ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»"

Transcript

1 «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης » -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014-

2 ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την επισήµανση των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της και - τη συγκέντρωση τοπικών παραγόντων και πόρωνγύρωαπόέναόραµαγιατοµέλλον, που άγεται από την αριστεία. για δε το παραγωγικό δυναµικό (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) σηµαίνει: - τη δηµιουργία νέας προστιθέµενης αξίας από υφιστάµενες δραστηριότητεςκαιτηνανάπτυξηνέωνπροϊόντων & υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες, την καινοτοµία και τις συνεργασίες.

3 έτσι, η «ΕΞ-ΕΞ»αναφέρεταισε: Ανανέωση παραδοσιακών κλάδων, µε τον προσανατολισµό σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, Εκσυγχρονισµό, µε την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών, Τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάµενες εξειδικεύσεις σε συναφή πεδία, Ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης & καινοτοµίας, και Αξιοποίηση νέων µορφών καινοτοµίας, (ανοικτή καινοτοµία, καινοτοµία από τους χρήστες, κοινωνική καινοτοµία, καινοτοµία στις υπηρεσίες).

4 Η στρατηγική «ΕΞ-ΕΞ» περιλαµβάνει: 1.Ανάλυση του περιφερειακού πλαισίου και των δυνατοτήτων για καινοτοµία, 2. ηµιουργία δοµής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων «εκτωνκάτω», 3.Παραγωγή ενός κοινού οράµατος για το µέλλον της περιοχής, 4.Επιλογή ενός περιορισµένου αριθµού προτεραιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη, 5. ηµιουργίατουκατάλληλουσυνδυασµούπολιτικών, έργων και δράσεων υποστήριξης της καινοτοµίας, 6. ηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης και αξιολόγησης.

5 Χαρακτηριστικά ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. - αποτελεί µία οµάδα 32 νησιών, µε έκταση τ.χλµ., όπου κατοικεί το 2% του ελληνικού πληθυσµού, µε τάσεις µείωσης -το 2009 παρήγαγετο 1,8% τουεθνικούαεπ ( 6 η θέσηστοκατάκεφαλήναεπ ) - ο τοµέας των υπηρεσιών (κυρίως τουρισµός και εµπόριο) αντιπροσώπευε το 84,7% του περιφερειακού ΑΕΠ το 2009, ο δευτερογενής το 12,3% καιηγεωργίατο 2,9% -ΟιΜΜΕείναιηραχοκοκαλιάτηςς, αλλά καλύπτουν κυρίως τοπικές ανάγκες - Η οικονοµική κρίση, έχει πλήξει την Περιφέρεια & αυτό είναι εµφανές στην οικονοµική δραστηριότητα, στην απασχόληση κ.α.

6 Χαρακτηριστικά - Το µορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναµικούείναισχετικάχαµηλό (το 16,9% του πληθυσµού ηλικίας έχει γ βάθµια εκπαίδευσητο 2011 (25,4% στηνελλάδα, 26,8% στην ΕΕ27), - το επίπεδο δια βίου µάθησης είναι επίσης χαµηλό -Παρόλο που η επιστηµονική παραγωγή των 2 Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) βαίνει συνεχώς αυξανόµενη, είναι ακόµη σε συγκριτικά χαµηλά επίπεδα. -Τα Ιόνια νησιά είναι µία από τις λιγότερο δυναµικές ελληνικές περιφέρειεςστοντοµέατηςέρευναςκαικαινοτοµίας. Ειδικότερα, ανήκειστηνκατηγορίατωνπεριφερειών: µε µεγάλες δυνατότητες στον τοµέα του τουρισµού, αλλά εξαιρετικά χαµηλή καινοτοµία

7 Πλωτές µεταφορές Βιοµηχανία τροφίµων ραστηριότητες µηχανικών Ά λλες υπηρεσίες Ιατρικά επαγγέλµατα Απασχόληση Π.Ι.Ν. Νοµικά & λογιστικά Χον δρικό εµπόριο Χερσαίες µεταφορές Εµπόριο - επισκ. οχ ηµάτων Κατασκευή κτιρίων Εξειδ.κατασκευές ηµόσια διοίκηση Εκπαίδευση Υπηρεσίες εστίασης Καταλύµατα Λιαν ικό εµπόριο Φυτική & ζωική παραγωγή 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Πηγή: EΛ.ΣΤΑΤ. 2010

8 Κλαδική εξειδίκευση Π.Ι.Ν. Πηγή: European Cluster Observatory 2011

9 Εξαγωγική δραστηριότητα Π.Ι.Ν. Τατρόφιµαµεµερίδιο 86%είναιοβασικόςεξαγωγικόςκλάδοςτηςπεριφέρειαςΙονίωνΝήσων. Προϊόντα: ιχθυηρά (µερίδιο 52%), λίπη & έλαια (33%). Οι εξαγωγές ιχθυηρών από το 2008 µέχρι το 2012 έχουν 7πλασιαστεί, ενώ ανοδικά κινούνται και οι εξαγωγές λιπών & ελαίων, µε µέσο ρυθµό 12%. Η ΕΕ είναι ο σηµαντικότερος εξαγωγικός εταίρος διαχρονικά για την περιφέρεια µε βασικό προορισµό τηνιταλία (µερίδιο 76%). Επίσης, το 13% τωνεξαγωγώντηςπεριφέρειαςαπευθύνονταιστηνρωσία, 6% στην Γερµανία, 2% στη Βρετανία και 1% στις ΗΠΑ. Πηγή: ΣΕΒΕ 2012

10 Επιπτώσεις Πηγή: Επεξεργασίαδεδοµένων

11 - Γενικά, η Π.Ι.Ν. είναι εξειδικευµένη σε µεγάλο βαθµό σε τουριστικές δραστηριότητες Παραγωγικό σύµπλεγµα - Συνδεδεµένη µε τον τοµέα του τουρισµού είναι η «βιο-», δηλαδή : Γεωργία & τρόφιµα Βιοποικιλότητα (περιβάλλον) Θαλάσσιοι πόροι ενώ, κυρίαρχο παραγωγικό σύµπλεγµα αποτελούν : γεωργία τοπική παραγωγή τροφίµων γαστρονοµία φιλοξενία τουρισµός + πολιτισµός/ταυτότητα

12 Τοµεακές Στρατηγικές ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές Αγροτική Στρατηγική Στρατηγική «έξυπνης εξειδίκευσης» Ι.Ν. Στρατηγική «Μακρο Περιφέρειας» Α.Ι. Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη Εξειδίκευση

13 Εξειδίκευση οιπόροι και ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Η «παραδοσιακή»εξειδίκευσητηςπ.ι.ν. και η «παραδοσιακή εξειδίκευση» Αγροτικήγη/ έδαφος Θάλασσα Περιβάλλον/ τοπίο Ανθρώπινοι πόροι Αγροτικές µονοκαλλιέργειες Παράκτιααλιεία & κορεσµ. παράκτιος τουρ. «Μαζικός» τουρισµός Πολιτιστική δραστηριότητα Υλικός Πολιτισµός Άυλος Πολιτισµός Υποδοµές

14 Εξειδίκευση οιπόροι και ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. η«νέα» («έξυπνη») εξειδίκευσητηςπ.ι.ν. η «έξυπνη εξειδίκευση» µε πτυχές από: Αγροτικήγη/ έδαφος ποιοτικά τρόφιµα Γαστρονοµία Γαστρονοµία (βιο (βιο-) ) Θάλασσα Περιβάλλον/ τοπίο Υλικός Πολιτισµός Ανθρώπινοι πόροι αλιεία & υδατοκαλ. (έµφαση σε δραστηριότητες «ανοικτής Θάλασσας») Ποιοτικός & θεµατικός τουρισµός θαλάσσια θαλάσσια πράσινη πράσινη Υποδοµές Άυλος Πολιτισµός ανάδειξη ταυτότητας δηµιουργική δηµιουργική

15 Προτεραιότητες Ιονίων Νήσων ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Τυπικά Τυπικά προϊόντα προϊόντα Αλιεία Αλιεία + µαζ µαζ. παρ παρ. τουρ τουρ. Εξειδίκευση Αλιεία Αλιεία (+ (+α.θ.) Ιχθυοκαλ Ιχθυοκαλ. (+ (+α.θ.) Θαλάσσιος Θαλάσσιος Τουρισµός Τουρισµός & πολιτισµός πολιτισµός Θαλάσσια Θαλάσσια Βιο Βιοτεχνολογία τεχνολογία βιώσιµος βιώσιµος παράκτιος παράκτιος τουρισµός τουρισµός Οικολ Οικολ. θρησκ θρησκ. κλπ κλπ. Γαστρονοµία Γαστρο Γαστρονοµία νοµία δηµιουργική δηµιουργική Γαστρονοµία (βιο-) Γαστρονοµία Γαστρονοµία (βιο βιο- ) θαλάσσια θαλάσσια θαλάσσια πράσινη πράσινη πράσινη δηµιουργική δηµιουργική δηµιουργική ανανέωση ανανέωση διαφοροποίηση διαφοροποίηση νέα νέα δραστηριότητα δραστηριότητα εκσυγχρονισµός εκσυγχρονισµός

16 Τυπικά προϊόντα Θαλάσσιος Τουρισµός & Θαλάσσια πολιτισµός Βιο- τεχνολογία Γαστρο- νοµία Smart specialization Αλιεία (+α.θ.) Ιχθυοκαλ. (+α.θ.) Αλιεία + µαζ. παρ. τουρ. βιώσιµος παράκτιος τουρισµός δηµιουργική κλπ. Οικολ. θρησκ. ΚτΠ: Ιχνηλασιµότητα ιχθυοκαλ / αλιευτικών προϊόντων προβολή υποθαλάσσιας & αλιευτικής κληρονοµιάς προβολή µαρίνων & συστήµατα πληροφόρησης ΙΚΤΥΑ: δίκτυα ιχθυοκαλ /αλιέων τουριστ παραγωγών Clusterκρουαζιέρας ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. Νεανική καινοτοµία σε τοµείς θαλάσσιας ς παραγωγή νέων ειδών αλιείας / υδατοκαλλιέργειας & προώθησηβιοκαλλιέργειας ΜΜΕσεθαλάσσιεςδραστηριότητες (τουρισµός, αλιευτικόςτουρ., καταδύσεις, ναυπήγηση, µεταφορές) Τυποποίηση πιστοποίηση προϊόντων & υπηρεσιών ΕΡΕΥΝΑ: Προηγµένες τεχνικές εικονικής αναπαράστασης ΚτΠ: Εικονική αναπαράσταση γεγονότων Έξυπνασυστήµαταεικόνας / ήχου / µετάφρ ηµιουργία πιστών αντιγράφων ΙΚΤΥΑ: ίκτυαπολιτιστ. φορέων & επιχ/σεων δηµιουργικού & τουριστικού τοµέα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΕΡΕΥΝΑ: Βιο-πληροφορική (µεσοπρόθεσµα ιατρικός τουρισµός) ΚτΠ: Προβολή θεµατικού τουρισµού e υπηρεσίες & συστήµατα πληροφόρησης θεµατικού τουρισµού ΙΚΤΥΑ: δίκτυα (µικτά) οικολογικού & γενικά θεµατικού τουρισµού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: «πράσινες» εφαρµογές σε τουριστικές ΜΜΕ για µείωση οικολογικού αποτυπώµατος ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. Νεανική καινοτοµία στο θεµατικό τουρισµό ΜΜΕθεµατικού & ποιοτικούτουρισµού & εστίασης Πιστοποίηση (οικολογική κ.α.) ΜΜΕ τουρισµού - εστίασης

17 Τυπικά προϊόντα Θαλάσσιος Τουρισµός & Θαλάσσια πολιτισµός Βιο- τεχνολογία Γαστρο- νοµία Smart specialization Αλιεία (+α.θ.) Ιχθυοκαλ. (+α.θ.) Αλιεία + µαζ. παρ. τουρ. βιώσιµος παράκτιος τουρισµός δηµιουργική κλπ. Οικολ. θρησκ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ: Κατάρτιση (ψηφιακή αναπαράσταση) ηµιουργία θέσεων απασχόλησης Κοινωνική επιχειρ/τητα (δηµ. ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ: Κατάρτιση (ποιοτ. τουρισµός-περιβάλλον) ηµιουργία θέσεων απασχόλησης Κοινωνική επιχειρηµατικότητα (περιβάλλον) ΗΜΟΣΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ: προσδιορισµόςπεριοχών αλιείας/ ιχθυοκαλλιέργεια «ανοικτής θαλάσσης» υποδοµές θαλάσσιου τουρισµού (καταδυτικά πάρκα, ναυάγια, θαλάσσιααρχαιολογία/µουσεία, καταφύγια σκαφών κλπ) Σχέδια Ο ΠΖ & δίκτυα παράκτιων προορισµών Συστήµαταπαρακολούθησηςπεριβαλλοντ. κινδύνων Οικολογική πιστοποίηση πόλεων -λιµένων ΗΜΟΣΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ: δικτύωση (µε ανάδειξη) φυσικών οικοτόπων & βιοποικιλότητας, & περιοχών /τοπίων φυσικού κάλλους - µονοπάτια ικτύωση (µε ανάδειξη) µνηµείων κλπ στοιχείων της ευρύτερης πολιτιστικής κληρονοµιάς δηµιουργίαιστορικών, µυθολογικών («Οδύσσεια»), θρησκευτικώνδιαδροµών δηµιουργία µικρής κλίµακας υποδοµών θεµατικού τουρισµού

18 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. Ιχθυοκαλ. Ιχθυοκαλ. (+α (+α.θ.) Τυπικά προϊόντα ΓαστροΓαστρονοµία ter t r a Sm ies r o rit Αλιεία (+α (+α.θ.).) Α. Χ (Ο. αγροδιατροφή Αλιεία + µαζ. µαζ. παρ. παρ. τουρ. τουρ. Θαλάσσια ΒιοΒιοτεχνολογία βιώσιµος παράκτιος τουρισµός Θαλάσσιος Τουρισµός & πολιτισµός θαλάσσια Οικολ. Οικολ. κλπ. κλπ. δηµιουργική δηµιουργική θρησκ. θρησκ. οικολ. τουρισµός

19 ΟΡΑΜΑ περιφερειακής στρατηγικής: ελκυστικός προορισµός, βιώσιµος τόπος ΟΡΑΜΑ RIS: επανάκτηση της ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ µετην αξιοποίηση της ΓΝΩΣΗΣ Αναδιάταξη παραγωγικού προτύπου µε έµφαση στην «έξυπνη εξειδίκευση» Ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού στην κατεύθυνση της παραγωγικής εξειδίκευσης ηµιουργία πόλων θεµατικής εξειδίκευσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης Υποστήριξη προωθούµενου παραγωγικού προτύπου (υποδοµές)

20 ΟΡΑΜΑ RIS: επανάκτηση της ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ µετην αξιοποίηση της ΓΝΩΣΗΣ Γενικοί & επιµέρους στόχοι ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. γνώση & καινοτοµία στο παραγωγικό σύστηµα διασύνδεση παραγωγικών τοµέων αξιοποίηση οικολογικών & πολιτιστικών πόρων ποιοτική αναβάθµιση προϊόντων & υπηρεσιών Αναδιάταξη παραγωγικού προτύπου µε έµφαση στην «έξυπνη εξειδίκευση» Ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού στην κατεύθυνση της παραγωγικής εξειδίκευσης ηµιουργία πόλων θεµατικής εξειδίκευσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης Υποστήριξη προωθούµενου παραγωγικού προτύπου (υποδοµές) ενεργειακή απόδοση παραγωγικού συστήµατος ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού ηκοινωνική στο πλαίσιο τηςεξ ΕΞ-ΕΞ προώθηση περιοχών έξυπνης εξειδίκευσης διασύνδεση πυλών εισόδου αποτροπή περιβαλλοντικών πιέσεων & κινδύνων παραγωγικές υποδοµές µικρής κλίµακας

21 ιαβούλευση - «Συνάντησηεργασίας» (Workshop)στοπλαίσιοτου ΑναπτυξιακούΣυνεδρίουΠ.Ι.Ν. (ΑΠΡ. 2013) - «άτυπη» διαβούλευση µε οµάδες παραγωγών (ΜΑΙΟΣ 2013) -α φάσηδιαβούλευσης: εντοπισµός τοµέων / προτεραιοτήτων (5 συναντήσεις ΑΥΓ2013) -β φάσηδιαβούλευσης: προσδιορισµόςδράσεων (4 θεµατικέςσυναντήσεις-οκτ2013) - «έρευνα αγοράς» σε δείγµα επιχειρήσεων ( ΕΚ2013) - ιαβούλευση στο ίκτυο «ΕΞ-ΕΞ» (ΑΠΡΙΛ ΙΟΥΛ ΕΚ2013)

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Paper 1: Μάιος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2020 ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΣΕΣ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Η ΕΛΛΑ Α ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (σελ.2 ) 2. ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα