Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Κακοποίηση ηλικιωμένων (2008/C 44/24)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Κακοποίηση ηλικιωμένων (2008/C 44/24)"

Transcript

1 C 44/109 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Κακοποίηση ηλικιωμένων (2008/C 44/24) Με επιστολή της 16ης Μαΐου 2007, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Margot Wallström ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με βάση το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να καταρτίσει γνωμοδότηση με θέμα «Κακοποίηση ηλικιωμένων» Το ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 2 Οκτωβρίου 2007 με βάση την εισηγητική έκθεση της κ. Heinisch. Κατά την 439η σύνοδο ολομέλειας της, της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2007 (συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2007), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 144 ψήφους υπέρ, και 3 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση: 1. Συμπεράσματα και συστάσεις 1.1 Το άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο οποίος υιοθετήθηκε στη Νίκαια, στις 7 Δεκεμβρίου 2000) αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται σημαντικά. Πρόκληση για το μέλλον αποτελεί η αντιμετώπιση αυτής της δημογραφικής αλλαγής κατά θετικό τρόπο, με την αποφυγή της αντίληψης ότι το φαινόμενο της μεγάλης ηλικίας συνιστά βάρος για την κοινωνία ή απειλή για το άτομο. φροντίδας. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να επιχειρήσει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, παραθέτοντας ποσοστά κρουσμάτων και πληροφορίες για τις διάφορες μορφές κακοποίησης, καθώς και για τις αιτίες και τους παράγοντες κινδύνου. Η μελέτη θα πρέπει να καλύπτει τη φροντίδα που παρέχεται τόσο κατ' οίκον όσο και στα επίσημα ιδρύματα παροχής φροντίδας. Στην εν λόγω μελέτη θα πρέπει να ορίζονται το επίπεδο κινδύνου στο οποίο εκτίθενται οι ηλικιωμένοι, η νομική τους θέση και οι επιλογές που διαθέτουν για βοήθεια και υποστήριξη σε σύγκριση με τις ισχύουσες προβλέψεις για την αντιμετώπιση της κακοποίησης των παιδιών. 1.2 Μέρος αυτής της πρόκλησης αποτελεί η αντιμετώπιση της κακοποίησης των ηλικιωμένων, ένα ζήτημα το οποίο έχει παραμεληθεί έντονα και ακόμη τείνει να θεωρείται ασήμαντο και να αποκρύπτεται. Οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από φροντίδα ή/και είναι είτε απομονωμένοι στα σπίτια τους είτε διαμένουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητεί επειγόντως από τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ να αντιμετωπίσουν το θέμα της κακοποίησης των ηλικιωμένων, και κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από φροντίδα. Με σκοπό την προστασία των ηλικιωμένων στα κράτη μέλη, η μελέτη θα πρέπει επίσης να αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις απευθύνονται στις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. 1.3 Η ευθύνη για την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων εναπόκειται κυρίως στα κράτη μέλη. Ωστόσο, καθώς το πρόβλημα αυτό συναντάται σε όλα τα κράτη μέλη, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτείται μία πανευρωπαϊκή στρατηγική. Δεδομένου ότι η κακοποίηση των ηλικιωμένων αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράβαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων της Συνθηκών, μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πρόληψη αυτού του είδους της κακοποίησης. 1.4 Η κακοποίηση των ηλικιωμένων, κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, μπορεί να προληφθεί αποτελεσματικά μόνο με την ανάληψη δράσης στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο. Επομένως, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής στρατηγικής, κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση αυτού του είδους της κακοποίησης, το οποίο θα λάβει την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω σημεία: Είναι ζωτικής σημασίας η κατάρριψη του ταμπού της κακοποίησης των ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, μέσω, για παράδειγμα, εκστρατειών ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σχετικά με την κατάσταση τόσο των ατόμων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας όσο και εκείνων που την παρέχουν. Αυτή η πανευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να στηρίζεται σε μια μελέτη σε όλη την ΕΕ σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων, και κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από την παροχή Θα πρέπει να υιοθετηθούν οδηγίες πλαίσια και κατάλληλες νομικές βάσεις που να ευθυγραμμίζονται με το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

2 C 44/ Απαιτούνται εθνικές εκθέσεις σχετικά με την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, είτε την λαμβάνουν κατ' οίκον είτε σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για το κατά πόσον υπάρχουν στα κράτη μέλη (ελάχιστα) υποχρεωτικά πρότυπα παροχής φροντίδας, κατά πόσον έχουν εισαχθεί επίσημες προβλέψεις εποπτείας και κατά πόσον αυτές οι προβλέψεις είναι επιτυχείς για την προστασία των ηλικιωμένων που τυγχάνουν φροντίδας κατ' οίκον ή στα επίσημα ιδρύματα. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διάθεση πληροφοριών σε παράγοντες και ιδρύματα που σχετίζονται άμεσα με την παροχή φροντίδας και να ενισχυθεί το πεδίο δράσης και η συνεργασία τους. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η κατάλληλη κατάρτιση και άλλες πρωτοβουλίες για επαγγελματικές ομάδες που σχετίζονται άμεσα με το θέμα, όπως για παράδειγμα ιατρικό προσωπικό, προσωπικό παροχής φροντίδας και αστυνομία, καθώς και η θέσπιση δικαιωμάτων αναφοράς περιστατικών κακοποίησης για το προσωπικό των ιδρυμάτων περίθαλψης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρείας βάσης, προσβάσιμη και (επίσης) εμπιστευτικού χαρακτήρα υπηρεσία παροχής συμβουλών για όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς ενδιαφερόμενους, προκειμένου να καλύπτονται εγκαίρως όλα τα κενά πληροφόρησης σε θέματα παροχής φροντίδας. Θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις για την ανακούφιση των ατόμων που παρέχουν φροντίδα εντός της οικογένειας και την παροχή συμβουλών και υποστήριξης στους επαγγελματίες φροντιστές. Θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα για τη συνεργασία, την κατάρτιση και τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων και των ιδρυμάτων που σχετίζονται άμεσα με την παροχή φροντίδας. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις απευθύνονται στα κράτη μέλη Οι δημογραφικές αλλαγές αποτελούν έναν, αλλά όχι το μοναδικό, παράγοντα που καθιστά ιδιαίτερα επείγουσα την ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Η εν λόγω κακοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο έχει παραμεληθεί έντονα και ακόμη τείνει να θεωρείται ασήμαντο και να αποκρύπτεται, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία για το θέμα να είναι ελλιπή και ανομοιογενή Στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα καταδεικνύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 60 ετών και άνω διατρέχουν σημαντικά λιγότερους κινδύνους βίας σε σύγκριση με τους νέους και, στις έρευνες μεταξύ των θυμάτων βίας, οι αναφερόμενες εμπειρίες βίας εκ μέρους των ηλικιωμένων είναι λιγότερο συχνές σε σύγκριση με τους νέους. Εντούτοις, οι στατιστικές και οι έρευνες μεταξύ των θυμάτων βίας είναι ανεπαρκείς όσον αφορά την καταγραφή και επισήμανση των ιδιαίτερων κινδύνων κακοποίησης στους οποίους εκτίθενται οι ηλικιωμένοι Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους κινδύνους κακοποίησης που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι στο στενό κοινωνικό τους περιβάλλον από άτομα τα οποία γνωρίζουν και εμπιστεύονται και από τα οποία, ενδεχομένως, εξαρτώνται. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, επιστήμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και επιτόπιοι παράγοντες «ανακάλυψαν» αυτό το χώρο ως ένα χώρο στον οποίο καταγράφονται υψηλά επίπεδα βίας. Ωστόσο, η προσοχή εστιάστηκε κατ' αρχήν στα παιδιά και τις γυναίκες ως θύματα ( 1 ), και ελάχιστα εξετάστηκε η κακοποίηση των ηλικιωμένων Σύμφωνα με έναν ορισμό της «Action on Elder Abuse», τον οποίο υιοθέτησε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτός από επιστημονικούς κύκλους και μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, ως κακοποίηση νοείται μια μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη πράξη ή απουσία πράξης η οποία προκαλεί βλάβη ή συνεπάγεται κίνδυνο για έναν ηλικιωμένο ( 2 ). 1.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ζωτικής σημασίας την εθνική και πανευρωπαϊκή ανταλλαγή διαδικασιών και προτύπων «ορθής πρακτικής» με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και την προώθηση της ανάπτυξης προτύπων παροχής φροντίδας Η ανωτέρω παρατήρηση απευθύνεται στα κράτη μέλη και το EUCPN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος). 2. Ιστορικό 2.1 Ηλικία και ο κίνδυνος κακοποίησης Οι δημογραφικές προβλέψεις υπολογίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ευρώπη θα αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2050 (κατά 58 εκατομμύρια ή κατά 77 %). Αυτή η αύξηση, σε σχετικούς όρους, θα είναι σημαντικότερη για τους υπερήλικες (άτομα 80 ετών και άνω). Αυτή η τάση θα έχει συνέπειες στον καθημερινό βίο από πολλές απόψεις και θέτει ιδιαίτερες προκλήσεις σε όλα σχεδόν τα πεδία πολιτικής Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι ηλικιωμένοι υπόκεινται συχνά σε ακραία κακοποίηση, αλλά, πέρα από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτή η κακοποίηση παραμένει κρυφή ( 3 ). Ευρήματα μίας αντιπροσωπευτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία σε περισσότερα από 2000 άτομα ηλικίας 66 ετών και άνω που ζούσαν ( 1 ) Εν προκειμένω, βλέπε τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ, της , με θέμα «Eνδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών» (ΕΕ C 110, ) και την πρόσθετη γνωμοδότηση της , με θέμα «Τα παιδιά ως έμμεσα θύματα της ενδο-οικογενειακής βίας» (ΕΕ C 325, ), εισηγήτρια για αμφότερες: η κ. Heinisch. ( 2 ) Toronto Declaration on the global prevention of elderly abuse: «Elder Abuse is a single or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an older person. It can be of various forms: physical, psychological/emotional, sexual, financial or simply reflect intentional or unintentional neglect.» (WHO 2002) (http://www. who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_en.pdf.); Action on Elder Abuse (www.elderabuse.org.uk). ( 3 ) Σε διεθνές συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία, το Μάιο του 2006, υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, κ. Spidla, αναφέρθηκε ποσοστό μεταξύ 5 και 20 % βίας εναντίον ηλικιωμένων σε διάφορες χώρες (Έκθεση για το συμπόσιο με θέμα «Gewalt und Vernachlδssigung gegenόber alten Menschen in hδuslicher und institutioneller Pflege» (Βία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα κατ' οίκον ή σε ίδρυμα παροχής φροντίδας) στο: forum kriminalprδvention 4/2006 και 1/2007).

3 C 44/111 σε ιδιωτικά νοικοκυριά (συμπεριλαμβανομένης της «κατοίκησης με υποστήριξη») ( 4 ), καταδεικνύουν ότι, γενικά, το 2,6 % αυτών που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι είχαν υποστεί κακομεταχείριση από μέλος της οικογένειάς τους, φίλο ή επαγγελματία παροχής φροντίδας κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. Αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 4 % εάν τα κρούσματα κακομεταχείρισης διευρυνθούν προκειμένου να συμπεριλάβουν επεισόδια με την εμπλοκή γειτόνων και γνωστών. Ο κύριος τύπος κακομεταχείρισης που αναφέρθηκε ήταν η παραμέληση, ακολουθούμενη από την οικονομική εξαπάτηση, την ψυχολογική και φυσική κακοποίηση και (σπάνια) τη σεξουαλική κακοποίηση. Οι γυναίκες φαίνεται να δηλώνουν περισσότερο από τους άντρες ότι υπέστησαν κακομεταχείριση. Αυτά τα ευρήματα είναι συγκρίσιμα με εκείνα άλλων δυτικών κοινωνιών και, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν διαπιστωθεί. Μια έρευνα του 2004 σχετικά με την κατάσταση στην Ισπανία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων έχει σχεδόν την ίδια εξάπλωση με την κακοποίηση παιδιών. 2.2 Κακοποίηση ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας Ο όρος «παροχή φροντίδας» έχει ευρύτερη έννοια, καλύπτοντας από την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο σπίτι μέχρι την παροχή εντατικής περίθαλψης (στο νοσοκομείο) Ιδιαίτερους κινδύνους διατρέχουν οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας και είναι απομονωμένοι στα σπίτια τους ή διαμένουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Συνεπώς, η παρούσα διερευνητική γνωμοδότηση εστιάζεται στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω ηλικιωμένοι, στους ιδιαίτερους κινδύνους που διατρέχουν και στο διαθέσιμο πεδίο πρόληψης και παρέμβασης Εκτός από τους υπέργηρους, οι ηλικιωμένοι που χρήζουν φροντίδας αποτελούν μειοψηφία. Στα τέλη του 2003, τα στοιχεία για τη Γερμανία καταδείκνυαν εξάρτηση από την παροχή φροντίδας για το 1,6 % των ατόμων ηλικίας ετών, για το 9,8 % των ατόμων ηλικίας ετών και για το 60,4 % των ατόμων ηλικίας ετών ( 5 ). Σύμφωνα με προβλέψεις, δεν είναι μόνο το ποσοστό των ηλικιωμένων που αναμένεται να αυξηθεί (βλέπε ανωτέρω), αλλά κυρίως ότι περισσότεροι από αυτούς τους ηλικιωμένους θα ασθενήσουν και θα εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας. Πράγματι, ο αριθμός των εξαρτώμενων από την παροχή φροντίδας αναμένεται να αυξηθεί κατά 116 % με 136 %, ενώ ακόμη περισσότερο περίπου κατά 138 % με 160 % αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων που θα εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας κατ' οίκον. Οι εγγενείς κίνδυνοι της εξάρτησης από υποστήριξη και φροντίδα αναμένεται να αυξηθούν, κυρίως μεταξύ των υπερηλίκων (ηλικίας 80 ετών και άνω) ( 6 ) Η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων των εξαρτώμενων από την παροχή φροντίδας θεωρείται θέμα της γεροντολογίας και περιλαμβάνει όχι μόνο τη φυσική κακοποίηση των εξαρτώμενων από την ( 4 ) UK Study of Abuse und Neglect of Older People (June 2007) (www.natcen.ac.uk). ( 5 ) Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (2005): 2003 στατιστικά στοιχεία για την παροχή φροντίδας εθνικά στοιχεία, Wiesbaden, Γερμανία. ( 6 ) Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας (2006) Gefahren fόr alte Menschen in der Pflege (Κίνδυνοι για τους ηλικιωμένους που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας). παροχή φροντίδας, αλλά και κάθε πράξη ή απουσία πράξης που έχει σοβαρές συνέπειες για τη ζωή και την ευζωία των ηλικιωμένων ( 7 ). Στους τύπους κακοποίησης συμπεριλαμβάνονται ( 8 ): η άμεση φυσική βία (χτύπημα, ταρακούνημα, χρήση φυσικών περιορισμών, μηχανική ακινητοποίηση, άρνηση φυσικής βοήθειας, κ.λπ.) η έμμεση φυσική βία (μη συνταγογραφημένη παροχή φαρμάκων, όπως ηρεμιστικών, κ.λπ.) η σεξουαλική κακοποίηση (έλλειψη σεβασμού για τα όρια σεμνότητας, μη συναινετικές σεξουαλικές επαφές, κ.λπ.) η συναισθηματική ή διανοητική βία (φραστική επιθετικότητα, ασεβής συμπεριφορά, αγνόηση, συναισθηματική ψυχρότητα, κοινωνική απομόνωση, απειλή φυσικής ή άλλης βίας ή κακοποίησης, υβριστική ή ταπεινωτική αντιμετώπιση, κ.λπ.) η οικονομική ή άλλη υλική εκμετάλλευση (πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς συγκατάθεση, πώληση ιδιοκτησιακών στοιχείων χωρίς συναίνεση, χρήση απάτης ή βίας για την απόσπαση χρημάτων, υπεξαίρεση χρημάτων και τιμαλφών, εκβίαση, στόχευση ηλικιωμένων από απατεώνες, κ.λπ.) η παραμέληση (μη παροχή απαιτούμενης καθημερινής υποστήριξης και υγειονομικής και γενικής φροντίδας, κυρίως μη παροχή τροφής και υγρών, έλλειψη φροντίδας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εξελκώσεων ελκών από κατάκλιση σε κατάκοιτους ασθενείς, κ.λπ.) η απειλή εγκατάλειψης ή τοποθέτησης σε ίδρυμα, η κακοποίηση με την έννοια της χρησιμοποίησης των ηλικιωμένων ως υποκειμένων πειραματισμού ή έρευνας χωρίς τη συγκατάθεση ή ενάντια στη θέλησή τους Οι ηλικιωμένοι είναι δυνατόν να υποστούν κακοποίηση κατά την παροχή φροντίδας είτε κατ' οίκον είτε σε ίδρυμα παροχής φροντίδας. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τα κρούσματα βίας εναντίον των εξαρτώμενων από την παροχή φροντίδας ατόμων στην Ευρώπη. Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σχετικά με το κρυφό, αλλά γενικώς διαδεδομένο φαινόμενο της παραμέλησης, της κακοποίησης ή της βίας εναντίον ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας Κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον, οι διαθέσιμες έρευνες εκτιμούν το ποσοστό των περιπτώσεων άσκησης βίας μεταξύ 5 % και 25 % ( 9 ). ( 7 ) Αυτός ο ορισμός είναι σύμφωνος με τη Δήλωση του Τορόντο για την παγκόσμια πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων (WHO 2002, βλέπε και υποσημείωση 2). ( 8 ) Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (βλ. και υποσημείωση 6), Δήλωση του Τορόντο (βλ. και υποσημείωση 2) και Έρευνα για το ΗΒ (βλ. και υποσημείωση 4). ( 9 ) Gφrgen, Thomas (2005a): Nahraumgewalt im Alter. Opferrisiken und Optionen fόr gewaltprδventives Handeln (Βία εις βάρος ηλικιωμένων ατόμων από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον:. κίνδυνοι που διατρέχουν τα θύματα και επιλογές για την ανάληψη προληπτικής δράσης) Στην περιοδική έκδοση forum kriminalprδvention 3/2005, σ Στοιχεία για τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες παρατίθενται στο Walentich/Wilms/Walter (2005): Gewalt gegen δltere Menschen in der hδuslichen und institutionellen Pflege (Βία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα κατ' οίκον ή σε ίδρυμα παροχής φροντίδας) στην περιοδική έκδοση Bewδhrungshilfe 2/2005, σ

4 C 44/ Σε μία γερμανική έρευνα ( 10 ) για την κακοποίηση και την παραμέληση ηλικιωμένων που διαμένουν σε ιδιωτικές οικίες ή ιδρύματα, ποσοστό άνω του 70 % του ερωτηθέντος προσωπικού παροχής φροντίδας δήλωσε ότι έχει το ίδιο καταφύγει σε βία ή άλλη προβληματική συμπεριφορά, δεν ανέλαβε δράση που ήταν αναγκαία ή υπήρξε μάρτυρας τέτοιου είδους συμπεριφοράς από άλλα μέλη του προσωπικού παροχής φροντίδας ( 11 ). 2.3 Η κατάσταση κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον Στην πράξη, συχνά είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η κακοποίηση. Στις βασικές αιτίες αυτού συγκαταλέγονται η υπερβολική αίσθηση ντροπής εκ μέρους του θύματος, η εξάρτηση από την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προσοχή του θύτη και ο απορρέων φόβος αντιποίνων ή επιδείνωσης της κατάστασης, η πρακτική αδυναμία έκφρασης της εμπειρίας της κακοποίησης εξαιτίας ασθένειας και κυρίως νοητικής επιβάρυνσης, καθώς και η αβεβαιότητα για τον τρόπο χειρισμού καταστάσεων όταν υπάρχουν υποψίες για κακοποίηση. 2.4 Η κατάσταση κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον Η μεγάλη πλειονότητα των ηλικιωμένων εξακολουθούν να διαμένουν στην οικία τους σε καθημερινή βάση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας τυγχάνουν αυτής της φροντίδας κατ' οίκον. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτό ισχύει στα δύο τρίτα του συνόλου των περιπτώσεων. Μόνο το 7 % από τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω διαμένουν σε ιδρύματα παροχής φροντίδας. Η οικογενειακή φροντίδα παρέχεται κυρίως από συζύγους, ακολουθούμενους από θυγατέρες και νύφες. Στο συντριπτικό μέρος των περιπτώσεων παροχής φροντίδας δεν ασκείται κακοποίηση, αλλά εντούτοις, αυτή υπάρχει (βλ. σημείο ) Η παροχή φροντίδας κατ' οίκον συνεπάγεται μια σειρά επιβαρύνσεων, και κυρίως για την υγεία, την ευζωία και τις κοινωνικές επαφές εκείνων που την παρέχουν. Οι οικογένειες συχνά οφείλουν να θυσιάσουν πολλά προκειμένου να φροντίζουν ηλικιωμένους συγγενείς. Το πρόβλημα καθίσταται οξύτερο εξαιτίας της έλλειψης ειδικής προετοιμασίας για την παροχή φροντίδας και της περιορισμένης υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής. Η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. 2.5 Η κατάσταση κατά την παροχή φροντίδας σε ιδρύματα Αν και, όπως φαίνεται, μόνον ένα μικρό ποσοστό ηλικιωμένων που χρήζουν φροντίδας βρίσκονται σε ιδρύματα, ο αριθμός των ατόμων που διαμένουν σε γηροκομεία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, κυρίως μεταξύ των υπέργηρων (βλ. ανωτέρω σημείο 2.2.3). Ακόμη και σήμερα παρατηρείται στροφή από την παροχή φροντίδας κατ' οίκον προς την παροχή «επαγγελματικής» φροντίδας σε εγκαταστάσεις ή από υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης Στη μεγάλη πλειονότητα των γηροκομείων δεν υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα γηροκομεία τα οποία είναι αναγνωρισμένα και εποπτεύονται από τις δημόσιες αρχές και όπου εφαρμόζονται αυστηρά οι ισχύουσες στη σχετική χώρα υγειονομικές διατάξεις Ωστόσο, ορισμένα γηροκομεία έχουν κακή φήμη. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συστηματικές έρευνες σχετικά με την κακοποίηση σε ιδρύματα παροχής φροντίδας, αλλά διάφοροι έλεγχοι που διεξήχθησαν, για παράδειγμα, από ιατρικές υπηρεσίες ασφαλιστικών εταιρειών καταδεικνύουν ότι η κακοποίηση σε γηροκομεία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο ( 13 ) Στα προβλήματα που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται οι βλάβες λόγω ανεπαρκούς φροντίδας, οι ελλείψεις τροφής και υγρών, η συνταγογράφηση μεγάλων δόσεων ψυχοφαρμάκων, η σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά τη χρήση φαρμάκων και τα μέτρα για τον περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων Αντί να είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των τροφίμων τους, τα κακοδιοικούμενα γηροκομεία χαρακτηρίζονται συχνά από την παραμέληση και την αδιαφορία. Τα αυστηρά ωράρια συχνά έρχονται σε αντίθεση με την ανάγκη αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας των τροφίμων των γηροκομείων Δεν είναι μόνον οι εξαρτώμενοι από την παροχή φροντίδας που υποφέρουν εξαιτίας της έλλειψης χρόνου και της υπεραπασχόλησης των επαγγελματιών φροντιστών. Οι επαγγελματίες είναι επίσης δυσαρεστημένοι από αυτές τις συνθήκες. Από την άποψη του προσωπικού, η κατάσταση στα γηροκομεία επιδεινώνεται από τον μεγάλο αριθμό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το επάγγελμα και από την απουσία καταρτισμένων υποψηφίων. Επί του παρόντος, ελάχιστες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων Ωστόσο, η κακοποίηση ηλικιωμένων κατά την παροχή φροντίδας κατ' οίκον οφείλεται όχι μόνο στην υπερβολική επιβάρυνση για τα άτομα που την παρέχουν, αλλά και σε ένα φάσμα παραγόντων κινδύνου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η κατάσταση της σχέσης πριν από την έναρξη της εξάρτησης από την παροχή φροντίδας, η εξάρτηση από ουσίες και η διανοητική ισορροπία του ατόμου που παρέχει τη φροντίδα, η αίσθηση της κοινωνικής απομόνωσης και η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη, αλλά και η επιθετική συμπεριφορά εκ μέρους του αποδέκτη της φροντίδας ( 12 ). ( 10 ) Gφrgen, Thomas (2005b): «As if I just didn't exist» Elder abuse and neglect in nursing homes. Στο: M. Cain & A. Wahidin (εκδ.): Ageing, crime and society. ( 11 ) Πληροφορίες για κρούσματα επιμέρους τύπων βίας, όπως οι περιορισμοί της ελευθερίας κινήσεων ή η κατάχρηση ψυχοφαρμάκων παρατίθενται στο Rolf Hirsch (2005): Aspekte zur Gewalt gegen alte Menschen in Deutschland (Πτυχές της βίας σε βάρος ηλικιωμένων στη Γερμανία) στην περιοδική έκδοση Bewδhrungshilfe 2/2005, σ ( 12 ) Gφrgen 2005a (υποσημείωση 9). 2.6 Η ανάλυση και οι προτάσεις της ΕΟΚΕ Η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι απαράδεκτη οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε βαθμό κι αν συμβαίνει και δεν πρέπει να εξακολουθεί να παραμελείται. Η ΕΟΚΕ καλεί τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των αιτιών της κακοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των ηλικιωμένων είτε αυτοί λαμβάνουν φροντίδα κατ' οίκον είτε σε ίδρυμα παροχής φροντίδας. ( 13 ) Το 2007, η ιατρική υπηρεσία των σημαντικότερων ενώσεων των ασφαλιστικών ταμείων υγείας της Γερμανίας δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεση όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και την περίθαλψη κατ' οίκον, κατέδειξε ότι το 10 % των ατόμων που λαμβάνουν περίθαλψη κατ' οίκον υπέστη βλάβες υγείας και, συνεπώς, η φροντίδα ήταν ανεπαρκής (http://presseportal.de/pm/57869).

5 C 44/ Ως εκ τούτου, οι προτάσεις της ΕΟΚΕ αφορούν κυρίως τους παρακάτω τομείς: Η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Το άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο οποίος υιοθετήθηκε στη Νίκαια, στις 7 Δεκεμβρίου 2000) αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο και να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να αλλάξει η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων, καθώς αυτές αποτελούν συχνά την αιτία της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας. Εντούτοις, πρόκληση θα πρέπει να αποτελεί η ένταξη των ηλικιωμένων στην κοινωνία και η αντιμετώπιση της παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους ως συλλογικού καθήκοντος. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν το δικαίωμα να διαμένουν στον τόπο της επιλογής τους χωρίς το φόβο ότι θα υποστούν βλάβες και τονίζει ότι οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων ατόμων είναι απαράδεκτη. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμοστεί για την προστασία των ηλικιωμένων ανεξάρτητα από το περιβάλλον όπου ζουν. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του χώρου διαμονής τους σε συνάρτηση με το μέγεθος υποστήριξης που χρειάζονται. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν ένα φάσμα κατάλληλων δυνατοτήτων στέγασης και υποστήριξης για τα άτομα που μένουν στο σπίτι, για την «κατοίκηση με υποστήριξη», την παροχή κατ' οίκον φροντίδας ή την μακροπρόθεσμη νοσηλευτική περίθαλψη. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την ασφαλή δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά και να επισημαίνουν τις ανησυχίες τους. Αυτό ισχύει επίσης για συγγενικά πρόσωπα και άλλους φροντιστές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν διαύλους μέσω των οποίων να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους χωρίς το φόβο αντιποίνων σε βάρος ατόμων του συγγενικού τους περιβάλλοντος ή επιπτώσεων για την ίδια τη θέση εργασίας τους ή, γενικότερα, για την ασφάλεια της εργασίας. Πρέπει να υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι όλες οι αναφορές θα εξετάζονται με ευαισθησία και αποτελεσματικό τρόπο Η βελτίωση των στοιχείων και οι ανάγκες έρευνας Η ΕΟΚΕ προτείνει να πραγματοποιηθεί περαιτέρω αναλυτική έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο να αξιολογηθεί η έκταση της κακοποίησης των ηλικιωμένων και να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράμετροι: θα πρέπει να καθοριστούν τα ποσοστά κρουσμάτων της κακοποίησης ηλικιωμένων γενικά και να οριστεί η έννοια της κακοποίησης είτε αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο της κατ' οίκον φροντίδας είτε της φροντίδας σε επίσημο ίδρυμα πρέπει να προσδιοριστούν οι αιτίες της κακοποίησης και να δοθεί ξεχωριστή έμφαση στα βάρη που επωμίζονται τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα συγγενών τους και στην υποστήριξη που αυτά λαμβάνουν να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά την προστασία των ηλικιωμένων να εξεταστεί κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πρότυπα για την φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων και πώς αυτά ελέγχονται και επιθεωρούνται Κατάρριψη των ταμπού και ευαισθητοποίηση Η ΕΟΚΕ καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων μέσω εκστρατειών των εθνικών μέσων ενημέρωσης με την πρακτική υποστήριξη εκ μέρους θεσμοθετημένων και εθελοντικών υπηρεσιών προκειμένου να καταρριφθεί το ταμπού της κακοποίησης των ηλικιωμένων, όπου κι αν αυτή εμφανίζεται. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της αντίληψης των πολιτών και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρέχουν ορθή πληροφόρηση και να υιοθετήσουν εποικοδομητική στάση Πληροφόρηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και πρόληψη Η ΕΟΚΕ προτρέπει τις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα προκειμένου: να βελτιώσουν την ενημέρωση των ηλικιωμένων ατόμων και των συγγενών τους σχετικά με την κακοποίηση των ηλικιωμένων να διασφαλίσουν στους επαγγελματίες φροντιστές τη δυνατότητα να καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων και την παροχή επαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς κατάρτισης όσον αφορά την αναγνώριση της κακοποίησης και των μηχανισμών αντιμετώπισής της από όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας να εξασφαλιστεί στα δίκτυα των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας η δυνατότητα να παρέχουν κέντρα έκτακτης υποδοχής, ομάδες στήριξης, καθώς και ανεξάρτητες, εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα συγγενών τους έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα συμπτώματα και την εξέλιξη της ασθένειας, όπως λόγου χάρη η άνοια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση του απαιτούμενου βαθμού φροντίδας και η παροχή επαρκούς υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης

6 C 44/ να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των συγγενών προσώπων που φροντίζουν τους ασθενείς σε κατάλληλη ημερήσια περίθαλψη, δυνατότητα ανάπαυλας και ιατρική υποστήριξη, προκειμένου να αμβλυνθεί το στρες της 24 ωρης, σε ορισμένες περιπτώσεις, περίθαλψης να εξασφαλιστεί υποστήριξη προς τα μέλη της οικογένειας ώστε να μπορούν να παίρνουν άδεια από την εργασία τους για λόγους περίθαλψης χωρίς να θίγονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές. Αυτό θα πρέπει να ισχύσει εξίσου για τους άντρες και τις γυναίκες Προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ θα καταστήσουν δυνατή τη διαμονή πολλών ηλικιωμένων στο χώρο που προτιμούν, τη μακρύτερη επιβίωσή τους και, συνεπώς, τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους και της υψηλής ποιότητας ζωής. Οι ΤΠΕ μπορούν να τους βοηθούν σε θέματα του καθημερινού βίου και μπορούν, επίσης, να συμβάλουν στην παρακολούθηση της υγείας και των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, την ανάγκη παροχής φροντίδας από ειδικά ιδρύματα. Οι ΤΠΕ θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους ηλικιωμένους, θα τους προσφέρουν πρόσβαση στις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας και θα διασφαλίσουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διάγουν μια σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη, αυτόνομη και αξιοπρεπή ζωή Δημιουργία δικτύων Η ΕΟΚΕ παρακινεί τις εθνικές κυβερνήσεις για να δημιουργήσουν διϋπηρεσιακά δίκτυα με στόχο να διασφαλίσουν τη συνεργασία, την κατάρτιση και τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών ( 14 ) Επίσημοι έλεγχοι στον τομέα της παροχής φροντίδας Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης, προκειμένου να διασφαλίσουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους, οι οποίες να βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα και δημοσιευμένα πρότυπα περίθαλψης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν την αρμοδιότητα να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να δημοσιεύονται Ενίσχυση των δυνατοτήτων ανίχνευσης της κακοποίησης Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει τη σημασία να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανίχνευσης της κακοποίησης των ηλικιωμένων με ευαίσθητο τρόπο, είτε αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο της φροντίδας κατ' οίκον είτε σε επίσημο ίδρυμα παροχής φροντίδας με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών. Πρέπει να υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι για οποιοδήποτε κρούσμα κακοποίησης που καταγγέλλεται θα αναλαμβάνεται η κατάλληλη δράση και θα υιοθετούνται αλλαγές. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η επέμβαση της αστυνομίας ή η δικαστική δράση μπορεί να αποτελέσουν μέρος αυτής της διαδικασίας. Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2007 Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ( 14 ) Σχετικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία πολιτών που αναλήφθηκε στη Βόννη υπέρ της καταπολέμησης της κακοποίησης των ηλικιωμένων (Bonner Initiative gegen Gewalt im Alter Handeln statt Misshandeln e.v.), η οποία δημοσίευσε το 2006 το ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο Alte Menschen in Not Wir kφnnen helfen (Ηλικιωμένοι άνθρωποι σε ανάγκη Μπορούμε να βοηθήσουμε). Info-Broschόre. Bonn Το διεθνές δίκτυο για την πρόληψη της κακοποίησης των ηλικιωμένων (International Network for the Prevention of Elder Abuse [www.inpea.net]) παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία καθώς και άλλες πρωτοβουλίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2084(INI) 30.9.2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 30.9.2010 2010/2084(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Νόσο του Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας

Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen, Γερμανία Σύγχρονες Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Το θύμα του οικονομικού εγκλήματος Αγγελική Πιτσελά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Σχολή Νομικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίξεις Φροντιστών

Υποστηρίξεις Φροντιστών Σελίδα Υποστηρίξεις Φροντιστών Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρίξεις που διατίθενται για φροντιστές σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι κυριότερες επαφές περιλαμβάνουν: Carers NSW

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-14 Σχέδιο έκθεσης Toine Manders (PE416.256v01-00) σχετικά με την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI))

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 18.3.2015 2014/2210(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (2014/2210(INI)) Επιτροπή Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες. Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας»

«Σύγχρονες. Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας» «Σύγχρονες Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Με τη στήριξη Prevention of and fight against Crime (ISEC) Programme of the

Διαβάστε περισσότερα

www.justiz.nrw.de Δικαστική συμπαράσταση ενηλίκων, Πληρεξούσιο πρόληψης, Διάθεση ασθενών. Τι είναι σημαντικό; Χρήσιμες πληροφορίες www.justiz.nrw.

www.justiz.nrw.de Δικαστική συμπαράσταση ενηλίκων, Πληρεξούσιο πρόληψης, Διάθεση ασθενών. Τι είναι σημαντικό; Χρήσιμες πληροφορίες www.justiz.nrw. www.justiz.nrw.de Δικαστική συμπαράσταση ενηλίκων, Πληρεξούσιο πρόληψης, Διάθεση ασθενών. Τι είναι σημαντικό; Χρήσιμες πληροφορίες www.justiz.nrw.de Δικαστική συμπαράσταση και πληρεξούσιο πρόληψης Δικαστική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Μη μεταδοτική πάθηση η Ψωρίαση

Μη μεταδοτική πάθηση η Ψωρίαση Μη μεταδοτική πάθηση η Ψωρίαση Περιστέρι Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα με θέμα την Ψωρίαση, που διοργάνωσαν ο Δήμος Περιστερίου και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων Ποιός καλύπτει το κόστος της φροντίδας μου; Κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στα γηροκομεία μας, το κόστος της φροντίδας σας καλύπτεται από έναν συνδυασμό επιχορηγήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος με αφορμή την επιδημία του ιού του Δυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

eλiza www.eliza.org.gr

eλiza www.eliza.org.gr eλiza www.eliza.org.gr H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του. Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα