Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-"

Transcript

1 Σεύρνο 4 Μάξηηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Κρίσιμη στροφή Μάλτα : πρόοδοι του σχεδίου Φιλοξενία στην περιοχήστόχο 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί- O σκονται στην κρίσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο Φιλοξενία συμ- συλλογικό σχέδιο με θέμα τις ανταλλαγές γύρω από τις εφαρμοζόμενες Ptuj (Σλοβενία) : σε πλήρη λειτουργική φάση το έργο Φιλοξενία Oristano (Ιταλία) : δεκατρείς υποψηφιότητες για επιχειρήσεις H πορεία του σχεδίου στην τέταρτη συνάντηση των εταίρων Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) : συμμετοχή του σχεδίου Φιλοξενία στην έκθεση σχεδίων MED Οι πρώτες στέρεες βάσεις για έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο υποδοχής στροφή της διαδρομής τους. Πρέπει να αποδείξουν στην πράξη ότι είναι σε θέση να εφαρμόσουν την πολιτική υποδοχής ενενήντα μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις πέντε αγροτικές περιοχές τους μέχρι το τέλος του έργου. Διάνυσαν ήδη είκοσι τέσσερις μήνες προπαρασκευαστικής και πραγματικής εφαρμογής, χρησιμοποιούν όλα τα υποστηρικτικά εργαλεία δουλειάς, άρχισαν να επιλέγουν τους δυνητικούς δημιουργούς επιχειρήσεων, πρόθυμους να εγκαταστα- μετείχε στην τρίτη ετήσια διάσκεψη του προγράμματος MED (σελ ), ενώ οι εταίροι συναντήθηκαν στο Ptuj της Σλοβενίας για την τέταρτη τακτική συνεδρίασή τους (σελ. 8-9). Οι εταίροι περιγράφουν λεπτομερώς (σελ. 2-7) τις προόδους τους στο πλαίσιο του έργου Φιλοξενία. Στην Κύπρο η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ) επέλεξε δεκαεννέα υποψήφιους δημιουργούς και ζήτησε από την ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ και την ΤΟΠ.ΑΠ. να έχουν πολιτικές υποδοχής πληθυσμών στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο (πρόγραμμα Leonardo). Ενώ η ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ, η ΑΝΕΤΕΛ και ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος Μάλτας προσκλήθηκαν από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Gers και θα συμμετάσχουν στο συλλογικό σχέδιο Grisi Plus (Geomatics Regional Information Society Initiative Plus) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IVC. Το εν λόγω έργο προωθεί επίσης τις πολιτικές υποδοχής πληθυσμών στην επαρχία. θούν στην ύπαιθρο. Τους μένει μια καλή εξατομικευμένη συνοδεία των επιλεχθέντων δημιουρ- στην Ελλάδα (Σιδηρόκαστρο) στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2011 μια κοινή συνάντηση εξοικείωσης Τέλος, στις 8 Οκτωβρίου 2010 υπογράφηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος MED η γών, η διοργάνωση ενός διεθνικού σεμιναρίου κεφαλαιοποίησης των στην εξατομικευμένη συμβουλευτική. συμπληρωματική σύμβαση η οποία αφορά τον εγκεκριμένο τροποποιη- Άιθεο Καιιηαληδίδεο γενικόρ ζςνηονιζηήρ ηος ζσεδίος Φιλοξενία πεπραγμένων, η παραγωγή ενός DVD για τις καλές πρακτικές του σχεδίου και η διάδοση των αποτελεσμάτων του Τον Φεβρουάριο του 2011 η ΤΟΠ.ΑΠ. προσκλήθηκε από τον γαλλικό φορέα Collectif Ville Campagne και συμμετέχει σε ένα μένο προϋπολογισμό του έργου Φιλοξενία.

2 2 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Μάλτα : Πρόοδοι του σχεδίου Φιλοξενία στην περιοχή-στόχο Προς τη δημιουργία δεκαοχτώ νέων μικρο-επιχειρήσεων Ο Δ ι α δ η μ ο τ ι κ ό ς Σύνδεσμος Μάλτας (LCA) είναι εταίρος του σχεδίου Φιλοξενία που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MED. Το σχέδιο αποσκοπεί να δημιουργήσει δεκαοχτώ μίνιμουμ νέες μικρο-επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές της Μάλτας και του Gozo. Το σχέδιο διαθέτει έναν προϋπολογισμό που επιτρέπει σε κάθε εταίρο να παράσχει μια υποστήριξη σε μικρο-επιχειρήσεις. Στην περίπτωση του LCA, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ευρώ. Οι εν λόγω πόροι θα κατανεμηθούν μεταξύ των μικρο-επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν μετά μια ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε εγκεκριμένο σχέδιο μπορεί να βοηθηθεί με μια επιδότηση ύψους ευρώ, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί στο σχέδιο. Στο εν λόγω έργο, ο LCA θα συμβάλει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέας αυτο-απασχόλησης, κάτι που αποτελεί και έναν εθνικό στόχο. Έτσι, μέσα από αυτά τα σχέδια ο LCA ενισχύει την εθνική πολιτική που αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για τους Μαλτέζους πολίτες. Ο LCA δημοσιοποίησε τρεις δημόσιες προσκλήσεις κατά τους μήνες Μαρτίου, Απριλίου και Σεπτεμβρίου 2010 σε ημερήσιες εφημερίδες, στον ιστότοπο του LCA και στην on line εφημερίδα Times of Malta. Οι προσκλήσεις προκάλεσαν τριάντα εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Μέχρι τώρα, ο LCA επέλεξε τρεις υποψηφίους, ήτοι : 1. τον Mario Muscat, υποψήφιο για τη δημιουργία ενός κέντρου διερμηνείας στο Dingli. Το κέντρο θα συμπληρώσει τη διαδρομή της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει προτείνει το δημοτικό συμβούλιο και θα παίξει το ρόλο μητρικού φορέα, παρέχοντας διάφορες άμεσες και έμμεσες υποδομές όπως παρατήρηση και προστασία της πανίδας, προώθηση της εκπαίδευσης για την τελευταία η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντος. Ο κ. Muscat είναι εξειδικευμένος στον κλάδο του έτοιμου φαγητού και μια προσωπικότητα με ενδιαφέρον και εμπειρογνωμοσύνη. 2. την Sharon Zammit, η οποία κατέθεσε μια υποψηφιότητα για το βοήθημα προκειμένου να δημιουργήσει ένα επαγγελματικό γραφείο παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην περιοχή. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη λογίστρια. 3. την Mary Portelli, η οποία κατέθεσε την υποψηφιότητά της για τη δημιουργία μιας

3 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 3 μικρο-επιχείρησης παραγωγής δημιουργικών μωσαϊκών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα διακόσμησης αλλά και σουβενίρ. Οι εν λόγω δημιουργίες μωσαϊκών θα παράγονται με μικτό υπόβαθρο το οποίο συντίθεται από διάφορα ανακυκλωμένα υλικά, όπως το γυαλί, η πορσελάνη και κάθε μορφής αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και θραύσματα ασβεστολίθου. Άλλα τρία σχέδια εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 και οι λοιποί υποψήφιοι βρίσκονται υπό μελέτη. 3 Δεκεμβρίου 2010 Μάλτα : Το δεύτερο βραβείο για το έργο Φιλοξενία από το National Enterprise Support Awards 2010 Ο εταίρος Local Councils' Association (LCA) κατέκτησε το δεύτερο βραβείο από τα National Enterprise Sup- έλαβε χώρα στο Westin Dragonara Hotel την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010 και παρουσιάστηκε από τον Dr. Jason Azzo- να εργάζεται για σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που προσέφερε εξαιρετική εμπειρία ανταλ- port Awards 2010 για pardi, κοινοβουλευτικό λαγής γνώσεων και συ- τους δημόσιους φορείς και το τμήμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Ο εν λόγω διαδημοτικός σύνδεσμος συμμετείχε στον διαγωνισμό μέσα από το σχέδιο Φιλοξενία. Η σχετική εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ύπαιθρο. Ο Michael Cohen, πρόεδρος του LCA, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του βραβείου και σημείωσε ότι ο σύνδεσμος θα συνεχίσει νεργασίας. Ο Jimmy Magro, εκτελεστικός διευθυντής του LCA, ευχαρίστησε όλους τους φορείς που υποστήριξαν το έργο και ιδιαίτερα τους 30 υποψηφίους οι οποίοι εμπιστεύθηκαν το Jimmy Magro σχέδιο Φιλοξενία. εκηελεζηικόρ διεςθςνηήρ ηος Γιαδημοηικού Σςνδέζμος Μάληαρ Αξηζηεξά : Πηζηνπνηεηηθό από ηα National Enterprise Support Awards 2010 Δεμηά : Έκβιεκα ηνπ δεύηεξνπ βξαβείνπ

4 4 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σλοβενία : Περιοχή του Ptuj Σε πλήρη λειτουργική φάση το έργο Φιλοξενία στη Σλοβενία Οη 16 δήκνη ηεο δηνηθεηηθήο ελόηεηαο ηνπ Ptuj : : Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorisnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majsperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraz, Trnovska vas, Videm, Zavrč και Zetale Τ ο σχέδιο Φιλοξενία που υλοποιεί το e-zavod μαζί με τους εταίρους του από τη Μάλτα, Κύπρο, Ιταλία και Ελλάδα, παρέχει βοηθήματα με μορφή υπηρεσιών à la carte τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά ενθαρρύνει την μετοίκηση και την απασχόληση μέσα στην διοικητική ενότητα του Ptuj. Η πρόσκληση υποψηφιοτήτων δημοσιοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2010 στις ιστοσελίδες του e-ζavod, στην καθημερινή περιφερειακή εφημε- ληκτικές ημερομηνίες (31/05/2010, 30/06/2010, 31/07/2010), το βοήθημα χορηγήθηκε σε 15 άτομα : 9 γυναίκες και 6 άνδρες. Η πρόσκληση παρείχε προτεραιότητα σε σχέδια καινοτομικών δραστηριοτήτων, με μεγάλη έμφαση σχετικά με την οικονομία και την τους στην αγορά, και ρίδα Večer, σε διάφορα απασχόληση. Παρασχέ- έτσι να αυξήσουν την τοπικά μέσα και σε πολ- θηκε μια υποστήριξη πιθανότητα επιβίωσής λά σλοβενικά portals. στους νέους επιχειρημα- τους. Επιπλέον, το σχέδιο Μετά από τρεις κατα- Αξηζηεξά : Οη εηαίξνη ηνπ Φηινμελία θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην Ptuj Δεμηά : Παξνπζίαζε ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ Φηινμελία Sašo Gajšt Παξνπζηάζεηο ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ Φηινμελία : Marina Murko (αξηζηεξά) θαη Simona Vajda (δεμηά)

5 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 5 τίες για να προσαρμοστούν στα γενικά διοικητικά κρητήρια της πρόσκλησης αλλά και στα ακόλουθα κριτήρια : η καινοτομικότητα του σχεδίου, η δυνητική αγορά, η εφικτότητα, οι ίδιοι πόροι, η τεχνική επάρκεια του υποψηφίου, η συμβολή στην τοπική απασχόληση. Οι προσφάτως δημιουργηθείσες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του έργου Φιλοξενία, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, μεταξύ διαφόρων υποστηρικτικών υπηρεσιών, ειδικά προσαρμοσμένων στην εκκίνηση και στην εγκατάστασή τους. Η πλειονότητα των δικαιούχων δημιούργησαν πρόσφατα την επιχείρησή τους και ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους διαδρομή με την παροχή βοηθήματος ύψους ευρώ που συνίσταται στα εξής : σχέδια δράσης, έρευνες αγοράς, διοικητική υποστήριξη για την έναρξη επιτηδεύματος, διαδικτυακή παρουσίαση, έκδοση σφραγίδας, επαγγελματικών καρτών και διαφημιστικών φυλλαδίων. Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων, που διορ- γανώθηκε από το e-ζavod στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2010 στο μικρόκαστρο της περιοχής Jeruzalem κοντά στο Ptuj, οδήγησε σε συνέντευξη τύπου προς διαφόρους τοπικούς εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης προκειμένου να τους παρουσιαστεί το έργο. Η σύμπραξη Φιλοξενία εξήγησε στα μέσα ενημέρωσης ότι το έργο μας στοχεύει σε ορατά αποτελέσματα με όρους ενίσχυσης της μετοίκισης και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές - στόχους. Darko Ferčej διεςθςνηήρ ηος e-zavod Οι δημιουργηθείσες επιχειρήσεις με τη βοήθεια του σχεδίου Φιλοξενία στην περιοχή του Ptuj Aleš Polič : ανάπτυξη ενός συστήματος επανεγκατάστασης του ηλεκτρισμού και marketing. Gorad Gomboc : εμπορία κατασχεμένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με καθεστώς leasing. Polonca Černelšek : κατ οίκον νοσοκομειακή περίθαλψη. Bojan Černelšek : μη εσπευσμένη μεταφορά νοσηλευθέντων ατόμων στην περιοχή Haloze - Majšperk. Maja Haladea : εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων Tata, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δικύκλων, ελαστικών και ζαντών. Simona Vajda : παραγωγή κατά παραγγελία δερμάτινων και υφασμάτινων ενδυμάτων. Vesna Černec : λογιστικές υπηρεσίες και φοροτεχνικές συμβουλές. Andreja Golob : παροχή γλωσσικών υπηρεσιών : μεταφράσεις, διόρθωση κειμένων, μαθήματα, design. Sergeja Puppis Freebairn : υποστήριξη logistics και management, μεταφράσεις (ορκωτή διερμηνεία). Jernej Brenholc : μαθήματα χορού, διοργάνωση εκδηλώσεων. Marina Veselič : μοναδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες. Sašo Gajšt : κορνίζες, ζωγραφική και μοναδικές γυάλινες γκραβούρες. Božidar Horvat : μεσιτικό γραφείο, νομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και φοροτεχνικές συμβουλές. Marina Murko : ιδιωτικός παιδικός σταθμός. Sonja Prevolšek : εμπορία προϊόντων ευ ζην και διαίτης.

6 6 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Ιταλία : Περιοχή του Oristano Σαρδηνίας Δεκατρείς υποψηφιότητες για επιχειρήσεις στο Oristano Φ τάνοντας στο πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 14 Ιουλίου 2010, επιφέραμε τις ακό- δηλαδή : αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε διά- πρόσκλησης υποψηφιό- λουθες τροποποιήσεις : φορα γραφεία των κοι- τητας στις 30 Ιουνίου αποφασίσαμε να αφή- νοτήτων της επαρχίας Η πιαηεία Eleonora d'arborea ζην Oristano 2010, δεν παρουσιάστηκε καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος. Γι αυτό θεω- σουμε ελεύθερη την επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης, να του Oristano, δημοσίευση ενός άρθρου σε μια διανεμόμενη δω- ρήσαμε απαραίτητη την καταστήσουμε πιο ευέλι- ρεάν εφημερίδα σε ολό- αναθεώρηση ορισμένων κτους τους τομείς δρα- κληρη την επαρχία, μερών της, τα οποία θεω- στηριότητας απλοποιώ- διανομή υλικού σε διά- ρήθηκαν πάρα πολύ περιοριστικά και υποχρεωτικά για τους δυνητικούς ντας τις οικονομικές κατηγορίες, να απαλείψουμε την προϋπόθεση της ανερ- φορους φορείς της επαρχίας του Oristano (σύνδεσμο εμπόρων, συνο- δημιουργούς επιχειρή- γίας για να επιτρέψουμε μοσπονδία των συνε- σεων, όπως : η νομική σε έναν μεγαλύτερο αριθ- ταιρισμών, σύνδεσμο μορφή, οι πολύ περιορι- μό συμμετεχόντων να βιομηχάνων, τοπικό στικοί τομείς δραστηριό- υποβάλει μια αίτηση, να γραφείο απασχόλησης, τητας, η ανεργία, η υπο- εφαρμόσουμε αξιολογι- κτλ.). χρεωτική διαμονή στην κά κριτήρια συνδεδεμένα αφορώμενη κοινότητα περισσότερο με την ιδέα Μετά από τη νέα πρό- του δημιουργού επιχείρη- της επιχείρησης και όχι σκληση και τις λοιπές σης, τα αυστηρά κριτήρια με την κοινωνικο-οικονο- ενέργειες, δεκατρείς δυ- αξιολόγησης, οι μακρο- μική μορφή της. νητικοί δημιουργοί υπέ- σκελείς και γραφειοκρα- βαλαν την υποψηφιό- τικοί τρόποι αξιολόγησης. Μετά από αυτή τη δεύτε- τητά τους προκειμένου Antonio Ladu ππόεδπορ ηος Patto territoriale Oristano Σαπδηνίαρ Επομένως, κατά τη νέα δημοσίευση της πρόσκλη- ρη αναθεώρηση, η δημοσιότητα της πρόσκλησης ήταν τοπικού χαρακτήρα να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις.

7 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 7 Οι υποψήφιοι δημιουργοί επιχειρήσεων στην περιοχή του Oristano Δεκνζίεπζε πξνζθιήζεσλ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ Χξεκαηνδόηεζε 18 δεκηνπξγώλ κηθξν-επηρεηξήζεσλ Maria Rosa Pes Φπονηιζηήπιο γλωζζών Davide Musu Χώπορ γαζηπονομίαρ Castroreale Andrea Κένηπο ζπα Mariantonietta Uda Costantino Piras Βιολογικό εζηιαηόπιο Απσιηέκηοναρ ηος ηοπίος Daniele Murgia Ιζηόηοπορ για ηο εμπόπιο ηοπικών πποϊόνηων ζηην πεπιοσή ηος Sinis Massimo Loi Πολςκένηπο με εζηιαηόπιο και πιηζαπία ηήξημε ζηνπο επηιερζέληεο δεκηνπξγνύο ζε θνηλσληθν-πνιηηηζηηθό επίπεδν Gianluca Generoso Κένηπο spinning Marcello Piacentini Καθεηεπία ΕΡΓΟ ΦΘΛΟΞΕΝΘΑ ΣΟ ORISTANO Silvia Meli Μπαπ με επιηπαπέζια παισνίδια Federico Manca Άνοιγμα ενόρ bed & breakfast Susy Manca Χονδπικό εμπόπιο σαπηικών ειδών Giada Ricci Γπαθείο για ηην διοπγάνωζη εοπηών και γεγονόηων για παιδιά Εμαηνκηθεπκέλε ζπλνδεία ηνπ δεκηνπξγνύ ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν

8 8 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σεπτεμβρίου 2010 Jeruzalem Ptuj Σλοβενία H πορεία του σχεδίου στην τέταρτη συνάντηση των εταίρων Επηζθεθηείηε ηε ζηήιε : Απόερνο ζηα ΜΜΕ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία : Σ τη Jeruzalem του Ptuj Σλοβενίας ταξίδεψαν στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2010 οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία από την Ελλάδα, την Τη δεύτερη μέρα, που συντόνιζε και πάλι ο Darko Ferčej, οι εταίροι υπέγραψαν τα πρακτικά της συνόδου της Μάλτας στις 22 και 23 Μαρτίου χθούν στο σχέδιο Φιλοξενία, όπως : η Simona Vajda, μοδίστρα, που ασχολείται με παραγωγή ενδυμάτων, η Marina Murko, που διατηρεί παι- Κύπρο, την Ιταλία και τη 2010 και αποφάσισαν να δικό σταθμό στο σπίτι Μάλτα. ορίσουν την επόμενη της και ο Sašo Gajšt, κα- συνάντησή τους για το τασκευαστής υαλουργι- Την πρώτη μέρα της συ- δεύτερο δεκαπενθήμερο κών χειροτεχνημάτων. νάντησης, που συντόνιζε Μαρτίου 2011 στην Κύ- ο Darko Ferčej, ο επικε- προ. Τους εταίρους απα- Οι εταίροι παραχώρησαν φαλής εταίρος Χρήστος σχόλησε το πρόβλημα κοινή συνέντευξη τύπου Αραμπατζής απέστειλε που έχει η ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ με στα τοπικά μέσα ενημέ- στους εταίρους, λόγω της απουσίας του, μια κριτική προσέγγιση για την πορεία υλοποίησης του σχεδίου Φιλοξενία ως ρωσης η οποία είχε μια σημαντική κάλυψη τόσο από τις εφημερίδες, όσο και από τηλεοπτικά κανάλια της περιοχής. συνόλου. Ακολούθησαν οι τρίτοι εξαμηνιαίοι απολογισμοί των υπολοίπων εταίρων και μια διαλογική συζήτηση μεταξύ τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην Ελλάδα, ενημερώθηκαν σχετικά από τον γενικό συντονιστή του προγράμματος MED Curzio Cervelli και επιφυλάχθηκαν να λάβουν μια απόφαση εάν δεν ξεπεραστεί το πρόβλημα. Τέλος, οι φιλοξενούμενοι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πίστα σκι της πόλης του τους. Το απόγευμα οι Στις εργασίες της συνά- Maribor. εταίροι ξεναγήθηκαν ντησης κλήθηκαν και Οξέζηεο Καιιηαληδίδεο ςπεύθςνορ επικοινωνίαρ ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. στο μουσείο και στο ιστορικό κέντρο του Ptuj. συμμετείχαν με εκθέματα οι πρώτοι Σλοβένοι ενδιαφερόμενοι να εντα-

9 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 9 Εκπρόσωποι των εταίρων στο Ptuj Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) : Απόστολος Καλλιαντζίδης, πρόεδρος. Νίκος Γιαννόπουλος, σκηνοθέτης. Patto Territoriale Oristano (Sil Oristano) : Marco Massa, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. Bernadette Serra, αρμόδια για τα κοινοτικά προγράμματα. Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ) : Ελευθέριος Λοΐζου, τοπικός συντονιστής. Αντώνης Νικολάου, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. E-Zavod : Darko Ferčej, διευθυντής. Matjaž Fras, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. Tanja Ostrnam Renault, διερμηνέας. Διαδημοτικός Σύνδεσμος Μάλτας (LCA) : Jimmy Magro, εκτελεστικός διευθυντής. Maureen Azzopardi, υπεύθυνη κοινοτικών προγραμμάτων. πλεδξίαζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζρεδίνπ : Αληώλεο Νηθνιάνπ θαη Ειεπζέξηνο Λνΐδνπ (ΑΝΕΣΕΛ), Άιθεο Καιιηαληδίδεο (ΣΟΠ.ΑΠ.), Darko Ferčej θαη Tanja Ostrnam Renault (e-zavod), Jimmy Magro θαη Maureen Azzopardi (LCA), Marco Massa θαη Bernadette Serra (Sil Oristano) Οη δεκνζηνγξάθνη θαη θσηνξεπόξηεξ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηύπνπ ησλ εηαίξσλ, κε ηνπο δπλεηηθνύο κηθξν-επηρεηξεκαηίεο ζηα δεμηά Σξεηο δπλεηηθνί δεκηνπξγνί κηθξν-επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ptuj : Sašo Gajšt, Simona Vajda θαη Marina Murko Γεύκα ησλ εηαίξσλ ζην Ptuj

10 10 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σν πάλει ηεο εηήζηαο δηάζθεςεο. Δεμηά, ν Curzio Cervelli, γεληθόο ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο MED Οινκέιεηα ηεο εηήζηαο δηάζθεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο MED Η έθζεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED, κε ηνλ Μηράιε Ζάλν, ηελ Επδνθία Μπαιακνύ, δηεπζπληή θαη επηζηεκνληθή ππεύζπλε αληίζηνηρα ηεο Αλαπηπμηαθήο Εηαηξείαο Λάξλαθαο, θαη ηνλ Οξέζηε Καιιηαληδίδε, ππεύζπλν επηθνηλσλίαο ηεο ΣΟΠ.ΑΠ. Ο Χξήζηνο Αξακπαηδήο, αληηπξόεδξνο ηεο ΣΠΑΕ-ΚΕΠΗ, νη Οξέζηεο θαη Άιθεο Καιιηαληδίδεο, πξόεδξνο ηεο ΣΟΠ.ΑΠ., θαη ε Sonia Levavasseur, ππεύζπλε επηθνηλσλίαο ηεο Κνηλήο Σερληθήο Γξακκαηείαο MED Οη Οξέζηεο θαη Άιθεο Καιιηαληδίδεο θαη ν Χξήζηνο Αξακπαηδήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο δηάζθεςεο Ηκεξίδα γηα ηνπο ειεγθηέο πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ : ζην πάλει, ε Μαξία Δεκεηξηάδνπ, ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο MED ζηελ Ειιάδα, ε Patrizia Busolini θαη ε Maitena Iglesias Díaz, ππεύζπλεο ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο ηεο Κνηλήο Σερληθήο Γξακκαηείαο MED

11 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Σεπτεμβρίου 2010 Θεσσαλονίκη Ελλάδα Συμμετοχή του σχεδίου Φιλοξενία στην έκθεση σχεδίων MED Κ ατά το διήμερο 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2010, το έργο Φιλοξενία συμμετείχε στην τρίτη ετήσια διάσκεψη του προγράμματος MED που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη Διαχειριστική Αρχή και το Γραφείο Ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης του εν λόγω προγράμματος. Στις εργασίες του τρίτου ετήσιου γεγονότος συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς οι : Χρήστος Αραμπατζής (ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ), Άλκης Καλλιαντζίδης, Stéphane Clochey και Ορέστης Καλλιαντζίδης (Τοπική Απασχολησιμότητα ΤΟΠ.ΑΠ.). Από κυπριακής πλευράς συμμετείχαν οι : Μιχάλης Ζάνος και Ευδοκία Μπαλαμού (Αναπτυξιακή Λάρνακας). Εταιρεία Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ανέδειξε τους πρώτους προβληματισμούς για τις προοπτικές συνεργασίας στις περιοχές των προγραμμάτων MED και South-East Europe μέχρι το Στο πλαίσιο της ημερίδας της αφιερωμένης στο πρόγραμμα MED, η διάσκεψη έκανε έναν πρώτο απολογισμό για την κατάσταση προόδου, τα επόμενα στάδια κλειδιά του προγράμματος, καθώς και για τα στρατηγικά έργα. Με την παρουσίαση επιλεγμένων σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη και με μια έκθεση έργων για τις καλύτερες πρακτικές στους τομείς της καινοτομίας, της εδαφικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της προσβασιμότητας, η διάσκεψη πρόβαλε τα πρώτα αποτελέσματα των σχεδίων. Το έργο Φιλοξενία επιλέχθηκε για δεύτερη φορά από τους αρμοδίους και συμμετείχε στην εν λόγω έκθεση των σχεδίων. Έτσι, οι Έλληνες εταίροι ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ και ΤΟΠ.ΑΠ. είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν, σε ειδικό σταντ, όλα τα διαθέσιμα επικοινωνιακά εργαλεία, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις του έργου. Το σχέδιο Φιλοξενία συμπεριλήφθηκε και στο ειδικό τρέιλερ των πενήντα εγκεκριμένων έργων της πρώτης διακήρυξης που παρουσίασε η Διαχειριστική Αρχή σε οθόνη κατά το εν λόγω διήμερο. Τέλος, στις 24 Σεπτεμβρίου 2010 ο γενικός συντονιστής του έργου Φιλοξενία συμμετείχε στο σεμινάριο για τους υπεύθυνους του πρωτοβάθμιου ελέγχου των σχεδίων MED που διοργανώθηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη από τους παραπάνω φορείς. Θζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία : ηήιε : πλαληήζεηο Stéphane Clochey ςπεύθςνορ μελεηών ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ.

12 12 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Οι πρώτες στέρεες βάσεις για έναν ευρωπαϊκό σύνδεσμο υποδοχής Collectif Ville Campagne Ό πως το είχαμε σημειώσει στο δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου Φιλοξενία, έλαβε χώρα στις Για να συγκεκριμενοποιηθεί λοιπόν αυτή η προοπτική, ο φορέας Collectif Ville Campagne, ως σπεσιαλίστας της πολιτι- συνδέσμου. Έτσι, το εν λόγω σχέδιο θα τους δώσει την ευκαιρία, μετά το πέρας του, Βρυξέλλες στις 2 Οκτω- κής υποδοχής, κάλεσε να ρίξουν τις στέρεες βρίου 2009 μια συνάντη- την Τοπική Απασχολησι- βάσεις ενός προγράμμα- ση με στόχο να δημιουρ- μότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) να συμ- τος μεταφοράς δεξιοτή- γηθεί ένας ευρωπαϊκός μετάσχει σε ένα κοινό των μεταξύ των μελλο- σύνδεσμος ο οποίος να σχέδιο, με τίτλο PAACT, ντικών μελών του συν- έχει για στόχο την εγγρα- το οποίο θα είναι υποψή- δέσμου. Ο γενικός στό- φή της υποδοχής αστι- φιο στο κοινοτικό πρό- χος είναι να τους μετα- κών πληθυσμών σε αγρο- γραμμα Leonardo da Vinci. φέρει την τεχνογνωσία τικό χώρο ως θέμα προ- αναφορικά με τη συνο- τεραιότητας της ευρω- Αυτό το πρώτο σχέδιο θα δεία των περιοχών και παϊκής πολιτικής. Το σχέ- επιτρέψει στους εταίρους των δρώντων κατά την διο Φιλοξενία, που εκ- του να πραγματοποιή- εφαρμογή των πολιτι- προσωπήθηκε από τον σουν συναντήσεις ανταλ- κών υποδοχής και ελκυ- γενικό του συντονιστή λαγών γύρω από τις πο- στικότητας. Οι εν λόγω Άλκη Καλλιαντζίδη, συμ- λιτικές υποδοχής, εμβα- προσεγγίσεις θα αντι- μετείχε σε αυτή την προ- θύνοντας το πρόγραμμα προσωπεύουν πραγματι- Χξήζηνο Αξακπαηδήο ανηιππόεδπορ ηηρ ΤΠΑΔ-ΚΔΠΗ, διοικηηικά απμόδιορ για ηο ζσέδιο Φιλοξενία παρασκευαστική συνάντηση. εργασίας τους για τα προσεχή χρόνια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κά μια καινοτομία για τις περιοχές εταίρους. Σν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν εθπνλήζεθε θαη εθδόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ Επξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηό απερνύλ ηε γλώκε ησλ ζπκπξαηηόλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Ενημεπωτικό δελτίο Φιλοξενία Τεύσορ 4 Μάπτιορ 2011 Εκδότηρ : ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Χρήζηος Αραμπαηδής, ανηιπρόεδρος Κοινοηικό Καηάζηεμα Λιβαδιάς Κερκίνε Ελλάδα Διεςθςντήρ ύληρ : Τοπική Απαζτολεζιμόηεηα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Απόζηολος Καλλιανηδίδες, πρόεδρος Αγγελάκε Θεζζαλονίκε Ελλάδα Σςντακτική ομάδα : Μαρία Τζακίρε, δεμοζιογράθος, αρτιζσνηάκηες Stéphane Clochey, ζσνηονιζηής ζτεδίαζες. Ορέζηες Καλλιανηδίδες Sarah Everett Μαρία Καλπίδοσ.

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία Κοινοτικό πρόγραµµα Med Άξονας 4 Στόχος 1 Άξονας 4 : Προώθηση µιας ολοκληρωµένης και πολυκεντρικής ανάπτυξης του µεσογειακού χώρου Med Στόχος 4.1 : Συντονισµός των αναπτυξιακών πολιτικών και βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας.

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας. Τεύρνο 2 Μάξηηνο 2010 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Συνεχίζουμε! Οριστάνο

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου Σεύρνο 5 επηέκβξηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο την τελική ευθεία!

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο

Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο Σεύρνο 6 Μάξηηνο 2012 Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Επιτυχής τερματισμός!

Διαβάστε περισσότερα

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΛΚΗΣ) ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ Γενικός συντονιστής του έργου PHILOXENIA στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, χρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ Εισήγηση στο «Εθνικό συνέδριο MEDSTRATEGY :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία Α. ΙΑΚΚΘΑΜΖΘΔΗΡ Γενικόρ Ρςνηονιζηήρ ηος έπγος ΦΘΚΞΝΕΜΘΑ Ρηα πλαίζια ηος κοινοηικού ππογπάμμαηορ MED 2007-2013, πος σπημαηοδοηείηαι από ηο ΕΟΑ α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

«Δςκαιπίερ Υπημαηοδόηηζηρ και Μέηπα ηήπιξηρ ηων Δπισειπήζεων»

«Δςκαιπίερ Υπημαηοδόηηζηρ και Μέηπα ηήπιξηρ ηων Δπισειπήζεων» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ «Δςκαιπίερ Υπημαηοδόηηζηρ και Μέηπα ηήπιξηρ ηων Δπισειπήζεων» Γιοπγανωηήρ: Ομοζπονδία Δπγοδοηών και Βιομησάνων (ΟΔΒ) Σεηάπηη, 12 Οκηωβπίος 2011 Αίθοςζα Δκδηλώζεων, Ίδπςμα Πποώθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 1.1.1a ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο... 3 Πρόοδος σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-7ΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ7ΛΗ-7ΗΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED Άμνλαο 4 Σηφρνο 1 Άμνλαο 4 : Πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ MED Σηφρνο 4.1 : Σπληνληζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015

2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 2nd 100% HOTEL DESIGN AWARDS 2015 Ξεκινά η υποβολή έργων από Ελλάδα και Κύπρο, για τον σημαντικότερο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής και Design Ξενοδοχειακών Μονάδων! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Αρ. Πρωτ.: ΕΞ-22/27-01-2014 Αθήνα, 27/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Μετά την έγκριση του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 Καλώς ήρθατε στην έκτη ηλεκτρονική έκδοση Newsletter του προγράμματος ESPON 2013. Εδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηµατικότητα και την απασχόληση στον τοµέα της µεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Παρουσίαση του έργου ρ. ΧρήστοςΓεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2012-2013 1. Όροι Συμμετοχής Επιλεξιμότητα Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ είναι ανοιχτά σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια:

Οι εργασίες τις πρώτης ημέρας συνεχίστηκαν με τα ακόλουθα θεματικά εργαστήρια: ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή εκδήλωση για τη συνεργασία στον αγροτικό χώρο & 10 η Συνάντηση των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων Εδιμβούργο, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας μας. Σας Εύχονται Καλό Πάσχα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας μας. Σας Εύχονται Καλό Πάσχα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ : 7 1 / 5 / 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο χλμ Νάουσας προς Σ.Σ. Νάουσας, ΤΚ 59200, Νάουσα Τηλ: 2332020250 Φαξ: 2332022212 E-mail: esperide@otenet.gr Νάουσα, 08/07/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 11 ης από 22.5.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Γ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ανακοινώνει την έναρξη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας Σ 5 Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘHΝΑΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα