Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008)."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΗ 2020». ΑΘΗΝΑ: 7/12/2010 ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζηνλ Οξγαληζκό Αζήλαο γηα ην Ρπζκηζηηθό 2020 γηα ηε βηνκεραλία-θαηλνηνκία, ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα θνκβηθά δεηήκαηα: 1. Ποια είναι η ζσέζη σωπικών οικονομικών εξελίξεων με ηη βιομησανία- καινοηομία. Η πξόζθαηε θξίζε αλέδεημε ηδηαίηεξα ηε κεγάιε ζεκαζία κηαο ηζρπξήο, αληαγσληζηηθήο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο βηνκεραληθήο παξαγσγηθήο αιπζίδαο γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Δ.Δ. θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Αλάκεζα ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα παίμνπλ ην ξόιν θαηαιύηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο λέαο επξσπατθήο πνιηηηθήο πνπ αλαθνηλώζεθε πξόζθαηα, είλαη: Η Έλσζε θαηλνηνκίαο Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Ο ζρεδηαζκόο γηα ην ξπζκηζηηθό Αζήλαο Αηηηθήο 2020 πξέπεη λα πάξεη ππ όςε ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο εμειίμεηο, κηαο θαη πξόθεηηαη λα έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πόιε, όπσο έρεη απνδεηρζεί θαη ζην παξειζόλ. Η βηνκεραληθή πεξίνδνο ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηε καθξόρξνλε πνξεία ηεο, ραξαθηήξηζε δηεζλώο ηελ εμέιημε ησλ πόιεσλ. Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). Η πόιε ηνπ 50, 60 θαη 70 ραξαθηεξίδεηαη δηεζλώο από ηνλ δηαρσξηζκό ησλ ρξήζεσλ, ην ιεγόκελν zoning, πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηε δνκή ηεο. Σόηε 1

2 έρνπκε θαη ηελ 1 ε γεληά ππεξεζηώλ. Η αλάπηπμή ηνπο νδήγεζε ζηε δηόγθσζε, θπξίσο θαζ ύςνο, ησλ θέληξσλ ησλ πόιεσλ. ηηο δεθαεηίεο 70 θαη 80 ησλ θξίζεσλ ηνπ ΟΠΔΚ, ε 2 ε γεληά ππεξεζηώλ επηηάρπλε ηελ εμεηδίθεπζε εξγαζίαο θαη εμσηεξίθεπζε ηελ παξαγσγή από ην θνξληηθό ζύζηεκα. Έρνπκε λέεο παξαγσγηθέο ππεξεζίεο όπσο δηνίθεζε, κάξθεηηλγθ, λνκηθέο ππεξεζίεο θαη αγνξά αθηλήησλ πνπ πξνθάιεζαλ παξαγσγηθέο επηπηώζεηο. ην δηεζλή ρώξν δεκηνπξγήζεθαλ παγθνζκηνππόιεηο, όπσο ε Ν. Τόξθε, ην Λνλδίλν, ην Σόθην. Η 3 ε γεληά ππεξεζηώλ πνπ αλαδύεηαη ηε δεθαεηία ηνπ 90 ζηελ πνξεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζπγθξνηεί ηηο ιεγόκελεο λέεο αζηηθέο νηθνλνκίεο. Απηέο αθνξνύλ θπξίσο ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ πςειή ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία (ΙCT s, multimedia, ηειεπηθνηλσλίεο), ζηηο δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο ληηδάτλ, ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε πνιηηηζκνύ θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ζηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε παγθόζκην επίπεδν. ε θνηλσληθό επίπεδν αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη κηα λέα κεζαία ηάμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από λένπο θώδηθεο θαη επαηζζεζία ζε δεηήκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Οη παξελέξγεηεο ηνπ zoning, ε απμαλόκελε πεξηβαιινληηθή ηερλνγλσζία θαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζαξκνγή ηεο βηνκεραλίαο, ζπλέβαιαλ ήδε από ην 90 ζηελ πξνώζεζε πνιενδνκηθώλ πνιηηηθώλ αλάκεημεο ησλ ρξήζεσλ. Από ηε δεθαεηία ηνπ 90 βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα λέν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ηελ παξαγσγή κε ηηο ππεξεζίεο, ηελ πςειή ηερλνινγία θαη ηελ ηερλνγλσζία θαη απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή θαηλνηνκία - αηκνκεραλή αλάπηπμεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο πόιεο. Γηεζλώο έρνπκε ηελ αλάδεημε σο θόκβσλ-ππεξεζηώλ, πόιεσλ όπσο ε Βαξθειώλε θαη ην Μηιάλν. ην εζσηεξηθό ησλ πόιεσλ δεκηνπξγνύληαη ζπγθεληξώζεηο επηρεηξήζεσλ, ηα ιεγόκελα clusters λέσλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 2

3 δξνπλ ζαλ θαηαιύηεο γηα ηελ αλάπιαζε θαη αλαδσνγόλεζε ππνβαζκηζκέλσλ θεληξηθώλ πεξηνρώλ. Σελ ίδηα επνρή αξρίδεη ε ηάζε κεηεγθαηάζηαζεο ησλ παξαδνζηαθώλ βηνκεραληώλ έμσ από ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, πξνο ηηο νηθνλνκηθά αλαπηπζζόκελεο πεξηνρέο, ε νπνία νδήγεζε ζε κεγάιεο δηεζλείο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αλαδηαξζξώζεηο. Σαπηόρξνλα ζπλππήξραλ βέβαηα θαη πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ησλ βηνκεραληώλ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάπηπμεο θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ θαη ρσξώλ. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηάγνπκε, νδήγεζε πιένλ ζηε ζαθή δηαηύπσζε ηεο ζύγρξνλεο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο «Δπξώπε 2020» κε επίθεληξν ζηε βηνκεραληθή ηεο αλάπηπμε κε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη πξάζηλν πξνζαλαηνιηζκό. Η αλάπηπμε απηνύ ηνπ ηύπνπ πξνζηδηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αηηηθήο θαη απνηειεί πξόθιεζε θαη επθαηξία γηα ην Ρπζκηζηηθό ηεο Αζήλαο. 2. Ποια είναι ηα σαπακηηπιζηικά, ανηαγωνιζηικά πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ Αηηικήρ. Γηα ηελ ρώξα καο γεληθόηεξα θαη γηα ηελ Αζήλα Αηηηθή νη εμειίμεηο θαη νη ζρέζεηο κεηαμύ βηνκεραλίαο-θαηλνηνκίαο- πόιεο, αθνινπζνύλ ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο, παξ όιν πνπ δελ ζπγρξνλίδνληαη πάληα κε απηέο. ρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ρξεηάδεηαη λα κεησζεί ε πζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. εκαληηθή πξόνδν ζ απηήλ ηελ θαηεύζπλζε απνηειεί ε λέα κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε πνπ θαζηεξώλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε από ηηο αξρέο ηνπ ην κεηαμύ παξ όια ηα πξνβιήκαηα ε Αηηηθή ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη από ηηο βηνκεραλίεο ηεο, νη νπνίεο ζύκθσλα κε πξνγελέζηεξα ηεο θξίζεο 3

4 ζηνηρεία, ζπγθεληξώλνπλ ην 40% πεξίπνπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε βηνκεραλία όιεο ηεο ρώξαο. Παξά ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ απνθέληξσζε, ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο: o πγθεληξώλεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ πιεζπζκνύ κε ηα πςειόηεξα πξνζόληα θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη γηα ηα δύν θύια. o Γηαζέηεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ Ιδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο θαη ησλ ηερλνινγηθώλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ. Η ύπαξμε πεξηνρώλ ππό απνβηνκεράληζε, ή πεξηνρώλ κε θελά βηνκεραληθά θηήξηα, επηηξέπεη ηελ αλαδσνγόλεζή ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία ζύγρξνλσλ θαη θαηλνηόκσλ εγθαηαζηάζεσλ βηνκεραληθώλ ρξήζεσλ, θαη clusters ησλ λέσλ αζηηθώλ νηθνλνκηώλ. Η γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Αηηηθήο έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θπξίσο ζε ζρέζε κε ηα Βαιθάληα θαη ην Μεζνγεηαθό ρώξν. Η Αηηηθή δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν αεξνδξόκην ηεο Υώξαο θαη ην πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Η Αηηηθή όπσο ζπκβαίλεη κε ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, εμαζθαιίδεη ζηε βηνκεραλία εγγύηεηα κε ηηο αγνξέο ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο (πιηθά, εξγαηηθό δπλακηθό) αιιά θαη ηηο αγνξέο ησλ πξντόλησλ, δηαζέηεη ζρεηηθά κε ηελ ππόινηπε ρώξα αλεπηπγκέλα δίθηπα κεηαθνξώλ, ηθαλνπνηεηηθέο ππνδνκέο, κε απνηέιεζκα ρακειόηεξν θόζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπο θαζώο θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηηο ΙCT ηηο ζύγρξνλεο δειαδή ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. ( Καινγήξνπ-Μαλδαξάθα). 4

5 ηελ Αηηηθή, θπξίσο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρνπκε επίζεο αλάπηπμε λέσλ αζηηθώλ νηθνλνκηώλ πνπ ζπλίζηαηαη : 1. ζηα ζρεδηαζκέλα δηάζπαξηα εληόο Αηηηθήο clusters αζιεηηζκνύ, πνιηηηζκνύ θαη δξαζηεξηνηήησλ ειεύζεξνπ ρξόλνπ πνπ καο άθεζε ην megaevent ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ κε όια ηα πξνβιήκαηα αμηνπνίεζεο πνπ πξέπεη αθόκα λα επηιπζνύλ θαη 2. ζηα απηνγελή clusters πνπ αθνξνύλ ζε επηρεηξήζεηο: α. πνιηηηζκνύ θαη ειεύζεξνπ ρξόλνπ, β. πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο θαη γ. ελδηάκεζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ πςεινύ επηπέδνπ, πνπ αλαπηύρζεθαλ θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο (Λ. Κεθηζίαο, Φπξξή, Λ. Πεηξαηώο θιπ.). Μεηνλεθηήκαηα ηεο Αηηηθήο: ήκεξα ην αίηεκα γηα πεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε ηεο ρώξαο είλαη αθόκα επίθαηξν, ρξεηάδνληαη όκσο αξζξσκέλεο κεηαμύ ηνπο αλαπηπμηαθέο θαη ρσξνηαμηθέο πνιηηηθέο πνπ λα παίξλνπλ ππ όςε ηηο ζπλζήθεο θξίζεο ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε. Μεηνλεθηήκαηα γηα λέεο πεξηνρέο βηνκεραλίαο ζηελ Αηηηθή, εθ όζνλ κάιηζηα δελ ελζσκαηώλνπλ θαηλνηνκία θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, απνηεινύλ: - ν πεξηνξηζκέλνο ρώξνο, ζε ζπλδπαζκό: κε αλαπηπμηαθέο επηινγέο όπσο είλαη ν πνιηηηζκόο θαη ν ηνπξηζκόο, κε πεξηβαιινληηθέο επηινγέο, θαζώο θαη κε ρσξνηαμηθέο επηινγέο κεγάινπ βάξνπο γηα ην κέιινλ ηεο Αηηηθήο όπσο νη επηινγέο γηα ηε ζπκπαγή πόιε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αγξνηηθήο γεο. - νη πςειέο ηηκέο γεο θαη νη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε βηνκεραλία από ην real estate θαη ρξήζεηο όπσο νη κεγάιεο εκπνξηθέο επηθάλεηεο. Μεηνλεθηήκαηα επίζεο απνηεινύλ: 5

6 - ν θαηαθεξκαηηζκόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηδησηηθήο γεο θαη ε έιιεηςε δεκόζηαο γεο ζηηο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο πόιεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζρεδηαζηηθήο θαηλνηνκίαο. - Οη θαζηεξσκέλεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ αληηζηέθνληαη γηα δεθαεηίεο ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ παιηώλ κνληέισλ αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο. ε ζρέζε κε ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Έ.Δ ησλ 15, ε Αηηηθή όπσο θαη νη άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, κεηνλεθηεί σο πξνο ηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ θαη εκπνξεπκάησλ, ην κηθξό κεξίδην ησλ ηξαίλσλ ζε απηέο, ηελ ελ γέλεη έιιεηςε εκπνξηθώλ δηθηύσλ κεηαθνξάο, ηελ πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ logistics. 3. Ποιορ είναι ο νέορ πόλορ ηος ππογπαμμαηιζμού και ηος ζσεδιαζμού για ηην Αηηική Ο ζηόρνο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηεο Αζήλαο σο κεζνγεηαθήο θαη επξσπατθήο κεηξόπνιεο ζπλερίδεη λα είλαη επίθαηξνο. Γηα λα πινπνηεζεί απαηηείηαη κεηαμύ άιισλ: Τπνζηήξημε ηεο δπλακηθήο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ πεξηνρώλ θπξίσο κε ηελ επαλάρξεζε, αλαδηνξγάλσζε θαη πνιενδόκεζε εθείλσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε όινπο ηνπο ηύπνπο δήηεζεο θαη ζα δηαζθαιίδνπλ παξάιιεια ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα. Αλαζπγθξόηεζε πξώελ βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθή ζέζε ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο θαη αλάδεημή ηνπο ζε πνιπιεηηνπξγηθνύο πόινπο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο. ηηο λέεο ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη επίζεο λα πξνβιεθζνύλ πνιενδνκηθά εξγαιεία γηα ηε ζηήξημε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ 6

7 θαηεύζπλζε ηεο πνιηηηθήο πνπ πξνσζεί ην ΤΠΔΚΑ, όπσο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο θηεξηαθνύ απνζέκαηνο ηεο πόιεο, κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζώο θαη κε ηελ πξνώζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Πξνώζεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο γεο θαζώο θαη εξγαιείσλ πνπ αθνξνύλ ηηο ππεξαμίεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηνπ ` ζεκαληηθό ξόιν ζα παίμνπλ: ζρεδηαζκνύ - ε κεηαξξύζκηζε ζηνλ ηξόπν δηαθπβέξλεζεο πνπ επηθέξεη ν Καιιηθξάηεο κε ηελ αηξεηή κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα. - Οη ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα αμηνπνηνύλ ηε κέγηζηε δπλαηή ζπλέξγηα ηνκεαθώλ πνιηηηθώλ θαη δπλάκεσλ ηνπ θξαηηθνύ θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζηα πιαίζηα ησλ επξσπατθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. - Ο ζπληνληζκόο ησλ ηνκεαθώλ κε ηηο ρσξηθέο πνιηηηθέο, ε ζπλέξγηα κεηαμύ ππνπξγείσλ, πεξηθέξεηαο, πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, θνηλσληθώλ θνξέσλ θαη επηκειεηεξίσλ πνπ επηδηώθεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ, πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε πξόζθαην λόκν ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΚΑ. - Ο ζπληνληζκόο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ Αηηηθή κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηηο γύξσ πεξηθέξεηεο, γηα ηνλ ειιεληθό ρώξν θαη κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο - Η επηκνλή ζην ζηξαηεγηθό θαη επηρεηξεζηαθό ραξαθηήξα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζε ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθέο ρσξνηαμηθέο παξεκβάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην Ρπζκηζηηθό 2020 ζα ζπλνδεύεηαη από Πξόγξακκα Γξάζεο κε πξνηεξαηόηεηεο έξγσλ θαη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. 7

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα