Ειδική εκπαίδευση για ειδικές αποστολές. 80 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδική εκπαίδευση για ειδικές αποστολές. 80 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION"

Transcript

1 Ειδική εκπαίδευση για ειδικές αποστολές Κέντρο Εκπαίδευσης 80 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

2 Μετά τη δραµατική αύξηση των τροµοκρατικών ενεργειών, νέες µορφές απειλών αναδύθηκαν ενώ οι παλαιότερες αναθεωρήθηκαν. Οι περισσότερες είναι διασυνοριακές/"cross-border" (διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής/"weapons of Mass Destruction - WMD", διακίνηση ναρκωτικών, λαθροµετανάστευση, λαθρεµπόριο, τροµοκρατία, απαγωγές, παράνοµη εµπορία όπλων, κλπ), οπότε απαιτούνται συλλογικές προσπάθειες από µεγαλύτερο αριθµό κρατών. To NATO, ανταποκρινόµενο σε αυτή την εξέλιξη, ανέπτυξε νέες δυνατότητες, µέτρα και εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Ειδικού συνεργάτη [ Το νέο παγκόσµιο επιχειρησιακό περιβάλλον P T Y Q R S T Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν και για το θαλάσσιο περιβάλλον τα θέµατα ασφαλείας, τα οποία υλοποιούνται µέσω Επιχειρήσεων Ναυτικής Ασφαλείας / "Maritime Security Operations" (MSO). Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι πλέον σηµαίνουσες είναι αυτές που υλοποιούνται από τα περισσότερα πολεµικά πλοία, τα οποία φέρουν αγήµατα νηοψίας και έχουν δυνατότητα διεξαγωγής Επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής /"Maritime Interdiction Operations / MIO". Οι MIO περιλαµβάνουν µέτρα θαλάσσιας ισχύος που εφαρµόζονται για την αναχαίτιση συγκεκριµένων ειδών φορτίων κατά την είσοδο ή την έξοδό τους από µια προκαθορισµένη θαλάσσια περιοχή. Συνήθως περιορίζονται στην αναχαίτιση και εάν είναι απαραίτητο, στην εκτέλεση νηοψίας επί πλοίων µε σκοπό την πιστοποίηση, επαναδροµολόγηση ή κατάσχεση των φορτίων τους, στο πλαίσιο της υποστηρίξεως εφαρµογής οικονοµικών ή στρατιωτικών κυρώσεων. Το εκπαιδευτικό "κενό" που δηµιούργησε η νέα αυτή πραγµατικότητα, στο πλαίσιο του NATO και όχι µόνο, έρχεται να καλύψει η ίδρυση του ΚΕΝΑΠ/ NMIOTC. P T Y Απεικόνιση Η/Υ τµήµατος των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στη Σούδα Χανίων. Ναυτικής Αποτροπής ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

3 Στιγµιότυπο από άσκηση µετάβασης από πλοίο σε ταχύπλοο σκάφος ή λέµβο για την εκτέλεση νηοψίας, ή την επέµβαση σε κάποιο σηµείο στην ξηρά ή σε άλλο πλωτό µέσο, προς αντιµετώπιση τροµοκρατικών ενεργειών, ή παρεµπόδιση παράνοµων δραστηριοτήτων. Ο πύργος καταρρίχησης του ΚΕΝΑΠ, ύψους 16 µέτρων, υπό κατασκευή. [ Οι ρόλοι και η εκπαιδευτική «φιλοσοφία» του ΚΕΝΑΠ Το ΚΕΝΑΠ, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του NATO, βελτιώνει την εξειδίκευση των ναυτικών µονάδων, στο πλαίσιο των ΜΙΟ, προάγει δεξιότητες, διαλειτουργικότητα και συνεργασία µεταξύ των ναυτικών µονάδων και παρέχει υποστήριξη στον SACT στην ανάπτυξη των δογµάτων ΜΙΟ, κατευθυντηρίων διαταγών και εγχειριδίων καθώς και των δραστηριοτήτων ερεύνης, πειραµατισµού, µοντελοποιήσεως και προσοµοιώσεως, στο πλαίσιο ΜΙΟ. Σύµφωνα µε το NATO, η διάθεση εκπαιδευµένων µονάδων για συµµετοχή σε επιχειρήσεις είναι εθνική υποχρέωση του κράτους-µέλους. Παρ' όλα αυτά η Συµµαχία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα επιτεύξεως διαλειτουργικότητας και τυποποιήσεως µεταξύ των διατιθέµενων µονάδων, ώστε να είναι δυνατή η εξασφάλιση τόσο της ιοικήσεως όσο και του ελέγχου των προς επίτευξη της επιχειρησιακής αποστολής των. Για να επιτύχει το απαιτούµενο επίπεδο διαλειτουργικότητας και τυποποιήσεως το 82 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 NATO, εκµεταλλεύεται τους Στρατηγικούς του ιοικητές και συγκεκριµένα: Ο "SACEUR" αναλαµβάνει την "συλλογική''/''collective" εκπαίδευση των εκχωρούµενων µονάδων, µε κυριότερο µέσο την εκτέλεση ασκήσεων, όπου ελέγχονται οι δεξιότητες του προσωπικού και οι δυνατότητες/κατάσταση του υλικού. Ο "ACT" αναλαµβάνει την ατοµική /"individual" εκπαίδευση του προσωπικού, όπου ελέγχονται οι γνώσεις του, µε κυριότερο µέσο τις διατιθέµενες εκπαιδευτικές διευκολύνσεις όπως "NDC", "NS" και "NCISS". Στην παρούσα φάση µετεξελίξεως της Συµµαχίας και µε βάση τα επιχειρησιακά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων συνασπισµού κρατών-µελών της στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα αναθεωρήσεως των εκπαιδευτικών έργων των Στρατηγικών ιοικητών. Η επιχειρηµατολογία ουσιαστικά αναπτύσσεται επί της διαπιστώσεως ότι ο "ACO" διαθέτει εκχωρηµένες στρατιωτικές µονάδες αλλά όχι εκπαιδευτικές διευκολύνσεις, ενώ ο "ACT" έχει εκπαιδευτικές διευκολύνσεις αλλά δεν διαθέτει εκχωρηµένες µονάδες. Το ΚΕΝΑΠ παρέχει συλλογική εκπαίδευση, στην Οµάδα ιοικήσεως, στο Αγηµα Νηοψίας και στο Άγηµα Λείας ενός πλοίου, προκειµένου να πιστοποιήσει ότι τόσο από πλευράς υλικού, όσο και από πλευράς προσωπικού τηρεί (τουλάχιστον) την τυποποίηση και τη λειτουργικότητα, όπως καθορίζεται στα υπάρχοντα ΝΑΤΟϊκά κείµενα. Αυτή η «συλλογική» αντιµετώπιση των εκπαιδευοµένων, εξασφαλίζει στο Κέντρο την αποτελεσµατικότητα του επιπέδου εκπαιδεύσεως του. Επιπλέον δύναται να αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία καλύπτουν το φάσµα εκπαιδεύσεως ενός µεµονωµένου πλοίου, µέχρι του επιπέδου της οµάδος. Επίσης, το Κέντρο θα υιοθετήσει και τον θεσµό των «διαλεκτών επί τιµή»/''guest Speakers", πρακτική που ακολουθείται από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του NATO. Εν λόγω διαλέκτες θα αναλύουν και θα παρουσιάζουν θέµατα συσχετιζόµενα µε τις ΜΙΟ και όχι µόνο. Επιπλέον, ιδιαίτερα σηµαντική και τιµητική για το Κέντρο είναι και η ανάληψη της ευθύνης υλοποιήσεως, του σχολείου Επιχειρησιακής Ναυτικής Ορολογίας. Το σχολείο αυτό, ελεγχόµενο από τον SACT, απευθύνεται κυρίως σε προσωπικό µη-νατοϊκό και ουσιαστικά του µεταφέρει τις γνώσεις ορολογίας που είναι απαραίτητες, προκειµένου να είναι δυνατή η συµµετοχή του σε συνδυασµένες ναυτικές επιχειρήσεις/ασκήσεις στο πλαίσιο του NATO. To σχολείο θα εκτελείται κατ' έτος και η πρώτη λειτουργία του στο ΚΕΝΑΠ, προγραµµατίζεται για το Τέλος, στην εκπαιδευτική «φιλοσοφία» του ΚΕΝΑΠ είναι και η δηµιουργία «Κινητών Εκπαιδευτικών Οµάδων». Οι οµάδες αυτές θα µπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε συγκεκριµένα αντικεί- µενα σε προσωπικό πλοίων τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταπλεύσουν στη Σούδα. [ Η εκπαίδευση στο ΚΕΝΑΠ Τα παρεχόµενα στο ΚΕΝΑΠ εκπαιδευτικά προγράµµατα, διαχωρίζονται σε τρεις φάσεις. Οι εκπαιδευόµενοι σταδιακά θα προχωρούν στην επόµενη φάση, αφού προηγουµένως έχει πιστοποιηθεί η δυνατότητα αντίληψης και εφαρµογής των κανόνων/διατάξεων ασφαλείας και βεβαίως το απαιτούµενο Μεταφορά οµάδας µε ταχύπλοο, στο πλαίσιο εκπαίδευσης. επίπεδο των απαραιτήτων γνώσεων ανά εκπαιδευτικό αντικείµενο. Συνεπώς, κάθε σχολείο/"course", διαιρείται σε: Εκπαίδευση στις αίθουσες διδασκαλίας/ "Classroom Indoctrination": Στη διάρκεια της φάσης αυτής, οι εκπαιδευό- µενοι ενηµερώνονται στο ισχύον "ΝΑΤΟϊκό δόγµα" για την εκτέλεση "ΜΙΟ". Οι εκπαιδευόµενοι εξετάζονται/πιστοποιούνται ως προς την γνώση των κανόνων/διατάξεων ασφαλείας και αφ' ετέρου επί αυτού καθ' εαυτού του "δόγµατος". Εκπαίδευση στο προσοµοιωτή/"simulator Training": Στη διάρκεια της φάσης αυτής, οι εκπαιδευόµενοι θα εξετάζονται ως προς την ικανότητα εφαρµογής των κανόνων/διατάξεων ασφαλείας, όπως και στην ικανότητα λειτουργίας ως οµάδα/σύνολο, π.χ στην αλληλοκάλυψη, κατανοµή έργου, εµ- µονή στο σκοπό, οργάνωση, εκτέλεση, κλπ. Πρακτική εξάσκηση/"practical Training": Στη διάρκεια της φάσης αυτής, οι εκπαιδευόµενοι θα εξετάζονται ως προς την ικανότητα επιτυχούς και ασφαλούς διεξαγωγής επιχείρησεων "ΜΙΟ". Επιπλέον των ανωτέρω ο διαχωρισµός αυτός διευκολύνει την αναγνώριση των απαιτουµένων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων. Τέλος, µε την απόκτηση των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και για κάθε µάθηµα/"module" κάθε σχολείου, εκτελείται η εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητος / "Risk Assessment - RA". Η εκτί- µηση αυτή είναι σηµαντική προκειµένου τα επιτελεία που προτείνουν την συµµετοχή στα σχολεία των εκπαιδευοµένων της χώρας τους, να γνωρίζουν τους εκτιµώµενους κινδύνους της εκπαιδεύσεως αυτής. Με το δεδοµένο ότι, οι εκπαιδευόµενοι στο ΚΕΝΑΠ, θα είναι κυρίως πολυεθνικοί αλλά και διακλαδικοί, είναι απαιτητό να έχουν θεσπιστεί αυστηρά κριτήρια ασφαλείας / "safety". Η ανάπτυξη των σχολείων ακολουθεί τις κατευθύνσεις του "SACT", ενώ τις ίδιες κατευθύνσεις ακολουθεί τόσο η εσωτερική όσον και η εξωτερική αξιολόγηση τους. Η εκπαιδευτική υποδοµή και οι διαδικασίες εκπαιδεύσεως θα πιστοποιηθούν από τον "SACT" κατά την επίδειξη τόσον της αρχικής όσον και της τελικής επιχειρησιακής ικανότητας του ΚΕΝΑΠ. ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

5 [ Άξονες Αναπτύξεως/Ενεργοποιήσεως Αµέσως µε την ίδρυση του, το Γραφείο Συντονισµού Ιδρύσεως του ΚΕΝΑΠ, καθόρισε τους βασικούς άξονες αναπτύξεως και συγκεκριµένα: Θέµατα Βασικών Οργανωτικών/ Θεσµικών Κειµένων Το Κέντρο για να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει απρόσκοπτα, απαιτείται να διαθέτει ορισµένα θεσµικά κείµενα εγκεκρι- µένα κατά περίπτωση, είτε από τις Ανώτατες ΝΑΤΟϊκές αρχές, είτε από την Ιεραρχία των Ελληνικών Ε.. Υπό αυτό το πνεύµα έχουν ολοκληρωθεί, όλα τα απαραίτητα οργανωτικά κείµενα. Προσωπικό Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής/εγκρίσεως των µαθηµάτων, τα οποία θα παρέχονται σε πρώτο χρόνο από το Κέντρο, κατέστη δυνατό να καταρτισθεί το απαραίτητο οργανόγραµµα, ως και οι πίνακες κατανοµής καθηκόντων του προσωπικού / "Personnel Establishment - ΡΕ Tables". Θέµατα Υποδοµής - Κυρίως Κτίριο Η έναρξη κατασκευής του κυρίως Κτιρίου του Κέντρου, έγινε τον Αύγουστο του 2006, ενώ σε κάθε περίπτωση αναµένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του εκεµβρίου Επιπλέον συµπεριλήφθησαν στην κατασκευή, προτάσεις βελτιώσεως/ επαυξήσεως των παρεχόµενων υπηρεσιών από το Κέντρο, σύµφωνα µε τα διεθνώς ισχύοντα και παρεχόµενα, από αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Θέµατα Εξοπλισµών Περιλαµβάνει κυρίως την πρόσκτηση προσοµοιωτή, επικοινωνιακού - µηχανογραφικού εξοπλισµού, την παροχή ευκολιών σιτίσεως, την προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων, κλπ. Θέµατα Επιπλέον Απαιτούµενης Υλικοτεχνικής Υποδοµής Περιλαµβάνει το πλοίο πρακτικής εκπαιδεύσεως, ένα πύργο καταρριχήσεως / "Fast Rope Tower", ταχύπλοα σκάφη / "RHIB's", εµπορευµατοκιβώτια / "Containers", αριθµό διαφόρων τύπων οχηµάτων, κατάλληλα υλικά/ εξοπλισµό στο πλαίσιο της πλήρους πρακτικής εκπαιδεύσεως των εκπαιδευοµένων. Καταρρίχηση µε fast rope από ελικόπτερο Aegean Hawk του Π.Ν. Στιγµιότυπο από άσκηση του ΠΝ µε τη συνεργασία οµάδων της ΥΚ. [ Ενδιάµεση Εκπαίδευση/Interim Solution Προκειµένου να διατηρηθεί η δυναµική του ΚΕΝΑΠ, αποφασίστηκε από την Ιεραρχία, ένας αριθµός πρακτικών µαθηµάτων ο οποίος, θα µπορεί να υλοποιηθεί µε την επίτευξη της Αρχικής Επιχειρησιακής Ικανότητας / "Initial Operational Capability IOC". Αυτή η δυνατότητα ονοµάστηκε "Ενδιάµεση Εκπαίδευση"/ "Interim Solution". ιευκρινίζεται ότι, για την υποστήριξη αυτών των µαθηµάτων, απαιτείται η ύπαρξη αριθµού εκπαιδευτικών µέσων τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί όπως: του πλοίου πρακτικής εκπαιδεύσεως/ "mock-up ship", του πύργου καταρριχήσεως, των εµπορευµατοκιβωτίων/ "containers" και των RHIBs. Το πλοίο πρακτικής εκπαιδεύσεως, µόνιµα παραβεβληµένο πλησίον των εγκαταστάσεων του ΚΕΝΑΠ, θα παρέχει ένα πλήθος πρακτικών µαθηµάτων (πχ Τακτική Σάρωση, Μάχη εκ του Συστάδην σε Περιορισµένο Χώρο, Μέθοδοι Επιθεωρήσεως Πλοίων, Επιθεώρηση Εγγράφων και Φορτίου κλπ), στα οποία θα αξιολογείται το άγηµα. Για το λόγο αυτό το πρώην εκπαιδευτικό "ΑΡΗΣ" µετασκευάστηκε αναλόγως. 84 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 Ένας πύργος καταρριχήσεως 16 µέτρων έχει ήδη ανεγερθεί και θα χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των αγηµάτων νηοψίας στις τεχνικές "Fast Rope" και "Rappel", προ της εκτελέσεως του µαθήµατος ιεισδύσεως και Εξαγωγής µε Ελικόπτερο /"HELO Insertion & Extraction". ιαθέτει την δυνατότητα εκτελέσεως "Fast Rope" από τρία διαφορετικά επίπεδα (6, 12 και 15µέτρα). Επιπλέον, για τις εκτελέσεις "rappel", µια πλευρά του πύργου είναι καλυµµένη µε ξύλο και διαθέτει δυο ανοίγµατα παραθύρων ανά όροφο. Για βελτίωση της ρεαλιστικότητας της εκπαιδεύσεως αριθµός εµπορευµατοκιβωτίων θα είναι διαθέσιµος για την εκτέλεση του µαθήµατος "Επιθεώρηση Εµπορευµατοκιβωτίων". Επιπρόσθετα, για την µεγαλύτερη εξοικείωση των εκπαιδευοµένων, το ΚΕΝΑΠ θα διαθέτει 2 RHIBs, ειδικώς εξοπλισµένα για την εκτέλεση ΜΙΟ, τα οποία θα χρησιµοποιούνται στο µάθηµα " ιεισδύσεως και Εξαγωγής µε RHIBs". Οι εγκαταστάσεις του ΚΕΝΑΠ βρίσκονται στην περιοχή του Ναυστάθµου Κρήτης. [ Οργάνωση Το ΚΕΝΑΠ θα διοικείται από Έλληνα Αρχιπλοίαρχο, ενώ η θέση του Υποδιοικητή θα καλύπτεται από Πλοίαρχο κράτους-µέλους της Συµµαχίας. Το ΚΕΝΑΠ αποτελείται από µια Οµάδα ιοικήσεως και τρεις ιευθύνσεις. Η πρωτεύουσα αποστολή της Οµάδος ιοικήσεως είναι η ιοίκηση και η παροχή κατευθύνσεων στους επιτελείς του ΚΕΝΑΠ, ούτως ώστε να προάγει το επιχειρησιακό επίπεδο της συνδυασµένης και µικτής διατιθεµένης εκπαιδεύσεως. Για την ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως, της οποίας προΐσταται Αντιπλοίαρχος του ΠΝ, πρωτεύουσα αποστολή είναι να βελτιώνει την εξειδίκευση στις ΜΙΟ των συµµαχικών πλοίων, µέσω συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Η ιεύθυνση σχεδιάζει, αναπτύσσει, εκτελεί και αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράµµατα εστιασµένα στην ικανοποίηση προκαθορισµένων εκπαιδευτικών αντικειµενικών σκοπών. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη να δοκιµάζει και να πιστοποιεί νέα δόγµατα, τα οποία και τα εισάγει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τέλος, είναι υπεύθυνη τόσον για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αποτελεσµατικότη- Ιστορικό και αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής Η απόφαση για την ίδρυση του ΚΕΝΑΠ λήφθηκε στη Σύνοδο των υπουργών άµυνας των κρατών-µελών του ΝΑΤΟ, την 12η Ιουνίου Με βάση την απόφαση αυτή το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), δηµιούργησε το Γραφείο Συντονισµού Ιδρύσεως του ΚΕ- ΝΑΠ, το Νοέµβριο του 2005, µε σκοπό την ίδρυση του Κέντρου και την απόκτηση από τον SACT, της Τελικής Επιχειρησιακής του Ικανότητος / "Final Operational Capability - FOC" µέχρι τον εκέµβριο του Το βασικό µνηµόνιο συνεργασίας, που καθορίζει τις λειτουργικές σχέσεις του Κέντρου µε τους δύο Στρατηγικούς ιοικητές της Συµµαχίας, υπογράφτηκε την 15η Νοεµβρίου Η αποστολή του ΚΕΝΑΠ είναι να διεξάγει συνδυασµένη εκπαίδευση σε µονάδες του NATO, µε σκοπό αυτές να καταστούν ικανές να εκτελούν αποστολές επιτήρησης επιφανείας, αέρος και υποθαλάσσιες, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων για την υποστήριξη αντίστοιχων Ναυτικής Αποτροπής.Το ΚΕΝΑΠ, παρά το ότι είναι εκτός της οµής ιοικήσεως του NATO, συνδέεται µε τον SACT όπως όλα τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα/ευκολίες, τα οποία έχουν εκχωρηθεί στο NATO. Είναι αναγνωρισµένο κέντρο εκπαιδεύσεως του NATO µε πολυεθνικό και διακλαδικό χαρακτήρα, αφού µεταξύ των επιτελών και εκπαιδευτών του, έχει προσωπικό από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων υνάµεων (Ε ), του Λιµενικού Σώµατος (ΛΣ) και την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛΑΣ). ιοικείται τέλος από Έλληνα Αξιωµατικό του ΠΝ, βαθµού Αρχιπλοιάρχου. Χρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και έχει έδρα τη Σούδα. Είναι ανοικτό για την στελέχωση του από όλα τα κράτη-µέλη του NATO, σε ποσοστό περίπου 40% επί των συνολικώς προβλεποµένων 115 διαθεσίµων θέσεων. Πιστοποιείται από τον SACT και υποστηρίζει όχι µόνον τους στόχους µετεξελίξεως του SACT', αλλά και τις απαιτήσεις εκπαιδεύσεως των τρεχουσών επιχειρήσεων του SACEUR, στο πλαίσιο των ΜΙΟ. Παρέχει πιστοποίηση των Οµάδων ιοικήσεως, των Αγηµάτων Νηοψίας και των Αγηµάτων Λείας των πολεµικών πλοίων, αναφορικά µε την δυνατότητα να εκτελούν ασφαλώς και επιτυχώς ΜΙΟ. Κεφαλαιοποιεί την εµπειρία και γνώση που αποκτήθηκε από την επιτυχή εκτέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και διατηρεί εκπαιδευτές όχι µόνο από τις Ε. Εκπαιδεύει όχι µόνον πλοία των κρατών-µελών του NATO, αλλά και πλοία των κρατών-µελών της Συνεργασίας για την Ειρήνη /"Partnership for Peace - PfP", του Μεσογειακού ιαλόγου/''mediterranean Dialogue -MD" καθώς και της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Κωνσταντινουπόλεως/ "Istanbul Cooperation Initiative - ICI". Στιγµιότυπο από την υπογραφή της απόφασης για την ίδρυση του ΚΕΝΑΠ (NMIOTC). ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

7 τας όσον και για την συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Η πρωτεύουσα αποστολή της ιευθύνσεως Υποστηρίξεως της Εκπαιδεύσεως, της οποίας προΐσταται Αντιπλοίαρχος κράτους- µέλους της Συµµαχίας, είναι να διαχειρίζεται την συνεισφορά του ΚΕΝΑΠ στα προγράµµατα πειραµατισµού και διαλειτουργικότητος του SACT, ειδικότερα στους τοµείς εντοπισµού - συντονισµού και αναπτύξεως προγραµµάτων των ευκαιριών πειραµατισµού, της αναπτύξεως δογµάτων, της αναγνωρίσεως ελλείψεων, των αναλύσεων, των απαιτήσεων προτυποποιήσεως και της αναπτύξεως βάσεων δεδοµένων. Επίσης, για την ιεύθυνση Υποστηρίξεως, της οποίας προΐσταται Αντιπλοίαρχος του Π Ν, η πρωτεύουσα αποστολή είναι να παρέχει υπηρεσίες διοικητικής µερίµνης στο επιτελείο του ΚΕΝΑΠ. Είναι υπεύθυνη να παρέχει στον ιοικητή µέσω του Αρχιεπιστολέως, Πλοιάρχου του ΠΝ, λειτουργίες σχεδιάσεως, διευθύνσεως, συντονισµού, ολοκληρώσεως και εκτελέσεως επί θεµάτων Εφοδιασµού, Προσωπικού, Οικονοµικών, Ασφαλείας και Φιλοξενούντος Έθνους. Τέλος το ΚΕΝΑΠ υπάγεται στον Α/ΓΕΕΘΑ µε σχέση πλήρους διοικήσεως, της διοικητικής τοιαύτης εκχωρούµενης στον Α/ΓΕΝ. [ Λειτουργικές Σχέσεις µε το NATO Το ΚΕΝΑΠ συνδέεται / υπάγεται µε τον SACT, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως όλα τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύµατα / ευκολίες, τα οποία έχουν εκχωρηθεί στο NATO, ("NDC", "NS", "NCISS"). Συνεργάζεται στενά µε το επιτελείο του SACT, έχει δεσµούς µε "JWC", "JALLC" and "JFTC", τις υποτεταγµένες στο SACT υπηρεσίες, καθώς και τις υποτεταγµένες στο SACEUR ιοικήσεις, ενώ προκειµένου να εκτελέσει την αποστολή του συνεργάζεται στενά και ακολουθεί τις κατευθύνσεις εκπαιδεύσεως που παρέχονται από το επιτελείο του SACT. Επιπλέον αποκαθιστά επαφές µε ΝΑΤΟϊκές οντότητες, σε συνεργασία µε τον SACT. Το Επιτελείο του SACT συνεργάζεται στενά µε το ΚΕΝΑΠ για να εντοπίσει εντός της Συµµαχίας τις απαραίτητες απαιτήσεις εκπαιδεύσεως που δύναται να ικανοποιηθούν από αυτό. Επιπλέον, παρέχει την απαραίτητη κατεύθυνση προκειµένου το ΚΕΝΑΠ να εκτελεί αποτελεσµατικά την αποστολή του. Τέλος περιλαµβάνει το ΚΕΝΑΠ στα δίκτυα µετεξελίξεως της Συµµαχίας. Το Επιτελείο του SACEUR εξασφαλίζει την στενή συνεργασία µεταξύ των ειδικών επί θεµάτων ΜΙΟ και του ΚΕΝΑΠ. Επιπλέον εξασφαλίζει την συνήθη σύνδεση µε το ΚΕΝΑΠ και ειδικότερα µε τους "MCCs". [ Πολυεθνικότητα Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΚΕΝΑΠ είναι ένα διακλαδικό εκπαιδευτικό Ίδρυµα, το οποίο θα λειτουργεί υπό τον συντονισµό του "HQ SACT". Γίνεται λοιπόν άµεσα αντιληπτό ότι ένα από τα βασικά "χαρακτηριστικά" του είναι και η πολυεθνικότητα του. Η ποσόστωση µεταξύ των επιτελών / εκπαιδευτών του Κέντρου, όπως έχει καθορισθεί από σχετική απόφαση του ΣΑΓΕ, είναι 40% ξένοι και 60% Έλληνες επιτελείς / εκπαιδευτές επί συνόλου 115 ατόµων. Μέχρι στιγµής και παρά το γεγονός ότι, ως επίσηµη υπηρεσία το ΚΕΝΑΠ δεν έχει ακόµη ενεργοποιηθεί, εν τούτοις, 86 ªµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 έχει επιτευχθεί σηµαντική συµµετοχή επιτελών / εκπαιδευτών, από τα κράτη - µέλη του NATO, µερικές των οποίων διαθέτουν σηµαντική εµπειρία σε ΜΙΟ. [ Συµπεράσµατα Το παγκόσµιο περιβάλλον ασφαλείας έχει οδηγήσει το ΝΑΤΟ στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και συνεπακόλουθα, στον προσδιορισµό νέων εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Η Συµµαχία και η Ελλάδα αναγνωρίζοντας αυτή τη νέα πραγµατικότητα, οδηγήθηκαν στην ανάληψη από µέρους της χώρας µας των ευθυνών του φιλοξενούντος κράτους, για την ίδρυση του ΚΕ- ΝΑΠ. Η εγγύτητα του όρµου της Σούδας σε παγκοσµίου σηµασίας γραµµές θαλασσίων επικοινωνιών, σηµαίνει ότι η χρήση του από τα Συµµαχικά ναυτικά είναι αναπόφευκτη. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η παρουσία πολεµικών πλοίων στο όρµο Σούδας θα είναι συνεχής. Το ΚΕΝΑΠ ελέγχεται/κατευθύνεται από τον SACT, ο οποίος και πιστοποιεί όλα τα εκπαιδευτικά "προϊόντα" του και είναι ο αρµόδιος φορέας, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι οι εµπλεκόµενες οµάδες ΜΙΟ των πολεµικών πλοίων της Συµµαχίας είναι εκπαιδευ- µένες και συµβατές µε τα ΝΑΤΟϊκά πρότυπα µε αποτέλεσµα να δύνανται να διεξάγουν ΜΙΟ. Η Ελλάδα κεφαλαιοποιεί την εµπειρία που αποκτήθηκε από την επιτυχή εκτέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων του Το ΚΕΝΑΠ ως µέρος του «δικτύου µετεξελίξεως» της Συµµαχίας, έχει τη δυναµική όχι µόνον της εκπαιδεύσεως των πλοίων σε ΜΙΟ, αλλά και της παροχής στον SACT προτάσεων, για αλλαγή δογµάτων, τακτικών, µεθόδων, διαδικασιών και υλικού στο συνεχώς αυξανόµενο πλαίσιο των επιχειρήσεων Ναυτικής Ασφαλείας. Η παρεχόµενη από το Κέντρο εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται ως «απαραίτητη» και όχι ως «επιθυµητή». [ Προκλήσεις Το ΚΕΝΑΠ κρίνεται ότι θα διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο, στην εκπαίδευση των κρατών - µελών της PfP, MD και ICΙ. Η αποτελεσµατική αντίδραση του NATO εξαρτάται από βελτιω- µένες στρατιωτικές δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση σε ΜΙΟ είναι µια από τις συνιστώσες, η οποία µαζί µε άλλες, βελτιώνει την άµυνα του NATO έναντι ενός ευρύτατου φάσµατος απειλών θαλασσίας ασφαλείας. Αυτό έχει ώς αποτέλεσµα τη ση- µαντική επίδραση του ΚΕΝΑΠ στον τοµέα των MSO. Το ΚΕΝΑΠ µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαιδεύσεως των οµάδων ΜΙΟ, η οποία ως έχει ήδη αναφερθεί, είναι πρωταρχικής σηµασίας, θα αναπτύξει Κινητές Εκπαιδευτικές Οµάδες / "MTTs". Μέσω δε των υψηλών προδιαγραφών του προσοµοιωτή τον οποίο θα κατέχει, πρόκειται να αναπτύξει τις απαραίτητες υποδοµές / δυνατότητες, για παροχή εκπαιδεύσεως εξ αποστάσεως/ "Distance Learning" σε επιλεγµένα θέµατα ενδιαφέροντος. Το Συµµαχικό επίπεδο φιλοδοξίας για το ΚΕΝΑΠ πρέπει να είναι η εγνωσµένη αξία του ως «εργαλείου» στον τοµέα της εκπαιδεύσεως στις MSO. Συντµήσεις SACT: Supreme Allied Commander Transformation NCS: NATO Command Structure SACEUR: Supreme Allied Commander Europe ACO: Allied Command Operations NDC: NATO Defence College NS: NATO School NCISS: NATO Computer Information Systems School MOLC: Maritime Operational Language Course RHIB: Rigid Hull Inflatable Boat MCC: Maritime Component Command MSO: Maritime Security Operations JWC: Joint Warfare Centre JALLC: Joint Analysis & Lessons Learned Centre JFTC: Joint Forces Training Centre ANAXAITI H/INTERCEPTION ªµƒπ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Μετά τη δραματική αύξηση των τρομοκρατικών ενεργειών, νέες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛHΨΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦAΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝAΔΟΣ MDMP (MILITARY DECISION MAKING PROCESS) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης ε.α. Βασίλειος Χαλβατζής 52 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2009

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ ΥΡΑ Γενικά Η πληροφόρηση αποτελεί ως γνωστόν το βασικότερο στοιχείο στη λήψη των αποφάσεων, ενώ παράλληλα η ανταλλαγή πληροφοριών συνεπάγεται την ευρύτητα της γνώσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Άρθρο: 1101. Ο Κυβερνήτης και η πλήρης ευθύνη του. 1. Το Πολεµικό Πλοίο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 0404 των ιατάξεων Π.Ν., αποτελεί το κύτταρο της Ναυτικής υνάµεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα