Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση του Προγράµµατος Άρθρο 3 Τελική Έγκριση Προγράµµατος Άρθρο 4 Έναρξη Προγράµµατος Άρθρο 5 ιαδικασία Ολοκλήρωσης Προγραµµάτων Άρθρο 6 ιαδικασία Παύσης Προγραµµάτων Άρθρο 7 Τροποποίηση Προγραµµάτων Άρθρο 8 Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα Άρθρο 9 Επιλογή Εκπαιδευτών Άρθρο 10 Επιλογή Εκπαιδευοµένων Άρθρο 11 Προϋπολογισµός Προγράµµατος Άρθρο 12 Επιλογή Λοιπού Προσωπικού Άρθρο 13 Ασφάλεια Άρθρο 14 ιασφάλιση χώρων και εγκαταστάσεων Άρθρο 15 ιασφάλιση Εξοπλισµού Άρθρο 16 Εκτέλεση προγραµµάτων εκτός ΤΕΙ Άρθρο 17 ιαδικασία Καταγγελίας Συµβάσεων Άρθρο 18 ιαδικασία Καταλογισµού Αχρεωστήτως Καταβαλλοµένων Άρθρο 19 οµή προγραµµάτων εκπαίδευσης Άρθρο 20 Θεµατικές Ενότητες Άρθρο 21 Εκπαιδευτικές Ενότητες Άρθρο 22 Εκπαιδευτική ιαδικασία Άρθρο 23 Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Άρθρο 24 Παρακολούθηση Μαθηµάτων Άρθρο 25 Τεκµηρίωση εκτέλεσης προγραµµάτων Άρθρο 26 Εκπαίδευση από απόσταση Άρθρο 27 Υποχρέωση δοκιµασιών Άρθρο 28 ιαδικασία Γραπτών οκιµασιών Άρθρο 29 Πιστοποίηση εξιοτήτων Άρθρο 30 Γραµµατειακή Υποστήριξη του Προγράµµατος Άρθρο 31 Υποχρεώσεις του Γραµµατέα Άρθρο 32 Εκπαιδευτική Γραµµατεία Άρθρο 33 Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών Άρθρο 34 Συµµετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια Προγράµµατα Άρθρο 35 Συµµετοχή σε διαγωνισµούς Άρθρο 36 ηµοσιότητα Προγραµµάτων Εκπαίδευσης 2

3 Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων 1. Τη διοργάνωση προγράµµατος προτείνει οποιοδήποτε µέλος του τακτικού Ε.Π. του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Η πρόταση υποβάλλεται στο Τµήµα στο οποίο ανήκει το µέλος που τη συντάσσει. 3. Εάν η πρόταση έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα, αυτή υποβάλλεται χωριστά στα αντίστοιχα Τµήµατα. 4. Η πρόταση προς το Τµήµα περιλαµβάνει : α. Το όνοµα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και ενός Αναπληρωτή του. β. Τον τίτλο του Προγράµµατος. γ. Τη διάρκεια του Προγράµµατος. δ. Τις Θεµατικές Ενότητες. ε. Τον τίτλο στον οποίο οδηγεί. στ. Τους εκπαιδευτές µε τις αντίστοιχες Θεµατικές Ενότητες. ζ. Την υποδοµή και εξοπλισµό που διαθέτει το Τµήµα και τον τρόπο διασφάλισής τους. ι. Τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευοµένων. 5. Η απόφαση έγκρισης λαµβάνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος και έχει την έννοια της έγκρισης της διάθεσης χώρων και εξοπλισµού. 6. Η Γ. Σ. έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί οποιοδήποτε στοιχείο, εκτός από την αλλαγή του Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνου. 7. Με ευθύνη του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου ή Υπευθύνων εφόσον πρόκειται για διεπιστηµονικό πρόγραµµα, η Απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος διαβιβάζεται στο ιευθυντή του Ι BE. Στην περίπτωση του διατµηµατικού διεπιστηµονικού προγράµµατος, ορίζεται ποιος Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος θα έχει την ευθύνη συντονισµού. Άρθρο 2 Έγκριση του Προγράµµατος 1. O Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος υποβάλλει στο ιευθυντή του Ι ΒΕ ένα Τεχνικό ελτίο Υποέργου και επίσης: α. Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα. β. Αναλυτικό προϋπολογισµό εσόδων - εξόδων. γ. Την προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτών, εφόσον απαιτείται. ε. Την προκήρυξη του προγράµµατος, στ. Το υλικό δηµοσιότητας του προγράµµατος. 2. Ο ιευθυντής συντάσσει συνοπτική εισηγητική έκθεση προς το Συµβούλιο του Ι BE, το οποίο αποφασίζει για τη διοργάνωση ή την απόρριψη του προγράµµατος. 4. Το Συµβούλιο του Ι BE έχει τη δυνατότητα να απορρίψει ένα πρόγραµµα, επειδή: α. εν καλύπτει η δοµή του τις ουσιαστικές προϋποθέσεις κατανοµής του εκπαιδευτικού έργου σε θεωρητικό, άσκηση και εφαρµογές, σύµφωνα µε το σκοπό του προγράµµατος. β. Προβλέπει προσλήψεις εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού εκτός ΑΤΕΙ-Θ όταν υπάρχουν κατάλληλα και διαθέσιµα µέλη του προσωπικού ΑΤΕΙ-Θ µε την αντίστοιχη εξειδίκευση και δεξιότητες. γ. εν εξασφαλίζει επαρκώς την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού, των χώρων και των εργαστηρίων. δ. Παραβλέπει τη δηµοσιότητα. στ. Υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισµού και αµοιβών 3

4 ζ. Αδυνατεί να τεκµηριώσει τη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού, είτε από δηµόσιες και κοινοτικές πηγές, είτε από άλλες πηγές. η. Το επίπεδο της εκπαίδευσης δεν είναι ανάλογο των σκοπών του Ι BE. Άρθρο 3 Τελική Έγκριση Προγράµµατος 1. Τα προγράµµατα που εγκρίνονται κατ αρχήν από το Συµβούλιο του Ι BE, υποβάλλονται στη ιαρκή Επιτροπή αξιολόγησης των Π ΒΕ του Ι ΒΕ, προκειµένου να ελεγχθούν και να εγκριθούν. Το ΣΙ ΒΕ σε τακτική συνεδρίασή του, µεταβίβασε την αρµοδιότητα αξιολόγησης των Π ΒΕ, σε ειδική διαρκή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον ιευθυντή του Ι ΒΕ που αποτελούν τα τακτικά µέλη και έναν Προϊστάµενο τµήµατος από κάθε µία από τις σχολές του ΑΤΕΙΘ και έναν αναπληρωτή αυτού. Ο ορισµός των εκπροσώπων αυτών γίνεται στην αρχή του κάθε ακαδηµαϊκού έτους, µε υπηρεσιακό σηµείωµα προς το Ι ΒΕ από τους ιευθυντές των σχολών. 2. Κάθε Πρόγραµµα Εκπαίδευσης ή άλλης δραστηριότητας αποτελεί ένα Υποέργο. Για κάθε Υποέργο συντάσσεται Τεχνικό ελτίο Υποέργου, καθώς και ένα Συνοδευτικό Έντυπο Υποβολής, µε ευθύνη του Επιστηµονικού Υπεύθυνου, σύµφωνα µε τα εκάστοτε πρότυπα. 3. Ο ιευθυντής µεριµνά για την ενσωµάτωση των Υποέργων στο συνολικό Τεχνικό ελτίο Έργου και του Συνοδευτικού Εντύπου Υποβολής, καθώς και για την υποβολή τους στην εποπτεύουσα αρχή, εντός των προθεσµιών που τίθενται κάθε φορά. Άρθρο 4 Έναρξη Προγράµµατος 1.Το Συµβούλιο του Ι ΒΕ, µε απόφασή του, αποδέχεται τη διεξαγωγή όλων των προγραµµάτων, όπως έχουν εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή. 2.Είναι δυνατή η µεταβολή των ηµεροµηνιών υλοποίησης, εφόσον υπάρξει καθυστέρηση έγκρισης από την εποπτεύουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η λήψη απόφασης από τη ΓΣ του Τµήµατος περί αποδοχής του νέου προγραµµατισµού της διάθεσης των χώρων και του εξοπλισµού. Άρθρο 5 ιαδικασία Ολοκλήρωσης Προγραµµάτων 1 Ένα πρόγραµµα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν υλοποιηθούν όλες οι προβλεπόµενες δραστηριότητες και παραδοθεί όλο το υλικό, καθώς και η έκθεση πεπραγµένων εκ µέρους του Επιστηµονικού Υπευθύνου. 2. Ειδικότερα, ένα πρόγραµµα δεν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν: α. εν έχει πραγµατοποιηθεί η διδασκαλία, έστω και µιας θεµατικής ενότητας εξ ολοκλήρου. β. εν έχουν συµπληρωθεί όλα τα διοικητικά έγγραφα και οι προβλεπόµενες διοικητικές καταστάσεις. γ. εν πραγµατοποιήθηκαν οι σχεδιασµένες δράσεις δηµοσιότητας. δ. εν έχουν επιδοθεί οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά ια Βίου Εκπαίδευσης. ε. εν έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενοι έλεγχοι. στ. εν έχει δηµοσιευθεί ή παρουσιαστεί σε δηµόσια εκδήλωση το αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας. 4

5 3. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι καταβολές των αµοιβών του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου από την αποζηµίωση για το έργο του και την ενδεχόµενη αµοιβή του για τυχόν παροχή διδακτικού έργου, στο πρόγραµµα, δεν είναι δυνατό να υπερβούν συνολικά ένα µέγιστο ποσοστό που θα αποφασιστεί από το Συµβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ για όλα τα Προγράµµατα, µε την έναρξη της λειτουργίας του Ι ΒΕ. Άρθρο 6 ιαδικασία Παύσης Προγραµµάτων 1. Υστερα από εισήγηση του ιευθυντή ή του Προέδρου ή εφόσον ζητηθεί εγγράφως από ένα µέλος του ΣΙ ΒΕ, είναι δυνατή η διακοπή ενός προγράµµατος, για τους παρακάτω λόγους: α. Περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευόµενους έχουν εγκαταλείψει το πρόγραµµα ή έχουν ήδη συµπληρώσει τις προβλεπόµενες απουσίες. β. Υπάρχει έκθεση αυτοψίας εκ µέρους του ιευθυντή, εσωτερικού ελεγκτή, του Προέδρου ή άλλου µέλους του Σ για τη µη πραγµατοποίηση του προγράµµατος στις ώρες και τους χώρους που έχουν δηλωθεί, ύστερα από έκτακτο έλεγχο, ενώ ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος, ο Αναπληρωτής του ή ο Γραµµατέας του προγράµµατος παρέλειψαν να το δηλώσουν, πριν ή έως και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που έπεται της αλλαγής, σε περίπτωση ανωτέρας βίας. γ. Υπάρχει καταγγελία µε επαρκή αιτιολόγηση εκ µέρους πολλών εκπαιδευοµένων, σχετικά µε κακή συνολική διοργάνωση του προγράµµατος, είτε αυτοί έχουν διακόψει την παρακολούθηση του, είτε όχι. δ. Παραιτηθούν επιλεγέντες εκπαιδευτές και οι αναπληρωτές τους και δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης τους από άλλα µέλη του ΑΤΕΙ-Θ µε τα ίδια προσόντα και την ίδια εξειδίκευση, οπότε απαιτείται προκήρυξη, η οποία ανατρέπει το χρονικό προγραµµατισµό. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραµµα δεν καταργείται αλλά διακόπτεται. ε. Παραιτηθούν ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος και ο Αναπληρωτής του. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η λειτουργία του προγράµµατος και προτείνεται σε άλλο µέλος τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, καταρχήν του ιδίου τµήµατος και στη συνέχεια, άλλου τµήµατος της ίδιας Σχολής, να αναλάβει τη συνέχιση του προγράµµατος. Εφόσον δε βρεθεί αντικαταστάτης εντός 10 ηµερών, το πρόγραµµα συνεχίζεται µε Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο το ιευθυντή του Ι ΒΕ. 2. Σε περίπτωση παύσης του προγράµµατος, τα δίδακτρα επιστρέφ ονται µόνο σε όσους συνέχισαν την παρακολούθηση και δεν έχουν συµπληρώσει το ανώτατο όριο των απουσιών. Άρθρο 7 Τροποποίηση Προγραµµάτων 1. Είναι δυνατή η τροποποίηση κάθε προγράµµατος πριν από την έναρξή του, µε απόφαση του Συµβούλιο του Ι ΒΕ, την οποία εισηγείται ο ιευθυντής. Στην περίπτωση τροποποίησης απαιτείται η αποδοχή του τροποποιηµένου προγράµµατος από όσους δυνητικούς δικαιούχους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν, τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές που έχουν ήδη υπογράψει συµβάσεις. 2. Είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράµµατος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Παύσει η διαθεσιµότητα του χώρου εξαιτίας εξωτερικών απρόβλεπτων γεγονότων. β. Παύσει η διαθεσιµότητα του εξοπλισµού. γ. Παύσει η διαθεσιµότητα του εκπαιδευτή και του αναπληρωτή του. 5

6 δ. Ζητηθεί εγγράφως από το 80% των εκπαιδευοµένων. 3. Την τροποποίηση του προγράµµατος εισηγείται ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος δια του ιευθυντή ή ο ιευθυντής αυτοτελώς. 4. Το ΣΙ ΒΕ εγκρίνει το τροποποιηµένο πρόγραµµα και µε ευθύνη του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου του προγράµµατος, ενηµερώνονται όλοι οι εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευτές, εντός δύο εργάσιµων ηµερών. 5. εν είναι δυνατή η τροποποίηση της διάρκειας του προγράµµατος ή η µεταβολή περισσότερων από το 1/3 των Θεµατικών ενοτήτων. 6. Είναι δυνατή η µεταβολή του χώρου διεξαγωγής ή και η µεταφορά ολόκληρου του προγράµµατος σε χώρο εκτός ΑΤΕΙ-Θ, σύµφωνα µε τον κανονισµό. Άρθρο 8 Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα 1. Ως εκπαιδευτικό υλικό νοείται κάθε έντυπη ή δυνάµενη να εκτυπωθεί, συµπληρωµατική πληροφόρηση ή βοήθεια των εκπαιδευοµένων. Με την έννοια αυτή, δεν αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό: α. Η εκτύπωση των διαφανειών της διδασκαλίας. β. Η εκτύπωση εντύπων τεκµηρίωσης της διεξαγωγής των προγραµµάτων. γ. Η ανατύπωση βιβλίων. δ. Η εκτύπωση εγχειριδίων χρήσης του εξοπλισµού ή και λογισµικού. ε. Σηµειώσεις που διανέµονται σε προπτυχιακές σπουδές, χωρίς προσαρµογή στις ανάγκες της θεµατικής ενότητας. 2. Συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού δικαιούνται αµοιβής, εφόσον: α. Το υλικό καλύπτει το 90% τουλάχιστον της ύλης που διδάσκουν. β. Καλύπτει τουλάχιστον δύο πλήρεις σελίδες κειµένου ανά ώρα διδασκαλίας. γ. Έχει συγγραφεί αποκλειστικά από το διδάσκοντα. 3. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο συγγραφέα, ο οποίος αµείβεται για τη χρήση τους, µε τη µορφή συγγραφικών δικαιωµάτων, τα οποία είναι ίσα µε το 50% της αµοιβής του για τη διδασκαλία. 4. Εφόσον πρόκειται για απεριόριστη και ελεύθερη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο, είναι δυνατή η αγορά των πνευµατικών δικαιωµάτων για µια διετία, ύστερα από διαπραγµάτευση µε το συγγραφέα ή το εργαστήριο που το έχει δηµιουργήσει. 5. Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δεν έχει ανανεωθεί ύστερα από την παρέλευση δύο ηµερολογιακών ετών, από την πρώτη διανοµή του, δεν παρέχει δικαίωµα αµοιβής συγγραφικών δικαιωµάτων. 6. Το κύρος του εκπαιδευτικού υλικού κρίνεται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο. 7. Για να δικαιούνται αµοιβής, οι συγγραφείς πρέπει να παραδώσουν το εκπαιδευτικό υλικό τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την έναρξη του προγράµµατος. 8. Είναι δυνατή η καταβολή αποζηµίωσης για συγγραφικά δικαιώµατα σε συγγραφείς που εκχωρούν το δικαίωµα αναπαραγωγής αποσπασµάτων από βιβλίο που έχουν συγγράψει, εφόσον είναι οι ίδιοι κύριοι των πνευµατικών δικαιωµάτων. 9. Είναι δυνατή και η αγορά και διανοµή βιβλίου, εφόσον το κόστος δεν υπερβαίνει την αποζηµίωση για συγγραφικά δικαιώµατα. 10. Τα συγγραφικά δικαιώµατα υπολογίζονται στο 50% της αµοιβής για τις εκπαιδευτικές εργασίες του συγγραφέα, για 50 εκπαιδευόµενους ή ποσοστό ανάλογο µε τον αριθµό αυτών που εκπαιδεύονται, είτε ο συγγραφέας είναι εκπαιδευτής είτε όχι. 11. Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει διανεµηθεί σε περισσότερους από 50 εκπαιδευόµενους δεν παράγει δικαίωµα αµοιβής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6

7 5 του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση του έτους. Άρθρο 9 Επιλογή Εκπαιδευτών 1. Στην αρχή κάθε Ακαδηµαϊκού έτους, όλα τα µέλη το υ προσωπικού του ΑΤΕΙ-Θ καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικά σηµειώµατα, µε τα οποία µπορούν να υποστηρίζουν την εξειδίκευσή τους, έως και σε πέντε διαφορετικές ειδικότητε ς - διδακτικές Θεµατολογίες. 2. Τα βιογραφικά που έχουν κατατεθεί µπορούν να ισχύουν για δύο ηµερολογιακά έτη και δεν απαιτείται ανανέωσή τους. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των µελών του ΤΕΙ να ανανεώσουν ένα ή και όλα τα βιογραφικά τους, ανάλογα µε τα πρόσθετα στοιχεία που επιθυµούν να επικαλεστούν. 3. Τα τακτικά µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν κρίνονται, επειδή βρίσκονται σε διαρκή κρίση από εκλεκτορικά σώµατα και οι δηλούµενες ειδικότητες γίνονται καταρχάς δεκτές, µε την προϋπόθεση ότι εµπίπτουν στην περιοχή που δραστηριοποιούνται εκπαιδευτικά και ερευνητικά και δεν προσβάλλουν περιοχές άλλων µελών του προσωπικού. 4. Τα υπόλοιπα µέλη του προσωπικού του ΑΤΕΙ-Θ, δηλαδή µέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, ιοικητικοί Υπάλληλοι και Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές οι ειδικότητες τις οποίες επικαλούνται, υπόκεινται σε κρίση όπως και κάθε άλλος υποψήφιος εκπαιδευτής. Η κρίση γίνεται, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, για την κάλυψη των αναγκών των προγραµµάτων που έχουν εγκριθεί. 5. Η επιλογή των εκπαιδευτών είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου του Π ΒΕ, ο οποίος επιλέγει από τη βάση των εκπαιδευτών, όπως αυτή δηµιουργείται κατά την παράγραφο.1 και από εξωτερικούς εκπαιδευτές αιτιολογώντας τη δυνατότητά τους να υποστηρίξουν το προτεινόµενο έργο. 6. Προσόντα εκπαιδευτή δεν αποτελούν: α) Η προϋπηρεσία ως εκπαιδευτή σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και ευτεροβάθµια ή Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. β) Η επαγγελµατική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ερευνητικά Προγράµµατα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασµοί ΑΕΙ, εφόσον αφορά ερευνητικό έργο στα πλαίσια µεταπτυχιακών σπουδών. γ) Η παροχή υπηρεσιών Συµβούλου σε πολιτικά πρόσωπα, όπως Υπουργοί, Νοµάρχες και ήµαρχοι. δ) Η επαγγελµατική δραστηριότητα πριν από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. ε) Η επαγγελµατική εµπειρία σε αντικείµενο πολύ διαφορετικό από το βασικό τίτλο σπουδών 7. Στην περίπτωση κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος, νοµίµως αναγνωρισµένου, η συνάφεια του βασικού τίτλου συνεξετάζεται αντίστοιχα. 8. Η κατοχή πιστοποίησης ως εκπαιδευτή του ΕΚΕΠΙΣ, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, συνεκτιµάται ως σηµαντικό προσόν, δεν υποκαθιστά όµως την επαγγελµατική εµπειρία και τη συνάφεια των σπουδών. 9. Τα υποβαλλόµενα Βιογραφικά Σηµειώµατα υπογράφονται µε τη δήλωση ότι τα στοιχεία που περιλαµβάνουν είναι ακριβή και η δήλωση επιφέρει τις νόµιµες συνέπειες που υπέχει και η Υπεύθυνη ήλωση. 10. Ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση του, τους εκπαιδευτές από τον κατάλογο των εγκεκριµένων εκπαιδευτών, χωρίς αιτιολόγηση. 11. Εφόσον δεν υπάρχουν στον κατάλογο, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την προκήρυξη, για εκπαιδευτές που δεν είναι ήδη εγκεκριµένοι. 7

8 12. Σε κάθε περίπτωση, ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος είναι υποχρεωµένος να εξαντλεί τον κατάλογο των µελών του ΑΤΕΙ-Θ πριν προσφύγει σε υποψηφίους εκπαιδευτές που δεν είναι µέλη του ΑΤΕΙ-Θ, κατά σειρά, τα τακτικά µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΤΕΙ-Θ, τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες µε πλήρη προσόντα,τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες µε πλήρη προσόντα, τα µέλη Ε.Τ.Π., τους ιοικητικούς Υπαλλήλους, πριν καταφύγει σε ήδη εγκεκριµέν ους εξωτερικούς συνεργάτες ή προκηρύξει για άλλους. 13. Οι επιλογές του Ακαδηµαϊκά Υπεύθυνου κρίνονται από το ΣΙ ΒΕ µόνο ως προς την τήρηση του Κανονισµού. Άρθρο 10 Επιλογή Εκπαιδευοµένων 1. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης διακρίνονται σε αυτά που αποτελούν ανταπόκριση σε πρόταση που προέρχεται από ένα φορέα απασχόλησης ή επιχειρηµατικότητας ή οργάνωση πτυχιούχων και αυτά που προέρχονται από πρωτοβουλία των µελών του ΑΤΕΙ-Θ. 2. Η δηµοσιότητα των προγραµµάτων τα οποία προέρχονται από πρωτοβουλία φορέων, αποτελεί συνευθύνη των φορέων και του Ι ΒΕ. Σε αυτά που προέρχονται από πρωτοβουλία των µελών του ΑΤΕΙ-Θ, η δηµοσιότητα αποτελεί ευθύνη του Ι ΒΕ. 3. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι εκπαιδευόµενοι υποβάλλουν αίτηση και Βιογραφικό Σηµείωµα, το οποίο υπέχει και Θέση Υπεύθυνης ήλωσης για την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνει. 4. Την ευθύνη της επιλογής, στις περιπτώσεις προγραµµάτων που ζητούν φορείς, έχει η επιτροπή επιλογής, η οποία αποτελείται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο, το ιευθυντή και έναν εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Σ του φορέα. 5. Στις περιπτώσεις που το πρόγραµµα αποτελεί πρωτοβουλία µελών του ΑΤΕΙ-Θ, η επιτροπή αποτελείται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο, το ιευθυντή και τον Αναπληρωτή του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου. 6. Τα κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευοµένων είναι αυτά που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή το Συµβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ και αναφέρονται στη φόρµα πρότασης του προγράµµατος Άρθρο 11 Προϋπολογισµός Προγράµµατος 1. Ο προϋπολογισµός κάθε προγράµµατος εκπαίδευσης προβλέπει τη συµµετοχή στις γενικές δαπάνες λειτουργίας του Ι ΒΕ, ποσοστού 10% επί του συνόλου των δαπανών, πέρα από την προβλεπόµενη απόδοση του 10% στον Ειδικό Λογαριασµό. Οι γενικές δαπάνες αφορούν: α. Την αποζηµίωση των µελών του Συµβουλίου. β. Την αποζηµίωση του Προέδρου για τις δαπάνες των Επιτελικών Κοινωνικών Σχέσεων, που προβλέπονται από τον Κανονισµό Ανάπτυξης, χωρίς παραστατικά. γ. Τις αµοιβές και αποζηµιώσεις του ιευθυντή και του Αναπληρωτή του. δ. Τις δαπάνες προβολής και προώθησης του Ι ΒΕ, που είναι ανεξάρτητες από τα εκτελούµενα ή σχεδιαζόµενα προγράµµατα. ε. Τις αµοιβές του εσωτερικού ελεγκτή. στ. Τις αµοιβές της Γραµµατειακής υποστήριξης του ΣΙ ΒΕ. ζ. Τις γενικές δαπάνες λειτουργίας του Ι ΒΕ. η. Τις αποζηµιώσεις µετακινήσεων του Προέδρου, του ιευθυντή ή και του Αναπληρωτή, για Θέµατα λειτουργίας και ανάπτυξης του Ι ΒΕ. 8

9 2. Από την παραπάνω συµµετοχή είναι δυνατός ο σχηµατισµός ειδικών αποθεµατικών για την επένδυση σε εξοπλισµό ή και κτιριακές εγκαταστάσεις. Άρθρο 12 Επιλογή Λοιπού Προσωπικού 1. Ως βοηθητικές εργασίες νοούνται: α. Η Γραµµατειακή υποστήριξη των προγραµµάτων. β. Η καθαριότητα. γ. Η φύλαξη. δ. Η διαχείριση των εποπτικών µέσων. ε. Η διαχείριση και αναπαραγωγή των διδακτικών βοηθηµάτων. στ. Η δηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων. 2. Για την ανάθεση έργου βοηθητικών εργασιών απαιτείται προκήρυξη η οποία διανέµεται µε ευθύνη του ιευθυντή σε όλα τα µέλη του προσωπικού της αντίστοιχης κατηγορί ας προσωπικού, ή εφόσον δεν υπάρχει, της πλησιέστερης, επί αποδείξει. Εξαιρείται η περίπτωση προγράµµατος του οποίου ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος, κατά την υποβολή του προγράµµατος προς έγκριση από το ΣΙ ΒΕ, έχει ήδη υποδείξει συγκεκριµένο πρόσωπο που είναι µέλος του ΑΤΕΙ-Θ, λαµβάνοντας υπόψη τα τεκµηριωµένα προσόντα του προσωπικού, που είναι διαθέσιµα από τις υπηρεσίες του ΑΤΕΙ-Θ. 3. Εφόσον δεν υπάρξουν αιτήσεις για την ανάληψη του έργου, µέσα στην προθεσµία της προκήρυξης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα και µεγαλύτερη των τριάντα ηµερών, το Ι ΒΕ δηµοσιεύει ανοιχτή προκήρυξη, σύµφωνα µε τον κανονισµό δηµοσιότητας. 4. Εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες από τα µέλη του ΑΤΕΙ-Θ, συγκροτείται τριµελής επιτροπή επιλογής αναδόχου που αποτελείται από το ιευθυντή και δύο Ακαδηµαϊκούς Υπευθύνους προγραµµάτων τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία. Εάν δεν λειτουργούν προγράµµατα, η επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το ιευθυντή του Ι ΒΕ και έναν εκπρόσωπο που ορίζει το ΣΙ ΒΕ. Η συγκρότηση γίνεται µε πράξη του Προέδρου του ΣΙ ΒΕ. Άρθρο 13 Ασφάλεια Για τα προγράµµατα τα οποία διοργανώνονται εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙ- Θ, την ευθύνη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού φέρει ο φορέας στον οποίο ανήκουν, ο οποίος υποδεικνύει ένα µέλος από το δικό του προσωπικό ως υπεύθυνο, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Για τα προγράµµατα τα οποία εκτελούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ-Θ, την ευθύνη διασφάλισης των χώρων έχει το µέλος του βοηθητικού προσωπικού στο οποίο γίνεται ανάθεση, σύµφω να µε τον παρόντα κανονισµό. Άρθρο 14 ιασφάλιση χώρων και εγκαταστάσεων 1. Με την υποβολή του προγράµµατος καθορίζεται το εργαστήριο καθώς και το υπεύθυνο για το εργαστήριο µέλος Ε.Τ.Π. µε τον αναπληρωτή του. 9

10 2. Το υπεύθυνο µέλος ΕΤΠ προσέρχεται ενωρίτερα, και παραδίδει το εργαστήριο προς χρήση στον εκπαιδευτή, εγγυώµενο για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού του εργαστηρίου. 3. Στο τέλος της προβλεπόµενης διάρκειας της εκπαίδευσης παραλαµβάνει µετά από έλεγχο το εργαστήριο, απενεργοποιεί µηχανήµατα τα οποία βρίσκονται ακόµη σε λειτουργία και κλειδώνει το εργαστήριο. 4. Σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν ζηµιές ή φθορές ενηµερώνει µε έγγραφό του το Ι ΒΕ το οποίο και είναι υπεύθυνο για την αποκατάστασή τους. 5. Ελέγχει επίσης και τη διαδικασία καθαρισµού και καθαριότητας χώρων. 6. Η αµοιβή του παραπάνω υπαλλήλου ορίζεται κατά ηµέρα και όχι κα τά ώρα χρήσης της αίθουσας και αφορά µόνο αργίες ή ώρες µετά το πέρας λειτουργίας του Ιδρύµατος. 7 Ο υπάλληλος που προσλαµβάνεται για την εξασφάλιση πρόσβασης και ασφάλισης της αίθουσας, εφόσον διαπιστώσει φθορές που συνέβησαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης τις αναφέρει εγγράφως στο ιευθυντή και προφορικά στον Υπεύθυνο του προγράµµατος αυθηµερόν. Άρθρο 15 ιασφάλιση Εξοπλισµού 1. Με την υποβολή του προγράµµατος ορίζεται και ο υπεύθυνος (µε τον αναπληρωτή του) για τον εξοπλισµό των εισηγητών µε τα απαραίτητα εποπτικά µέσα. 2. Στην περίπτωση που ο εξοπλισµός αυτός δεν είναι ιδιοκτησία του Ι ΒΕ αλλά τµήµατος του ΑΤΕΙ-Θ, τότε υπεύθυνος µπορεί να είναι µόνο ο έχων την ευθύνη του εξοπλισµού αυτού. 3. Τα απαραίτητα εποπτικά µέσα που χρειάζεται ο κάθε εισηγητής αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα. 4. Για τυχόν πρόσθετο εξοπλισµό, ο υπεύθυνος της αίθουσας και εξοπλισµού επικοινωνεί έγκαιρα µε τους εισηγητές και πάντως πριν την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν από την εκπαίδευση, προκειµένου να πληροφορηθεί τις ανάγκες εξοπλισµού πέραν αυτού που αναγράφεται στο αναλυτικό πρόγραµµα. 5. Σε περίπτωση που θα µεταφερθεί εξοπλισµός του ΑΤΕΙ-Θ σε άλλους χώρους, µεταφέρεται µε ευθύνη του υπεύθυνου εξοπλισµού και παραλαµβάνεται από τον ίδιο. 6. Όταν τα εποπτικά µέσα είναι ιδιοκτησία του Ι ΒΕ και η χρήση τους θα γίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου γίνεται η παραλαβή τους από τον υπεύθυνο εξοπλισµού την τελευταία εργάσιµη πριν την εκπαίδευση και η παράδοσή τους την πρώτη εργάσιµη µετά την εκπαίδευση. 7. Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος εξοπλισµού κατά την παραλαβή από τους εισηγητές των εποπτικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν τα ελέγχει ως προς τη λειτουργικότητά τους και σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης ενηµερώνει εγγράφως το Ι ΒΕ. Άρθρο 16 Εκτέλεση προγραµµάτων εκτός ΑΤΕΙ-Θ 1. Το Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει προγράµµατα εκπαίδευσης πτυχιούχων, εκτός των χώρων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 2. Για την έγκριση των προγραµµάτων τηρείται η διαδικασία της υποβολής προτάσεων από τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, στο τµήµα το οποίο ανήκουν, όπως και στην περίπτωση διοργάνωσης εντός των χώρων του ΑΤΕΙ. 3. Εφόσον ζητηθεί από το φορέα στον οποίο ανήκουν (φορέας υποδοχής) οι εκπαιδευόµενοι και στις περιπτώσεις που το περιεχόµενο της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται ως διεπιστηµονικό, είναι δυνατόν τα προγράµµατα να υποβάλλονται στο συµβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ, το οποίο 10

11 ασκεί τις εγκριτικές αρµοδιότητες του τµήµατος. Η τελική έγκριση αποτελεί αρµοδιότητα του ΣΙ ΒΕ. 4. Ο φορέας υποδοχής παρέχει το χώρο της εκπαίδευσης και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και την ασφάλεια. 5. Φορείς υποδοχής µπορεί να είναι ΝΠ ή και εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 6. Φορείς υποδοχής µπορούν επίσης να είναι τα Κ.Ε.Κ. που ανήκουν ή διοικούνται από ΝΠ. 7. Τα όργανα του Ι ΒΕ έχουν τις ίδιες αρµοδιότητες ελέγχου και αξιολόγησης και ο φορέας υποδοχής αποδέχεται τον έλεγχο και την αξιολόγηση από αυτά. 8. Ο φορέας υποδοχής στο τέλος κάθε προγράµµατος συντάσσει έγγραφο παραλαβής του έργου και το διαβιβάζει στο Ι ΒΕ δια του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου του προγράµµατος. 9. Στο έγγραφο της παράδοσης περιλαµβάνεται και αξιολόγηση του προγράµµατος σύµφωνα µε τον κανονισµό αξιολόγησης. Άρθρο 17 ιαδικασία Καταγγελίας Συµβάσεων 1. Όλες οι συµβάσεις υπόκεινται στο δικαίωµα καταγγελίας εξίσου από όλα τα µέρη. 2. Οι καταγγελίες τρίτων προς το Ι ΒΕ διακρίνονται σε συµβάσεις µε φορείς και συµβάσεις µε ιδιώτες. 3. Η καταγγελία σύµβασης εκ µέρους ενός φορέα είναι δυνατή για εύλογη αιτία, η οποία αναγράφεται σε έγγραφο το οποίο υπογράφει ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα και στο οποίο αναφέρεται η σχετική απόφαση του συλλογικού οργάνου ιοίκησης του φορέα, καθώς και ο λόγος της καταγγελίας της σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση αφορά τη διάθεση χώρων για τη γραµµατειακή υποστήριξη, τη διοίκηση ή τη φύλαξη υλικού ή και αιθουσών διδασκαλίας ή εργαστηρίων, των οποίων γίνεται χρήση, η καταγγελία δεν είναι δυνατή για λόγους που ο φορέας διαθέτης θεωρεί ότι αποτελούν κακή χρήση, εάν προηγουµένως δεν ζητήσει εγγράφως δια του νόµιµου εκπροσώπου του τη συµµόρφωση προς συγκεκριµένους τρόπους χρήσης. Είναι δυνατή η καταγγελία της σύµβασης, εάν εντός µηνός από την κατάθεση στη Γραµµατεία του Ι ΒΕ του εγγράφου, ο φορέας - διαθέτης θεωρεί ότι δεν υπάρχει συµµόρφωση προς τους κανόνες χρήσης, όπως περιγράφονται στη σχετική σύµβαση, ή εν πάσει περιπτώσει παύσει η επιθυµία του να διαθέτει τους χώρους. Η καταγγελία της παραπάνω περίπτωσης ολοκληρώνεται µε την απόδοση του χώρου στον φορέα στον οποίο ανήκει, εντός τριών µηνών από την κατάθεση της καταγγελίας στη Γραµµατεία του Ι ΒΕ. 4. Συµβάσεις οι οποίες αφορούν τη διάθεση χώρων οι οποίοι δεν είναι σε τρέχουσα χρήση ή αφορούν αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστηρίων για την εκτέλεση προγράµµατος που δεν εκτελείται ή πρόκειται να εκτελεστεί σε χρόνο µεταγενέστερο των τριών µηνών, δεν απαιτείται άλλο έγγραφο εκτός από την καταγγελία στην οποία αναφέρεται και η Απόφαση του Συλλογικού Οργάνου του φορέα, όχι όµως και η αιτιολογία της καταγγελίας. 5. Στην περίπτωση αυτή, η σύµβαση καταργείται από της ηµέρας στην οποία έχει κατατεθεί η καταγγελία. 6. Το Ι ΒΕ δύναται να καταγγέλλει συµβάσεις µε φορείς, τηρώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία προς αυτούς. 7. Συµβάσεις ιδιωτών µπορούν να καταγγέλλονται από αυτούς µε απλή κατάθεση δήλωσης παραίτησης, χωρίς υποχρεωτικά να αναφέρεται αιτιολογία. 8. Συµβάσεις µε εκπαιδευτές µπορούν να καταγγέλλονται εκ µέρους του Ι ΒΕ: α. Εφόσον ο εκπαιδευτής δεν προσέλθει στην ανατεθείσα εκπαίδευση χωρίς να ειδοποιήσει τον πρώτο και σε περίπτωση αδυναµίας του πρώτου, το δεύτερο αναπληρωτή του και τον Ακαδηµαϊκό υπεύθυνο ή τον Αναπληρωτή του. 11

12 β. Καθυστερήσει να αφιχθεί στην εκπαίδευση περισσότερο από 15' λεπτά για δύο συνεχείς ή τρεις µη συνεχείς φορές. γ. Αποχωρήσει έστω και µια φορά, πριν τη λήξη της εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία, ακόµη και στην περίπτωση που οι εκπαιδευόµενοι αποχωρήσουν. δ. Μεταβάλλει το αντικείµενο της εκπαίδευσης χωρίς τη συναίνεση του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου. ε. Υποπίπτει σε παραπτώµατα του Πειθαρχικού ικαίου ή και του Ποινικού Νόµου, έστω και αν δεν υπάρχει καταδίκη. 9. Η καταγγελία υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Ι ΒΕ εγγράφως από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο ή τον ή τους ελεγκτές και κοινοποιείται στον δικαιούχο µε ικαστικό Επιµελητή. Τα έξοδα κοινοποίησης βαρύνουν τις αµοιβές τις οποίες δικαιούνται µέχρι την καταγγελία. Άρθρο 18 ιαδικασία Καταλογισµού Αχρεωστήτως Καταβαλλοµένων 1. Αµοιβές που έχουν καταβληθεί σε µέλη του ΑΤΕΙ-Θ για έργο το οποίο δεν έχει παρασχεθεί εξ ολοκλήρου, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασµό µαζί µε τη διαπιστωτική πράξη για την ολοσχερή ή µερική έλλειψη έργου, προκειµένου να κρατηθεί το αντίστοιχο ποσό από άλλες ενδεχόµενες αµοιβές και να αποδοθεί στο Ι ΒΕ. Εάν το µέλος του ΑΤΕΙ-Θ δεν δικαιούται άλλες αµοιβές από τον Ειδικό Λογαριασµό, το αίτηµα παρακράτησης διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Ι ΒΕ στον Πρόεδρο του ΑΤΕΙ-Θ ώστε να επιτευχθεί η παρακράτηση µε άλλους τρόπους και να αποδοθεί το ποσό στο Ι ΒΕ. 2. Εάν οι αµοιβές που έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν την αξια του παραχθέντος έργου, για οποιονδήποτε λόγο, κρατούνται από τις αµοιβές εποµένων προγραµµάτων που συµµετέχει ο εισπράξας, εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους. 3. Ο καταλογισµός και των δύο παραπάνω περιπτώσεων κοινοποιείται στο συνεργάτη, επί αποδείξει. Ο συνεργάτης στον οποίο έχουν αχρεωστή τως καταβληθεί αµοιβές, καλείται να τις επιστρέψει καταρχήν και η διαδικασία της παρακράτησης ξεκινά µετά την παρέλευση προθεσµίας 15 ηµερών από την κοινοποίηση του καταλογισµού. 4. Αµοιβές που έχουν καταβληθεί σε σπουδαστές αχρεωστήτως, δεν αναζητούνται από τους ίδιους, αλλά βαρύνουν το συνεργάτη του Ι ΒΕ από τον οποίο ξεκίνησε η καταβολή, δηλαδή τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο, στις περιπτώσεις που διαβίβασε λανθασµένη εντολή πληρωµής, το ιευθυντή, εφόσον ενέκρινε την καταβολή αµοιβής, ενώ υπήρχε αντίθετη έκθεση των ελεγκτών η οποία κατατέθηκε στο Ι ΒΕ πριν την έγκριση της καταβολής αµοιβής, ή του Λογιστηρίου, στην περίπτωση λανθασµένων υπολογισµών. Άρθρο 19 οµή προγραµµάτων εκπαίδευσης 1. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει µια διακριτή σειρά από Θεµατικές ενότητες, για τις οποίες ορίζονται αντίστοιχοι εκπαιδευτές, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 2. Κάθε πρόγραµµα που έχει διάρκεια µεγαλύτερη από 15 ώρες, περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: α. Θεωρητικό µέρος. β. Ασκήσεις. γ. Εφαρµογές. 3. Το θεωρητικό µέρος ανατίθεται σε τακτικό µέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κατά προτεραιότητα, της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή ή ανώτερης, καθώς και αντίστοιχων προσόντων, που επιλέγεται σύµφωνα µε τον παρόντα 12

13 κανονισµό. Το θεωρητικό µέρος δεν είναι δυνατό να είναι µικρότερο από το ένα πέµπτο της συνολικής διάρκειας του προγράµµατος και µεγαλύτερο από τρία πέµπτα. Το θεωρητικό µέρος διδάσκεται µε τη µορφή διαλέξεων. 4. Το µέρος των ασκήσεων ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε τακτικό µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ή σε άλλα πρόσωπα αντίστοιχων προσόντων, που επιλέγονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Οι ασκήσεις µπορούν να έχουν τη µορφή επίλυσης προβληµάτων ή εξάσκησης στη χρήση εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισµού. Το σύνολο ή τµήµα των ασκήσεων µπορούν να διεκπεραιώνονται και µέσω του διαδικτύου, ως εικονικά εργαστήρια (virtual labs). 5. Το µέρος των εφαρµογών ανατίθεται, κατά σειρά σε τακτικά µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, µέλη του ΕΤΠ, τα οποία κατέχουν τουλάχιστον τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης, ή άλλο πρόσωπο που επιλέγεται µε τη διαδικασία του παρόντος κανονισµού, αντίστοιχων προσόντων. Είναι δυνατή η ενσωµάτωση των ασκήσεων στις εφαρµογές, όχι όµως το αντίστροφο, οπότε οι εφαρµογές δεν µπορούν να αποτελούν λιγότερο από τα δύο πέµπτα της συνολικής διάρκειας των προγραµµάτων. Οι εφαρµογές έχουν τη µορφή της αντιµετώπισης πραγµατικών ή εικονικών συνθηκών άσκησης επαγγέλµατος ή τη µελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων (περιπτωσιολογία - case studιes - fιeld studιes). Ανάλογα µε την διεκπεραίωση των ασκήσεων, καθώς επίσης ανάλογα και µε το γνωστικό αντικείµενο της παρεχόµενης εξειδίκευσης, το σύνολο ή τµήµα των εφαρµογών µπορούν να διεκπεραιώνονται µέσω του διαδικτύου, ως εικονικές σύνοδοι εργασίας στο εργαστήριο (virtual laboratory workshops). 6. Είναι δυνατή η απασχόληση σπουδαστών, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία από τον Εσωτερικό Κανονισµό του ΑΤΕΙ-Θ, ως βοηθητικού προ σωπικού στις ασκήσεις και τις εφαρµογές. Οι αµοιβές των σπουδαστών πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισµό των προγραµµάτων και να είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε προσδιοριζόµενες από το Νόµο. Άρθρο 20 Θεµατικές Ενότητες 1. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης χωρίζονται σε Θεµατικές Ενότητες, διάρκειας ωρών κάθε µία. 2. Οι Θεµατικές Ενότητες είναι συνδεδεµένες µε ένα καθιερωµένο επιστηµονικό/τεχνολογικό πεδίο ή ένα επάγγελµα. 3. Ένα πρόγραµµα µπορεί να αποτελείται από µία και µόνο Θεµατική Ενότητα, όταν είναι διάρκειας µικρότερης των 15 ωρών. 4. Είναι δυνατή η αποφυγή της διαίρεσης σε Θεµατικές Ενότητες, όταν αιτιολογείται από το σκοπό του προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική αιτιολογία, η οποία διατυπώνεται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο. Άρθρο 21 Εκπαιδευτικές Ενότητες 1. Η Εκπαιδευτική Ενότητα αποτελείται από µια σειρά διαδοχικών ωρών διδασκαλίας, επίλυσης ασκήσεων ή εφαρµογών, οι οποίες ανατίθενται στον ίδιο εκπαιδευτή και µπορεί να διαιρείται σε περισσότερες της µιας θεµατικές ενότητες. 2. Κάθε ώρα διδασκαλίας διαρκεί 45 λεπτά, ενώ ακολουθεί διάλειµµα 15 λεπτών. Το διάλειµµα είναι υποχρεωτικό και δεν επιτρέπεται συνένωση των ωρών. 13

14 3. Σε µία ηµέρα εκπαίδευσης είναι δυνατή η εκπαίδευση σε περισσότερες από µία εκπαιδευτικές ενότητες. 4. Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης σε µία ηµέρα, δε µπορεί να υπερβαίνει τις έξι συνεχείς ώρες διδασκαλίας, ή τις οκτώ µη συνεχείς. Εφόσον η εκπαίδευση της ηµέρας υπερβαίνει τις έξι ώρες, είναι απαραίτητη η ενδιάµεση διακοπή τουλάχιστον για µία ώρα. Η εκπαιδευτική διαδικασία λήγει στις 11:00 µµ. 5. Η εργασία των συντελεστών υλοποίησης των προγραµµάτων δεν τους δικαιοδοτεί να αναζητήσουν πρόσθετες αµοιβές για παροχή εργασίας και για το σκοπό αυτό όλοι οι συντελεστές υπογράφουν συµβάσεις παροχής έργου. Άρθρο 22 Εκπαιδευτική ιαδικασία 1. Κατά την έναρξη του προγράµµατος, όλοι οι εκπαιδευόµενοι παραλαµβάνουν, επί αποδείξει: α. Το αναλυτικό πρόγραµµα της εκπαίδευσης. β. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό, όπως προβλέπεται από το Τεχνικό ελτίο Υποέργου. γ. Όλο το υπόλοιπο διανεµόµενο υλικό, όπως προβλέπεται. 2. Το αναλυτικό πρόγραµµα κοινοποιείται σε όλους τους εκπαιδευτές και αναρτάται στην ιστοθέση του Ι ΒΕ. 3. Είναι δυνατή η διανοµή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, χωρίς δικαίωµα για την είσπραξη δικαιωµάτων, από το συγγραφέα ή τον πάροχο. Τυχόν παραβίαση πνευµατικής ιδιοκτησίας βαρύνει τον εκπαιδευτή. Άρθρο 23 Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 1. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης περιλαµβάνει: α. Τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, οργανωµένες σε Θεµατικές Ενότητες. β. Τον Εκπαιδευτή, τον πρώτο και το δεύτερο αναπληρωτή του. γ. Το στόχο κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας. δ. Περιγραφή του περιεχοµένου κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας. ε. Το αντίστοιχο, για κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα, διανεµόµενο εκπαιδευτικό υλικό. στ. Το χώρο και τις ώρες της εκπαίδευσης. 2. Για κάθε Θεµατική Ενότητα παρατίθεται πρόσθετη βιβλιογραφία ή άλλες πηγές πληροφόρησης. 3. Στο τέλος του Αναλυτικού Προγράµµατος, προσδιορίζεται ο τρόπος γραπτών δοκιµασιών και δοκιµασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων, που περιλαµβάνει: α. Το χώρο και το ωράριο διεξαγωγής των δοκιµασιών. β. Τη µέθοδο της δοκιµασίας. γ. Τον τρόπο διασφάλισης της αντικειµενικότητας και διαφάνειας των δοκιµασιών και της πιστοποίησης. 4. Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα παρατίθενται και οι ενδεχόµενοι εναλλακτικοί χώροι εκπαίδευσης ή και δοκιµασιών, εφόσον δεν διατίθενται αυτοί του ΑΤΕΙ-Θ, καθώς και ο τρόπος σχετικής πληροφόρησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων. 14

15 Άρθρο 24 Παρακολούθηση Μαθηµάτων 1. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Ο εκπαιδευόµενος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί το 80 /ο της Θεωρητικής εκπαίδευσης και το 90 /ο των εργαστηριακών µαθηµάτων και των εφαρµογών, προκειµένου να δικαιούται συµµετοχής στην αξιολόγηση που, µε τη σειρά της, οδηγεί στο πιστοποιητικό συµµετοχής στο πρόγραµµα. 2. Είναι δυνατή η απαλλαγή από την παρακολούθηση µέρους του προγράµµατος, µε τη διαδικασία της πιστοποίησης προηγούµενης γνώσης. Η πιστοποίηση της προηγούµενης γνώσης µπορεί να αφορά χωριστά το Θεωρητικό ή το εφαρµοσµένο µέρος της εκπαίδευσης. 3. Εκ των υστέρων συµπλήρωση της παρακολούθησης δεν είναι δυνατή. 4. Η από απόσταση εκπαίδευση µπορεί να αντικαθιστά, τόσο τη Θεωρητική όσο και την εφαρµοσµένη παρακολούθηση, εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρόγραµµα ως δυνατότητα και οι εκπαιδευτές έχουν εγκαταστήσει έγκαιρα ολόκληρο το υλικό στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Ι ΒΕ. 5. Εκπαιδευόµενοι που διακόπτουν την παρακολούθηση ή δε συµπληρώνουν το απαραίτητο όριο, δεν δικαιούνται επιστροφής διδάκτρων ή άλλης συνδροµής. 6. Οι Εκπαιδευόµενοι που δεν συµπληρώνουν το όριο παρακολούθησης είναι δυνατό να αποκτήσουν Πιστωτικές Μονάδες ια Βίου Εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει σύστηµα µεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων. Άρθρο 25 Τεκµηρίωση εκτέλεσης προγραµµάτων 1. Οι εκπαιδευόµενοι υπογράφουν σε ειδικό έντυπο την ώρα άφιξης και αποχώρησης τους για κάθε ηµέρα εκπαίδευσης, το οποίο υπογράφεται από τον Επιστηµονικά Υπεύθυνο, τον Εκπαιδευτή και το «Γραµµατέα» του προγράµµατος. 2. Το έντυπο παραδίδεται την πρώτη επόµενη εργάσιµη της ηµέρας εκπαίδευσης, στο Ι ΒΕ δια του πρωτοκόλλου, µε ευθύνη του Ακαδηµαϊκού Υπεύθυνου και τοποθετείται στο φάκελο του προγράµµατος. Το έντυπο υπογράφεται από το ιευθυντή, την ίδια ηµέρα της κατάθεσής του. 3. Οι εκπαιδευτές υπογράφουν σε ειδικό έντυπο, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, το οποίο τηρείται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο του Προγράµµατος. Το έντυπο αυτό κατατίθεται στο τέλος του προγράµµατος στο Ι ΒΕ. 4. Οι εκπαιδευτές καταθέτουν το έντυπο του Σχεδίου Μαθήµατος της ηµέρας, από το οποίο προκύπτει το περιεχόµενο της εκπαίδευσης της ηµέρας αυτής, το οποίο υπογράφεται από τον εκπαιδευτή και τον επιστηµονικό υπεύθυνο. Το έντυπο αυτό κατατίθεται µαζί µε το παρουσιολόγιο των εκπαιδευοµένων, του εδαφίου 1, του παρόντος άρθρου. Άρθρο 26 Εκπαίδευση από απόσταση 1. Μέρος ενός προγράµµατος ή και ένα ολόκληρο πρόγραµµα εκπαίδευσης, µπορεί να παρέχεται από απόσταση, µε τη χρήση των ηλεκτρονικών τρόπων µάθησης. Η διαδικασία υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά στο πρόγραµµα. 2. Η εκπαίδευση από απόσταση πρέπει να αποδεικνύει: α. Την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευόµενους. 15

16 β. Το χρόνο παραµονής των εκπαιδευοµένων στο σύστηµα. γ. Την επικοινωνία του εκπαιδευόµενου µε τους εκπαιδευτές. δ. Τον προσδιορισµό του ατόµου το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση της αντίστοιχης υποδοµής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT). 3. Η πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης χορηγείται µετά την επιτυχή συµµετοχή σε τελική εξέταση. Η τελική εξέταση πραγµατοποιείται σε χώρο που προβλέπεται από το πρόγραµµα, µε συµβατικό τρόπο ή µε εξ αποστάσεως εξεταστικές µεθόδους αξιοποιώντας τις εξελίξεις της ΤΠΕ. Άρθρο 27 Υποχρέωση δοκιµασιών 1. Κανένα πρόγραµµα δεν εκτελείται εφόσον δεν προβλέπεται διαδικασία πιστοποίησης επιτυχούς παρακολούθησης. 2. Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά δια βίου εκπαίδευσης χορηγούνται µόνο εφόσον το πρόγραµµα προβλέπει δοκιµασίες γνώσεων και δεξιοτήτων. 3. Καµία δοκιµασία ή εξέταση δεν γίνεται από ένα πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση εξέτασης ή δοκιµασίας, επιλαµβάνεται επιτροπή που ορίζεται κατά τα αναφερόµενα στο παρακάτω άρθρο ή από το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο. Άρθρο 28 ιαδικασία Γραπτών οκιµασιών 1. Η διαδικασία των γραπτών ή άλλου τύπου, εγκεκριµένων από το Ι ΒΕ, δοκιµασιών εποπτεύεται από την Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων, που αποτελείται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο του Προγράµµατος, τον Αναπληρωτή του και ένα διδάσκοντα του προγράµµατος που προτείνει ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος του Προγράµµατος. 2. Η τριµελής αυτή Επιτροπή, συντονίζει και υποστηρίζει όλη την διαδικασία υλοποίησης των δοκιµασιών αξιολόγησης. Ειδικότερα, ρυθµίζει τις διαδικασίες αναφορικά µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των εξετάσεων, τις αίθουσες, το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που τις πλαισιώνει και εν γένει όλες τις λεπτοµέρειες που βοηθούν στην απρόσκοπτη διενέργειά τους. 3. Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων, δίδονται στους διαγωνιζόµενους συνολικά 50 ερωτήσεις για να απαντήσουν σε µία ώρα. Οι 50 αυτές ερωτήσεις κληρώνονται την προηγούµενη των εξετάσεων από την Επιτροπή Οργάνωσης των εξετάσεων, από ένα σύνολο 150 ερωτήσεων. Κάθε εκπαιδευτής Θεωρητικού µέρους παραδίδει στον Επιστηµονικά Υπεύθυνο του προγράµµατος, έναν αριθµό ερωτήσεων για κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα, που ορίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. 4. Οι µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι αυτή των πολλαπλών απαντήσεων (εναλλακτικής επιλογής) όπου ο υποψήφιος καλείται να καταδείξει τη σωστή απάντηση ανάµεσα σε πολλές προκαθορισµένες απαντήσεις. Μπορεί όµως να καθοριστεί και άλλη µέθοδος που προτείνεται από τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο και εγκρίνεται από το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο. 5. Οι ερωτήσεις που θα κληρωθούν, δίνονται από τους υπεύθυνους Εκπαιδευτές της κάθε µιας εκπαιδευτικής ενότητας. Ο αριθµός των ερωτήσεων εξαρτάται από τον αριθµό των ωρών τις οποίες είχε αναλάβει ο κάθε Εκπαιδευτής κατά την εκπαιδευτική διδασκαλία. 6. Η Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων, καθορίζει ή συγκεντρώνει τις ορθές ή ενδεικτικές απαντήσεις µε βάση την αρίθµηση των ερωτήσεων. Για κάθε ορθή απάντηση, ο διαγωνιζόµενος βαθµολογείται µε δύο µονάδες και σε περίπτωση που δεν απαντήσει σωστά µε µηδέν. Για να επιτύχει ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει ως 16

17 τελικό βαθµό γραπτής εξέτασης τουλάχιστον τη βάση της βαθµολογίας, που ορίζεται στις 50 µονάδες. εν επιτρέπεται επανεξέταση ή νέα βαθµολόγηση των γραπτών. Η Επιτροπή συντάσσει χωριστούς αλφαβητικούς πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, τους οποίους αναρτά για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι. Επιτρέπεται µόνο η διόρθωση των πινάκων, εφόσον έχει παρεισφρύσει σφάλµα µεταφοράς από τα γραπτά. Το σφάλµα διορθώνεται µε ευθύνη του ιευθυντή και κατάθεση αιτι ολογηµένης έκθεσης στο Ι ΒΕ. Άρθρο 29 Πιστοποίηση εξιοτήτων 1. Η δοκιµασία στην εφαρµογή έχει την έννοια της πιστοποίησης της απόκτησης δεξιοτήτων στις οποίες στοχεύει κάθε πρόγραµµα. 2. Κάθε εκπαιδευτής, ταυτόχρονα µε την παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού στον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο, παραδίδει επίσης τρία «συµβάντα» ή τρεις ασκήσεις ή τρεις χειρισµούς του εξοπλισµού ανά εκπαιδευτική ενότητα, µαζί µε τις ενδεδειγµένες λύσεις, πράξεις ή χειρισµούς. 3. Η επιτροπή δοκιµασιών, αποτελείται από το ιευθυντή, τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο και ένα από τους εκπαιδευτές εφαρµογής. Είναι δυνατή η πρόσκληση, ως παρατηρητή, εκπροσώπου του φορέα, στις περιπτώσεις που το πρόγραµµα εκπαίδευσης εκτελείται µε πρόταση φορέα. 4. Εφόσον η δοκιµασία αφορά επίλυση άσκησης ή µελέτη χαρακτηριστικής περίπτωσης (case study) η εξέταση γίνεται γραπτά ή επί ηλεκτρονικού υπολογιστή σε εργαστηριακό χώρο, το αργότερο την επόµενη εβδοµάδα της λήξης των µαθηµάτων. 5. Η εξέταση γίνεται από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων που εξάγει ο εκπαιδευόµενος µε τα ενδεδειγµένα αποτελέσµατα τα οποία έχει παραδώσει ο εκπαιδευτής. 6. Τα Θέµατα επιλέγονται τυχαία, από την Επιτροπή. Για την τυχαιοποίηση είναι δυνατή και η κλήρωση µε την παρουσία εκπαιδευοµένων. 7. Εφόσον πρόκειται για χειρισµούς, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, µε τη διαφορά ότι οι εκπαιδευόµενοι εξετάζονται στους χειρισµούς του εξοπλισµού ο κάθε ένας µόνος του, ενώπιον της επιτροπής. 8. Μετά την εξέταση η επιτροπή συντάσσει πρακτικό δοκιµασίας εφαρµογής. 9. Εκπαιδευόµενος ο οποίος καλύπτει επαρκώς τις δεξιότητες θεωρείται αυτός που ξεπερνά το 60% των απαιτούµενων δεξιοτήτων. 10. Η επιτροπή κοινοποιεί το πρακτικό στο Ι ΒΕ, αµέσως µετά την ολοκλήρωση των δοκιµασιών. 11. Στους εκπαιδευόµενους οι οποίοι δεν κάλυψαν το 60% των δεξιοτήτων χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, όχι όµως Πιστοποιητικό ια Βίου Εκπαίδευσης ή Επιµόρφωσης. 12. Επανεξέταση δεν προβλέπεται, ούτε και για λόγους απουσίας εξαιτίας ανωτέρας βίας. 13. Είναι δυνατή η απόκτηση της πιστοποίησης προηγούµενης γνώσης κατά τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό του Ι ΒΕ, προκειµένου να απαλλαγεί κάποιος από την παρακολούθηση και εξέταση σε µέρος της ύλης ενός προγράµµατος. 14. Το Ι ΒΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα συµµετοχής στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credιt Transfer System) και για το σκοπό αυτό παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και υιοθετεί το σύστηµα, σε όσες περιπτώσεις εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. 17

18 Άρθρο 30 Γραµµατειακή Υποστήριξη του Προγράµµατος 1. Σε κάθε πρόγραµµα, ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να προτείνει την ανάθεση της Γραµµατειακής Υποστήριξης του Προγράµµατος σε µέλος του ΕΤΠ ή ιοικητικό Υπάλληλο του Ιδρύµατος, µεταξύ αυτών που έχουν εκδηλώσει επιθυµία και έχουν ενταχθεί σε σχετικό κατάλογο. 2. Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιµο µέλος του ΑΤΕΙ-Θ, είναι δυνατή η ανάθεση σε Εργαστηριακό Συνεργάτη, µεταξύ αυτών που έχουν εκδηλώσει επιθυµία. 3. Εφόσον δεν υπάρξει διαθέσιµο κανένα µέλος του ΑΤΕΙ-Θ, τακτικό ή έκτακτο, είναι δυνατή η προκήρυξη, µε ανάρτηση στον ιστοτόπο του Ι ΒΕ της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 4. Οι αµοιβές του προσώπου στο οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα της Γραµµατειακής Υποστήριξης, εφεξής Γραµµατέα, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του κάθε προγράµµατος. 5. Ο Γραµµατέας έχει την ευθύνη της υπέρβασης των ορίων των αµοιβών του από πρόσθετα έργα. Άρθρο 31 Υποχρεώσεις του Γραµµατέα 1. Ο Γραµµατέας υποχρεούται να προσέρχεται στο χώρο της εκπαίδευσης, τουλάχιστον µισή ώρα πριν την προγραµµατισµένη έναρξη. 2. Μεριµνά, από την προηγουµένη της ηµέρας εκπαίδευσης, για τη διαθεσιµότητα της αίθουσας ή του εργαστηρίου ή του λοιπού εξοπλισµού, διασφαλίζοντας ότι το πρόσωπο που έχει την ευθύνη θα προσέλθει κανονικά. 3. Τηρεί τα έντυπα των παρουσιολογίων και διανοµής υλικού. Άρθρο 32 Εκπαιδευτική Γραµµατεία 1. Από την έγκριση του προγράµµατος και µέχρι την παρέλευση δύο µηνών από την οριστική λήξη του προγράµµατος, η γραµµατεία ακαδηµαϊκών υποθέσεων ταυτίζεται µε τη γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος. 2. Μετά την παρέλευση διµήνο υ από τη λήξη του προγράµµατος, το υλικό που αφορά την παρακολούθηση και την πιστοποίηση µεταφέρεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Σπουδών το οποίο είχε αρχικώς εγκρίνει τη διοργάνωση του προγράµµατος. 3. Στις περιπτώσεις που το πρόγραµµα είχε διεπιστηµονικό χαρακτήρα ή για οποιοδήποτε λόγο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο του ΑΤΕΙ-Θ, µε απόφαση του ΣΙ ΒΕ, το υλικό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µεταφέρεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Σπουδών που έχει το πλησιέστερο αντικείµενο µε αυτό του προγράµµατος. 4. Στις περιπτώσεις που ένα πρόγραµµα έχει διοργανωθεί και εκτελεστεί ύστερα από αίτηµα ενός φορέα, µετά την οριστική λήξη του προγράµµατος και εντός δύο µηνών από αυτή, παραδίδονται υπογεγραµµένα αντίγραφα των παρουσιολογίων των εκπαιδευοµένων και των πινάκων πιστοποίησης στο φορέα, µε ευθύνη του ιευθυντή. Άρθρο 33 Εκπόνηση Ερευνών και Μελετών 1. Το Ι ΒΕ έχει τη δυνατότητα να διεξάγει ερευνητικό έργο, εφόσον: 18

19 α. Η έρευνα αφορά αµιγώς τη δια βίου εκπαίδευση και β. Το έργο ανατεθεί στο Ι ΒΕ από το Συµβούλιο ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ. 2. Το Ι ΒΕ έχει τη δυνατότητα εκπόνησης µελετών ή παροχής υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον η µελέτη ή η υπηρεσία αφορά τη δια βίου εκπαίδευση. Το Ι ΒΕ διεξάγει ερευνητικό έργο, εκπονεί µελέτες ή προσφέρει υπηρεσίες σε τρίτους, που αφορούν τη ια Βίου Εκπαίδευση εφόσον, ενώ έχουν ανατεθεί σε πρόσωπο της κοινότητας του ΑΤΕΙ-Θ ή άλλο φορέα, διατυπώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται τη διεξαγωγή της έρευνας, την εκπόνηση της µελέτης ή παροχής υπηρεσίας και εµµένει στην ανάληψη από το Ι ΒΕ. Στην περίπτωση αυτή, την αποδοχή εγκρίνει το ΣΙ ΒΕ, µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Άρθρο 34 Συµµετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια Προγράµµατα 1. Το Ι ΒΕ έχει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για την εκτέλεση προγραµµάτων ή παροχή υπηρεσιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. 2. Για τη συµµετοχή απαιτείται απόφαση του ΣΙ ΒΕ, στην οποία προσδιορίζεται: α. Ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος β. Το αντικείµενο. γ. Η οµάδα έργου. δ. Το πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται να διαπραγµατευτεί τυχόν αλλαγές. 3. Εφόσον ένα πρόγραµµα ή έργο εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή, είναι υποχρεωτική η απόφαση του ΣΙ ΒΕ για την αποδοχή του. Άρθρο 35 Συµµετοχή σε διαγωνισµούς 1. Το Ι ΒΕ έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει µέρος σε διαγωνισµούς εκτέλεσης µελετητικών εργασιών που προκηρύσσονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόµενος φορέας του ΑΤΕΙ-Θ, έναντι του οποίου υποχωρεί. 2. Η προσφορά υποβάλλεται ύστερα από απόφαση του ΣΙ ΒΕ. Άρθρο 36 ηµοσιότητα Προγραµµάτων Εκπαίδευσης 1. Σε κάθε πρόγραµµα προβλέπεται υποχρεωτικά η δαπάνη για την προβολή, διαφήµιση και δηµοσιότητα. 2. Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευόµενοι και ο φορέας στον οποίο ανήκουν είχαν την πρωτοβουλία της διοργάνωσης προγράµµατος, δεν απαιτείται προηγούµενη δηµοσίευση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ι ΒΕ. 3. Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτές είναι όλοι µέλη του ΑΤΕΙ-Θ, ή έχουν καταθέσει, µέσα στα παρελθόντα τέσσερα εξάµηνα βιογραφικά σηµειώµατα στα οποία προσδιορίζουν εξειδίκευση σε αντικείµενα που ταυτίζονται µε αυτά που τους ανατίθενται, και εφόσον έχουν κατατεθεί ύστερα από προκήρυξη, δεν απαιτείται νέα σχετική προκήρυξη. 4. Εφόσον για την αναζήτηση εκπαιδευοµένων απαιτείται δηµοσιότητα αυτή δίδεται µε όλους τους παρακάτω τρόπους: α. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι ΒΕ. β Αναρτάται στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΑΤΕΙ-Θ. 19

20 γ. ιανέµεται ελτίο Τύπου, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, σε όλα τα ΜΜΕ της περιοχής. δ. Με πληρωµένη περίληψη σε δύο τοπικές και µια εθνικής εµβέλειας εφηµερίδες, εκ περιτροπής µε κυκλική εναλλαγή µε αλφαβητική σειρά, η οποία τηρείται µε ευθύνη του ιευθυντή. 5. Τα έξοδα δηµοσίευσης προβλέπονται στον προϋπολογισµό του προγράµµατος. 6. Εφόσον απαιτείται δηµοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκπαιδευτικού έργου, γίνεται µε την ίδια διαδικασία όπως και στην περίπτωση των εκπαιδευοµένων. 7. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος µπορεί να καλεί τα ΜΜΕ για συνέντευξη τύπου αρκεί να ενηµερώνει, µε Υπηρεσιακό Σηµείωµα, το ιευθυντή, το οποίο να κοινοποιείται και στον Πρόεδρο, τουλάχιστον µια εργάσιµη ηµέρα πριν. Ο Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος έχει την υποχρέωση να καλέσει τουλάχιστον µια φορά τα ΜΜΕ για συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος, στους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαίδευση. 8. Με την επιφύλαξη της τήρησης της Νοµοθεσίας που ρυθµίζει το δηµόσιο λόγο, για το περιεχόµενο της συνέντευξης δεν εφαρµόζονται πειθαρχικές διατάξεις για τον Ακαδηµαϊκό Υπεύθυνο ή τους εκπαιδευτές. 9. Εφόσον τα προγράµµατα εκπαίδευσης χρηµατοδοτούνται από Εθνικούς ή και Κοινοτικούς φορείς, η αναφορά στις πηγές χρηµατοδότησης είναι υποχρεωτική σε κάθε δηµόσια επικοινωνία. 10. Το Ι ΒΕ, εφόσον αποκτήσει δικό του λογότυπο, το συµπτύσσει µε το λογότυπο του ΑΤΕΙΘ. 11. Η διαδικασία και το ίδιο το λογότυπο εγκρίνονται από το ΣΙ ΒΕ. 12. Μετά το πέρας του προγράµµατος και το πολύ εντός ενός µηνός, χορηγούνται οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης του προγράµµατος. Είναι δυνατή η επίδοση σε δηµόσια εκδήλωση στην οποία καλούνται όλα τα ΜME, µε αποστολή ελτίου Τύπου το οποίο διανέµεται µε ευθύνη του ιευθυντή. Στην εκδήλωση καλούνται και τα µέλη της ιοίκησης του Ι ΒΕ και του ΤΕΙ. 13. Οι δαπάνες για ενδεχόµενη τροφοδοσία κατά την εκδήλωση ή και για την συνεστίαση της ιοίκησης και εκπαιδευτών στην οποία είναι δυνα τή και η πρόσκληση των εκπαιδευοµένων καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ και των ηµοσίων Αρχών, είναι επιλέξιµες εφόσον προβλέπονται στον προϋπολογισµό του προγράµµατος. 20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ εγκρίθηκε στην 299/22-3-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και τίθεται σε ισχύ µετά την θετική γνώµη της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 379/14-9-2012 Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά

5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες. 1. Γενικά 5.1.4 Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες 1. Γενικά 1.1 Οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι Επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίοι εργοδοτούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ».

Το παρόν έχει σκοπό την παροχή διευκρινίσεων για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ». ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ :: : ««Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Σ Ε Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Τ Π Ε» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το παρόν έχει σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α. Εισαγωγή Οι φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΠ42.10-1 Σελ. 1 / 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγής Παράγραφοι 1 2.10.2014 Τελική Έκδοση Όλες Για την έκδοση Για την έγκριση Κ. Λυκερίδου, ΥΔΠ Μ. Μπρατάκος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγικό σημείωμα

1. Εισαγωγικό σημείωμα 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό που αφ ενός αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα Τμήματα στο πλαίσιο της εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών και αφ ετέρου δίνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα