Επιμενίου 49 τθλ: εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε."

Transcript

1 Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ μασ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο κόςτοσ των ιατρικϊν πράξεων ι εξετάςεων ςτο ςυνεργαηόμενο με τθν ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗ ιατρικό δίκτυο. Ημερομθνία τελευταίασ ενθμζρωςθσ του Πίνακα: 26/06/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΙΝΣΕΡΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΚΟΤΜΕΝΣΑΚΗ ΕΤΘΤΜΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ Σκωλικοειδεκτομι Γενικόσ Χειρουργόσ 900 Ανοιχτι κυρεοειδεκτομι Λαπαροςκοπικι Χολυςτεκτομι Αφαίρεςθ Κφςτθσ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ Καηάνθ 7 τθλ: Ωοκικθσ - 50 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-80 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΚΡΗΣΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΡΑΛΗ ΠΟΠΗ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Γενικισ Ιατρικισ 20 θ ςυνεδρία για βελονιςμό Επιμενίου 49 τθλ: εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - 30 Γενικό αιματολογικό Check Up Μελεάγρου 7 & Μαρίασ Κάλλασ τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΡΤΠΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ τιμζσ του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. 30 Check Up με: Γενικι αίματοσ - ΑΓΡΙΝΙΟ Κφπρου 21 (2οσ όροφοσ) τθλ: Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξφ - Κρεατινίνθ - HDL - LDL - SGOT - SGPT - Λιπίδια ΑΡΑΧΩΒΙΣΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Γενικόσ Ιατρόσ Φοινικοσ & Βλαχερνϊν τθλ: εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΨΤΧΙΚΟΤ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Αδριανείου 26 & Α. Βεάκθ, Ν. Ψυχικό τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου BABYMED Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ Κορωπίου 2 & Φωκίδοσ, Γουδι 40 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% - 50% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Μ. Γερουλάνου, Αμπελόκθποι 15 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ Αμπελόκθποι, Κθφιςίασ 132 & Ραπαδά τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ρεριοχι Χίλτον, Μιχαλακοποφλου 2-6 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP: Κζντρο Ακθνϊν, Στουρνάρθ 29 τθλ: ) 27 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Τριγλυκερίδια ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Κθφιςιά, Κθφιςίασ 227 (κτιριο 2) τθλ: SGOT - SGPT - Γενικι οφρων Άλιμοσ, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 578 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - LDL - HDL Αγία Ραραςκευι, Μεςογείων 384 τθλ: Τριγλυκερίδια οροφ - SGOT - SGPT - γ-gt - Α/Α κϊρακοσ - Γενικι οφρων Κορυδαλλόσ, Γρθγ. Λαμπράκθ 106 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Καλλικζα, Ελ. Βενιηζλου τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Νζα Λωνία, Mελίνασ Μερκοφρθ 34 τθλ: Α/Α/ κϊρακοσ - Θλεκτροκαρδιογράφθμα Ρεριςτζρι, Ραναγι Τςαλδάρθ τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Χαλάνδρι, Λεωφ. Ρεντζλθσ 44 & Θρακλζουσ 2 τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Ρατιςια, Ρατθςίων 125 τθλ: TEST PAP - Θλεκτροκαρδιογράφθμα Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 187 τθλ: Αιγάλεω, Λεωφ. Ακθνϊν 429Α τθλ: ) 6 : Γενικι αίματοσ - Γενικι οφρων Υμθτοφ 7 & Ρεντζλθσ τθλ: Στουρνάρθ 29 τθλ: Ραλινθ, Κριτθσ & Σαλαμίνασ 87 τθλ:

2 Σελίδα 2 από 49 ΔΙΑΓΝΩΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςτισ εξετάςεισ που προβλζπονται από το ΦΕΚ ςτον τιμοκατάλογο Δθμοςίου Λ. ιανκοφρ 64 & Λαρίςθσ, Αμπελόκθποι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όςεσ εξετάςεισ δεν προβλζπονται ςτο τιμοκατάλογο του Δθμοςίου Ακτι Μιαοφλθ 85, Ρειραιάσ τθλ: θ επίςκεψθ ςτουσ ιατροφσ ειδικότθτοσ: Καρδιολόγου, ΩΛ, Ρακολόγου & Οφκαλμιάτρου Αγ. Λαφρασ 111 & Ρατθςίων 386, Ρατιςια τθλ: θ αιμολθψία κατ' οίκον εντόσ ορίων πρωτευοφςθσ Ρλατεία Μπιηανίου 2, Γλυφάδα τθλ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΣΟ CHECK UP που περιλαμβάνει: Γενικι Αίματοσ, Σάκχαρο, Χολθςτερόλθ, Σ. Σαράφθ & Λερά Οδόσ 219, Αιγάλεω τθλ: Τριγλυκερίδια, HDL χολθςτερόλθσ, LDL χολθςτερόλθσ Αγ. Δθμθτρίου 18, Αγ. Δθμιτριοσ τθλ: Λ. Αλεξάνδρασ 166 ζναντι ΓΑΔΑ τθλ: Υγείασ & Δερβενακίων 30 Ραλλινθ τθλ: ΙΑΣΡΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΟΜΙΛΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% ςτα ζξοδα νοςθλείασ πλθν φαρμάκων - υλικϊν -αμοιβϊν ιατρϊν Λ.Κ. Ακθνϊν Διςτόμου 5-7 Μαροφςι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Λ.Κ. Ραλαιοφ Φαλιρου Άρεωσ 36 Ρ. Φάλθρο τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ επιςκζψεισ ςτα τακτικά ψεξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβοφ Λ.Κ. Ψυχικοφ Άντερςεν 1 Ψυχικό τθλ: ανά επίςκεψθ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ των κλινικϊν ειδικοτιτων Ρακολόγου, Λ.Κ. Ρεριςτερίου Εκν. Μακαρίου 60 Ρεριςτζρι τθλ: Καρδιολόγου, Ορκοπεδικοφ, Χειρουργοφ και Ραιδιάτρου ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Λ.Κ. Δάφνθσ Κλειοφσ 8-10 Δάφνθ τθλ: ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ Α.Ε. ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Λεωφ. Βάρθσ - Κορωπίου Βάρθ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ MICRO CHECK ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βείκου 15-17, Γαλάτςι τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ MICRO CHECK CHECK UP με 25 : Σάκχαρο - Χολθςτερίνθ - Τιγλυκερίδια - Ουρικό οξφ - Ουρία - Καλι & κακι Τόμπρα 5, Αγία Ραραςκευι τθλ: χολθςτερίνθ - Σίδθροσ - SGOT - SGPT - γ-gt - Γενικι αίματοσ-οφρων - Ταχφτθτα κακίη. ερυκρϊν ΠΑΡΖΑΚΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ 40 Triplex καρδιάσ Χαλανδρίου 6 Αγ. Ραραςκευι τθλ: : Καρδιολογικόσ ζλεγχοσ + ΘΚΓ + Triplex Καρδιάσ + Συνταγογράφθςθ ΜΑΡΣΖΑΚΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο + Test Pap Μαιευτιρ Γυναικολόγοσ 40 για λοιποφσ μαιευτικοφσ - γυναικολογικοφσ υπεριχουσ - 30 απλι κολποςκόπθςθ Ευ. Γιαβάςθ 7 Αγ. Ραραςκευι τθλ: : Γυναικολογικι εξζταςθ + Test Pap + Υπζρθχο + Κολποςκόπθςθ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Οφκαλμίατροσ Θρ. Ρολυτεχν. 4 Αγ. Ραραςκευι τθλ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για τθν ίδια πάκθςθ Ορκοπαιδικόσ Αγ. Λωάννου 40 Αγ. Ραραςκευι τθλ: ΔΑΒΒΕΣΑ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Φυςικοκεραπεφτρια 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ελ.Βενιηζλου 41 & Ατταλειασ 2 Νζα Σμφρνθ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00

3 Σελίδα 3 από 49 ΙΑΚΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 60 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 10:00-16:00 Στρ. Τόμπρα 4 Αγ. Ραραςκευι τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 22:00-01:00 - αργίεσ ΠΑΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 20 : Ακουόγραμμα - 15 : Τυμπανομετρία - 20 : Ενδοςκόπθςθ λάρυγγοσ ι ινόσ - Φάρυγγοσ Θρ. Ρολυτεχν. 8 Αγ. Ραραςκευι τθλ: : Ωτομικροςκόπθςθ - 30 : Αφαίρεςθ βυςμάτων ωτϊν ΜΑΓΚΝΟΤ ΑΝΣΜΠΕΡΓΚ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ενδοκρινολόγοσ Χαλκθδόνοσ 8-12 Αμπελόκθποι τθλ: ΛΕΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο κατόπιν ραντεβοφ Ενδοκρινολόγοσ Λαρίςθσ 21 Αμπελόκθποι τθλ: ΒΕΡΤΚΟΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Ορκοπαιδικόσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Ευρυνόμθσ 44 Ηωγράφου τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ - Απλι υνταγογράφθςθ 10 ΖΙΩΓΑ ΜΙΛΣΙΑΔΗ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο κατόπιν ραντεβοφ ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Ορκοπαιδικόσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Χατηθςταματίου 6 Ραλλινθ τθλ: ΓΚΕΟΤΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30 : Γυναικολογικι εξζταςθ + Κλινικι εξζταςθ Μαςτϊν + Τεςτ ΡΑΡ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 30 : Απλι κολποςκόπθςθ Καφαντάρθ 26 τθλ: : Εξωτερικι Καρδιοτοκογραφία (Non Test - NST) ΣΙΣΕ ΓΕΩΡΓΙΟ 80 : Γυναικολογικι εξζταςθ + Κλινικι εξζταςθ Μαςτϊν + Τεςτ ΡΑΡ + Υπζρθχο ζςω οργάνων Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 40 : Ραρακολοφκθςθ κφθςθσ + Υπζρθχο Κφθςθσ Απλό Καφαντάρθ 26 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ ΞΕΝΟΦΟΝΣΕ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Μενελάου 62, Νζο Θράκλειο τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΜΠΙΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πνευμονολόγοσ 40 λειτουργικό ζλεγχο αναπνοισ & ςπειρομζτρθςθ - 10 Οξυμετρία - 40 Κεραπεία υπν/κοφ Ομιρου 59 Νζα Σμφρνθ τθλ: ςυνδρόμου - 50 κεραπεία καπνίςματοσ - 40 εξζταςθ κατ'οίκον - 50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΚΟΛΙΟΦΩΣΗ ΙΩΑΝΝΑ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 40 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Ταξιαρχϊν 82 Δραπετςϊνα τθλ: ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΤΡΣΙΑ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο μαηί με TEST PAP Γυναικολόγοσ 50 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ με TEST PAP & Κολπικό Υπερθχογράφθμα Σπφρου Μερκουρθ 27 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-90 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΑΝΝΑ ΠΕΠΠΑ ΔΩΡΕΑΝ προλθπτικόσ ζλεγχοσ και ενδοςτοματικι κεραπεία ςτο ιατρείο κατόπιν ραντεβοφ Οδοντίατροσ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ςτισ λοιπζσ οδοντιατρικζσ πράξεισ Χατηθςταματίου 6 Ραλλινθ τθλ: ΕΚΡΤΩΣΘ 10% ςτισ προςκετικζσ εργαςίεσ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειροφργοσ ορκοπαιδικόσ 10 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 28θσ Οκτωβρίου 374 Ν.Ρζραμοσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΚΑΜΠΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειροφργοσ ορκοπαιδικόσ 40 για ςυρραφι τραυμάτων, ζγχυςθ ενδαρκρικϊν ενζςεων, 50 τοποκζτθςθ γυψονάρκθκα ι γυψεπιδζςμου Ελ. Βενιηζλου 20 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ

4 Σελίδα 4 από 49 ΑΚΕΛΛΑΡΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 60 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ 40 : Υπερθχοκαρδιογράφθμα - Triplex καρδιάσ - 30 : Triplex αορτικοφ τόξου Ρανόρμου τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ & ΘΚΓ κατ' οίκον ΛΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 60 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ ΑΘΗΝΑ Πακολόγοσ 40 : Υπερθχοκαρδιογράφθμα - Triplex καρδιάσ - 30 : Triplex αορτικοφ τόξου Αγ. Ραντελειμονοσ 6 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ & ΘΚΓ κατ' οίκον ΔΕΡΒΑ ΑΓΗΙΛΑΟ Πνευμονολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ Λεωφ. Κφπρου 19 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΔΕΒΕΚΟΤΖΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ΑΙΓΙΝΑ Ειδικόσ Γενικόσ ιατρόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Αφαίασ 25 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΓΟΤΡΓΙΩΣΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 50 : Triplex καρδιάσ - 50 : Τζςτ κοπϊςεωσ Ταγμ. Γεωργοφλθ 24 τθλ: : Holder πίεςθσ & ρυκμοφ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ 25 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για πακολογικι εξζταςθ Ειδικόσ Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ 35 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για διαβθτολογικι εξζταςθ Βετςοποφλου 72 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον κατόπιν ραντεβοφ ΝΙΚΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 15 θ ςυνεδρία φυςιοκεραπείασ Φυςιοκεραπευτισ Βετςοποφλου 65 τθλ: ΑΜΟΙΡΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 5% ςτισ εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Βιοπακολόγοσ - Μικροβιολόγοσ 5 Γενικι Αίματοσ και Γενικι Οφρων Βετςοποφλου 68 τθλ: ΜΑΝΣΖΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ορκοπαιδικόσ 50 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-70 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Βετςοποφλου 65 τθλ: ενδαρκρικθ εγχυςθ, 30 μζτρθςθ οςτεοπόρωςθσ κερκίδοσ με υπζρθχουσ ΣΖΙΟΒΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Νευρολόγοσ 70 Θλεκτρομυογράφθμα-Νευρογράφθμα, 60 Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα Κεμ. Σοφοφλθ 34 τθλ: ΠΑΓΚΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 10 θ επίςκεψθ για κακε επόμενο παιδί Βετςοποφλου 126 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-35 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ

5 Σελίδα 5 από 49 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ανκεμίου 9 & Αυτοκρ. Κεοδωρασ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ δθμοςίου τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΡΕΝΑ ΣΕΡΓΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βενιηζλου 40 τθλ: ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 15 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ καρδιολόγοσ 45 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00-18:00 & 21:00-08:00 Κ. Ραλαιολόγου 37 τθλ: ΕΜΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Γενικόσ Ιατρόσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00-21:00 Κ. Σνωκ 6 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 21:00-09:00 - αργίεσ ΧΑΣΖΗΠΑΠΑ ΧΡΗΣΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Βενιηζλου τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΒΑΡΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 15 κάκε επόμενθ επίςκεψθ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Λ. Δραγοφμθ 18 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε καλλυντικά και ςυμπλθρϊματα διατροφισ Φαρμακείο 14θσ Μαϊου 16 τθλ: ΜΗΣΚΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε όλα τα παραφάρμακα Φαρμακείο Γαλατα και τροφζσ ςε προνομιακζσ τιμζσ Καβυρθ 1 τθλ: ΜΑΤΡΟΜΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Δερματολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε κάκε πράξθ ιατρικισ αιςκθτικισ Αν. Κράκθσ 47 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00 ζωσ 17:30-40 από 21:30 ζωσ 23:30 και αργίεσ ΑΝΔΡΟΤΣΟΤ ΕΛΕΝΗ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Φυςικοκεραπεφτρια 14θσ Μαϊου 22 τθλ: ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ 30 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 22:00 Λ. Δθμοκρατίασ 282 τθλ: ΑΜΤΝΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΘΑ 28ου Συντάγματοσ πεηικοφ 11 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΩΦΡΟΝΙΔΗ ΩΦΡΟΝΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 40 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΑΡΓΟ Ευ. Γιαγκόπουλου 1 τθλ: ΟΡΕΣΙΚΟ ΓΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ Πακολόγοσ 40 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Διοικθτιριου 7 τθλ:

6 Σελίδα 6 από 49 ΚΑΙΩΝΗ ΧΡΗΣΟ - 20 θ επανεξζταςθ Χειροφργοσ Ω.Ρ.Λ. 15 εξζταςθ προλθπτικοφ ελζγχου, 10 ακουόγραμμα, 15 τυμπανόγραμμα, Λ. Βεργωτθ 108Α' τθλ: θχθτικά αντανακλαςτικά, 25 ενδοςκόπθςθ λάρυγγοσ, 30 ενδοςκόπθςθ ρινόσ/φάρυγγοσ ΧΡΙΣΟΦΟΡΑΣΟ ΓΕΡΑΙΜΟ 25 θ επίςκεψθ για ςφράγιςμα - 25 για κακαριςμό - 65 εωσ 105 απονεφρωςθ ΑΡΓΟΣΟΛΙ Οδοντίατροσ 25 εξαγωγι λεφκανςθ Αντινωροσ 3 τθλ: ΔΕΛΛΑΛΗ - ΣΡΙΒΤΖΑ ΑΘΗΝΑ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χαροκόπου 25Α' τθλ: ΟΤΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ορκοπεδικόσ 35 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Λ. Κατςωνθ 7 τθλ: U/S μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αραντοσ Λοκρου 27 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΙΑΣΡΙΚΗ ΛΟΚΡΙΔΟ Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 1ο χλμ Αταλάντθσ-Σκάλασ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΠΕΠΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο + ΘΚΓ - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 35 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Σεραφείμ Κοκολα 17 τθλ: triplex καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ(45 κατ'οίκον)- 40 Test κοπϊςεωσ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΠΠΟ ΛΕΩΝΙΔΑ 15 θ κακε επίςκεψθ για φυςικοκεραπεία Οδ. Ανδροφτςου 13 τθλ: ΣΕΡΓΙΟΠΟΤΛΟ ΘΩΜΑ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ Πακολόγοσ 35 θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ Ακαν. Διακου 26 τθλ:

7 Σελίδα 7 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΛΓΚΟΤΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ Βενιηζλου 32 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΤ ΟΦΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βενιηζλου 26 τθλ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ" ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Μ. Καρακωςτι 22 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 25 Ψθφιακι Α/Α - 25 Υ/Θ πρϊτο όργανο 5 κάκε επόμενο - 80 Ψθφ. Μαςτογραφία & ECHD ΧΑΣΖΙΔΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Γυναικολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Αγίου Ραταπίου 7 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 40 : Γυναικολογικι εξζεταςθ με U/S - 40 : Μαιευτικι εξζταςθ - 60 : Τεςτ PAP Χειρουργόσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 120 : Εμβολιαςμόσ κατά καρκίνου τραχιλου : Κολποςκόπθςθ : Υςτεροςκόπθςθ Ρροφιτθ Θλία 2 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ γυναικολογικζσ επεμβάςεισ και τοκετοφσ ΜΗΣΙΟΤ ΕΛΕΝΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Δερματολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00 ζωσ 23:00-60 τισ αργίεσ ΒΕΡΟΙΑ Ελιάσ 6 τθλ: ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ με Καρδιογράφθμα Ειδικόσ 40 Echo Καρδιάσ - 60 ζγχρωμο triplex Βενιηελου 32 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΓΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΑΡΓΤΡΙΟ - ΔΩΕΑΝ θ επανεξζταςθ 50 υπερθχογραφικι μελζτθ καρδιάσ Μ. Αλεξάνδρου & Βενιηζλου 23 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με καρδιογράφθμα Ειδικόσ 70 υπερθχογράφθμα Βενιηζλου 26 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-60 από τισ 23:00 ζωσ 07:00 & αργίεσ ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ - ΔΩΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ ενόσ μινα για τον ίδιο λόγο Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για διαβθτολογικι εξζταςθ Μ. Αλεξάνδρου 17 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ - 50 για ακτίνα πζραν 10km

8 Σελίδα 8 από 49 ΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπεδικόσ - Βελονιςτισ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Βενιηζλου 29 τθλ: ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για ιατρικι εξζταςθ Ρροφ. Θλια 15 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΠΤΛΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Ουρολόγοσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για ιατρικι εξζταςθ Μ. Καρακωςτι 10 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΙΟΤΚΙΟΤΡΟΓΛΟΤ ΧΡΗΣΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για ιατρικι εξζταςθ Βενιηελου 32 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΜΑΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ 20 θ πακολογικι εξζταςθ Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ 30 πλιρθσ διαβθτολογικόσ ζλεγχοσ (ΘΚΓ - ζλεγχοσ κυκλοφ. ςυςτιματοσ - υπζρθχοσ κοιλίασ) Αριςτοτζλουσ 2 & Βενιηελου τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΜΠΟΖΑ ΣΕΡΓΙΟ τισ κακθμερινζσ - 50 τισ αργίεσ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ 30 ζλεγχοσ γλαυκϊματοσ και βυκοφ με Goldman - 40 ζλεγχοσ κυκλοπλθγίασ για παιδιά Βενιηζλου 32 τθλ: ζλεγχοσ οπτικϊν πεδίων ΣΟΠΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για λιπομζτρθςθ - ζλεγχο βαςικοφ μεταβολιςμοφ - υγρϊν ΒΕΡΟΙΑ Διαιτολόγοσ - Διατροφολόγοσ & μυϊκισ μάηασ - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ με δίαιτα και λιπομζτρθςθ Ρρ. Θλία 6 τθλ: θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον - 20 θ κάκε επόμενθ ΑΛΑΝΟΓΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ ΩΡΛ (Ρινοπλαςτικι - Ωτοπλαςτικι) 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Μ. Αλεξάνδρου 27 τθλ: ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο Λατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-40 από 23:00-07:00 & αργίεσ Ρλατεία Αντωνίου 1 τθλ: ΓΚΙΛΙΟΠΟΤΛΟ ΣΕΦΑΝΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για οδοντιατρικό ζλεγχο - εκτίμθςθ Χειρουργόσ οδοντίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςε όλεσ τισ οδοντιατρικζσ πράξεισ Ελθάσ 6 τθλ: ΚΟΓΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 7% ςτισ εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου Μικροβιολογικό εργαςτιριο ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου Μ. Αλεξάνδρου 23 τθλ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ "Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ" ΑΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΘΕΗ από δίκλινο ςε μονόκλινο και από μονόκλινο ςε ςουίτα επί του τρζχοντοσ ιδιωτικοφ καταλόγου, ςε περίπτωςθ Δευτεροβάκμιασ Τπθρεςίασ Τγείασ (Νοςθλεία) ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΓΧ/ΚΕ ΔΙΑΓ/ΚΕ ΑΙΜΑΣΟ & ΑΚΣ/ΦΙΑ για τουσ αςκενείσ που πραγματοποιοφν κλειςτι νοςθλεία. ΚΟΤΚΟΤΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για λιπομζτρθςθ - ζλεγχο βαςικοφ μεταβολιςμοφ - υγρϊν & μυϊκισ μάηασ Διαιτολόγοσ - Διατροφολόγοσ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ με δίαιτα - ΔΩΡΕΑΝ θ επιςκεψθ ςτο ιατρείο για ηφγιςμα Βενιηζλου 6 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00 ΠΑΛΠΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Φυςικοκεραπευτισ Βικζλα 1 τθλ:

9 Σελίδα 9 από 49 ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα νοςθλείασ επί του ιδιωτικοφ καταλόγου ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΕΛΠΙ" 50 Check Up : Γενικι αίματοσ - Τ.Κ.Ε - Γενικι οφρων - Ουρία - Σάκχαρο - Κρεατινίνθ - Ουρικό Άνκιμου Γαηι 118 τθλ: οξφ - Χολθςτερίνθ - Τριγλυκερίδια - HDL - LDL - SGOT - SGPT 40 εξζταςθ P.S.A Τζςτ κοπϊςεωσ - 60 Triplex - 40 Holter πιζςεωσ ι ρυκμοφ ΠΑΝΣΑ ΑΠΟΣΟΛΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πακολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Σπυρίδθ 38 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΒΟΛΟ ΝΙΚΑ ΘΕΟΔΟΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ Ουρολόγοσ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ραπάγου 2 Ν. Λωνία τθλ: ΚΩΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ορκοπαιδικόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Αγίου Νικολάου 17 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΣΑΝΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Ελ. Βενιηζλου 109 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΣΑΛΔΑΡΗ ΓΑΡΤΦΑΛΙΑ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πνευμονολόγοσ - Φυματιολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Σπυρίδθ 58 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 & αργίεσ ΑΚΛΗΠΙΟ MEDICA ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Σταδίου 13 Γιαννιτςά τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 10 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ - 30 θ εξζταςθ + ΘΚΓ + Triplex 50 θ εξζταςθ + ΘΚΓ + Triplex + Τεςτ κόπωςθσ Ρλατεία Γκ. Γιϊτα τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΣΖΙΟΒΑΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Νευρολόγοσ 70 Θλεκτρομυογράφθμα-Νευρογράφθμα, 60 Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα Καπ. Νικθφόρου 6 τθλ: ΓΙΑΝΝΙΣΑ ΑΒΒΑΙΔΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ 15 θ ςυνεδρία φυςιοκεραπείασ Τπθρεςίεσ Φυςιοκεραπείασ 20θσ Οκτωβρίου τθλ: ΚΑΝΣΖΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟ 15 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Ειδικόσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Βελ. ωμα 13Α' τθλ: ΑΒΒΑΙΔΟΤ ΣΕΡΨΙΧΟΡΗ 20 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Ψυχολόγοσ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00 Δ. Σταμκου& Αγαμζμνωνοσ τθλ: ΔΟΚΑ ΣΕΦΑΝΟ 30 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Γαςτρεντερολόγοσ Ελ. Βενιηζλου 111 τθλ: ΣΕΠΕΛΗ ΠΑΝΣΕΛΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Πακολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά από 23:00 ζωσ 07:00 & αργίεσ Χατηθδθμθτρίου 17 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον το Σαββατοκφριακο ΜΑΤΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑ 15 θ ςυνεδρία φυςιοκεραπείασ ΓΟΤΜΕΝΙΑ Φυςικοκεραπευτισ Τζρμα Εκν. Αντιςτάςεωσ τθλ:

10 Σελίδα 10 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΟΦΟΚΛΗ Ευαγγελιςτρίασ 4 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΣΩ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για οδοντιατρικι εξζταςθ και εκτίμθςθ περιςτατικοφ Οδοντίατροσ 35 : ςφράγιςμα - 35 : εξαγωγι - 35 : κακαριςμόσ Κ. Ταλιαδοφρθ 28 τθλ: : θ ςτεφάνθ από πορςελάνθ ΛΙΑΝΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ ιατρικζσ πράξεισ και χειρουργικζσ επεμβάςεισ Φαιρδυνάνδου 2 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΠΑΠΑΞΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Πακολόγοσ Λ. Σοφοφ 7 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-60 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΧΟΤΣΟΤΡΑ ΧΡΗΣΟ 10 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΓΡΕΒΕΝΑ Πακολόγοσ Λ. Σοφοφ 1 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον όλο το 24ωρο εντόσ τθσ πόλεωσ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ ΣΕΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 15 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Μ. Αλεξάνδρου 9 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-30 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΖΗΚΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςε όλα τα είδθ του φαρμακείου πλθν των Φαρμάκων Φαρμακείο Μ. Αλεξάνδρου 17 τθλ: ΛΙΑΜΠΑ ΖΩΗ από Δεφτερα εωσ Ρααςκευι Χειρουργοσ Οφκαλμιατροσ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ βυκοςκόπθςθσ με μυδρίαςθ Φαρδυκαμπου 2 τθλ: ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χειρουργοσ Ουρολόγοσ 20 υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ, 10 ουρομετρία, 40 πλιρθσ ουρολογικόσ ζλεγχοσ Μ. Αλεξάνδρου 25 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΦΛΩΡΟΤ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Δερματολόγοσ - Αφροδιςιολόγοσ 20% ΕΚΠΣΩΗ ςε όλεσ τισ ιατρικζσ πράξεισ Ελ. Βενιηζλου 5 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 από 23:00 ζωσ 07:00 & αργίεσ ΦΟΤΣΙΣΖΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΟ 30 θ ζμφραξθ και ααποτρφγωςθ Βας. Αλεξάνδρου 23 τθλ: Δωρεάν ενδοςτοματικι κεραπεία ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ 10 θ επίςκεψθ για εξζταςθ εντόσ μθνόσ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ 25θσ Μαϊου 74 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:30 ζωσ 23:00 ΣΑΘΗ Γ. ΒΑΙΛΕΙΟ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Κατςαντϊνθ 11 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον & αργίεσ ΑΔΑΜΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Φυςικοκεραπευτισ-Χειροπρακτικόσ Διοικθτθρίου 45 τθλ:

11 Σελίδα 11 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟΓΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ Λ. Λαμπριανίδθ 14 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. Ρροφςςθσ 26 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΚΠΣΩΗ 43% επί των τιμϊν Ιδιωτικοφ καταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ειδικόσ Ακτινολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμϊν Ιδιωτικοφ καταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αγαμζμνωνοσ 39 τθλ: triplex αγγειων - 30 ψθφιακι μαςτογραφία + υπζρθχο & άλλεσ υπθρεςίεσ ςε προςιτζσ τιμζσ ΑΡΑΛΙΩΣΟΤ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ απλι εξζταςθ Μαιευτιρασ Χειρουργόσ Γυναικολόγοσ 50 θ εξζταςθ + Τεςτ PAP + κολπικόσ υπζρθχοσ - 30 θ εξζταςθ + κολπικόσ υπζρθχοσ Βελιςςαρίου 3 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 12:00-14:00-50 από 10:00-12:00 τισ αργίεσ ΠΑΠΑΣΖΙΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ για επανεξζταςθ Νευρολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00 ζωσ 17:00 εργάςιμεσ & αργίεσ Κ. Ραλαιολόγου 22 τθλ: ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ για επανεξζταςθ Ορκοπαιδικόσ Θφαιςτίωνοσ 3 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00-21:00-50 από 21:00-23:00 τισ αργίεσ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΤΛΟ ΟΔΤΕΑ - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ για επανεξζταςθ Ουρολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον εντόσ πόλεωσ κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ Ρτολεμαίων 6 τθλ: ΚΙΜΙΚΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Βεργίνασ 37 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 21:00-23:00 εντόσ πόλεωσ - 60 εκτόσ πόλεωσ ΓΚΙΟΓΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο χωρίσ παρακλινικζσ εξετάςεισ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ με παρακλινικζσ εξετάςεισ ΔΡΑΜΑ Ρτολεμαίων 10 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον 24 ϊρεσ το 24ωρο όλο το χρόνο ΘΕΟΦΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ςτοματικόσ ζλεγχοσ - 10 ακτινογραφία - 30 ςφράγιςμα χωρίσ άξονα, 40 με άξονα Χειρουργόσ οδοντίατροσ 30 αποτρφγωςθ - 80 κεραπεία ουλίτιδασ περιοδοντίτιδα ςτεφάνθ ακρυλικι Λ. Λαμπριανίδου τθλ: ςτεφάνθ πορςελάνθ ολικι οδοντοςτοιχία χωρίσ δοκό, 600 με δοκό ΨΑΛΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ Φυςιοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Θπείρου 39 τθλ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ Πνευμονολόγοσ 15% ζκπτωςθ ςτισ παρακλινικζσ εξετάςεισ Βεργίνασ 37 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 από 23:00-07:00 τισ αργίεσ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ Μικροβιολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αρμεν 33 τθλ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ ΗΛΕΚΣΡΑ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ δεφτερθ επίςκεψθ Χειροφργοσ Οφκαλμίατροσ 30 θ εξζταςθ για γυαλιά οράςεωσ με ςυνταγογράφθςθ - 40 εξεταςθ με βυκοςκόπιο Γ. Ηερβοφ 45 τθλ: θ επίςκεψθ κατ' οίκον από 13:00-17:00(εντόσ πόλεωσ Δράμασ) - 50 (εκτόσ Δράμασ) Α. ΚΟΤΣΚΟΤ - Κ. ΠΑΣΚΑ Ο.Ε. 20 για υπερθχογράφθμα ενόσ οργάνου + 5 το κάκε επόμενο Ακτινολογικό εργαςτιριο 50 triplex - 30 ψθφιακι μαςτογραφία - 30 υπερθχογράφθμα μαςτϊν Κ. Ραλαιολογοφ 22, τθλ: για ακτινογραφία θ πρϊτθ λιψθ + 5 για κάκε επόμενθ

12 Σελίδα 12 από 49 ΕΤΦΡΑΙΜΙΔΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 2,5 για κατϋοίκον ενεςοκεραπεία - 5 για κατ' οίκον αιμολθψία Νοςθλεφτρια 8 για κατ' οίκον αιμολθψία & επίδοςθ αποτελεςμάτων - 10 λοφςιμο μαλλιϊν κλθνθροφσ αςκζνθ Κατακουηθνοφ 11, τθλ: για κατ' οίκον φλεβοκζντθςθ ι τοποκζτθςθ ουροκακετιρα - 20 πλιρεσ μπάνιο ΣΕΡΖΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΗ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Γενικθ Ιατρικι 10 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ Ρτολεμαίων 7 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ θ ςυνταγογραφθςθ ΚΑΪΡΗ ΧΡΗΣΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο για ΘΚΓ + ECHO ΚΑΔΛΑΣ 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ, 120 ECHO STRESS Ρτολεμαίων 4Α' τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-70 από 23:00-07:00 τισ αργίεσ ΚΕΛΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ Φυςικοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ ΔΡΑΜΑ Καςςου 25Α' τθλ: ΚΙΟΕ ΧΡΗΣΟ Φυςικοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Αγαμζμνονοσ 39 τθλ: ΜΑΤΡΙΔΟΤ ΑΒΒΙΝΑ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο (ςυμβουλευτικι, παρζμβαςθ & αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν Ψυχολόγοσ δυςκολιϊν, ψυχοκεραπεία, κρίςεισ πανικοφ, φοβίεσ) Βελιςςαρίου 3 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ που διακζτει θ κλινικι ωμανοφ 14 Ζδεςςα τθλ: ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΔΩΡΕΑΝ μία ετθςίωσ εξζταςθ Γεν. Αίματοσ και Οφρων ΑΚΛΗΠΙΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΕΔΕΑ Φιλικισ Εταιρίασ 14 Ζδεςςα τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΡΠΕΣΖΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριςτεσ επιςκζψεισ για εξετάςεισ κατά τισ εφθμερίεσ ςτθν κλινικι Αγ. Γεϊργιοσ Γενικόσ Χειρουργόσ Βεροίασ 13 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00-21:00-40 από 21:00-24:00 & αργίεσ ΜΕΛΙΑΝΙΔΗ ΠΑΤΛΟ ΔΩΡΕΑΝ απεριόριςτεσ επιςκζψεισ για εξετάςεισ κατά τισ εφθμερίεσ ςτθν κλινικι Αγ. Γεϊργιοσ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με υπζρθχο ωμανοφ 14 τθλ: ΡΩΙΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 10 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΕΔΕΑ Ορκοπαιδικόσ Μ. Ραντελι 12 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 18:00-24:00-40 από 24:00-09:00 τισ αργίεσ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΙΩΑΝΝΗ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Οφκαλμίατροσ Αριςτοτζλουσ 4 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον εντόσ πόλεωσ κατόπιν ραντεβοφ ΑΡΠΑΙΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00 ζωσ 21:00-30 μετά τισ 21:00 & αργίεσ Λουςτινιανοφ 11 τθλ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ωτορινολαρυγγολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 08:00 ζωσ 23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Δθμοκρατίασ 39 τθλ: ΚΟΤΡΣΗ ΧΑΡΗ-ΜΙΧΑΗΛ Φυςικοκεραπευτισ Φιλίππου 30 τθλ: θ ςυνεδρία

13 Σελίδα 13 από 49 ΣΟΤΚΑΛΑ ΣΑΤΡΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Γενικόσ ιατρόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΕΛΕΤΘ/ΠΟΛΗ Φρ. Ραπαχρθςτίδθ 140 τθλ: ΠΑΜΠΟΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 15 κάκε φυςικοκεραπεία ςτο φυςιοκεραπευτιριο ι ςτα Φυςικοκεραπευτισ Κζντρα Λατρικισ Βοικειασ τθσ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Φιλίππου 28 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΕΠΑΝΑ ΟΦΙΑ ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Ταβουλαρθ 38 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 7% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Α' ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Τεμπονζρα 8 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΚΑΛΑ Π. ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Γλάδςτωνοσ 2 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςε όλεσ τισ διαγνωςτικζσ και μικροβιολογικζσ εξετάςεισ ΒΙΒΑΡΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ Ψυχίατροσ 20 θ ςυνεδρία ςτο ιατρείο Κατθφόρθ 16 Αγ. Ραφλοσ τθλ: ΚΑΜΠΙΩΣΗ ΔΙΟΝΤΙΟ Ειδικόσ Πακολόγοσ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Γλάδςτωνοσ 3 τθλ: ΚΑΡΑΜΠΕΣΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ Οφκαλμίατροσ 30 πλιρθσ οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ ςτο ιατρείο Ταβουλάρθ 66 τθλ: ΛΕΤΣΑΚΗ ΔΙΟΝΤΙΟ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ 30 πλιρθσ οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ ςτο ιατρείο Ευγενίδου 4 τθλ: ΖΑΚΤΝΘΟ ΑΜΠΙΝΑ ΓΚΛΑΣ ΧΑΪΚΑΛΗ Δερματολόγοσ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Φιλιτά 58 τθλ: ΚΑΡΣΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Χειρουργόσ Ουρολόγοσ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Γλάδτωνοσ 9 τθλ: ΓΟΤΖΕΛΗ ΑΝΑΣΑΙΟ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00 Ευγενίδου 4 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 23:00-07:00 - αργίεσ ΜΑΛΙΟΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:00-17:30 Ν. Τεμπονζρα 2 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 24:00-07:00 - αργίεσ ΩΛΗΝΑΡΑΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ - 15 θ επανεξζταςθ Πνευμονολόγοσ - Φυματιολόγοσ 10 Οξυμετρία - 15 απλι ςπειρομζτρθςθ - 30 πλιρθσ ςπειρομζτρθςθ - 30 αζρια αίματοσ Αν. Ταβουλάρθ 62 τθλ: ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ Φυςικοκεραπεφτρια 15 θ ςυνεδρία ςτο φυςικοκεραπευτιριο Γαϊτάνι Ηακφνκου τθλ: ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΗ Φυςικοκεραπευτισ 15 θ ςυνεδρία ςτο φυςικοκεραπευτιριο Καρβελά & Δεςφλλα 12 τθλ:

14 Σελίδα 14 από 49 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ Κφπρου 24 (Εμπορικό Κζντρο) τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Αιματολογικϊν εξετάςεων ςε τιμζσ από 25 ζωσ 40 ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΤΓΕΙΑ" ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ 25 : Υ/Θ 1 όργανο - 35 : 2 όργανα - 40 : 3-4 όργανα - 50 : 5-6 όργανα - 60 : 7-8 όργανα Εγνατίασ 4 Λαδοχϊρι τθλ: : Triplex φλεβϊν, καροτίδων - 60 : Triplej λοιπϊν - 60 : CT : MRI : Dental ΩΣΗΡΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ 15 θ ςυνεδρία Φυςικοκεραπευτισ Ρ. Ακθναγόρα 32 τθλ: ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΡΗΣΗ Ρλατεία Ελευκερίασ 45 τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου CRETA INTERCLINIC Μίνωοσ 63 τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν του Δθμοςίου τιμοκαταλόγου - ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμϊν του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον Δθμόςιο κατάλογο ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΝΩΟ Ι.Ε.Π.Ε. 39,98 Check Up: Γεν. Αίματοσ-Οφρων,Σάκχαρο,Κάλιο,Νάτριο,Αςβζςτιο,Ουρία,Κρεατινίνθ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Διαγνωςτικό - Μικροβιολογικό Κζντρο Ουρικό οξφ,ολικι Χολθςτερόλθ,HDL,LDL,Τριγλυκερίδια,SGOT,SGPT,γ-GT,Αλκαλικι Φωςφατάςθ Λεωφ. Κνωςοφ 174 τθλ: ,78 Chec Up: TSH, FT3, FT4,Anti-TG, Anti-TPO, TSI (TRAb) 48,28 Check Up: PSA,Γεν. Αίματοσ-Οφρων,Σάκχαρο,Κάλιο,Νάτριο,Αςβζςτιο,Ουρία,Κρεατινίνθ, Ουρικό οξφ,ολικι Χολθςτερόλθ,HDL,LDL,Τριγλυκερίδια,SGOT,SGPT,γ-GT,Αλκαλικι Φωςφατάςθ 49,49 Check Up: Μαςτογραφία,Γεν. Αίματοσ-Οφρων,Σάκχαρο,Κάλιο,Νάτριο,Αςβζςτιο,Ουρία, Κρεατινίνθ,Ουρικό οξφ,ολ.χολθςτερόλθ,hdl,ldl,τριγλυκερίδια,sgot,sgpt,γ-gt, Αλκ. Φωςφατ ΚΟΤΜΕΝΣΑΚΗ ΕΤΘΤΜΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ Σκωλικοειδεκτομι Γενικόσ Χειρουργόσ 900 Ανοιχτι κυρεοειδεκτομι Λαπαροςκοπικι Χολυςτεκτομι Αφαίρεςθ Κφςτθσ Λ. Κνωςςου 174 τθλ: Ωοκικθσ - 50 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-80 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΣΡΑΣΗΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ με ΘΚΜ - 10 κάκε επόμενθ επίςκεψθ - 10 ςυνταγογράφθςθ 50 Ζγρωμοσ Υπζρθχοσ + Triplex - 50 Test Κόπωςθσ - 50 Holter υκμοφ - 50 Holter Ρίεςθσ Μελίνασ Μερκοφρθ 66 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00 μόνον τισ εργάςιμεσ ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 40 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ Αρχ. Μακαρίου 56 τθλ: θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 60 θ γυναικολογικι εξζτςθ με Τεςτ ΡΑΡ

15 Σελίδα 15 από 49 ΞΤΛΟΤΡΗ ΣΕΛΙΟ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 κάκε επόμενθ Κολποςκόπθςθ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 100 Σπερματζγχυςθ - 80 καυτθριαςμόσ κονδθλωμάτων με τοπικι αναιςκθςία μζχρι Νο5 Σμφρνθσ 30 & Αβζρωφ τθλ: γυναικολογικι εξζταςθ με Τεςτ ΡΑΡ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ επανεξζταςθ, ΘΚΜ και οξυμζτρθςθ Πακολόγοσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Λ. Ραςτρικάκθ 11 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 15 απλι ςπιρομζτρθςθ - 10 οξυμετρία - 20 επίςκεψθ ςτο ιατρείο - 40 εξζταςθ κατ' οίκον Πνευμονολόγοσ 60 κεραπεία καπνίςματοσ - ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επανεξζταςθ Ζβανς τθλ: πλιρεσ πακζτοα (επίςκεψθ + οξυμετρία + ςπιρομζτρθςθ) ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΚΑΡΜΕΝ ΝΣΑΝΑ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για ςτοματολογικό ζλεγχο και εκτίμθςθ Οδοντίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 10% επί όλων των οδοντιατρικϊν και οδοντοπροςκετκϊν πράξεων ςτο ιατρείο Ρλατ. Κορνάρου 31 (Στοά Γιαλεράκθ) τθλ: ΔΩΡΕΑΝ οι μικρζσ ακτινογραφίεσ ΚΑΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ δεφτερθ επίςκεψθ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανε- Ορκοπαιδικόσ ξζταςθ εντόσ 30 θμερϊν από τθν πρϊτθ επίςκεψθ - ΕΚΠΣΩΗ 10% ςτισ ιατρικζσ πράξεισ Αγ. Γεωργίου 20 Μοίρεσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από τισ 07:00 ζωσ τισ 23:00 μόνον τισ εργάςιμεσ ΑΝΣΩΝΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 10 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 150 εγχείρθςθ αποκατάςταςθσ καρπιαίου ςωλινα λοιπζσ μικροεπεμβάςεισ ςτο χζρι ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μαυρολζνθσ 20 Ρλ. Κορνάρου τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΜΑΡΚΕΣΑΚΗ ΜΤΡΩΝ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 10 κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ 10 ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων, εξετάςεων, φυςιοκεραπειϊν - ΔΩΡΕΑΝ ζλεγχοσ παιδιϊν Αβζρωφ 25 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-60 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΧΡΙΣΟΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ επανεξζταςθ - 25 κάκε επόμενθ Ορκοπαιδικόσ (ειδικόσ οςτεοπόρωςθσ) εξζταςθ ςτο ιατρείο - 10 θ ςυνταγογράφθςθ για ΕΟΡΥΥ Λ. Κνωςςοφ 174 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον όλο το εικοςιτεράωρο ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΚΡΙΝΑ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για τθν ίδια αιτία 10 θ ςυνταγογράφθςθ για τον ΕΟΡΥΥ - 10 θ Λατρικι βεβαίωςθ Κλεάνκθ 13 τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-50 μετά τισ 23:00 και αργίεσ ΕΡΑΦΕΙΔΗ ΝΕΚΣΑΡΙΑ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ δεφτερθ επίςκεψθ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανε- ξζταςθ εντόσ 30 θμερϊν από τθν πρϊτθ επίςκεψθ Λεικεραίου 42 Μαςταμπάσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον όλο το εικοςιτεράωρο ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΧΡΤΑΤΓΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 15 θ δεφτερθ επίςκεψθ τον ίδιο μθνα ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για τον ίδιο λόγο-δυνατότθτα διενζργειασ mantoux με 5 Ολυμπιονικων 35 Κεριςςόσ τθλ: θ εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 απο 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΖΑΒΟΤΡΓΙΑΝΟ ΑΝΑΣΑΙΟ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ Φυςιοκεραπευτισ Λ. Δθμοκρατίασ 55 τθλ:

16 Σελίδα 16 από 49 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP: 1) 27 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Τριγλυκερίδια Καλαμαριά, Εκνικισ Αντιςτάςεωσ τθλ: SGOT - SGPT - Γενικι οφρων Ξθροκρινθ, Γρ. Κολωνιάρθ 55 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - LDL - HDL ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ρεριοχι Λπποκράτειου, Κλεάνκουσ 8-10 τθλ: Τριγλυκερίδια οροφ - SGOT - SGPT - γ-gt - Α/Α κϊρακοσ - Γενικι οφρων ΓΕΝΙΚΑ Εφοςμοσ, Καραολι 150 & Δθμθτρίου τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Νεάπολθ, Ανδρζα Ραπανδρζου 246 τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Ρεραία, Λεωφ. Κεςςαλονίκθσ 2 τθλ: Α/Α/ κϊρακοσ - Θλεκτροκαρδιογράφθμα 4) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χολθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - TEST PAP - Θλεκτροκαρδιογράφθμα 5) 6 : Γενικι αίματοσ - Γενικι οφρων ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Μ. Αλεξάνδρου 108 Εφοςμοσ τθλ: ΣΟΤΛΦΑΪΔΗ ΕΔΟΤΑΡΔΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επανεξζταςθ Γενικόσ Χειρουργόσ 20 θ κάκε επόμενθ επανεξζταςθ μετά τθν πρϊτθ Ελ. Βενιηζλου 80 Αμπελόκθποι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% επί των χειρουργικϊν επεμβάςεων και λοιπϊν ιατρικϊν πράξεων ΜΠΡΑΣΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ 20 Τεςτ PAP - 20 Γυναικολογικόσ ι Μαιευτικόσ υπζρθχοσ (πζραν τθσ επίςκεψθσ) Αριςτοτζλουσ 71 Εφοςμοσ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε όλεσ τισ μικροεπεμβάςεισ, χειρουργεία, τοκετοφσ ΚΟΣΑΝΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ 35 : Γυναικολογικι Εξζταςθ + Κλινικι εξζταςθ μαςτϊν + Τεςτ ΡΑΡ Γυναικολόγοσ - Μαιευτιρασ 20 : Ραρακολοφκθςθ + υπερθχογράφθμα κφθςθσ Φ.Φλϊρου 22Α Κορδελιό 25 : Ραρακολοφκθςθ + Υπερθχογράφθμα κφθςθσ + Καρδιοτοκογράφθμα ΔΤΣΙΚΗ τθλ: : Εκτίμθςθ υπογογονιμότθτασ + 3D γυναικολογικό υπερθχογράφθμα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΕΤΘΤΜΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 40% ςε όλεσ τισ ιατρικζσ εργαςίεσ και καρδιολογικζσ εξετάςεισ Ελ. Βενιηζλου 77 Αμπελόκθποι τθλ: ΠΑΠΑΠΕΣΡΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με Θλεκτροκαρδιογράφθμα 70 Holter υκμοφ Ρλάτωνοσ 58 Εφοςμοσ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον όλο το 24ωρο ΓΡΑΜΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΒΙΟΛΕΣΑ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Νευρολόγοσ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Ελ. Βενιηζλου 80 Αμπελόκθποι τθλ: : δοκιμαςία Desmedt : Νευροφυςιολογικόσ ζλεγχοσ άνω & κάτω άκρων 60 : Νευρ/λογικόσ ζλεγχοσ άνω άκρων - 60 : Νευρ/λογικόσ ζλεγχοσ κάτω άκρων ΑΔΑΜΙΔΗ ΧΡΗΣΟ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ειδικόσ Πακολόγοσ 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Άρθ Βελουχιϊτθ 2 Αμπελόκθποι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 50% ςτισ παρακλινικζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ

17 Σελίδα 17 από 49 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 50% ςτισ παρακλινικζσ εξετάςεισ Διαβθτολόγου Μαιάνδρου 84 Εφοςμοσ τθλ: ΧΑΡΙΟΠΟΤΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 25 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Ορκοπαιδικόσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Εμμαν. Ξάνκου 3 Εφοςμοσ τθλ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΤΣΤΧΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Χειρουργόσ Ουρολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ αμοιβζσ χειρουργικϊν πράξεων - 20 : Ουρολογικόσ ζλεγχοσ Ελ. Βενιηζλου 82 Αμπελόκθποι τθλ: : υπζρθχοσ νεφρϊν, ουρθτιρων, ουροδόχου κφςτεωσ και προςτάτθ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 09:00-21:00-50 μετά τισ 21:00 & αργίεσ ΚΑΡΤΠΙΑΔΟΤ ΟΦΙΑ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Οφκαλμίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 20% επί όλων των παρακλινικϊν εξετάςεων και ιατρικϊν πράξεων Ελ. Βενιηζλου 71 Αμπελόκθποι τθλ: ΔΤΣΙΚΗ ΑΜΙΩΣΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΗ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ εντόσ μθνόσ Μ. Αλεξάνδρου 59Α Εφοςμοσ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 10:00-18:00 μετά από ςυνεννόθςθ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΜΑΡΘΑ 25 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ 25 θ χοριγθςθ βεβαίωςθσ υγείασ για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ Μ. Αλεξάνδρου Εφοςμοσ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 10 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ για εξζταςθ Ραιδίατροσ ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ - 10 θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν Μ. Αςίασ 86 Θλιοφπολθ τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 16:00-181:00-40 από 09:00-21:00 τισ αργίεσ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ για το ίδιο νόςθμα 10 : ιατρικζσ γνωματεφςεισ, ατομικά δελτία υγείασ & βεβαιϊςεισ για ακλθτιςμό Ελ. Βενιηζλου 82 Αμπελόκθποι τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΡΙΖΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-40 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Ραπανικολάου 99 Ρεφκα τθλ:

18 Σελίδα 18 από 49 ΚΛΙΝΙΚΗ "ΘΕΡΜΗ" ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν ιδιωτϊν ςε όλεσ τισ Διαγνωςτικζσ και Μικροβιολ/κεσ εξετάςεισ 14ο Χμ. Ε.Ο. Κεςςαλονίκθσ - Μουδανίων ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν ιδιωτϊν ςτα ζξοδα Νοςθλείασ τθλεφωνικό κζντρο: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΘΕΡΜΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΝΙΟΒΗ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ επί των τιμϊν του Δθμοςίου τιμοκαταλόγου Πυρθνικι Ιατρόσ ΕΚΠΣΩΗ 50% επί του ιδιωτικοφ τομοκαταλόγου ςε όςεσ δεν προβλζπονται από το Δθμόςιο Αγίου Γεωργίου 3 τθλ: Ειδικά Πακζτα εξετάςεων με Τπεριχουσ από ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ 10 Test Pap (όταν ςυνοδεφεται από εξζταςθ) - ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ λοιπζσ εξετάςεισ ιατρείου ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ρλατεία Ραραμάνα 20 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΘΕΡΜΗ ΣΖΗΜΟ ΩΣΗΡΙΟ 15 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο με ΘΚΓ - 10 θ επανεξζταςθ με ΘΚΓ 30 : Ζγχρωμο Triplex καρδιάσ - 15 : Holter Ρίεςθσ ι υκμοφ Ελ. Βενιηζλου 15 τθλ: ΣΕΠΕΣΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Χειρουργόσ Ορκοπαιδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ςε ςυνεργαηόμενεσ ιδιωτικζσ κλινικζσ Ρλατεία Ραραμάνα 4 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΓΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ωτορινολαρυγγολόγοσ 10 Ενδοςκόπθςθ - 10 Ακουολογικόσ ζλεγχοσ Ρλατεία Ραραμάνα 20 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΨΩΜΑ ΣΕΦΑΝΟ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Χειρουργόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ ιατρικζσ πράξεισ και χειρουργικζσ επεμβάςεισ Δορυλαίου 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ

19 Σελίδα 19 από 49 ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ Διαγνωςτικζσ & Μικροβιολογικζσ εξετάςεισ που προβλζπονται ςτον τιμοκατάλογο του Δθμοςίου ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΠΛΑΣΩΝ" ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν του εκάςτοτε ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςτισ εξετάςεισ που δεν προβλζπονται ςτον Δθμόςιο Τιμοκατάλογο (ςτισ εξετάςεισ προγεννετικισ μζριμνασ 5%) Κεμιςτοκλι Σοφοφλθ 14 ΕΙΔΙΚΕ ΠΑΡΟΧΕ: Ακτινογραφία 10 /Λιψθ - Ψθφιακι Μαςτογραφία 40 -Υπερθχογράφθμα τθλ: Μαςτϊν 25 - Ψθφιακι Μαςτογραφία + Υπζρθχο Μαςτϊν 60 - Τζςτ ΡΑΡ 16 Υπερθχογράφθμα Κυρεοειδοφσ 18 - Μαγνθτικι Τομογραφία 190 ΔΙΒΑΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξζταςθ Μαιευτιρασ - Γυναικολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ γυναικολογικζσ επεμβάςεισ - τοκετοφσ ςε ςυνεργαηόμενεσ κλινικζσ Μεταμορφϊςεωσ 8 & Αμιςοφ 34 τθλ: ΜΗΣΡΟΤΛΑ ΧΡΗΣΟ 40 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 70 : Κλινικι εξζταςθ+θκγ+triplex 50 : Τζςτ Κόπωςθσ - 30 : Holter ρυκμοφ - 30 : Holter Ρίεςθσ - Σουμελά 37 τθλ: : Κλινικι εξζταςθ+θκγ+triplex Καρδιάσ+Τεςτ Κόπωςθσ ΛΙΓΟΤΡΑ ΣΕΦΑΝΟ - 10 θ ςυνταγογράφθςθ ΕΟΡΥΥ Ορκοπαιδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% για χειρουργικι επζμβαςθ ςε ιδιωτικι κλινικι Κομνθνϊν 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - 10 θ ςυνταγογράφθςθ ΕΟΡΥΥ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Χειρουργόσ Οφκαλμίατροσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κομνθνϊν 47 τθλ: ΚΩΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Πακολόγοσ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 08:00-22:00-50 μετά τισ 22:00 & αργίεσ Βρυοφλων 58 τθλ: ΔΟΤΛΟΤΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 15 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 20 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Πακολόγοσ - Διαβθτολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ παρακλινικζσ εξετάςεισ Κομνθνϊν 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ ΚΟΤΣΟΜΗΣΕΛΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 25 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ Πακολόγοσ - Νεφρολόγοσ 50 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον ςε επίγοντα περιςτατικά Μεταμορφωςεωσ 3 τθλ: ΦΑΡΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΩΡΕΑΝ θ επανεξεταςθ 35 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 13:00-23:00-40 από 23:00-07:00 & αργίεσ Μαρμαρά 43 τθλ: ΚΛΟΤΔΑ ΑΘΗΝΑ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο 50 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-70 μετά τισ 23:00 & αργίεσ Εφζςςου 17 τθλ: Εξζταςθ νεογνοφ κατ' οίκον και ηφγιςμα με φορθτό θλεκτρονικό βρεφοηυγό, οξυμετρία ΓΟΤΣΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 30 θ επίςκεψθ ςτο ιατρείο για εξζταςθ που περιλαμβάνει ακουολογικό ζλεγχο, πλιρθ ενδο- Ωτορινολαρυγγολόγοσ ςκοπικό ζλεγχο και καταχϊρθςθ παραπεμπτικϊν - ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ χειρουργικζσ επεμβάςεισ Κομνθνϊν 47 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00-23:00-50 μετά τισ 23:00 & αργίεσ

20 Σελίδα 20 από 49 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό & Ραι- Μαρίασ Κάλλασ 11 τθλ: δίατρο) ςε επειγοντα περιςτατικα 25 ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ EUROMEDICA ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο & Χειρουργό) Βιηφθσ και Βφηαντοσ 1 τθλ: ςε επειγοντα περιςτατικα 25 ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ μία (1) ετθςίωσ εξζταςθ Γενικισ Αίματοσ και Οφρων Βας. Γεωργίου 6 τθλ: ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Μθτροπόλεωσ 86 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ερμοφ 53 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP για όλεσ τισ θλικίεσ, για άνδρεσ και γυναίκεσ Βαςιλίςθσ Πλγασ 154 τθλ: Check UP με: Γενικι Αίματοσ, Γενικι Οφρων, Ουρία, Κρεατινίνθ, Σάκχαρο, Χολθςτερίνθ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΛΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ουρικό Οξφ, SGOT, SGPT. ΚΕΝΣΡΟ Αμοργοφ 6-8 Τοφμπα ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν τθλζφωνο: δθμοςίου ςτισ: Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνθ, SGOT,SGPT, γgt, ALP, LDH, CPK, χολερυκρίνθ, Λζυκωμα, Fe, Ca, My, P, Χολθςτερίνθ, CRP, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ASTO, Αμυλάςθ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟ & ΙΑ Ε.Ε. "ΠΛΑΣΩΝ" 25 υπερθχογράφθμα μαςτων, 16 TEST-PAP, 18 υπερθχογράφθμα κυροειδοφσ Κ. Καραμανλι 64 ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν του εκάςτοτε ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςτισ εξετάςεισ που δεν τθλζφωνο: προβλζπονται ςτον Δθμόςιο Τιμοκατάλογο Dr. ΑΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΩΣΑ 30 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο ΧΕΙΡΟΤΡΓΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΘΗΕΩΝ ΜΑΣΟΤ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ςτισ επαναξετάςεισ ΔΙΔΑΚΣΩΡ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α.Π.Θ. 10 θ επίςκεψθ για θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ Μακζνηυ Κινγκ 12 τθλ: θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατϋοίκον από 07:00-23:00 ΖΙΟΤΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 20 θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο - 30 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Ειδικόσ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ καρδιολογικζσ, παρακλινικζσ εξετάςεισ Αγ. Σοφίασ 5 τθλ: ΒΕΝΕΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30 θ επίςκεψθ για εξζταςθ κατ' οίκον από 14:30-23:00-50 από 23:00-07:00 & αργίεσ τθλ: ΔΑΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΔΩΡΕΑΝ θ πρϊτθ επίςκεψθ για εξζταςθ ςτο ιατρείο Καρδιοχειρουργόσ 50 θ κάκε επόμενθ επίςκεψθ Μυκθνϊν 7 τθλ:

mpdclub Λεωφ. Συγγρού 106, Αθήνα, Τηλ: 213 025 0067-71, 801 8000 000 (24ωρο), 2130 7775 77 (24ωρο) www.mekarta.gr

mpdclub Λεωφ. Συγγρού 106, Αθήνα, Τηλ: 213 025 0067-71, 801 8000 000 (24ωρο), 2130 7775 77 (24ωρο) www.mekarta.gr ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Περιεχόμενα Διαγνωστικά κέντρα 1. ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λάρισα 2. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΔ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι. Α. Ε. Αλεξανδρούπολη - Εβρου 3. ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Κένρο - Αθήνα 4. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Δωρεάν επισκέψεις σε καρδιολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Δωρεάν επισκέψεις σε παθολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. Κηφισίας 132 & 210-6966000 1) 25% Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ 3 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟ ΓΟΙ 4 ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 7 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ 8 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα οργανώθηκε από την ΕΕΙΥ. Η επιμέλεια του εντύπου έγινε από το Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας ΥΓΕΙΑ.

Το πρόγραμμα οργανώθηκε από την ΕΕΙΥ. Η επιμέλεια του εντύπου έγινε από το Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας ΥΓΕΙΑ. A Το πρόγραμμα οργανώθηκε από την ΕΕΙΥ. Η επιμέλεια του εντύπου έγινε από το Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας ΥΓΕΙΑ. 30 Ιουλίου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στην κατάρτιση του φετινού εκπαιδευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι, Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α, Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε ΝΟ Ι, Ε Υ Π Α Θ Ε Ι Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι, Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α, Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε ΝΟ Ι, Ε Υ Π Α Θ Ε Ι Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ γνωμοδοτικού οργάνου για την πιστοποίηση φορέων κοινωνικής φροντίδας Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr

26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ. www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.gerontology2015.gr 26-28 Φεβρουαρίου 2015 ΑΘΗΝΑ www.gerontology.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.gerontology2015.gr www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADV1/QUT/02.2015/1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1/4/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1/4/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 12132 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα