ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

Transcript

1 ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προωθούν άµεσα και σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδρυση νέων Επενδυτικών Ταµείων. Τα ταµεία αυτά θα αποτελέσουν σύγχρονα εργαλεία χρηµατοδότησης της ανάπτυξης τόσο άµεσα όσο και σε βάθος χρόνου. Τα ταµεία επικεντρώνονται στη χρηµατοδότηση της ζήτησης και της επιχειρηµατικότητας µε στόχο τη βιώσιµη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη. Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των Ταµείων αυτών θα έχει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Το γνωστό ΤΕΜΠΜΕ µετεξελίσσεται άµεσα, νοµοθετικά και οργανωτικά, σε ένα νέο φορέα για τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων. Το νέο αυτό Ταµείο θα έχει τον τίτλο «Ελληνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ». Το ΕΤΕΑΝ θα είναι και επενδυτικό ταµείο και ταµείο εγγυήσεων. ΕΝ θα έρχεται σε άµεση επαφή ή συναλλαγή µε τους τελικούς δικαιούχους, είτε αυτοί είναι επιχειρήσεις είτε είναι νοµικά πρόσωπα. Το ΕΤΕΑΝ θα συν-επενδύει ίδια δανειακά κεφάλαια ή µετοχικό κεφάλαιο, ή θα παρέχει εγγυήσεις, ή οποιοδήποτε συνδυασµό των παραπάνω, µε επιλεγµένους -µέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία- χρηµατοπιστωτικούς ή επενδυτικούς οργανισµούς. Τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα θα κινητοποιήσουν δηµόσια δαπάνη από το ΕΣΠΑ, ύψους τουλάχιστον 2 δις ευρώ στην περίοδο , ενώ το ποσό αυτό µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά µε πρόσθετους πόρους το 2012 και το Ο συνολικές επενδύσεις στην πραγµατική οικονοµία, που θα χρηµατοδοτήσουν τα νέα Ταµεία αναµένεται να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 6 δις Ευρώ στην επόµενη πενταετία, σε τοµείς κλειδιά για την οικονοµία και τη βιώσιµη ανάπτυξη, όπως η επιχειρηµατικότητα και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος, του υδατικού δυναµικού και των απορριµµάτων, η εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και βεβαίως η Κοινωνική Συνοχή. 1

2 Για το σκοπό αυτό δηµιουργούµε νέα και αξιοποιούµε υπάρχοντα χρηµατοδοτικά µέσα, όπως το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, τα Ταµεία JEREMIE και JESSICA, το Ταµείο Εξοικονοµώ κατ Οίκον για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων, το Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας και το Ταµείο Αλιείας. Ταυτόχρονα, προωθούµε σε στενή συνεργασία µε το Υπουργείο Απασχόλησης τη δηµιουργία του Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας για να στηρίξουµε την κοινωνική και οικονοµική συνοχή. Πρόκειται για ένα νέο Ταµείο που θα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και θα είναι απόλυτα συµπληρωµατικό µε το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, στοχεύοντας ειδικότερα στην επιχειρηµατικότητα µε σαφή κοινωνικό χαρακτήρα. 2

3 ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τα κύρια χαρακτηριστικά τους Τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα συγχρηµατοδοτούνται κατά 85% από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω του ΕΣΠΑ. Τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα δίνουν ευνοϊκά δάνεια ή µετοχικό κεφάλαιο ή εγγυήσεις προς όφελος των τελικών δικαιούχων, πάντα µέσω επιλεγµένων χρηµατοπιστωτικών ή επενδυτικών οργανισµών. εν δίνουν επιχορηγήσεις, µπορούν όµως να συνδυαστούν µε κάποιες επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και του Π Ε προς τους τελικούς δικαιούχους. Τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα ανακυκλώνουν και επανεπενδύουν συνεχώς τους δηµόσιους πόρους τους, µαζί µε τις αποδόσεις τους. Τα ιδιωτικά κεφάλαια που συν-επενδύονται επιστρέφονται στους ιδιώτες επενδυτές µαζί µε τις αποδόσεις τους, µετά από κάθε επενδυτικό κύκλο. Η µόχλευση των ιδίων κεφαλαίων ύψους 2 δις των νέων χρηµατοδοτικών µέσων ώστε να φθάσουν τα 6 δις επενδύσεων, θα γίνει µε ιδιωτικά κεφάλαια και/ή µε δανειακά κεφάλαια του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, περιλαµβανόµενων και δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς εµπορικές Τράπεζες, ή προς ήµους, ή άλλους φορείς. Οι Τράπεζες ή άλλοι χρηµατοπιστωτικοί ή επενδυτικοί οργανισµοί που επιλέγονται µέσα από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, θα είναι οι συν-επενδυτές και οι τελικοί διαχειριστές των νέων χρηµατοδοτικών µέσων. Ποιοι φορείς θα διαχειρίζονται τα νέα Ταµεία: 1. Το ΤΕΜΠΜΕ, που σύντοµα µετεξελίσσεται νοµοθετικά και οργανωτικά σε «Ελληνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ», 2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την JESSICA, 3. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων για τον JEREMIE, Σε συνεργασία µε το ΥΠΑΑΝ και τα άλλα αρµόδια Υπουργεία, είναι οι συντονιστές της διαχείρισης των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 3

4 Σύντοµες Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Νέα Χρηµατοδοτικά Εργαλεία Το Ταµείο «Εξοικονοµώ κατ Οίκον» για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων Tι είναι το Ταµείο «Εξοικονοµώ κατ Οίκον» για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων; Μέσα από το Ταµείο αυτό θα δοθούν άτοκα ή χαµηλότοκα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα µε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών τους. Τα δάνεια θα συνδυάζονται µε επιχορήγηση, µέσω της οποίας θα αποµειώνεται το ποσό του δανείου που θα αποπληρώνεται στην Τράπεζα κατά 15% ή 30%, ανάλογα µε το ετήσιο εισόδηµα του δικαιούχου. Ποιά είναι τα ίδια κεφάλαια του Ταµείου «Εξοικονοµώ κατ Οίκον»; Το Ταµείο διαθέτει ήδη 200 εκ από το ΕΣΠΑ, που θα επενδυθούν ως δανειακά κεφάλαια για το ανακυκλούµενο Ταµείο. Έχει επίσης και περίπου άλλα 200 εκ από το ΕΣΠΑ για τις παράλληλες επιχορηγήσεις προς τους δικαιούχους. Τι ζητάµε από τις Τράπεζες για Το Ταµείο «Εξοικονοµώ κατ Οίκον»; Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ηµεροµηνία λήξης για την υποβολή προσφορών την Το Ταµείο θα συγκεντρώσει δανειακά κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. έχουν ήδη χορηγηθεί από το ΕΣΠΑ και 400 εκατ. ευρώ αναµένεται να συν-επενδυθούν από τις Τράπεζες. Πόσα χρήµατα αναµένεται να επενδυθούν στην πραγµατική οικονοµία; Η συνολική επένδυση στην πραγµατική οικονοµία θα είναι για αυτή την πρώτη προκήρυξη του Ταµείου 800 εκ, από τα οποία 600 εκ είναι τα συνολικά δανειακά κεφάλαια και 200 εκ από το ΕΣΠΑ για τις παράλληλες επιχορηγήσεις. 4

5 Το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας Για την ενίσχυση καινοτόµων επιχειρήσεων Tι είναι το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας; Το «Ταµείο Επιχειρηµατικότητας» έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισµού τους. Στοχεύει ιδιαίτερα στη χρηµατοδότηση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως από νέους ανθρώπους µε ιδέες, δυναµισµό και διάθεση για δηµιουργία και δουλειά. Ειδικότερα το Ταµείο θα συνδεθεί µε τη χρηµατοδότηση µε δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους επενδύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου, και φυσικά θα στοχεύει ιδιαίτερα στη χρηµατοδότηση επενδύσεων καινοτοµικών και φιλικών προς το περιβάλλον. Ποια είναι τα ίδια κεφάλαια του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας; Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΑΝ συνεισφέρει µέσα στο 2010 ποσό ύψους 460 εκατ. Ευρώ. Το 2011 µπορούν να προστεθούν και άλλοι πόροι του ΕΣΠΑ στο Ταµείο Επιχειρηµατικότητας. Τι ζητάµε από τις Τράπεζες για το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας; 1. Πρώτον, να συν-επενδύσουν µε το νέο Ταµείο το διπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του, δηλαδή περίπου 1 δις ευρώ. 2. εύτερο, να προχωρήσουν µαζί µας σε νέες µορφές επενδυτικής πρακτικής και σε νέα ευέλικτα σχήµατα µε ειδικευµένη στελέχωση, όπως Venture Capital, Start up and seed capital, business angels, για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας της νέας εποχής. 5

6 JEREMIE Τι είναι η πρωτοβουλία JEREMIE; Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση, και στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Τι ίδια κεφάλαια έχει το Ταµείο JEREMIE για την Ελλάδα; Η δηµόσια δαπάνη που έχει κινητοποιηθεί µέσω του ΕΣΠΑ µέχρι σήµερα για το Ταµείο JEREMIE είναι της τάξης των 250 εκατοµµύρια Ευρώ. Τι ζητάµε από τις Τράπεζες για το Ταµείο JEREMIE για την Ελλάδα; Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας και άλλοι επενδυτές αναµένεται να συµβάλλουν τουλάχιστον κατά 250 εκατοµµύρια Ευρώ. JESSICA Τι είναι η πρωτοβουλία JESSICA; Αφορά στην ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη µέσω έργων που γίνονται µε παραχωρήσεις και Σ ΙΤ. Τι ίδια κεφάλαια έχει το Ταµείο JESSICA για την Ελλάδα; Η δηµόσια δαπάνη που κινητοποιούµε σήµερα µέσω του ΕΣΠΑ για την JESSICA είναι 258 εκ Ευρώ. Τι ζητάµε από τις Τράπεζες για το Ταµείο JESSICA για την Ελλάδα; Τα ίδια κεφάλαια του Ταµείου JESSICA θα µοχλευθούν µε ευνοϊκά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και µε τη συµµετοχή Τραπεζών και ιδιωτών επενδυτών. Οι συνολικές επενδύσεις στις οποίες στοχεύουµε στον τοµέα αυτόν από τις Τράπεζες είναι 600 εκ ευρώ µέσα από σχήµατα Σ ΙΤ και παραχωρήσεων ή άλλης µορφής συνεργασιών. Μπορεί όµως οι συνολικές επενδύσεις να φθάσουν και τα 3 δις Ευρώ, µε κατάλληλη και σωστή δουλειά και συνεργασίες. 6

7 Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας και Ταµείο Αλιείας Για Βιώσιµη Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο Έχουν επίσης ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δηµιουργία δύο νέων Ταµείων Εγγυοδοσίας και ανειοδοτήσεων µέσω του ΕΣΠΑ / Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα , για µεταποιητικές γεωργικές επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις στον τοµέα της αλιείας. Στόχος των δύο αυτών Ταµείων είναι η καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση των επενδύσεών τους και της ανάπτυξής τους είτε µέσω εγγυήσεων δανείων είτε µέσω δανείων µε ευνοϊκούς όρους. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, και σύντοµα το ΕΤΕΑΝ που θα αποτελέσει τη µετεξέλιξή της, θα διαχειριστεί τα ταµεία αυτά

Το μυστικό της «Wal-Mart family» >24. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.471 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση 2,1% ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ. (α εξάμηνο 2010) εκατ.

Το μυστικό της «Wal-Mart family» >24. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.471 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση 2,1% ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ. (α εξάμηνο 2010) εκατ. business stories bs: ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 bstories@protothema.gr ΡΟΜΠΣΟΝ ΓΟΥΟΛΤΟΝ GOLDEN LIST ΟΓΚΙΣΤΙΝ ΝΓΚΑΦΟΥΑΝ Το μυστικό της «Wal-Mart family» ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Στις 1.471 μονάδες με εβδομαδιαία πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Έκθεση δραστηριοτήτων 2013 Η Τράπεζα της ΕΕ εμπιστοσύνη και καινοτομία: Καινοτόμα έργα που δημιουργούν απασχόληση Καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις Καινοτόμες συνεργασίες για μέγιστα αποτελέσματα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα