COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COFFEE MAKER KF5xxx D GR NL F GB"

Transcript

1 COFFEE MAKER KF5xxx NL F GB

2 Gebrauchsanweisung Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing Lees het veiligheidsadvies op pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. F Mode d emploi Avant d utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité en page 7. GB Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 14 carefully.

3 F NL B C F E GB L* G* H I K A J d gr nl f Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. EIN/AUS-Schalter mit Betriebsanzeige B. Wassertank C. Wasserstandanzeige. Abdeckung mit Scharnier E. Wasserfilterhalter mit Aktivkohlefilter-Einsatz F. Filterhalter mit Tropfschutzventil G. Mikrowellen geeignete Kaffeekanne mit beidseitiger Frischwasserskalierung* H. Wärmeplatte I. Ausziehbares Netzkabel mit Stecker J. Aroma-Taste K. Messlöffel L. Edelstahl-Isolierkanne mit Einhandbedienung* Α. Διακόπτης ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Β. Δοχείο νερού C. Ένδειξη στάθμης νερού. Εξωτερικό καπάκι E. Βάση φίλτρου νερού με φίλτρο ενεργού άνθρακα F. Θήκη φίλτρου με βαλβίδα διακοπής ροής G. Κανάτα καφέ κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, με ένδειξη της στάθμης του νερού και στις δύο πλευρές* H. Θερμαινόμενη πλάκα I. Καλώδιο και φις τροφοδοσίας με δυνατότητα επέκτασης J. Κουμπί έξτρα αρώματος K. Δοσομετρικό κουτάλι L. Κανάτα θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι με σκανδάλη* A. AAN/UIT-knop met voedingsindicatielampje B. Waterreservoir C. Waterniveau-indicatie. Scharnierdeksel E. Waterfilterhouder met actieve koolstoffilterpatroon F. Filterhouder met antidrupklepje G. Magnetronbestendige koffiekan met watermaatstreep aan beide kanten* H. Warmhoudplaatje I. Verlengbaar netsnoer en stekker J. Aromatoets K. Maatlepel L. Roestvrijstalen thermokan met knijphandvat* A. Interrupteur marche/ arrêt avec voyant lumineux B. Réservoir d eau C. Indicateur de niveau d eau. Couvercle articulé E. Emplacement filtre à eau PureAdvantage F. Porte-filtre avec système anti-gouttes G. Verseuse compatible micro-ondes avec graduation des deux côtés* H. Plaque de maintien au chaud I. Cordon d alimentation et fiche J. Touche sélecteur d arôme K. Cuillère doseuse L. Verseuse isotherme en inox avec déclencheur* *modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle 3

4 Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. as Gerät kann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und dem Netzkabel fern. as Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt! as Gerät niemals verwenden, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist. as Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Falls notwendig kann ein Verlängerungskabel für 10 A verwendet werden. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden. as Gerät immer auf eine ebene Fläche stellen. as Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist. as Gerät muss nach jeder Verwendung vor der Reinigung und Wartung ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss gezogen werden. Während des Betriebs können sich Gerät und Zubehör erhitzen. Nur ausgewiesene Griffe und Knöpfe verwenden. as Gerät abkühlen lassen, bevor es gereinigt oder aufbewahrt wird. as Netzkabel darf mit den heißen Teilen des Geräts nicht in Kontakt kommen. as Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. ie auf den Geräten angegebene maximale Füllhöhe nicht überschreiten. as Gerät nicht auf einer heißen Fläche oder in der Nähe einer Wärmequelle abstellen oder verwenden. ieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. er Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. 4

5 Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά παρά μόνον εάν είναι άνω των 8 ετών και εφόσον επιβλέπονται. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε παροχή ρεύματος του οποίου η τάση και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πλακέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ και μην πιάνετε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, το περίβλημα έχει φθαρεί. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε γειωμένη πρίζα. Αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για 10 A. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, λεία επιφάνεια. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά μετά τη χρήση, πριν τον καθαρισμό και πριν τη συντήρηση. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ενδεδειγμένες λαβές και χερούλια. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλο υγρό. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο όγκο πλήρωσης που αναγράφεται στις συσκευές. Μη χρησιμοποιείται και μη τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη ζημιά που προκλήθηκε από ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση. NL F GB 5

6 NL Lees de volgende aanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. it apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en er toezicht is. Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd, - de behuizing is beschadigd. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico s te vermijden. Plaats het apparaat altijd op een horizontale, vlakke ondergrond. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt. Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Gebruik alleen originele hendels en knoppen. Laat het apparaat afkoelen voordat u dit reinigt of wegzet. e voedingskabel mag de hete delen van het apparaat niet raken. ompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. Overschrijd niet het maximale vulvolume, zoals aangegeven op het apparaat. Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. it apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. e fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist gebruik. 6

7 F Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d utiliser la machine pour la première fois. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l expérience sont insuffisantes, à condition d être surveillés ou d avoir reçu des instructions concernant l utilisation sécurisée de l appareil et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l appareil. Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans, surveillés par un adulte, peuvent entreprendre une opération de nettoyage ou de maintenance sur l appareil. L appareil et son cordon d alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. L appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d alimentation indiquées sur la plaque signalétique. Ne jamais utiliser ou mettre en marche l appareil si le cordon d alimentation est endommagé ; le corps de l appareil est endommagé. L appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre. Une rallonge électrique adaptée à une intensité de 10 A peut être utilisée si nécessaire. Si l appareil ou le cordon d alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d éviter tout danger. L appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et horizontale. Ne jamais laisser l appareil sans surveillance lorsqu il est branché sur le réseau électrique. L appareil doit être éteint et débranché du réseau électrique après chaque utilisation et avant tout nettoyage ou entretien. L appareil et ses accessoires deviennent chauds en cours de fonctionnement. Utiliser les poignées et les boutons prévus à cet effet uniquement. Laisser l appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger. Le cordon d alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces chaudes de l appareil. Ne pas plonger l appareil dans l eau ou tout autre liquide. Ne pas dépasser le volume de remplissage maximum indiqué sur l appareil. Ne pas utiliser ou poser l appareil sur une surface brûlante ou à proximité d une source de chaleur. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d une utilisation incorrecte ou inadaptée de l appareil. NL F GB 7

8 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. ie Maschine auf eine ebene Fläche stellen. Bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine den Tank mit kaltem Wasser füllen. ie Maschine über den EIN/AUS-Schalter einschalten. Einen Tank voll Wasser ohne Papierfilter oder Kaffee einbis zweimal durch die Maschine laufen lassen, um sie zu reinigen. ie Kanne ist Mikrowellen geeignet. 2. Kaffeezubereitung: ie Abdeckung öffnen und den Wassertank bis zur gewünschten Höhe mit frischem kalten Wasser füllen. Im Wasserbehälter befindet sich eine Füllstandsanzeige für 2-10 große Tassen/3-15 kleine Tassen. ie Maschine darf nicht mit leerem Tank verwendet werden! 1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Όταν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή,, γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό. Ενεργοποιήστε τη μηχανή πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ- ΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Αφήστε ένα γεμάτο δοχείο νερού να περάσει από τη μηχανή μία ή δύο φορές για να πλυθεί, χωρίς να χρησιμοποιήσετε φίλτρο ή καφέ. Η κανάτα είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. 2. Παρασκευή του καφέ: ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο καθαρό νερό έως την επιθυμητή στάθμη νερού. Υπάρχει ένδειξη στάθμης νερού εντός του δοχείου νερού για 2-10 μεγάλα φλιτζάνια / 3-15 μικρά φλιτζάνια. Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με άδειο δοχείο! 3. Einen Papierfilter der Größe 1x4 in den Filterhalter einlegen und mit Kaffeepulver füllen. Neben der Wasserstandsanzeige befindet sich die empfohlene Kaffee-Messlöffelangabe. Für einen durchschnittlich starken Kaffee reicht ein Messlöffel voll (ca. 6 7 g) pro Tasse. ie Abdeckung des Wassertanks schließen und die Kanne (mit Abdeckung) auf die Wärmeplatte stellen. 3. Τοποθετήστε φίλτρο μεγέθους 1x4 στη θήκη του φίλτρου και γεμίστε το με αλεσμένο καφέ. Δίπλα στην ένδειξη της στάθμης του νερού, υπάρχει ένδειξη για το συνιστώμενο αριθμό κουταλιών καφέ. Για δυνατό καφέ μια κουταλιά ανά φλιτζάνι είναι αρκετή (περίπου 6-7 γρ.). Κλείστε το καπάκι του δοχείου νερού και τοποθετήστε την κανάτα (μαζί με το καπάκι) πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. nl 1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Als u het apparaat voor het eerst aanzet, vult u het reservoir met koud water. Start het apparaat door op de AAN/UIT-knop te drukken. Laat een volledig reservoir water een of twee keer door het apparaat lopen om dit te reinigen, zonder papieren filter of koffie. U kunt de kan in de magnetron gebruiken. 2. Koffie maken: open het deksel en vul het waterreservoir met koud water tot het gewenste niveau. Er bevindt zich een waterniveau-indicator voor 2-10 grote koppen/3-15 kleine kopjes in de watertank. Gebruik het apparaat nooit met een leeg reservoir! 3. Plaats een papieren 1x4-filter in de filterhouder en vul dit met gemalen koffie. Naast de watermaatstreep ziet u een maatstreep voor het aanbevolen aantal lepels koffie. Voor koffie met een gemiddelde sterkte is één maatschepje (ongeveer 6-7 g) per kopje voldoende. Sluit het deksel van het waterreservoir en plaats de koffiekan (met deksel) op het warmhoudplaatje. f 1. Placez la machine sur une surface plane. Lors de la première mise en route, remplissez le réservoir d'eau froide. Allumez la machine à l'aide de l'interrupteur marche/ arrêt. Laissez un réservoir entier d'eau s'écouler, sans utiliser de filtre ni de café. Répétez l'opération une ou deux fois. Verseuse compatible micro-ondes 2. Préparation du café : ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau souhaité. Un indicateur de niveau d eau pour 2 à 10 grosses tasses / 3 à 15 petites tasses est situé à l intérieur du réservoir. La cafetière ne doit pas fonctionner alors que le réservoir est vide! 3. Placez un filtre en papier de taille n 4 dans le porte-filtre et remplissez-le de café moulu. Une graduation indiquant le nombre de cuillères à café recommandé fi gure à côté de la quantité d eau. Pour obtenir un café moyennement corsé, une cuillère doseur (env. 6 à 7 g) par tasse suffit. Refermez le couvercle du réservoir d'eau et placez la verseuse (avec son couvercle) sur la plaque chauffante. 8

9 NL F GB 4. ie Maschine über den EIN/AUS- Schalter einschalten. ie Betriebs-anzeige leuchtet auf und heißes Wasser läuft in den Filter. Wenn kein Wasser mehr fließt, hält die Wärmeplatte den Kaffee heiß, bis die Maschine über den EIN/AUS-Schalter ausgeschaltet wird. Wird die Maschine nicht per der Hand ausgeschaltet, schaltet sie sich automatisch nach 40 Minuten ab. 5. Wird die Kanne entnommen, verhindert das Filterventil, dass Kaffee auf die Wärmeplatte tropft. Während der Zubereitung darf die Kanne nicht länger als 30 Sekunden entnommen werden, da sonst der Filter überläuft. 6. Per Tastendruck können Sie die Kaffeestärke wählen (bei weniger als 6 Tassen ergibt das einen stärkeren Kaffee). amit alle Aromastoffe herausgelöst werden können verlängert sich die Brühzeit. Ist die Aroma-Taste gedrückt leuchtet die Kontrolllampe. 4. Εκκινήστε τη μηχανή με το διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗ). Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει και το ζεστό νερό ρέει στο φίλτρο. Όταν σταματήσει να ρέει το νερό, η θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί τον καφέ ζεστό έως ότου η μηχανή απενεργοποιηθεί από το διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗ). Αν δεν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 40 λεπτά, μέσω της λειτουρ-γίας Αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας. 4. Zet het apparaat aan door op de AAN/UIT-knop te drukken. Het voedingslampje gaat branden en heet water stroomt in het filter. Als het water is doorgestroomd, houdt het warmhoudplaatje de koffie heet totdat u het apparaat uitschakelt met de AAN/UIT-knop. Als de machine niet handmatig wordt uitgeschakeld, schakelt de beveiligingsfunctie de machine na 40 minuten automatisch uit. 4. Allumez la machine en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant d'alimentation s'allume et l'eau chaude commence à s'écouler dans le filtre. A la fin de la préparation du café, la plaque chauffante maintient le café au chaud, jusqu'à l'arrêt de la cafetière à l'aide bouton marche/ arrêt. Si la cafetière n a pas été arrêtée manuellement, la fonction Arrêt automatique de sécurité l éteint au bout de 40 minutes. 5. Εάν η κανάτα αφαιρεθεί, η βαλβίδα του φίλτρου εμποδίζει τον καφέ να πέσει πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. Κατά το βράσιμο, δεν πρέπει να αφαιρείτε την κανάτα για πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, το φίλτρο θα ξεχειλίσει. 5. Als u de koffiekan verwijdert, voorkomt het filterklepje dat koffie op het warmhoudplaatje druppelt. Tijdens het koffiezetten mag de koffiekan niet meer dan 30 seconden worden verwijderd, anders stroomt het filter over. 5. Lorsque la verseuse est retirée, le système anti-gouttes empêche le café de goutter sur la plaque chauffante. Pendant le passage du café, ne pas retirer la verseuse pendant plus de 30 secondes, le filtre risquerait de déborder. 6. Ο ειδικός διακόπτης για έξτρα άρωμα παρατείνει το χρόνο προετοιμασίας, μεγιστοποιώντας την απόσταξη των αρωμάτων και δίνοντας πιο δυνατό καφέ για μικρότερο αριθμό φλιτζανιών (συνήθως, λιγότερα από 6). Πιέστε το κουμπί έξτρα αρώματος. Θα ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία. 6. e aromaselector verlengt de koffiezettijd voor maximale smaakextractie en sterkere koffie voor een klein aantal kopjes (meestal minder dan 6). Als u op de aromaknop drukt, gaat het lampje branden. 6. Le sélecteur d arôme prolonge le temps de préparation du café pour optimiser l extraction des saveurs et obtenir un café plus corsé pour un nombre de tasses restreint (généralement moins de 6). Appuyez sur la touche Arôme et le voyant s allume. 9

10 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 7. Einsetzen des PureAdvantage - Frischwasserfilter: Lassen Sie den Filter zunächst 10 Minuten lang in einem mit frischem, kaltem Wasser gefüllten Behälter einweichen. Wir empfehlen, den PureAdvantage - Frischwasserfilter nach 60 Brühvorgängen zu wechseln. 8. Setzen Sie den PureAdvantage - Frischwasserfilter (mit der Filterseite zuerst) in die dafür vorgesehene Aussparung im Boden des Wasserbehälters ein. 7. Εγκατάσταση του φίλτρου καφέ PureAdvantage : Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα σε ένα δοχείο με καθαρό κρύο νερό, και αφήστε το να μουλιάσει για 10 λεπτά. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου καφέ PureAdvantage μετά από 60 κύκλους χρήσης. 8. Τοποθετήστε το φίλτρο καφέ PureAdvantage (πρώτα η άκρη του φίλτρου) μέσα στο θύλακα που βρίσκεται στον πυθμένα του δοχείου νερού. nl 7. Plaatsing van het PureAdvantage koffiefilter: Plaats het filter in een kom met schoon en koud water, en laat 10 minuten weken. We raden u aan om het PureAdvantage koffiefilter te vervangen na 60 koffiezetbeurten. 8. Plaats het PureAdvantage koffiefilter (uiteinde met filter eerst) in de opening onderaan het waterreservoir. f 7. Installation du filtre à café Pure- Advantage : Placez le filtre à eau dans un récipient d eau froide et claire et laissez tremper pendant 10 minutes. Nous vous conseillons de remplacer le filtre à café PureAdvantage au bout de 60 cycles. 8. Placez le filtre à café PureAdvantage (extrémité du filtre d abord) dans l emplacement prévu à cet effet. 10

11 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien NL F GB 1. ie Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen. Alle Außenflächen mit einem feuchten Tuch abwischen. Kaffeekanne und Kannenabdeckung können im Geschirrspüler gereinigt werden. Nie ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden und die Maschine nie in Flüssigkeit eintauchen! 2. Zum Reinigen des Filterhalters den Griff anheben und den Filterhalter herausnehmen. Um das Filterventil gründlich zu reinigen betätigen Sie dieses mehrmals während des Abspülens. ie Filterhalterung kann auch im Geschirrspüler gereinigt werden. 3. Für ein optimales Ergebnis wird eine Entkalkung alle drei Monate empfohlen. en Tank der Produktanleitung entsprechend mit Wasser und Entkalker füllen und dann die Schritte 4 und 5 ausführen. 1. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί. Η κανάτα του καφέ και το καπάκι της πλένονται στο πλυντήριο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυστικά καθαριστικά ή καθαριστικά για λείανση και μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρό! 2. Για να καθαρίσετε τη θήκη του φίλτρου, ανασηκώστε τη λαβή και αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου. Για να καθαρίσετε καλά τη βαλβίδα του φίλτρου, ενεργοποιήστε την αρκετές φορές κατά το πλύσιμο. Για να καθαρίσετε πλήρως τη βαλβίδα του φίλτρου, πιέστε την αρκετές φορές ενώ την ξεπλένετε. Η υποδοχή του φίλτρου είναι κατάλληλη για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. 3. Συνιστάται η αφαίρεση των αλάτων κάθε τρεις μήνες για καλύτερη απόδοση. Γεμίστε το δοχείο με νερό και αποσκληρυντικό σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Έπειτα, ακολουθήστε τα βήματα 4 και 5. nl 1. Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de buitenkant af met een vochtige doek. e koffiekan en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water! 2. Voor het reinigen van de filterhouder tilt u de hendel op en verwijdert u de filterhouder. Voor het grondig schoonmaken van het filterventiel, drukt u er tijdens het spoelen een aantal malen op. e filterhouder kan ook in de afwasmachine worden gereinigd. 3. Voor de beste resultaten raden we u aan om het apparaat driemaandelijks te ontkalken. Vul het reservoir met water en ontkalkingsproduct volgens de aanwijzingen die bij het product zijn geleverd. Voer vervolgens stap 4 en 5 uit. f 1. Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation. Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide. La verseuse et son couvercle peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Ne jamais utiliser de produits nettoyants caustiques ou abrasifs et ne jamais placer la cafetière sous l'eau ou tout autre liquide! 2. Pour nettoyer le porte-filtre, soulevez la poignée et retirez le porte-filtre. Pour bien nettoyer le clapet du filtre, appuyez plusieurs fois dessus lorsque vous le rincez. Le porte-filtre peut également être lavé au lave-vaisselle. 3. Pour obtenir des performances optimales, il est recommandé de détartrer la bouilloire tous les trois mois. Remplissez le réservoir avec de l'eau et du détartrant en respectant les instructions du produit, puis suivez les étapes 4 et 5. 11

12 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 4. ie Kaffeekanne mit der Abdeckung auf die Wärmeplatte stellen. en Entkalker ca. 15 Minuten lang einwirken lassen und dann die Maschine einschalten. ie Maschine ausschalten, sobald die Lösung vollständig durchgelaufen ist. en Entkalkungsvorgang bei Bedarf wiederholen. 5. Mindestens zweimal nur Wasser durch die Maschine laufen lassen. ann die Kaffeekanne, die Abdeckung und den Filterhalter gründlich unter fließendem Wasser abspülen. abei das Filterventil mehrmals aktivieren. 6. Tauchen Sie die Thermoskanne nicht in eine Flüssigkeit ein und reinigen Sie sie nicht im Geschirrspüler.* 4. Τοποθετήστε τη κανάτα του καφέ μαζί με το καπάκι της στη θερμαινόμενη πλάκα. Αφήστε το αποσκληρυντικό να δράσει για περίπου 15 λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μηχανή. Απενεργοποιήστε την όταν σταματήσει να εξέρχεται το διάλυμα. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης. 5. Αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει τουλάχιστον δύο φορές μόνο με καθαρό νερό. Έπειτα, πλύνετε καλά την κανάτα του καφέ, το καπάκι και τη θήκη φίλτρου σε τρεχούμενο νερό. Να ενεργοποιείτε συνεχόμενα τη βαλβίδα του φίλτρου κατά το πλύσιμο. 6. Μη βυθίζετε ποτέ την κανάτα θερμός σε υγρό και μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.* nl 4. Plaats de koffiekan met deksel op het warmhoudplaatje. Laat het ontkalkingsproduct ongeveer 15 minuten inwerken en zet het apparaat vervolgens aan. Schakel het apparaat uit als de oplossing is doorgelopen. Herhaal indien nodig het ontkalkingsproces. 5. Laat ten minste twee keer gewoon water door het apparaat lopen. Reinig vervolgens de koffiekan, het deksel en de filterhouder grondig onder stromend water en druk het filterklepje regelmatig in tijdens het reinigen. 6. ompel de thermomok nooit onder in vloeibare stoff en en was de thermomok ook niet af in de afwasautomaat.* f 4. Placez la verseuse et son couvercle sur la plaque chauffante. Laissez agir le détartrant pendant 15 minutes environ, puis allumez la machine. Éteignez-la lorsque toute la solution s'est écoulée. Répétez la procédure si nécessaire. 5. Faire au minimum deux rinçages complets de la cafetière. Rincez ensuite abondamment la verseuse, le couvercle et le porte-filtre à l'eau courante en activant le système anti-gouttes de celui-ci à plusieurs reprises. 6. Ne jamais plongez le thermos dans un liquide et ne jamais le placez dans le lave-vaisselle.* *modellabhängig *εξαρτάται από το μοντέλο * afhankelijk van het model *selon le modèle 12

13 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt. NL F GB Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. nl Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente. f Recyclez les matériaux portant le symbole. éposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux. 13

14 14

15 F B C NL F E GB L* G* H I K A J gb Components A. ON/OFF switch with power indicator light B. Water tank C. Water level indicator. Hinged lid E. Water filter holder with Active carbon filter cartridge F. Filter holder with antidrip valve G. Microwave proof coffee jug with fresh water graduation on both sides* H. Warming plate I. Extendable power cord & plug J. Aroma button K. Measuring spoon L. Stainless steel thermo jug with a trigger* *depending on model 15

16 gb Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years. The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! Never use or pick up the appliance if the supply cord is damaged, the housing is damaged. The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 10 A can be used. If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard. Always place the appliance on a flat, level surface. Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains. The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance. The appliance and accessories become hot during operation. Use only designated handles and knobs. Allow to cool down before cleaning or storage. The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance. o not immerse the appliance in water or any other liquid. o not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances. o not use or place the appliance on a hot surface or near source of heat. This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use. 16

17 Getting started NL F GB gb 1. Place the machine on a flat surface. When starting the machine for the first time, fill the tank with cold water. Start the machine with the ON/OFF switch. Let a full tank of water pass through the machine once or twice to clean it, without using paper filter or coffee. 2. Making coffee: open the lid and fill the water tank with fresh cold water up to the desired level. There is a Water level indicator for 2 10 big cups / 3 15 small cups inside the water tank. The machine must not be used with empty tank! 3. Insert a size 1x4 paper filter in the filter holder and fill it with ground coffee. For average strong coffee one measuring spoon (approx. 6-7 g) per cup is sufficient. Close the water tank lid and place the jug (complete with lid) onto the warming plate. 4. Start the machine with the ON/ OFF switch. The power indicator light will come on and hot water will flow into the filter. When water has stopped flowing, the warming plate keeps the coffee hot until the machine is turned off with the ON/OFF switch. If the machine is not turned off manually, the Safety Auto-Off function turns it off after 40 minutes. 5. If the jug is removed, the filter valve prevents coffee from dripping onto the warming plate. While boiling, the jug must not be removed for longer than 30 seconds or the filter will overflow. 6. The Aroma Selector extends the brewing time to maximize the flavour extraction and get a stronger coffee for a small number of cups (normally less than 6). Press the Aroma button, the light will turn on. 17

18 Getting started gb 7. Installing the PureAdvantage Coffee filter: Place the filter into a container of clean cool water, and let soak for 10 minutes. We recommend to replace the PureAdvantage Coffee filter after 60 brew cycles. 8. Place the PureAdvantage Coffee filter (filter end first) into the pocket located at the bottom of the water reservoir. Cleaning and care 1. Turn the machine off and unplug the power cord. Wipe all outer surfaces with a damp cloth. Coffee jug and jug lid are dishwasher proof.* Never use caustic or abrasive cleaners, and never immerse the machine in liquid! 2. To clean the filter holder, lift up the handle and remove the filter holder. To clean the filter valve thoroughly, push it several times while it is being rinsed. The filter holder can also be washed in the dishwasher. 3. ecalcifying is recommended every three months for best performance. Fill the tank with water and decalcifier according to product instructions, then follow steps 4 and 5. 18

19 Cleaning and care 4. Place the coffee jug with its lid onto the warming plate. Allow the decalcifier to take effect for about 15 minutes, then switch the machine on. Switch it off when the solution has finished flowing through. If necessary repeat the decalcifying process. 5. Allow the machine to run at least twice with plain water. Then thoroughly rinse the coffee jug, lid and filter holder under running water, activate the filter valve repeatedly during the rinse process. 6. Never immerse the thermo jug in liquid or wash it in dishwasher.* *depending on model isposal Recycle the materials with the symbol. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. o not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. 19

20 Printed on recycled paper Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse Nurnberg Germany 3481AKF5xxx

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1

COFFEE MAKER MODEL KF 5xxx D GR NL F GB. ELX14520_IFU_Florence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 COEE MAKER MOEL K 5xxx ELX14520_IU_lorence_Coffeemaker_AEG_update_5lang.indd 1 6/17/2011 2:58:08 PM Anleitung...3 10 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46

COFFEE MAKER MODEL KF 5220 / 5265 D GR NL F GB. AEG IFU Florence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 COEE MAKER MOEL K 5220 / 5265 AEG IU lorence Coffeemaker 5lang.indd 1 07.03.11 13:46 Anleitung...3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900

7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 NL GB Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 14 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB

Downloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COFFEE MAKER KF7800, KF7900 D GR NL F GB ownloaded from www.vandenborre.be 7-SERIES COEE MAKER K7800, K7900 GB ownloaded from www.vandenborre.be Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19

STEAM IRON 5SAFETY MODEL DB 80xx D EL NL F GB. AEG IFU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 STEAM IRON 5SAETY MO B 80xx AEG IU 5Safety Mahe 19.07.11.indd 1 19.07.11 11:19 Anleitung...3 14 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB

COMBI COFFEE MAKER FRESH AROMA KAM300 D GR NL F GB COMBI COEE MAKER RESH AROMA KAM300 Anleitung... 3 23 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών... 3 23 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB

WATER KETTLE ULTRASPEED EWA7500 D GR NL F GB WATER KETTLE ULTRASPEE EWA7500 Anleitung... 3 11 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών...3 11 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06

ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D GR NL F GB. ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 ESPRESSO MAKER EASYPRESSO EA110 D NL F ELX12827_Bella_Espresso_AEG_5lang.indd 1 2009-10-20 13:28:06 D Anleitung...3 14 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Thank you for selecting an IZZY product. Συμβουλές Aσφαλείας / Safety Interlocks Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800

7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 7-SERIES WATERKETTLE EWA7800 Anleitung...3 13 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 13 Πριν χρησιμοποιήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

GCK0100W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ USER MANUAL ELECTRIC KETTLE

GCK0100W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ USER MANUAL ELECTRIC KETTLE 1 2 GCK0100W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ electric kettle GCK0100W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ electric kettle 3 4 Μικρός και ελαφρύς βραστήρας με ενσωματωμένο καλώδιο ιδανικός για χρήση σε ταξίδια Small and lightweight

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 KM 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H I J K L M N O P 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ AUTOMATIC GREEK COFFEE MAKER Μοντέλο/Model: S1429GCM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γενικές οδηγίες ασφαλείας Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ COFFEE MAKER KM 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F G H I J 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-10 EN...Pages 11-19 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. 2 Συμβουλές Aσφαλείας Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα Φίλτρου Coffee Maker 6616S ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

GCK1274E. 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric kettle ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1 EL 1. Περιστρεφόμενη βάση 2. Κουμπί απελευθέρωσης για το καπάκι 3. Φωτεινός διακόπτης GCK1274E GCK1274E EN 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated switch Ηλεκτρικός βραστήρας / electric

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990

Bedienungsanleitung Instruction Manual. Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 5990 5981 5980 Bedienungsanleitung Instruction Manual Filterkaffee-Automat 5980 / 5981 / 5990 Filter Coffee Maker 5980 / 5981 / 5990 DE EN F NL GR Bedienungsanleitung Instruction Manual Notice d utilisation

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator

Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Steriliser Stérilisateur Sterilisator Απστειρωτής Ατμού Sterilizator Bedienungsanleitung Instruction Manual Conseil d utilisation Gebruiksaanwijzing Οδηγίες χρήσης Navodilo za uporabo 1 3 1 2 Steriliser

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR

STEAM IRON DB13xx GB D F NL GR STEAM IRON B13xx Instruction book...3 13 Before using the appliance for the first time, please read the safety advice on page 4. Anleitung...3 13 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB

QUICKSTEAM STEAM STATION DBS3350 D GR NL F GB QUICKSTEAM STEAM STATION BS3350 Anleitung...3 19 Vor der ersten Benutzung des Bügeleisens lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4 sorgfältig durch. Βιβλίο οδηγιών...3 19 Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1. Filter Coffee Maker. Cafetière filtre. Filterkaffeemaschine. Filtre Kahve Makinesi

47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1. Filter Coffee Maker. Cafetière filtre. Filterkaffeemaschine. Filtre Kahve Makinesi 47140MEE Rev1_9225 47507 MEE pump - Jon 25/01/2012 20:57 Page 1 Filter Coffee Maker Please read and keep these instructions 85 o 95o o o 95 g Cafetière filtre Merci de bien vouloir lire et conserver ces

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

C60. FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18

C60. FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18 * * Ma machine FR Manuel d instruction EN InstRUCtion manual 2 GR Οδηγίες χρήσης 18 C60 Nespresso, un système exclusif pour reproduire à l infini un espresso parfait. Toutes les machines Nespresso sont

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο : CM9166 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σημαντικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24

Περιεχόμενα / Contents. GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 1 Περιεχόμενα / Contents GR...Σελίδες 2-13 EN...Pages 14-24 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY. Σημαντικές προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις oδηγίες πριν την πρώτη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

3 1 A B C D N H E M F G L I J K

3 1 A B C D N H E M F G L I J K SCF870 2 3 A 1 B C D N H E F G M I J L K 4 English 6 Deutsch 18 Ελληνικα 31 Français 46 한국어 59 Nederlands 71 SCF870 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual

Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Οδηγίες Χρήσης Instructions Manual Καφετιέρα - Coffee Maker SB-350 SERIE PRO www.pyrex.com.gr 4 3 1a 2 1 8 5 6 Καφετιέρα - Coffee Maker SB-350 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας PYREX.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

BLENDER EASYCOMPACT SB4xx D GR NL F GB

BLENDER EASYCOMPACT SB4xx D GR NL F GB BLENER EASYCOMPACT SB4xx Anleitung...3 18 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Εγχειρίδιο Οδηγιών...3 18 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ash Vacuum Cleaner Σκούπα καθαρισμού στάχτης Model/Μοντέλο MAC Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Ash Vacuum Cleaner Σκούπα καθαρισμού στάχτης Model/Μοντέλο MAC Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης Ash Vacuum Cleaner Σκούπα καθαρισμού στάχτης Model/Μοντέλο MAC-0 Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης ENGLISH The appliance is dry pick-up use only Attention: Please read this manual before installing and

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23. NL... p. 32. ES... p. 41. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68. www.krups.com XXXXXX

FR... p. 5. EN... p. 14. DE... p. 23. NL... p. 32. ES... p. 41. PT... p. 50. IT... p. 59. EL... p. 68. www.krups.com XXXXXX FR........ p. 5 EN........ p. 14 DE........ p. 23 NL........ p. 32 ES........ p. 41 PT......... p. 50 IT......... p. 59 EL......... p. 68 XXXXXX www.krups.com NC00120880-08.2013- Réalisation : Espace graphique

Διαβάστε περισσότερα

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Διαβάστε περισσότερα