ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πεξίιεψε Παξά ηελ επξύηεξε ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ζρνιεία θαη ηνπο γνλείο γηα ηε ζεκαζία θαη ζθνπό πνπ επηηειεί ν ζεζκόο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηώλ δηίζηαληαη. Η εξγαζία απηή επηζθνπεί δηεζλή εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ην ζεζκό ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηελ Κύπξν θαη ζπδεηά ηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο γηα παηδηά δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη γηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Τα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο ππνδεηθλύνπλ όηη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο νηθνγελεηώλ, θαηά θύξην ιόγν νηθνγέλεηεο ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, δε δύλαληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζρνιηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ηνπο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Γηα ην ιόγν απηό ππνζηεξίδεηαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκόο ζηελ ηξέρνπζα ηνπ κνξθή κπνξεί λα νδεγεί ζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθά κεηνλεθηήκαηα γηα ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηώλ θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα παγηώλεη ή αθόκε λα δηεπξύλεη ηα πθηζηάκελα αθαδεκατθά ράζκαηα αλάκεζα ζηα παηδηά από πξνλνκηνύρα θαη ιηγόηεξα πξνλνκηνύρα νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. Δηζαγωγή Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ησλ παηδηώλ κε ηα ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνύλ ηα παηδηά ηνπο κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο. Οη ζρέζεηο απηέο δύλαληαη λα είλαη πεξηζηαζηαθέο ή νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο: από ηηο θαζεκεξηλέο θαη απξνγξακκάηηζηεο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έσο ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ζώκαηα ιήςεο απνθάζεσλ. Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο θαη πνιιέο εηζεγήζεηο όζνλ αθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νηθνγέλεηεο θαη ζρνιεία δύλαηαη λα ζπλεξγάδνληαη. Σε πνιιά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απηέο έρνπλ απνηειέζεη ζπδήηεζεο ζηα πιαίζηα ράξαμεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. Η ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζε αξηζκό ηέηνησλ ηππνινγηώλ (π.ρ. Fullan 1982 Tomlinson 1991 Epstein 1995). Όιεο απηέο νη ηππνινγίεο επηζεκαίλνπλ όηη έλαο από ηνπο πην ζπρλνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νηθνγέλεηεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζρνιεία ησλ παηδηώλ ηνπο είλαη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπινθήο ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ησλ παηδηώλ. Σηα πιείζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε θαη νίθνλ εξγαζία ζεσξείηαη θαηά θύξην ιόγν σο νη εξγαζίεο πνπ αλαηίζεληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηνπο καζεηέο γηα λα

2 απνπεξαησζνύλ ζην ζπίηη, θαζώο επίζεο θαη ε κειέηε ζην ζπίηη γηα εμεηαζηηθέο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο (Forsberg, 2007). Η θαη νίθνλ εξγαζία αλαηίζεηαη κε ζθνπό λα δηεθπεξαησζεί θαηά ηε δηάξθεηα κε ζρνιηθώλ σξώλ θαη, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ ζην ζπίηη. Όπσο δηαζαθελίδεη ν Cooper (1989), σο θαη νίθνλ εξγαζία δελ ινγίδεηαη ε ελδνζρνιηθή θαζνδεγνύκελε κειέηε, ε ηειεθπαίδεπζε ή ε εθπαίδεπζε κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηειεόξαζεο, θαζέηαο ή βηληενθαζέηαο, ή ηνπ δηαδηθηύνπ θαη νη νπνηεζδήπνηε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ, όπσο ν αζιεηηζκόο θαη ε ζπκκεηνρή ζε νκίινπο. Η θαη νίθνλ εξγαζία ζπλήζσο έρεη καζεζηαθνύο ζθνπνύο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία, θαη πνπ θαηά θύξην ιόγν παξνηξύλεη ην παηδί-καζεηή λα εμαζθήζεη ή λα επαλεμεηάζεη πιηθό ην νπνίν έρεη ήδε κειεηήζεη ζην ζρνιείν. Μπνξεί όκσο λα κελ έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, όπσο γηα παξάδεηγκα όηαλ νη θαη νίθνλ εξγαζία ιακβάλεη κνξθή εξγαζηώλ πνπ νξίδνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ην δάζθαιν, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ή ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν (Epstein & Van Voorhis, 2001). Τα ζρνιεία επηθνηλσλνύλ ζπλήζσο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ γηα λα ηηο ελεκεξώζνπλ, αλάκεζα ζε άιια ζέκαηα, γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαη λα ηηο ππελζπκίζνπλ ή λα ηηο ζπκβνπιεύζνπλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα βνεζνύλ ηα παηδηά ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζή (Epstein & Dauber 1991 Martin, Ranson & Tall, 1997 Symeou 2001). Οη νηθνγέλεηεο, από ηελ πιεπξά ηνπο, ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία ηνπ παηδηνύ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, πνπ θπκαίλνληαη από ηελ πεξηζηαζηαθή επίβιεςε ηνπ παηδηνύ γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο κέρξη ηελ πην ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ζπίηη θαη ην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί επηπξόζζεηε βνήζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηηπρηώλ ηνπ παηδηνύ (Epstein 1995). Η θαη νίθνλ εξγαζία θαζίζηαηαη έηζη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ησλ πεξηζζόηεξσλ παηδηώλ θαη ζπγρξόλσο, ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη νηθνγέλεηεο, εηδηθά ησλ κεζαίσλ θαη αλώηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, ζπλδένληαη κε ηελ ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ ηνπο (Symeou 2002 Forsberg 2007). Δηεζλείο εθζέζεηο πνπ παξέρνπλ δεδνκέλα σο πξνο ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία, όπσο απηόο αλαθέξεηαη από ηνπο γνλείο, δείρλνπλ όηη απηόο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από ειάρηζηνο, γηα παξάδεηγκα όρη πεξηζζόηεξν από πεξίπνπ πέληε ιεπηά θάζε κέξα όπσο ζηε Σνπεδία (Statistics Sweden 2003, ζηνλ Forsberg 2007, ζ. 209) κέρξη πνιιέο ώξεο, γηα παξάδεηγκα κεξηθέο θνξέο δύν ή ηξεηο ώξεο εκεξεζίσο όπσο ζηελ Κύπξν (Kalli, 1999) θαη ζηελ Ειιάδα (Ho Sui-Chu, 2009). Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο Παξά ηελ αλαθεξόκελε ηδηαίηεξε ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ γηα ηε ζεκαζία θαη ην γεληθόηεξν ζθνπό ηεο αλάζεζεο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (Xu & Yuan, 2003), είλαη ζαθέο όηη δελ αλαζέηνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη όια ηα ζρνιεία ηελ ίδηα πνζόηεηα θαη είδνο θαη νίθνλ εξγαζίαο, ελώ παξάιιεια είλαη ηεθκεξησκέλν όηη δελ είλαη όινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ δηεθπεξαηώλνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία πνπ ηνπο αλαηίζεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ή θαη όηαλ ηε δηεθπεξαηώλνπλ απηό δε γίλεηαη κε ηνλ θαη πάιη ίδην ηξόπν. Γηα ην ιόγν απηό, πνιύ ιίγν θαίλεηαη λα ζπκθσλνύλ ζεσξεηηθνί, εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο γηα ηελ αμία θαη ρξεζηκόηεηα ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Σε δύν

3 ζεκεία ζηα νπνία επηθξαηεί νκνθσλία από πιεπξά ζεσξεηηθώλ θαη εξεπλεηώλ ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ησλ επηζηεκώλ ηεο αγσγήο είλαη όηη «νπνηνδήπνηε αληίθηππν κπνξεί λα έρεη ε θαη νίθνλ εξγαζία ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηώλ πνηθίιιεη από καζεηή ζε καζεηή, αλάινγα κε ηνλ όγθν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ή πνπ έρεη δηεθπεξαηώζεη» (Cooper, Robinson & Patall, 2006, ζ. 2-3) θαη ζην όηη ηα παηδηά ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ αληηκεησπίδνπλ κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο από ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο ζηελ απνπεξάησζή ηεο (Finders & Lewis, 1994 Vincent, 1996 Reay, 1998 Lareau, 2000 Martínez-González, Symeou, θ.ά., 2008 Symeou, 2009). Δηραζκέλα είλαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα σο πξνο κηα ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ ηνπ ζέκαηνο θαη δε, ζηε ζεκαληηθόηεξε, απηή ηνπ θαηά πόζν ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή θαη εθπαηδεπηηθή επηηπρία ελόο παηδηνύ. Επηπιένλ, εάλ δηαπηζηώλεηαη κηα ηέηνηα επίδξαζε, ηόηε, ζε πνηεο ζρνιηθέο ειηθίεο επηζεκαίλεηαη απηή ε επίδξαζε, πνην είδνο θαη νίθνλ εξγαζίαο επηδξά ζεηηθά ζε θάζε ειηθία θαη θαηά πόζν ε επίδξαζε απηή ηζρύεη γηα όια ηα παηδηά. Σε ό,ηη αθνξά ζην θύξην εξώηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ, αλ θαη θάπνηα από ηα ζηνηρεία εηζεγνύληαη ηελ πηζαλόηεηα ε θαη νίθνλ εξγαζία λα έρεη ζεκαληηθό ζεηηθό αληίθηππν ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ καζεηώλ (Eren & Henderson 2008), θαίλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία, αλεμαξηήησο ηνπ ηύπνπ ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζνύλ, παξνπζηάδνπλ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα Γηα παξάδεηγκα, ε αλαζθόπεζε ηνπ Cooper (1989) κεγάινπ αξηζκνύ εκπεηξηθώλ κειεηώλ ζηηο ΗΠΑ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, έδεημε όηη ελώ άιιεο κειέηεο παξήγαλ απνηειέζκαηα πνπ επλννύζαλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία άιιεο επλννύζαλ ηε κεδεληθή θαη νίθνλ εξγαζία. Η ίδηα αλαζθόπεζε επηζήκαλε όηη νη ζεηηθέο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο πεξηνξίδνληαη όηαλ ζπγθξηζνύλ κε κεδεληθή θαη νίθνλ εξγαζία πνπ ζπλνδεύεηαη κε ελδνζρνιηθή επηηεξνύκελε κειέηε, θαη όηη ν ρξόλνο πνπ αθηέξσλαλ νη καζεηέο ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα. Επίζεο, ζε όιεο ηη κειέηεο πνπ αλαζθνπήζεθαλ δηαπηζηώζεθε ε κεγάιε επίδξαζε ηεο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηά ην παηδί κε α) ιηγόηεξα νθέιε από ηελ θαη νίθνλ εξγαζία γηα ην καζεηή όζν πην κηθξή είλαη ε ηάμε ζηελ νπνία θνηηά (κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα κελ έρεη νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε), β) ηελ επίδξαζε ηεο ελδνζρνιηθήο κειέηεο ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο λα είλαη ζεκαληηθόηεξε από απηή ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (ε νπνία λα απνδεηθλύεηαη δπλαηόηεξε από ηελ επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε), θαη γ) ιηγόηεξε επίδξαζε ζηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ζηε βάζε ηνπ ρξόλνπ πνπ αλαιώλεηαη ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία (κε ηελ ζρέζε λα είλαη ζρεδόλ κεδεληθή γηα ηνπο καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο). Η κεηαλάιπζε εξεπλεηηθώλ κειεηώλ γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο από ηνλ Cooper θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ (Cooper, θ.ά., 2006) πνπ δηελεξγήζεθε από ην 1987 κέρξη ην 2003 ζηελ ίδηα ρώξα, βξήθε ηζρπξέο απνδείμεηο όηη ππάξρεη πην δπλαηή ζρέζε κεηαμύ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ησλ ζρνιηθώλ βαζκνινγηώλ ηνπ γπκλαζίνπ παξά απηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη όηη νη επηδξάζεηο απηέο είλαη πην μεθάζαξεο όηαλ νη καζεηέο αληί νη γνλείο δειώλνπλ ην ρξόλν πνπ αλαιώζεθε ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία.

4 Κακηά ηζρπξή έλδεημε δελ δηαπηζηώζεθε γηα ηε ζρέζε κεηαμύ θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη επίδνζεο θαη ην δηδαθηηθό αληηθείκελν. Τν ζπκπέξαζκα όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία πηζαλόλ λα κελ έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή επίδξαζε ζηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππνδεηθλύεηαη θαη από άιιεο πξόζθαηεο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα κεηαλάιπζε ε νπνία εμεηάδεη 18 κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα από ην Canadian Council on Learning (2009), ζπκπεξαίλεη όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία έρεη πεξηνξηζκέλα αθαδεκατθά νθέιε ζηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά κπνξεί (αλάινγα κε ην πεξηερόκελν θαη όγθν ηεο θαη ηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ) λα επηδξάζεη ζεηηθά ζηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο, θαη ηδηαίηεξα απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειηθία ησλ εηώλ θαη άλσ. Η ίδηα έθζεζε επηζεκαίλεη επηπιένλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηνπο κεγαιύηεξνπο καζεηέο εθόζνλ δελ είλαη απιά εθκάζεζε κε επαλάιεςε (Canadian Council on Learning, 2009). Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθύπηεη από επξήκαηα ηα νπνία εηζεγνύληαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζε ρώξεο όπνπ νη καζεηέο ζεκεηώλνπλ ηηο πην πςειέο βαζκνινγίεο ζε δηεζλείο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο αλαζέηνπλ ειάρηζηε θαη νίθνλ εξγαζία (Baker & LeTendre, 2005). Σπγθξίλνληαο ηηο επηπηώζεηο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο καζεηώλ κε δηαθνξεηηθέο αθαδεκατθέο ηθαλόηεηεο, θαη πάιη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δηίζηαληαη. Κάπνηα εξεπλεηηθά επξήκαηα επηζεκαίλνπλ όηη, εηδηθά ζηα καζεκαηηθά, ε αλάζεζε πεξηζζόηεξεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ηείλεη λα έρεη κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζε καζεηέο κε πςειέο θαη ρακειέο επηδόζεηο, αιιά ιηγόηεξε ζε καζεηέο κεζαίσλ επηδόζεσλ (Eren & Henderson, 2008). Κάπνηα άιια, ππνδεηθλύνπλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία θαίλεηαη λα σθειεί πεξηζζόηεξν αθαδεκατθά ηνπο καζεηέο κε ρακειέο επηδόζεηο (Canadian Council on Learning, 2009). Παξά ηα πην πάλσ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηνηρεία, εζληθέο ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ όηη ηα ζρνιεία έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε απηά αλαζέηνληαο άιινηε πεξηζζόηεξε θαη νίθνλ εξγαζία -αθόκε θαη ζε ρώξεο όπνπ νη καζεηέο εκθαλίδνληαη ζε δηεζλείο ζπγθξηηηθέο έξεπλεο λα κελ επηηπγράλνπλ ηδηαίηεξα ζε αθαδεκατθά απνηειέζκαηα (π.ρ. ζηηο ΗΠΑ, Science Daily, 2008)- θαη άιινηε κεηώλνληαο ηελ θαη νίθνλ εξγαζία. Σην Τνξόλην ηνπ Καλαδά, γηα παξάδεηγκα, κεηά από ζπλερή παξάπνλα ησλ νηθνγελεηώλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ ηδίσλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηνλ όγθν ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ην ςπρνινγηθό άγρνο πνπ ηε ζπλόδεπε, ε ηνπηθή εθπαηδεπηηθή αξρή ζέζπηζε θαηλνύξγηνπο θαλνληζκνύο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο θαη νίθνλ εξγαζία, νη νπνίεο ππνρξεώλνπλ ηα ζρνιεία όπσο: (α) ε θαη νίθνλ εξγαζία θαιύπηεη σο πξνο ην πεξηερόκελό ηεο ηελ ύιε ε νπνία δηδάζθεηαη ζηελ ηάμε θαη πεξηιακβάλεη «μεθάζαξεο θαη κε ζεκαζία δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο λα εκπιέθνπλ δξαζηήξηα» ηνπο καζεηέο, (β) ε θαη νίθνλ εξγαζία αλαηίζεηαη έγθαηξα ππό κνξθή ελόηεηαο, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ ηε δηεθπεξαίσζή ηεο έγθαηξα, θαη (γ) κέρξη θαη ηε δεπηέξα ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε θαη νίθνλ εξγαζία θαηά θύξην ιόγν ζα πεξηιακβάλεη παηρλίδηα, ζπδεηήζεηο θαη καγεηξηθή ζην ζπίηη, ελώ ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ κελ μεπεξλά ηε κία ώξα εκεξεζίσο θαη ζηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα ηηο δύν. Πξνζπαζώληαο, παξάιιεια, λα δώζεη κηα θαηεύζπλζε σο πξνο ην ρξόλν πνπ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη γηα

5 ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, εηζήγαγε ηνλ θαλόλα «όρη πεξηζζόηεξν από δέθα ιεπηά γηα θάζε ηάμε», ελλνώληαο όηη ζηελ πξώηε ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη νίθνλ εξγαζία δηάξθεηαο δέθα ιεπηώλ, ζηε δεπηέξα είθνζη, ζηελ ηξίηε ηάμε ηξηάληα ιεπηά, θνθ. Ο θαλόλαο απηόο εγθαηαιείθζεθε ζύληνκα, γηα λα ηνληζηεί ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ παηδηώλ ζηνπο ξπζκνύο δηεθπεξαίσζεο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Ο ζεζκόο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζην ειιελνθππξηαθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα Αλ θαη ε θαη νίθνλ εξγαζία εκθαλίδεηαη σο ε ζπλεζέζηεξε κνξθή εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ παηδηνύ ηνπο ζην ειιελνθππξηαθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Symeou 2002; 2008), δελ ππάξρεη θακηά δηαθξηηή επίζεκε πνιηηηθή ζηα δεκόζηα ζρνιεία ηόζν ηεο πξσηνβάζκηαο όζν θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία λα ζεζκνζεηεί ην πεξηερόκελν, κνξθή θαη όγθνο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο σο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Καηά θαηξνύο, ζρεηηθέο εγθύθιηνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ απνζηέιινληαη ζηα ζρνιεία κε ζηόρν λα εηζεγεζνύλ γεληθέο αξρέο ηηο νπνίεο θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ζηνπο καζεηέο ηεο θαη νίθνλ εξγαζία, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο νη εγθύθιηνη ηνπ 1999 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 1996) θαη ηνπ 2006 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 2006) θαη ε πην πξόζθαηε ηνπ 2009 (Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 2009) γηα ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πνπ παξαπέκπεη ζηηο δύν πξνεγνύκελεο. Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξνηείλεηαη όπσο όιεο νη απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλάζεζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ιακβάλνληαη από ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ππνλνείηαη όηη ηα παηδηά αλακέλνληαη λα δηεθπεξαηώλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε νπνηαδήπνηε θαη νίθνλ εξγαζία ηνπο αλαηίζεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ελώ ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ησλ παηδηώλ ηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε. Όπσο θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Blackmore 1995 Reay 1998 Crozier 2000 Lareau 2000), έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ, ε ππνζηήξημε ζην ζπίηη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζία πξνζθέξεηαη σο επί ην πιείζηνλ από ηε κεηέξα - εηδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξώησλ ηξηώλ ρξόλσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ- θαη θαίλεηαη λα κεηώλεηαη όζν ην παηδί κεηαθηλείηαη από ηηο κηθξόηεξεο ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο, θπξίσο ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ζην ρεηξηζκό ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ηνλ πνιύ πεξηνξηζκέλν ρξόλν πνπ πεξλνύλ κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη (Phtiaka, 1998 Επζπκίνπ, 2001 Kalli, 1999 Παπαζνινκώληνο & Παζραιίδνπ, 2002 Symeou, ). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο , ην Τκήκα Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ εμήγγεηιε έλα πηινηηθό πξόγξακκα πνπ ζηόρεπε ζην λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο κεδεληθήο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηηο ζρνιηθέο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζηελ Α ηάμε ησλ ζρνιείσλ ηεο δεκόζηαο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο ησλ καζεηώλ ηεο Α ηάμεο ζε 18 δεκνηηθά ζρνιεία ζε όιν ην λεζί θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα, ην νπνίν ζα ζπλίζηαην ζε έλα ραιαξό πεηξακαηηθό ζρέδην όπνπ ζε έλα ηκήκα Α ηάμεο ζε θάζε έλα από απηά ηα ζρνιεία δε ζα αλαηίζεην θαζόινπ θαη νίθνλ εξγαζία θαη ζε έλα άιιν ηκήκα Α ηάμεο ζηα ίδηα ζρνιεία ζα ζπλέρηδε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ζε θαζεκεξηλή βάζε σο ζπλήζηδαλ

6 θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καη επθεκηζκό, ε πξνζπάζεηα ππήξμε γλσζηή αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο σο ην «Πείξακα». Είηε ιόγσ ηνπ ραιαξνύ ζρεδίνπ θαη παξαθνινύζεζήο ηνπ, είηε ιόγσ ησλ θόβσλ ησλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ην παηδί δελ είρε θακία θαη νίθνλ εξγαζία όηη ηα παηδηά ηνπο ζα πιήξσλαλ ην θόζηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα, έλα κεηά ην άιιν ηα ζρνιεία απνζύξζεθαλ από ην πξόγξακκα. Τν πξόγξακκα ζπλερίζηεθε κόλν ζε έλα ζρνιείν θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνπηθό ηύπν, όπνπ ηνλίζηεθαλ εκθαληηθά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηόζν σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο όζν θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηνπο (Φηιειεύζεξνο, 2007). Σε κηα πξόζθαηε έξεπλα (Symeou, 2009), ε νπνία ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζνβαξή έιιεηςε εξεπλώλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα ζην ειιελνθππξηαθό δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ησλ γνλέσλ καζεηώλ ηεο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηώλ ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηή. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα από αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλεληεύμεηο ησλ γνλέσλ επηζήκαλε όηη νη γνλείο ησλ παηδηώλ, όπσο θαη νη γνλείο ζε πάξα πνιιέο άιιεο ρώξεο, πηζηεύνπλ ζηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία εληζρύεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αληηκεησπίζεη ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο, σζεί ην παηδί λα εληαρζεί ζηα ζρνιηθά δξώκελα θαη θαζηζηά ηα παηδηά πην ππεύζπλα. Δηαπηζηώζεθε επίζεο όηη νη πεξηζζόηεξνη γνλείο ζεσξνύλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ θαη όηη, κέζσ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, νη γνλείο δηαηεξνύλ θάπνηνπ είδνπο εκπινθή ζηα ζρνιεία ησλ παηδηώλ ηνπο. Παξάιιεια, όινη αλεμαηξέησο νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππνζηήξημαλ όηη πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο θάπνηα κνξθή ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνύλ νη ζρνιηθέο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία. Αμηνζεκείσην ήηαλ ην εύξεκα όηη νη πεξηζζόηεξνη γνλείο όηαλ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ή ζην ζρνιείν αλαθέξνληαη πξώηηζηα ζηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζία, επηβεβαηώλνληαο παξόκνηα επξήκαηα δηεζλώλ κειέηεο (Reay, 1998 Crozier, 2000) όηη αθόκα θαη όηαλ νη γνλείο είλαη «αόξαηνη» ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην ζρνιείν δε ζεκαίλεη απαξαηηήησο έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη δελ πξέπεη λα εξκελεύεηαη σο αδηαθνξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Μέζσ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, νη πεξηζζόηεξνη γνλείο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο ζπλεληεύμεηο ηζρπξίζηεθαλ όηη ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηώλ ηνπο θαη όηη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Η ίδηα έξεπλα ππνδεηθλύεη όηη ε ππνζηήξημε ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαίλεηαη λα είλαη είηε πεξηζηαζηαθή είηε ζπλερήο θαη θπκαίλεηαη από κηα απιή εμήγεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ δαζθάινπ ζην πώο λα δηεθπεξαηώζεη ηελ εξγαζία κέρξη ηε κόληκε θαη ζπλερή επίβιεςε ηνπ παηδηνύ από ην γνλέα θαζώο θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο. Αλεμάξηεηα από ην πνηνο παξέρεη ηελ ππνζηήξημε ζην ζπίηη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ηε θύζε θαη ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ππνζηήξημεο, νπζηαζηηθά όινη νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ θαηαβεβιεκέλνη από ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα πξνζθέξνπλ απηή ηελ ππνζηήξημε. Φσξίο πξαγκαηηθέο δηεμόδνπο γηα λα αθνπζηεί ε θσλή θαη ε

7 άπνςή ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζέκα θαη ρσξίο κεραληζκνύο θαη θόξα γηα λα παξέκβνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, νη γνλείο ησλ παηδηώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα θαίλεηαη λα ζεσξνύλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία σο κηα ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί νξίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη ζηνπο ηδίνπο. Καηά ζπλέπεηα, παξά ην όηη θαηαιαβαίλνπλ όηη είλαη ην θαζήθνλ ηνπ παηδηνύ λα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ, ζπγρξόλσο εκθαλίδνληαη λα ζεσξνύλ όηη είλαη θαζήθνλ ηνπο λα ην επηηεξήζνπλ θαη λα εγγπεζνύλ όηη δηεθπεξαηώλεηαη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε θαη νίθνλ εξγαζία παξεκβαίλεη θαηαιπηηθά ζηελ θαζεκεξηλή νηθνγελεηαθή δσή θαη αθνξά κε απηό ηνλ ηξόπν «ην ζρνιηθό θαλνληζκό ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο δεδνκέλνπ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία είλαη έλα νπζηαζηηθό κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο γνλέσλπαηδηώλ» όπσο πξνηείλεη ν Forsberg (2007, ζ. 221). Καηά ζπλέπεηα, όπσο επηζήκαλαλ νη πεξηζζόηεξνη γνλείο, ε ζπκκεηνρή ησλ ειιελνθππξίσλ γνλέσλ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνύλ ζε δεκόζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία, νκνίσο κε ην ηη θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Solomon, Warin & Lewis, 2002), εκθαλίδεηαη λα πξνθαιεί έληαζε ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Η ζεκαληηθόηεξε δηαπίζησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ όηη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαη νη εκπεηξίεο ηνπο από ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ηνπο γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο είλαη ηδηαίηεξα αλνκνηνγελείο. Σπγθεθξηκέλα, ζπκπεξαίλεηαη όηη ηα παηδηά ηα νπνία πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο ησλ ρακειόηεξσλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ θαη από νηθνγέλεηεο κε ρακειό κνξθσηηθό ππόβαζξν, θαη δε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε ππνζηήξημε θαη ρξόλν γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επόκελε εκέξα ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο πςειόηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο ή κε πςειό εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Επηπιένλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό ππόβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο θάλεθε λα δηαθνξνπνηεί ηηο δηεπθνιύλζεηο πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα ζηα παηδηά ηεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ παηδηώλ γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. πλνψίδνληαο: Πνηα είλαη ηα δεηνύκελα; Οη εξεπλεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνύο γηα ηε κειέηε ηνπ ηνκέα ηεο γνληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία ησλ παηδηώλ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο, όπσο πξόζθαηεο αμηνινγήζεηο (Cooper, θ.ά., 2006 Hoover-Dempsey, θ.ά., 2001), θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζόδνπο, όπσο ε έξεπλα πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ (Symeou, 2009). Τα επξήκαηα ησλ κειεηώλ απηώλ ππνδεηθλύνπλ αθελόο όηη ε αθαδεκατθή αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο είλαη κεγαιύηεξε ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο θαη δε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε θάπνηα βεβαηόηεηα ζήκεξα όηη δελ σθειεί ηδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αθεηέξνπ, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη παηδηά δηαθνξεηηθώλ επηδόζεσλ θαη παηδηά από δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα σθεινύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό κέζα από ηελ θαη νίθνλ εξγαζία. Φαίλεηαη όηη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο γνλέσλ, θπξίσο γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηα πςειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα θαη δε ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαίλεηαη όηη θαηέρνπλ, πξώηηζηα, ζπγθεθξηκέλεο θαη ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο δεμηόηεηεο, θαη δεπηεξεπόλησο, θνπιηνύξα θαη θεθάιαην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό, ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ζην ζπίηη ζε κηαο κνξθήο πνιηηηζκηθό θεθάιαην πνπ

8 δηαδξακαηίδεη βαξύλνληα ξόιν ζηε δηεπθόιπλζε θαη δόκεζε ηεο ππνζηήξημεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο. Σπλεπώο, ηα παηδηά ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο απνδεηθλύνληαη πην ηθαλά ζην λα αμηνπνηήζνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία γηα λα ηνπο απνδώζεη εθπαηδεπηηθό όθεινο, ίζσο ζπλεπεία ησλ δηαθνξώλ ζηα ζπγθεηκεληαθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ηνπο γλσξίζκαηα. Γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηώηεξεο ηάμεηο ηεο θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο θαη θπξίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη ιηγόηεξν ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ζρνιηθέο πξνζδνθίεο ζηελ πξνζθνξά ππνζηήξημεο ησλ παηδηώλ ηνπο κε ηελ θαη νίθνλ ηνπο εξγαζία. Με απηό ηνλ ηξόπν, ε θαη νίθνλ εξγαζία πηζαλόλ λα πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή αληζόηεηα, δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξνύλ λα ιάβνπλ όια ηα παηδηά ηελ ίδηα ππνζηήξημε από ην ζπίηη ηνπο γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο. Αληιώληαο από ηηο απόςεηο ηνπ Bourdieu αλαθνξηθά κε ην πνιηηηζκηθό θεθάιαην (Bourdieu 1977 Bourdieu & Passeron 1990), ην ζπκπέξαζκα απηό θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό εάλ θάπνηνο ζεσξήζεη όηη νη νηθνγέλεηεο εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δσή ησλ παηδηώλ ηνπο θπξίσο κέζσ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (Reay, 1998 Crozier, 2000 Symeou, ). Σπλεπώο, ε θαη νίθνλ εξγαζία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο ζηξσκαηνπνίεζεο, θαζώο ε πξαθηηθή ησλ ζρνιείσλ λα αλαζέηνπλ θαη νίθνλ εξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά από ηα ρακειόηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξώκαηα ζε πξόζζεηα κεηνλεθηήκαηα, παγηώλνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη επηδεηλώλνληαο ηελ ππάξρνπζα ζηξσκαηνπνίεζε κεηαμύ ησλ πξνλνκηνύρσλ θαη κε πξνλνκηνύρσλ καζεηώλ. Οη πην πάλσ δηαπηζηώζεηο δελ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ζηηο ειηθίεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, όπσο ελδερνκέλσο ζα κπνξνύζε λα ππνλνεζεί ζηε βάζε ησλ επξεκάησλ ηα νπνία ππνδεηθλύνπλ όηη δελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαη νίθνλ εξγαζία θαη ηα αθαδεκατθά νθέιε ησλ επηηπρηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν (Cooper, 1989) θαη έλα πην αδύλακν ζεηηθό ζπζρεηηζκό αλάκεζα ζηα δύν ζηηο ειηθίεο απηέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο ειηθίεο ηνπ γπκλαζίνπ (Cooper, θ. ά., 2006). Ούηε επίζεο ζεκαίλεη όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία είλαη αζήκαληε γηα ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη από ηα ρακειόηεξα θνηλσληθνηθνλνκηθά ζηξώκαηα. Απηό πνπ πηζαλόηεξν ππνδεηθλύνπλ είλαη ηελ αλάγθε γηα κηα αλαλεσκέλε θξηηηθή ζπδήηεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηελ νπνία ε θαη νίθνλ εξγαζία ζα ζεσξεζεί σο ε ζεκαληηθόηεξε δηεπαθή κεηαμύ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ε νπνία ζπλδέεη ιεηηνπξγηθά ηελ νηθνγελεηαθή θαη ζρνιηθή δσή. Τα ηξέρνληα εξεπλεηηθά επξήκαηα όπσο πεξηγξάθνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία ακθηζβεηνύλ ην ππάξρνλ θπξίαξρν πιαίζην ηεο αλάιπζεο ηεο αμίαο θαη ρξεζηκόηεηαο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ζα κπνξνύζαλ λα εηζάγνπλ εμειίμεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζθαίξα ηεο ζρέζεο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Σηε βάζε ησλ επξεκάησλ απηώλ, νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία, αιιά πάλσ από όια ε παηδαγσγηθή ηεο ζεκειίσζε, πξέπεη λα αλαζεσξεζνύλ θξηηηθά, ελώ ε κειινληηθή έξεπλα γηα ηελ θαη νίθνλ εξγαζία πξέπεη λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ πιένλ ππόςε ηελ αμία ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο γηα καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ από δηαθνξεηηθά νηθνγελεηαθά ππόβαζξα. Πην ζεκαληηθά, ε θξηηηθή πνπ θαηαηίζεηαη ζε ζρέζε κε ην ζεζκό ηεο θαη νίθνλ εξγαζία κέζα ζηελ εξγαζία απηή ζηε βάζε ησλ εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο πην επίκνλεο πιένλ θξηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ επξύηεξνπ πιέγκαηνο ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη ηεο γελίθεπζεο ησλ ηζρπξηζκώλ γηα ηα ζεηηθά

9 απηά απνηειέζκαηα θαη ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία όιωλ ησλ καζεηώλ. Σηνρεύνληαο ινηπόλ ζηε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη ησλ ζθνπώλ ηεο, αθεηεξία ζα κπνξνύζε λα είλαη ε δηαπίζησζε όηη νη γνλείο δελ ακθηζβεηνύλ ην δηθαίσκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ λα αλαζέηνπλ θαη νίθνλ εξγαζία ή ηνλ ηύπν εξγαζίαο πνπ αλαηίζεηαη (Forsberg, 2007 Symeou, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ειιελνθππξηαθό ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα κπνξνύζε λα εμεηαζηεί ζνβαξά ην ελδερόκελν λα ηεζνύλ πεξηνξηζκνί ζηελ παξνύζα πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ γηα αλάζεζε θαη νίθνλ εξγαζίαο ζηα παηδηά νπνηαδήπνηε κέξα θαη ζρεδόλ όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη λα θαζηεξώζεη κηα λέα πνιηηηθή ε νπνία ζα ζηνρεύζεη ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο ηεο πνζόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ζα νξίδεηαη θαη νίθνλ εξγαζίαο, δειαδή ην πόζεο θνξέο θάζε εβδνκάδα θαη ζε πνηεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. Σηνλ αλαζρεκαηηζκό ηνπ ζεζκνύ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο, πξέπεη επνκέλσο λα πξνβιέπεηαη όηη νη νηθνγέλεηεο ππνινγίδνπλ από κόλεο ηνπο πόηε ζα δηεθπεξαηώλνπλ ηελ θαη νίθνλ εξγαζία ζηνλ νηθνγελεηαθό ρξόλν, ελώ θαζίζηαηαη αλάγθε όπσο νη γνλείο ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε θαηλνύξγηεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη πώο λα αληηκεησπίδνπλ ην ππνθείκελν εξώηεκα ηεο γνληθήο απηό απνηειεζκαηηθόηεηαο. Οη εηζεγήζεηο ησλ γνληώλ όπσο επηζεκαίλνληαη νθείινπλ λα εμεηάδνληαη ζνβαξά ζε νπνηαδήπνηε λέα πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία, γηα παξάδεηγκα ε εηζήγεζε πνπ πξνθύπηεη γηα κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο (κία πξόηαζε πνπ ιακβάλεη ππνζηήξημε από ηελ κειέηε ησλ Baker θαη LeTendre, 2005, ε νπνία επηζεκαίλεη όηη νη καζεηέο ζηηο ρώξεο κε ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίαο αλαηίζεηαη ιίγε θαη νίθνλ εξγαζία), ή ε πξόηαζε όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία πξέπεη λα εζηηάδεη κόλν ζηα θύξηα καζήκαηα (γιώζζα θαη καζεκαηηθά). Η ε εηζήγεζε ησλ γνλέσλ όπσο ε θαη νίθνλ εξγαζία δηεθπεξαηώλεηαη θπξίσο κέζα ζην ζρνιείν κε παξακνλή ησλ παηδηώλ ζε απηό κε ηε ιήμε ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ζηελ Κύπξν κέζα από ην ζεζκό ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ), έηζη ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα επηβιέπνπλ ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζή ηεο, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη εξεπλεηηθά από ηε δηαπίζησζε ηνπ Cooper (1989) όηη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο κεγηζηνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη κεδεληθή εξγαζία γηα ηα παηδηά ζην ζπίηη ζπλνδεπόκελε κε ηελ ελδνζρνιηθά επηηεξνύκελε κειέηε. Επηπξόζζεηα, ε θαη νίθνλ εξγαζία ζα κπνξνύζε λα ζπλδπαζηεί κε νηθνγελεηαθέο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ είραλ πξνηαζεί από ηνπο Eren θαη Henderson (2008), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ όηη ε θαη νίθνλ εξγαζία γηα καζεηέο κέζεο αθαδεκατθήο επίδνζεο δελ έρεη αθαδεκατθά νθέιε θαη γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπλ ηελ απαζρόιεζε ησλ καζεηώλ απηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ν αζιεηηζκόο, ε ηέρλε ή ε κνπζηθή πνπ ζα ηνπο σθεινύζαλ πεξηζζόηεξν. Τέινο, ηα ζρνιεία κπνξνύλ επίζεο λα δεκηνπξγήζνπλ πην ξηδνζπαζηηθά θνηλσληθνπνιηηηζηηθά πιαίζηα κέζα από ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο ηελ νπνία αλαζέηνπλ κε ην λα εζηηάδνπλ ζην παηδί κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ γλσζηηθνύ θεθαιαίνπ γλώζεο (funds of knowledge) ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ πνιηηηζκηθώλ ηεο πόξσλ (Moll, Amanti & Gonzalez, 1992). Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα ζρνιεία δύλαηαη λα αμηνπνηήζνπλ

10 ζηνπο πόξνπο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηώλ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο ζ απηνύο ηύπνπο γλώζεο εληόο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγώληαο πεξηβάιινληα θαη ζπλζήθεο όπνπ ζα αμηνπνηνύληαη εκπεηξίεο από ηα ζπίηηα θαη ηηο θνηλόηεηεο ησλ παηδηώλ, νη νπνίεο ζα αλαπηύζζνληαη, εμειίζζνληαη, ηπγράλνπλ εθηίκεζεο θαη ζα λνκηκνπνηνύληαη από ην ζρνιείν. Σύγρξνλα ηέηνηα παξαδείγκαηα θαηαγξάθνληαη ήδε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (π.ρ. Epstein & Van Voorhis, 2001 Hallam, 2009). Επηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη πνιηηηθέο είλαη αλαγθαίν λα ππνζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ηε δεισκέλε αξρή όηη θάζε καζεηήο είλαη κνλαδηθόο θαη όηη νη πνιηηηθέο ηύπνπ νκπξέιαο κπνξεί λα σθεινύλ θάπνηνπο καζεηέο, αιιά όηη γεληθά απνηπγράλνπλ όηαλ εθαξκνζηνύλ κε όινπο. Αλαγλσξίδνληαο όηη ηα ζρνιεία θαη νη νηθνγέλεηεο κνηξάδνληαη ηελ επζύλε γηα θαη νίθνλ εξγαζία όηαλ ζηνρεύεη σο αξρηθή ζύιιεςε ζην λα ππνζηεξίμεη αθαδεκατθά όια ηα παηδηά, απαηηείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ θαη νίθνλ εξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο ζε ζρνιηθό επίπεδν θαη ζην κηθξνεπίπεδν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Η θαη νίθνλ εξγαζία θαζίζηαηαη κε απηό ηνλ ηξόπν κία δξαζηεξηόηεηα ζπλεπίβιεςεο, όπνπ ην παηδί είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο επίβιεςεο θαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηνπο δύν επόπηεο, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο. Μέζα από ακνηβαία ζπλεξγαζία, ε ζπλ-επίβιεςε ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο νθείιεη λα εμεηάδεη ηελ πνηόηεηα αληί ηελ πνζόηεηα ηεο θαη νίθνλ εξγαζίαο θαη λα ζηνρεύεη ζε κηα πινύζηα, επξεία θαη δεκηνπξγηθή εκπεηξία εθκάζεζεο γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά. Βηβιηνγξαθία Baker, D.P. & LeTendre, G.K. (2005). National differences, global similarities,stanford, CA: Stanford University Press. Blackmore, J. (1995). Participating parents? A feminist discussion of the historical relationships between parents, schools and community in Victoria, ζηνπο B. Limerick θαη H. Nielsen (eds.) School and Community Relations: Participation, Policy and Practice, Sydney: Harcourt Brace. Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice, Cambridge: Cambridge University Press. Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture, 2 ε έθδ., London: Sage. Canadian Council on Learning (2009). A systematic review of literature examining the impact of homework on academic achievement. Toronto: Canadian Council on Learning. Cooper, Η. (1989). Homework, White Plains, NY: Longman.

11 Cooper, H., Robinson, J. C. & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? a synthesis of research , Review of Educational Research, 76, Crozier, G. (2000). Parents and Schools: Partners or Protagonists?, Stoke on Trent: Trentham Books. Επζπκίνπ, E. (2001). Δμωζρνιηθόο Χξόλνο ηωλ Παηδηώλ, αδεκνζίεπηε εξγαζία. Epstein, J. L. & Dauber, S. L. (1991). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools, Elementary School Journal, 91, Epstein, J. L. & Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers roles in designing homework, Educational Psychologist, 36, Eren, O. & Henderson, D. J. (2008). The impact of homework on student achievement, The Econometrics Journal, 11, Finders, M. & Lewis, C. (1994). Why some parents don t come to school, Educational Leadership, 51 (8), Forsberg, L. (2007). Homework as serious family business: power and subjectivity in negotiations about school assignments in Swedish families, British Journal of Sociology of Education, 28, Fullan, M. (1982). The Meaning of Educational Change, New York: Teacher s College Press. Hallam, S. (2009). Parents perspectives on homework. Σηε R. Deslandes (Εθδ.) International perspectives on student outcomes and homework: Family-schoolcommunity Partnerships (ζζ ). London: Taylor & Francis. Ho Sui-Chu, Esther (2009). Comparison of homework practices in different countries: What we learned from PISA. Εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 7 th International Conference ERNAPE Conference Diversity in Education (26-28 Απγνύζηνπ, Malmo, Sweden). Hoover-Dempsey, K. V., Battiano, A. C., Walker, J. M. T., Reed, R. P., DeJong, J. M. & Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework, Educational Psychologist, 36, ζζ Kalli, Κ. (1999). Homework of pupils of Cypriot primary schools. Virtual School: The Sciences on Line, 1 (4), 1 11.

12 Lareau, A. (2000). Home Advantage. Social Class and Parental Intervention in Elementary Education, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers. Martin, J., Ranson, S. & Tall, G. (1997). Parents as partners in assuring the quality of schools, Scottish Education Review, 29, Martínez-González, R., Symeou, L., Álvarez-Blanco L., Roussounidou, E., Iglesias- Muñiz, J., & Cao-Fernández, M. A. (2008). Family involvement in the education of potential drop-out children: a comparative study between Spain and Cyprus. Educational Psychology, 28(5), Moll, L. C., Amanti, C. & Gonzalez, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms, Theory and Practice, 21, Παπαζνινκώληνο Φ. & Παζραιίδνπ, Α. (2002). Καη Οίθνλ Δξγαζία-Διεύζεξνο Χξόλνο Παηδηώλ Α, Β Καη Γ Τάμεο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ. Λεπθσζία: Επηηξνπή γηα ηελ Οηθνγέλεηα. Φηιειεύζεξνο (2007). Χωξίο δηάβαζκα ζην ζπίηη πήξαλ 20άξηα ζην ζρνιείν. Δηαζέζηκν (ιήθζεθε 2 Απγνύζηνπ, 2008). Phtiaka, H. (1998). "It s their job, not ours!": Home-school relations in Cyprus, Mediterranean Journal of Educational Studies, 3 (2), Reay, D. (1998). Class Work: Mothers Involvement in their Children s Primary Schooling, London: UCL Press. Science Daily (2008). Piling in the homework: Does it work for everyone? Δηαζέζηκν (ιήθζεθε 21 Απγνύζηνπ, 2008). Symeou, L. (2001). Family-school liaisons in Cyprus: An investigation of families perspectives and needs, ζηνπο Smit, F., van der Wolf, K. θαη Sleegers, P. (εθδ.) A Bridge to the Future. Collaboration between Parents, Schools and Communities. Netherlands: Institute for Applied Social Sciences, University of Nijmegen. Symeou, L. (2002). Present and future home-school relations in Cyprus: An investigation of teachers and parents perspectives, The School Community Journal, 12 (2), Symeou, L. (2006). Teacher-parent cooperation: Strategies to engage parents in their children s school life, Journal of School Public Relations, 27, Symeou, L. (2008). Building social capital in the school community: urban and rural distinctions in teacher and family networks in Cyprus, Urban Education, 43(6),

13 Symeou, L. (2009). Mind the Gap! Greek-Cypriot Parents and their Children s Homework. Σηε R. Deslandes (Εθδ.) International perspectives on student outcomes and homework: Family-school-community Partnerships (ζζ ). London: Taylor & Francis. Tomlinson, S. (1991). Home-school partnerships, ζην IPPR (εθδ.) Teachers and Parents (Education and Training Paper No. 7), London: IPPR. Vincent, C. (1996). Parents and Teachers: Power and Participation, London: Falmer Press. Xu, J. & Yuan, R. (2003). Doing homework: Listening to students, parents and teachers voices in one urban middle school community, The School Community Journal, 13 (2), Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (1999, 8 Σεπηεκβξίνπ). Εγθύθιηνο Υ.Π.Π. 116/69 Καη νίθνλ εξγαζία ηνπ καζεηή. Λεπθσζία. Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (2006, 9 Φεβξνπαξίνπ). Εγθύθιηνο Υ.Π.Π Καη νίθνλ εξγαζία ηνπ καζεηή. Λεπθσζία. Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (2009, 1 Σεπηεκβξίνπ). Εγθύθιηνο Υ.Π.Π /5. Λεπθσζία.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

EDI614. Επιλεγόμενο. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

EDI614. Επιλεγόμενο. Μάστερ (2 ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας και Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα