μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ"

Transcript

1 τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ Α Η υ ειριυση τω απα αχ Ο αγ υλα τι για τη δ ηρηαη κα ε σ ση τ δε μ τουζ με τ ωρ κα μπαξ τ υ Η δ ατηρη η κα δ α ω η τη πολτ α κη κληρ ομ ι τω εθ μω κα ταραδ εω κα η προβολη του τ π κ ι π λτ μ τη δ α τερη ατριδαζ μαζ Γ Η ου εργαε α με τα ργα α τη τ π κη υτ δ κησηζ Τ π κ Συμβ υλ Δημο υτ α Ν μαρ α κα Δημ ε πηρε ε γ α τη βελτ ωση τω ρω δ αβ ω η τω κατ κω τ υ ωριο Δ Η εκτ λε η κ ωφελφ ργων σ α αγ λ α α Η δκ δ αη τ υ τ ε μα τη α ηλεψ ηζ α τηζ α ηλ β ηθε α μεταξι τω μελι τ υ Στ καθ ρω η ηθ κο η λ κ υ επα ο τ υ μαθητ που κατ γο τα απ τα αγ ι λα α Σ λλ γ φε λ α ι ε π κ θε κα με π δηπ τε τρ π π λ πκη α μ ξ η εκδηλιυ η Α Α Η διοργα ιυ η υ εδρ ιυ διαλ ξεω εκ οει ε ρτι εκδρομι υγεατ α ει κα λ λιυ τ λπ κφ μ ρφωτ κι κα ψυ αγωγ ι εκδηλφ ειυ τιυ μελι τ υ Συλλ γ υ α ι κα η εργα ια με λλα παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α Η κσοοη ε ημερωτ κι ελτ ω εφημερ δω β βλ ιυ λλ ε τυπιυ κλπ Γ Η ηθκη κα λ κη α πταρ α α η κα ι π ατηρ ξη τιυ μελφ τ υ Συ γ υ Δ Η δημι υργ ο ραπυ με τη πρ β λ κα ε λ σηζ πρ βλ μ τω υ ωρ και Παρα τημοτω τ Συλ λ γ υ Ε μελθτη τοιι Χι οι κα τη πε ο τω Μαγ υλ α ω απο αρ α λο κη τορκη πολ ο κη λα γραφ κη κα τουριαι κη ι τ οψη

2 Σ β Ψ α τησεω α αφ ρι κο π μ ημ τω πραγματ πο ηση ι Ι αραα ι εω κα δ αβημ τω αρμ δ ε ρ ε α η ενημερωση το ζ α επ λυ η τιο πρ βλημι τω π υ α ακι πτδ α αφορο τ Χωρ Ζ Η υ εργαο α του Συ γ υ με λλου φ ρε που ου παρ μο υ οκοποι Φ ΛΑΙ Ε Π Τα μ λη τ Συλλ γ υ δ ακρ αι ε Τα πκι κτακτα κα π τ μα ταιιι μελη μ ρ ν α γ υ με α ηση τ υ λ ο κατι γ τα απ τ ωρ αγ ι λ α α οπο δηποπ τηξ ο η τ ι οαπηζ α α Ι Ψ Υ δη αο υ γε η θε α α α ια α η ε υ α ω και Ψ γ εα τ ζ η ακ μη μ ο κ π απι τε α τα τ ο ηποτ φυλ και βαθγ ι π εχου ε ηθε ο ο Χωρ αυτ κα καθι οι ο ζυγ τ υ εφ ο υμπξρι Φε η κα χου καταβ λ ηι τ δ καιωμα η λρα τ ξ Ξ ψ ηι υ λ Ι υ η Γε ικη Συν λευ η τα α Ι μα εκει α πο πρ σεφερα εξα ρετ κ υπηρε ε α Σ Μογ η α α αγ ι λ α α η α η Πατρ δα κα τη κ ι α Γ κτακτα μ ξ τ υ Συ γ γ α κατ αποφι ει τ υ Δ Σ που εγκρι ετα α δ τη Γ Σ τα Φ μα εκε α π ρε ηρε τ ι δγ α α Μαγο λ ανα α ω κα η α δε κα ι γ α α τ ωρ ο α το γ Ψ μ λη δε με η λ η η το Συ γο ατα μιι ζ α με εχ υ α Γε κ Συ ε ει ε αυτ ι ιυρ ο καωμα Ψηφ Κ θε τακτ κ μ τ υ Συ ογου Αο ΔΙ ΑΙ Ι η Α Π ΧΡ ο Σ ΩΝ δ κα ιομα να μμε Χ α Γε κξ Σ νελει ει α πα ρ ει μ ρ αι ο ζητηοε και πζ Ψη φ φορ ε α εκλ γ κα α εκλ γ ται εκ λε ατ φαο ε τη Γε η Σ ε λε ειυ κο το Δ κη δ μβ υμ ετ γ κα αι παεοδηπ ε μφ μ Ι ο δρο ηριδητε του Συλ λδγ ι Β ε ε ι π ευ η α εκγτληρ νε τ κατ τ ικ ν μ κ τ υ ε φ ρ προ το Σ Μογ δ αφ ρετ κι ε Φ μ τ ρ δει α οσκηοε τα δ κα ματ τ

3 ΑΠ Ω Ι Σ ΛΩΝ Δ Γ ΑΦΗ Α Θε μ λ του ΣυΜ γου μπ ρει α απ ωρη ε π αυτ τα τ ε ησε η αποχωρηση τ η δηλφ ε ε γρ φιυζ α Δ Σ τρει ε Το ΛαΧ στο πρι απδ τη ληξη του λ γ α κ το κα ι ε γ α δ ι α το Πα α δ αγραφε α μ λ του Συ γο ωρ τη θ ληαη τ υ Θα πρ τε υ ε δητ α α τ τιθετα α υ κ π ι τ υ ΣυΜ γ υ κα ι ε ργε ε τω ρ ω αυ οι Η δ αγραφη ε πρ τι ειυ του απ φο ι ετα απ τ υ Δ Σ Η ο επα εγγραφη τ υ δ αγραφ τ τ ξ μ λ υ απ φα ζετα π τη Γ Σ τη Θα ρ φ γ Π ρ τ Συλλ γ υ ε α ρθ πο Τ Σ ογο Α Τ δ κα ωμα εγ ραφηζ κι Θε μ λ υ ετηα ε ε φ ρ τω μελφ δ κα ιυι α εγ ραφηζ κα ετηα ε ε φ ρ τω μελι καθ ριζ τα με απ φα η υ Δ Σ Γ πρ α ρετ κ ε φ ρ κα ο δωρε τω μελφ κα τιυ φλω τ υ Σ λλ γ υ Δ α οδα τα μ μω ερ ω Τ α ε δ απ κληροδο ε κλ ο ομ κα δωρεθ Στ Τα δα απ λα ε φ ρ υ αγ ρξ ε ρτ ουνε πα ε εκδρ μ κα λο πε εκδηλι οε ζ καθι Οζ κα ο π η π ιη η ε ο ω βιβλ ω Ζ ι επ ορηγη ε επ δ τη ε οωρε κα κα π δηπ τε π αρ Χ τ υ Δημο Μω ομ κι ΓΙροοι πω δημ δ ο ξ κα δ ωτ κου Δ κα ου Τρ πεζε κλπ Θ ο Ι ΙκΕΣ Δ κρ Σ ΙΣ Α π τψ α μ λη κα ε τ τ μο Ιρ εδρο του ΣυΜ γου γ ο α απ η Γ Σ μετ Σ τ ο γα το ε υ ο μρα λε ααατ κα γ α τη ετπτε ξη τω σκοπφ τ ΣυΜ γ υ κα τη α α τυξη τ αγ υλ ιυ γ δρ ε κα ιωμ α παρευρ κει ζ λ Δ Σ Χ υρ ζ ομωζ κ ωμα υ ηφ Ι εγαλο ευερ τε τ υ Σ γο νομι ζο τα ΓΓΙ τη Γ Σ μετ ατ τ ρ ταοη του Δ Σ εκε ο π πρ φερα α Σι γ α λογ π ημα τικη ηματ κ αξ α πρ γματα η ι ηρεο ε

4 Φ Α Γ Γ ΩΣΗ Δ ΣΗ Τ Σ ΛΛοΓ Γ Ν τ Σ Γ α α τ υ ΣυΜ γου ε α α Γεν κη Σ λευ η β Δ κητικ Συμβ λο κα γ Η λεγκτ κη π τρ τη Αα Γ Ν κ Σ Ν Λ Σ Η Γ Σ ει αι τ α ι τατ κα κυρ αρ ργα τ υ ΣυΜ γ υ Συ ρ ετα τακτ κι μ α φ ρα τ ρ κ μη α α υαρ γ α α εγκρ νε τ πρ π λ μ τ υ του ατ αυτη γ πα κα η κ πη τη πρωτ ρ ατ κηζ π παζ π η τακτ κι ρ ετα α ετια κατι μη α α ι ρ η Φεβρ υ ριο γ α η διεν ρ ε α αρ α ρεσ ι ρ ζ α δε ξη υ Δ οικητ κοο υμρ υ υ λ κα Ελεκτ κη π τρ πη Ε κτακ α α γκαλε τα ταν κρι ε τ ι τ κ π μο το Δ Σ η τα τ ζητη ε Ε η τ ζητη Ο τ υλι τακτ κ μ ξ με γγραφη α τη η οτ η π α α αγρ φετα α τ θ μα που επ θυ α υζητηθε τη περ πω η αυτη τ Δ Σ ε να ιπτ ρειυμ α γκ λ ε τη ε μεοα ε δ κα τ ε ημφεζ τη ι π βολη τη α τη η Η Γ Σ βρ κετα ε απαρτια αν παρευρ ο τα αυτξ τ τω ταμ ακι ε ημερω τακτ κι μελ Σε περ π ση μη απαρτ α επα αλα β ε α αυτη μετ απ κ ι ημ ρε α ο δ Φρ και ρ με το δια θ ματα τη ημερη α δ ταξη με οοαδηπ τε μ λη κ ναι ταροι α επφυλα ομε η τη διαταξεωζ τηζ παραγρ φου του επ μι ου ι ρθρο Ι ι παρ Γξ Η ημερ μη α οι γκλη η τη Γ Σ α ακ ι ετα στσ μ λη ημ ρε πρ με γρ πη ττρ οκλη η το Προ δρου κα του Γε κ ι Γραμμω α υ Ι Σ α η οπ α α α ρ φετα τ τ ρ κα τα θ ματα τη ημερ α δοταξη κα η π Ια απ α Μετα σε λα τα μ λ η δημο ι ι ε ι ο μ ημφ αο Εφημερ δα π υ εκδ δετα α η Αθη α ι εργα ε τη Γ Σ δ ευθι ει τρμελη επ τρ τ π υ εκλ πα δικ γιο τη περ τπιυση α τη απ τα μ λη τη Γ Σ Πρ εδρ τη θ τε γ α αυζητη η τα θ μα α τη δ αταξεω δ ευ Ο ε τη σ ζ τηση κα δ ε

5 κσ σφα ρε τ λ γ α ογ τε θ τε ε ψηφοφ ρ α τ πρ τ ε κα υπ γρ φε μαζι με τα δο υπ λ πα με η Ξ η εορ ι αεω Αρθρ οδ Η Σ ΤΗΣ Γ Ι Σ Σ Ν γσεωσ ΓΕΝ κ Σ Ν ΛΕ ΣΗ Ξ γ γ τρ πη π υ δ ευθι ε τ εργα ε τη Ξ κρ ε η απ ρρ τπε τ ν λ μο τ υ περ με υ απαλλ ε Δ Σ αυτ κα απ καθε ευθι η ι μδ κθε η τη Ε Ε Ψ η Φ ρ ολ γ μ ο Ψγ με η Τηζ Εφ ρευτ κ Ε πτρ η ο Απ φασ ζει γ α τη δ αγραφη τω με ι τ υ πρ τε ο σπ τ Δ Σ Ι ποτπε ε κα ελ γ ε Δ η μβ ι δ φ ζε γ α τη απουδαι λ γο ο ρ λ γ ρ Ξ ραρ η Απ φα ζε γ α τη τρ π π η η τ υ αταα ατ κου περ πτι η τ υ αυτη Συλλ γ υ απα τε τα Στη ρ τω ταμε α Φζ τ κω με ιι η α λαμρα ετα με Υ γ Αποφασ Φ μα τη δ α γ τ υ Συλλ γ υ με τη πλε ψηφ α δ α παρτ α π υ προβλ πεται κα α τη Κα αα ατ κ Απ φα ζε γ α καθε θεμα π υ οεραπαγροφετα π η η ο η α ημ ρη α δ αταξη ζητηθε αυτ α τ τιυ μελφ τη ργα ο φ για το θ μα π ε α ηκ ρη Φ αρμ δ τητα ου Δ τ κο Σ λ Βο Λ Σ Μογο δ ο Ψ Ψ ε Γ αμ ζ Δ Σ π εκλξπο α Γ Σ α δ ετ α π τα τακτ κ Ι ΞΨ γ Η ι Γ Σ εκλ γ α εκτ απδ τα ακτ κ μ ιη δ λ α τρ α απληρωμαπκ ελη τω Δ Σ λε π υ α ρ υ π περ δτερε γκυρε ψηφ ζ α εκ ε εντ ην μελη τ υ Δ Σ γκαλοι τα ε το ημερα τη εκλ γη Ο ημερ απο ουμβ ι λου γ α αυγκρ ηο ι Ψυτ ρ αη η οε ειγ η φ υηφοφορια τ Προεδρ μ τ μυα ικη Α πτροεδρ λ ο λμμφεα αμ α κα τ ΣΟμβ υλ το Τ π υ κα Δημ υ Σγ οεων ο ο υ τ εοη κα α ηαμβ ε τ Φτ α ο ρ ιηρλλ υ Δ Σ τ η

6 Δ Σ γ νετα α απ ωρ ε αυτ Πρ εδρο Α τ πρ εδρ Γε κ Γραμματ α η Ταμ α ετι τη υγκρ τη η τ υ Δ Σ ε Φμα γ ετα η παραλαβη τη περ ου α του Συλλ γ υ απ τ απερ με Δ Σ με τη ταξη ρ ιι παραδ εω κα παραλοβηζ Δ ΗΤ κ Σ ο Λ ργ τ υ Δ Σ ηψη κα εκτ λε η αποφ σεω γ α τη πραγμ ωση τω κοπφ τ υ ΞΨ γ κα η εκτ λε η τω α φι εω η Γ Σ δψ εφ ση η περ α τ υ Συλλ γ υ Η αξη τ υ ετη ου πρ υπολ γ μ ι λ τα ξ τ υ Δ Σ πρ φ ρ υ τη υπηρε ε δι ρει ευ βαρ υ λ γ υ π υ Ια μ λ υ τ υ Δ Σ απ τρε ο υ ε ε η ε Ι ξ υ εδρ οε αυτ αποτελε λ γ απομακρι ω του απ ι τ με απ φα η τ υ Δ Σ ΤοΔ Σ εδρι ζε τακπκι μ α φ ρι το μη α κα ξκτακτα τα κρ ν τη τ κ π μ Πρ εδρ τ Συλλ γο η τ ητη υ δ τ υλι α ο ι μβ υλο α τοι Το Δ Σ βρι κετα ε αταρτ α τα παρευρ κ τα τ αερα τ υλαμα ο μ ξ τ απ φ ε τ υ λα βι α με φα ερη ψηφ φ ρ α εκτ ι π τη εκλογξ τ υ Πρ δρε ου η αι πρ κε τα γ α πρ αωπκ οι μα οτα ξητηοε Οτ Γ τριια τ υλι οτ μελη τ υ τ ε γ ετα με μ α η ψηφ ρ α α φ ε του λαμβι α με απ λυτη πλε ψηφ α ε ττ ρ ιπω η ο ηφ α ι περ α ι η πρ ταση ι π ρ τη π α ψηφι δ ρ εορ ξ τ υ εδρ αοε τ υ Δ ι π ρο α παρακ λ θ κα τα με ιη τ υ ευ γου αμε ακι ε ημεμυμ α

7 Εκπρ αωπε το Σι λλ γ ε ι π ο το Δημο Ιω αρ ι και δ κα ηριω κα ε Φπ τω Δημ ω ορ μ Ιρ πεζων Ι γ δ τε α η ΓΣ γ α λ γαρ α κα θ τε ο αυτην πεπραγμ α γ α Ψ αυτ καθι κα ο λ γ μο κα απ λογ μ καθε χρησεωζ Δ π γρ φε μαζ με το Γε κ Γραμματ α κι θε εξερ με και γγραφ τ ε τ λ πληριυμ πρ τ Ταμ α Θεωρε τα διπλ τυπα τα ε σπρ ξεω ΣΤ κτελε γε κι τα π τ υ Νδμου κα του παρδι ο καθηκο τα πρ βλε με α καθηκ ΝΤ ο Δ τιπρ εδρ ζ τ Συλλ γ υ α απξρι νε τ Πρ εδρ τα απ υ ι ζει η εμπ δ ζετα γ α δ ι φ ρ υξ λογο α κη οη α ο Θ κ ΝΤΑ Γ Ν κο Γ Α ι ΑΤ Γε κ Γραμματ α το ΣυΜ γου τη φραγ δα και τ αρ ειο του Σ Μογ υ ρατε τα πρ κτ κι των υνεδρο εω τ υ Δ Σ υπ γραφξ κα φρ Ιι ι ια η τ υ ΓΔ εξ γε τη αλλ λογραφ α του Συ γου ιπτογρι Προεδρ αθε φε μα με ο εξερ με γη κα τ ζ ε πληρωη προ Δ ηρε τ Ταμ α τ ρ ρ α μητρω τυ μελφ τ υ υ γ υ κα α ι η ο κ Γραμματ α κι λυ με ο α ωτ ημ υμρ Ρ κ ΘΗ Ν Α Ι Ταμε α τ υ Συ γ υ Α ΤηρεΙ το β βλ ο του τα ε υ κα αυι ε τ ολ ψ μο κι θε κα τολ γι μδ ρηαεω Δ ε εργει τ πληρωμει ε ε ολη το Γ ρ εδρ κα Γεικ Γραμματεα Γ Κο ν τ ε τ ραξε με δ λ τιπτε φ γδ εξε π υ π γραφ τα απ υτ

8 Δ αταθ τε γ α λογαρ α μ του Συ δγου σε Τρ εζεζ τ ΧρημαΤ κ π σ π υ ε σπρ τ Τα Φ ρ ε στ Δ Σ κ θε ρ μηνο ε μη κθε η τη κ ομ κη κατι τα η του αμε ο Στ κτελε γε κι τα υπ του Ν μ υ κα τ υ παρ πρ βλεπ με α καθηκ τα Τ τομ α κωλυ με α απληρφ ει ι μβ λ που ρ ζε ται ατ τ Δ Σ κ ΘΗκοΝΤ Σ Λ ΤΥΠ Δ Σ ΩΝ ΣΧ ΣΕΩΝ Σσμβουλ που κα Δημο ω Σ εω τ υ Σ λλ γ υ Δ Φρο τζε για η ε ημ ρω η τ υ τ π υ ε Θ ματα π αφ ρ τ Σι Μ γο κα τ ωρ Συγκε τρφ ε τ π κι ι πα κα β βλ α κα ε α πει θυ τη β βλ Θ κη τ υ Συλλ γ υ Γ πμελειτα γ α τη ργ ω η δημο Ιω εμφα Ι εω κα εκδηλι εω τ υ Σ Μ γ υ κ τα ρ η τελετι ρ υ Α κ ΘΗκοΝΤ ΛΕΓκ ΚΗΣ ΠΡοΠΗΣ Η λεγκτ κη π τρ πη ε αι Τρ μελη κα εκλ γπα ταυτ ρ να με τ Δ Σ Ε ε γε τ δ α ε ρ α κ λεγ Τηζ δ ετ αζ κα υπ ε εκθε η η π ο δ αβ ζετα α η Γ Σ Η Ε ετ τπευε κα παρακ λουθε τη δρ η τ Δ Σ ελ γ ε τα ββλ α κα λαμβι γ ι η τω πρακτ κι και τη α ιληλ γραφ α Σε περ ιπι αη π υ δ απ ο ω ει βαρ α ωμαλ ε η παραβα τ υ Δ Σ ι ι τ ει κ εση τη οπ α υπ β Με α Δ Σ Φ η α ωμαλ α υ ε βτα γκαλε τα Γ Σ οπ γγ ετα υζ φ το Θ ματ κο λαμβ α απ φ ε

9 κ Φ Α ΕΣΙ Σ ι Λ Α ΣΦ ΑΓ ΔΑ Σ Γ Δ Α ι Σ Σ Α δ ετ α κα κατ μη α Ια ουι ρ η Φεβρ υ ρ υγκαλε τα τη ΑΘη α Γ Σ με κ πο τη εκλ γη υ Δ Σ κα Η α δε ξη τω μελι γ λ με μυ τ κη ψηφ φορ α απ τα τακτ κ μ λη τ υ Συλλ γ υ ι υποψηφι τητε τιε μελι υποβ λλο αι εγγρ φω πρ τ Δ Σ π τε τ υλι ημ ρε πρ απ τη ψηφοφ ρια Τη ευθ η γ α τη δ εξαγωγξ τω αρ α ρεαφ ε τρ μελη φ ρευτ κη π τρ πξ π υ εκλ γετα απ τη Γ Σ Εφ ρευτ κη τ τρ πη εκλ γε τ Π οεδρ α το ζ Γραμματε α τη π δε π ρ να ει α κα ι π ψηφ ο γ α ποιοδηπ τε υ ρ ι ι Τα οματα τω ι π ψηφ ω μελι για τ Δ Σ κα Ε α αγμ φδντα ε κ ψηφοδ λτ και με απ λυτη αλφαβητ κη ε ρ κα ψηφζο τα με α ρ υ προτ μη η Σε περ τπωοη ο ψηφ α η σε ρα π τυ Ια κ αθορ ζετα με κληρωοη Πα το Δ Σ εκλ γο ται τακπκ κα ρ α α ατληρωματικ τ α με λη Πα τη εκλ γ τα τρ α τακτ κ και δο α απληρωματ κι μ λη Λ Τ Σ ΛΛ Γ Σθλλογ δ ατηρει ι ο ρειοτ κι τα κφ ωθ β βλ α βλιο πρακ κφ υ εδρι εω η Γ Σ βλ πρακτ κφ υ εδρ αοεω τ υ Δ Σ Ε β μητμ ου μελι ιβλι ε διυ εξ βλιο υλ κ ι βλ ο πρω οκ Μου αλληλ γραο α β ο διυρητι ευεργπι κλπ Θρ ΣΦ Γ ΔΑ τ Υ ΣΥΛΛοΓο Σ Τ φ κυκλ κξ α ην οπο α ε α γρα μ η η επωνυμ α του Σ ΛΛ Γ Σ τω ΠΑΝτΑ ΜΑΓ ΛΙΑ ΙΤΩΝ κα η ρ ολογ α ιδρ ει τ Στ μ αι η ε να αραγμ νη η εκ δ ο μ υ Πρ δρ μου που ε α κα ο Πρ α ι η τ υ Συλλδγ υ

10 κ Φ ο ξτ Τι ΕΣ Δ ΑΞ Σ ρθρ ΔΙ Λ ΣΗ Σ Λ Γ Η δ λ η του Σ γ β ε ξξ Η περ υ α τ υ Συ υ ε α μ μ ι ι αε λ π ε ψηφ α των ιτων γρ ω παρτ α με Ι ι Ι φ φ μ μα αγ υλι ω δ κη ρ ε υ η υ οηλ χ Ι μ λω η ρ Ι Ι Γ μν Σ Γ ΑΓ ΛΙΑ ΩΝπ υ ψ φ η π β χιχι Ψ ω ι οωματειω το ο Θο πρω ο Ξδ κατα ατ κ λ αυτ η μ ψμ ετι υ τρ τρ η π π οε ξ εη κοποι του Συ γου κα στ ζ σ γκεζ μ γ ηο δ ημ ε α μ ρμ οε κ η Γε κη ε κατ ρ ρ και α οι λ του ρθρα απαρτ α λ γιψθηκε ομ μο ρρεοηδξ ψ ψκο θ κ μοφ Ι

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα