ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πεξίιεψε Παξά ηελ επξύηεξε ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ηνπο γνλείο γηα ηε ζεκαζία θαη ζθνπό πνπ επηηειεί ν ζεζκόο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηώλ δηίζηαληαη. Η εξγαζία απηή επηζθνπεί δηεζλή εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ην ζεζκό ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηελ Κύπξν θαη ζπδεηά ηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο γηα παηδηά δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη γηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Τα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ππνδεηθλύνπλ όηη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο νηθνγελεηώλ, θαηά θύξην ιόγν νηθνγέλεηεο ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, δε δύλαληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζρνιηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ηνπο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Γηα ην ιόγν απηό ππνζηεξίδεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκόο ζηελ ηξέρνπζα ηνπ κνξθή κπνξεί λα νδεγεί ζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθά κεηνλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηώλ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα παγηώλεη ή αθόκε λα δηεπξύλεη ηα πθηζηάκελα αθαδεκατθά ράζκαηα αλάκεζα ζηα παηδηά από πξνλνκηνύρα θαη ιηγόηεξα πξνλνκηνύρα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Δηζαγωγή Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ησλ παηδηώλ κε ηα ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνύλ ηα παηδηά ηνπο κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο. Οη ζρέζεηο απηέο δύλαληαη λα είλαη πεξηζηαζηαθέο ή νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο: από ηηο θαζεκεξηλέο θαη απξνγξακκάηηζηεο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έσο ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζώκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη πνιιέο εηζεγήζεηο όζνλ αθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νηθνγέλεηεο θαη ζρνιεία δύλαηαη λα ζπλεξγάδνληαη. Σε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απηέο έρνπλ απνηειέζεη ζπδήηεζεο ζηα πιαίζηα ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζε αξηζκό ηέηνησλ ηππνινγηώλ (π.ρ. Fullan 1982 Tomlinson 1991 Epstein 1995). Όιεο απηέο νη ηππνινγίεο επηζεκαίλνπλ όηη έλαο από ηνπο πην ζπρλνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νηθνγέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζρνιεία ησλ παηδηώλ ηνπο είλαη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπινθήο ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ησλ παηδηώλ. Σηα πιείζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε θαη νίθνλ εξγαζία ζεσξείηαη θαηά θύξην ιόγν σο νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηνπο καζεηέο γηα λα

2 απνπεξαησζνύλ ζην ζπίηη, θαζώο επίζεο θαη ε κειέηε ζην ζπίηη γηα εμεηαζηηθέο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο (Forsberg, 2007). Η θαη νίθνλ εξγαζία αλαηίζεηαη κε ζθνπό λα δηεθπεξαησζεί θαηά ηε δηάξθεηα κε ζρνιηθώλ σξώλ θαη, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ ζην ζπίηη. Όπσο δηαζαθελίδεη ν Cooper (1989), σο θαη νίθνλ εξγαζία δελ ινγίδεηαη ε ελδνζρνιηθή θαζνδεγνύκελε κειέηε, ε ηειεθπαίδεπζε ή ε εθπαίδεπζε κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηειεόξαζεο, θαζέηαο ή βηληενθαζέηαο, ή ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη νπνηεζδήπνηε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ, όπσο ν αζιεηηζκόο θαη ε ζπκκεηνρή ζε νκίινπο. Η θαη νίθνλ εξγαζία ζπλήζσο έρεη καζεζηαθνύο ζθνπνύο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία, θαη πνπ θαηά θύξην ιόγν παξνηξύλεη ην παηδί-καζεηή λα εμαζθήζεη ή λα επαλεμεηάζεη πιηθό ην νπνίν έρεη ήδε κειεηήζεη ζην ζρνιείν. Μπνξεί όκσο λα κελ έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, όπσο γηα παξάδεηγκα όηαλ νη θαη νίθνλ εξγαζία ιακβάλεη κνξθή εξγαζηώλ πνπ νξίδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ην δάζθαιν, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ή ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν (Epstein & Van Voorhis, 2001). Τα ζρνιεία επηθνηλσλνύλ ζπλήζσο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ γηα λα ηηο ελεκεξώζνπλ, αλάκεζα ζε άιια ζέκαηα, γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαη λα ηηο ππελζπκίζνπλ ή λα ηηο ζπκβνπιεύζνπλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα βνεζνύλ ηα παηδηά ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζή (Epstein & Dauber 1991 Martin, Ranson & Tall, 1997 Symeou 2001). Οη νηθνγέλεηεο, από ηελ πιεπξά ηνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία ηνπ παηδηνύ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, πνπ θπκαίλνληαη από ηελ πεξηζηαζηαθή επίβιεςε ηνπ παηδηνύ γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο κέρξη ηελ πην ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ζπίηη θαη ην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί επηπξόζζεηε βνήζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηηπρηώλ ηνπ παηδηνύ (Epstein 1995). Η θαη νίθνλ εξγαζία θαζίζηαηαη έηζη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ησλ πεξηζζόηεξσλ παηδηώλ θαη ζπγρξόλσο, ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη νηθνγέλεηεο, εηδηθά ησλ κεζαίσλ θαη αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, ζπλδένληαη κε ηελ ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ ηνπο (Symeou 2002 Forsberg 2007). Δηεζλείο εθζέζεηο πνπ παξέρνπλ δεδνκέλα σο πξνο ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία, όπσο απηόο αλαθέξεηαη από ηνπο γνλείο, δείρλνπλ όηη απηόο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από ειάρηζηνο, γηα παξάδεηγκα όρη πεξηζζόηεξν από πεξίπνπ πέληε ιεπηά θάζε κέξα όπσο ζηε Σνπεδία (Statistics Sweden 2003, ζηνλ Forsberg 2007, ζ. 209) κέρξη πνιιέο ώξεο, γηα παξάδεηγκα κεξηθέο θνξέο δύν ή ηξεηο ώξεο εκεξεζίσο όπσο ζηελ Κύπξν (Kalli, 1999) θαη ζηελ Ειιάδα (Ho Sui-Chu, 2009). Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο Παξά ηελ αλαθεξόκελε ηδηαίηεξε ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ γηα ηε ζεκαζία θαη ην γεληθόηεξν ζθνπό ηεο αλάζεζεο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (Xu & Yuan, 2003), είλαη ζαθέο όηη δελ αλαζέηνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη όια ηα ζρνιεία ηελ ίδηα πνζόηεηα θαη είδνο θαη νίθνλ εξγαζίαο, ελώ παξάιιεια είλαη ηεθκεξησκέλν όηη δελ είλαη όινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ δηεθπεξαηώλνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ή θαη όηαλ ηε δηεθπεξαηώλνπλ απηό δε γίλεηαη κε ηνλ θαη πάιη ίδην ηξόπν. Γηα ην ιόγν απηό, πνιύ ιίγν θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ ζεσξεηηθνί, εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο γηα ηελ αμία θαη ρξεζηκόηεηα ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Σε δύν

3 ζεκεία ζηα νπνία επηθξαηεί νκνθσλία από πιεπξά ζεσξεηηθώλ θαη εξεπλεηώλ ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ησλ επηζηεκώλ ηεο αγσγήο είλαη όηη «νπνηνδήπνηε αληίθηππν κπνξεί λα έρεη ε θαη νίθνλ εξγαζία ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ πνηθίιιεη από καζεηή ζε καζεηή, αλάινγα κε ηνλ όγθν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ή πνπ έρεη δηεθπεξαηώζεη» (Cooper, Robinson & Patall, 2006, ζ. 2-3) θαη ζην όηη ηα παηδηά ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο από ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο ζηελ απνπεξάησζή ηεο (Finders & Lewis, 1994 Vincent, 1996 Reay, 1998 Lareau, 2000 Martínez-González, Symeou, θ.ά., 2008 Symeou, 2009). Δηραζκέλα είλαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα σο πξνο κηα ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ ηνπ ζέκαηνο θαη δε, ζηε ζεκαληηθόηεξε, απηή ηνπ θαηά πόζν ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή θαη εθπαηδεπηηθή επηηπρία ελόο παηδηνύ. Επηπιένλ, εάλ δηαπηζηώλεηαη κηα ηέηνηα επίδξαζε, ηόηε, ζε πνηεο ζρνιηθέο ειηθίεο επηζεκαίλεηαη απηή ε επίδξαζε, πνην είδνο θαη νίθνλ εξγαζίαο επηδξά ζεηηθά ζε θάζε ειηθία θαη θαηά πόζν ε επίδξαζε απηή ηζρύεη γηα όια ηα παηδηά. Σε ό,ηη αθνξά ζην θύξην εξώηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ, αλ θαη θάπνηα από ηα ζηνηρεία εηζεγνύληαη ηελ πηζαλόηεηα ε θαη νίθνλ εξγαζία λα έρεη ζεκαληηθό ζεηηθό αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ καζεηώλ (Eren & Henderson 2008), θαίλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία, αλεμαξηήησο ηνπ ηύπνπ ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζνύλ, παξνπζηάδνπλ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα Γηα παξάδεηγκα, ε αλαζθόπεζε ηνπ Cooper (1989) κεγάινπ αξηζκνύ εκπεηξηθώλ κειεηώλ ζηηο ΗΠΑ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, έδεημε όηη ελώ άιιεο κειέηεο παξήγαλ απνηειέζκαηα πνπ επλννύζαλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία άιιεο επλννύζαλ ηε κεδεληθή θαη νίθνλ εξγαζία. Η ίδηα αλαζθόπεζε επηζήκαλε όηη νη ζεηηθέο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο πεξηνξίδνληαη όηαλ ζπγθξηζνύλ κε κεδεληθή θαη νίθνλ εξγαζία πνπ ζπλνδεύεηαη κε ελδνζρνιηθή επηηεξνύκελε κειέηε, θαη όηη ν ρξόλνο πνπ αθηέξσλαλ νη καζεηέο ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα. Επίζεο, ζε όιεο ηη κειέηεο πνπ αλαζθνπήζεθαλ δηαπηζηώζεθε ε κεγάιε επίδξαζε ηεο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηά ην παηδί κε α) ιηγόηεξα νθέιε από ηελ θαη νίθνλ εξγαζία γηα ην καζεηή όζν πην κηθξή είλαη ε ηάμε ζηελ νπνία θνηηά (κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε), β) ηελ επίδξαζε ηεο ελδνζρνιηθήο κειέηεο ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο λα είλαη ζεκαληηθόηεξε από απηή ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (ε νπνία λα απνδεηθλύεηαη δπλαηόηεξε από ηελ επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε), θαη γ) ιηγόηεξε επίδξαζε ζηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ζηε βάζε ηνπ ρξόλνπ πνπ αλαιώλεηαη ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία (κε ηελ ζρέζε λα είλαη ζρεδόλ κεδεληθή γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Η κεηαλάιπζε εξεπλεηηθώλ κειεηώλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο από ηνλ Cooper θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ (Cooper, θ.ά., 2006) πνπ δηελεξγήζεθε από ην 1987 κέρξη ην 2003 ζηελ ίδηα ρώξα, βξήθε ηζρπξέο απνδείμεηο όηη ππάξρεη πην δπλαηή ζρέζε κεηαμύ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ησλ ζρνιηθώλ βαζκνινγηώλ ηνπ γπκλαζίνπ παξά απηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη όηη νη επηδξάζεηο απηέο είλαη πην μεθάζαξεο όηαλ νη καζεηέο αληί νη γνλείο δειώλνπλ ην ρξόλν πνπ αλαιώζεθε ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία.

4 Κακηά ηζρπξή έλδεημε δελ δηαπηζηώζεθε γηα ηε ζρέζε κεηαμύ θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη επίδνζεο θαη ην δηδαθηηθό αληηθείκελν. Τν ζπκπέξαζκα όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία πηζαλόλ λα κελ έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνδεηθλύεηαη θαη από άιιεο πξόζθαηεο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα κεηαλάιπζε ε νπνία εμεηάδεη 18 κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα από ην Canadian Council on Learning (2009), ζπκπεξαίλεη όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία έρεη πεξηνξηζκέλα αθαδεκατθά νθέιε ζηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά κπνξεί (αλάινγα κε ην πεξηερόκελν θαη όγθν ηεο θαη ηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ) λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο, θαη ηδηαίηεξα απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία ησλ εηώλ θαη άλσ. Η ίδηα έθζεζε επηζεκαίλεη επηπιένλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηνπο κεγαιύηεξνπο καζεηέο εθόζνλ δελ είλαη απιά εθκάζεζε κε επαλάιεςε (Canadian Council on Learning, 2009). Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθύπηεη από επξήκαηα ηα νπνία εηζεγνύληαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε ρώξεο όπνπ νη καζεηέο ζεκεηώλνπλ ηηο πην πςειέο βαζκνινγίεο ζε δηεζλείο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο αλαζέηνπλ ειάρηζηε θαη νίθνλ εξγαζία (Baker & LeTendre, 2005). Σπγθξίλνληαο ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο καζεηώλ κε δηαθνξεηηθέο αθαδεκατθέο ηθαλόηεηεο, θαη πάιη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δηίζηαληαη. Κάπνηα εξεπλεηηθά επξήκαηα επηζεκαίλνπλ όηη, εηδηθά ζηα καζεκαηηθά, ε αλάζεζε πεξηζζόηεξεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ηείλεη λα έρεη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζε καζεηέο κε πςειέο θαη ρακειέο επηδόζεηο, αιιά ιηγόηεξε ζε καζεηέο κεζαίσλ επηδόζεσλ (Eren & Henderson, 2008). Κάπνηα άιια, ππνδεηθλύνπλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία θαίλεηαη λα σθειεί πεξηζζόηεξν αθαδεκατθά ηνπο καζεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο (Canadian Council on Learning, 2009). Παξά ηα πην πάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηνηρεία, εζληθέο ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ όηη ηα ζρνιεία έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε απηά αλαζέηνληαο άιινηε πεξηζζόηεξε θαη νίθνλ εξγαζία -αθόκε θαη ζε ρώξεο όπνπ νη καζεηέο εκθαλίδνληαη ζε δηεζλείο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο λα κελ επηηπγράλνπλ ηδηαίηεξα ζε αθαδεκατθά απνηειέζκαηα (π.ρ. ζηηο ΗΠΑ, Science Daily, 2008)- θαη άιινηε κεηώλνληαο ηελ θαη νίθνλ εξγαζία. Σην Τνξόλην ηνπ Καλαδά, γηα παξάδεηγκα, κεηά από ζπλερή παξάπνλα ησλ νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ηδίσλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηνλ όγθν ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ην ςπρνινγηθό άγρνο πνπ ηε ζπλόδεπε, ε ηνπηθή εθπαηδεπηηθή αξρή ζέζπηζε θαηλνύξγηνπο θαλνληζκνύο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο θαη νίθνλ εξγαζία, νη νπνίεο ππνρξεώλνπλ ηα ζρνιεία όπσο: (α) ε θαη νίθνλ εξγαζία θαιύπηεη σο πξνο ην πεξηερόκελό ηεο ηελ ύιε ε νπνία δηδάζθεηαη ζηελ ηάμε θαη πεξηιακβάλεη «μεθάζαξεο θαη κε ζεκαζία δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο λα εκπιέθνπλ δξαζηήξηα» ηνπο καζεηέο, (β) ε θαη νίθνλ εξγαζία αλαηίζεηαη έγθαηξα ππό κνξθή ελόηεηαο, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ ηε δηεθπεξαίσζή ηεο έγθαηξα, θαη (γ) κέρξη θαη ηε δεπηέξα ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε θαη νίθνλ εξγαζία θαηά θύξην ιόγν ζα πεξηιακβάλεη παηρλίδηα, ζπδεηήζεηο θαη καγεηξηθή ζην ζπίηη, ελώ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ κελ μεπεξλά ηε κία ώξα εκεξεζίσο θαη ζηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα ηηο δύν. Πξνζπαζώληαο, παξάιιεια, λα δώζεη κηα θαηεύζπλζε σο πξνο ην ρξόλν πνπ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη γηα

5 ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, εηζήγαγε ηνλ θαλόλα «όρη πεξηζζόηεξν από δέθα ιεπηά γηα θάζε ηάμε», ελλνώληαο όηη ζηελ πξώηε ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νίθνλ εξγαζία δηάξθεηαο δέθα ιεπηώλ, ζηε δεπηέξα είθνζη, ζηελ ηξίηε ηάμε ηξηάληα ιεπηά, θνθ. Ο θαλόλαο απηόο εγθαηαιείθζεθε ζύληνκα, γηα λα ηνληζηεί ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ ζηνπο ξπζκνύο δηεθπεξαίσζεο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Ο ζεζκόο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζην ειιελνθππξηαθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα Αλ θαη ε θαη νίθνλ εξγαζία εκθαλίδεηαη σο ε ζπλεζέζηεξε κνξθή εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ ηνπο ζην ειιελνθππξηαθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Symeou 2002; 2008), δελ ππάξρεη θακηά δηαθξηηή επίζεκε πνιηηηθή ζηα δεκόζηα ζρνιεία ηόζν ηεο πξσηνβάζκηαο όζν θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία λα ζεζκνζεηεί ην πεξηερόκελν, κνξθή θαη όγθνο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Καηά θαηξνύο, ζρεηηθέο εγθύθιηνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ απνζηέιινληαη ζηα ζρνιεία κε ζηόρν λα εηζεγεζνύλ γεληθέο αξρέο ηηο νπνίεο θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ζηνπο καζεηέο ηεο θαη νίθνλ εξγαζία, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο νη εγθύθιηνη ηνπ 1999 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 1996) θαη ηνπ 2006 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 2006) θαη ε πην πξόζθαηε ηνπ 2009 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 2009) γηα ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ παξαπέκπεη ζηηο δύν πξνεγνύκελεο. Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξνηείλεηαη όπσο όιεο νη απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ιακβάλνληαη από ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ππνλνείηαη όηη ηα παηδηά αλακέλνληαη λα δηεθπεξαηώλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε νπνηαδήπνηε θαη νίθνλ εξγαζία ηνπο αλαηίζεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελώ ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ησλ παηδηώλ ηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Όπσο θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Blackmore 1995 Reay 1998 Crozier 2000 Lareau 2000), έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ, ε ππνζηήξημε ζην ζπίηη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζία πξνζθέξεηαη σο επί ην πιείζηνλ από ηε κεηέξα - εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξώησλ ηξηώλ ρξόλσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ- θαη θαίλεηαη λα κεηώλεηαη όζν ην παηδί κεηαθηλείηαη από ηηο κηθξόηεξεο ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο, θπξίσο ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ζην ρεηξηζκό ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ηνλ πνιύ πεξηνξηζκέλν ρξόλν πνπ πεξλνύλ κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη (Phtiaka, 1998 Επζπκίνπ, 2001 Kalli, 1999 Παπαζνινκώληνο & Παζραιίδνπ, 2002 Symeou, ). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο , ην Τκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ εμήγγεηιε έλα πηινηηθό πξόγξακκα πνπ ζηόρεπε ζην λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο κεδεληθήο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζηελ Α ηάμε ησλ ζρνιείσλ ηεο δεκόζηαο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο Α ηάμεο ζε 18 δεκνηηθά ζρνιεία ζε όιν ην λεζί θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα, ην νπνίν ζα ζπλίζηαην ζε έλα ραιαξό πεηξακαηηθό ζρέδην όπνπ ζε έλα ηκήκα Α ηάμεο ζε θάζε έλα από απηά ηα ζρνιεία δε ζα αλαηίζεην θαζόινπ θαη νίθνλ εξγαζία θαη ζε έλα άιιν ηκήκα Α ηάμεο ζηα ίδηα ζρνιεία ζα ζπλέρηδε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ζε θαζεκεξηλή βάζε σο ζπλήζηδαλ

6 θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καη επθεκηζκό, ε πξνζπάζεηα ππήξμε γλσζηή αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο σο ην «Πείξακα». Είηε ιόγσ ηνπ ραιαξνύ ζρεδίνπ θαη παξαθνινύζεζήο ηνπ, είηε ιόγσ ησλ θόβσλ ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ην παηδί δελ είρε θακία θαη νίθνλ εξγαζία όηη ηα παηδηά ηνπο ζα πιήξσλαλ ην θόζηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα, έλα κεηά ην άιιν ηα ζρνιεία απνζύξζεθαλ από ην πξόγξακκα. Τν πξόγξακκα ζπλερίζηεθε κόλν ζε έλα ζρνιείν θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνπηθό ηύπν, όπνπ ηνλίζηεθαλ εκθαληηθά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηόζν σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο όζν θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηνπο (Φηιειεύζεξνο, 2007). Σε κηα πξόζθαηε έξεπλα (Symeou, 2009), ε νπνία ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζνβαξή έιιεηςε εξεπλώλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ζην ειιελνθππξηαθό δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ησλ γνλέσλ καζεηώλ ηεο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηή. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα από αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο ησλ γνλέσλ επηζήκαλε όηη νη γνλείο ησλ παηδηώλ, όπσο θαη νη γνλείο ζε πάξα πνιιέο άιιεο ρώξεο, πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία εληζρύεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αληηκεησπίζεη ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο, σζεί ην παηδί λα εληαρζεί ζηα ζρνιηθά δξώκελα θαη θαζηζηά ηα παηδηά πην ππεύζπλα. Δηαπηζηώζεθε επίζεο όηη νη πεξηζζόηεξνη γνλείο ζεσξνύλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ θαη όηη, κέζσ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, νη γνλείο δηαηεξνύλ θάπνηνπ είδνπο εκπινθή ζηα ζρνιεία ησλ παηδηώλ ηνπο. Παξάιιεια, όινη αλεμαηξέησο νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνζηήξημαλ όηη πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θάπνηα κνξθή ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνύλ νη ζρνιηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία. Αμηνζεκείσην ήηαλ ην εύξεκα όηη νη πεξηζζόηεξνη γνλείο όηαλ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ή ζην ζρνιείν αλαθέξνληαη πξώηηζηα ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζία, επηβεβαηώλνληαο παξόκνηα επξήκαηα δηεζλώλ κειέηεο (Reay, 1998 Crozier, 2000) όηη αθόκα θαη όηαλ νη γνλείο είλαη «αόξαηνη» ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην ζρνιείν δε ζεκαίλεη απαξαηηήησο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη δελ πξέπεη λα εξκελεύεηαη σο αδηαθνξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Μέζσ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, νη πεξηζζόηεξνη γνλείο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο ζπλεληεύμεηο ηζρπξίζηεθαλ όηη ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηώλ ηνπο θαη όηη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Η ίδηα έξεπλα ππνδεηθλύεη όηη ε ππνζηήξημε ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαίλεηαη λα είλαη είηε πεξηζηαζηαθή είηε ζπλερήο θαη θπκαίλεηαη από κηα απιή εμήγεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ δαζθάινπ ζην πώο λα δηεθπεξαηώζεη ηελ εξγαζία κέρξη ηε κόληκε θαη ζπλερή επίβιεςε ηνπ παηδηνύ από ην γνλέα θαζώο θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο. Αλεμάξηεηα από ην πνηνο παξέρεη ηελ ππνζηήξημε ζην ζπίηη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ηε θύζε θαη ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ππνζηήξημεο, νπζηαζηηθά όινη νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ θαηαβεβιεκέλνη από ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνζθέξνπλ απηή ηελ ππνζηήξημε. Φσξίο πξαγκαηηθέο δηεμόδνπο γηα λα αθνπζηεί ε θσλή θαη ε

7 άπνςή ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζέκα θαη ρσξίο κεραληζκνύο θαη θόξα γηα λα παξέκβνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαίλεηαη λα ζεσξνύλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία σο κηα ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί νξίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηνπο ηδίνπο. Καηά ζπλέπεηα, παξά ην όηη θαηαιαβαίλνπλ όηη είλαη ην θαζήθνλ ηνπ παηδηνύ λα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ, ζπγρξόλσο εκθαλίδνληαη λα ζεσξνύλ όηη είλαη θαζήθνλ ηνπο λα ην επηηεξήζνπλ θαη λα εγγπεζνύλ όηη δηεθπεξαηώλεηαη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε θαη νίθνλ εξγαζία παξεκβαίλεη θαηαιπηηθά ζηελ θαζεκεξηλή νηθνγελεηαθή δσή θαη αθνξά κε απηό ηνλ ηξόπν «ην ζρνιηθό θαλνληζκό ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο δεδνκέλνπ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία είλαη έλα νπζηαζηηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο γνλέσλπαηδηώλ» όπσο πξνηείλεη ν Forsberg (2007, ζ. 221). Καηά ζπλέπεηα, όπσο επηζήκαλαλ νη πεξηζζόηεξνη γνλείο, ε ζπκκεηνρή ησλ ειιελνθππξίσλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνύλ ζε δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία, νκνίσο κε ην ηη θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Solomon, Warin & Lewis, 2002), εκθαλίδεηαη λα πξνθαιεί έληαζε ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Η ζεκαληηθόηεξε δηαπίζησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ όηη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαη νη εκπεηξίεο ηνπο από ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο είλαη ηδηαίηεξα αλνκνηνγελείο. Σπγθεθξηκέλα, ζπκπεξαίλεηαη όηη ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ θαη από νηθνγέλεηεο κε ρακειό κνξθσηηθό ππόβαζξν, θαη δε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε ππνζηήξημε θαη ρξόλν γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επόκελε εκέξα ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο πςειόηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο ή κε πςειό εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Επηπιένλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο θάλεθε λα δηαθνξνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα ζηα παηδηά ηεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. πλνψίδνληαο: Πνηα είλαη ηα δεηνύκελα; Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνύο γηα ηε κειέηε ηνπ ηνκέα ηεο γνληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηώλ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο, όπσο πξόζθαηεο αμηνινγήζεηο (Cooper, θ.ά., 2006 Hoover-Dempsey, θ.ά., 2001), θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο, όπσο ε έξεπλα πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ (Symeou, 2009). Τα επξήκαηα ησλ κειεηώλ απηώλ ππνδεηθλύνπλ αθελόο όηη ε αθαδεκατθή αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο είλαη κεγαιύηεξε ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο θαη δε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε θάπνηα βεβαηόηεηα ζήκεξα όηη δελ σθειεί ηδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αθεηέξνπ, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη παηδηά δηαθνξεηηθώλ επηδόζεσλ θαη παηδηά από δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα σθεινύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό κέζα από ηελ θαη νίθνλ εξγαζία. Φαίλεηαη όηη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο γνλέσλ, θπξίσο γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηα πςειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα θαη δε ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαίλεηαη όηη θαηέρνπλ, πξώηηζηα, ζπγθεθξηκέλεο θαη ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο δεμηόηεηεο, θαη δεπηεξεπόλησο, θνπιηνύξα θαη θεθάιαην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό, ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ζην ζπίηη ζε κηαο κνξθήο πνιηηηζκηθό θεθάιαην πνπ

8 δηαδξακαηίδεη βαξύλνληα ξόιν ζηε δηεπθόιπλζε θαη δόκεζε ηεο ππνζηήξημεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Σπλεπώο, ηα παηδηά ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο απνδεηθλύνληαη πην ηθαλά ζην λα αμηνπνηήζνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία γηα λα ηνπο απνδώζεη εθπαηδεπηηθό όθεινο, ίζσο ζπλεπεία ησλ δηαθνξώλ ζηα ζπγθεηκεληαθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ηνπο γλσξίζκαηα. Γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηώηεξεο ηάμεηο ηεο θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο θαη θπξίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη ιηγόηεξν ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζρνιηθέο πξνζδνθίεο ζηελ πξνζθνξά ππνζηήξημεο ησλ παηδηώλ ηνπο κε ηελ θαη νίθνλ ηνπο εξγαζία. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε θαη νίθνλ εξγαζία πηζαλόλ λα πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή αληζόηεηα, δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ όια ηα παηδηά ηελ ίδηα ππνζηήξημε από ην ζπίηη ηνπο γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο. Αληιώληαο από ηηο απόςεηο ηνπ Bourdieu αλαθνξηθά κε ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην (Bourdieu 1977 Bourdieu & Passeron 1990), ην ζπκπέξαζκα απηό θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό εάλ θάπνηνο ζεσξήζεη όηη νη νηθνγέλεηεο εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ ηνπο θπξίσο κέζσ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (Reay, 1998 Crozier, 2000 Symeou, ). Σπλεπώο, ε θαη νίθνλ εξγαζία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξσκαηνπνίεζεο, θαζώο ε πξαθηηθή ησλ ζρνιείσλ λα αλαζέηνπλ θαη νίθνλ εξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά από ηα ρακειόηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα ζε πξόζζεηα κεηνλεθηήκαηα, παγηώλνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη επηδεηλώλνληαο ηελ ππάξρνπζα ζηξσκαηνπνίεζε κεηαμύ ησλ πξνλνκηνύρσλ θαη κε πξνλνκηνύρσλ καζεηώλ. Οη πην πάλσ δηαπηζηώζεηο δελ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ζηηο ειηθίεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπσο ελδερνκέλσο ζα κπνξνύζε λα ππνλνεζεί ζηε βάζε ησλ επξεκάησλ ηα νπνία ππνδεηθλύνπλ όηη δελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαη ηα αθαδεκατθά νθέιε ησλ επηηπρηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν (Cooper, 1989) θαη έλα πην αδύλακν ζεηηθό ζπζρεηηζκό αλάκεζα ζηα δύν ζηηο ειηθίεο απηέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο ειηθίεο ηνπ γπκλαζίνπ (Cooper, θ. ά., 2006). Ούηε επίζεο ζεκαίλεη όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία είλαη αζήκαληε γηα ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από ηα ρακειόηεξα θνηλσληθνηθνλνκηθά ζηξώκαηα. Απηό πνπ πηζαλόηεξν ππνδεηθλύνπλ είλαη ηελ αλάγθε γηα κηα αλαλεσκέλε θξηηηθή ζπδήηεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηελ νπνία ε θαη νίθνλ εξγαζία ζα ζεσξεζεί σο ε ζεκαληηθόηεξε δηεπαθή κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ε νπνία ζπλδέεη ιεηηνπξγηθά ηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή. Τα ηξέρνληα εξεπλεηηθά επξήκαηα όπσο πεξηγξάθνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία ακθηζβεηνύλ ην ππάξρνλ θπξίαξρν πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο αμίαο θαη ρξεζηκόηεηαο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ζα κπνξνύζαλ λα εηζάγνπλ εμειίμεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθαίξα ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Σηε βάζε ησλ επξεκάησλ απηώλ, νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία, αιιά πάλσ από όια ε παηδαγσγηθή ηεο ζεκειίσζε, πξέπεη λα αλαζεσξεζνύλ θξηηηθά, ελώ ε κειινληηθή έξεπλα γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία πξέπεη λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ πιένλ ππόςε ηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο γηα καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ από δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά ππόβαζξα. Πην ζεκαληηθά, ε θξηηηθή πνπ θαηαηίζεηαη ζε ζρέζε κε ην ζεζκό ηεο θαη νίθνλ εξγαζία κέζα ζηελ εξγαζία απηή ζηε βάζε ησλ εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο πην επίκνλεο πιένλ θξηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ επξύηεξνπ πιέγκαηνο ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη ηεο γελίθεπζεο ησλ ηζρπξηζκώλ γηα ηα ζεηηθά

9 απηά απνηειέζκαηα θαη ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία όιωλ ησλ καζεηώλ. Σηνρεύνληαο ινηπόλ ζηε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ησλ ζθνπώλ ηεο, αθεηεξία ζα κπνξνύζε λα είλαη ε δηαπίζησζε όηη νη γνλείο δελ ακθηζβεηνύλ ην δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ λα αλαζέηνπλ θαη νίθνλ εξγαζία ή ηνλ ηύπν εξγαζίαο πνπ αλαηίζεηαη (Forsberg, 2007 Symeou, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ειιελνθππξηαθό ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα εμεηαζηεί ζνβαξά ην ελδερόκελν λα ηεζνύλ πεξηνξηζκνί ζηελ παξνύζα πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ γηα αλάζεζε θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηα παηδηά νπνηαδήπνηε κέξα θαη ζρεδόλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη λα θαζηεξώζεη κηα λέα πνιηηηθή ε νπνία ζα ζηνρεύζεη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο ηεο πνζόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ζα νξίδεηαη θαη νίθνλ εξγαζίαο, δειαδή ην πόζεο θνξέο θάζε εβδνκάδα θαη ζε πνηεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. Σηνλ αλαζρεκαηηζκό ηνπ ζεζκνύ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, πξέπεη επνκέλσο λα πξνβιέπεηαη όηη νη νηθνγέλεηεο ππνινγίδνπλ από κόλεο ηνπο πόηε ζα δηεθπεξαηώλνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ζηνλ νηθνγελεηαθό ρξόλν, ελώ θαζίζηαηαη αλάγθε όπσο νη γνλείο ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε θαηλνύξγηεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη πώο λα αληηκεησπίδνπλ ην ππνθείκελν εξώηεκα ηεο γνληθήο απηό απνηειεζκαηηθόηεηαο. Οη εηζεγήζεηο ησλ γνληώλ όπσο επηζεκαίλνληαη νθείινπλ λα εμεηάδνληαη ζνβαξά ζε νπνηαδήπνηε λέα πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία, γηα παξάδεηγκα ε εηζήγεζε πνπ πξνθύπηεη γηα κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (κία πξόηαζε πνπ ιακβάλεη ππνζηήξημε από ηελ κειέηε ησλ Baker θαη LeTendre, 2005, ε νπνία επηζεκαίλεη όηη νη καζεηέο ζηηο ρώξεο κε ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίαο αλαηίζεηαη ιίγε θαη νίθνλ εξγαζία), ή ε πξόηαζε όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία πξέπεη λα εζηηάδεη κόλν ζηα θύξηα καζήκαηα (γιώζζα θαη καζεκαηηθά). Η ε εηζήγεζε ησλ γνλέσλ όπσο ε θαη νίθνλ εξγαζία δηεθπεξαηώλεηαη θπξίσο κέζα ζην ζρνιείν κε παξακνλή ησλ παηδηώλ ζε απηό κε ηε ιήμε ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ζηελ Κύπξν κέζα από ην ζεζκό ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ), έηζη ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα επηβιέπνπλ ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζή ηεο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη εξεπλεηηθά από ηε δηαπίζησζε ηνπ Cooper (1989) όηη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο κεγηζηνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη κεδεληθή εξγαζία γηα ηα παηδηά ζην ζπίηη ζπλνδεπόκελε κε ηελ ελδνζρνιηθά επηηεξνύκελε κειέηε. Επηπξόζζεηα, ε θαη νίθνλ εξγαζία ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε νηθνγελεηαθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ είραλ πξνηαζεί από ηνπο Eren θαη Henderson (2008), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία γηα καζεηέο κέζεο αθαδεκατθήο επίδνζεο δελ έρεη αθαδεκατθά νθέιε θαη γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπλ ηελ απαζρόιεζε ησλ καζεηώλ απηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ν αζιεηηζκόο, ε ηέρλε ή ε κνπζηθή πνπ ζα ηνπο σθεινύζαλ πεξηζζόηεξν. Τέινο, ηα ζρνιεία κπνξνύλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ πην ξηδνζπαζηηθά θνηλσληθνπνιηηηζηηθά πιαίζηα κέζα από ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ηελ νπνία αλαζέηνπλ κε ην λα εζηηάδνπλ ζην παηδί κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ γλώζεο (funds of knowledge) ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ηεο πόξσλ (Moll, Amanti & Gonzalez, 1992). Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα ζρνιεία δύλαηαη λα αμηνπνηήζνπλ

10 ζηνπο πόξνπο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηώλ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο ζ απηνύο ηύπνπο γλώζεο εληόο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγώληαο πεξηβάιινληα θαη ζπλζήθεο όπνπ ζα αμηνπνηνύληαη εκπεηξίεο από ηα ζπίηηα θαη ηηο θνηλόηεηεο ησλ παηδηώλ, νη νπνίεο ζα αλαπηύζζνληαη, εμειίζζνληαη, ηπγράλνπλ εθηίκεζεο θαη ζα λνκηκνπνηνύληαη από ην ζρνιείν. Σύγρξνλα ηέηνηα παξαδείγκαηα θαηαγξάθνληαη ήδε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (π.ρ. Epstein & Van Voorhis, 2001 Hallam, 2009). Επηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη πνιηηηθέο είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ηε δεισκέλε αξρή όηη θάζε καζεηήο είλαη κνλαδηθόο θαη όηη νη πνιηηηθέο ηύπνπ νκπξέιαο κπνξεί λα σθεινύλ θάπνηνπο καζεηέο, αιιά όηη γεληθά απνηπγράλνπλ όηαλ εθαξκνζηνύλ κε όινπο. Αλαγλσξίδνληαο όηη ηα ζρνιεία θαη νη νηθνγέλεηεο κνηξάδνληαη ηελ επζύλε γηα θαη νίθνλ εξγαζία όηαλ ζηνρεύεη σο αξρηθή ζύιιεςε ζην λα ππνζηεξίμεη αθαδεκατθά όια ηα παηδηά, απαηηείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο ζε ζρνιηθό επίπεδν θαη ζην κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Η θαη νίθνλ εξγαζία θαζίζηαηαη κε απηό ηνλ ηξόπν κία δξαζηεξηόηεηα ζπλεπίβιεςεο, όπνπ ην παηδί είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο επίβιεςεο θαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηνπο δύν επόπηεο, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο. Μέζα από ακνηβαία ζπλεξγαζία, ε ζπλ-επίβιεςε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο νθείιεη λα εμεηάδεη ηελ πνηόηεηα αληί ηελ πνζόηεηα ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη λα ζηνρεύεη ζε κηα πινύζηα, επξεία θαη δεκηνπξγηθή εκπεηξία εθκάζεζεο γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά. Βηβιηνγξαθία Baker, D.P. & LeTendre, G.K. (2005). National differences, global similarities,stanford, CA: Stanford University Press. Blackmore, J. (1995). Participating parents? A feminist discussion of the historical relationships between parents, schools and community in Victoria, ζηνπο B. Limerick θαη H. Nielsen (eds.) School and Community Relations: Participation, Policy and Practice, Sydney: Harcourt Brace. Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press. Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture, 2 ε έθδ., London: Sage. Canadian Council on Learning (2009). A systematic review of literature examining the impact of homework on academic achievement. Toronto: Canadian Council on Learning. Cooper, Η. (1989). Homework, White Plains, NY: Longman.

11 Cooper, H., Robinson, J. C. & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? a synthesis of research , Review of Educational Research, 76, Crozier, G. (2000). Parents and Schools: Partners or Protagonists?, Stoke on Trent: Trentham Books. Επζπκίνπ, E. (2001). Δμωζρνιηθόο Χξόλνο ηωλ Παηδηώλ, αδεκνζίεπηε εξγαζία. Epstein, J. L. & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools, Elementary School Journal, 91, Epstein, J. L. & Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers roles in designing homework, Educational Psychologist, 36, Eren, O. & Henderson, D. J. (2008). The impact of homework on student achievement, The Econometrics Journal, 11, Finders, M. & Lewis, C. (1994). Why some parents don t come to school, Educational Leadership, 51 (8), Forsberg, L. (2007). Homework as serious family business: power and subjectivity in negotiations about school assignments in Swedish families, British Journal of Sociology of Education, 28, Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teacher s College Press. Hallam, S. (2009). Parents perspectives on homework. Σηε R. Deslandes (Εθδ.) International perspectives on student outcomes and homework: Family-schoolcommunity Partnerships (ζζ ). London: Taylor & Francis. Ho Sui-Chu, Esther (2009). Comparison of homework practices in different countries: What we learned from PISA. Εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 7 th International Conference ERNAPE Conference Diversity in Education (26-28 Απγνύζηνπ, Malmo, Sweden). Hoover-Dempsey, K. V., Battiano, A. C., Walker, J. M. T., Reed, R. P., DeJong, J. M. & Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework, Educational Psychologist, 36, ζζ Kalli, Κ. (1999). Homework of pupils of Cypriot primary schools. Virtual School: The Sciences on Line, 1 (4), 1 11.

12 Lareau, A. (2000). Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in Elementary Education, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. Martin, J., Ranson, S. & Tall, G. (1997). Parents as partners in assuring the quality of schools, Scottish Education Review, 29, Martínez-González, R., Symeou, L., Álvarez-Blanco L., Roussounidou, E., Iglesias- Muñiz, J., & Cao-Fernández, M. A. (2008). Family involvement in the education of potential drop-out children: a comparative study between Spain and Cyprus. Educational Psychology, 28(5), Moll, L. C., Amanti, C. & Gonzalez, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms, Theory and Practice, 21, Παπαζνινκώληνο Φ. & Παζραιίδνπ, Α. (2002). Καη Οίθνλ Δξγαζία-Διεύζεξνο Χξόλνο Παηδηώλ Α, Β Καη Γ Τάμεο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Λεπθσζία: Επηηξνπή γηα ηελ Οηθνγέλεηα. Φηιειεύζεξνο (2007). Χωξίο δηάβαζκα ζην ζπίηη πήξαλ 20άξηα ζην ζρνιείν. Δηαζέζηκν (ιήθζεθε 2 Απγνύζηνπ, 2008). Phtiaka, H. (1998). "It s their job, not ours!": Home-school relations in Cyprus, Mediterranean Journal of Educational Studies, 3 (2), Reay, D. (1998). Class Work: Mothers Involvement in their Children s Primary Schooling, London: UCL Press. Science Daily (2008). Piling in the homework: Does it work for everyone? Δηαζέζηκν (ιήθζεθε 21 Απγνύζηνπ, 2008). Symeou, L. (2001). Family-school liaisons in Cyprus: An investigation of families perspectives and needs, ζηνπο Smit, F., van der Wolf, K. θαη Sleegers, P. (εθδ.) A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities. Netherlands: Institute for Applied Social Sciences, University of Nijmegen. Symeou, L. (2002). Present and future home-school relations in Cyprus: An investigation of teachers and parents perspectives, The School Community Journal, 12 (2), Symeou, L. (2006). Teacher-parent cooperation: Strategies to engage parents in their children s school life, Journal of School Public Relations, 27, Symeou, L. (2008). Building social capital in the school community: urban and rural distinctions in teacher and family networks in Cyprus, Urban Education, 43(6),

13 Symeou, L. (2009). Mind the Gap! Greek-Cypriot Parents and their Children s Homework. Σηε R. Deslandes (Εθδ.) International perspectives on student outcomes and homework: Family-school-community Partnerships (ζζ ). London: Taylor & Francis. Tomlinson, S. (1991). Home-school partnerships, ζην IPPR (εθδ.) Teachers and Parents (Education and Training Paper No. 7), London: IPPR. Vincent, C. (1996). Parents and Teachers: Power and Participation, London: Falmer Press. Xu, J. & Yuan, R. (2003). Doing homework: Listening to students, parents and teachers voices in one urban middle school community, The School Community Journal, 13 (2), Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (1999, 8 Σεπηεκβξίνπ). Εγθύθιηνο Υ.Π.Π. 116/69 Καη νίθνλ εξγαζία ηνπ καζεηή. Λεπθσζία. Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (2006, 9 Φεβξνπαξίνπ). Εγθύθιηνο Υ.Π.Π Καη νίθνλ εξγαζία ηνπ καζεηή. Λεπθσζία. Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (2009, 1 Σεπηεκβξίνπ). Εγθύθιηνο Υ.Π.Π /5. Λεπθσζία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα