ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60"

Transcript

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/ ) Άρθρο 1 Εις το τέλος του άρθρ. 2 του αν.ν. 1846/51 1 προστίθεται 4, έχουσα ούτω: «4. Ωσαύτως υπάγονται εις την υποχρεωτικήν ασφάλισιν του παρόντος οι οικιακοί έµµισθοι βοηθοί (οικόσιτοι υπηρέται) και λοιπά κατ οίκον του εργοδότου απασχολούµενα πρόσωπα. Η ασφάλισις των εν λόγω προσώπων άρχεται αφ ης το Ι.Κ.Α. λαµβάνει εκάστοτε γνώσιν περί της απασχολήσεώς του, λήγει δε αφ ης αναγγέλεται εις το Ι.Κ.Α. η λήξις της απασχολήσεως. Κανονισµός εκδοθησόµενος το βραδύτερον εντός εξαµήνου από της ισχύος του παρόντος, θέλει ορίσει την διαδικασίαν και τον τρόπον υπολογισµού και καταβολής των εισφορών των ανωτέρω προσώπων, επιτρεποµένης της κατατάξεως αυτών εις κλάσεις τεκµαρτών ηµεροµισθίων δια τον υπολογισµόν των εισφορών και παροχών. Επί της ασφαλίσεως του οικιακού εµµίσθου βοηθητικού προσωπικού και λοιπών κατ οίκον του εργοδότου απασχολουµένων προσώπων δύναται να έχη εφαρµογήν το δεύτερον εδάφιον την 3 παρόντος άρθρου καθ ά ειδικώτερον θέλει ορίσει ο κατά τα ανωτέρω Κανονισµός. Η ιοίκησις του Ι.Κ.Α. υποχρεούται όπως εντός πέντε µηνών από της ισχύος του παρόντος υποβάλη εις το Υπουργείον Εργασίας τον ως άνω Κανονισµόν προς έγκρισιν κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 16 του παρόντος». Ασφάλισις συνταξιούχων κατά της ασθενείας. Άρθρο 2. Το άρθρ. 6 του α.ν.ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Εις την ασφάλισιν του Κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος υπάγονται: α) Οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. β) Το δυνάµει ειδικής νοµοθεσίας συνταξιοδοτούµενον υπό του Ι.Κ.Α. προσωπικόν αυτού. γ) Οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι Ειδικών Ταµείων, εφ όσον ως ησφαλισµένοι του Ειδικού Ταµείου υπήγοντο εις την ασφάλισιν του Κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητος του Ι.Κ.Α. ή εδικαιούντο των παροχών του Κλάδου τούτου ως µέλη οικογενείας του θανόντος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου. 2. ια πράξεων του Υπουργού Εργασίας, εκδιδοµένων µετά γνώµην των ιοικητικών Συµβουλίων του Ι.Κ.Α. και του οικείου Ειδικού Ταµείου και δηµοσιευµοµένων εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσως, δύνανται ν ασφαλίζωνται υποχρεωτικώς εις το Ι.Κ.Α. δια τον Κλάδον παροχών ασθενείας και µητρότητος οι συνταξιούχοι των λοιπών, πλην των εν τω εδαφίω γ της προηγουµένης παραγράφου αναφεροµένων Ειδικών Ταµείων, µη καλυπτόντων τους ησφαλισµένους των δια των εν λόγω παροχών. 3. Προς Ειδικά Ταµεία, δια την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εξοµοιούνται και οι ήµοι, αι Κοινότητες τα ηµοτικά Αγαθοεργά Ιδρύµατα και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου εν γένει, τα συνταξιοδοτούντα το προσωπικόν αυτών. Αι περί ων η προηγουµένη παράγραφος πράξεις του Υπουργού Εργασίας εκδίδονται, εν τη περιπτώσει ταύτη, µετά πρότασιν του Υπουργού Εσωτερικών προκειµένου περί ήµων, Κοινοτήτων και ηµοτικών Ιδρυµάτων ή µετά πρότασιν του εποπτεύοντος το οικείον Νοµικόν Πρόσωπον ηµοσίου ικαίου Υπουργού. 4. Η εισφορά των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. και των συνταξιούχων εκ του προσωπικού αυτού δια την κατά το παρόν άρθρον ασφάλισίν των, ορίζεται εις 4% επί του συνολικού ποσού της συντάξεώς των, παρακρατουµένη κατά µήνα εξ αυτής. Η εισφορά των συνταξιούχων των Ειδικών Ταµείων των συνεχιζόντων την ασφάλισιν του Κλάδου Παροχών Ασθενείας και Μητρότητος κατά το εδ. γ της 1 του παρόντος άρθρου ως και των κατά τας 2 και 3 αυτού υπαγοµένων εις την ασφάλισιν συνταξιούχων των Ειδικών Ταµείων, ορίζεται εις 10% επί του συνολικού ποσού της συντάξεώς των, εξ ης 6% εις βάρος του Ειδικού Ταµείου, 4% εις βάρος των Συνταξιούχων. Το Ειδικόν Ταµείον υποχρεούται 1 Κδ Ν σ. 735 και εύτ. Συµπλ. Γεν. Κωδ/σεως τόµ.3 σελ.5

2 να παρακρατή κατά µήνα την εισφοράν του συνταξιούχου και να αποδίδη ταύτην οµού µετά της βαρυνούσης τούτο εισφοράς εις το Ι.Κ.Α. εντός της υπό της 3 του άρθρ. 26 του παρόντος οριζοµένης προθεσµίας. 5. Τα περί ων το παρόν άρθρον πρόσωπα δικαιούνται των αυτών παροχών και υπό τας αυτάς προϋποθέσεις ως και οι συνταξιούχοι της αντιστοίχου κατηγορίας του Ι.Κ.Α. Άρθρο 3. Εις το τέλος του άρθρ.24 του αν.ν. 1846/51 προστίθεται εδάφιον θ έχον ούτω: «θ. Εισφοράν επαγγελµατικού κινδύνου ίσην προς 1% των αποδοχών των µισθωτών των απασχολουµένων εις βιοµηχανικά εργοστάσια, βιοτεχνικά εργαστήρια, εργοτάξια τεχνικών έργων και οικοδοµών, φορτοεκφορτώσεις, µεταφοράς, µεταλλεία και λατοµεία, υπονόµους, και εν γένει εις εργασίας διεξαγοµένας υπό συνθήκας ώστε να τίθεται εν κινδύνω η ζωή ή η υγεία των εργαζοµένων. Η εισφορά αύτη, βαρύνουσα αποκλειστικώς τον εργοδότην, δύναται δια β.δ. εκδιδοµένων κατά την υπό του παρόντος άρθρου διαγραφοµένων διαδικασίαν, είτε να µειούται εις το ήµισυ, εφ όσον ουδέν εργατικόν ατύχηµα λαβόν χώραν εν τη ενδιαφεροµένη επιχειρήσει ανηγγέλθη επί δύο συνεχή έτη είτε να αυξάνη µέχρι του διπλασίου, εφ όσον η επιχείρησις δεν λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα υγιεινής και ασφαλείας προς πρόληψιν εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. ια την ως άνω µείωσιν της εισφοράς δεν λαµβάνονται υπ όψιν εργατικά ατυχήµατα προκαλέσαντα σωµατικήν βλάβην ή βλάβην της υγείας του ησφαλισµένου συνεπεία της οποίας επήλθεν ανικανότης αυτού διαρκείας βραχυτέρας των επτά ηµερών. Επί επιχειρήσεων, ων το προσωπικόν υπάγεται εις την ασφάλισιν του ενός µόνον Κλάδου Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. η εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου µειούται εις το ήµισυ. ια β.δ. προκαλουµένων υπό του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. και της κατωτέρω Επιτροπής Προλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων και σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, θέλουν καθορισθή: α) Τα βασικά µέτρα, άτινα υποχρεούνται όπως λαµβάνουν οι εργοδόται δια την πρόληψιν εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. β) Ο τρόπος ασκήσεως ελέγχου των τόπων εργασίας υπό των κατά νόµον αρµοδίων οργάνων. γ) Ο τρόπος αναγγελίας εις το Υπουργείον Εργασίας και το Ι.Κ.Α. των εργατικών ατυχηµάτων και Επαγγελµατικών ασθενειών και η υποχρέωσις τηρήσεως βιβλίου απογραφής των εργατικών ατυχηµάτων. δ) Αι κατηγορίαι των Επιχειρήσεων, αίτινες υποχρεούνται εις την καταβολήν της εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου. ε) Οι όροι και οι προϋποθέσεις δια την καταβολήν της µειωµένης ή ηυξηµένης κατά τα ανωτέρω εισφοράς. στ) Οι όροι και αι προϋποθέσεις, υφ ας θα δύναται, προκειµένου περί µικτής επιχειρήσεως, να περιορίζηται η εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου επί των αποδοχών τοιαύτης επιχειρήσεως. ζ) Η επέκτασις της εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και εις ετέρας επιχειρήσεις, το προσωπικόν των οποίων υπάγεται εις την ασφάλισιν Ειδικών Ταµείων και ο τρόπος εφαρµογής εις τας περιπτώσεις ταύτας των διατάξεων του παρόντος. η) Πάσα ετέρα λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν των ως άνω διατάξεων. Η κατά τα ανωτέρω Επιτροπή Προλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων αποτελείται: α) Εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, ως Προέδρου, β) εξ ενός Τεχνικού Επιθεωρητού του Υπουργείου Εργασίας, γ) εξ ενός Επιθεωρητού Βιοµηχανίας, οριζοµένου µετά του αναπληρωτού του, υπό του Υπουργού Βιοµηχανίας, δ) εξ ενός Υγειονοµικού Επιθεωρητού τουυπουργείου Εργασίας ή ενός ιατρού Οργανισµού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, έχοντος πείραν και ειδίκευσιν εις τα θέµατα των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών, ε) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου Οργανισµού Κοινωνικής Ασφαλίσεως εκ του κλάδου Επιθεωρήσεως, στ) εξ ενός τεχνικού, υποδεικνυοµένου, µετά του αναπληρωτού του, υπό του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ζ) εξ ενός µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Προλήψεως Ατυχηµάτων, η) ανά ενός εκπροσώπου των ησφαλισµένων και εργοδοτών, προερχοµένων εκ των Κλάδων της Βαρείας Βιοµηχανίας ή Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών και ο αναπληρωτής αυτού υποδεικνύονται υπό του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων ή του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών εις διπλάσιον αριθµόν, ο δε εκπρόσωπος των ησφαλισµένων και ο αναπληρωτής αυτού υπό των οικείων Οµοσπονδιών Μισθωτών Βαρείας Βιοµηχανίας ή Μεταλλευτών, εις διπλάσιον οµοίως αριθµόν. Άπαντα τα µέλη, ο εισηγητής και ο Γραµµατεύς της Επιτροπής και οι

3 αναπληρωταί αυτών, διορίζονται δια πράξεως του Υπουργού Εργασίας. Χρέη εισηγητού εκτελεί εις των Τεχνικών Επιθεωρητών, οριζόµενος υπό του Υπουργού Εργασίας, αναλόγως του συζητουµένου θέµατος. ι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, θέλουν καθορισθή ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, αι αρµοδιότητες και ο τόπος συνεδριάσεων αυτής. ια της αυτής αποφάσεως θέλουν καθορισθή και αι υποχρέωσεις του ΙΚΑ προς παροχήν των απαιτουµένων οικονοµικών µέσων δια την αγοράν των αναγκαίων επιστηµονικών οργάνων δια την λειτουργίαν της Επιτροπής. Άρθρο 4. Η 2 του άρθρ. 25 του αν.ν. 1846/51, ως αύτη ετροποποιήθη µεταγενεστέρως, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. ια τον υπολογισµόν των κατά την προηγουµένην παράγραφον εισφορών και των κατά τον παρόντα νόµον παροχών, τα υπαγόµενα εις την ασφάλισιν του παρόντος πρόσωπα κατατάσσοντα εις µίαν των ακολούθων δέκα τεσσάρων ασφαλιστικών κλάσεων, δι ας προσδιορίζονται τα έναντι εκάστης τούτων αναφερόµενα τεκµαρτά ηµεροµίσθια, εφ ων και υπολογίζονται αι εισφοραί και αι εις χρήµα παροχαί : Ηµερήσιος µισθός Ασφαλ. Κλάσις Τεκµαρτόν ηµεροµίσθιον Από Μέχρι 22,50 Ι 20 22,55-27,50 II 25 27,55-32,50 III 30 32,55-37,50 IV 35 37,55-45 V 40 45,05-55 VI 50 55,05-65 VII 60 Ηµερήσιος µισθός Ασφαλ. Κλάσις Τεκµαρτόν ηµεροµίσθιον Από Μέχρι 65,05-75 VIII 70 75,05-85 IX 80 85, X , XI , XII , XIII ,05 και άνω XIV 210 ι αποφάσεων του.σ. στρογγυλεύονται εις ακεραίας δραχµάς του κάτω του ηµίσεος της δραχµής παραλειποµένου, από δε του ηµίσεος και άνω λογιζοµένου ως ακεραίας δραχµής, αι δι εκάστην ασφαλιστικήν κλάσιν µεταβλητέαι εισφοραί και παροχαί. Κατ εξαίρεσιν, προκειµένου περί µαθητών τεχνιτών απασχολουµένων συµφώνως προς τας διατάξεις του από β.δ., «περί εκπαιδεύσεως µαθητών τεχνιτών, ως και περί µαθητών και σπουδαστών των υπό του ν.δ. 3971/59 1 προβλεποµένων τεχνικών και Επαγγελµατικών Σχολών, το ποσόν εφ ού υπολογίζονται αι κατά την προηγουµένην παράγραφον ασφαλιστικαί εισφοραί ορίζεται εις το 1/2 του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην εκ του µισθού του ανήκει ο ησφαλισµένος, των εισφορών τούτων βαρυνουσών εξ ολοκλήρου τον εργοδότην. Αι µειωµέναι αύται εισφοραί καταβάλλονται µόνον εφ όσον χρόνον διαρκεί κατά τας κειµένας διατάξεις η µαθητεία ή πρακτική άσκησις ως προϋποθέσις δια την απόκτησιν του πτυχίου. Αι διατάξεις της 1 του άρθρ. 30 του ν.δ. 2698/53, του άρθρ. 6 2 του ν. 3665/57 2 και του άρθρ του ν.δ. 3971/59 δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Οργανισµούς 1 Κδ. Ν σ Κδ Ν σ έως 1157 σ.72

4 Κοινωνικής Ασφαλίσεως, πλην του Ο.Α.Α.Α., δι ους ισχύουν εφεξής αι ανωτέρω διατάξεις, περί µειωµένων εισφορών µαθητευοµένων». Άρθρo Η 1 του άρθρ. 28 του α.ν. 1846/51 αντικαθίσταται δια των εποµένων 1, 1α και 1β ως ακολούθως: «1. Ο ησφαλισµένος παρά τω Ιδρύµατι δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος εάν κατά την υποβολήν της αιτήσεως έχη συµπληρώσει το 65ον της ηλικίας του ή η ησφαλισµένη το 60ον και επραγµατοποίησε δύο χιλιάδας πεντακοσίας (2.500) τουλάχιστον ηµέρας εργασίας. Το ως άνω κατώτατον όριον ηµερών εργασίας αυξάνεται προοδευτικώς εις εν συνόλω προστιθεµένων εις τας ηµέρας εργασίας ανά 175 τοιούτων κατά µέσον όρον καθ έκαστον επόµενον ηµερολογιακόν έτος, αρχής γινοµένης από 1 ης Ιανουαρίου α. Ο συµπληρώσας το 62ον έτος της ηλικίας του ησφαλισµένος ή το 57ον ή ησφαλισµένη, δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος εάν επραγµατοποίησεν εξ χιλιάδας (6.000) τουλάχιστον ηµέρας εργασίας κατά την υποβολήν της αιτήσεως. Ο ανωτέρω αριθµός αυξάνεται προοδευτικώς εις εν συνόλω προστιθεµένων εις τας ηµέρας ανά 225 τοιούτων κατά µέσον όρον καθ έκαστον επόµενον ηµερολογιακόν έτος, αρχής γενοµένης από 1ης Ιανουαρίου β. Ο ησφαλισµένος δικαιούται συντάξεως λόγω αναπηρίας εάν κατέστη ανάπηρος κατά την έννοιαν της εποµένης παραγράφου και επραγµατοποίησε χιλίας πεντακοσίας τουλάχιστον ηµέρας εργασίας, εξ ων 300 τουλάχιστον εντός των πέντε ετών των αµέσως προηγουµένων εκείνου καθ ο κατέστη ανάπηρος ή επραγµατοποίησε τον υπό των 1 και 1α του παρόντος άρθρου απαιτούµενον αριθµόν ηµερών εργασίας». 2. Η 5 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51 αντικαθίσταται ως ακολούθως : «5. Εάν ο ησφαλισµένος συνεπλήρωσε τον υπό της 1 ή 1α του παρόντος άρθρου οριζόµενον αριθµόν ηµερών εργασίας, εξ ων ανά εκατόν τουλάχιστον καθ έκαστον των πέντε ηµερολογιακών ετών των αµέσως προηγουµένων του έτους καθ ον υποβάλλεται η αίτησις περί απονοµής συντάξεως, δικαιούται συντάξεως γήρατος ηλαττωµένης κατά το 1/200 της πλήρους µηνιαίας συντάξεως, δι έκαστον µήνα ελλείποντα εκ των υπό της 1 και 1α αντιστοίχως του παρόντος άρθρου οριζοµένων ορίων ηλικίας, εφ όσον συνεπλήρωσε το 60ον έτος της ηλικίας του προκειµένου περί ησφαλισµένου και το 55ον έτος της ηλικίας προκειµένου περί ησφαλησµένης. Από της συµπληρώσεως των αυτών ορίων ηλικίας, ήτοι, του 60ου προκειµένου περί αρρένων και του 55ου προκειµένου περί θηλέων, δικαιούνται συντάξεως συντρεχουσών των προϋποθέσεων των 1 και 1α και δη άνευ των κατά τα ανωτέρω µειώσεων, οι ησφαλισµένοι οι επί µακρόν απασχολούµενοι εις ιδιαζόντως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα καθοριζόµενα δια Κανονισµού, δια του οποίου θέλουν καθορισθή πλην του χρόνου απασχολήσεως εις τα εν λόγω επαγγέλµατα και παν σχετικόν µε την συνταξιοδότησιν τούτων ζήτηµα. Έγγαµος ησφαλισµένη µετ ανηλίκων τέκνων ή εν χηρεία τελούσα µετ ανηλίκων τέκνων έχουσα συµπληρώσει το 50ον έτος της ηλικίας της και τουλάχιστον ηµέρας εργασίας, δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος ηλαττωµένης κατά 1/200 της πλήρους µηνιαίας συντάξεως δι έκαστον µήνα ελλείποντα εκ του 55ου έτους της ηλικίας της, το ποσόν της οποίας δεν δύναται να είναι µικρότερον του προβλεποµένου κατωτάτου ορίου συντάξεως, εφ όσον δεν τυγχάνει συνταξιούχος του ΙΚΑ, του ηµοσίου, ΝΠ, ή ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως». 3. Το πρώτον εδάφιον της 6 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «6. Εν περιπτώσει θανάτου συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή επιδοµατούχου λόγω αναπροσαρµογής ή ησφαλισµένου έχοντος πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 1500 ηµέρας εργασίας, εξ ων 300 τουλάχιστον εντός των 5 ετών των αµέσως προηγουµένων εκείνου καθ ον επήλθεν ο θάνατος ή ησφαλισµένου έχοντος πραγµατοποιήσει το υπό της 1 του παρόντος άρθρου απαιτούµενον αριθµόν ηµερών εργασίας δικαιούνται συντάξεως κατά τας εποµένας παραγράφους». 4. Η 8 του άρθρ. 38 του αν. ν. 1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «8. Το ποσόν της συντάξεως εις ην δικαιούται η χήρα (χήρος) ισούται προ τα εβδοµήκοντα (70) εκατοστά του ποσού της συντάξεως του θανόντος (θανούσης)». 5. Εις το τέλος του άρθρ. 28 προστίθεται 14 έχουσα ούτω: «14. Εφ όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως εις τινα περιοχήν ή επαγγελµατικήν κατηγορίαν, πρόσωπα το πρώτον υπαχθέντα εις την ασφάλισιν εν τη περιοχή η επαγγελµατική ταύτη κατηγορία, δικαιούνται συντάξεως αναπηρίας ή επιδόµατος αναπροσαρµογής ή συντάξεως γήρατος, µειωµένης κατά 20% εφ όσον έχουν πραγµατοποιήσει

5 1.000 τουλάχιστον ηµέρας εργασίας εν τη αυτή περιοχή ή επαγγελµατική κατηγορία και έχουν καταστή ανάπηρα κατά την έννοιαν της 2 ή έχουσιν συµπληρώσει το κατά την 1 του παρόντος άρθρου όριον ηλικίας. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις δικαιούνται συντάξεως εν περιπτώσει θανάτου των ως άνω προσώπων, τα εν 6 του παρόντος άρθρου οριζόµενα µέλη οικογενείας. Μετά την πάροδον της πενταετίας από της επεκτάσεως της ασφαλίσεως και δι έκαστον διανυόµενον επί πλέον έτος προστίθενται εις τας ως άνω χιλίας ηµέρας εργασίας ανά 175 κατά µέσον όρον µέχρι συµπληρώσεως των υπό των 1, 1α, 1β, 5 ή 6 του παρόντος άρθρου οριζοµένων χρονικών προϋποθέσεων δια την απονοµήν συντάξεως γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, οπότε το ποσόν της συντάξεως υπολογίζεται άνευ της κατά τα ανωτέρω µειώσεως. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρµογήν επί προσώπων άτινα επραγµατοποίησον τριακοσίας τουλάχιστον ηµέρας εργασίας εντός των πέντε ετών των αµέσως προηγουµένων της επεκτάσεως της ασφαλίσεως εις την προσοχήν των ή εις την επαγγελµατικήν αυτών κατηγορίαν». Άρθρo Αι 1,2 και 3 του άρθρ. 29 του αν. ν. 1846/51 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Το ποσόν της υπό του Ι.Κ.Α. χορηγουµένης µηνιαίας συντάξεως λόγω γήρατος και αναπηρίας αποτελείται: α) εκ βασικού ποσού, οριζοµένου εις ποσοστόν, κατά τον ανωτέρω πίνακα Α του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της µισθολογικής κλάσεως, εις ην ανήκει ο ησφαλισµένος κατά το άρθρ. 37 του παρόντος, πολλαπλασσιαζοµένου επί 25: Π Ι Ν Α Ξ Α (Βασικόν ποσόν) Μισθολογικές Κλάσεις Ποσοστόν I 98% II 83% III 73% IV 67% V 61% VI 56% VII 51,5% VIII 49% IX 46,5% X 44% XI 43% XII 37% XIII 32% XIV 28% β) εκ προσαυξήσεων, υπολογιζοµένων ανά 300 ηµέρας εργασίας πέραν των 3000 οριζοµένων εις τα εν των κατωτέρω πίνακι Β ποσοστά επί του αυτού ως άνω τεκµαρτού ηµεροµισθίου, πολλαπλασσιαζοµένου επί 25: Π Ι Ν Α Ξ Β (Προσαυξήσεις) Μισθολογικές Κλάσεις Ποσοστόν I, II, III, 1% δι ηµέρας εργ. από 3300 και άνω IV, V 1,5%»»» 3300 έως %»»» 6300 και άνω VI, VII 1,2%»»» 3300 έως %»»» 6300 και άνω VII, IX 1%»»» 3300 και άνω X, XI 1%»»» 3300 έως ,2%»»» 7800 και άνω XII 1%»»» 3300 έως 7799

6 1,8%»»» 7800 και άνω XIII 1%»»» 3300 έως ,1%»»» 7800 και άνω XIV 1%»»» 3300 έως ,5%»»» 7800 και άνω 2. Εάν πρόκειται περί αναπηρίας οφειλοµένης εις εργατικόν ατύχηµα, το ποσόν της απονεµητέας, κατά τας ανωτέρω διατάξεις συντάξεως, δεν δύναται να είναι κατώτερον του 60% του γινοµένου του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις ην ανήκει ο ησφαλισµένος κατά το άρθρ. 37 του παρόντος επί 25, όπερ ποσόν όµως δεν δύναται να υπερβαίνη το 25πλάσιον του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της Χ ασφαλιστικής κλάσεως. 3. Το ποσόν της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος προσαυξάνεται κατά 50% υπολογιζόµενον επί του τµήµατος συντάξεως µέχρι δρχ. 574, εφ όσον ο συνταξιούχος είναι έγγαµος, η δε σύζυγός του δεν ασκεί επάγγελµά τι ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισµού ή Ν.Π... ή του ηµοσίου. Αι κατά την 1 του παρόντος άρθρου συντάξεις προσαυξάνονται κατά 20% δια το πρώτον τέκνον, 15% δια το δεύτερον τέκνον και 10% δια το τρίτον τέκνον, εφ όσον είναι άγαµα και δεν ασκούν επάγγελµά τι ή δεν λαµβάνει δι αυτά προσαύξησιν ο έτερος των συζύγων, εάν είναι συνταξιούχος ή δεν λαµβάνουν τα ίδια σύνταξιν εξ ασφαλιστικού Οργανισµού ή του ηµοσίου ή Ν.Π...» -2. Η 11 του άρθρ. 29 του αν. ν. 1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «11. Το συνολικόν ποσόν της απονεµητέας εις τον δικαιούχον συντάξεως µετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πλην της περί ης η προηγουµένη παράγραφος προσαυξήσεως λόγω απολύτου αναπηρίας, εν ουδεµιά περιπτώσει δύναται να είναι ανώτερον του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως βάσει της οποίας υπελογίσθη η σύνταξης, Επί συνταξιούχου δικαιουµένου συντάξεως και εκ του ηµοσίου ή Ν.Π... ή ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως, το άθροισµα των λαµβανοµένων συντάξεων δεν δύναται να υπερβή το ποσόν των 100% των εκάστοτε αποδοχών ενεργείας επί τη βάσει των οποίων υπελογίσθη η µεγαλυτέρα σύνταξις. Εάν το άθροισµα τούτο είναι ανώτερον του εν λόγω ποσού η σύνταξις του Ι.Κ.Α. µειούται αναλόγως». Άρθρo Εφ όσον δια τον υπολογισµόν της χορηγουµένης βάσει του αν. ν. 1846/51, ως ούτος τροποποιείται δια του παρόντος Νοµοθ. ιατάγµατος, συντάξεως ή άλλης χρηµατικής παροχής λαµβάνεται υπ όψιν χρονική περίοδος προς της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, ο ησφαλισµένος κατατάσσεται εις µίαν των υπό του άρθρ. 25 του αν. ν. 1846/51 ασφαλιστικών κλάσεων βάσει της ακολούθου αντιστοιχίας : Παλαιά κλάσις Νέα Κλάσις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Ι ΙV II V III VI IV VII V VIII VI IX VII X VIII XI IX XII X XIII XI 2. Μετά την 8 του άρθρου 26 του αν. ν. 1846/51 προστίθεται παράγραφος 8α έχουσα ούτω: «8α. Ηµέραι εργασίας πραγµατοποιηθείσαι παρ ησφαλισµένου εις περίοδον προγενεστέραν της πενταετίας από της παρ αυτού υποβολής της περί αναγνωρίσεως τούτων σχετικής αιτήσεως, εν ουδεµιά περιπτώσει αναγνωρίζονται υπό του Ι.Κ.Α. ια την αναγνώρισιν υπό του Ι.Κ.Α.

7 ηµερών εργασία πραγµατοποιηθεισών µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος δέον όπως υποβληθή σχετική αίτησις παρά του ενδιαφεροµένου εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξ µηνών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Ο καθ οιονδήποτε τρόπον αποχωρών ή απολυόµενος από της εργασίας του ησφαλισµένος υποχρεούται όπως εντός εξαµήνου από της αποχωρήσεως ή απολύσεως δηλώση εις το Ι.Κ.Α. τας τυχόν παρ αυτού πραγµατοποιηθείσας ηµέρας εργασίας παρά τω τελευταίω εργοδότη δια τας οποίας δεν κατεβλήθησαν εις το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικαί εισφοραί. Απολυθέντες ή αποχωρήσαντες προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος δέον όπως υποβάλουν την κατά τα ανωτέρω δήλωσιν εντός εξ µηνών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Επί παραλείψεως δηλώσεως των ως άνω ηµερών εργασίας εις το Ι.Κ.Α. εντός της υπό του προηγουµένου εδαφίου τασσοµένης προθεσµίας αύτοι δεν αναγνωρίζονται παρ αυτού. Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρ. 43 του ν.δ. 2698/53, επί παραλείψεως του εργοδότου όπως αναγγείλη εις το Ι.Κ.Α. την παρ αυτού πρόσληψιν µισθωτού εντός έτους από της προσλήψεως, ούτως ανεξαρτήτως των άλλων συνεπειών εκ της µη καταβολής εντός των νοµίµων προθεσµιών των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται και δι εφ άπαξ ποσού ίσου προς τα 25% των εκ της αιτίας ταύτης οφειλοµένων εισφορών. 3. Εις το τέλος της 9 του άρθρ. 26 του αν. ν. 1846/51 προστίθεται διάταξις, έχουσα ούτω: «Εν περιπτώσει υποβολής εις το Ι.Κ.Α. υπό του εργοδότου αµφισβητουµένων στοιχείων όσον αφορά το µέγεθος των καταβλητέων εισφορών, δύναται το Ι.Κ.Α. να προβή εις επαλήθευσιν των καταβληθέντων µισθών ή ηµεροµισθίων εκ της παρά τη αρµοδία Οικονοµική Εφορία φορολογικής δηλώσεως του εργοδότου, ήτις αποτελεί τεκµήριον δια τον υπολογισµόν των εισφορών. Ο Οικονοµικός Έφορος δια τον καθορισµόν των κερδών του υποκειµένου εις φόρον εισοδήµατος φυσικού ή νοµικού προσώπου δεν υποχρεούται να συνυπολογίση, ως πραγµατοποιηθείσας δαπάνας εκ µισθών και ηµεροµισθίων ποσά, εφ ών δεν κατεβλήθησαν αι υπέρ του Ι.Κ.Α. ή ετέρου ασφαλιστικού οργανισµού ασφαλιστικαί εισφοραί, εκτός εάν υπό της κειµένης νοµοθεσίας προβλέπεται µερική ή ολική απαλλαγή από της υποχρεώσεως καταβολής εισφορών». 4. ια την είσπραξιν υπό του Ι.Κ.Α. των πόρων ετέρων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου ή οιουδήποτε Οργανισµού Κοινωνικής Πολιτικής ή την καθ οιονδήποτε τρόπον χρησιµοποίησιν των υπηρεσιών αυτού προς εξυπηρέτησιν Ν.Π... ή Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, καταβάλλεται υπ αυτών εις το Ι.Κ.Α. αποζηµίωσις καθοριζοµένη δι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, µετά γνώµην των ιοικ. Συµβουλίων των ενδιαφεροµένων Οργανισµών, διαφυλασσοµένης της ισχύος ειδικών διατάξεων. 5. Αι περί ων αι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 9 του παρόντος ειδικοί πόροι και εισφοραί αποτελούν έσοδα αποκλειστικώς του Ι.Κ.Α., µη εφαρµοζοµένης επ αυτών της 2 του άρθρ. 33 του ν.δ. 2961/54 ως αύτη ετροποποιήθη µεταγενεστέρως. Αµφισβητήσεις περί του τρόπου εφαρµογής της 2 του άρθρ. 33 του ν.δ. 2961/54 ως αύτη ετροποποιήθη µεταγενεστέρως επιλύονται δι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας µετά γνώµην του.σ. του Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Α.Α. και σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως. 6. Ηµέραι εργασίας πραγµατοποιηθείσαι εν τη ασφαλίσει κατά της ασθενείας του Ε.Λ.Κ.Α.. παρ ησφαλισµένων του Ι.Κ.Α. λογίζονται ως ηµέραι εργασίας πραγµατοποιηθείσαι και εις τον κλάδον αναπηρίας γήρατος θανάτου του Ι.Κ.Α. Το ποσόν του ασφαλίστρου και αι λεπτοµέρειαι εφαρµογής της παρούσης διατάξεως ορισθήσονται δι αποφάσεως του.σ. του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένης υπό του Υπουργού Εργασίας. 7. Προκειµένου περί ησφαλισµένων ή συνταξιούχων του τέως Ταµείου Μεταλλευτών συγχωνευθέντος την εις το Ι.Κ.Α. παρέχεται η δυνατότης ίνα γίνη αναγνώρισις πραγµατοποιηθέντων κατά το παρελθόν άνευ χρονικού περιορισµού ηµεροµισθίων των εις διαφόρους µεταλλευτικάς επιχειρήσεις είτε διοικητικώς δια του Ι.Κ.Α. βάσει προσκοµιζοµένων παρά του ενδιαφεροµένου στοιχείων και εµµαρτύρων αποδείξεων, είτε δικαστικώς κατ ελευθέραν επιλογήν του ιδίου δια της προσφυγής εις τον αρµόδιον εργατοδίκην κατά την εργατικήν διαδικασίαν µετά προσεπίκλησιν του Ι.Κ.Α. προς παρέµβασιν και εκδόσεως αµετακλήτου αποφάσεως επιτρεποµένων όλων των αποδεικτικών προς τούτο µέσων. Άρθρo 8 Το δεύτερον εδάφιον της 2 του άρθρ. 38 του αν. ν. 1846/51 τροποποιείται ως ακολούθως: «Εν ουδεµιά όµως περιπτώσει το ποσόν του ηµερησίου επιδόµατος, µετά των προσαυξήσεων λόγω

8 οικογενειακών βαρών, δύναται να είναι ανώτερον του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της VII µισθολογικής κλάσεως, ουδέ το 70% του ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως βάσει της οποίας υπολογίζεται το επίδοµα». Άρθρo Η υπό του άρθρ. 7 του ν. 2348/53 «περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων αφορωσών την επεξεργασίαν φύλλων καπνού και συγχωνεύσεως του Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών µετά του Ι.Κ.Α.», ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 2 του ν.δ. 2519/1953 οριζοµένη ειδική εισφορά επί της αξίας των εξαγοµένων εκτός των ορίων της χώρας καπνών των εσοδειών 1952, 1953 και 1954 επεκτείνεται και επί της τιµής των κατά το 1954 εσοδειών, µειουµένη εις 11/2 % προκειµένου περί καπνών εσοδειών 1955, 1956 εις 1% των εσοδειών 1957 και 1958 και εις 0,5% προκειµένου περί καπνών εσοδειών 1959 και εφεξής. 2. Εντός του πρώτου εξαµήνου εκάστου έτους και επί µίαν πενταετίαν, αρχής γινοµένης από του έτους 1960, µεταφέρεται εις τον Κλάδον συντάξεων του Ι.Κ.Α. ποσόν δραχµών είκοσι εκατοµµυρίων ( ) εκ των αποθεµατικών του παρά τω Οργανισµώ Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας Ειδικού Λογαριασµού Στρατευοµένων Μισθωτών προς κάλυψιν ελλείµατος του κατά την 4 του άρθρ. 11 του παρόντος καταργουµένου Ειδικού Λογαριασµού εξυπηρετήσεως συνταξιούχων καπνεργατών. 3. Η τιµή του διατιθεµένου δια τας ανάγκας του εσωτερικού άλατος αυξάνεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος κατά είκοσι πέντε (25) λεπτά κατά χιλιόγραµµον, της εκ της ταύτης προσόδου αποδιδοµένης εις το Ι.Κ.Α. κατά τα δι αποφάσεως των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας ορισθησόµενα. Εις την ως άνω αύξησιν συµψηφίζεται η δυνάµει του ν. διατάγµατος της «περί αυξήσεως της τιµής του άλατος και ενισχύσεως του Ταµείου Ασφαλίσεως των εις τα µεταλλεία εργαζοµένων, επιβληθείσα αύξησις της τιµής του άλατος. 4. Από της 1 ης Οκτωβρίου 1960 αι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 2861/1954 «περί µέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιοµηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων 1 και του άρθρ. 1 του ν.δ. 3403/1955, 2 δι ων µειούνται αι υπέρ του Ι.Κ.Α. και λοιπών Οργανισµών Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής καταβαλλόµεναι εργοδοτικαί εισφοραί επί µισθών και ηµεροµισθίων αναλογούντων εις την κατασκευήν εξαγοµένων βιοµηχανικών και µεταλλευτικών προϊόντων εις την αλλοδαπήν ή εξαγοµένων εφοδίων υπερποντίων παραγγελιών του Κοινού Αµυντικού Προγράµµατος, δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής, Βασ. διατάγµατα και Υπουργικαί αποφάσεις εκδοθείσαι κατ εφαρµογήν των περί ων, το προηγούµενον εδάφιον, διατάξεων δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και τους ως άνω Οργανισµούς, εφ όσον αφορούν εξαγωγάς πραγµατοποιουµένας από της ισχύος του παρόντος νόµου. 5. Από 1 ης Οκτωβρίου 1960 δεν έχουν εφαρµογήν δια το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Πολιτικής, αι διατάξεις του άρθρ. 6 του ν. 3213/55 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί µέτρων προστασίας της επαρχιακής βιοµηχανίας 3», εφ όσον πρόκειται περί µεταλλευτικών επιχειρήσεων και έτυχον επί τούτων εφαρµογής. 6. Η βαρύνουσα τον ησφαλισµένον εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. δια την ασφάλισιν αυτού εις τον Κλάδον αναπηρίας, γήρατος και θανάτου αυξάνεται από 1 ης του εποµένου της δηµοσιεύσεως του παρόντος µηνός κατά 0,5 οριζοµένη εις 2,25%. Άρθρo Αι υπέρ του Ι.Κ.Α. ή οιουδήοτπε Οργανισµού Κοινωνικής Αφαλίσεως ή Πολιτικής εισφοραί ησφαλισµένου και εργοδότου υπολογίζονται εις το διπλάσσιον προκειµένου περί ασφαλίσεως απασχολουµένου συνταξιούχου του ηµοσίου ή Ν.Π... ή Ασφαλιστικού Οργανισµού. 2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογήν προκειµένου περί συνταξιούχων ων το εκ της συντάξεως ή το εκ των συντάξεων και βοηθηµάτων ή µερισµάτων τύπου συντάξεως συνολικόν µηνιαίον εισόδηµα είναι µικρότερον του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου αµοιβής ιδιωτικού υπαλλήλου γραφείων ηυξηµένον κατά 50%. Ωσαύτως δεν έχουσιν εφαρµογήν προκειµένου περί συνταξιούχων λόγω θανάτου. 3. Η κατά την 1 του παρόντος 1 Κδ Ν σ Κδ Ν σ Κδ Ν σ. 371

9 άρθρου επιβαλλοµένη πρόσθετος εισφορά κατανέµεται εξ ίσου µεταξύ Ι.Κ.Α. και Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, των αντιστοίχων ποσών αυτής µεταφεροµένων εις τους Οργανισµούς τούτους παρά των εισπραττόντων ταύτην Οργανισµών, εις το τέλος εκάστου οικονοµικού έτους. 4. ι αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας λαµβανοµένων µετά γνώµην του.σ. του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και σύµφωνον γνώµην του παρά τω Υπουργείω Εργασίας, Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως δύναται εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις να εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατηγορίαι προσώπων ων η απασχόλησης κρίνεται αναγκαία δια την εξυπηρέτησιν γενικώτερων εθνικών ή κοινωνικών σκοπών. 5. Επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 34 2 και 60 3 του αν. ν. 1846/51, ο υπαίτιος του θανάτου ή βλάβης της υγείας ή της σωµατικής ακεραιότητος ησφαλισµένου ή συνταξιούχου υποχρεούται να καταβάλη εις το Ι.Κ.Α. παν ό,τι τούτο κατέβαλεν ή µέλλει να καταβάλη δια παροχάς ασθενείας εις είδος και εις χρήµα εις τον παθόντα ή τους δικαιοδόχους αυτού, του Ι.Κ.Α. έχοντος ευθείαν αγωγήν κατά του υπαιτίου καθ ο µέρος επιβαρύνεται τούτο. Κατά το ποσόν τούτο µειούται η ενδεχοµένη αξίωσις του παθόντος ή των δικαιοδόχων αυτού έναντι του υπαιτίου του θανάτου ή της βλάβης. ια κανονισµού ορισθήσονται αι λεπτοµέρειαι της εφαρµογής της παρούσης παραγράφου και ο τρόπος υπολογισµού του καταβλητέου κατά τα ανωτέρου ποσού. Άρθρο Αι διατάξεις της 4 του άρθρ. 56 του αν. ν. 1846/51 εφαρµόζονται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος ν.δ./τος και επί των συντάξεων των κατά την νοµοθεσίαν του τέως Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών και του ν. 2348/1953 συνταξιοδοτηθέντων προσώπων, εφ όσον ταύτα επλήρουν κατά την ηµεροµηνίαν της συγχωνεύσεως του ΤΑΚ εις το Ι.Κ.Α. τας υπό των ως είρηται διατάξεων οριζοµένας προϋποθέσεις. Οι εκ των ανωτέρω µη πληρούντες τας εν λόγω προϋποθέσεις δικαιούνται των δια τους λοιπούς συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. ισχυόντων κατωτάτων ορίων συντάξεως. 2. Ησφαλισµένοι του Ι.Κ.Α., τυχόντες εφ άπαξ αποζηµιώσεως κατά την 4 του άρθρ. 4 του ν. 2348/53 ή κατά το άρθρ. 1 του ν.δ. 2519/53, δικαιούνται, µετά την συµπλήρωσιν του 65 ου έτους της ηλικίας των προκειµένου περί αρρένων ή του 60 ου προκειµένου περί θηλέων να συνυπολογίζωσι τας τυχόν επί πλέον των 2699 πραγµατοποιηθείσας παρ αυτών, προ της συγχωνεύσεως του ΤΑΚ εις το Ι.Κ.Α. ηµέρας εργασίας ως καπνεργάτου και δια την θεµελίωσιν δικαιώµατος συντάξεως γήρατος εκ του Ι.Κ.Α., εφ όσον δια του συνυπολογισµού των ηµερών τούτων συµπληρούν τας υπό της 1 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, ως τροποποιείται δια του παρόντος ν. δ/τος, οριζοµένας ηµέρας εργασίας, εξ ων 400 τουλάχιστον από της συγχωνεύσεως µέχρι της υποβολής της περί απονοµής συντάξεως αιτήσεώς των. Την 6 του άρθρ. 5 του ν.δ. 2519/53 1, δύναται να επικαλεσθή ο ησφαλισµένος της κατηγορίας της παρούσης παραγράφου, εφ όσον θεµελιοί αυτοτελές δικαίωµα συντάξεως βάσει της 1 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/ Παρέχεται προθεσµία εξ µηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος προς υποβολήν αιτήσεως δι εφ άπαξ αποζηµίωσιν εις τους δικαιούχους τους καθοριζοµένους υπό της 4 του άρθρου 4 του ν. 2348/53 ως αύτη ετροποποιήθη υπό του άρθρ. 1 του ν.δ. 2519/53 τους ένεκα νόσου εκ στοιχείων του ΤΑΚ βεβαιουµένης ή στρατεύσεως µη δυνηθέντας εµπροθέσµως να υποβάλωσι την περί αποζηµιώσεως αίτησιν αυτών. 4. Ο δυνάµει του άρθρ. 6 του ν. 2348/53 συσταθείς «Ειδικός Λογαριασµός Καπνεργατών» καταργείται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων αυτού αναλαµβανοµένων εφεξής υπό του Κλάδου Συντάξεων του Ι.Κ.Α., νοµιµοποιουµένων των πράξεων της ιοικήσεως αυτού επί τη βάσει των οποίων κατεβλήθησαν υπό του Ι.Κ.Α. συντάξεις και εφ άπαξ αποζηµιώσεις εις ησφαλισµένους και συνταξιούχους του συγχωνευθέντος εις τούτο Ταµείου Ασφαλίσεως Καπνεργατών. 5. Το υπόλοιπον του Λογ/σµού Αλληλοβοηθείας υπαλλήλων ΤΑΚ, µεταφέρεται εις τον Λογ/σµόν Προνοίας υπαλλήλων ΤΑΚ, προς ενίσχυσιν και κάλυψιν των υποχρεώσεων αυτού. Μετά την εξ ολοκλήρου διάθεσιν των κεφαλαίων του Λογ/σµού Προνοίας υπαλλήλων ΤΑΚ δια την αποπληρωµήν κατά σειράν προτεραιότητος των οφειλοµένων βοηθηµάτων Προνοίας εις τους ήδη εξελθόντας υπαλλήλους του τέως ΤΑΚ ο ανωτέρω Λογ/σµός καταργείται. Οι εις τον 1 Κδ Ν σ. 805

10 ανωτέρω καταργούµενον Λογαριασµόν Προνοίας ησφαλισµένοι και ήδη εις το Ι.Κ.Α. εντεταγµένοι υπάλληλοι του ΤΑΚ υπάγονται εφεξής εις την ασφάλισιν του «Ειδικού Λογαριασµού Προνοίας προσωπικού του Ι.Κ.Α.». ια β. διατάγµατος προκαλουµένου υπό του Υπουργού Εργασίας θέλουν ορισθή τα της αναγνωρίσεως και εξαγοράς της προϋπηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων και πάσα σχετική λεπτοµέρεια δια την εφαρµογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Άρθρο Αι δια του παρόντος Νοµ. ιατάγµατος τροποποιούµεναι διατάξεις του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51 εξακολουθούσιν ισχύουσαι παραλλήλως προς τας διατάξεις του άρθρ. 5 του παρόντος µέχρι Ειδικώς προκειµένου περί συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος βάσει των προϋποθέσεων της περιπτ. β της 1 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, και των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως ησφαλισµένων του Ι.Κ.Α. εχόντων την ιδιότητα του συνταξιούχου, αύται εξακολουθούν να ισχύουν παραλλήλως µέχρι 31 εκεµβρίου Το ποσόν της συντάξεως, εν περιπτώσει απονοµής κατά τα ανωτέρω συντάξεως βάσει του τροποποιουµένου άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, υπολογίζεται συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 29 του αυτού νόµου, ως αύται ίσχυον προ της ισχύος του παρόντος νοµοθ. ιατάγµατος. Μετά την πάροδον των ως άνω χρονολογιών, πάσα αίτησις υποβαλλοµένη εις το Ι.Κ.Α., κατ εφαρµογήν της παρούσης παραγράφου, κρίνεται επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος νοµοθ. ιατάγµατος. 2. Πρόσωπα λαµβάνοντα σύνταξιν κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν δικαιούµενα ταύτης µέχρι λήξεως του δικαιώµατος αυτών εις σύνταξιν. ια την συνέχισιν της συνταξιοδοτήσεως των λόγω αναπηρίας συνταξιούχων και επιδοµατούχων λόγω αναπροσαρµογής, ων η συνταξιοδότησις ή επιδότησις λήγει µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος, λαµβάνονται υπ όψιν αι χρονικαί προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως επί τη βάσει των οποίων το πρώτον απενεµήθη η σύνταξις λόγω αναπηρίας ή το επίδοµα αναπροσαρµογής. 3. Πρόσωπα λαµβάνοντα κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος επίδοµα αναπροσαρµογής εξακολουθούν δικαιούµενα τούτου µέχρι λήξεως του δικαιώµατός των συµφώνως προς την ανωτέρω διάταξιν. Ειδικώς προκειµένου περί προσώπων επιδοτουµένων λόγω αναπροσαρµογής κατ εφαρµογήν της υπ αριθ αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, ταύτα συνεχίζουσι την επιδότησίν των µέχρι της τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως ταύτης κατόπιν προτάσεως του.σ. του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένης εν όλω ή εν µέρει υπό του Υπουργού Εργασίας. 4. Κυρούται αι υπ αριθ / και 26783/Υ.271/ αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας περί συνεχίσεως καταβολής του υπ αυτών προβλεποµένου επιδόµατος αντιτίµου τροφής φυµατικών και του ειδικού επιδόµατος εκ δραχµών 300 εις φυµατικούς ησφαλισµένους. Από της λήξεως της υπό της 1 του άρθρ. 7 του ν.δ. 3762/57 1 προβλεποµένης διετίας και των υπό των ως άνω αποφάσεων προθεσµιών δύναται να παρατείνεται η συνέχισις καταβολής του επιδόµατος αντιτίµου τροφής, δια τους µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος εξελθόντας και πληρούντας τας προϋποθέσεις των διατάξεων του προειρηµένου άρθρου δι αποφάσεων του.σ. του Ι.Κ.Α. εγκρινοµένων υπό του Υπουργού Εργασίας εφ όσον η οικονοµική κατάστασις του Ι.Κ.Α. επιτρέπει την εκ της καταβολής του εν λόγω επιδόµατος πρόσθετον επιβάρυνσιν του προϋπολογισµού αυτού. 5. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος καταβαλλόµεναι υπό του Ι.Κ.Α. συντάξεις εις τους συνταξιούχους αυτού αυξάνονται κατά 4%. 6. Ησφαλισµένοι ήδη παρά τω Ι.Κ.Α. συµπληρώσαντες κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος το 48ον έτος της ηλικίας των και πραγµατοποιούντες πεντακοσίας (500) τουλάχιστον ηµέρας εργασίας, εξ ων ανά εκατόν τουλάχιστον καθ έκαστον των πέντε ηµερολογιακών ετών των αµέσως προηγουµένων του έτους καθ ό θέλουσι συµπληρώσει το 65ον έτος της ηλικίας προκειµένου περί αρρένων ή το 60ον προκειµένου περί θηλέων ή υποβάλει την περί απονοµής συντάξεως λόγω γήρατος αίτησίν των µετά την συµπλήρωσιν των ανωτέρω ορίων ηλικίας ή καταστούν ανάπηροι, κατά την έννοιαν της 2 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51, δικαιούνται συντάξεως, εφ όσον δεν τυγχάνουν κατά τον χρόνον της απονοµής της συντάξεως συνταξιούχοι του ηµοσίου, Ν.Π... ή ετέρου Οργανισµού κυρίας ασφαλίσεως. Αι ως άνω 500 τουλάχιστον 1 Κδ Ν σ. 567

11 ηµέραι εργασίας αυξάνονται, ανά 175 τοιόυτας κατά µέσον όερον δι έκαστον των ηµερολογιακών ετών των αµέσως εποµένων εκείνου της δηµοσιεύσεως του παρόντος. Μέλη οικογενείας ησφαλισµένου εκ των υπό της 6 του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51 οριζόµενων τοιούτων, δικαιούνται συντάξεως λόγω θανάτου, εφ όσον ο θανών ησφαλισµένος είχε πραγµατοποιήσει κατά τον χρόνον του θανάτου του τας ως άνω ηµέρας εργασίας. 7. Ουδεµία σύνταξις µετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, χορηγουµένη εφεξής εις ησφαλισµένον του Ι.Κ.Α. βάσει των διατάξεων του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος, δύναται να είναι µικροτέρα της ης θα κατεβάλλετο εις αυτόν, εάν το ποσόν ταύτης υπελογίζετο κατά τας ισχύουσας προς της δηµοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις. ι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένης µετά γνώµην του.σ. ου Ι.Κ.Α. δύναται εις εκάστην αύξησιν ή αναπροσαρµογήν των συντάξεων να µεταβάλλωνται οι πίνακες Α και Β του άρθρ. 28 του αν. ν. 1846/51 κατά τρόπον ώστε το προκύπτον ποσόν συντάξεως να µη είναι κατώτερον των µέχρι της αυξήσεως ή της αναπροσαρµογής καταβαλλοµένων συντάξεων. 8. Μετά παρέλευσιν εξαµήνου από πάσης εφεξής χορηγουµένης γενικής αυξήσεως του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ηµεροµισθίου ανιδικεύτου εργάτου, ο Υπουργός Εργασίας δύναται να προβαίνει δι αποφάσεώς του δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εις αύξησιν των υπό του Ι.Κ.Α. χορηγηθεισών βάσει πλειόνων των 1200 ηµερών εργασίας συντάξεων ή ανεξαρτήτως αριθµού ηµερών εργασίας επί συντάξεων λόγω ατυχήµατος, εφ όσον κατά την ητιολογηµένην γνώµην του ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. διαπιστούται οικονοµική επάρκεια αυτού. Άρθρο 13 ια πράξεως του Υπουργού Εργασίας εκδιδοµένης µετά γνώµην του.σ. του Ι.Κ.Α. και σύµφωνον γνώµην του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, δύναται να αναγνωρίζεται εις εργατοτεχνίτας απασχοληθέντας εις πάσης φύσεως οικοδοµικάς και συναφείς εργασίας, εγγραφέντας δε υπό την ιδιότητά των ταύτην εις την ασφάλισιν του Ι.Κ.Α. µέχρι της αριθµός ηµέρων εργασίας δι έκαστον των επτά ηµερολογιακών ετών των αµέσως προηγουµένων της ισχύος του εις εκτέλεσιν του άρθρ. 40 του ν.δ. 2698/1953 εκδοθέντος Κανονισµού και πάντως δια χρόνον ουχί προγενέστερον της υπαγωγής των εις την ασφάλισιν. ια της αυτής πράξεως θέλουν ορισθή ο αριθµός των δυναµένων να αναγνωρισθούν κατά τα ανωτέρω ηµερών εργασίας, οι όροι και αι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως αυτών, ο τρόπος αποδείξεως της ιδιότητας του εργατοτεχνίτου οικοδόµου, ως και πάσα σχετική δια την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου λεπτοµέρεια. Άρθρο Αι αποδοχαί του δια του άρθρ. 15 του υπ αριθ. 2698/1953 ν.δ/τος «περί ιοικήσεως του Ι.Κ.Α. κλπ» προστεθέντος εις το Νοµικόν Συµβούλιον του Κράτους κυρίου προσωπικού καταβάλλονται υπό του ηµοσίου επί απολήψει παρά του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφ όσον και δι όσον χρόνον το προσωπικόν τούτο τοποθετηθή εις το Ι.Κ.Α. 2. ια β.διαταγµάτων εκδιοδοµένων προτάσει του Υπουργού Εργασίας δύνανται να κωδικοποιώσιν εις ενιαίον κείµενον νόµου οι ισχύουσαι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περί Ι.Κ.Α. διάταξις. Κατά την κωδικοποίησιν τούτων επιτρέπεται η µεταβολή της σειράς των άρθρων και η αύξησις ή µείωσις του αριθµού αυτών και των παραγράφων, επιτρεποµένων άµα και διορθώσεων εις την φραστικήν διατύπωσιν αυτών, άνευ όµως αλλαγής της εννοίας του κειµένου. Άρθρο 15 Η ισχύς του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος άρχεται από της πρώτης του εποµένου της δηµοσιεύσεώς του µηνός, εξαιρέσι των διατάξεων αυτού δι ας ορίζεται διάφορος χρόνος ισχύος των.

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4943/971/77 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και εργασίας των τεχνικών Τύπου, λόγω αλλαγής τεχνολογίας.- (Α' 202). Άρθρον 1. 1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Άρθρο 1 Πρόσωπα που υπάγονται στην Ασφάλιση Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση της 669/1993 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Κοινοποίηση της 669/1993 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ 1029 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 27 Ιουνίου 2002, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. - 1221 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ αποδοχών. (ΦΕΚ 229/A/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ αποδοχών. (ΦΕΚ 229/A/ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 539/45 Περί χορηγήσεως και έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ αποδοχών. (ΦΕΚ 229/A/6-9-1945) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Προτάσσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 76/15-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα 30 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εισηγητής : Κωνσταντίνος Τσουμάνης Δικηγόρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. (Ζητήματα εργατικού Δικαίου) ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3» ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κατά την Α Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 7/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1928 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: Εισφορές για Οικοδοµικά έργα Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ

Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ Aνάλυση: Οι µέθοδοι καταβολής και φορολογίας των κεφαλαίων Αµοιβές µελών διοικήσεως Aνώνυµων Εταιρειών και ΕΠΕ Οι αµοιβές µελών διοικήσεως ανώνυµης εταιρείας και εταιρείας περιορισµένης ευθύνης καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα