ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2 Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή τους μοιάζει με τα γνωστά μέχρι τώρα προγράμματα Μπορούν να μεταγλωττιστούν ξεχωριστά Καλούνται από το κυρίως πρόγραμμα Εκτελούν μια συγκεκριμένη διεργασία Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα από ένα κύρια προγράμματα Το μέσο για την απλοποίηση, την καλύτερη οργάνωση και τη γενίκευση των προγραμμάτων

3 Πότε χρησιμοποιούνται Όταν τμήματα του προγράμματος επαναλαμβάνονται περισσότερες από μια φορές Όταν το πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλο και πολύ πολύπλοκο Όταν ένα κομμάτι του προγράμματος χρειάζεται να απομονωθεί Όταν ένα κομμάτι κώδικα θέλετε να το χρησιμοποιείτε αυτούσιο και σε άλλα προγράμματα Με τα υποπρογράμματα επεκτείνουμε την Γλώσσα Προγραμματισμού δημιουργώντας νέες εντολές

4 Είδη Υποπρογραμμάτων Υπορουτίνες (Subroutines) Υποπρογράμματα που μπορούν να εκτελέσουν όλες τις εντολές ενός προγράμματος Συναρτήσεις (Functions) Υπολογίζουν και επιστρέφουν μία μοναδική τιμή ή έναν πίνακα Δεν χρησιμοποιούνται για είσοδο και έξοδο δεδομένων Παρατήρηση: Στην Fortran ο διαχωρισμός μίας υπορουτίνας από μία συνάρτηση είναι δύσκολος, γιατί οι συναρτήσεις της Fortran μπορούν να επιστρέφουν περισσότερες από μία τιμές ή πίνακες καθώς επίσης και να χρησιμοποιούνται για είσοδο και έξοδο. Η χρήση όμως αυτή πρέπει να αποφεύγεται. Ο καλύτερος τρόπος είναι η χρήση των PURE συναρτήσεων.

5 Θέση εμφάνισης Υποπρογραμμάτων Εσωτερικά Υποπρογράμματα Περιέχονται στο «κύριο» πρόγραμμα Εισάγονται στην έκταση Contains End Program Αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται μόνο από το «κύριο» πρόγραμμα Εξωτερικά Υποπρογράμματα Βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία Συμπεριλαμβάνονται σε Project Αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται από όλα τα πρoγράμματα/υποπρογράμματα στο Project Εσωτερικά Υποπρογράμματα Αρθρώματος (module) Βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία (modules) Συμπεριλαμβάνονται σε Project Δηλώνονται και χρησιμοποιούνται στο κύριο πρόγραμμα μέσω της εντολής Use: USE <module_name> USE <module_name>, ONLY: <λίστα ονομάτων>

6 Ορίσματα (ή Παράμετροι) Είναι ειδικές μεταβλητές μέσω των οποίων πραγματοποιείται η επικοινωνία του κυρίως προγράμματος και των υποπρογραμμάτων Τα ορίσματα των υποπρογραμμάτων μπορεί να είναι μεταβλητές ή πίνακες οποιουδήποτε τύπου Πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλώνονται ακολουθώντας τους μέχρι τώρα γνωστούς κανόνες. Προσοχή χρειάζεται στην αντιστοιχία των ορισμάτων μεταξύ κλήσης από το κυρίως πρόγραμμα (πραγματικές παράμετροι) και του υποπρογράμματος (τυπικές παράμετροι). Πρέπει να ταιριάζουν το πλήθος και ο τύπος τους (και όχι αναγκαστικά το όνομά τους) Το πέρασμα των τιμών των ορισμάτων στη Fortran γίνεται «μέσω αναφοράς»

7 Σύνταξη Υποπρογραμμάτων Συνάρτηση [PURE][<type>] FUNCTION FunctionName(arg1, arg2, ) [RESULT (var)] END FUNCTION [FunctionName] Αν δεν χρησιμοποιηθεί η επιλογή RESULT, τότε η συνάρτηση επιστρέφει το αποτέλεσμα της, εκχωρώντας το στο όνομά της. Αν χρησιμοποιηθεί η RESULT (var) τότε πρέπει να επιστρέψει το αποτέλεσμα της, εκχωρώντας το στη μεταβλητή var. Στις PURE συναρτήσεις πρέπει όλα τα ορίσματα να δηλωθούν με INTENT(IN). Επίσης στις PURE συναρτήσεις απαγορεύεται η χρήση εντολών εισόδου/εξόδου. Υπορουτίνα [PURE] SUBROUTINE SubroutineName(arg1, arg2, ) END SUBROUTINE [SubroutineName]

8 PURE Περιορισμοί PURE υποπρογραμμάτων Όλα τα ορίσματα πρέπει να δηλωθούν με την επιλογή INTENT. Ιδίως για τις PURE Συναρτήσεις, όλα τα ορίσματα πρέπει να δηλωθούν ως INTENT(IN) Δεν επιτρέπεται η χρήση εντολών εισόδου εξόδου μέσα στο υποπρόγραμμα Αν ένα PURE υποπρόγραμμα καλεί άλλα υποπρογράμματα, θα πρέπει και αυτά να είναι τύπου PURE Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση καθολικών μεταβλητών. (Επιτρέπεται όμως η χρήση τους μέσα σε εκφράσεις) Σαν καλή πρακτική, να χρησιμοποιείτε πάντοτε την επιλογή PURE σε όλες τις Συναρτήσεις σας, εκτός ειδικών περιπτώσεων. Να μην χρησιμοποιείτε την επιλογή PURE στις Υπορουτίνες σας, (παρόλα αυτά να δηλώνετε με δική σας ευθύνη όλα τα ορίσματα με INTENT)

9 INTENT Τα ορίσματα των υποπρογραμμάτων πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά ως προς τον τύπο τους Καλό είναι να δηλώνουμε επίσης και την επιθυμητή λειτουργία τους με την επιλογή intent. Υπάρχουν 3 είδη intent: IN = ορίσματα εισόδου OUT = ορίσματα εξόδου INOUT = ορίσματα εισόδου/εξόδου Προσοχή: Αν δεν δηλωθεί το INTENT των ορισμάτων, τότε αυτό θεωρείται ότι είναι INOUT τόσο για τις υπορουτίνες όσο και για τις συναρτήσεις. Η χρήση του INTENT είναι υποχρεωτική όταν ένα υποπρόγραμμα δηλωθεί ως PURE.

10 Παραδείγματα Συναρτήσεων Συνάρτηση για τον υπολογισμό του αθροίσματος 2 ακεραίων αριθμών Integer function addition(x,y) Integer, intent(in)::x,y addition=x+y end function addition function addition(x,y) Integer::addition Integer, intent(in)::x,y addition=x+y end function addition function addition(x,y) result(z) Integer::z Integer, intent(in)::x,y z=x+y end function addition pure function addition(x,y) result(z) Integer::z Integer, intent(in)::x,y z=x+y end function addition

11 Παραδείγματα Υπορουτινών Υπορουτίνα για τον υπολογισμό του αθροίσματος και της διαφοράς 2 ακεραίων αριθμών subroutine add_sub(x,y,a,s) Integer::x,y,a,s a=x+y s=x-y end subroutine add_sub subroutine add_sub(x,y,a,s) Integer, intent(in)::x,y Integer,intent(out)::a,s a=x+y s=x-y end subroutine add_sub

12 Κλήση υποπρογραμμάτων Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να κληθεί είτε από το κυρίως πρόγραμμα είτε από κάποιο άλλο υποπρόγραμμα Οι συναρτήσεις καλούνται όπως ακριβώς και οι εγγενείς συναρτήσεις π.χ. εκχωρώντας σε κάποια μεταβλητή το αποτέλεσμα τους, σύμφωνα με την σύνταξη <Μεταβλητή> = όνομα_συνάρτησης (ορίσματα_εισόδου) Οι υπορουτίνες καλούνται με την εντολή CALL, σύμφωνα με την σύνταξη CALL όνομα υπορουτίνας (ορίσματα εισόδου-εξόδου)

13 Ροή εκτέλεσης εντολών κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος Έναρξη εκτέλεσης κυρίως προγράμματος Εκτέλεση υπολογισμών μέχρι την εντολή κλήσης του υποπρογράμματος Ο έλεγχος εκτέλεσης ανατίθεται στο υποπρόγραμμα «Πέρασμα» ορισμάτων εισόδου από το κυρίως πρόγραμμα στο υποπρόγραμμα Εκτέλεση των εντολών του υποπρογράμματος Ανάθεση τιμών στα ορίσματα εξόδου του υποπρογράμματος Ο έλεγχος εκτέλεσης ανατίθεται στο κυρίως πρόγραμμα «Πέρασμα» ορισμάτων εξόδου από τη διαδικασία στο κυρίως πρόγραμμα Συνέχιση της εκτέλεσης του προγράμματος

14 Πέρασμα Τιμών Παραμέτρων Συναρτήσεις Προκαθορισμένος τρόπος g=fun1(x, y, z) function fun1(a, b, c) Να αποφεύγεται! Συναρτήσεις Pure g=fun2(x, y, z) Να προτιμάται! pure function fun2(a, b, c) Υπορουτίνες call subr1(x, y, z) subroutine subr1(a, b, c)

15 Σύγκριση κλήσης Συναρτήσεων και Υπορουτινών π.χ. Εύρεση του γινομένου τριών αθροισμάτων: (2+3)(5+4)(8+2) program xxx implicit none integer::z z= add(2,3)* add(5,4) * add(8,2) print*, z! 450 contains integer function add(x,y) integer::x,y add=x+y end function add end program program xxx implicit none integer::z1,z2,z3,z call add(2,3,z1) call add(5,4,z2) call add(8,2,z3) z=z1*z2*z3 print*, z! 450 contains subroutine add(x,y,z) integer::x,y,z z=x+y end subroutine add end program

16 Εσωτερικά Υποπρογράμματα Γράφονται στο ίδιο αρχείο μαζί με το κυρίως πρόγραμμα. H θέση τους είναι μετά από όλες τις εκτελέσιμες εντολές του κυρίως προγράμματος, μεταξύ της εντολής contains και end program: Program xyz. Contains Υποπρογράμματα End program Έχουν απ ευθείας πρόσβαση σε όλες τις μεταβλητές του κυρίως προγράμματος (χωρίς να είναι απαραίτητο το πέρασμα των τιμών τους μέσω ορισμάτων) Σημείωση: To implicit none του κυρίως προγράμματος έχει ισχύ και σε όλα τα εσωτερικά του υποπρογράμματα

17 Εξωτερικά Υποπρογράμματα Η σύνταξη τους είναι ακριβώς ίδια όπως αυτή των εσωτερικών υποπρογραμμάτων Βρίσκονται σε αυτόνομα αρχεία *.f95 Για να χρησιμοποιηθούν εισάγονται σε κοινό project με το κυρίως πρόγραμμα. Δεδομένης της αυτονομίας τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα από ένα κύρια προγράμματα Δεν είναι εκτελέσιμα αρχεία Σημείωση: Κάθε εξωτερικό υποπρόγραμμα πρέπει να έχει το δικό του implicit none Το μειονέκτημά τους είναι πως δεν διαθέτουν ρητή διεπιφάνεια με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα χρήσης της εντολής interface στο κυρίως πρόγραμμα Μπορούν να αντικατασταθούν από τη χρήση αθρωμάτων, τα οποία διαθέτουν ρητή διεπιφάνεια και επίσης παρέχουν επιπλέον δυνατότητες

18 Αρθρώματα (Modules) Ένα άρθρωμα είναι ένα αρχείο.f95, το οποίο έχει πανομοιότυπη μορφή με αυτή ενός αρχείου προγράμματος. Η διαφορά είναι πως το άρθρωμα δεν περιέχει τμήμα εκτελέσιμων εντολών. Περιέχει μόνο δηλώσεις καθολικών μεταβλητών και σταθερών καθώς και εσωτερικά υποπρογράμματα. Για να γίνει γνωστό ένα άρθρωμα στο κυρίως πρόγραμμα, θα πρέπει και τα δύο να εισαχθούν σε ένα κοινό project και στο κυρίως πρόγραμμα να υπάρχει η δήλωση του αρθρώματος με την εντολή USE. H εντολή USE πρέπει να είναι η πρώτη εντολή του προγράμματος π.χ. program test use my_subs! Δήλωση του module my_subs.f95 implicit none.

19 Παράδειγμα Αρθρώματος Έστω ένα άρθρωμα στο αρχείο my_subs.f95, το οποίο περιέχει μία καθολική σταθερά και 2 συναρτήσεις υπολογισμού εμβαδού και περιμέτρου ενός κύκλου με δεδομένη ακτίνα module my_subs real,parameter :: pi=3.14 contains real function embado_kyklou(r) result(e) real,intent(in)::r real::e e=pi*r*r end function real function perimetros_kyklou(r) result(p) real,intent(in)::r real::p p=2*pi*r end function end module

20 Δημιουργία Project Για την χρήση εξωτερικών υποπρογραμμάτων ή αρθρωμάτων απαιτείται η δημιουργία ενός project Στην FTN95 ένα project δημιουργείται από το μενού File New Project Επιλέγουμε Fortran Application και δίνουμε στο Location τον φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το project (ένας φάκελος ανά project). Τέλος δίνουμε ένα όνομα στο project και πατάμε το πλήκτρο Open. Στον project explorer κάνουμε δεξί κλικ στο Source Files και επιλέγουμε «Add new item» αν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο νέο αρχείο.f95 ή «Add existing items» αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο project κάποιο αρχείο.f95 που έχουμε ήδη δημιουργήσει και αποθηκεύσει στο δίσκο

21 Εμβέλεια Μεταβλητών Καθολικές Μεταβλητές Όλες οι μεταβλητές που δηλώνονται στο κυρίως πρόγραμμα ή σε ένα άρθρωμα που χρησιμοποιείται από το κυρίως πρόγραμμα Είναι γνωστές σε όλα τα εσωτερικά υποπρογράμματα, όχι όμως και στα εξωτερικά Τοπικές Μεταβλητές Δηλώνονται μέσα στα υποπρογράμματα και έχουν τοπική ισχύ μόνον μέσα στο ίδιο το υποπρόγραμμα. Η τιμή τους καταστρέφεται μόλις τερματίσει η εκτέλεση του υποπρογράμματος, εκτός κι αν είναι δηλωμένες με την επιλογή SAVE Αν υπάρχει τοπική μεταβλητή, η οποία είναι ταυτόχρονα δηλωμένη και ως καθολική, τότε ο τοπικός της χαρακτήρας υπερισχύει μέσα στο υποπρόγραμμα, που αυτή είναι δηλώνεται.

22 Επιλογή SAVE Οι τοπικές μεταβλητές, δηλαδή όλες οι μεταβλητές που δηλώνονται μέσα σε ένα υποπρόγραμμα χάνουν την τιμή τους μετά το πέρας εκτέλεσης του υποπρογράμματος, εκτός αν είναι δηλωμένες με την επιλογή SAVE Σε μία τέτοια περίπτωση, η μεταβλητή πρέπει να δηλωθεί με εκχώρηση αρχικής τιμής H FΤΝ95 δίνει αυτομάτως την επιλογή SAVE σε όλες τις τοπικές μεταβλητές που δηλώνουμε με αρχική τιμή, χωρίς να χρειαστεί να το δηλώσουμε εμείς ρητά: π.χ. οι παρακάτω εντολές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα: integer, save:: k=5 και integer:: k=5 Προτιμούμαι όμως τον πρώτο τρόπο γραφής, ο οποίος δεν εξαρτάται από τον compiler.

23 Εντολή RETURN Η εντολή RETURN χρησιμοποιείται για να επιστρέψει ο έλεγχος εκτέλεσης στο κυρίως πρόγραμμα, διακόπτoντας την κανονική ροή εκτέλεσης του υποπρογράμματος Είναι αντίστοιχο με τις εντολές EXIT για τους βρόγχους επανάληψης STOP για το κυρίως πρόγραμμα Η εκτέλεση συνεχίζεται από το σημείο του κυρίου προγράμματος στο οποίο είχε σταματήσει Να αποφεύγεται η χρήση της καθώς σε νέες εκδόσεις της Fortran αναμένεται να καταργηθεί

24 Υποπρογράμματα και πίνακες Πίνακας ως αποτέλεσμα μίας συνάρτησης pure function test(x,y) result(z) Integer,intent(in)::x,y Integer::z(2) Z(1)=x+y Z(2)=x-y end function Πίνακες ως παράμετροι 1oς Τρόπος: Με ρητή δήλωση μεγέθους pure function test(a,n) result(z) Integer,intent(in)::n Integer,intent(in)::A(n) Integer::z,i z=0 do i=1,n z=z+a(i) end do end function 2oς Τρόπος: Με πίνακες υποθετικής μορφής pure function test(a) result(z) Integer,intent(in)::A(:) Integer::z,i z=0 do i=1,size(a,1) z=z+a(i) end do end function Για τα όρια των επαναλήψεων μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις εγγενείς συναρτήσεις: size,lbound,ubound Προσοχή: Η αρίθμηση των δεικτών του πίνακα μέσα στο υποπρόγραμμα είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο δήλωσής τους στο κυρίως πρόγραμμα. Π.χ αν θέλαμε στον δεύτερο τρόπο να ξεκινάει η αρίθμηση από το 0 θα έπρεπε να γράψουμε: integer,intent(in)::a(0:)

25 Αλφαριθμητικά ως παράμετροι Για να είναι μπορεί ένα υποπρόγραμμα να δέχεται αλφαριθμητικά οποιουδήποτε μήκους θα πρέπει η τυπική παράμετρος να δηλωθεί με * αντί για κάποιο συγκεκριμένο αριθμό. Program test character::s*20,p*10 s= Mixanologoi p= Mhxanikoi call print_string(trim(s)) call print_string(trim(p)) contains subroutine print_string(s) character(*)::s print*,s end subroutine end program

26 Είδη Πινάκων στην Fortran program various_arrays integer:: a(2,3) integer,allocatable::b(:,:)... allocate(b(3,4)) call f(b,size(b,1),size(b,2)) call g(a)! Στατικός πίνακας! Δυναμικός πίνακας... contains subroutine f(c,n,m) integer::c(n.m) integer::d(n,m) integer::e(3,6)... end subroutine f subroutine g(c) integer:: c(:,:)... end subroutine g! Εικονικός. Δεν δεσμεύει νέο χώρο γιατί η κλήση γίνεται πάντοτε μέσω αναφοράς! Αυτόματος => Δυναμικός (γιατί δεν γνωρίζουμε τα n και m την ώρα της! μεταγλώττισης), τοπικός. Δεσμεύει nxm χώρο! Στατικός, τοπικός! Εικονικός υποθετικής μορφής end program

27 OPTIONAL present program xyz implicit none real::x,a,b,c x=2. a=3.;b=2.;c=5. print*, find_y(x,a,b,c)! 21.0 print*, find_y(x=x,a_in=a,b_in=b,c_in=c)! 21.0 print*, find_y(a_in=a,x=x,c_in=c,b_in=b)! 21.0 print*, find_y(x,4.,6.)! 28.0 print*, find_y(x,8.)! 32.0 print*, find_y(x)! 0.0 print*, find_y(x,a_in=2.,c_in=5.)! 13.0 print*, find_y(x,c_in=5.)! 5.0 contains function find_y(x,a_in,b_in,c_in) real :: find_y,x real :: a,b,c real,optional :: a_in,b_in,c_in a=0 b=0 c=0 if(present(a_in))a=a_in if(present(b_in))b=b_in if(present(c_in))c=c_in find_y=a*x**2 + b*x +c end function end program

28 Αναδρομικά Υποπρογράμματα Ένα υποπρόγραμμα ονομάζεται αναδρομικό, αν καλεί τον εαυτό του. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να τερματίζεται σωστά η αναδρομή Μειονέκτημα των αναδρομικών υποπρογραμμάτων είναι η μεγάλη απαίτηση σε μνήμη που ενδέχεται να έχουν Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αναδρομικών αλγορίθμων π.χ. εφαρμόζοντας την μεθοδολογία «Διαίρει και Βασίλευε».

29 Παραδείγματα Αναδρομικής Συνάρτησης Παραγοντικό n! = 0, n=0 n! = n*(n-1)!, n>0 Δήλωση Συνάρτησης ως Recursive Συνθήκη τερματισμού αναδρομής program xyz implicit none integer::i do i=0,6 print*,i,parag(i) end do contains recursive integer function parag(n) result(par) integer,intent(in)::n if (n==0) then par=1 else par=n*parag(n-1) end if end function parag end program Απαιτείται η χρήση του Result Αναδρομική κλήση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 1 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στο περιβάλλον της VISUAL BASIC 6 Θεοφάνης Γεωργάκης Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος Έκδοση 1.3.2 e-τοπο, ΕΠΕΑΕΚ-2 http://web.auth.gr/e-topo Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2008 2 3 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα