 Τοφμπα ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν τθλζφωνο: δθμοςίου ςτισ: Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνθ, SGOT,SGPT, γgt, ALP, LDH, CPK, χολερυκρίνθ, Λζυκωμα, Fe, Ca, My, P, Χολθςτερίνθ, CRP, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ASTO, Αμυλάςθ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟ & ΙΑ Ε.Ε. "ΠΛΑΣΩΝ" 25 υπερθχογράφθμα μαςτων, 16 TEST-PAP, 18 υπερθχογράφθμα κυροειδοφσ Κ. Καραμανλι 64 ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν του εκάςτοτε ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςτισ εξετάςεισ που δεν τθλζφωνο: προβλζπονται ςτον Δθμόςιο Τιμοκατάλογο Dr. ΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΩΣΑ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΘΗΕΩΝ ΜΑΣΟΤ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ςτισ επαναξετάςεισ ΔΙΔΑΚΣΩΡ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α.Π.Θ. 10 θ επίςκεψθ για θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ Μακζνηυ Κινγκ 12 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατϋοίκον από 07:00-23:00 ΖΙΟΤΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ καρδιολογικζσ, παρακλινικζσ εξετάςεισ Αγ. Σοφίασ 5 τθλ: ΒΕΝΕΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:30-23:00-50 από 23:00-07:00 & αργίεσ τθλ: ΔΑΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Καρδιοχειρουργόσ 50 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Μυκθνϊν 7 τθλ:

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΟΧΕ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟ Μελεάγρου 7 & Μαρίασ Κάλλασ τθλ: 26410 32888 20 Ψθφιακι Α/Α - 60 Ψθφιακι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

CHECK-UP. Οικονομικά πακέτα. Ισχύει μόνο για τους κατόχους. Doctors Hospital Health Card

CHECK-UP. Οικονομικά πακέτα. Ισχύει μόνο για τους κατόχους. Doctors Hospital Health Card CHECK-UP Οικονομικά πακέτα Ισχύει μόνο για τους κατόχους Doctors Hospital Health Card ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP Γενική Αίματος SGOT SGPT Κρεατινίνη Ηλεκτροκαρδιογράφημα ( ΗΚΓ) Συνολικό Κόστος για άνδρες: Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25%

200 ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 200 ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ 25% ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟ ΠΑΙ Ο ΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γενική Αίµατος Γενική Ούρων Ολική Χοληστερίνη ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές:

Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: Προκαθορισμένοι Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Επιπλέον Παροχές: 1. Προκαθορισμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι για τα μέλη σας με προσωπική τους χρέωση, θα βρείτε αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/7) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Δωρεάν επισκέψεις σε καρδιολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Δωρεάν επισκέψεις σε παθολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ:

ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ. Προτεινόμενοι επιτροπισ: ΕΛΕΓΚΣΕ ΙΑΣΡΟΙ ΣΑΤ ΑΘΗΝΑ 1. Φιλιππάτου Διαμάντω - Παιδίατροσ 2. Δρόλιασ Απόςτολοσ Καρδιολόγοσ 3. Κουηοφπθσ τυλιανόσ Ορκοπαιδικόσ 4. Γκίβαλοσ Νικόλαοσ Γεν. Χειρουργόσ 5. Αλεξοφδθ Ακαναςία Νευρολόγοσ 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία)

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (ένα πόδι) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (δύο πόδια) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) φλεβικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών

Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Απαραίτητη η χρήση του Νοσοκομειακού Προγράμματος Νοσοκομειακό πρόγραμμα: Ευρωκλινική Αθηνών Ιατρικές Επισκέψεις 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Παροχές υγείας Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες έκτακτες ιατρικές επισκέψεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στους εφημερεύοντες ιατρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας. Παροχές και προνόµια. Στα ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά

Προνόµια υγείας. Παροχές και προνόµια. Στα ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά Προνόµια υγείας Σε όλους τους κατόχους Προγραµµάτων Υγείας Premium παρέχουµε σε συνεργασία µε τον Όµιλο Euromedica, εξειδικευµένα προνόµια που ενισχύουν τη Νοσοκοµειακή σας Περίθαλψη. Παροχές και προνόµια

Διαβάστε περισσότερα

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά Θεσσσαλονίκη 10/12/2012 Αγαπητά μέλη, Ο σύλλογος μας ήρθε σε επαφή με το EY CLUB εταιρία προγραμμάτων υγείας (ΟΧΙ ασφαλιστική εταιρία) και εξασφάλισε συμφωνία ειδικά διαμορφωμένη για τα μέλη μας, με παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια υγείας. Παροχές και προνόμια. Στα Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά

Προνόμια υγείας. Παροχές και προνόμια. Στα Διαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά Σε όλους τους κατόχους Προγραμμάτων Υγείας Premium παρέχουμε σε συνεργασία με τον Όμιλο Euromedica, εξειδικευμένα προνόμια που ενισχύουν τη Νοσοκομειακή σας Περίθαλψη. Παροχές και προνόμια Στα Διαγνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π 21291 ΙΟΠ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Όμιλος Εταιρειών Υγείας Λ. Κηφισίας 132 &

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Μέλος Συμβεβλημένου Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυµα /κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο ή ιδιωτικό ιατρείο ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς 1 BUONOCORE STEFANO LICURGO A2 Λήψη & Διαβίβαςη Εντολϊν ςε Παράγωγα Προϊόντα 13/12/2011 2 ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ Α1 Λήψη & Διαβίβαςη

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 12 13 14 15 17 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. Κηφισίας 132 & 210-6966000 1) 25% Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2016 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 4 11 14 16 17 18 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2015 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 11 13 15 15 16 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα

Οδηγός. Οδηγός Mediσυν Care. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα Οδηγός Mediσυν Care Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Τι είναι το πρόγραμμα Mediσυν Care;... 3 2. Ποιες είναι οι παροχές του προγράμματος Mediσυν Care;... 3 3. Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας

25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναβαθμίζουμε τα Προνόμια Υγείας Από Προς ΑΧΑ Ααφαλιστική Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2016 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 13 13 14 15 16 19 Καλώς ήλθατε σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή

Υγεία για Όλους. Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Υγεία για Όλους Προνόμια Υγείας της ΑΧΑ ανά προσφερόμενη παροχή Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2016 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα σελίδα ενότητες 2 3 4 11 14 16 17 18 Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 1 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΚΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 18 /2015 Πρόςληψη Προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Τπηρεςιακζσ Λειτουργίεσ Κρήτησ ΚΛΑΔΟ: EΩΣΕΡΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ Αθήνα Πειραιάς, Πατησίων 237, Αθήνα, 16672 Τηλ. : 210 86 40 918, Fax : 210 86 65 155

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΜΟΙΑΤΡΙΚΗ Αθήνα Πειραιάς, Πατησίων 237, Αθήνα, 16672 Τηλ. : 210 86 40 918, Fax : 210 86 65 155 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Μουτσοπούλου 60, Πειραιάς, 18536 Τηλ : 210 42 80 025, 210 45 23 526, Fax : 210 42 86 548 ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακτή Μουτσοπούλου 58, Πειραιάς, 18536 Τηλ : 210 42 82 384,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποιήστε τη δύναµη της ασφάλισης υγείας σας προς όφελός σας. Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα.

Ενεργοποιήστε τη δύναµη της ασφάλισης υγείας σας προς όφελός σας. Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα. Ενεργοποιήστε τη δύναµη της ασφάλισης υγείας σας προς όφελός σας. Μην αφήνετε τα προνόµια που σας προσφέρει, ανεκµετάλλευτα. Σας προτρέπουµε να ενηµερωθείτε τώρα κι όλας για όλα τα προνόµια και τις παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

17 μήνες λειτουργίας. Έναρξη λειτουργίας 1 η Φεβρουαρίου 2012. Πρωτοβάθμια Περίθαλψη για Ανασφάλιστους Πολίτες

17 μήνες λειτουργίας. Έναρξη λειτουργίας 1 η Φεβρουαρίου 2012. Πρωτοβάθμια Περίθαλψη για Ανασφάλιστους Πολίτες Τι Πετύχαμε 17 μήνες λειτουργίας Δημιουργήθηκε για να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ανασφάλιστους, άνεργους, άστεγους καθώς και σε παραμελημένες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Τηλ. : 210 4520604, 210 4520632, Fax : 210 4520662 Κρατικό τιμολόγιο για τις μικροβιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 "ORASIS OPTIC"S- Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΟΠΣΙΚΑ- ΦΑΚΟΙ ΡΟΔΟ ΚΩΛΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 22410-76767 2 "OPTIC HOUSE" ΜΠΑΡΑΚΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΟΠΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόµια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο

Υγεία για Όλους. Προνόµια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Υγεία για Όλους Προνόµια Υγείας της ΑΧΑ ανά πάροχο Τι πρέπει να γνωρίζετε Ιούνιος 2016 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα σελίδα ενότητες 2 3 3 3 6 6 7 8 11 13 13 14 15 16 19 Καλώς ήλθατε σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

" ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ"

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ " ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ" Με κάθε πρόγραμμα υγείας της Ατλαντικής Ένωσης, έχετε στη διάθεσή σας επιπλέον παροχές μέσω συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Διαγνωστικών Κέντρων Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. Κηφισίας 132 & 210-6966000 1) 25% 1) ιαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα