Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Κακοποίηση ηλικιωμένων (2008/C 44/24)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Κακοποίηση ηλικιωμένων (2008/C 44/24)"

Transcript

1 C 44/109 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Κακοποίηση ηλικιωμένων (2008/C 44/24) Με επιστολή της 16ης Μαΐου 2007, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Margot Wallström ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με βάση το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να καταρτίσει γνωμοδότηση με θέμα «Κακοποίηση ηλικιωμένων» Το ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 2 Οκτωβρίου 2007 με βάση την εισηγητική έκθεση της κ. Heinisch. Κατά την 439η σύνοδο ολομέλειας της, της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2007 (συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2007), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 144 ψήφους υπέρ, και 3 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση: 1. Συμπεράσματα και συστάσεις 1.1 Το άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο οποίος υιοθετήθηκε στη Νίκαια, στις 7 Δεκεμβρίου 2000) αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται σημαντικά. Πρόκληση για το μέλλον αποτελεί η αντιμετώπιση αυτής της δημογραφικής αλλαγής κατά θετικό τρόπο, με την αποφυγή της αντίληψης ότι το φαινόμενο της μεγάλης ηλικίας συνιστά βάρος για την κοινωνία ή απειλή για το άτομο. φροντίδας. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να επιχειρήσει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, παραθέτοντας ποσοστά κρουσμάτων και πληροφορίες για τις διάφορες μορφές κακοποίησης, καθώς και για τις αιτίες και τους παράγοντες κινδύνου. Η μελέτη θα πρέπει να καλύπτει τη φροντίδα που παρέχεται τόσο κατ' οίκον όσο και στα επίσημα ιδρύματα παροχής φροντίδας. Στην εν λόγω μελέτη θα πρέπει να ορίζονται το επίπεδο κινδύνου στο οποίο εκτίθενται οι ηλικιωμένοι, η νομική τους θέση και οι επιλογές που διαθέτουν για βοήθεια και υποστήριξη σε σύγκριση με τις ισχύουσες προβλέψεις για την αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών. 1.2 Μέρος αυτής της πρόκλησης αποτελεί η αντιμετώπιση της κακοποίησης των ηλικιωμένων, ένα ζήτημα το οποίο έχει παραμεληθεί έντονα και ακόμη τείνει να θεωρείται ασήμαντο και να αποκρύπτεται. Οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από φροντίδα ή/και είναι είτε απομονωμένοι στα σπίτια τους είτε διαμένουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητεί επειγόντως από τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ να αντιμετωπίσουν το θέμα της κακοποίησης των ηλικιωμένων, και κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από φροντίδα. Με σκοπό την προστασία των ηλικιωμένων στα κράτη μέλη, η μελέτη θα πρέπει επίσης να αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις απευθύνονται στις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 1.3 Η ευθύνη για την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη. Ωστόσο, καθώς το πρόβλημα αυτό συναντάται σε όλα τα κράτη μέλη, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτείται μία πανευρωπαϊκή στρατηγική. Δεδομένου ότι η κακοποίηση των ηλικιωμένων αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράβαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων της Συνθηκών, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πρόληψη αυτού του είδους της κακοποίησης. 1.4 Η κακοποίηση των ηλικιωμένων, κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά μόνο με την ανάληψη δράσης στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο. Επομένως, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής, κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση αυτού του είδους της κακοποίησης, το οποίο θα λάβει την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω σημεία: Είναι ζωτικής σημασίας η κατάρριψη του ταμπού της κακοποίησης των ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, μέσω, για παράδειγμα, εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σχετικά με την κατάσταση τόσο των ατόμων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας όσο και εκείνων που την παρέχουν. Αυτή η πανευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να στηρίζεται σε μια μελέτη σε όλη την ΕΕ σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων, και κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από την παροχή Θα πρέπει να υιοθετηθούν οδηγίες πλαίσια και κατάλληλες νομικές βάσεις που να ευθυγραμμίζονται με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

2 C 44/ Απαιτούνται εθνικές εκθέσεις σχετικά με την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, είτε την λαμβάνουν κατ' οίκον είτε σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για το κατά πόσον υπάρχουν στα κράτη μέλη (ελάχιστα) υποχρεωτικά πρότυπα παροχής φροντίδας, κατά πόσον έχουν εισαχθεί επίσημες προβλέψεις εποπτείας και κατά πόσον αυτές οι προβλέψεις είναι επιτυχείς για την προστασία των ηλικιωμένων που τυγχάνουν φροντίδας κατ' οίκον ή στα επίσημα ιδρύματα. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διάθεση πληροφοριών σε παράγοντες και ιδρύματα που σχετίζονται άμεσα με την παροχή φροντίδας και να ενισχυθεί το πεδίο δράσης και η συνεργασία τους. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η κατάλληλη κατάρτιση και άλλες πρωτοβουλίες για επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται άμεσα με το θέμα, όπως για παράδειγμα ιατρικό προσωπικό, προσωπικό παροχής φροντίδας και αστυνομία, καθώς και η θέσπιση δικαιωμάτων αναφοράς περιστατικών κακοποίησης για το προσωπικό των ιδρυμάτων περίθαλψης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρείας βάσης, προσβάσιμη και (επίσης) εμπιστευτικού χαρακτήρα υπηρεσία παροχής συμβουλών για όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς ενδιαφερόμενους, προκειμένου να καλύπτονται εγκαίρως όλα τα κενά πληροφόρησης σε θέματα παροχής φροντίδας. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για την ανακούφιση των ατόμων που παρέχουν φροντίδα εντός της οικογένειας και την παροχή συμβουλών και υποστήριξης στους επαγγελματίες φροντιστές. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα για τη συνεργασία, την κατάρτιση και τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων και των ιδρυμάτων που σχετίζονται άμεσα με την παροχή φροντίδας. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη Οι δημογραφικές αλλαγές αποτελούν έναν, αλλά όχι το μοναδικό, παράγοντα που καθιστά ιδιαίτερα επείγουσα την ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Η εν λόγω κακοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο έχει παραμεληθεί έντονα και ακόμη τείνει να θεωρείται ασήμαντο και να αποκρύπτεται, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία για το θέμα να είναι ελλιπή και ανομοιογενή Στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα καταδεικνύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 60 ετών και άνω διατρέχουν σημαντικά λιγότερους κινδύνους βίας σε σύγκριση με τους νέους και, στις έρευνες μεταξύ των θυμάτων βίας, οι αναφερόμενες εμπειρίες βίας εκ μέρους των ηλικιωμένων είναι λιγότερο συχνές σε σύγκριση με τους νέους. Εντούτοις, οι στατιστικές και οι έρευνες μεταξύ των θυμάτων βίας είναι ανεπαρκείς όσον αφορά την καταγραφή και επισήμανση των ιδιαίτερων κινδύνων κακοποίησης στους οποίους εκτίθενται οι ηλικιωμένοι Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κινδύνους κακοποίησης που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι στο στενό κοινωνικό τους περιβάλλον από άτομα τα οποία γνωρίζουν και εμπιστεύονται και από τα οποία, ενδεχομένως, εξαρτώνται. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, επιστήμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επιτόπιοι παράγοντες «ανακάλυψαν» αυτό το χώρο ως ένα χώρο στον οποίο καταγράφονται υψηλά επίπεδα βίας. Ωστόσο, η προσοχή εστιάστηκε κατ' αρχήν στα παιδιά και τις γυναίκες ως θύματα ( 1 ), και ελάχιστα εξετάστηκε η κακοποίηση των ηλικιωμένων Σύμφωνα με έναν ορισμό της «Action on Elder Abuse», τον οποίο υιοθέτησε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτός από επιστημονικούς κύκλους και μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, ως κακοποίηση νοείται μια μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη πράξη ή απουσία πράξης η οποία προκαλεί βλάβη ή συνεπάγεται κίνδυνο για έναν ηλικιωμένο ( 2 ). 1.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ζωτικής σημασίας την εθνική και πανευρωπαϊκή ανταλλαγή διαδικασιών και προτύπων «ορθής πρακτικής» με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και την προώθηση της ανάπτυξης προτύπων παροχής φροντίδας Η ανωτέρω παρατήρηση απευθύνεται στα κράτη μέλη και το EUCPN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος). 2. Ιστορικό 2.1 Ηλικία και ο κίνδυνος κακοποίησης Οι δημογραφικές προβλέψεις υπολογίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ευρώπη θα αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2050 (κατά 58 εκατομμύρια ή κατά 77 %). Αυτή η αύξηση, σε σχετικούς όρους, θα είναι σημαντικότερη για τους υπερήλικες (άτομα 80 ετών και άνω). Αυτή η τάση θα έχει συνέπειες στον καθημερινό βίο από πολλές απόψεις και θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις σε όλα σχεδόν τα πεδία πολιτικής Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ηλικιωμένοι υπόκεινται συχνά σε ακραία κακοποίηση, αλλά, πέρα από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτή η κακοποίηση παραμένει κρυφή ( 3 ). Ευρήματα μίας αντιπροσωπευτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία σε περισσότερα από 2000 άτομα ηλικίας 66 ετών και άνω που ζούσαν ( 1 ) Εν προκειμένω, βλέπε τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ, της , με θέμα «Eνδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών» (ΕΕ C 110, ) και την πρόσθετη γνωμοδότηση της , με θέμα «Τα παιδιά ως έμμεσα θύματα της ενδο-οικογενειακής βίας» (ΕΕ C 325, ), εισηγήτρια για αμφότερες: η κ. Heinisch. ( 2 ) Toronto Declaration on the global prevention of elderly abuse: «Elder Abuse is a single or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person. It can be of various forms: physical, psychological/emotional, sexual, financial or simply reflect intentional or unintentional neglect.» (WHO 2002) (http://www. who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_en.pdf.); Action on Elder Abuse (www.elderabuse.org.uk). ( 3 ) Σε διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία, το Μάιο του 2006, υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, κ. Spidla, αναφέρθηκε ποσοστό μεταξύ 5 και 20 % βίας εναντίον ηλικιωμένων σε διάφορες χώρες (Έκθεση για το συμπόσιο με θέμα «Gewalt und Vernachlδssigung gegenόber alten Menschen in hδuslicher und institutioneller Pflege» (Βία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα κατ' οίκον ή σε ίδρυμα παροχής φροντίδας) στο: forum kriminalprδvention 4/2006 και 1/2007).

3 C 44/111 σε ιδιωτικά νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένης της «κατοίκησης με υποστήριξη») ( 4 ), καταδεικνύουν ότι, γενικά, το 2,6 % αυτών που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι είχαν υποστεί κακομεταχείριση από μέλος της οικογένειάς τους, φίλο ή επαγγελματία παροχής φροντίδας κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. Αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 4 % εάν τα κρούσματα κακομεταχείρισης διευρυνθούν προκειμένου να συμπεριλάβουν επεισόδια με την εμπλοκή γειτόνων και γνωστών. Ο κύριος τύπος κακομεταχείρισης που αναφέρθηκε ήταν η παραμέληση, ακολουθούμενη από την οικονομική εξαπάτηση, την ψυχολογική και φυσική κακοποίηση και (σπάνια) τη σεξουαλική κακοποίηση. Οι γυναίκες φαίνεται να δηλώνουν περισσότερο από τους άντρες ότι υπέστησαν κακομεταχείριση. Αυτά τα ευρήματα είναι συγκρίσιμα με εκείνα άλλων δυτικών κοινωνιών και, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν διαπιστωθεί. Μια έρευνα του 2004 σχετικά με την κατάσταση στην Ισπανία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων έχει σχεδόν την ίδια εξάπλωση με την κακοποίηση παιδιών. 2.2 Κακοποίηση ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας Ο όρος «παροχή φροντίδας» έχει ευρύτερη έννοια, καλύπτοντας από την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο σπίτι μέχρι την παροχή εντατικής περίθαλψης (στο νοσοκομείο) Ιδιαίτερους κινδύνους διατρέχουν οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας και είναι απομονωμένοι στα σπίτια τους ή διαμένουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Συνεπώς, η παρούσα διερευνητική γνωμοδότηση εστιάζεται στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω ηλικιωμένοι, στους ιδιαίτερους κινδύνους που διατρέχουν και στο διαθέσιμο πεδίο πρόληψης και παρέμβασης Εκτός από τους υπέργηρους, οι ηλικιωμένοι που χρήζουν φροντίδας αποτελούν μειοψηφία. Στα τέλη του 2003, τα στοιχεία για τη Γερμανία καταδείκνυαν εξάρτηση από την παροχή φροντίδας για το 1,6 % των ατόμων ηλικίας ετών, για το 9,8 % των ατόμων ηλικίας ετών και για το 60,4 % των ατόμων ηλικίας ετών ( 5 ). Σύμφωνα με προβλέψεις, δεν είναι μόνο το ποσοστό των ηλικιωμένων που αναμένεται να αυξηθεί (βλέπε ανωτέρω), αλλά κυρίως ότι περισσότεροι από αυτούς τους ηλικιωμένους θα ασθενήσουν και θα εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας. Πράγματι, ο αριθμός των εξαρτώμενων από την παροχή φροντίδας αναμένεται να αυξηθεί κατά 116 % με 136 %, ενώ ακόμη περισσότερο περίπου κατά 138 % με 160 % αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων που θα εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας κατ' οίκον. Οι εγγενείς κίνδυνοι της εξάρτησης από υποστήριξη και φροντίδα αναμένεται να αυξηθούν, κυρίως μεταξύ των υπερηλίκων (ηλικίας 80 ετών και άνω) ( 6 ) Η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων των εξαρτώμενων από την παροχή φροντίδας θεωρείται θέμα της γεροντολογίας και περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική κακοποίηση των εξαρτώμενων από την ( 4 ) UK Study of Abuse und Neglect of Older People (June 2007) (www.natcen.ac.uk). ( 5 ) Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (2005): 2003 στατιστικά στοιχεία για την παροχή φροντίδας εθνικά στοιχεία, Wiesbaden, Γερμανία. ( 6 ) Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας (2006) Gefahren fόr alte Menschen in der Pflege (Κίνδυνοι για τους ηλικιωμένους που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας). παροχή φροντίδας, αλλά και κάθε πράξη ή απουσία πράξης που έχει σοβαρές συνέπειες για τη ζωή και την ευζωία των ηλικιωμένων ( 7 ). Στους τύπους κακοποίησης συμπεριλαμβάνονται ( 8 ): η άμεση φυσική βία (χτύπημα, ταρακούνημα, χρήση φυσικών περιορισμών, μηχανική ακινητοποίηση, άρνηση φυσικής βοήθειας, κ.λπ.) η έμμεση φυσική βία (μη συνταγογραφημένη παροχή φαρμάκων, όπως ηρεμιστικών, κ.λπ.) η σεξουαλική κακοποίηση (έλλειψη σεβασμού για τα όρια σεμνότητας, μη συναινετικές σεξουαλικές επαφές, κ.λπ.) η συναισθηματική ή διανοητική βία (φραστική επιθετικότητα, ασεβής συμπεριφορά, αγνόηση, συναισθηματική ψυχρότητα, κοινωνική απομόνωση, απειλή φυσικής ή άλλης βίας ή κακοποίησης, υβριστική ή ταπεινωτική αντιμετώπιση, κ.λπ.) η οικονομική ή άλλη υλική εκμετάλλευση (πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς συγκατάθεση, πώληση ιδιοκτησιακών στοιχείων χωρίς συναίνεση, χρήση απάτης ή βίας για την απόσπαση χρημάτων, υπεξαίρεση χρημάτων και τιμαλφών, εκβίαση, στόχευση ηλικιωμένων από απατεώνες, κ.λπ.) η παραμέληση (μη παροχή απαιτούμενης καθημερινής υποστήριξης και υγειονομικής και γενικής φροντίδας, κυρίως μη παροχή τροφής και υγρών, έλλειψη φροντίδας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εξελκώσεων ελκών από κατάκλιση σε κατάκοιτους ασθενείς, κ.λπ.) η απειλή εγκατάλειψης ή τοποθέτησης σε ίδρυμα, η κακοποίηση με την έννοια της χρησιμοποίησης των ηλικιωμένων ως υποκειμένων πειραματισμού ή έρευνας χωρίς τη συγκατάθεση ή ενάντια στη θέλησή τους Οι ηλικιωμένοι είναι δυνατόν να υποστούν κακοποίηση κατά την παροχή φροντίδας είτε κατ' οίκον είτε σε ίδρυμα παροχής φροντίδας. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τα κρούσματα βίας εναντίον των εξαρτώμενων από την παροχή φροντίδας ατόμων στην Ευρώπη. Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με το κρυφό, αλλά γενικώς διαδεδομένο φαινόμενο της παραμέλησης, της κακοποίησης ή της βίας εναντίον ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας Κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον, οι διαθέσιμες έρευνες εκτιμούν το ποσοστό των περιπτώσεων άσκησης βίας μεταξύ 5 % και 25 % ( 9 ). ( 7 ) Αυτός ο ορισμός είναι σύμφωνος με τη Δήλωση του Τορόντο για την παγκόσμια πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων (WHO 2002, βλέπε και υποσημείωση 2). ( 8 ) Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (βλ. και υποσημείωση 6), Δήλωση του Τορόντο (βλ. και υποσημείωση 2) και Έρευνα για το ΗΒ (βλ. και υποσημείωση 4). ( 9 ) Gφrgen, Thomas (2005a): Nahraumgewalt im Alter. Opferrisiken und Optionen fόr gewaltprδventives Handeln (Βία εις βάρος ηλικιωμένων ατόμων από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον:. κίνδυνοι που διατρέχουν τα θύματα και επιλογές για την ανάληψη προληπτικής δράσης) Στην περιοδική έκδοση forum kriminalprδvention 3/2005, σ Στοιχεία για τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες παρατίθενται στο Walentich/Wilms/Walter (2005): Gewalt gegen δltere Menschen in der hδuslichen und institutionellen Pflege (Βία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα κατ' οίκον ή σε ίδρυμα παροχής φροντίδας) στην περιοδική έκδοση Bewδhrungshilfe 2/2005, σ

4 C 44/ Σε μία γερμανική έρευνα ( 10 ) για την κακοποίηση και την παραμέληση ηλικιωμένων που διαμένουν σε ιδιωτικές οικίες ή ιδρύματα, ποσοστό άνω του 70 % του ερωτηθέντος προσωπικού παροχής φροντίδας δήλωσε ότι έχει το ίδιο καταφύγει σε βία ή άλλη προβληματική συμπεριφορά, δεν ανέλαβε δράση που ήταν αναγκαία ή υπήρξε μάρτυρας τέτοιου είδους συμπεριφοράς από άλλα μέλη του προσωπικού παροχής φροντίδας ( 11 ). 2.3 Η κατάσταση κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον Στην πράξη, συχνά είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η κακοποίηση. Στις βασικές αιτίες αυτού συγκαταλέγονται η υπερβολική αίσθηση ντροπής εκ μέρους του θύματος, η εξάρτηση από την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προσοχή του θύτη και ο απορρέων φόβος αντιποίνων ή επιδείνωσης της κατάστασης, η πρακτική αδυναμία έκφρασης της εμπειρίας της κακοποίησης εξαιτίας ασθένειας και κυρίως νοητικής επιβάρυνσης, καθώς και η αβεβαιότητα για τον τρόπο χειρισμού καταστάσεων όταν υπάρχουν υποψίες για κακοποίηση. 2.4 Η κατάσταση κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον Η μεγάλη πλειονότητα των ηλικιωμένων εξακολουθούν να διαμένουν στην οικία τους σε καθημερινή βάση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας τυγχάνουν αυτής της φροντίδας κατ' οίκον. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτό ισχύει στα δύο τρίτα του συνόλου των περιπτώσεων. Μόνο το 7 % από τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω διαμένουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Η οικογενειακή φροντίδα παρέχεται κυρίως από συζύγους, ακολουθούμενους από θυγατέρες και νύφες. Στο συντριπτικό μέρος των περιπτώσεων παροχής φροντίδας δεν ασκείται κακοποίηση, αλλά εντούτοις, αυτή υπάρχει (βλ. σημείο ) Η παροχή φροντίδας κατ' οίκον συνεπάγεται μια σειρά επιβαρύνσεων, και κυρίως για την υγεία, την ευζωία και τις κοινωνικές επαφές εκείνων που την παρέχουν. Οι οικογένειες συχνά οφείλουν να θυσιάσουν πολλά προκειμένου να φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο εξαιτίας της έλλειψης ειδικής προετοιμασίας για την παροχή φροντίδας και της περιορισμένης υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής. Η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. 2.5 Η κατάσταση κατά την παροχή φροντίδας σε ιδρύματα Αν και, όπως φαίνεται, μόνον ένα μικρό ποσοστό ηλικιωμένων που χρήζουν φροντίδας βρίσκονται σε ιδρύματα, ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν σε γηροκομεία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, κυρίως μεταξύ των υπέργηρων (βλ. ανωτέρω σημείο 2.2.3). Ακόμη και σήμερα παρατηρείται στροφή από την παροχή φροντίδας κατ' οίκον προς την παροχή «επαγγελματικής» φροντίδας σε εγκαταστάσεις ή από υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Στη μεγάλη πλειονότητα των γηροκομείων δεν υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα γηροκομεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα και εποπτεύονται από τις δημόσιες αρχές και όπου εφαρμόζονται αυστηρά οι ισχύουσες στη σχετική χώρα υγειονομικές διατάξεις Ωστόσο, ορισμένα γηροκομεία έχουν κακή φήμη. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές έρευνες σχετικά με την κακοποίηση σε ιδρύματα παροχής φροντίδας, αλλά διάφοροι έλεγχοι που διεξήχθησαν, για παράδειγμα, από ιατρικές υπηρεσίες ασφαλιστικών εταιρειών καταδεικνύουν ότι η κακοποίηση σε γηροκομεία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο ( 13 ) Στα προβλήματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται οι βλάβες λόγω ανεπαρκούς φροντίδας, οι ελλείψεις τροφής και υγρών, η συνταγογράφηση μεγάλων δόσεων ψυχοφαρμάκων, η σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά τη χρήση φαρμάκων και τα μέτρα για τον περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων Αντί να είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των τροφίμων τους, τα κακοδιοικούμενα γηροκομεία χαρακτηρίζονται συχνά από την παραμέληση και την αδιαφορία. Τα αυστηρά ωράρια συχνά έρχονται σε αντίθεση με την ανάγκη αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας των τροφίμων των γηροκομείων Δεν είναι μόνον οι εξαρτώμενοι από την παροχή φροντίδας που υποφέρουν εξαιτίας της έλλειψης χρόνου και της υπεραπασχόλησης των επαγγελματιών φροντιστών. Οι επαγγελματίες είναι επίσης δυσαρεστημένοι από αυτές τις συνθήκες. Από την άποψη του προσωπικού, η κατάσταση στα γηροκομεία επιδεινώνεται από τον μεγάλο αριθμό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το επάγγελμα και από την απουσία καταρτισμένων υποψηφίων. Επί του παρόντος, ελάχιστες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων Ωστόσο, η κακοποίηση ηλικιωμένων κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον οφείλεται όχι μόνο στην υπερβολική επιβάρυνση για τα άτομα που την παρέχουν, αλλά και σε ένα φάσμα παραγόντων κινδύνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η κατάσταση της σχέσης πριν από την έναρξη της εξάρτησης από την παροχή φροντίδας, η εξάρτηση από ουσίες και η διανοητική ισορροπία του ατόμου που παρέχει τη φροντίδα, η αίσθηση της κοινωνικής απομόνωσης και η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη, αλλά και η επιθετική συμπεριφορά εκ μέρους του αποδέκτη της φροντίδας ( 12 ). ( 10 ) Gφrgen, Thomas (2005b): «As if I just didn't exist» Elder abuse and neglect in nursing homes. Στο: M. Cain & A. Wahidin (εκδ.): Ageing, crime and society. ( 11 ) Πληροφορίες για κρούσματα επιμέρους τύπων βίας, όπως οι περιορισμοί της ελευθερίας κινήσεων ή η κατάχρηση ψυχοφαρμάκων παρατίθενται στο Rolf Hirsch (2005): Aspekte zur Gewalt gegen alte Menschen in Deutschland (Πτυχές της βίας σε βάρος ηλικιωμένων στη Γερμανία) στην περιοδική έκδοση Bewδhrungshilfe 2/2005, σ ( 12 ) Gφrgen 2005a (υποσημείωση 9). 2.6 Η ανάλυση και οι προτάσεις της ΕΟΚΕ Η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι απαράδεκτη οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε βαθμό κι αν συμβαίνει και δεν πρέπει να εξακολουθεί να παραμελείται. Η ΕΟΚΕ καλεί τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των αιτιών της κακοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των ηλικιωμένων είτε αυτοί λαμβάνουν φροντίδα κατ' οίκον είτε σε ίδρυμα παροχής φροντίδας. ( 13 ) Το 2007, η ιατρική υπηρεσία των σημαντικότερων ενώσεων των ασφαλιστικών ταμείων υγείας της Γερμανίας δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και την περίθαλψη κατ' οίκον, κατέδειξε ότι το 10 % των ατόμων που λαμβάνουν περίθαλψη κατ' οίκον υπέστη βλάβες υγείας και, συνεπώς, η φροντίδα ήταν ανεπαρκής (http://presseportal.de/pm/57869).

5 C 44/ Ως εκ τούτου, οι προτάσεις της ΕΟΚΕ αφορούν κυρίως τους παρακάτω τομείς: Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Το άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο οποίος υιοθετήθηκε στη Νίκαια, στις 7 Δεκεμβρίου 2000) αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να αλλάξει η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων, καθώς αυτές αποτελούν συχνά την αιτία της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας. Εντούτοις, πρόκληση θα πρέπει να αποτελεί η ένταξη των ηλικιωμένων στην κοινωνία και η αντιμετώπιση της παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους ως συλλογικού καθήκοντος. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα να διαμένουν στον τόπο της επιλογής τους χωρίς το φόβο ότι θα υποστούν βλάβες και τονίζει ότι οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων ατόμων είναι απαράδεκτη. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμοστεί για την προστασία των ηλικιωμένων ανεξάρτητα από το περιβάλλον όπου ζουν. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του χώρου διαμονής τους σε συνάρτηση με το μέγεθος υποστήριξης που χρειάζονται. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν ένα φάσμα κατάλληλων δυνατοτήτων στέγασης και υποστήριξης για τα άτομα που μένουν στο σπίτι, για την «κατοίκηση με υποστήριξη», την παροχή κατ' οίκον φροντίδας ή την μακροπρόθεσμη νοσηλευτική περίθαλψη. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την ασφαλή δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά και να επισημαίνουν τις ανησυχίες τους. Αυτό ισχύει επίσης για συγγενικά πρόσωπα και άλλους φροντιστές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν διαύλους μέσω των οποίων να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους χωρίς το φόβο αντιποίνων σε βάρος ατόμων του συγγενικού τους περιβάλλοντος ή επιπτώσεων για την ίδια τη θέση εργασίας τους ή, γενικότερα, για την ασφάλεια της εργασίας. Πρέπει να υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι όλες οι αναφορές θα εξετάζονται με ευαισθησία και αποτελεσματικό τρόπο Η βελτίωση των στοιχείων και οι ανάγκες έρευνας Η ΕΟΚΕ προτείνει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω αναλυτική έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο να αξιολογηθεί η έκταση της κακοποίησης των ηλικιωμένων και να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι: θα πρέπει να καθοριστούν τα ποσοστά κρουσμάτων της κακοποίησης ηλικιωμένων γενικά και να οριστεί η έννοια της κακοποίησης είτε αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο της κατ' οίκον φροντίδας είτε της φροντίδας σε επίσημο ίδρυμα πρέπει να προσδιοριστούν οι αιτίες της κακοποίησης και να δοθεί ξεχωριστή έμφαση στα βάρη που επωμίζονται τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα συγγενών τους και στην υποστήριξη που αυτά λαμβάνουν να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά την προστασία των ηλικιωμένων να εξεταστεί κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πρότυπα για την φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και πώς αυτά ελέγχονται και επιθεωρούνται Κατάρριψη των ταμπού και ευαισθητοποίηση Η ΕΟΚΕ καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων μέσω εκστρατειών των εθνικών μέσων ενημέρωσης με την πρακτική υποστήριξη εκ μέρους θεσμοθετημένων και εθελοντικών υπηρεσιών προκειμένου να καταρριφθεί το ταμπού της κακοποίησης των ηλικιωμένων, όπου κι αν αυτή εμφανίζεται. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της αντίληψης των πολιτών και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρέχουν ορθή πληροφόρηση και να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση Πληροφόρηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και πρόληψη Η ΕΟΚΕ προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα προκειμένου: να βελτιώσουν την ενημέρωση των ηλικιωμένων ατόμων και των συγγενών τους σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων να διασφαλίσουν στους επαγγελματίες φροντιστές τη δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων και την παροχή επαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς κατάρτισης όσον αφορά την αναγνώριση της κακοποίησης και των μηχανισμών αντιμετώπισής της από όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας να εξασφαλιστεί στα δίκτυα των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας η δυνατότητα να παρέχουν κέντρα έκτακτης υποδοχής, ομάδες στήριξης, καθώς και ανεξάρτητες, εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα συγγενών τους έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα συμπτώματα και την εξέλιξη της ασθένειας, όπως λόγου χάρη η άνοια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση του απαιτούμενου βαθμού φροντίδας και η παροχή επαρκούς υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης

6 C 44/ να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των συγγενών προσώπων που φροντίζουν τους ασθενείς σε κατάλληλη ημερήσια περίθαλψη, δυνατότητα ανάπαυλας και ιατρική υποστήριξη, προκειμένου να αμβλυνθεί το στρες της 24 ωρης, σε ορισμένες περιπτώσεις, περίθαλψης να εξασφαλιστεί υποστήριξη προς τα μέλη της οικογένειας ώστε να μπορούν να παίρνουν άδεια από την εργασία τους για λόγους περίθαλψης χωρίς να θίγονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει εξίσου για τους άντρες και τις γυναίκες Προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ θα καταστήσουν δυνατή τη διαμονή πολλών ηλικιωμένων στο χώρο που προτιμούν, τη μακρύτερη επιβίωσή τους και, συνεπώς, τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους και της υψηλής ποιότητας ζωής. Οι ΤΠΕ μπορούν να τους βοηθούν σε θέματα του καθημερινού βίου και μπορούν, επίσης, να συμβάλουν στην παρακολούθηση της υγείας και των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, την ανάγκη παροχής φροντίδας από ειδικά ιδρύματα. Οι ΤΠΕ θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους ηλικιωμένους, θα τους προσφέρουν πρόσβαση στις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας και θα διασφαλίσουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διάγουν μια σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη, αυτόνομη και αξιοπρεπή ζωή Δημιουργία δικτύων Η ΕΟΚΕ παρακινεί τις εθνικές κυβερνήσεις για να δημιουργήσουν διϋπηρεσιακά δίκτυα με στόχο να διασφαλίσουν τη συνεργασία, την κατάρτιση και τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών ( 14 ) Επίσημοι έλεγχοι στον τομέα της παροχής φροντίδας Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης, προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους, οι οποίες να βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα και δημοσιευμένα πρότυπα περίθαλψης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν την αρμοδιότητα να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να δημοσιεύονται Ενίσχυση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κακοποίησης Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει τη σημασία να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων με ευαίσθητο τρόπο, είτε αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο της φροντίδας κατ' οίκον είτε σε επίσημο ίδρυμα παροχής φροντίδας με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών. Πρέπει να υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι για οποιοδήποτε κρούσμα κακοποίησης που καταγγέλλεται θα αναλαμβάνεται η κατάλληλη δράση και θα υιοθετούνται αλλαγές. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η επέμβαση της αστυνομίας ή η δικαστική δράση μπορεί να αποτελέσουν μέρος αυτής της διαδικασίας. Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2007 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ( 14 ) Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία πολιτών που αναλήφθηκε στη Βόννη υπέρ της καταπολέμησης της κακοποίησης των ηλικιωμένων (Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter Handeln statt Misshandeln e.v.), η οποία δημοσίευσε το 2006 το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο Alte Menschen in Not Wir kφnnen helfen (Ηλικιωμένοι άνθρωποι σε ανάγκη Μπορούμε να βοηθήσουμε). Info-Broschόre. Bonn Το διεθνές δίκτυο για την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων (International Network for the Prevention of Elder Abuse [www.inpea.net]) παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία καθώς και άλλες πρωτοβουλίες.

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian-Silviu Buşoi Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 14.7.2016 2015/2103(INL) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 5.4.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Jiří Maštálka (PE601.097v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.9.2010 2010/2084(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Νόσο του Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ" ΤΟ 2011 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία από 163 γυναίκες που απευθύνθηκαν στο «Καταφύγιο Γυναίκας»

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο εφημερεύων νοσοκομειακός ιατρός και η ενδοοικογενειακή βία. Δημήτριος Τσιφτσής Επ. Α Χειρουργός ΕΣΥ Επ. υπεύθυνος ΤΕΠ ΓΝ Νικαίας

Ο εφημερεύων νοσοκομειακός ιατρός και η ενδοοικογενειακή βία. Δημήτριος Τσιφτσής Επ. Α Χειρουργός ΕΣΥ Επ. υπεύθυνος ΤΕΠ ΓΝ Νικαίας Ο εφημερεύων νοσοκομειακός ιατρός και η ενδοοικογενειακή βία Δημήτριος Τσιφτσής Επ. Α Χειρουργός ΕΣΥ Επ. υπεύθυνος ΤΕΠ ΓΝ Νικαίας Αναγνώριση κακοποίησης παιδιού Ασυμφωνία ιστορικού και βαρύτητας σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/2121(INI) 16 Οκτωβρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών ΕΡΩΤΗΜΑ 1 2 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες. Τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών: Το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες 92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς μεσάζοντες Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 28/01/1992 σ. 0032-0033 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 1991 για

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια Υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια Υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως έχει στο Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14395/15 SAN 391 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2013 (07.02) (OR en) 5811/13 ECOFIN 63 SOC 56 BUDGET 7 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/ το Συμβούλιο Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίξεις Φροντιστών

Υποστηρίξεις Φροντιστών Σελίδα Υποστηρίξεις Φροντιστών Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρίξεις που διατίθενται για φροντιστές σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι κυριότερες επαφές περιλαμβάνουν: Carers NSW

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 686 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σχολική βία Εκδηλώσεις βίας στη σχολική κοινότητα, εκφρασμένες με διάφορες μορφές,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.8.2016 COM(2016) 551 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 19.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) σχετικά με τον προϋπολογισμό 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

elderabusehelpline.com.au Greek/ΕΛΛΗΝΙΚΑ

elderabusehelpline.com.au Greek/ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1800 628 221 elderabusehelpline.com.au Greek/ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα πολλά πρόσωπα τητα πολλά πρόσωπα ης Κακομεταχείρισης ηλικιωμένων Η κακομεταχείριση ηλικιωμένων είναι μια πράξη που προκαλεί βλάβη ή αγωνία σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ REX/057 Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2001 8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Μαΐου 2001 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία προέβησαν οι δύο συμπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα