Πεξηγξαθηθή καθξνλνζνινγία δέξκαηνο: Σηνηρεηώδεηο βιάβεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηγξαθηθή καθξνλνζνινγία δέξκαηνο: Σηνηρεηώδεηο βιάβεο"

Transcript

1 Πεξηγξαθηθή καθξνλνζνινγία δέξκαηνο: Σηνηρεηώδεηο βιάβεο Σηνηρεηώδεηο αιινηώζεηο λνζεκάησλ δέξκαηνο Η δεπμαηολογική διαγνωζηκή πεπναέι μέζα από ηην διάγνωζη ηων βαζικών βλαβών Δπηζθόπεζε Χειάθεζε Φαξαθηεξηζηηθή θαηαλνκή Δμέηαζε όινπ ηνπ νξγάλνπ Δμέηαζε εμαξηεκάησλ δέκαηνο Δμέηαζε νξαηώλ βιελνγόλσλ Δμέηαζε πεξηθεξηθώλ ιεκθαδέλσλ Διαθοπεηική εμθάνιζη ηηρ ίδιαρ ζηοισειώδοςρ βλάβηρ ζε διαθοπεηικέρ αναηομικέρ ενηοπίζειρ.

2 Νοζολογία δέρμαηος: ηοιτειώδεις βλάβες Πρωηογεμείς ζηοιτειώδεις βλάβες: Με επιπλεγμέμες, αρτικές δερμαηικές βλάβες Κελίδα Macula Βλαηίδα / Όδος Papula / Tuber Πομθός Urtica Φσζαλίδα / Πομθόλσγα Vesicula / Bulla Φλύκηαιμα Pustula

3 Γπιδερμιδικός Οδίδιο Υποκεράηια Φσζαλλίδα Χοριακός Μεικηός Όδος Γμδοεπιδερμιδική Υποεπιδερμιδική Πομθόλσγα Φλύκηαιμα Κελίδα Πομθός Νοζολογία δέρμαηος: Σηοιχειώδεις βλάβες

4 Νοζολογία δέρμαηος: ηοιτειώδεις βλάβες Δεσηερογεμείς ζηοιτειώδεις βλάβες: Βλάβες δέρμαηος προερτόμεμες από αρτικές βλάβες είηε ζηα πλαίζια προόδοσ ηες μόζοσ είηε ζαμ αποηέλεζμα επιμόλσμζες ή ηρασμαηιζμού προϋπαρτοσζώμ αρτικώμ βλαβώμ. Λέπια Squama Γθελκίδες Crusta Διαβρώζεις Erosio Έλκος Ulkus Αηροθία Atrophia Οσλή Cicartix

5 Διάβρωζε Λέπια Δρσθάδα Γθελκίδα Ραγάδα Οσλή Έλκος Αηροθία Νοζολογία δέρμαηος: Σηοιχειώδεις βλάβες

6 Βαζηθέο παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ δέξκαηνο Πνιπάξηζκεο θιηληθέο εηθόλεο: Σπλδπαζκόο κηαο επηινγήο από έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκό ηζηηθώλ αληηδξάζεσλ Πνιπάξηζκα παζνγόλα εξεζίζκαηα: Σπγθεθξηκέλν παζνγόλν εξέζηζκα: Σπγθεθξηκέλε θιηληθή εηθόλα = λόζεκα: Πεξηνξηζκέλν θάζκα θνηλώλ βαζηθώλ παζνινγνθπζηνινγηθώλ δπλαηνηήησλ ηζηηθήο αληίδξαζεο Δπηινγή κεξηθώλ νξηζκέλσλ παζνινγνθπζηνινγηθώλ αληηδξάζεσλ Απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνύ βαζηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηζηηθήο αληίδξαζεο

7 Βαζηθέο παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ δέξκαηνο Τξία ιεηηνπξγηθά δηακεξίζκαηα: Δπηδεξκίδα θαη ζειώδεο ρόξην = δηακέξηζκα ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Γηθηπσηό ρόξην = δηακέξηζκα ηνπ ελ ησ βάζεη αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Υπνδόξην ιίπνο

8 Βαζηθέο παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ δέξκαηνο Κάζε δηακέξηζκα αληηδξά ζε παζνγόλα εξεζίζκαηα κε έλαλ δηαθνξεηηθό αιιά ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν. Κάζε ιεηηνπξγηθό επίπεδν έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκό δηαθνξεηηθώλ ηζηηθώλ αληηδξάζεσλ Τα βιαπηηθά-παζνγόλα εξεζίζκαηα θζάλνπλ ζην δέξκα: θαηεπζείαλ από ην πεξηβάινλ ( απ έμσ ) δηα κέζνπ ηεο θπθινθνξίαο ( από κέζα ) δηα ζπλέρεηαο από ηνπο πεξηβάινληεο ηζηνύο

9 Λεηηνπξγηθό δηακέξηζκα επηδεξκίδα θαη ζειώδεο ρόξην θάησ από θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο Οκνηνζηαηηθόο πνιιαπιαζηαζκόο θεξαηηλνθπηηάξσλ Τα θεξαηηλνθύηηαξα ζπλζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο δηαβηβαζηώλ Με ελεξγνπνηεκέλα δελδξηηηθά θύηηαξα ζε ζηάζε αλακνλήο Τα κειαλνθύηηαξα παξάγνπλ θαη απνδίδνπλ ζηα πεξηβάινληα θεξαηηλνθύηηαξα θπζηνινγηθέο πνζόηεηεο κειαλίλεο Μηθξνθπθινθνξία κε ξνή εξεκίαο Μαζηνθύηηαξα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο κε πιήξεηο απνζήθεο θνθθίσλ Βαζηθή ξνή λεπξηθώλ εξεζηζκάησλ πξνο θαη από ην ΚΝΣ Λεκθνθύηηαξα κλήκεο πεξηπνινύλ πεξηζηαζηαθά ζην ρόξην θαη ηελ επηδεξκίδα θαη επηζηξέθνπλ ζηελ θπθινθνξία

10 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Παξνπζία παζνγόλνπ αηηίνπ ζην επηπνιήο αγγεηαθό πιέγκα ηνπ δέξκαηνο Δμσγελή παζνγόλα ζηελ επηδεξκίδα Πξνζβνιή ηεο επηδεξκίδαο από παζνγόλα κε πξόζβαζε από ηελ θπθινθνξία ζηελ επηδεξκίδα Γηαηαξαρέο ηεο κεραληθήο ζπλνρήο ηεο επηδεξκνρνξηαθήο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο Λεπθνθπηηαξηθή θιεγκνλή ζηελ επηδεξκνρνξηαθή ιεηηνπξγηθή ελόηεηα Δπνπισηηθή αληίδξαζε ηεο επηδεξκίδαο

11 Έληαζε/δηάξθεηα παζνγόλνπ αηηίνπ Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο 1. Δθδνρή: Παξνπζία παζνγόλνπ αηηίνπ ζην επηπνιήο αγγεηαθό πιέγκα ηνπ δέξκαηνο Γηάηαζε αγγείσλ = Επύθημα Δμνίδεζε νξνύ = Πομθόρ Καηαζηξνθή αγγείσλ = Ποπθύπα

12 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Εξύζεκα: Αιιαγή ρξώκαηνο ηνπ δέξκαηνο ζαλ Απνηέιεζκα δηεύξπλζεο ησλ αγγείσλ Δπηβξάδπλζε ηεο θπθινθνξίαο Αύμεζε όγθνπ αίκαηνο ζην δέξκα Πξνζέιθπζε θπηηάξσλ θιεγκνλήο ζην δέξκα Δμαγγείσζε θιεγκνλνδώλ θπηηάξσλ Δλαξθηήξηεο ζπλζήθεο θιεγκνλήο Σπάληα κνξθή εξπζήκαηνο: αγγεηνζύζπαζε

13 Παζνθπζηνινγία ηνπ εξπζήκαηνο - 1 Εξύζεκα: Σηεξεόηππε ηζηηθή απάληεζε ζε πνιπάξηζκα εξεζίζκαηα Φπζηθά αίηηα (ζεξκόηεηα, ςύρνο, ηξηβή, ππεξηώδεο αθηηλνβνιία) Φεκηθά αίηηα Φαξκαθνινγηθά θαη ηνμηθά αίηηα Σπλαηζζήκαηα θαη λεπξηθά εξεζίζκαηα Λνηκώδεηο παξάγνληεο Με ινηκώδεηο θιεγκνλέο

14 Παζνθπζηνινγία ηνπ εξπζήκαηνο - 2 Εξύζεκα: Παζνγελεηηθνί κεραληζκνί Μεηαβηβαζηέο καζηνθπηηαξηθήο πξνέιεπζεο (ηζηακίλε, εηθνζαλνεηδή θ.α.) Ιζηηθνί κεηαβηβαζηέο (αγγεηνδξαζηηθέο θηλίλεο) Νεπξνπεπηίδηα Μεηαβηβαζηέο θιεγκνλήο ζπζηεκαηηθήο ή ηνπηθήο πξνέιεπζεο (πξνζηαθπθιίλεο, ΝΟ, PAF, θπηηαξνθίλεο) Δμσγελείο αγγεηνδξαζηηθέο νπζίεο (π.ρ. ληθνηηληθό νμύ) Φιεβηθή ζηάζε

15 Παζνθπζηνινγία ηνπ εξπζήκαηνο - 3 Εξύζεκα: Καηαλνκή θαη αίηηα Δθηεηακέλν δηάρπην: Σπζηεκαηηθνί κεηαβηβαζηέο ή λεπξηθόο εξεζηζκόο (π.ρ. flush) Πεξηνρηθά δηάρπην: εμσγελή αίηηα ή πεξηνρηθή ζπγθέληξσζε αλνζνθπηηάξσλ (π.ρ. ζηαζεξό θαξκαθεπηηθό εμάλζεκα) Μεηαβηβαζηέο καζηνθπηηαξηθήο πξνέιεπζεο (ηζηακίλε, εηθνζαλνεηδή θ.α.) Γηάρπηα θειηδώδε: Γηαζπνξά κηθξννξγαληζκώλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο ή κε-ινηκσδώλ παξαγόλησλ (π.ρ. θάξκαθα)

16 Παζνθπζηνινγία ηνπ εξπζήκαηνο - 4 Εξύζεκα: Πνξεία Restitutio ad integrum Έληνλε θιεγκνλή: Δλεξγνπνίεζε αιπζζίδαο επνύισζεο ηεο επηδεξκίδαο - ΑΠΟΛΔΠΙΣΗ (π.ρ. νζηξαθηά) Πεξηζηαζηαθά ελεξγνπνίεζε κειαλνθπηηάξσλ: Μεηαθιεγκνλώδεο ππεξρξσκία (π.ρ. livedo calorica)

17 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο: Πνκθόο Πνκθόο: Οίδεκα ζειώδνπο ρνξίνπ Απνηέιεζκα ηζρπξόηεξσλ εξεζηζκάησλ απ όηη ζην εξύζεκα: Αύμεζε ηεο δηαβαηόηεηαο ησλ αγγείσλ Κεληξηθόο παζνκεραληζκόο ε απνθνθθίσζε ησλ καζηνθπηηάξσλ Παξάπιεπξν θαηλόκελν: Δλεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειίσλ Αζαθή όξηα αλάκεζα ζε εξύζεκα θαη πνκθό

18 Παζνθπζηνινγία ηνπ πνκθνύ - 1 Πνκθόο: Μεραληζκόο απνθνθθίσζεο καζηνθπηηάξσλ Σύλδεζε IgE-κνξίσλ κε αληηγόλα ζηελ επηθάλεηα καζηνθπηηάξσλ (αιιεξγηθή αληίδξαζε ηύπνπ Ι) Δλεξγνπνίεζε ζπκπιεξώκαηνο από αλνζνζπκπιέγκαηα (αιιεξγηθή αληίδξαζε ηύπνπ ΙΙΙ) Άκεζε απνθνθθίσζε καζηνθπηηάξσλ ζαλ απνηέιεζκα: Σπζηεκαηηθώλ παξαγόλησλ από ηελ θπθινθνξία (π.ρ. θάξκαθα) Τνπηθά εθθξηλόκελσλ παξαγόλησλ (π.ρ. λεπξνπεπηίδηα) Δμσγελώλ παξαγόλησλ (π.ρ. δειεηήξην εληόκσλ)

19 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο: Πνξθύξα Πνξθύξα: Δμαγγείσζε εξπζξνθπηηάξσλ ζαλ απνηέιεζκα θαηαζηξνθήο αγγείσλ ηνπ ρνξίνπ Δλεξγνπνίεζε θαη ρεκεηνηαμία νπδεηεξόθηισλ ιεπθνθπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή θιεγκνλήο ηνπ ρνξίνπ Φσξίο απνηέιεζκα γηα ηα αγγεία: πεξαζηηθά ιεπθνθύηηαξα Δπηδεξκίδα (π.ρ. θιπθηαηλώδεο ςσξίαζε) Λεκθηθνί ρώξνη ρνξίνπ (π.ρ. εξπζίπειαο) Γνκέο-ζηόρνη ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζηα αγγεία ηνπ ρνξίνπ (π.ρ. κηθξννξγαληζκνί θαη αλνζνζπκπιέγκαηα): Νέθξσζε ησλ αγγείσλ Σεπηηθή αγγεηίηηδα Νεθξσηηθή αγγεηίηηδα

20 Παζνθπζηνινγία ηεο πνξθύξαο - 1 Πνξθύξα: Παζνκεραληζκόο ηεο εμσθπηηάξσζεο Φσξίο ππνθείκελεο βιάβεο αγγείσλ Φιεβηθή ππέξηαζε: πνξθύξα εθ ζηάζεσο Γηαηαξαρέο ηεο πήμεσο: ζξνκβνθπηηαξηθή ζηάζε Με ππνθείκελεο βιάβεο αγγείσλ εθθπιηζηηθήο θύζεο: γεξνληηθή πνξθύξα, πνξθύξα απν θνξηηθνζηεξνεηδή θιεγκνλώδνπο θύζεο: λεθξσηηθή αγγεηίηηδα

21 Παζνθπζηνινγία ηεο πνξθύξαο - 2 Πνξθύξα: Παζνθπζηνινγία ηεο αγγεηνλέθξσζεο Δλαπόζεζε αγγεηνζπκπιεγκάησλ Δλεξγνπoίεζε ζπκπιεξώκαηνο ANCA Φεκεηνηαμία Πνκθώδεο θιεγκνλώδεο αληίδξαζε CAM ζε ελδνζήιηα θαη νπδεηεξόθηια Κπηηαξνθίλεο:IL-1, TNFa, IL-8 Ελεξγνπνίεζε νπδεηεξόθηιωλ Τνμηθά έλδπκα (πξσηετλάζεηο) Καηαζηξνθή ηζηώλ Ιζηηθή επνύισζε

22 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο 2. Δθδνρή: Δμσγελή παζνγόλα ζηελ επηδεξκίδα Παζνγόλα αίηηα Τξαύκαηα (κεραληθά, ζεξκηθά, ρεκηθά, UV) Έθδεκα Λνηκώμεηο Σηεξεόηππε ηζηηθή αληίδξαζε: Δπνπισηηθή απάληεζε επηδεξκίδαο

23 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Εποςλωηική ανηίδπαζη ηηρ επιδεπμίδαρ Μεραληθό ηξαύκα Δλεξγνπνίεζε λεπξηθώλ απνιήμεσλ Πόνορ / κνηζμόρ Επηθαλεηαθό ηξαύκα επηδεξκίδαο (δηάβξωζε/δξπθάδα) Έθζεζε θπηηάξσλ αθαλζσηήο ζηηβάδαο ζηνλ μεξό αέξα Νέθξσζε θεξαηηλνθπηηάξσλ Κεξαηηλνθύηηαξα ζε θαηάζηαζε stress Πολλαπλαζιαζμόρ κεπαηινοκςηηάπων Δθθξηζε TGF-α Δθθξηζε IL-1, IL-6 Εξωκςηηάπωζη θλεγμονωδών κςηηάπων Δλεξγνπνίεζε ελδνζειίσλ Δλεξγνπνίεζε επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Επύθημα ΕΠΟΥΛΩΣΗ

24 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Φεκηθό ηξαύκα Εποςλωηική ανηίδπαζη ηηρ επιδεπμίδαρ Έληνλε ελεξγνπνίεζε θεξαηηλνθπηηάξσλ Έθθξηζε θπηηαξνθηλώλ: IL-1, IL-6, IL-3, IL-5, IL-7 TGF-α, εηθνζαλνεηδή Δλεξγνπνίεζε ελδνζειίσλ Δλεξγνπνίεζε καζηνθπηηάξσλ Δξεζηζκόο λεπξηθώλ απνιήμεσλ Επύθημα Οίδημα Σπογγείωζη Τνμηθό-εξεζηζηηθό έθδεκα Κνηζμόρ Πόνορ

25 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο 3. Δθδνρή: Δηζβνιή παζνγόλσλ από ηελ θπθινθνξία ζηελ επηδεξκίδα Παζνγελεηηθόο κεραληζκόο Αληηζώκαηα (π.ρ. πέκθηγα, πεκθηγνεηδέο) Τνμίλεο (π.ρ. SSSS) Δλεξγνπνηεκέλα ιεκθνθύηηαξα (πνιύκνξθα εμαλζήκαηα, ιεηρελνεηδείο αληηδξάζεηο) Σηόρνο παζνθπζηνινγηθώλ αιιαγώλ: Ιζηηθόο ζθειεηόο Νέθξσζε / απόπησζε θεξαηηλνθπηηάξσλ

26 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Παζνγέλεζε δεξκαηνπαζεηώλ ηύπνπ πνιύκνξθνπ εμαλζήκαηνο Κπθινθνξία Λνηκώδε αίηηα, θάξκαθα, θ.α. Δμσγελώο Έθθξαζε / έθζεζε-παξνπζίαζε αιιναληηγόλσλ από θεξαηηλνθύηηαξα Δθθξηζε πξνθιεγκνλσδώλ κεηαβηβαζηώλ Κπηηαξνιπηηθή εθθύιηζε ηεο επηδεξκίδαο Σπζηεκαηηθά ζπκπηώκαηα Νέθξσζε επηδεξκίδαο - θιεγκνλή Φεκεηόηαμε - ελεξγνπνίεζε CD8 + T-ιεκθνθπηηάξσλ Σπζζώξεπζε CD8 + T-ιεκθνθπηάξσλ ζηελ δεξκνεπηδεξκηδηθή δώλε / δηήζεζε ηεο επηδεξκίδαο Δεπμοεπιδεπμιδική ενεπγοποίηζη

27 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Παζνγέλεζε ιεηρελνεηδνύο αληίδξαζεο Κεξαηηλνθύηηαξα - Δπηδεξκίδα Ακάνθωζη Έθθξαζε αιιναληηγόλσλ από θεξαηηλνθύηηαξα Δλεξγνπνίεζε θεξαηηλνθπηηάξσλ: ICAM-1 + MHC-II Απόπησζε θεξαηηλνθπηηάξσλ (βαζηθή ζηηβάδα) Δπνπισηηθόο πνιιαπιαζηαζκόο θεξαηηλνθπηηάξσλ Δλεξγνπνίεζε Th1-ιεκθνθπηηάξσλ Ιζρπξνπνίεζε αλνζναπάληεζεο - θιεγκνλήο Μεηαβηβαζηέο θιεγκνλήο Δξεζηζκόο λεπξηθώλ απνιήμεσλ Λεκθνθύηηαξα - Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα Σςζηημαηικά ζςμπηώμαηα Κνηζμόρ

28 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο 4. Δθδνρή: Γηαηαξαρέο ηεο κεραληθήο ζπλνρήο ηεο επηδεξκνρνξηαθήο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο Βαζηθή βιάβε: θπζαιίδα / πνκθόιπγα Αλαηνκηθή εληόπηζε βιάβεο Δλδνεπηδεξκηθή Φνξην-επηδεξκηδηθή Φνξηνιπηηθή Παζνθπζηνινγία ηεο θπζαιίδαο / πνκθόιπγαο Απνηέιεζκα νηδήκαηνο Δλδνεπηδεξκηδηθά ( ζπνγγείσζε ) Μέζα ζην ρόξην (π.ρ. θλίδσζε, καζηνθπηηάξσζε) Άκεζε θαηαζηξνθή ηεο κεραληθήο ζπλνρήο Σπγγελήο δηαηαξαρή Δπίθηεηε δηαηαξαρή Νέθξσζε / απόπησζε θεξαηηλνθπηηάξσλ ( θπηηαξνιπηηθή θπζαιίδα)

29 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο 5. Δθδνρή: Λεπθνθπηηαξηθή θιεγκνλή ζηελ επηδεξκνρνξηαθή ιεηηνπξγηθή ελόηεηα Βαζηθή βιάβε: θιύθηαηλα Αλαηνκηθή εληόπηζε βιάβεο Φιύθηαηλα Δμαξηήκαηα δέξκαηνο Μεζνεμαξηεκαηηθή επηδεξκίδα Απόζηεκα Πεξηεμαξηεκαηηθό Γηάρπην ρνξίνπ ή/θαη ππνδνξίνπ (θιέγκσλ) Coagulation necrosis

30 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Λεπθνθπηηαξηθή θιεγκνλή δέξκαηνο Σύλνςε παζνθπζηνινγίαο νπδεηεξόθηισλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην δέξκα: Τα οςδεηεπόθιλα δεν είναι θςζιολογικά κύηηαπα ηος δέπμαηορ! Μηθξννξγαληζκνί Φιεγκνλή Φεκεηόηαμε - Δλεξγνπνίεζε - Καηαζηξνθή Οπδεηεξόθηισλ Υπεξνμείδηα Πξσηεάζεηο Δξεζηζκόο λεπξηθώλ απνιήμεσλ Δζηηαθή ηζηηθή λέθξσζε Δλεξγνπνίεζε κεραληζκνύ πήμεο Αλνμία Ομέσζε Αλαζηνιείο πξσηεαζώλ Δζηίαζε θιεγκνλήο

31 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Λεπθνθπηηαξηθή θιεγκνλή δέξκαηνο Σύλνςε παζνθπζηνινγίαο νπδεηεξόθηισλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην δέξκα: Τα οςδεηεπόθιλα δεν είναι θςζιολογικά κύηηαπα ηος δέπμαηορ! Μηθξννξγαληζκνί Φεκεηόηαμε - Δλεξγνπνίεζε - Καηαζηξνθή Οπδεηεξόθηισλ Υπεξνμείδηα Πξσηεάζεηο Δξεζηζκόο λεπξηθώλ απνιήμεσλ Δζηηαθή ηζηηθή λέθξσζε Αλνμία Ομέσζε Φιεγκνλή Δλεξγνπνίεζε κεραληζκνύ πήμεο Αλαζηνιείο πξσηεαζώλ Δζηίαζε θιεγκνλήο

32 Παζνθπζηνινγία ηεο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο 6. Δθδνρή: Δπνπισηηθή αληίδξαζε ηεο επηδεξκίδαο Πξνζαξκνζηηθέο αληηδξάζεηο ππεξπνιιαπιαζηαζκνύ Αθάλζσζε / παξαθεξάησζε / απνιέπηζε Δκπόδηα επηζηξνθήο ζηελ νκνηόζηαζε Αιιαγέο ζηελ κηθξνβηαθή ρισξίδα / παλίδα Δπηκνλή παζνγόλσλ παξαγόλησλ Δπαλαιακβαλόκελε-δηαθνπηόκελε έθζεζε Φξόληα (ππνηνμηθή) έθζεζε Φσηνγήξαλζε Δπαηζζεηνπνίεζε εμ επαθήο

33 Παζνθπζηνινγία ηεο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Δπνπισηηθή αληίδξαζε ηεο επηδεξκίδαο Φςζιολογία ηηρ εποςλωηικήρ ανηίδπαζηρ ηηρ επιδεπμίδαρ Λεηηνπξγηθά ππνδεέζηεξνο επηδεξκηδηθόο θξαγκόο Φεκηθνί, θπζηθνί, αλνζνινγηθνί παξάγνληεο πεξ. 48 h Κςηηαποκίνερ Λιπιδικοί μεηαβιβαζηέρ Αςξηηικοί παπάγονηερ Αύμεζε πνιαπιαζηαζκνύ θεξαηηλνθπηηάξσλ Ταρεία κεηάζεζε / αηειήο δηαθνξνπνίεζε θεξαηηλνθπηηάξσλ Παπακεπάηωζη Αλεπάξθεηα κεραληζκνύ απνζύλδεζεο θνξλενθπηηάξσλ Απολέπιζη Ακάνθωζη

34 Παζνθπζηνινγία ηεο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Δπνπισηηθή αληίδξαζε ηεο επηδεξκίδαο Φςζιολογία ηηρ εποςλωηικήρ ανηίδπαζηρ ηηρ επιδεπμίδαρ // Λεηηνπξγηθά ππνδεέζηεξνο επηδεξκηδηθόο θξαγκόο Φεκηθνί, θπζηθνί, αλνζνινγηθνί παξάγνληεο // Αύμεζε πνιαπιαζηαζκνύ θεξαηηλνθπηηάξσλ Ταρεία κεηάζεζε / αηειήο δηαθνξνπνίεζε θεξαηηλνθπηηάξσλ Παπακεπάηωζη Δπαλαθνξά ζηελ νκνηόζηαζε πεπ. 2 εβδομάδερ Αλεπάξθεηα κεραληζκνύ απνζύλδεζεο θνξλενθπηηάξσλ Απολέπιζη Ακάνθωζη

35 Παζνθπζηνινγία ηεο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Δπνπισηηθή αληίδξαζε ηεο επηδεξκίδαο Χπόνια και επαναλαμβανόμενα επεθίζμαηα: παπεμπόδιζη ομοιόζηαζηρ Δπηκνλή εξεζίζκαηνο Λεηηνπξγηθά ππνδεέζηεξνο επηδεξκηδηθόο θξαγκόο Φεκηθνί, θπζηθνί, αλνζνινγηθνί παξάγνληεο Αςξηηικοί παπάγονηερ Πνιαπιαζηαζκόο θεξαηηλνθπηηάξσλ Ταρεία κεηάζεζε / αηειήο δηαθνξνπνίεζε θεξαηηλνθπηηάξσλ Παπακεπάηωζη Δπαηζζεηνπνίεζε εμ επαθήο Αλεπάξθεηα κεραληζκνύ απνζύλδεζεο θνξλενθπηηάξσλ Απολέπιζη Ακάνθωζη

36 Παζνθπζηνινγία ηεο ιεηηνπξγηθήο ελόηεηαο ηνπ επηπνιήο αγγεηαθνύ πιέγκαηνο Δπνπισηηθή αληίδξαζε ηεο επηδεξκίδαο Παπεμπόδιζη ηηρ επιζηποθήρ ζηην ομοιόζηαζη Υπνθιηληθά απνηειέζκαηα Δπηινίκσμε Πνιιαπιαζηαζκόο βαθηεξίσλ Γηαηαξαρή πεξηβάινληνο επηθάλεηαο επηδεξκίδαο Γηαηαξαρή επηδεξκηδηθνύ θξαγκνύ Εξοίδηζη οπού Φιεγκνλώδεο εξεζηζκόο επηδεξκίδαο Αύμεζε πνιαπιαζηαζκνύ θεξαηηλνθπηηάξσλ Ταρεία κεηάζεζε / αηειήο δηαθνξνπνίεζε θεξαηηλνθπηηάξσλ Παπακεπάηωζη Αλεπάξθεηα κεραληζκνύ απνζύλδεζεο θνξλενθπηηάξσλ Απολέπιζη Ακάνθωζη

37 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ ελ ησ βάζεη αγγεηαθνύ πιέγκαηνο (δηθηπσηό ρόξην) Μέηξηνο βαζκόο ηζηηθήο αληηδξαζηηθόηεηαο Μεραληθή ιεηηνπξγία Βαζηθέο παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο Οπισηηθέο δηεξγαζίεο Ίλσζε Σθιήξπλζε Αηξνθία Παζνινγηθή ελαπόζεζε / απνζήθεπζε νπζηώλ Νόζεζε εθ ζπλερείαο απν πεξηβάιινληεο ηζηνύο Λνηκώμεηο Φιεγκνλώδεηο δεξκαηνπάζεηεο Αγγεηνπάζεηεο

38 Παζνθπζηνινγία ηνπ ρνξίνπ - 1 Οςλέρ Δμσγελή αίηηα (κεραληθά, ρεκηθά, θ.α.) Υπεξηξνθηθή νπιή Μεησκέλεο: Διαζηηθόηεηα Μεραληθή αλζεθηηθόηεηα Απώιεηα νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο ηνπ δέξκαηνο IL-1, afgf, bfgf, TGF-α, κ.α. Νενζύλζεζε θνιιαγόλνπ Παξάιιειε δηάηαμε θνιιαγόλσλ ηλώλ Δλδνγελή αίηηα (π.ρ. αγγεηαθό εκθξαγκα, θ.α.) Αηξνθηθή νπιή Σπξξίθλσζε Αγθύισζε αξζξώζεσλ Δθηξόπην, θ.α.

39 Ίνωζη και ζκλήπςνζη Φιεγκνλώδεο δηεξγαζία δέξκαηνο Παζνθπζηνινγία ηνπ ρνξίνπ - 2 Γηάρπηε κε νξηνζεηεκέλε απώιεηα ηζηώλ Γηεξγαζία επνύισζεο Ίλσζε Σςππίκνωζη Σθιήξπλζε Σπζηεκαηηθή θιεγκνλώδεο δηεξγαζία (Σθιεξνδεξκία, ζθιεξνίδεκα, θ.α.)

40 Παζνθπζηνινγία ηνπ ρνξίνπ - 3 Παθοθςζιολογία ηος σοπίος ζαν αποθηκεςηικού ιζηού Θέζε απνζήθεπζεο Ιζηηνθύηηαξα: Φαγνθπηηάξσζε θαη απνζήθεπζε κνξηαθώλ θαη κηθξνζσκαηηδηαθώλ νπζηώλ Αηκνζηδήξσζε Ταηνπάδ Ξαλζώκαηα Μήηξα ρνξίνπ: Ακπινείδσζε, ιηπηδνπξσηετλσζε Δλδνζήιηα: Ν. Fabry Νεύξα ρνξίνπ: Βιελλνπνιπζαθραξηδώζεηο Ιδξσηνπνηνί αδέλεο: Βιελλνπνιπζαθραξηδώζεηο

41 Παζνθπζηνινγία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ ππνδνξίνπ ιίπνπο Μνλόηνλε παζνθπζηνινγηθή αληίδξαζε Παζνγόλα αίηηα: κεραληθά, θιεγκνλώδε, ελδπκαηηθά Καηαζηξνθή ιηπνθπηηάξσλ: Απειεπζέξσζε ειεύζεξσλ ιηπαξώλ νμέσλ Παζνγόλα εξεζίζκαηα: κεραληθά, θιεγκνλώδε, ελδπκαηηθά Ληπνθνθθησκάησζε / Νέθξσζε / Σθιήξπλζε Δλ ησ βάζεη θιεγκνλώδε επώδπλα νδίδηα

42 Παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ρξσκνθόξσλ ηνπ δέξκαηνο Φπζηνινγηθέο ζπλζήθεο: Τα μελανοκύηηαπα παπάγοςν ποζόηηηα μελανίνηρ ανάλογα με ηο θςζιολογικό σπώμα ηος αηόμος. Δλεξγνπνίεζε κειαλνθπηηάξσλ: Δξεζίζκα ελεξγνπνίεζεο UV-B-αθηλνβνιία ( SOS-αληίδξαζε ) Μεηαβηβαζηέο ηεο θιεγκνλήο (πξνζηαγιαλδίλεο, IL-1, θ.α.) Απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο κειαλνθπηηάξσλ Ηιηαθό καύξηζκα Μεηαθιεγκνλώδεο ππεξρξσκία Δπηκνλή ελεξγνπνίεζεο κειαλνθπηηάξσλ: Ιζρύο εξεζίζκαηνο πάλσ από έλα όξην: θαηαζηξνθή κειαλνθπηηάξσλ Υπνρξσκία / αρξσκία (κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ρξσζηηθήο)

43 Παζνθπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ησλ εμαξηεκαηηθώλ νξγαληδίσλ ηνπ δέξκαηνο Τα εξαπηήμαηα ηος δέπμαηορ ςπακούοςν ζε μεγάλο βαθμό ζε μια ξεσωπιζηή ομοιοζηαηική πύθμιζη από εκείνη ηηρ ςπόλοιπηρ επιδεπμίδαρ: ανεξαπηηζία ομοιόζηαζηρ εξαπηημάηων. Έληνλεο θιεγκνλώδεηο δηεξγαζίεο (ζπζηεκαηηθέο ή ζηελ πεξηνρή ησλ εμαξηεκάησλ): Παύζη ηηρ αύξηζηρ (αλωπεκία, διαηαπασή αύξηζηρ ονύσων) Σύλδξνκν απόθξαμεο εθθξηηηθώλ πόξσλ εμαξηεκάησλ (εμαίξεζε: λύρηα): Φαγέζσξεο Κερξία

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη)

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ. (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (απηνάλνζνη, αιινάλνζνη) ΑΛΛΟΑΝΟΟΙ Καζε θύηηαξν δσληαλνπ νξγαληζκνύ δεί ζε γεηηλίαζε θαη ζπλεξγαζία κε όια ηα δηπιαλά ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαιή γεηηλίαζε θαη ζπκβίσζε πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα

Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα ΚΑΤΔΡΙΝΑ ΑΣΒΔΣΤΗ ΓΔΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΓΙΣΙΟΛΟΓΟΣ asvesmed@otenet.gr Ση γλσξίδνπκε ζήκεξα... Οξηζκόο; Με πιήξε δεδνκέλα επίπησζεο ηεο λόζνπ Με ζαθή ηαμηλόκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ. Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο

ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ. Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο 1.Υπκηθή αλνζία γηα ηελ νπνία ππεύζπλα είλαη ηα Β-Λεκθνθύηηαξα θαη ηελ 2.Θπηηαξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηελ Αλνζνινγία-Απηναλνζία

Δηζαγσγή ζηελ Αλνζνινγία-Απηναλνζία Δηζαγσγή ζηελ Αλνζνινγία-Απηναλνζία Μαζήκαηα Δηαηξείαο Ιαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο Βνξείνπ Διιάδνο πεξίνδνο 2012-2013 Οκηιήηξηα: Γήκεηξα Σζνπθαιά Εηδηθεσόκελε ηαηρηθής βηοπαζοιογίας Γ.Ν. «Αγ. Παύιος», Θεζζαιολίθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ

Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ ΑΤΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Υγξώλ & Δθθξηκάησλ Η ρεκεία ησλ ηαηληώλ νύξσλ Πέηπος Καπκαλούζος Πξνζδηνξηζκόο Δηδηθνύ βάξνπο 1 Μέηξεζε ΔΒ κε ηαηλίεο νύξσλ Aιιαγή ηνπ pka πξνεπεμεξγαζκέλσλ πνιπειεθηξνιπηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αγγεηνπνηεηηλώλ ζην κεζνζειίσκα in vivo

Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αγγεηνπνηεηηλώλ ζην κεζνζειίσκα in vivo Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αγγεηνπνηεηηλώλ ζην κεζνζειίσκα in vivo νθία Μαγθνύηα 1, Χάξεο Μόζρνο 1, Μάγδα πέιια 2, Μαξηαιέλα Βαδαθίδνπ 1, Γηάλλεο Ψαιιίδαο 1, Γηώξγνο ηαζόπνπινο 2 θαη Ησάλλεο Καινκελίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραθή Κίνδσνος. 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα.

Περιγραθή Κίνδσνος. 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. Περιγραθή Κίνδσνος 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα 2. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Alecto, κνληέιν SB -10 ( XU -110), κε γξακκνθώδηθα 8712412185450 θαη κε ρώξα 3. Κνπβέξηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ

ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ ΤΠΟΓΟΥΔΑ Σ-ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΟΤ 6 Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλνζηαθή απάληεζε έλαληη ηωλ πξωηεϊληθώλ αληηγόλωλ. Από ηε ζηηγκή πνπ όινη νη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί πεξηέρνπλ πξωηεΐλεο, ηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ.

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ. 1 Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ. Υπάξρνπλ νη άκεζνη ηξαπκαηηζκνί (πηώζεηο, πιήμεηο) από εμσηεξηθά αίηηα, όπσο θαη νη έκκεζνη ηξαπκαηηζκνί (ζύλδξνκα θαηαπόλεζεο).

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ. ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ Laplace ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΗΜΑΣΩΝ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ plce Αηηηαηόηεηα Με-Αηηηαηόηεηα. Επζηάζεηα. Πεξηνρή ύγθιηζεο Μεηαζρεκαηηζκνύ plce ηωλ Επζηαζώλ & Αηηηαηώλ πζηεκάηωλ. Εθζεηηθά ήκαηα. Πνιπωλπκηθά Εθζεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα

21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα 21 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πνεσμονολογίας 18-21 Οκτωβρίοσ 2012, Αθήνα Κομμαρή Κωμσταμτίμα, Κομτζιάλης Θεόδωρος, Καρλής Γεώργιος, Μάγκας Νικόλαος, ερέτη Καλλιόπη, παμάκη Φωτειμή, Αλμυρούδη Μαρία-Παμαγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ.

θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αηκνπνηεηηθώλ πξνγνληθώλ θπηηάξσλ. ΥΗΜΕΙΟΚΙΝΕ Οη ρεκεηνθίλεο είλαη κηα νκάδα κηθξώλ πξσηετλώλ (Μ.Β. 8-10 kda) πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο (απνηεινύλ ρεκεηνηαθηηθό παξάγνληα γηα ηα ιεπθνθύηηαξα, αλαθέξνληαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΨΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΙΚ. ΠΔΣΡΟΥΔΙΛΟΤ

ΗΨΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΙΚ. ΠΔΣΡΟΥΔΙΛΟΤ ΗΨΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΙΚ. ΠΔΣΡΟΥΔΙΛΟΤ ΗΨΗ = SIRS + ΛΟΙΜΩΞΗ . SIRS = Systemic Inflammatory Response Syndrome Θεξκνθξαζία > 38 C ή < 36 C Καξδηαθή ζπρλόηεηα Αλαπλεπζηηθή πρλόηεηα Λεπθνθύηηαξα > 90/min

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα