ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί 2.1 Πεξί ησλ νξηζκψλ 2.2. Οξγαλσηηθνί φξνη 2.3. Σερληθνί φξνη 3. Γηνηθεηηθά άξζξα 3.1 Γηαρσξηζκφο θνξέσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ 3.2 Οκάδα δηαρείξηζεο ηζηνρψξνπ θνξέα 3.3 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηζηνρψξσλ 3.4 πκκεηνρηθνί ηζηνρψξνη 4. Θέκαηα πεξηερνκέλνπ 4.1 Οξγάλσζε θαη δνκή πεξηερνκέλνπ 4.2 Πεξηερφκελν ηζηνρψξσλ θνξέσλ 4.3 Πεξηερφκελν ηζηνρψξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 4.4 Social Media 4.5 Γηαζχλδεζε κε εμσηεξηθνχο ηζηνρψξνπο 5. Σερληθά άξζξα 5.1 Ολνκαηνδνζία ηζηνρψξσλ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 5.2 Domain Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 5.3 Subdomains Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 5.4 Λεηηνπξγία βαζηθψλ web-servers 5.5 Λεηηνπξγία πξφζζεησλ web-servers 5.6 Τπεξεζία νλνκαηνδνζίαο (DNS) 5.7 Φηινμελία domain 5.8 Αλάπηπμε ηζηνρψξσλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο 5.9 Μεηαβαηηθέο ηερληθέο ξπζκίζεηο 6. Οδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ 6.1 Πεξί νδεγηψλ αλάπηπμεο 6.2 Δγθπξφηεηα θψδηθα 6.3 Πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ 6.4 Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 6.5 Γηαζέζηκν ινγηζκηθφ 6.6 Αλαθνξά Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 6.7 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 2

3 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ Καλνληζκφο Γεκνζίεπζεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη Γηαρείξηζεο Ολνκάησλ Υψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (εθεμήο: Καλνληζκφο Γ.) ζπλεηάρζε γηα πξψηε θνξά ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 απφ ηελ Οκάδα Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Δθαξκνγψλ θαη Πεξηερνκέλνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (εθεμήο: Webteam) ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 8 εο πλεδξίαζεο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ αθαδ. έηνπο , εγθξίζεθε κε ηελ [ ] απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ πγθιήηνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 15 Ινπιίνπ Ο Καλνληζκφο Γ. ππφθεηηαη ζε κείδνλεο (αιιαγή ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ αξίζκεζεο Ν.[λ]) ή ειάζζνλεο (αιιαγή ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ αξίζκεζεο [Ν].λ) αλαζεσξήζεηο. Οη αλαζεσξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε εηήζηεο ηαθηηθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έθηαθηεο ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο. Οη εηζεγήζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ή αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ δχλαληαη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή (Πξπηαληθφ πκβνχιην) ή απφ ηελ Webteam. Γηα ηηο κελ κείδνλεο αιιαγέο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηηο δε ειάζζνλεο επαξθεί απφθαζε ηεο Webteam θαηαγεγξακκέλε ζηα πξαθηηθά ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη σο ειάζζνλεο αλαζεσξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν φζεο ηξνπνπνηνχλ ηα άξζξα «4.4 Social Media», «5.3 Subdomains Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ» θαη «5.9 Μεηαβαηηθέο ηερληθέο ξπζκίζεηο» ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. ιφγσ ησλ πξνβιεπνκέλσλ αλαγθψλ ζπρλήο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλσηέξσ άξζξσλ. Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Γ., θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε νησλδήπνηε δεηεκάησλ δελ θαιχπηνληαη ξεηά απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. είλαη ε Webteam. Γηα φια ηα κείδνλα δεηήκαηα, είηε ηήξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. είηε λέσλ αηηεκάησλ, ε Webteam ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ επνπηεχνπζα αξρή. Ο παξψλ Καλνληζκφο Γ. ηζρχεη θαζ νινθιεξία Α.) γηα φιν ην δεκφζηα δηαζέζηκν πεξηερφκελν ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Β.) γηα πεξηερφκελν ην νπνίν δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ domain ionio.gr ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. 1.2 θνπφο θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. είλαη ε νξγάλσζε θαη θαλνληζηηθή δηεπζέηεζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηζηνρψξσλ θαη ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. 3

4 1.3 Γεκνζηφηεηα Σν ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γ. είλαη δεκφζηα δηαζέζηκν ζηελ εμήο κφληκε δηεχζπλζε ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ: ηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε ππάξρεη δηαζέζηκε κφληκα ε πιένλ πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Γ. θαη ξεηά αλαθέξνληαη ε έθδνζε θαη ε εκεξνκελία πνπ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ. 2. Οξηζκνί 2.1 Πεξί ησλ νξηζκψλ ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξγαλσηηθνί θαη ηερληθνί νξηζκνί εξγαζίαο φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. γηα ράξε ζπληνκίαο θαη απνθπγήο παξεξκελεηψλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο αλαθνξέο Οξγαλσηηθνί φξνη Υξήζηεο: Αθαδεκατθφο, δηνηθεηηθφο ή ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, κέινο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ δηαηεξεί δηθαηψκαηα αλάπηπμεο, δεκνζίεπζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζηνπο ηζηνρψξνπο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηα νλφκαηα ρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. ζην ζχλνιφ ηνπ. πγθεθξηκέλα ν φξνο «ρξήζηεο» ζηνλ παξφληα νξηζκφ εξγαζίαο πεξηιακβάλεη: α) Σα αθαδεκατθά Σκήκαηα ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο (π.ρ. ζεζκνζεηεκέλα Δξγαζηήξηα, θνηηεηηθνί ζχιινγνη) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά. β) Σνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επίζεκν νξγαλφγξακκα. γ) Σνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο κειψλ ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ, θνηηεηψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. δ) Σα δηνξηζκέλα κέιε ΓΔΠ, ΔΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ θαζψο θαη ηνπο κφληκνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Δπίζεο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο δηδάζθνληεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ελεξγή ε ζχκβαζή ηνπο. ε) Σνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξνχλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα. Η αλσηέξσ απνθιεηζηηθή θαηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηνπο θνξείο θαη πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ δεκνζίεπζεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Κέληξν Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ζε πεξηνρέο ησλ νλνκάησλ ρψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 4

5 Δπηζθέπηεο: Οπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν επηζθέπηεηαη ην δεκφζηα δηαζέζηκν πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. ζην ζχλνιφ ηνπ. Webteam: Η Οκάδα Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Δθαξκνγψλ θαη Πεξηερνκέλνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη σο αληηθείκελα α) ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ γηα ηνλ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιδξχκαηνο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ β) ηε ζπλελλφεζε κε άιιεο κνλάδεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (αθαδεκατθά ηκήκαηα, πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, εξγαζηήξηα θ.η.ι.) γηα ηελ αλάπηπμε, ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηθηπαθψλ ηνπο ηφπσλ θαη γ) ηελ εηζήγεζε γηα ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. πξνο ηελ επνπηεχνπζα αξρή. Η ζχλζεζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο Webteam είλαη δεκφζηα δηαζέζηκα ζηελ εμήο κφληκε δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ ηζηνρψξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ: Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο: (εθεμήο: Social Media) Ιζηνρψξνη παξνρήο ππεξεζηψλ δεκνζίεπζεο, ζρνιηαζκνχ θαη δηθηχσζεο νη νπνίνη παξέρνληαη απφ ηξίηνπο θνξείο θαη δελ ειέγρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Σερληθνί φξνη Ιζηνρψξνο (ή δηθηπαθφο ηφπνο): Έλα εληαίν θαη εζσηεξηθά δηαζπλδεδεκέλν ζχλνιν κεκνλσκέλσλ ηζηνζειίδσλ θαη αξρείσλ, κε θνηλφ αληηθείκελν θαη αηζζεηηθή θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη δηαθξηηή ε απηνηέιεηά ηνπ. Δίλαη ζπλεζηζκέλν, αιιά φρη ηερληθά απαξαίηεην, έλαο ηζηνρψξνο λα θηινμελείηαη ζε κία θαη κφλν πεξηνρή νλφκαηνο ρψξνπ. χζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS): Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδεηαη ζε γιψζζα ζελαξίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε εθηελψλ δπλακηθψλ εθαξκνγψλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειεί ε πεξηνρή δηαρείξηζεο ε νπνία επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε ρξήζε θπιινκεηξεηή (browser). Δμππεξεηεηήο Παγθφζκηνπ Ιζηνχ: (εθεμήο: web-server) Ο ζπλδπαζκφο κεραλήκαηνο θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ηε δηάζεζε πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Κάζε web-server κπνξεί λα δηαζέηεη ην πεξηερφκελφ ηνπ είηε κέζσ κηαο (αξηζκεηηθήο) δηεχζπλζεο 5

6 πξσηνθφιινπ Γηαδηθηχνπ (I.P.) είηε κέζσ ελφο νλφκαηνο ρψξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή. εκεηψλεηαη φηη έλαο web-server κπνξεί λα θηινμελεί πνιιά δηαθνξεηηθά νλφκαηα ρψξνπ, αιιά έλα φλνκα ρψξνπ (θαζ νινθιεξία) κπνξεί λα θηινμελείηαη ζε έλαλ θαη κφλν web-server. Απφ ηελ ηειεπηαία απνθιεηζηηθή αληηζηνηρία εμαηξνχληαη νη ππφ-πεξηνρέο νλνκάησλ ρψξνπ. λνκα θαη ππφ-φλνκα ρψξνπ: (εθεμήο: domain θαη subdomain αληίζηνηρα) Μία κνλαδηθή ζπκβνινζεηξά πνπ ζπλδπάδεηαη κε κία θαηάιεμε νλνκάησλ ρψξνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απνθιεηζηηθήο δηεχζπλζεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ε νπνία κε κνλνζήκαληε αληηζηνίρηζε πξνζδηνξίδεη κηα πεξηνρή ελφο server. Π.ρ. ε ζπκβνινζεηξά ionio ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιεμε gr δεκηνπξγεί ην domain ionio.gr πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ελφο server ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έλα subdomain δεκηνπξγείηαη κε ηελ πξνζζήθε κηα ζπκβνινζεηξάο πξηλ απφ ην domain (π.ρ. sub1.ionio.gr), ελψ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ subdomains ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επίπεδα (πρ sub2.sub1.ionio.gr). Σν ζπλεζηζκέλν πξφζεκα www ζηνλ παξφληα νξηζκφ εξγαζίαο δελ ζπλππνινγίδεηαη σο subdomain. 3. Γηνηθεηηθά άξζξα 3.1 Γηαρσξηζκφο θνξέσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ Ρεηά θαη κε ζαθήλεηα νξίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηνπο ηζηνρψξνπο ησλ θνξέσλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηνίθεζεο ηνπ θνξέα. ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ δηαηεξνχλ δηθαηψκαηα ρξήζεο πξνζσπηθνχ ρψξνπ ζην domain ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξηιακβάλνληαη θπζηθά πξφζσπα (κέιε ΓΔΠ, θνηηεηέο θ.ά. απνθιεηζηηθά θαζνξηδφκελα) θαζψο θαη θνξείο. Σν ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο πνπ εηζάγεη ν παξψλ Καλνληζκφο Γ. δηαρσξίδεη επαξθψο θαη απζηεξά ηνπο πξνζσπηθνχο ηζηνρψξνπο (νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην subdomain users.ionio.gr κε δηεπζχλζεηο ηεο κνξθήο users.ionio.gr/username) απφ φινπο ηνπο άιινπο ηζηνρψξνπο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηζηνρψξνη θνξέσλ θαη ζηνπο νπνίνπο, ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηζηνρψξνη αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ, δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ηειε-εθπαίδεπζεο, έξγσλ, πξνγξακκάησλ θ.ιπ. κε πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 3.2 Οκάδα δηαρείξηζεο ηζηνρψξνπ θνξέα ινη νη θνξείο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ππνρξενχληαη λα νξίζνπλ νκάδεο δηαρείξηζεο ηζηνρψξσλ θαη ππεχζπλν δηαρείξηζεο ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ θνξέα ν νπνίνο ζα είλαη ην εληεηαικέλν πξφζσπν επηθνηλσλίαο κε ηε Webteam θαη 6

7 ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ γηα φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ θνξέα. Γηα φινπο ηνπο ηζηνρψξνπο θνξέσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηα αθαδεκατθά Σκήκαηα ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, δηα ηνπ παξφληνο ππεχζπλε νκάδα δηαρείξηζεο νξίδεηαη ε Webteam ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ν ζπληνληζηήο ηεο. Αληίζηνηρα, νη Γηνηθήζεηο ησλ αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ ζα πξέπεη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. λα νξίζνπλ έλα πξφζσπν σο ππεχζπλν ηζηνρψξνπ θαη επηθνηλσλίαο γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ εληφο θάπνηνπ θνξέα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνη ηζηνρψξνη κε δηαθνξεηηθνχο ππεπζχλνπο ε επζχλε δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο βαξχλεη ηνλ αλσηέξσ νξηζζέληα ππεχζπλν ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ θνξέα, ν νπνίνο, γηα δηεπθξηληζηηθνχο ιφγνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ subdomain. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα Δξγαζηήξην λα αλαπηχμεη έλαλ απηνηειή ηζηνρψξν κε δηθφ ηνπ ππεχζπλν αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο. Ο ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν ησλ ηζηνρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ην Δξγαζηήξην θαη έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο φισλ ησλ ηζηνρψξσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φινπο ηνπο ηζηνρψξνπο θνξέσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε αθαδεκατθά Σκήκαηα. 3.3 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηζηνρψξσλ Τπεχζπλνο ηζηνρψξνπ νξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. ζηηο κελ πεξηπηψζεηο ησλ ηζηνρψξσλ θνξέσλ ην πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε επζχλε ηεο ηερληθήο δηαρείξηζεο απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ θνξέα, ζηηο δε πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαηεξεί ηνλ ηζηνρψξν. Κνηλή ππνρξέσζε φισλ ησλ ππεπζχλσλ ηζηνρψξσλ είλαη ε ηήξεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. ζην ζχλνιφ ηνπ. Ιδηαίηεξα γηα ηνπο ππεπζχλνπο ηζηνρψξσλ θνξέσλ ηζρχεη ε ππνρξέσζε ηεο ζπλελλφεζεο κε ηε Webteam θαη ηεο απζηεξήο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θεθάιαην «6. Οδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ» ηνπ παξφληνο. 3.4 πκκεηνρηθνί ηζηνρψξνη Η ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. forum) θαη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αθαδεκατθά Σκήκαηα ππφ ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη νη ζρεηηθέο εθαξκνγέο ζα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ subdomain ηνπ Σκήκαηνο. Η απφθαζε θαη ε πιήξεο επζχλε (απφ λνκηθή, εζηθή θαη αθαδεκατθή πιεπξά) γηα ηε ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ εθαξκνγψλ αλήθεη ζηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο, ε δε ηερληθή επζχλε αλήθεη ζηελ νκάδα δηαρείξηζεο 7

8 ηζηνρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε φξσλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ε ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ εθαξκνγψλ θαη ε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ αλήθεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε (απφ λνκηθή, εζηθή θαη αθαδεκατθή πιεπξά) ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, κε ηε ξεηή πξνυπφζεζε φηη ε ζπκκεηνρηθή εθαξκνγή ζα ιεηηνπξγεί εκθαλψο θαη πιήξσο εληφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηνρψξνπ. 4. Θέκαηα πεξηερνκέλνπ 4.1 Οξγάλσζε θαη δνκή πεξηερνκέλνπ ε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ ηζρχεη φηη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ πξνηείλεηαη ε ζπλελλφεζε κε ηε Webteam γηα λα επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή θνηλή νξγαλσηηθή δνκή ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Η νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλνιηθά αθνινπζεί ηεξαξρηθή δνκή θαη ζπλεπψο θνξείο, κνλάδεο, ππεξεζίεο θαη δξάζεηο πνπ αλήθνπλ ζε ηεξαξρηθά αλψηεξεο δνκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δνκή ζε επίπεδν επζχλεο θαη δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην ζα πξέπεη ζε επίπεδν νλνκαηνδνζίαο λα εληάζζεηαη ζην subdomain ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη, ε δε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ αλήθεη ζηελ νκάδα δηαρείξηζεο ηζηνρψξσλ ηνπ επξχηεξνπ θνξέα (Σκήκαηνο ζην παξάδεηγκα), ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην «3. Γηνηθεηηθά άξζξα» ηνπ παξφληνο. Η νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ αλήθεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Δηδηθά γηα ηηο επηζηεκνληθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, νη θνξείο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο εθδειψζεηο ηνπο θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην domain ηνπ ηδξχκαηνο. 4.2 Πεξηερφκελν ηζηνρψξσλ θνξέσλ Σν πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ αλήθεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θνξέα. Οη ηζηνρψξνη ησλ θνξέσλ πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην παξφληα Καλνληζκφ Γ. Ιδηαίηεξα νη νκάδεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ ησλ θνξέσλ ζα πξέπεη εκθαηηθά λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην θεθάιαην «6. Οδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ» ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. θαζψο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ (απεπζείαο ή κε ζχλδεζκν) ηα θείκελα πεξί «ξσλ Υξήζεο», «Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 8

9 Γεδνκέλσλ» θαη «Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ» ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα κε επζχλε ηεο Webteam ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζηνλ θεληξηθφ ηζηνρψξν ηνπ Ιδξχκαηνο. Δηδηθφηεξα γηα ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνρψξσλ ησλ αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε έκθαζε ζηα βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ΓΔΠ. 4.3 Πεξηερφκελν ηζηνρψξσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Η δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ ηζηνρψξνπ ζην domain ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ζε φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ «ρξεζηψλ» αλσηέξσ). Σελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηζηνρψξνπ έρεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ειέγρεη ηνλ ηζηνρψξν. Σα πεξηερφκελα ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ, εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ θαηφρσλ ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ ρξήζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη κέζα απφ πξνζσπηθνχο ηζηνρψξνπο εθθξάδνληαη επίζεκεο απφςεηο ηνπ Webteam, ηνπ Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ή άιισλ παλεπηζηεκηαθψλ νξγάλσλ ηνπ ε απηφ ην πλεχκα ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο θηινμελίαο ηζηνρψξσλ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ παξαθάησ θαλφλσλ: 1. Οη ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνχ (account) πνπ ηνπο έρεη παξαρσξεζεί. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα παξαρσξήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπο ζε άιινπο, είηε ζπλεηδεηά είηε ιφγσ ακέιεηαο πξνζηαζίαο ηνπ θσδηθνχ ηνπο (password). ε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δηαπηζηψλεηαη, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνπο θαηφρνπο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη φρη κφλν ζηνπο παξάλνκνπο ρξήζηεο. 2. Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη γεληθά λα ηεξνχλ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηνπο λφκνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε θάζε πεξίπησζε. Η δεκνζίεπζε θαη δηάζεζε πιηθνχ πνπ παξαβηάδεη ηνπο λφκνπο απηνχο απαγνξεχεηαη ξεηά. Οη επζχλεο ηεο παξάλνκεο απηή ρξήζεο βαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ινγαξηαζκνχ (account) θαη ζε θακία πεξίπησζε ηε Webteam, ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή ην Ιφλην Παλεπηζηήκην. 3. Οη ρξήζηεο ππνρξενχληαη λα ζέβνληαη ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο, απνθεχγνληαο πξάμεηο πνπ ηελ παξαθσιχνπλ, φπσο ε θαηάρξεζε ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ πφξσλ, ν βαλδαιηζκφο, ε θαηαζηξνθή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηθηχσλ θαη 9

10 Σειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ θηινμελνχκελσλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ηνπ, νη πξνζπάζεηεο παξαβίαζεο θιπ. 4. Οη ρξήζηεο νθείινπλ λα δηαθπιάηηνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο απνθεχγνληαο δξαζηεξηφηεηεο φπσο: o εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνβνιή εκπνξηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη εηαηξεηψλ o πξνβνιή θαη κεηαβίβαζε πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ o δεκνζίεπζε πιηθνχ πβξηζηηθνχ ή ξαηζηζηηθνχ ραξαθηήξα. ε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ θαλφλσλ ρξήζεο, ην Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα απνκάθξπλζεο ηνπ επίκαρνπ ηζηνρψξνπ θαηφπηλ εληνιήο Πξχηαλε. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ινγαξηαζκνχ (account) ζα αληηκεησπίδεη ζπλέπεηεο, πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Δπηπιένλ νη δξάζηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πεηζαξρηθά κέηξα πνπ επηβάιεη εζσηεξηθά ην Παλεπηζηήκην κε ηα εγθεθξηκέλα φξγαλα ηνπ, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ. Δπίζεο, γηα ζέκαηα δεκνζίεπζεο θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην Ίδξπκα ή ηνλ επηκέξνπο θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ην θπζηθφ πξφζσπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηηο ππεξεζίεο αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο θ.ά., πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ θεληξηθά πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπλνιηθά ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ. 4.4 Social Media Γεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ ηζηνρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ ειέγρεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη είλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο (κεξηθήο) αληηπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο, ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη επίζεκεο δηεπζχλζεηο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ: Facebook: Twitter: Η επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επίζεκσλ ινγαξηαζκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Ιδξχκαηνο αλήθεη ζηε Webteam. Η δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ έξγνπ επηκέξνπο θνξέσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ελζαξξχλεηαη θαη νη ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο ζα πξνζηίζεληαη ζηνλ αλσηέξσ θαηάινγν ζε ζπλελλφεζε κε ηε Webteam θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζηνρψξνπο ησλ θνξέσλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αλά πεξίπησζε ππεχζπλν. 10

11 4.5 Γηαζχλδεζε κε εμσηεξηθνχο ηζηνρψξνπο Η δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθνχο ηζηνρψξνπο επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα ησλ ππεπζχλσλ ηνπ θάζε ηζηνρψξνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δηδηθά γηα ηζηνρψξνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη εκκέζσο κε ην Παλεπηζηήκην, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηζηνρψξνη ζπιιφγσλ απνθνίησλ, πξνηείλεηαη ε παξνρή/αληαιιαγή ζπλδέζκσλ εθηφο αλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη. 5. Σερληθά άξζξα 5.1 Ολνκαηνδνζία ηζηνρψξσλ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ινη αλεμαηξέησο νη ηζηνρψξνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο πνπ νξίδεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. ηφζν ζε ζρέζε κε ην θχξην domain φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα subdomains. ια ηα domains θαη subdomains ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (πξέπεη λα) ιεηηνπξγνχλ κε ή ρσξίο ην πξφζεκα www ην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα subdomains θαη ζπλεπψο δελ επεξεάδεη ηελ νδεγία ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ησλ subdomains. ρεηηθά κε ηα νλφκαηα πεξηνρψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεπζχλσλ ησλ ηζηνρψξσλ επηκέξνπο θνξέσλ πξνηείλεηαη ε ζπλελλφεζε κε ηε Webteam θαη ε ρξήζε ακηγψο αγγιηθψλ ιέμεσλ (ζε αληηδηαζηνιή κε ηα greeklish). 5.2 Domain Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Σν Ιφλην Παλεπηζηήκην επίζεκα θαη ξεηά ρξεζηκνπνηεί κφλν έλα domain, ην ionio.gr, ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ επίζεκν domain ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζην νπνίν θηινμελνχληαη φινη νη ηζηνρψξνη ησλ ρξεζηψλ (θνξέσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ). 5.3 Subdomains Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ην ζχζηεκα νλνκαηνδνζίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ επηηξέπνληαη subdomains πξψηνπ επηπέδνπ απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1. Πέξαλ ησλ subdomains, κε πξνζζήθε νλφκαηνο ζηα δεμηά, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθνί ηζηνρψξνη πνπ εληάζζνληαη εμ αληηθεηκέλνπ ζην ζεκαζηνινγηθφ εχξνο ηνπ subdomain. Σελ επζχλε γηα ηελ νλνκαηνδνζία θαη ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ ηζηνρψξσλ έρεη o αλά πεξίπησζε ππεχζπλνο ηζηνρψξνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηε Webteam. Καη εμαίξεζε subdomains δεπηέξνπ επηπέδνπ (π.ρ lab1.tab.ionio.gr) ζα παξέρνληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε πξφζζεησλ servers ησλ Σκεκάησλ. Γηα ηελ παξαπάλσ εθρψξεζε ηζρχνπλ ηα εμήο: 11

12 Α. ε πεξίπησζε πνπ ην Σκήκα δηαζέηεη ήδε DNS server ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζζήθε subdomain δεπηέξνπ επηπέδνπ θαζίζηαηαη ν δηαρεηξηζηήο DNS server ηνπ Σκήκαηνο Β. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε εθρψξεζε γίλεηαη κε αίηεζε ζην Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Πίλαθαο 1 A/A Subdomain Πεξηερφκελν 01 academic.ionio.gr Ιζηνρψξνη ακηγψο αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα 02 conferences.ionio.gr Ιζηνρψξνη ζπλεδξίσλ & ζπλαθψλ εθδειψζεσλ 03 sites.ionio.gr Γηάθνξνη ηζηνρψξνη θνξέσλ & ππεξεζηψλ 04 guestweb.ionio.gr Φηινμελνχκελνη ηζηνρψξνη ηξίησλ 05 noc.ionio.gr Κέληξν Γηθηχσλ & Σειεπηθνηλσληψλ 06 rc.ionio.gr Δπηηξνπή Δξεπλψλ 07 library.ionio.gr Βηβιηνζήθε 08 iup.ionio.gr Βηβιηνζήθε ππεξεζίεο ελεκέξσζεο 09 users.ionio.gr Πξνζσπηθνί ηζηνρψξνη 10 history.ionio.gr Σκήκα Ιζηνξίαο 11 dflti.ionio.gr Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ Μηθξ. & Γηεξκελείαο 12 music.ionio.gr Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ 13 tab.ionio.gr Σκήκα Αξρεηνλνκίαο & Βηβιηνζεθνλνκίαο 14 di.ionio.gr Σκήκα Πιεξνθνξηθήο 15 avarts.ionio.gr Σκήκα Σερλψλ Ήρνπ θαη Δηθφλαο 16 asianstudies.ionio.gr Σκήκα Αζηαηηθψλ πνπδψλ Γηα ηελ νλνκαηνδνζία Δμππεξεηεηψλ θαη Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ φπσο webmail.ionio.gr (Τπεξεζία webmail), e-class.ionio.gr (Τπεξεζία αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο), gram-web.ionio.gr (Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γξακκαηεηψλ), ldap.ionio.gr (Δμππεξεηεηήο Πηζηνπνίεζεο Υξεζηψλ) θ.ν.θ, απνθιεηζηηθή επζχλε δηαρείξηζεο (πξνζζήθε, αλαλέσζε, δηαγξαθή) θέξεη ην Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ. Ο αλσηέξσ Πίλαθαο 1 θαζψο θαη φινη νη Δμππεξεηεηέο θαη Τπεξεζίεο πνπ πνπ ππάγνληαη ζηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο θαη Γηθηχσλ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ subdomains ηνπ domain ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οπνηνδήπνηε άιιν subdomain ηειεί ππφ θαηάξγεζε ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 5.9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. Ο θαηάινγνο ππφθεηηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο ξεηά εληάζζνληαη ζηηο ειάζζνλεο αλαζεσξήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. ε δε πιένλ πξφζθαηε κνξθή ηνπ ζα είλαη αλεξηεκέλε σο ηκήκα ηνπ παξφληνο ζηε κφληκε δηεχζπλζε δεκνζίεπζεο. 12

13 5.4 Λεηηνπξγία βαζηθψλ web-servers Η ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ web-servers ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνπο νπνίνπο θηινμελνχληαη ηζηνρψξνη πνπ απαληνχλ ζηα subdomains ηνπ domain ionio.gr (Πίλαθαο 1) παξέρεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ (δηαρείξηζε, αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε webserver, database server θ.η.ι.). Οη θνξείο πνπ ειέγρνπλ ηα θχξηα subdomains απφ ηνλ αλσηέξσ θαηάινγν (θαηά πξψην ιφγν ηα αθαδεκατθά Σκήκαηα) δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθφ βαζηθφ web-server ζηνλ νπνίν ζα θηινμελείηαη ην subdomain ηνπο κε δηθή ηνπο επζχλε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνδνζία άξζξα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. 5.5 Λεηηνπξγία πξφζζεησλ web-server ηνπο θνξείο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ ρξεζηψλ αλσηέξσ) θαζψο θαη ζηα κέιε ΓΔΠ, παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ πξφζζεηνπο web-servers κε δηθή ηνπο επζχλε, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ θαη πξνγξακκάησλ άιιεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηηο παξαπάλσ θαη κφλν πεξηπηψζεηο θαη φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα απνδίδνληαη subdomains δεπηέξνπ επηπέδνπ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.3. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηα δηαζέζηκνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξφζζεησλ web-servers ππφθεηηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. 5.6 Τπεξεζία νλνκαηνδνζίαο (DNS) Σε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε ππεξεζία νλνκαηνδνζίαο (DNS) εληφο ηνπ δηθηχνπ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα servers νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ δηεπζχλζεηο IP πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο επηπιένλ DNS server (γηα ηελ εμππεξέηεζε subdomains ηνπ ionio.gr π.ρ. lab1.tab.ionio.gr) κπνξνχλ λα έρνπλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηα Αθαδεκατθά Σκήκαηα, θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθξίζεσο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνχ ππεπζχλνπ ησλ Σκεκάησλ, θαη κε ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εληφο θαη εθηφο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 5.7 Φηινμελία domain Απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηζηνρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνξείο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα θηινμελία domains ηα νπνία απαληνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ βαζηθψλ web-servers. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα θηινμελίαο domain δελ παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ. 13

14 Σελ επζχλε γηα ηελ θαηνρχξσζε θαη αλαλέσζε ηνπ domain θέξεη απνθιεηζηηθά ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο. Γηα ηε θηινμελία domain ηζρχεη απζηεξά ην άξζξν 5.6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. πεξί ηεο Τπεξεζίαο νλνκαηνδνζίαο (DNS). 5.8 Αλάπηπμε ηζηνρψξσλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο Ο παξψλ Καλνληζκφο Γ. δελ αλαθέξεηαη, νχηε θαιχπηεη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη νη δχν παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) ε αλάπηπμε ηζηνρψξσλ έρεη γίλεη εθηφο ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο θαη ππεξεζίαο νλνκαηνδνζίαο θαη β) θηινμελνχληαη εθηφο ησλ servers ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. 5.9 Μεηαβαηηθέο ηερληθέο ξπζκίζεηο Ωο ρξνληθφ δηάζηεκα νινθιήξσζεο ηεο πιήξνπο κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη νλνκαηνδνζίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ νξίδνληαη νη έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γ. ε φζεο πεξηπηψζεηο ηζηνρψξσλ ή/θαη servers απαηηείηαη αιιαγή δηεχζπλζεο απφ ηελ παξνχζα έθδνζε ή κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Γ. ζα παξέρεηαη πξνζσξηλά (θαη γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο) ππεξεζία απηφκαηεο επαλαδξνκνιφγεζεο απφ ηελ παιαηά πξνο ηε λέα δηεχζπλζε. 6. Οδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ 6.1 Πεξί νδεγηψλ αλάπηπμεο Οη νδεγίεο αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ 6.2, 6.3 θαη 6.6 ελέρνπλ ζέζε απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηνρψξσλ θνξέσλ θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ηζηνρψξσλ, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνρψξσλ ελέρνπλ ζέζε πξνηεηλφκελσλ ζπζηάζεσλ. 6.2 Δγθπξφηεηα θψδηθα Οη ηζηνρψξνη ησλ θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη κε έγθπξν θψδηθα ζήκαλζεο θαη κνξθνπνίεζεο (θχιισλ ζηπι), αθνινπζψληαο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κνηλνπξαμία γηα ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (World Wide Web Consortium Πξνζβαζηκφηεηα ΑκεΑ Οη ηζηνρψξνη ησλ θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (Web Accessibility Initiative

15 6.4 Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ Η ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη θπξίσο ηελ έθηαζε πεξηερνκέλνπ θάζε ηζηνρψξνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν ππεχζπλνο ηνπ ηζηνρψξνπ ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ έρεη ηελ επζχλε λα ζπληεξεί θαη λα ελεκεξψλεη ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ κε ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζηαζεξέο εθδφζεηο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηα παξαπάλσ, θαη αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αζθαιείαο, ε webteam ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα άκεζεο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ηζηνρψξνπ. 6.5 Γηαζέζηκν ινγηζκηθφ ινη νη βαζηθνί web-servers ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ δηαζέηνπλ ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζηαζεξέο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ εμππεξέηεζεο Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (Apache), γιψζζαο ζελαξίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (PHP) θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySQL). Σν ινγηζκηθφ απηφ είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ππεχζπλνπο ηζηνρψξσλ, εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ δηαηίζεηαη γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ηζηνρψξνπο. 6.6 Αλαθνξά Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ε φινπο ηνπο ηζηνρψξνπο θνξέσλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ πξέπεη λα ππάξρεη αλαθνξά ηνπ Ιδξχκαηνο, είηε ιεθηηθή είηε κε ηε ρξήζε ινγνηχπνπ, ε νπνία κε ζχλδεζκν ζα νδεγεί ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ θεληξηθνχ domain ionio.gr. 6.7 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Γηα φια ηα ηερληθά ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Γ. θαζψο θαη γεληθφηεξα γηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηζηνρψξσλ θαη δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ εληφο ηνπ domain θαη ησλ web-servers ηνπ Ιδξχκαηνο, παξέρνληαη κέζσ ηεο Webteam δηεπθξηληζηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξνπζία ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. 15

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα