Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ."

Transcript

1 CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc, PhDc Yπεύζπλνο εθαξκνγώλ ειεθηξνληθήο πγείαο (e- health) Αλαπηπμηαθήο Eηαηξίαο ΟΣΑ e-trikala AE ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ

2 Αξκνδηόηεηεο ΟΣΑ ζην ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο Ζ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα βξεθηθήο, παηδηθήο θαη ηξίηεο ειηθίαο Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ Ζ ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνύλησλ θαη πξνζθύγσλ ζηελ θνηλσλία Ref.: Νένο Κώδηθαο Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ (Ν. 3463/2006)

3 Δλδεηθηηθέο θνηλσληθέο δνκέο θαη πξνγξάκκαηα ΟΣΑ Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί θαη Νεπηαγσγεία ΟΣΑ «Βνήζεηα ζην πίηη» Ηαηξνθνηλσληθά Κέληξα Οηθηζκώλ Αζίγγαλσλ Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ)

4 Πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα γηα ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ : «θόζηνο / πνηόηεηα» ιόγσ: αύμεζεο ηεο δήηεζεο ππεξεζηώλ πγείαο θαη θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ, ιόγσ γεξάζθνληνο πιεζπζκνύ απμεκέλν επηπνιαζκό ρξόλησλ λνζεκάησλ πςειόηεξσλ επίπεδσλ εηζνδήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζπλνδεύνληαη από απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο Ref.:Alder J et.al. The chronic disease burden An analysis of health risks and health care usage, Cass Business School, City University, UK. ( 2005)

5 Η Ευπώπη «γηπάζκει»

6 με ζυνέπεια ηην αύξηζη ηων δαπανών για ηην υγεία και ηην θπονηίδα ageing and health care and long-term care expenditures appear to be highly related at first sight EPC/ECFIN/630-EN final

7 CDC USA (Center for Disease Control):83% ησλ ζπλνιηθώλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία ζηηο ΖΠΑ νθείιεηαη ζε 6 Υξόληεο παζήζεηο Τπέξηαζε, Υξόληα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα, ηεθαληαία Νόζνο, Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην, Γηαβήηεο θαη Καξθίλνο Αξηζκόο αζζελώλ ζηηο Η.Π.Α. : Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα: 71 εθαη. (65 εθαη. - Τπέξηαζε, 13.2 εθαη.- ηεθαληαία Νόζνο, 5.5 εθαη. Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηζόδην, 5 εθαη. Υξόληα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα) Γηαβήηεο: 20.8 εθαη. Καξθίλνο: 10+ εθαη. Ιαηξηθέο Γαπάλεο: Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα :$256 δηο $ Γηαβήηεο: $92 δηο $ Καξθίλνο: $72 δηο $ Ref.: 1. AHA statistics update, ADA fact sheet, NCI cancer trends progress report, 2005 update

8 Η Διιάδα αθνινπζεί ηελ γεληθή ηάζε Πξνζδόθηκε κέζε δηάξθεηα δσήο Αξηζκόο αηόκσλ >60 εηώλ αλά 100 παηδηά

9 Αλαγθαία επνκέλσο ε κεηεμέιημε ησλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο θξνληίδαο : Αλάιπζε θόζηνπο-σθέιεηαο Αμηνιόγεζε ηεο ζπκβνιή ησλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ Πνηόηεηα Εσήο ησλ πνιηηώλ Υξήζε ελαιιαθηηθώλ κεζνδνινγηώλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ Ref.:Λεπθή Βίβινο ηεο Επηηξνπήο ηεο ΕΕ «Μαδί γηα ηελ πγεία: Σηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο ΕΕ γηα ηελ πεξίνδν » COM(2007) 630

10 «Tειεθξνληίδα ή Σειεπξόλνηα» Ο όξνο «Tειεθξνληίδα» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηειεκαηηθέο εθαξκνγέο ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηηο νηθίεο ηνπο ή ζε ηδξύκαηα, θαη νη νπνίνη έρνπλ ήδε κηα δηαγλσζκέλε ρξόληα πάζεζε πνπ απαηηεί ηαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινύζεζε. Ref.: «Τειεϊαηξηθή ζηελ Πξάμε», Πεξδηθνύξε Μ., Γηόβαο Π. θαη ζπλ. Εθδόζεηο «ελ Πιώ» Aζήλα 2005

11 Ζ ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖΛΔΠΡΟΝΟΗΑ θαη YΠΖΡΔΗΩΝ e-health 1. Βηνινγηθή ηειεκεηξία ππεξηαζηθώλ αζζελώλ θαη νίθνλ 2. Πξόγξακκα ηειε-θαξδηνινγίαο θαη νίθνλ γηα αζζελείο κε Υξόληα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα 3. Πξόγξακκα ηειε-ζπηξνκέηξεζεο θαη νίθνλ γηα αζζελείο κε Bξνγρηθό Άζζκα 4. Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) θαη ηειεταηξηθήο ππνζηήξημεο ησλ Ηαηξνθνηλσληθώλ Κέληξσλ Αζίγγαλσλ

12 35 ρηιηόκεηξα νπηηθήο ίλαο 35 ρηιηόκεηξα νπηηθήο ίλαο

13 Ζ Πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Ζ Πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ πλνιηθά 34 θόκβνη Πάλσ από ρξήζηεο ΓΩΡΔΑΝ πξόζβαζε ζην internet ζε όινπο ηνπο πνιίηεο Δίλαη αζθαιέο δεζκεύνληαο ηηο ηζηνζειίδεο : δηαθίλεζεο θαη αληαιιαγήο παξάλνκνπ πιηθνύ πνπ αθνξά ζην θαηέβαζκα ηξαγνπδηώλ θαη ηαηληώλ πνξλνγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ ώζηε νη γνλείο λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα όηαλ νη αλήιηθνη ζπκπνιίηεο καο «ζεξθάξνπλ» ζην internet

14 Πξόγξακκα Σειεθξνληίδαο ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ

15 ρεκαηηθή Απεηθόληζε Ρνήο Γεδνκέλσλ θαη Γηαδηθαζίσλ Πξνγξάκκαηνο Σειεπξόλνηαο Γήκνπ Σξηθθαίσλ

16 Online Ζιεθηξνληθόο Ηαηξηθόο Φαθέινο Πξνγξάκκαηνο Σειεπξόλνηαο

17 Βηνινγηθή ηειεκεηξία ππεξηαζηθώλ αζζελώλ θαη νίθνλ Aζύξκαην-bluetooth πηεζόκεηξν & GPRS PDA Ref.: Τζνύλεο Δ., Δαθνύιαο Γ. θαη ζπλ.,tόκνο Πεξηιήψεωλ 14νπ Παλειιήληνπ Σπλέδξηνπ Εζωηεξηθήο Παζνινγίαο Σει 31 (Aζήλα,30/9-3/10/ 2008)

18 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Πηώζε ηόζν ηεο ΑΠ όζν θαη ηεο ΓΑΠ όζν θαη ηεο Μέζεο ΑΠ (ΜΑΠ). Καιύηεξε ζπκκόξθσζε ησλ αζζελώλ ζηηο νδεγίεο γηα δηαηξνθή θαη αύμεζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Η ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ κειέηε ήηαλ πςειή θαη επίζεο βειηησκέλε βξέζεθε ε εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο, όπσο απηή θαηαγξάθεθε κε ηε ρξήζε ζρεηηθώλ εξσηεκαηνινγίσλ. Αθόκε, ζεκαληηθή κείσζε παξαηεξήζεθε ζηνλ ππνινγηδόκελν θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν (HeartScore). Tele Group Control Group Mean SD p Mean SD p Systolic Blood Pressure -14, , ,005-7, , ,018 Diastolic Blood Pressure -9, , ,014-3, , ,057 IPAQ 323, ,174 0, , ,939 0,882 Mediterranean Score 2,500 2,665 0,070-0,333 3,882 0,842 SF 36 5,000 7,510 0,164 12,500 13,004 0,065 Between Group Differences p p SBP Difference 0,131 MedDiet Difference 0,171 DBP Difference 0,081 SF 36 Difference 0,249 IPAQ Difference 0,864 HeartScore Difference 0,209 Heartscore -1,167 0,753 0,013-0,667,516 0,025

19 Πξόγξακκα ηειε-θαξδηνινγίαο θαη νίθνλ γηα αζζελείο κε Υξόληα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Η Υξόληα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα (ΥΚΑ) ζπλεπάγεηαη: 1. ζπρλέο θαη πνιπήκεξεο λνζειείεο, 2. επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ, 3. απνξξνθά ζεκαληηθνύο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.

20 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Γηπιή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 24 αζζελείο κε ΥΚΑ ζηαδίνπ ΗΗΗ θαη IV θαηά ΝΤΖΑ. κέζεο ειηθία 77,08 ± 6,97 έηε, LVEF <40%. Mέζε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο: 136,92 ± 36,65 εκέξεο Σπραηνπνίεζε: ηαθηηθό θαξδηνινγηθό ηαηξείνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σξηθάισλ.

21 ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σειεθαξδηνγξάθνο κηαο απαγσγήο Αζύξκαην-bluetooth πηεζόκεηξν GPRS & PDA Zπγαξία

22 ΤΚΔΤΔ ΦΟΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΑ

23 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

24 Σειεδηάγλσζε θαη παξέκβαζε

25 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Βειηίσζε θαηάζηαζεο θαη πνηόηεηαο δσήο αζζελώλ Eξσηεκαηνιόγην Minnesota εηδηθό γηα ηελ ΥKA: -5,73 ± 4,78 (P = 0,0026) ΔQ-5D: Αύμεζε ζηελ εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα ηνπ 9,09 ± 8,54 (P = 0,13) θαη κείσζε ζην score ησλ πέληε εθηηκώκελσλ παξακέηξσλ θαηά ± 1,03 (P = 0,067). Δξσηεκαηνιόγην Δηδηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (SAQ questionnaire): 0,64 ± 1,12, P = 0,089 Απμήζεθαλ ηα πνηνηηθώο ζηαζκηζκέλα έηε δσήο (QALYs) (0,13 ± 0,24 εκέξεο, P = 0,093) κε κέζν θόζηνο 12,909± 53,313/QALY Stafylas P., Dafoulas G. et.al ESC Congress 2008 (Munich Germany, 30/8-03/9 2008) Stafylas P., Dafoulas G. et.al Cost-utility analysis of home telemonitoring in elderly patients with chronic heart failure ISPOR 11th Annual European Congress (Athens- Greece, 8-11/ )

26 Πξόγξακκα ηειε-ζπηξνκέηξεζεο θαη νίθνλ γηα αζζελείο κε Bξνγρηθό Άζζκα Ref.:Δαθνύιαο Γ & Koπληνύξε Μ Ειιεληθή Ιαηξηθή Vol 74, Supplement : 124 (2008)

27 Σειε-ζπηξόκεηξν Δμνπιηζκόο

28 Ο ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ βξνγρηθώλ αληηζηάζεσλ απνηειεί ην θπξηόηεξν κέζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηηπρίαο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηνπ άζζκαηνο. Πεγή:Παηάθαο Γ.«Δπίηνκε Πλεπκνλνινγία»,Δθδόζεηο University Studio Press,1994

29 Κξηηήξηα Δπηινγεο Αζζελώλ Αζζελείο κε κεξηθώο ειεγρόκελν θαη κε ειεγρόκελν άζζκα ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Παγθόζκηαο ηξαηεγηθήο γηα ηε Θεξαπεία ηνπ Άζζκαηνο(GINA)

30 Μεζνδνινγία Απνζηνιή κέρξη 2 κεηξήζεηο εκεξεζίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ώξεο ηεο εκέξαο καδί κε ηα απνηειέζκαηα ελόο ζπλνπηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπησκάησλ ζπκπιεξσκέλν από ηνλ αζζελή Σειεθσληθή Δπηθνηλσλία Ηαηξνύ - Αζζελή θαη παξέκβαζε

31 ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ/ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ηοισεία αζθενούρ: Ονομαηεπώνςμο: Σηλέθυνο: Διεύθςνζη καηοικίαρ: Ημεπομηνία γέννηζηρ: / / Ονομαηεπώνςμο ζςγγενούρ: Αζθάλεια: Σηλέθυνο ζςγγενούρ: Θεπάπυν Πνεςμονολόγορ: Οικογενειακόρ ιαηπόρ: Νοζοκομείο Ιδιώηηρ ΙΚΑ Άλλο Νοζοκομείο Ιδιώηηρ ΙΚΑ Άλλο ΩΡΕ ΠΙΡΟΜΕΣΡΗΗ & ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑ(Δεςη Παπ) (αποζηολή ηο ππυί ππιν ηην ππυινή μέηπηζη) ΟΔΗΓΙΕ ΗΜΕΡΗΙΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ Κάθε ππυί παπακαλούμε απανηήζηε ηηλεθυνικά ζηην ςπάλληλο ηος Κένηπος Σηλεππόνοιαρ ζηο παπακάηυ επυηημαηολόγιο: α) Σην πποηγούμενη ημέπα ηο ζύμπηυμα ηος εκπνεςζηικού ζςπιγμού ήηαν: 0. ανύπαπκηο 1. ήπιο 2. μέηπιο 3. ζοβαπό β) Σην πποηγούμενη ημέπα ηο ζύμπηυμα ηος βήσα ήηαν: 0. ανύπαπκηο 1. καηά ηην διάπκεια ηηρ νύσηαρ 2.μέηπιο (3-4 θοπέρ ηην ημέπα) 3. ζοβαπό (όλη μέπα) γ) Σην πποηγούμενη ημέπα ηο ζύμπηυμα ηος ηηρ δύζπνοιαρ ήηαν: 0. ανύπαπκηο 1. ήπιο 2. μέηπιο 3. ζοβαπό δ) Σο πποηγούμενο βπάδς ο ύπνορ ζαρ ήηαν λόγυ ζςμπηυμάηυν από ηο άζθμα: 0. συπίρ διακοπή 1. ξύπνηζα αλλά συπίρ λήτη θαπμάκυν 2. ξύπνηζα και έλαβα θάπμακα 3. δεν κοιμήθηκα ε) Σην πποηγούμενη ημέπα η κινηηική μος δπαζηηπιόηηηα ήηαν λόγυ ηυν ζςμπηυμάηυν από ηο άζθμα: 0. κανονική 1. μέηπια 2. ελαηηυμένη 3. ανάπαςζη (ηπεμία) Reference: Vedran O. et all. Improving Asthma Control through Telemedicine: A Study of SMS Service.Telemedicine and e-health,vol 11,no 1, 2005

32 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (e-health) θαη ηειεταηξηθήο ππνζηήξημεο ησλ Ιαηξνθνηλσληθώλ Κέληξσλ Αζίγγαλσλ Σξηθάισλ θαη νθάδσλ Καξδίηζαο Σειε-ηαηξηθή ππνζηήξημε ησλ Ηαηξνθνηλσληθώλ Κέληξσλ ησλ νηθηζκώλ Αζίγγαλσλ Ζιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο -Ζιεθηξνληθόο Ηαηξηθόο Φαθέινο

33 Σειεταηξηθή ππνζηήξημεο ησλ Ιαηξνθνηλσληθώλ Κέληξσλ ROMA πγθεθξηκέλα ηα Ηαηξνθνηλσληθά Κέληξα ησλ νηθηζκώλ νθάδσλ θαη Σξηθάισλ έρνπλ εμνπιηζηεη ην θαζέλα κε ηειε-θαξδηνγξάθν 12- απαγσγώλ, ηειε-ζπηξόκεηξν, ηειεηξεηή ζαθγάξνπ θαη ηειενμύκεηξν κε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ κεηξήζεσλ ηόζν ζηνλ ηαηξό ηνπ Ηαηξνθνηλσληθνύ Κέληξνπ όζν θαη απνζηνιήο ζε εηδηθό ηαηξό όηαλ απηό απαηηεζεί, κέζσ ηνπ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνύο από ηνπο ηαηξνύο γίλεηαη ζε εηδηθή ηζηνζειίδα, κε ηήξεζε ειεθηξνληθνύ θαθέινπ αζζελνύο, κε πξόζβαζε κε θσδηθό, κέζσ δηαδηθηύνπ, ηόζν από ηνλ ηαηξό ηνπ ηαηξνθνηλσληθνύ θέληξνπ όζν θαη από ηνλ εηδηθό ηαηξό. Ο εμνπιηζκόο απηόο ζα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηελ δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ ζε εηδηθό ηαηξό όηαλ απαηηεζεί ρσξίο ηελ αλάγθε παξαπνκπήο θαη κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελή.

34 Ηιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο Παξαδνζηαθόο Ιαηξηθόο Φάθεινο Αζζελώλ Ηιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο

35 EΓΚΑΙΝΙΑ ππεξεζηώλ e-health Οηθηζκνύ ROM Γήκνπ Σξηθθαίσλ από ηνλ Τθππνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Μ. αικά

36 Τπν πινπνίεζε: Σειεταηξηθή Παξαθνινύζεζε Αζζελώλ κε αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 2 θαη νίθνλ Reference: Cho, J.H., et al., Long-term effect of the Internet-based glucose monitoring system on HbA1c reduction and glucose stability: a 30-month follow-up study for diabetes management with a ubiquitous medical care system. Diabetes Care, (12): p

37 Τπό πινπνίεζε: ICT PSP 2008: Project ISISEMD Intelligent System for independent living and self-care of seniors with cognitive problems or mild dementia Participant no. Participant organisation name Participant short name Country 1 (Co-ordinator) North Denmark EU-Office ND Denmark 2 Aalborg University AAU Denmark 3 Municipality of Frederikshavn FR Denmark 4 Belfast Health and Social Care Trust BHSCT UK 5 Municipality of Trikala Tr Greece 6 Lappeenranta City Lap Finland 7 Alcatel-Lucent ALU Italy 8 Hewlett Packard HP Italy 9 Converge Conv Greece 10 Socrate Medical Socr Italy 11 Eltronic Elt Denmark 12 NTUA NTUA Greece

38 Τπό Τινπνίεζε:

39 H e-trikala AE, ε ΓΔΚΑ Σξηθάισλ θαη ν Οξγαληζκόο ΚΑΠΗ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ κέζσ ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ΙNDEPEDENT: Θα δεκηνπξγεζεί εληαίνο ειεθηξνληθόο ηαηξηθόο θάθεινο θαη εληαία δεκνηηθε θνηλσληθή ηαπηόηεηα πξόλνηαο Θα δεκηνπξγεζεί εληαίν κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα θαη portal γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πηηη, ησλ ΚΑΠΖ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηειεπξόλνηαο Θα αλαβαζκηζηεί ε ππάξρνπζα ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κε λέα ππεξεζία ηειεζπλεδξηώλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κέζσ ηειεδηαζθέςεο

40 Τπν Τινπνίεζε: Renewing Health project COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP) ICT PSP call identifier: CIP-ICT PSP ICT PSP Theme/objective identifier: ICT for Health, Ageing and Inclusion PILOT TYPE A Project acronym: RENEWING HEALTH Project full title: REgioNs of Europe WorkINg together for HEALTH 17 εηαίξνη από όιε ηελ Δπξώπε, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο εθπξόζσπνη από ηα Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο ηεο Γεξκαλίαο,Απζηξίαο, Ιηαιίαο, Γαλίαο, Ννξβεγία, νπεδίαο, Φηιαλδίαο, Ιζπαλίαο θαη Διιάδαο.

41 Renewing Health Σν ζπγθεθξηκέλν επξσπαηθό πξόγξακκα έρεη ζηόρν ηελ ελνπνίεζε θαη ην θαζνξηζκό ησλ αλαγλσξίζηκσλ θαη απνδεθηώλ standards ζηε παξνρή ηειεταηξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ρξνλία λνζήκαηα. ην πιαίζηα απηό ζα επηδησρζεί ε εμαγσγή θιηληθώλ ζπκπεξαζκάησλ ζε πξαθηηθό επίπεδν εθαξκνγήο ησλ ππεξεζηώλ ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα, θαηά ζπλέπεηα άκεζα αμηνπνηήζηκσλ από ηε ρώξα καο γηα παξνρή ππεξεζηώλ θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξάμεο. Σέινο ζα αληηκεησπηζζνύλ θξίζηκα ζέκαηα νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ ππεξεζηώλ θαη ζα αμηνινγεζνύλ θαη αληηκεησπηζηνύλ θάησ από ην πξίζκα απηό νη επί κέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ.

42 e-health: ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ... αιιά θαη ΠΡΟΚΛΗΔΙ... Κιηληθά Πξσηόθνιια Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Ρπζκηζηηθό θαη Ννκηθό Πιαίζην Κόζηνο /Απνηέιεζκα

43 Υξεκαηνδόηεζε : Δ.Π. «Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» Ο εμνπιηζκόο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ΚηΠ (Καηεγνξία Πξάμεσλ 1, Τπνθαηεγνξία Πξάμεσλ 1.4 «Γξάζεηο Τγείαο- Πξόλνηαο» ηνπ Μέηξνπ 2.4 «Πεξηθεξεηαθά Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Καηλνηόκεο Δλέξγεηεο»). Γήκνο Σξηθθαίσλ Λεηηνπξγηθό θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Σειεθξνληίδαο

44 Σν Πξόγξακκα Σειεπξόλνηαο είλαη κηα πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ησλ Δθαξκνγώλ Δπξπδσληθόηεηαο θαη Σερλνινγηώλ Αηρκήο ζηνλ Γήκν Σξηθθαίσλ «Σα ζηελά ηνπ αθαθιηά» ζηηο «επξπδσληθέο ιεσθόξνπο» ηνπ Γηαδηθηύνπ

45

46

47 EYXΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεώργιος Ε. Δαφούλας MD, MBAc, PhDc. Υπεύθυνος Eφαρμογών e-health

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεώργιος Ε. Δαφούλας MD, MBAc, PhDc. Υπεύθυνος Eφαρμογών e-health ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεώργιος Ε. Δαφούλας MD, MBAc, PhDc Υπεύθυνος Eφαρμογών e-health e-trikala AE Αναπτυξιακή ΟΤΑ Δήμου Τρικκαίων Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα