Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»"

Transcript

1 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 2. ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική) 3. Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ 4. Πρωτοβάθµια Ιατρική - Πολυϊατρείο υτικής Αθήνας 5. Biocheck - Πολυϊατρείο Αθηνών καθώς και µέσω συµβεβληµένου, µε τον Όµιλο ΥΓΕΙΑ, δικτύου διαγνωστικών κέντρων και ιατρών, προσφέρεται στον Ασφαλισµένο πρόσβαση σε παροχή υπηρεσιών ως ακολούθως: 1. ωρεάν απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στο.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» και στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, στην Αθήνα, στις ακόλουθες βασικές ειδικότητες: παθολόγος, καρδιολόγος, χειρουργός, ορθοπεδικός και αναλόγως της διαθεσιµότητας των δύο προαναφεροµένων ιδρυµάτων και στις βασικές ειδικότητες, γυναικολόγος και ΩΡΛ. 2.1 Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου µε συµµετοχή του Aσφαλισµένου στο κόστος, που ανέρχεται σε ποσό είκοσι Ευρώ ( 20) ανά επίσκεψη Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε ειδικότητες που διαθέτουν τα εξωτερικά ιατρεία του.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» και στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως, µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος, ίση µε το 50% της προβλεπόµενης συµµετοχής των ασφαλισµένων, δηλαδή µε συµµετοχή δέκα Ευρώ ( 10) ανά επίσκεψη. Ειδικότητες εξωτερικών ιατρείων.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» & Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ: Αγγειοχειρουργική, Αιµατολογία, Ακτινοθεραπευτική, Αλλεργιολογία, Ανδρολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική Ιατρική, Οδοντικά Εµφυτεύµατα, Γναθοχειρουργική, ερµατολογία, ιαβητολογία, Ενδοκρινολογία, Ηπατολογία, Θωρακοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Ιατρείο Λοιµώξεων, Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ογκολογία, Ουρολογική, Οφθαλµολογία, Πνευµονολογία, Ρευµατολογία, Στοµατολογία, Φυσιατρική. 1

2 2.3. ωρεάν Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες Παιδιατρική & Παιδοχειρουργική του ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική). Στις λοιπές ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική) και όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως, παρέχεται έκπτωση 20% επί των εκάστοτε τιµοκαταλόγων που ισχύουν για τους ιδιώτες πελάτες. Ειδικότητες εξωτερικών ιατρείων «ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ»: Παιδοκαρδιολογία, Αλλεργιολογία, Παιδονεφρολογία, Γαστρεντερολογία, Ενδοκρινολογία, Ορθοπεδική, Οφθαλµολογία, ερµατολογία, Ω.Ρ.Λ Απεριόριστες προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις στις ειδικότητες των δύο Πολυϊατρείων του Οµίλου ΥΓΕΙΑ Πρωτοβάθµια Ιατρική - Πολυϊατρείο υτικής Αθήνας & Biocheck - Πολυϊατρείο Αθηνών και όπως αυτές αναφέρονται ακολούθως, µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος, µε το 50% της προβλεπόµενης συµµετοχής των ασφαλισµένων, δηλαδή µε συµµετοχή δέκα Ευρώ ( 10) ανά επίσκεψη. Ειδικότητες πολυϊατρείου υτικής Αθήνας «Πρωτοβάθµια Ιατρική»: Παθολογία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, Χειρουργική, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, ερµατολογία. Ειδικότητες πολυϊατρείου Αθηνών «Biocheck»: Παθολογία, Καρδιολογία, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία, Ω.Ρ.Λ.. Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού, η συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος για επίσκεψη στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών των ιδιόκτητων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του Συµβεβληµένου Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, ανέρχεται σε ποσό τριάντα Ευρώ ( 30) ανά επείγον περιστατικό. 3. Απεριόριστες κατ οίκον επισκέψεις, σε περίπτωση αντιµετώπισης επείγοντος περιστατικού και αντικειµενικής αδυναµίας µετακίνησης του Ασφαλισµένου, µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος ως ακολούθως: Επίσκεψη κατ οίκον: Πενήντα Ευρώ ( 50) ανά επίσκεψη Επίσκεψη κατ οίκον εκτός ωραρίου και κατά τις αργίες: Εξήντα πέντε Ευρώ ( 65) ανά επίσκεψη ιευκρινίζεται ότι η υπηρεσία των κατ οίκον ιατρικών επισκέψεων, παρέχεται µόνο στο λεκανοπέδιο Αττικής και, κατόπιν συνεννόησης µε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο για την υπόλοιπη χώρα και τη Θεσσαλονίκη εφόσον υπάρχει διαθέσιµος ιατρός. 4. ιαγνωστικές εξετάσεις διενεργούµενες: (α) στο.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», στη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και στο ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική κλινική), µε έκπτωση ογδόντα πέντε τοις εκατό (-85%), επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του (β) στα λοιπά από τα ανωτέρω αναφερόµενα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, καθώς και σε µέλη του συµβεβληµένου δικτύου του Συµβεβληµένου Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, µε έκπτωση ογδόντα τοις εκατό (-80%), επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιµοκαταλόγου τους. Το ετήσιο όριο διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων είναι χίλια πεντακόσια ευρώ ( 1.500). Με την υπερκάλυψη του ετήσιου ορίου διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, παρέχεται έκπτωση 35% στις ιδιωτικές τιµές των διαγνωστικών κέντρων µελών του Συµβεβληµένου ικτύου. 2

3 Στην περίπτωση διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων απαιτείται να προσκοµιστεί από τον ασφαλισµένο παραπεµπτικό σηµείωµα το οποίο θα έχει εκδοθεί αποκλειστικά και µόνο από ιατρό µέλος του Συµβεβληµένου ικτύου, εκτός της ειδικότητας παιδιάτρων στο οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφονται: ι. το ονοµατεπώνυµο του προς εξέταση Ασφαλισµένου προσώπου. ιι. οι απαιτούµενες εξετάσεις, αναλυτικά. ιιι. ο λόγος για τον οποίο συστήνεται ο διαγνωστικός έλεγχος (συµπτωµατολογία, πιθανολογούµενη αιτία της ασθένειας ή της σωµατικής βλάβης). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, µε χρήση παραπεµπτικού σηµειώµατος του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και µόνον εφόσον αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και περιoριστικά στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα,.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ καθώς και στα δύο Πολυϊατρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, Πρωτοβάθµια Ιατρική - Πολυϊατρείο υτικής Αθήνας & Biocheck - Πολυϊατρείο Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλισµένος δεν θα επιβαρύνεται µε το ποσό που αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη από τον κοινωνικό του φορέα ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ) συµµετοχή του στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων. 5. ωρεάν προληπτικό έλεγχο «check up» (νοούνται αποκλειστικά και περιοριστικά οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, χοληστερίνη ολική, ουρία και ουρικό οξύ) διενεργούµενο µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος, στα ιδρύµατα του Συµβεβληµένου Οµίλου Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών καθώς και στα διαγνωστικά κέντρα µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου. 6. Ειδικά προγράµµατα προληπτικού ελέγχου (check-up) διενεργούµενα αποκλειστικά στο.θ.κ.α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», και τα δύο Πολυϊατρεία του Οµίλου ΥΓΕΙΑ µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος ως ακολούθως: i. προληπτικός έλεγχος (check up) παχυσαρκίας: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, TSH, κρεατινίνη, χοληστερόλη ολική, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, σίδηρος, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση, στην ειδική τιµή των πενήντα εννέα ευρώ ( 59). ii. προληπτικός έλεγχος για εφήβους (15-18 ετών): γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ χοληστερόλη ολική, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη HDL, χοληστερόλη LDL, SGOT, SGPT, γ-gt, ALP, σίδηρος, φερριτίνη, οφθαλµολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και καρδιολογική εξέταση, στην ειδική τιµή των ογδόντα έξι ευρώ ( 86). iii. προληπτικός έλεγχος ενηλίκων: γενική αίµατος, γενική ούρων, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιµοσφαιρίων, σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, SGOT, SGPT, χοληστερόλη ολική, χοληστερόλη HDL, χοληστερόλη LDL, τριγλυκερίδια, τεστ κοπώσεως, α/α θώρακος στην ειδική τιµή των εβδοµήντα εννέα ευρώ ( 79). 7. Αιµοληψία κατ οίκον, µόνο εντός λεκανοπεδίου Αττικής, µε συµµετοχή του Ασφαλισµένου στο κόστος που ανέρχεται σε ποσό δέκα ευρώ ( 10). 8. Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική, σε οδοντιάτρους µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου τους. 3

4 9. Φυσικοθεραπείες, διενεργούµενες σε φυσικοθεραπευτές µέλη του Συµβεβληµένου ικτύου µε συµµετοχή του ασφαλισµένου στο κόστος, που ανέρχεται σε ποσό είκοσι Ευρώ ( 20) ανά συνεδρία. 10. Χρήση Τηλεφωνικού Συντονιστικού Κέντρου για το συντονισµό του υπηρεσιών που παρέχονται µε αυτή την ασφαλιστική κάλυψη καθώς και την παροχή χρήσιµων ιατρικών πληροφοριών. 11. Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής του Ασφαλισµένου ως εσωτερικός ασθενής στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα,.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και ΠΑΙ ΩΝ ΜΗΤΕΡΑ (Παιδιατρική Κλινική) παρέχεται στον Ασφαλισµένο δυνατότητα δωρεάν χρήσης ασθενοφόρου του Οµίλου ΥΓΕΙΑ, εντός των ορίων του λεκανοπεδίου της Αττικής, για τη µεταφορά του προς το Νοσηλευτικό ίδρυµα. 12. υνατότητα διενέργειας γαστροσκόπησης ή/και κολονοσκόπησης, σε επιλεγµένους ιατρούς κατόπιν προηγούµενης επικοινωνίας του Ασφαλισµένου µε το τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο του προγράµµατος (δεν παρέχεται δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού) και µε χρέωση προνοµιακού τιµοκαταλόγου από τον οποίο εξαιρούνται και συνεπώς δεν καλύπτονται οι τυχόν βιοψίες. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Συµµετοχή στην ασφάλιση Υποβάλλεται υποχρεωτικά αίτηση ασφάλισης, µέσω καταχώρησης σε ηλεκτρονική εφαρµογή. 2. Συµβαλλόµενος Το φυσικό πρόσωπο ο οποίος είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος και υποβάλλει αίτηση ασφάλισης η οποία γίνεται αποδεκτή από την Εταιρία. Ως Συµβαλλόµενος δύναται να οριστεί και Νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα. 3. Ασφαλιζόµενος Το πρόσωπο επί της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Σηµειώνεται ότι ο Ασφαλιζόµενος µπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Συµβαλλόµενο. ιευκρινίζεται ότι ανεξαρτήτως του εάν ο Ασφαλισµένος, διατηρεί πολλαπλές ασφαλίσεις στην Εταιρεία µε αντίστοιχο πρόγραµµα πρωτοβάθµιας περίθαλψης µέσω οµαδικού ή ατοµικού συµβολαίου, η πρόσβαση στις προσφερόµενες υπηρεσίες / παροχές είναι δυνατή, µέσω µίας και µόνο ασφάλισης. εν παρέχεται η δυνατότητα συνδυασµού παροχών ή η υπέρβαση ανωτάτων ορίων ανά Ασφαλισµένο πρόσωπο όπου προβλέπονται τέτοια. 4. Υπόχρεος καταβολής ασφαλίστρων O Συµβαλλόµενος. 5. Ελάχιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισµένου στο πρόγραµµα Χωρίς όριο ηλικίας 6. Μέγιστη ηλικία εισόδου Ασφαλισµένου στο πρόγραµµα Χωρίς όριο ηλικίας 7. Μέγιστη ηλικία λήξης της ασφάλισης Ασφαλισµένου Χωρίς όριο ηλικίας 5

6 8. Ασφάλιση εξαρτωµένων µελών του Ασφαλισµένου 8.1 ικαίωµα ασφάλισης Παρέχεται δυνατότητα ασφάλισης και των εξαρτωµένων µελών του Ασφαλισµένου. Ως εξαρτώµενα µέλη νοούνται ο / η σύζυγος και τα τέκνα του Ασφαλισµένου, ανεξαρτήτου ηλικίας. 8.2 ιακοπή ασφάλισης εξαρτωµένων µελών Η ασφάλιση εξαρτωµένων µελών διακόπτεται: (α) Με τον τερµατισµό της ασφάλισης του Ασφαλισµένου, για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται στα εξαρτώµενα µέλη του, εφόσον καλύπτονταν από την παρούσα ασφαλιστική παροχή, το δικαίωµα να ασφαλιστούν µε ατοµικό ασφαλιστήριο µε την πλησιέστερη στην παρούσα ασφαλιστική παροχή, που θα διατίθεται τότε από την Εταιρία, και µε το ισχύον τιµολόγιο που θα εφαρµόζει τότε η Εταιρία, χωρίς έλεγχο ασφαλισιµότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αιτηθούν εγγράφως την ασφάλισή τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία διακοπής της λόγω τερµατισµού της ασφάλισης του Ασφαλισµένου. (β) Με την παραλαβή σχετικής ενυπόγραφης δήλωσης από τον Συµβαλλόµενο. 9. Ανάληψη των κινδύνων εν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις προασφαλιστικού ελέγχου ή η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου υγείας µε την αίτηση ασφάλισης σχετικά µε την κατάσταση της υγείας του υποψηφίου προς ασφάλιση. 10. Έναρξη της ασφάλισης Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης ορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο που έχει εκδοθεί και έχει παραληφθεί από τον πελάτη, µε την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολόκληρο το πρώτο ετήσιο Ασφάλιστρο ή ολόκληρη η πρώτη δόση του, εάν η πληρωµή έχει συµφωνηθεί σε δόσεις. 11. ιάρκεια και λήξη ισχύος της ασφάλισης Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ένα έτος. Η ασφάλιση λήγει στο τέλος του ασφαλιστικού έτους. 12. υνατότητα ανανέωσης Με τη συµπλήρωση ισχύος ενός πλήρους Ασφαλιστικού Έτους και υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίζει να προσφέρει τις συγκεκριµένες ασφαλιστικές παροχές µε τους συγκεκριµένους όρους, παρέχεται στον Συµβαλλόµενο η δυνατότητα να ανανεώσει την ασφάλιση του Ασφαλισµένου για ακόµη ένα Ασφαλιστικό Έτος. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενηµερώνει το Συµβαλλόµενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ηµεροµηνία πληρωµής τους. 6

7 ιευκρινίζεται ότι σε κάθε ετήσια επέτειο της Ασφαλιστικής Σύµβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τις συγκεκριµένες ασφαλιστικές παροχές, το ύψος αυτών καθώς και τους όρους µε τους οποίους παρέχονται, για το σύνολο των Ασφαλισµένων που καλύπτονται από αυτές και όχι ατοµικά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία θα ενηµερώνει το Συµβαλλόµενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, για τα νέα Ασφάλιστρα και την ηµεροµηνία πληρωµής τους καθώς και για τις τυχόν αλλαγές στις ασφαλιστικές παροχές και τους όρους, που θα ισχύουν για το επόµενο Ασφαλιστικό Έτος. Η καταβολή των νέων Ασφαλίστρων µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πληρωµής, σε κάθε µια από τις ανωτέρω περιπτώσεις, θα συνεπάγεται την ανανέωση της ασφάλισης του Ασφαλισµένου, για ακόµη ένα Ασφαλιστικό Έτος, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. Τυχόν καταβολή των Ασφαλίστρων µετά την παρέλευση της ορισθείσας ηµεροµηνίας πληρωµής δεν δηµιουργεί στην Εταιρία καµία υποχρέωση για ανανέωση της ασφάλισης. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωµα να σταµατήσει να προσφέρει τις ασφαλιστικές παροχές, για το σύνολο των Ασφαλισµένων που καλύπτονται από αυτές και όχι ατοµικά. Στην περίπτωση αυτή και µόνον εφόσον η Εταιρία διαθέτει παρεµφερείς ασφαλιστικές παροχές, θα προτείνει στο Συµβαλλόµενο, εγκαίρως και οπωσδήποτε τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την λήξη της περιόδου ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, νέους όρους ασφάλισης και παροχές και θα τον ενηµερώνει για το ύψος των Ασφαλίστρων που απαιτούνται και την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτά θα οφείλονται, ώστε ο Συµβαλλόµενος να αποφασίσει για τη συνέχιση της ασφάλισής του µε τους προτεινόµενους νέους όρους και παροχές. 13. Εξόφληση Ασφαλίστρων α. Μέσω κατάθεσης µετρητών σε Τραπεζικό λογαριασµό της Εταιρίας. β. Μέσω ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ (εκτός της πρώτης δόσης ασφαλίστρων). 14. Συχνότητα καταβολής Ασφαλίστρων Τα Ασφάλιστρα είναι ετήσια. Παρέχεται επιπλέον στον πελάτη, η δυνατότητα να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα σε εξαµηνιαίες δόσεις, µε επιβάρυνση 3%. 7

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων

συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων συνδρομητικο προγραμμα εξωτερικων ιατρειων για ενήλικες Ονοματεπώνυμο συνδρομητή Ημερομηνία έναρξης προγράμματος Ημερομηνία λήξης προγράμματος Υπογραφή συνδρομητή Σφραγίδα παρόχου για παιδιά Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. Κηφισίας 132 & 210-6966000 1) 25% Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα